Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0406(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0418/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0418/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0496

Elfogadott szövegek
PDF 167kWORD 48k
2018. december 11., Kedd - Strasbourg
Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Az Európai Parlament 2018. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0811),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0023/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0418/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A csalások tagállamok közötti átterelődésével kapcsolatos kockázat korlátozásának érdekében indokolt engedélyezni, hogy minden, a csalások szintje – különösen a körhintacsalások – tekintetében bizonyos kritériumoknak megfelelő tagállam, amelyik igazolni tudja, hogy más ellenőrzési intézkedések nem elegendőek az ilyen csalások elleni küzdelemhez, alkalmazhassa a GRCM-et.
(4)  A csalások tagállamok közötti átterelődésével kapcsolatos kockázat korlátozásának érdekében indokolt engedélyezni, hogy minden, a csalások szintje – különösen a körhintacsalások – tekintetében bizonyos kritériumoknak megfelelő tagállam, amelyik igazolni tudja, hogy más ellenőrzési intézkedések nem elegendőek az ilyen csalások elleni küzdelemhez, alkalmazhassa az ÁFAM-ot. Ezen tagállamokat továbbá fel kell kérni annak kimutatására, hogy az adózási fegyelemnek és az adóbehajtásnak az ÁFAM bevezetése nyomán várható javulásából fakadó becsült előnyök meghaladják a vállalkozásokra és az adóhatóságokra háruló teljes többletterhet, valamint a vállalkozások és az adóhatóságok számára nem keletkeznek nagyobb költségek, mint amilyenek más ellenőrző intézkedések alkalmazása nyomán keletkeznének.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Ezen felül azon szomszédos tagállamok számára, amelyek esetében az említett mechanizmusnak valamely másik tagállamban történő engedélyezése miatt fennáll a csalások területére történő átterelődésének kockázata, lehetővé kell tenni a GRCM használatát, ha más ellenőrző intézkedések nem elégségesek az ilyen csalás kockázatának leküzdéséhez.
törölve
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Ha egy tagállamok a GRCM alkalmazása mellett dönt, akkor azt egy bizonyos számlánkénti küszöbértéket meghaladó minden áru és szolgáltatás tekintetében alkalmaznia kell. A GRCM nem korlátozható valamely konkrét ágazatra.
(6)  Ha a tagállamok az ÁFAM alkalmazása mellett döntenek, akkor azt az egy bizonyos ügyletenkénti küszöbértéket meghaladó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében minden belföldi vásárlás, illetve igénybevétel esetében alkalmazniuk kell. A GRCM nem korlátozható valamely konkrét ágazatra.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni, hogy az ÁFAM egyik tagállamban való bevezetése azt eredményezi, hogy a csalás más tagállamokba helyeződik át, és fel lehessen mérni a belső piac működésében esetlegesen bekövetkező zavarok mértékét, célszerű külön információcsere-kötelezettséget előírni az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok és a többi tagállam között. Az említett információcserére minden esetben alkalmazandók a személyes adatok védelmére és a titoktartásra vonatkozó rendelkezések. E rendelkezések a tagállamok és az Unió adózás területén fennálló érdekeinek védelmét biztosító mentességeket és korlátozásokat tartalmaznak.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
2022. június 30-ig a tagállamok – általános fordított adózási mechanizmusként (GRCM) – rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy a 193. cikktől eltérve az az adóalany, aki számlánként 10 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.
2022. június 30-ig a tagállamok – általános fordított adózási mechanizmusként (ÁFAM) – rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy a 193. cikktől eltérve az az adóalany, aki számlánként 25 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  a teljes héafizetési kötelezettség százalékában kifejezett héabevétel-kiesése legalább 5 százalékponttal meghaladja a héabevétel-kiesés közösségi medián értékét;
a)  a Bizottság által a héabevétel-kiesésről közzétett 2016. évi, 2016. augusztus 23-i végleges jelentésben foglalt módszerek és számadatok alapján 2014-ben a teljes héabefizetési kötelezettség százalékában kifejezett héabevétel-kiesése legalább 15 százalékponttal meghaladta a héabevétel-kiesés közösségi medián értékét;
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  a körhintacsalás aránya a teljes héabevétel-kiesésen belül meghaladja a 25%-ot;
b)  az e cikkre vonatkozó jogalkotási javaslatot kísérő hatásvizsgálat alapján az a) pontban említett jelentés tárgyévében a körhintacsalás aránya a teljes héabevétel-kiesésen belül meghaladja a 25%-ot; továbbá
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
c)  megállapítja, hogy területén a körhintacsalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek.
c)  megállapítja, hogy területén a körhintacsalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek, különös tekintettel annak pontos meghatározására, hogy milyen ellenőrző intézkedések alkalmazására került sor, és konkrétan mik az okai azok eredménytelenségének, valamint hogy miért nem bizonyult elegendőnek a héára irányuló közigazgatási együttműködés; továbbá
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)
ca)  megállapítja, hogy az adózási fegyelemnek és az adóbehajtásnak az ÁFAM bevezetése nyomán várható javulásából fakadó becsült előnyök legalább 25%-kal meghaladják a várhatóan a vállalkozásokra és az adóhatóságokra háruló teljes többletterhet; továbbá
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)
cb)  megállapítja, hogy a vállalkozásokra és az adóhatóságokra az ÁFAM bevezetéséből fakadóan nem fog több költség hárulni, mint amilyen költségekkel más ellenőrző intézkedések alkalmazása jár.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A tagállam a (4) bekezdésben említett kérelemhez csatolja a héabevétel-kiesésnek a Bizottság által közzétett, a héabevétel-kiesésről szóló legutóbbi jelentésben szereplő módszer és számadatok alapján történő kiszámítását.
A tagállam a (4) bekezdésben említett kérelemhez csatolja a héabevétel-kiesésnek a Bizottság által közzétett, a héabevétel-kiesésről szóló jelentésben szereplő módszer és számadatok alapján történő kiszámítását a második albekezdés a) pontjának értelmében.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 2 bekezdés
(2)  2022. június 30-ig a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, aki számlánként 10 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe, amennyiben az adott tagállam:
törölve
a)  közös határral rendelkezik egy olyan tagállammal, amely jogosult a GRCM alkalmazására;
b)  megállapítja, hogy a GRCM-nek az említett szomszédos tagállamban történő engedélyezése miatt fennáll a komoly kockázata annak, hogy a csalások az ő területére terelődnek át;
c)  megállapítja, hogy területén a csalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 3 bekezdés
(3)  A GRCM-et alkalmazó tagállamok megfelelő és hatékony elektronikus jelentéstételi kötelezettségeket vezetnek be valamennyi adóalany részére, és különösen azon adóalanyoknak, akik a mechanizmus hatálya alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat értékesítik vagy igénybe veszik.
(3)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az ÁFAM alkalmazásának hatékony működését és nyomon követését az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok megfelelő és hatékony elektronikus jelentéstételi kötelezettségeket vezetnek be valamennyi adóalany, és különösen azon adóalanyok részére, akik a mechanizmus hatálya alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat értékesítik vagy igénybe veszik.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az (1) vagy (2) bekezdésben említett feltételek teljesülésének részletes indokolása;
a)  az (1) bekezdésben említett feltételek teljesülésének részletes indokolása; továbbá
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a GRCM alkalmazása megkezdésének időpontja és az alkalmazási időszak;
b)  a GRCM alkalmazása megkezdésének időpontja és az alkalmazási időszak; továbbá
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  az adóalanyoknak a GRCM alkalmazásának bevezetéséről való tájékoztatása érdekében meghozandó intézkedések;
c)  az adóalanyoknak a GRCM alkalmazásának bevezetéséről való tájékoztatása érdekében meghozandó intézkedések; továbbá
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  a (3) bekezdésben említett kísérő intézkedések részletes leírása.
d)  a (2) bekezdésben említett kísérő intézkedések részletes leírása.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
A GRCM-et alkalmazó tagállamok legkésőbb két évvel a GRCM alkalmazásának megkezdését követően időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes értékelést kell tartalmaznia a GRCM eredményességéről.
Az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok minden tagállam számára elektronikus formában rendelkezésre bocsátják:
a)  mindazon személyek nevét, akikre vonatkozóan az ÁFAM alkalmazásának kezdő időpontját megelőző tizenkét hónap folyamán héacsalás gyanúja miatt akár büntetőjogi, akár közigazgatási eljárás volt folyamatban;
b)  mindazon személyek nevét – ideértve jogi személyek esetében azok igazgatóinak a nevét is –, akiknek a héaalanyként történő nyilvántartása az adott tagállamban az ÁFAM bevezetése következtében megszűnt; továbbá
c)  mindazon személyek nevét – ideértve jogi személyek esetében azok igazgatóinak a nevét is –, akik az ÁFAM bevezetését követő két egymást követő adómegállapítási időszak során elmulasztottak benyújtani héabevallást.
Az a) és b) pontban említett adatokat legkésőbb az ÁFAM bevezetését követő három hónapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és ezt követően háromhavonta frissíteni kell. A c) pontban említett adatokat legkésőbb az ÁFAM bevezetését követő kilenc hónapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és ezt követően háromhavonta frissíteni kell.
Az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok legkésőbb egy évvel az ÁFAM alkalmazásának megkezdését követően időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes értékelést kell tartalmaznia a GRCM eredményességéről.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
Azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák a mechanizmust, legkésőbb 2019. június 30-ig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a GRCM más tagállamok általi alkalmazásának a saját területükön érzékelhető hatásairól, amennyiben a GRCM-et az említett időpontig valamely tagállamban legalább egy évig alkalmazták.
Azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák a mechanizmust, időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ÁFAM más tagállamok általi alkalmazásának a saját területükön érzékelhető hatásairól. Az említett jelentés az ÁFAM – valamely tagállamban való – egyéves alkalmazását követő három hónapon belül nyújtandó be a Bizottságnak.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2006/112/EK irányelv
199 c cikk – 10 bekezdés – a pont
a)  a héabevétel-kiesés alakulása;
törölve
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
Ezt az irányelvet 2022. szeptember 30-ig kell alkalmazni.
Ezt az irányelvet 2022. június 30-ig kell alkalmazni.
Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat