Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0406(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0418/2018

Teksty złożone :

A8-0418/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0496

Teksty przyjęte
PDF 171kWORD 53k
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg
Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0811),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0023/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0418/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  W celu ograniczenia ryzyka przenoszenia oszustw między państwami członkowskimi wszystkim państwom członkowskim, które spełniają określone kryteria co do poziomu oszustw, w szczególności w odniesieniu do oszustw karuzelowych, i które są w stanie wykazać, że inne środki kontrolne są niewystarczające do zwalczania tego rodzaju oszustw, należy zezwolić na stosowanie GRCM.
(4)  W celu ograniczenia ryzyka przenoszenia oszustw między państwami członkowskimi wszystkim państwom członkowskim, które spełniają określone kryteria co do poziomu oszustw, w szczególności w odniesieniu do oszustw karuzelowych, i które są w stanie wykazać, że inne środki kontrolne są niewystarczające do zwalczania tego rodzaju oszustw, należy zezwolić na stosowanie GRCM. Powinny one ponadto mieć obowiązek stwierdzenia, że szacowane korzyści pod względem przestrzegania przepisów prawa podatkowego i poboru podatków, jakich oczekuje się w wyniku wprowadzenia GRCM, przewyższają szacowane całkowite dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorstw i administracji podatkowych oraz że przedsiębiorstwa i administracje podatkowe nie będą ponosiły kosztów przewyższających koszty ponoszone w wyniku stosowania innych środków kontrolnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Ponadto również sąsiadujące państwa członkowskie, które z powodu zezwolenia na stosowanie tego mechanizmu w innym państwie członkowskim stają w obliczu poważnego ryzyka przenoszenia oszustw na ich terytorium, powinny mieć możliwość zastosowania GRCM, w przypadku gdyby inne środki kontrolne były niewystarczające do zwalczania ryzyka tego rodzaju oszustw.
skreśla się
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na stosowanie mechanizmu GRCM, powinno ono stosować go w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług, których wartość przekracza określony próg na fakturę. GRCM nie powinien być ograniczony do żadnego konkretnego sektora.
(6)  Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na stosowanie GRCM, powinny one stosować ten mechanizm względem wszystkich nietransgranicznych dostaw towarów i usług, których wartość przekracza określony próg w odniesieniu do pojedynczej transakcji. GRCM nie powinien być ograniczony do żadnego konkretnego sektora.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Aby móc ocenić, czy wprowadzenie GRCM w jednym państwie członkowskim nie spowoduje przeniesienia oszustw do innych państw członkowskich, a także być w stanie ocenić stopień ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, należy ustanowić szczególny obowiązek wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi, które stosują GRCM, a pozostałymi państwami członkowskimi. Wszelka taka wymiana informacji powinna podlegać mającym zastosowanie przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych i poufności. Przepisy te przewidują zwolnienia i ograniczenia w celu zabezpieczenia interesów państw członkowskich lub Unii w dziedzinie opodatkowania.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 1
Do dnia 30 czerwca 2022 r. państwo członkowskie może w ramach ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (GRCM) postanowić, że w drodze odstępstwa od art. 193 osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik, na rzecz którego dokonano dostaw towarów i usług, których wartość przekracza próg wynoszący 10 000 EUR na fakturę.
Do dnia 30 czerwca 2022 r. państwo członkowskie może w ramach ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (GRCM) postanowić, że w drodze odstępstwa od art. 193 osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik, na rzecz którego dokonano dostaw towarów i usług, których wartość przekracza próg wynoszący 25 000 EUR na fakturę.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  jego luka w podatku VAT, wyrażona jako odsetek łącznej kwoty zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, leży co najmniej 5 punktów procentowych powyżej średniej wspólnotowej luki w podatku VAT;
a)  jego luka w podatku VAT w 2014 r. – zgodnie z metodą i danymi liczbowymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym 2016 na temat luki w podatku VAT opublikowanym przez Komisję w dniu 23 sierpnia 2016 r. – wyrażona jako odsetek ogółu zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, kształtowała się na poziomie co najmniej 15 punktów procentowych powyżej mediany wspólnotowej luki w podatku VAT;
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  udział oszustw karuzelowych w jego całkowitej luce w podatku VAT wynosi ponad 25 %;
b)  na podstawie oceny skutków towarzyszącej wnioskowi ustawodawczemu dotyczącemu niniejszego artykułu, w roku objętym sprawozdaniem, o którym mowa w lit. a) udział oszustw karuzelowych w jego całkowitej luce w podatku VAT wynosi ponad 25 %; oraz
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 2 – litera c
c)  państwo to stwierdzi, że inne środki kontrolne są niewystarczające do zwalczania oszustw karuzelowych na jego terytorium.
c)  państwo to stwierdzi, że inne środki kontrolne są niewystarczające do zwalczania oszustw karuzelowych na jego terytorium, w szczególności przez wyszczególnienie zastosowanych środków kontrolnych i konkretnych powodów ich nieskuteczności, a także przyczyn, dla których współpraca administracyjna w dziedzinie VAT okazała się niewystarczająca; oraz
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)
ca)  państwo to stwierdzi, że szacowane korzyści pod względem przestrzegania przepisów prawa podatkowego i poboru podatków, jakich oczekuje się w wyniku wprowadzenia GRCM, przewyższają oczekiwane całkowite dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorstw i administracji podatkowych o co najmniej 25 %; oraz
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 2 – litera c b (nowa)
cb)  państwo to stwierdzi, że w wyniku wprowadzenia GRCM przedsiębiorstwa i administracje podatkowe nie będą ponosiły kosztów przewyższających koszty ponoszone w wyniku stosowania innych środków kontrolnych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 1 – akapit 3
Państwo członkowskie dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 4, obliczenie luki w podatku VAT zgodnie z metodą i danymi liczbowymi dostępnymi w ostatnim sprawozdaniu na temat luki w podatku VAT opublikowanym przez Komisję.
Państwo członkowskie dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 4, obliczenie luki w podatku VAT zgodnie z metodą i danymi liczbowymi dostępnymi w sprawozdaniu na temat luki w podatku VAT opublikowanym przez Komisję, o którym mowa w akapicie drugim lit. a).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 2
2.  Do dnia 30 czerwca 2022 r. państwo członkowskie może postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik, na rzecz którego dokonano dostaw towarów i usług, których wartość przekracza próg wynoszący 10 000 EUR na fakturę, w przypadku gdy to państwo członkowskie:
skreśla się
a)  posiada wspólną granicę z państwem członkowskim, któremu zezwolono na stosowanie GRCM;
b)  wykaże, że istnieje poważne ryzyko przeniesienia oszustw na jego terytorium ze względu na zezwolenie na stosowanie GRCM w państwie członkowskim, z którym posiada wspólną granicę;
c)  stwierdzi, że inne środki kontrolne są niewystarczające do zwalczania oszustw na jego terytorium.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie, które stosują GRCM, ustanawiają odpowiednie i skuteczne obowiązki sprawozdawczości elektronicznej w odniesieniu do wszystkich podatników, a w szczególności podatników dostarczających lub otrzymujących towary lub usługi, do których ma zastosowanie ten mechanizm.
3.  Państwa członkowskie, które stosują GRCM, ustanawiają odpowiednie i skuteczne obowiązki sprawozdawczości elektronicznej w odniesieniu do wszystkich podatników, a w szczególności podatników dostarczających lub otrzymujących towary lub usługi, do których ma zastosowanie ten mechanizm, tak by zapewnić skuteczne funkcjonowanie i monitorowanie stosowania GRCM.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 4 – akapit 1 – litera a
a)  szczegółowe uzasadnienie potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 lub 2;
a)  szczegółowe uzasadnienie potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1; i
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 4 – akapit 1 – litera b
b)  datę rozpoczęcia i czas trwania stosowania GRCM;
b)  datę rozpoczęcia i czas trwania stosowania GRCM; i
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 4 – akapit 1 – litera c
c)  działania, jakie należy podjąć, by poinformować podatników o wprowadzeniu stosowania GRCM;
c)  działania, jakie należy podjąć, by poinformować podatników o wprowadzeniu stosowania GRCM; oraz
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 4 – akapit 1 – litera d
d)  szczegółowy opis środków towarzyszących, o których mowa w ust. 3.
d)  szczegółowy opis środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 7 – akapit 1
Państwa członkowskie stosujące GRCM przedkładają Komisji sprawozdanie okresowe najpóźniej w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia stosowania GRCM. Sprawozdanie to zawiera szczegółową ocenę skuteczności GRCM.
Państwa członkowskie stosujące GRCM przekazują w formie elektronicznej wszystkim państwom członkowskim:
a)  imiona i nazwiska osób, które, w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia stosowania GRCM, zostały objęte postępowaniem karnym lub administracyjnym w związku z oszustwami związanymi z VAT;
b)  imiona i nazwiska osób, w tym, w przypadku osób prawnych, imiona i nazwiska ich dyrektorów, które po wprowadzeniu GRCM zostaną wykreślone z rejestrów VAT w ich państwie członkowskim; oraz
c)  imiona i nazwiska osób, w tym, w przypadku osób prawnych, imiona i nazwiska ich dyrektorów, które nie przedłożyły deklaracji VAT za dwa kolejne okresy rozliczeniowe po wprowadzeniu GRCM.
Informacje określone w lit. a) i b) należy złożyć nie później niż trzy miesiące po wprowadzeniu GRCM, a następnie aktualizować je co trzy miesiące. Informacje określone w lit. c) należy złożyć nie później niż dziewięć miesięcy po wprowadzeniu GRCM, a następnie aktualizować je co trzy miesiące.
Państwa członkowskie stosujące GRCM przedkładają Komisji sprawozdanie okresowe nie później niż jeden rok po rozpoczęciu stosowania GRCM. Sprawozdanie to zawiera szczegółową ocenę skuteczności GRCM.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 8 – akapit 1
Państwa członkowskie niestosujące mechanizmu przedkładają Komisji sprawozdanie okresowe na temat występujących na ich terytorium skutków stosowania GRCM przez inne państwa członkowskie, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r., o ile GRCM był do tego czasu stosowany przez co najmniej jeden rok w jednym państwie członkowskim.
Państwa członkowskie niestosujące mechanizmu przedkładają Komisji sprawozdanie okresowe na temat występujących na ich terytorium skutków stosowania GRCM przez inne państwa członkowskie. Sprawozdanie takie przedkłada się Komisji w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia stosowania GRCM przez okres jednego roku w jednym państwie członkowskim.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 199 c – ustęp 10 – litera a
a)  zmiany zachodzące w luce w podatku VAT;
skreśla się
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2
Niniejszą dyrektywę stosuje się do dnia 30 września 2022 r.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do dnia 30 czerwca 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności