Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0406(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0418/2018

Predkladané texty :

A8-0418/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.15

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0496

Prijaté texty
PDF 175kWORD 53k
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0811),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0418/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj s týmito podvodmi, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.
(4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti týmto podvodom, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti. Okrem toho by mali mať povinnosť preukázať, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením pre podniky a daňové správy a že podnikom a daňovým správam nevzniknú náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatňovania iných kontrolných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Okrem toho aj susedným členským štátom, ktorým bude hroziť vážne riziko presunu podvodov na ich územie z dôvodu povolenia uvedeného mechanizmu v inom členskom štáte, by malo byť povolené využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v prípadoch, keď by iné kontrolné opatrenia neboli dostatočné na potláčanie tohto rizika podvodov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú hranicu na jednu faktúru. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.
(6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky iné ako cezhraničné dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú limitnú sumu stanovenú na jednu transakciu. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Na účely posúdenia toho, či zavedenie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v jednom členskom štáte vedie k presunu podvodov do iných členských štátov, a posúdenia rozsahu možného narušenia fungovania vnútorného trhu, je vhodné ustanoviť osobitnú povinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, a ostatnými členskými štátmi. Každá takáto výmena informácií by mala podliehať príslušným ustanoveniam o ochrane osobných údajov a dôvernosti. V uvedených ustanoveniach sa stanovujú výnimky a obmedzenia na účely ochrany záujmov členských štátov a Únie v oblasti zdaňovania.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 1
Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.
Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 25 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  jeho výpadok príjmov z DPH vyjadrený ako percentuálna hodnota celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presahuje najmenej o 5 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;
a)  podľa metódy a údajov uvedených v záverečnej správe za rok 2016 z 23. augusta 2016 o výpadkoch príjmov z DPH, ktorú zverejnila Komisia, jeho výpadok príjmov z DPH v roku 2014 vyjadrený ako percentuálny podiel na celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presiahol najmenej o 15 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  úroveň tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH presahuje 25 %;
b)  na základe posúdenia vplyvu pripojeného k legislatívnemu návrhu pre tento článok podiel tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH v roku, na ktorý sa vzťahuje správa uvedená v písmene a), presahuje 25 %; ako aj
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c
c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území.
c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území, pričom predovšetkým uvedie uplatnené kontrolné opatrenia a konkrétne dôvody ich nedostatočnej účinnosti, ako aj dôvody, prečo sa administratívna spolupráca v oblasti DPH ukázala byť nedostatočná; ako aj
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  preukáže, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením podnikov a daňových správ o najmenej 25 %; ako aj
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)
cb)  preukáže, že podnikom a daňovým správam nevzniknú v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatňovania iných kontrolných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 1 – pododsek 3
Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v najnovšej správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou.
Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou, ako sa uvádza v druhom pododseku písmene a).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 2
2.  Do 30. júna 2022 môže členský štát stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, ak tento členský štát:
vypúšťa sa
a)  má spoločnú hranicu s členským štátom, ktorý je oprávnený uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti;
b)  preukáže, že existuje vážne riziko presunu podvodov na jeho územie z dôvodu povolenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti danému členskému štátu;
c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti podvodom na jeho území.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 3
3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje.
3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo poskytujú alebo prijímajú služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, aby zabezpečili účinné fungovanie a monitorovanie uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 alebo 2;
a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, a
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b
b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať;
b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať, a
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c
c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti;
c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, a
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 3.
d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 7 – pododsek 1
Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia Komisii priebežnú správu, a to najneskôr do dvoch rokov od začiatku uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.
Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia v elektronickej podobe všetkým členským štátom:
a)   mená osôb, proti ktorým bolo počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich dátumu začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vedené konanie, či už trestné alebo správne, v súvislosti s podvodom v oblasti DPH;
b)   mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktorých registrácia na účely DPH v tomto členskom štáte sa skončila zavedením všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti; ako aj
c)   mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktoré po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti nepredložili daňové priznanie k DPH za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia.
Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa predložia najneskôr tri mesiace po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú. Informácie uvedené v písmene c) sa predložia najneskôr deväť mesiacov po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú.
Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, predložia Komisii priebežnú správu najneskôr jeden rok po začatí uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 8 – pododsek 1
Členské štáty, ktoré neuplatňujú tento mechanizmus, najneskôr 30. júna 2019 predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v iných členských štátoch na ich územie, pokiaľ sa dovtedy tento mechanizmus uplatňoval aspoň jeden rok v jednom členskom štáte.
Členské štáty, ktoré tento mechanizmus neuplatňujú, predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti inými členskými štátmi na svojom území. Takáto správa sa predloží Komisii do troch mesiacov od uplynutia jedného roka uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v jednom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199c – odsek 10 – písmeno a
a)  vývoj výpadku príjmov z DPH;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2
Uplatňuje sa do 30. septembra 2022.
Uplatňuje sa do 30. júna 2022.
Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia