Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 18
CRE 10/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0498

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 168kWORD 67k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Στρατιωτική κινητικότητα
P8_TA(2018)0498A8-0372/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα (2018/2156(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 9ης Μαρτίου 2017, της 22ας Ιουνίου 2017, της 20ής Νοεμβρίου 2017, της 14ης Δεκεμβρίου 2017 και της 28ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 25ης Ιουνίου 2018 στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο: «Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας» (COM(2017)0315),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ της 10ης Νοεμβρίου 2017 όσον αφορά τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 28ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016 και της 10ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και την έκθεση προόδου ως προς την εφαρμογή τους, της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 και της 6ης Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμπερασμάτων του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017 και της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή των κοινών δηλώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη και τη δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, αμφότερες της 11ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(4) και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για της σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0372/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, καθώς και το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα και η ευρωπαϊκή ενότητα, δέχονται αυξανόμενες προκλήσεις σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής και επιδείνωσης του στρατηγικού περιβάλλοντος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιόπιστη αποτροπή, καθώς και ο σχεδιασμός για την απόκριση στις κρίσεις και για την άμυνα της ηπειρωτικής Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητα ταχείας και αποτελεσματικής ανάπτυξης δυνάμεων προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συμμαχικών δυνάμεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «μέρισμα ειρήνης» μετά το 1989 ακολούθησε η σταδιακή διάβρωση των αμυντικών αναγκών όσον αφορά τις υποδομές και την κινητικότητα των δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε πλήρη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, επιδιώκει να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως πάροχος ασφάλειας, συνεισφέροντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, παρέχοντας εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών και των εδαφών της μέσω ενός μοναδικού και μεγάλου εύρους πολιτικών, μέσων και εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για την εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της συνολικής στρατηγικής και σύμφωνα με τους στόχους της, η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της, και ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρου για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ιδίως στις γειτονικές της χώρες και πέρα από αυτές, καθώς και τη στρατηγική της αυτονομία, βασισμένη στην εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει τη δική της στρατηγική αυτονομία μέσω μιας αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, προκειμένου να διατηρεί την ασφάλεια, να αποτρέπει συγκρούσεις και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια, εγγυώμενη παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών της και όσων συμμετέχουν σε αποστολές της ΚΠΑΑ, προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντά της και να υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της, συνεισφέροντας παράλληλα στην αποτελεσματική πολυμέρεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να μπορεί να αποφασίζει και να δρα χωρίς να εξαρτάται από τις δυνατότητες τρίτων μερών, προκειμένου να οικοδομήσει την ανθεκτικότητά της και να εδραιώσει την στρατηγική της αυτονομία στον τομέα της άμυνας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο υποδομών και προμηθειών είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας, της Αμυντικής Ένωσης και της αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα επιτυγχάνεται μόνο με την πλήρη συμμετοχή και δέσμευση όλων των κρατών μελών, την αποτελεσματική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, τον συνυπολογισμό των διαθέσιμων πόρων κάθε κράτους μέλους, των αναγκών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, κατά τρόπο ο οποίος συνάδει με τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής υποδομής για τις ανάγκες ασφάλειας, μέσω συνεκτικών και συμπληρωματικών έργων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό και επιχειρησιακό μέσο για την τόνωση της στρατιωτικής αυτονομίας της Ένωσης και βοηθά την ανάπτυξη και την αναδιάταξη, αλλά και την υποστήριξη των δυνάμεων των κρατών μελών, ενόψει της επίτευξης των στρατιωτικών φιλοδοξιών της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με υβριδικές και πολυδιάστατες προκλήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον απώτατο Βορρά, την Ανατολή, τα Βαλκάνια και τον Νότο / τη Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτερη και ομαλότερη αποστολή πόρων και αγαθών σε αυτούς τους άξονες (Βορράς-Νότος, Δύση-Ανατολή) θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά σε μια αξιόπιστη απόκριση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία συμφωνήθηκε η ενίσχυση της στάσης άμυνας και αποτροπής της Συμμαχίας, και αυξήθηκε η ετοιμότητα των δυνάμεων επέμβασης, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν η «ενισχυμένη προωθημένη παρουσία» και η «προσαρμοσμένη προωθημένη παρουσία» για την επίτευξη αυτών των στόχων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα συνιστά ένα σαφές βήμα το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, και αποτελεί μέρος της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογική ασφάλεια και άμυνα των κρατών μελών της ΕΕ και η ικανότητά τους να παρεμβαίνουν σε κρίσεις στο εξωτερικό εξαρτάται ουσιαστικά από την ικανότητα μετακίνησης των στρατευμάτων και του μη στρατιωτικού προσωπικού διαχείρισης κρίσεων, της μετακίνησης του υλικού και του εξοπλισμού στο έδαφος άλλων κρατών μελών και εκτός της ΕΕ, ελεύθερα και ταχέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 κράτη μέλη είναι επίσης και μέλη του ΝΑΤΟ και είναι δεσμευμένα στη συλλογική άμυνα, ενώ το καθένα διαθέτει μόνο ένα ενιαίο σύνολο ενόπλων δυνάμεων και υποδομών μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών απαιτούν μεγαλύτερη εναρμόνιση με τις ανάγκες ασφάλειας και άμυνας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός αριθμός εμποδίων, φυσικών, νομικών και ρυθμιστικών, συχνά καθιστά τις μετακινήσεις αυτές δύσκολες, επιβάλλοντας σημαντικές καθυστερήσεις, και ως εκ τούτου απειλεί να υπονομεύσει το στόχο τους, ειδικά σε καταστάσεις κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές ασκήσεις που διεκπεραιώνονται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν την τεράστια σημασία των κατάλληλων υποδομών στον τομέα των μεταφορών για την επιτυχία στρατιωτικών στόχων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στη διάθεσή της σημαντικές πολιτικές και εργαλεία για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας και στις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή και η ΑΠ/ΥΕ δημοσίευσαν ένα σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα το οποίο παρέχει χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση έχει ξεκινήσει από τον εντοπισμό των κοινών στρατιωτικών απαιτήσεων για τη στρατιωτική κινητικότητα εντός και εκτός της ΕΕ, και την παρουσίαση πρότασης για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής κινητικότητας μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ώστε να καθίσταται δυνατόν να χρηματοδοτούνται έργα που σχετίζονται με τη διττή χρήση (μη στρατιωτική και αμυντική) της υποδομής στον τομέα των μεταφορών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 ζητείται από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής κινητικότητας και της απλοποίησης των σχετικών κανόνων και διαδικασιών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τις στρατιωτικές απαιτήσεις που ισχύουν για την στρατιωτική κινητικότητα στην Ένωση και πέρα από αυτή, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το 2024·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δρομολογηθεί ένα έργο PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα, με σκοπό να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμπληρωθεί με ένα περαιτέρω έργο PESCO στο πλαίσιο ενός δικτύου εφοδιαστικών κόμβων στην Ευρώπη και υποστήριξης των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το να επιτρέπεται η διττή χρήση των υποδομών εξυπηρετεί ένα σκοπό υψίστης σημασίας για τις εν λόγω εφοδιαστικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα ως τμήμα των περισσότερο δεσμευτικών υποχρεώσεων που απαιτούνται από το πρωτόκολλο PESCO· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της PESCO θα αναπτυχθούν σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα έργο PESCO για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η κινητικότητα όσον αφορά τις στρατιωτικές αποστολές που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ, ιδίως για τις εναέριες και τις θαλάσσιες μεταγωγικές επιχειρήσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης το οποίο είναι σχεδιασμένο να προωθεί την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς της μεταφοράς, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών, που επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, παρέχοντας σαφή προστιθέμενη ενωσιακή αξία και διευκολύνοντας τη διεθνική συνεργασία και τον συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει ένα νέο κονδύλιο για τις ανάγκες της στρατιωτικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της γραμμής προϋπολογισμού του ΜΣΕ για τον τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ΜΣΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει αναλάβει διάφορα προγράμματα στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, των διπλωματικών αδειών διέλευσης και των κόμβων πολυτροπικών μεταφορών της ΕΕ, καθώς και των ειδικών προγραμμάτων τα οποία δρομολογήθηκαν πρόσφατα ειδικά για τις διαδικασίες αδειών διασυνοριακής μετακίνησης και την εναρμόνιση των τελωνειακών πτυχών των στρατιωτικών απαιτήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Επιτροπής πρέπει να συντονίζονται με τρόπο σαφή και συνεκτικό, για να βοηθούν τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν ορισμένες πτυχές του σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται οι ανάγκες των κρατών μελών, τις προτεραιότητες και οι στρατιωτικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ως τομέας προτεραιότητας για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της κοινής δέσμης προτάσεων για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης, και έκτοτε έχει επιβεβαιωθεί πάλι ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της νέας κοινής δήλωσης και στη δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει διαβιβάσει στην ΕΕ τα πρότυπά του σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών παραμέτρων του ΝΑΤΟ για τις υποδομές μεταφορών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση των δικών του εφοδιαστικών δυνατοτήτων μέσα από το σχέδιο διευκόλυνσης για τον τομέα ευθύνης του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), ιδίως με την προσαρμογή της νομοθεσίας και των διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί η διοίκηση και ο έλεγχος, να αυξηθούν οι δυνατότητες μεταφορών και να αναβαθμιστούν οι υποδομές· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη δημιουργία δύο νέων διοικήσεων, της Διακλαδικής Διοίκησης Δυνάμεων στο Νόρφολκ και της Διακλαδικής Διοίκησης Υποστήριξης και Διευκόλυνσης στην πόλη Ουλμ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία από τα τέσσερα έθνη πλαισίωσης που αναπτύσσουν δυνάμεις στην ενισχυμένη προωθημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα από το 2019 θα είναι από χώρες εκτός ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παρουσία στην ήπειρο και η μεταφορά ενισχύσεων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το ΗΒ είναι αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη προεγκατάσταση στρατιωτικών αποθεμάτων ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών και καυσίμων, θα συμβάλει στην ελάφρυνση ορισμένων πιέσεων στον τομέα της κινητικότητας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα εν λόγω θεσμικά μέτρα, οι κύριες βελτιώσεις στις δυνατότητες στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να προέλθουν από κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία χρειάζεται να προσαρμόσουν την εθνική τους υποδομή και τα ρυθμιστικά τους περιβάλλοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα απαιτήσει μια προσέγγιση που αφορά το σύνολο της διοίκησης εξαιτίας του ευρέος φάσματος των ζητημάτων τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αυτή προσπάθεια θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των συνταγματικών απαιτήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συνυπολογιστούν οι απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας που έχουν προσδιοριστεί από τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα και μια πιλοτική ανάλυση που ξεκίνησε η εσθονική Προεδρία το 2017 για τις χώρες του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής Θάλασσα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, το ελεύθερο ύψος και η ανοχή βάρους πολλών οδογεφυρών δεν επαρκούν για τα υπερμεγέθη ή υπέρβαρα στρατιωτικά οχήματα και υπάρχει ανεπαρκής ικανότητα φόρτωσης για τη μετακίνηση υπερμεγέθους στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω σιδηροδρόμων·

1.  υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί ένα κεντρικό στρατηγικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να επιδιώκει τα συμφέροντά της στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεσματικά και με τρόπο συμπληρωματικό με άλλους οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην απαλοιφή των φυσικών φραγμών, των νομικών περιορισμών και των φραγμών υποδομής· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της στρατιωτικής κινητικότητας για τις δυνατότητες ταχείας ενίσχυσης του ΝΑΤΟ, που θα ενισχύσει τη συλλογική μας ασφάλεια και δυνητικά θα αυξήσει τη συμβολή της ΕΕ στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατιωτική κινητικότητα έχει συγκεντρώσει πρόσφατα την εύλογη προσοχή των εμπλεκόμενων φορέων· σημειώνει ότι ενισχύει την ετοιμότητα της Ευρώπης και τη στάση άμυνας έναντι δυνητικών αντιπάλων και καταστάσεις κρίσεων, ενώ βοηθά την επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, επιχειρησιακής και βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας·

2.  τονίζει ότι η κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την στρατιωτική κινητικότητα στην Ένωση αποτελεί τμήμα του μείζονος στόχου βελτίωσης της κινητικότητας στην ΕΕ και ταυτόχρονα της ανταπόκρισης στις εφοδιαστικές προκλήσεις και τις προκλήσεις κινητικότητας που θέτει η ΚΠΑΑ· για το σκοπό αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η εναρμόνιση διασυνοριακών προτύπων και τελωνειακών κανονισμών, καθώς και των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την εναρμόνιση των διοικητικών και των νομοθετικών διαδικασιών, τόσο για τον ΜΣΕ όσο και για το σχέδιο δράσης για την στρατιωτική κινητικότητα· αναμένεται ότι η διττή κινητικότητα θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ΜΣΕ, βοηθώντας σε θέματα προϋπολογισμού και στην ανταπόκριση στις νέες και μελλοντικές ανάγκες·

3.  τονίζει ότι η επέκταση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας και των ικανοτήτων αντοχής δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αυξανόμενες εντάσεις στις σχέσεις της ΕΕ με σχετικούς φορείς στρατηγικής σημασίας·

4.  τονίζει ότι η επίτευξη στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη αποτελεί μια προσπάθεια η οποία προκύπτει πρωτίστως από την εκπεφρασμένη δέσμευση και την πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει καθοδηγώντας τη διαδικασία, θέτοντας ένα πλαίσιο απαιτήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση, συντάσσοντας πρωτόκολλα για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μετακίνησης του τεχνικού εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων, προάγοντας τη συνεργασία και παρέχοντας φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και εμπειριών που αφορούν τόσο μη στρατιωτικές όσο και στρατιωτικές αρχές· τονίζει ότι η αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα θα ωφελήσει τα κράτη μέλη ενισχύοντας τη συνδεσιμότητά τους στη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική σφαίρα· τονίζει ότι οι εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι συνταγματικοί ρόλοι κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της διατομεακής συνεργασίας (συνέργειες) μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αναπτυχθεί διττή κινητικότητα που είναι αποτελεσματική, διαλειτουργική, ασφαλής, πολυτροπική, ευφυής και βιώσιμη και η οποία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης των μεταφορών (αυτο-κίνηση και συνδεσιμότητα) και της αξιόπιστης εκπλήρωσης από πλευράς ΕΕ των υποχρεώσεων και των ευθυνών της στον τομέα του διττού (μη στρατιωτικού και στρατιωτικού) εφοδιασμού, δεδομένου του ρόλου της ως παγκόσμιου παράγοντα·

6.  στηρίζει σθεναρά την έκκληση του Συμβουλίου στα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τη στρατιωτική κινητικότητα μέχρι το τέλος του 2019, δίνοντας υψηλή προτεραιότητα στην εφαρμογή τους· χαιρετίζει τα άλλα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, της 25ης Ιουνίου 2018, και καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις προθεσμίες που έχουν ορισθεί σε αυτά· υπογραμμίζει ότι οι επιτυχείς προσπάθειες για τη διευκόλυνση της στρατιωτικής κινητικότητας θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να επιδιώξουν αποτελεσματικά τόσο τον εθνικό όσο και, συνολικά, τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και την αποτελεσματική συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση και αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·

7.  τονίζει τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο αντιδράσεων κρίσης, λ.χ. την ανάγκη ταχύτητας και αποτελεσματικότητας κατά την ανάπτυξη πόρων για αποστολές και επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διατηρεί τη θέση της ως αξιόπιστος πάροχος της παγκόσμιας ασφάλειας, και παράγοντας ειρήνης με ικανότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις φυσικές καταστροφές, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις στρατιωτικές αποστολές του Άρθρου 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ, όπως καταδεικνύονται από τα ενδεικτικά σενάρια και την εφαρμογή των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης·

8.  πιστεύει ότι μια αποτελεσματική πολιτική στρατιωτικής κινητικότητας θα ενδυναμώσει τις αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ, δεδομένης της διεθνούς τους διάστασης και του ειρηνευτικού στόχου τους, με αύξηση των συνεργειών στις αμυντικές ανάγκες, θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν επίσης από την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα· σημειώνει ότι το είδος των αποστολών που θα επωφελούντο περισσότερο από την αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα στην ΕΕ, και πέρα από αυτή, ανήκουν στον τομέα της συλλογικής άμυνας, αλλά και οι αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, εθνικών ή ευρωπαϊκών· τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα θα βοηθήσει τα κράτη μέλη τα οποία είναι επίσης και μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του άρθρου 5· τονίζει εν προκειμένω τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν τα ουδέτερα κράτη μέλη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη έχουν επίσης μια απαρέγκλιτη υποχρέωση να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ·

9.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας ενδελεχούς ανάλυσης σχετικά με τα μέρη της ΕΕ ή των κρατών μελών που χρήζουν μεγαλύτερων επενδύσεων στρατιωτικής κινητικότητας και είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε απειλές εξωτερικής ασφάλειας·

10.  αναγνωρίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα αυτής της πρόκλησης, η οποία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων πτυχών, ζητήματα που αφορούν την κατασκευή υποδομών, κοινά πρότυπα, ρυθμιστικές διατάξεις για τις μεταφορές, τα τελωνεία, τους φόρους, άδειες μετακίνησης καθώς και όλα τα επίπεδα της διοίκησης, από δημοτικές διοικήσεις έως διεθνείς οργανισμούς· ζητεί εν προκειμένω να δημιουργηθούν πλαίσια στα οποία θα συνυπάρχουν τόσο στρατιωτικοί όσο και μη στρατιωτικοί φορείς σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και των εταίρων του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητηθούν τα σχετικά θέματα, διασφαλίζοντας κατά συνέπεια προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή και υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε κοινή εκπαίδευση του διοικητικού και θεσμικού προσωπικού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να διερευνήσει επιλογές για την ενοποίηση και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών έως τα τέλη του 2018· υπογραμμίζει ότι η θεσμική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, οργανώσεων και οργανισμών που εμπλέκονται είναι καίρια προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εναρμόνισης της ενωσιακής νομοθεσίας· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικός συντονισμός και ανταλλαγές εμπειριών στην περίπτωση διττής χρήσης των υποδομών όσον αφορά τα επικίνδυνα αγαθά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της ασφάλειας συνολικά σε όλα τα δίκτυα·

11.  σημειώνει τη σημαντική μείωση στην ποσότητα του αποθέματος τροχαίου υλικού, ιδίως σε βαγόνια επίπεδης κλίνης, για τη μεταφορά βαρέος εξοπλισμού και οχημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα·

12.  αναγνωρίζει ότι η λειτουργία σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον δημιουργεί πολλές δυσκολίες όσον αφορά την επικάλυψη και το συντονισμό, πέραν των συναφών δαπανών, οι οποίες μπορεί να απειλήσουν ουσιαστικά το συνολικό έργο εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης· αναγνωρίζει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα στη βάση της διττής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, όπως είναι το έργο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός»· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας· τονίζει ότι προκειμένου να υλοποιηθούν έργα στρατιωτικής κινητικότητας θα απαιτηθεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που θα είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της συνεργασίας του μη στρατιωτικού με τον στρατιωτικό τομέα· τονίζει την ανάγκη συντονισμού με τα έργα της στρατιωτικής κινητικότητας τα οποία προετοιμάζονται εντός του πλαισίου της PESCO, καθώς και αυτά που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

13.  τονίζει συνεπώς ότι η κατανόηση του κοινού στρατηγικού στόχου και της ανάπτυξης ενός κοινού σχεδίου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία· τονίζει ότι είναι απαραίτητος ο συνεκτικός στρατιωτικός σχεδιασμός για αποτελεσματική στρατηγική αυτονομία, βάσει της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού και του οπλισμού, καθώς και ενός στρατηγικού δόγματος και των διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου· καλωσορίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα το οποίο σκιαγραφεί συγκεκριμένα βήματα για τους διαφορετικούς θεσμικούς παράγοντες και τα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι το σχέδιο δράσης χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, διαθέτοντας μόνο ένα περιορισμένο στρατηγικό όραμα των συγκεκριμένων αμυντικών στόχων τους οποίους επιδιώκει η ΕΕ, μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης· εκφράζει την απογοήτευσή του, εν προκειμένω, για τη διαρκή απουσία μιας λευκής βίβλου της ΕΕ για την άμυνα, που θα μπορούσε να παρέχει μια οριζόντια αίσθηση σκοπού· πιστεύει ωστόσο ότι η τρέχουσα προσέγγιση διαθέτει σημαντική αξία και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, τόσο των ουδέτερων κρατών και των κρατών μελών της ΕΕ στο ρόλο τους ως συμμάχων του ΝΑΤΟ·

15.  τονίζει ότι το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης θα πρέπει να τηρηθεί, τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπάρχοντα κενά στο επίπεδο της κινητικότητας θα καλυφθούν το συντομότερο και ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο φιλοδοξίας στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκκλήσεις του σχεδίου δράσης για βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις υβριδικές απειλές, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και κρίσιμων υποδομών, και για βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών έναντι των υβριδικών απειλών·

16.  σημειώνει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην ανάπτυξη των στρατιωτικών απαιτήσεων για στρατιωτική κινητικότητα εντός και εκτός ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υποδομή διττής χρήσης, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την στενή ανάμιξη των κρατών μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, την ηγεσία των Κάτω Χωρών όσον αφορά το έργο PESCO, και τη συμβολή του ΝΑΤΟ·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση του ΜΣΕ και τα σημαντικά κονδύλια που προβλέπονται για τη διττή χρήση των έργων στρατιωτικής κινητικότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υποδομή είναι προσαρμοσμένη για να συνυπολογίζει τις ανάγκες της διττής χρήσης· πιστεύει ότι η διττή χρήση των υποδομών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου το μη στρατιωτικό δίκτυο μεταφορών να επωφεληθεί από το σχέδιο δράσης και από το κονδύλιο για την στρατιωτική κινητικότητα· θεωρεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης αποτελεί ευκαιρία που θα επιτρέψει στο δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών να επωφεληθεί από την ενισχυμένη ικανότητα του δικτύου και να προωθήσει τις συνδέσεις με πολλαπλά μέσα μεταφοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκκλήσεις να αξιολογηθεί και να προσαρμοσθεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών προκειμένου να καλύπτει τις καθορισμένες στρατιωτικές απαιτήσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν επίσης και στα νέα έργα μη στρατιωτικών μεταφορών, ιδίως δε σε αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους, που λειτουργούν ως διατροπικοί κόμβοι σε βασικούς διαδρόμους· επισημαίνει, κατά συνέπεια, την ανάγκη να καταρτιστεί - σε συνεργασία με τα κράτη μέλη - ένας κατάλογος εθνικών υποδομών και διαδρόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες στρατιωτικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· σημειώνει ότι η ανάπτυξη των έργων διττής χρήσης θα πρέπει να είναι βιώσιμη και σύμφωνη με τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

18.  είναι της γνώμης ότι, για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, οποιοδήποτε έργο μεταφορών κοινού συμφέροντος το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΜΣΕ θα πρέπει να ενσωματώνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας κατά τη φάση σχεδιασμού για να αποφεύγεται η περιττή αναβάθμιση των υποδομών σε μεταγενέστερο στάδιο και, ως εκ τούτου, η μη αποδοτική χρήση της χρηματοδότησης· θεωρεί ότι κάθε χρηματοδότηση από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να δίνει προτεραιότητα σε πολυτροπικά έργα, καθώς αυτά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για διττή χρήση, καθώς και σε διασυνοριακά έργα, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ελλειπουσών ζεύξεων και σημείων συμφόρησης, που αποτελούν τα μείζονα τρέχοντα φυσικά εμπόδια για την ταχεία και αδιάλειπτη κινητικότητα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέoς στρατιωτικού εξοπλισμού· τονίζει ότι η διαδικασία καθορισμού των τμημάτων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές πρέπει να μεγιστοποιεί ανεπιφύλακτα τις συνέργειες του στρατιωτικού και του μη στρατιωτικού τομέα και να υπακούει την αρχή της διττής χρήσης· πιστεύει ότι πρόσθετες επενδύσεις κατά μήκος του δικτύου θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την στρατιωτική κινητικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και του εκτεταμένου δικτύου έως το 2050· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση χρηματοδότησης από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας για την προσαρμογή των υποδομών μεταφορών που περιλαμβάνονται τόσο στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ·

19.  υποστηρίζει την απόφαση κατανομής του κονδυλίου στρατιωτικής κινητικότητας υπό την κεντρική διαχείριση του προγράμματος ΜΣΕ με τον απαρέγκλιτο στόχο της κινητικότητας διττής χρήσης· σημειώνει τις προκαταρκτικές ενέργειες που προβλέπονται από το σχέδιο δράσης· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω οι στρατιωτικές απαιτήσεις, να καταρτιστεί κατάλογος με τα τμήματα του ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, να καταρτιστεί κατάλογος προτεραιοτήτων για τα έργα υποδομής διττής χρήσης και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των δράσεων που συνδέονται με την στρατιωτική κινητικότητα και τα κριτήρια ανάθεσης·

20.  υπενθυμίζει ότι αρκετές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον αμυντικό τομέα έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στον μη στρατιωτικό τομέα· τονίζει ότι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μεταφορών που βασίζεται σε συστήματα τηλεματικών εφαρμογών όπως το ERTMS και το SESAR, και η υιοθέτηση τεχνολογιών που συνδέονται με τα Galileo/EGNOS/GOVSATCOM αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα των μη στρατιωτικών μεταφορών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδίου δράσης θα πρέπει εν καιρώ να διερευνήσουν τη δυνατότητα των μη στρατιωτικών μεταφορών να αξιοποιούν τις αποκρίσεις που έδωσε στις εν λόγω προκλήσεις ο στρατιωτικός τομέας, για παράδειγμα στο πεδίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των ασφαλών επικοινωνιών· ζητεί περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και παραγόντων άμυνας και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της PESCO· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα αυτών των υποδομών που είναι στρατηγικής σημασίας, υπό το πρίσμα του έργου για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία του συνεχιζόμενων προσπαθειών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να επικαιροποιήσουν τον κανονισμό για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

21.  αναγνωρίζει την αξία των πιθανών προτάσεων σχετικά με τη ρύθμιση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για στρατιωτική χρήση, την ανανέωση του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ και την προσαρμογή των κανόνων περί ΦΠΑ·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς παράγοντες σε αυτό το πλαίσιο, και τονίζει την ανάγκη να εργασθούν από κοινού για τη δημιουργία κοινής βάσης όσον αφορά τη ρύθμιση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για στρατιωτική χρήση·

23.  σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης εντοπίζει ένα σημαντικό αριθμό εργασιών οι οποίες χρειάζεται να ολοκληρωθούν σε επίπεδο κρατών μελών, και ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχουν στήριξη και καθοδήγηση για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίησή τους· υπενθυμίζει την ανάγκη για ένα τελωνειακό και φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της επίτευξης εναρμονισμένων κανόνων για άδειες διασυνοριακών μετακινήσεων οι οποίες αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στις ταχείες μετακινήσεις· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν από κοινού για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής διττής χρήσης και για να μειώσουν το διοικητικό κόστος· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη φιλοδοξία να επιταχυνθούν, έως το τέλος του 2019, οι χρόνοι διέλευσης των συνόρων και, για τον σκοπό αυτό, να χορηγούνται διπλωματικές άδειες για τις χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες κινήσεις, εντός πέντε ημερών, και η εν λόγω προθεσμία να είναι ακόμη πιο σύντομη για τις μονάδες ταχείας αντίδρασης·

24.  υποστηρίζει την απόφαση που έχει ληφθεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO να συμπεριληφθεί η στρατιωτική κινητικότητα στην αρχική λίστα των 17 έργων προτεραιότητας εντός του πλαισίου της PESCO· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το έργο της PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών όπως προβλέπεται από το σχέδιο δράσης, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων πέραν των άμεσων αρμοδιοτήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι ο καταμερισμός των εργασιών, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο συντονισμό, είναι ζωτικής σημασίας ώστε το έργο PESCO να επιφέρει προστιθέμενη αξία· χαιρετίζει επίσης τις ισχυρότερες δεσμεύσεις όσον αφορά την απλούστευση των διασυνοριακών στρατιωτικών μεταφορών που διατυπώνονται στη κοινοποίηση για την PESCO· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης και ανάμιξης των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον αντίκτυπο των μεγάλων υποδομών στρατιωτικής κινητικότητας·

26.  υπογραμμίζει ότι, τελικά, η ΕΕ μπορεί μόνο να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών· τονίζει ότι η επιτυχία βασίζεται ουσιαστικά στην αποδοχή από τα κράτη μέλη, αλλά και την ικανότητα που θα επιδείξουν στη συμμετοχή όλων των κυβερνητικών φορέων στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων· υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης των κρατών μελών στην εκπλήρωση του στόχου για τη δημιουργία αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητικότητας εντός και πέραν της ΕΕ· τονίζει ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία, η στρατιωτική κινητικότητα θα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό με όλους τους συμμάχους του NATO·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ και τη Δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη, καθώς και την έμφαση που αποδίδεται και από τις δύο στα ζητήματα της στρατιωτικής κινητικότητας· καλωσορίζει τις νέες πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ, ειδικά όσον αφορά το σχέδιο διευκόλυνσης για το χώρο ευθύνης του SACEUR· εκφράζει την ικανοποίησή τους για το έργο του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της στρατιωτικής κινητικότητας εν προκειμένω και προτρέπει τόσο την ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ να αποφύγουν κάθε περιττή επικάλυψη προσπαθειών· υπογραμμίζει τη σημασία των λιμένων ως σημεία που συνδέουν την ΕΕ με τους συμμάχους της από το ΝΑΤΟ και ως σημεία σύνδεσης θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της επικοινωνίας γύρω από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της PESCO, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ·

28.  παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το ΝΑΤΟ να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πόρων για κοινά έργα, ενισχύοντας την πολιτική ευελιξία, επισημοποιώντας τη σχέση ΕΕ και ΝΑΤΟ, επεκτείνοντας τους τομείς της συνεργασίας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες ευρύτερα, όταν αυτό εκφράζει τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη συνεργειών· εκφράζει την ελπίδα ότι τα εμπόδια στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των δύο οργανισμών θα ξεπεραστούν το συντομότερο ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η στενότερη συνεργασία·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τους οργανισμούς της ΕΕ στο τομέα της άμυνας, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

(1) ΕΕ L 331 της 14.12.2017, σ. 57.
(2) ΕΕ C 88 της 8.3.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ L 65 της 8.3.2018, σ. 24.
(4) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 18.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0257.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου