Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου *
 Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης
 Γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
 Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
 Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»
 Η προστασία των παιδιών-μεταναστών
 Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
 Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ
 Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))
P8_TA(2018)0191A8-0104/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09021/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09079/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0243/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0104/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.


Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))
P8_TA(2018)0192A8-0120/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07817/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07730/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0218/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0120/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.


Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου *
PDF 380kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-αμινο-3,3-διμεθυλο-1-οξοβουταν-2υλο)-1-(κυκλοεξυλομεθυλ)-1H-ινδαζολο-3- καρβοξαμίδιο (ADB-CHMINACA) σε μέτρα ελέγχου (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))
P8_TA(2018)0193A8-0133/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05387/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0028/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8‑0133/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου *
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-(4-κυανοβουτυλο)-N-(2-φαινυλοπροπαν-2-υλ)-1H-ινδαζολ-3-καρβοξαμίδιο (CUMYL-4CN-BINACA) σε μέτρα ελέγχου (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05392/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0025/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0134/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar
PDF 436kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0148/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 2 287 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 28 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια Hainaut επιπέδου NUTS 2 (BE32) στο Βέλγιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι το Βέλγιο δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 621 616 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 7 702 694 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το Βέλγιο, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Μαρτίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση του Βελγίου για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στην Caterpillar, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar του Ιουλίου του 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)· σημειώνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των εργαζομένων που χρηματοδοτούνται μέσω της υπόθεσης εκείνης και της παρούσας αίτησης·

4.  σημειώνει ότι το Βέλγιο υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και με την επακόλουθη απώλεια μεριδίου αγοράς της Caterpillar στον τομέα των μηχανημάτων· σημειώνει ότι οι απολύσεις συνδέονται με το γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους που ανακοίνωσε η Caterpillar τον Σεπτέμβριο του 2015·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα των λιγότερο περιοριστικών ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

6.  έχει επίγνωση της μείωσης που έχει επέλθει στην παραγωγή του εξορυκτικού τομέα στην Ευρώπη και της δραματικής μείωσης των εξαγωγών της ΕΕ-28 στον τομέα αυτόν από το 2014 και μετά, της αύξησης των τιμών στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία και του επακόλουθου υψηλού κόστους παραγωγής μηχανημάτων, ιδίως σε σύγκριση με την Κίνα· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο όμιλος Caterpillar αποφάσισε να μεταφέρει τον όγκο παραγωγής της μονάδας του Gosselies σε άλλες μονάδες παραγωγής στη Γαλλία (Grenoble) και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, γεγονός που οδήγησε στην αιφνίδια διακοπή λειτουργίας της μονάδας του Gosselies και στην απόλυση 2 300 εργαζομένων, βυθίζοντας χιλιάδες οικογένειες σε ένα κοινωνικό και ανθρώπινο δράμα, και αυτό μολονότι η μονάδα του Gosselies ήταν κερδοφόρα, ιδίως μετά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη μονάδα του Gosselies ενημερώθηκαν για το κλείσιμο της εγκατάστασης με μια απλή ανακοίνωση· καταδικάζει το γεγονός ότι η ωμή αυτή απόφαση δεν ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για την απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης και σεβασμού προς τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν είχαν καμία ενημέρωση πριν από το κλείσιμο της εταιρείας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς στην Ένωση·

8.  εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται η άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για την περιοχή του Charleroi και ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την οικονομική της ανάκαμψη, ιδίως με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία· υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της απόφασης αυτής σε πολλούς εργαζομένους που εργάζονται στους προμηθευτές και στους παραγωγούς επόμενων σταδίων·

10.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 2 287 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Caterpillar και τους πέντε προμηθευτές της, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι ποσοστό άνω του 11 % των εργαζομένων που απολύονται είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών και διαθέτουν δεξιότητες που σχετίζονται ειδικά με τον μεταποιητικό τομέα· υπογραμμίζει ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία στο Charleroi είναι ως επί το πλείστον χαμηλής ειδίκευσης (το 50,6 % δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 40 % είναι άνεργοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 24 μήνες)· καταδικάζει το γεγονός ότι, μετά τις απολύσεις αυτές, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,1 % στην περιφέρεια Hainaut, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας (FOREM)· με βάση το γεγονός αυτό, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε έως και 300 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

12.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει πέντε είδη μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, ii) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός, iii) προώθηση της επιχειρηματικότητας, iv) συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, v) επιδόματα· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική βοήθεια είναι αποτελεσματική και στοχευμένη·

13.  επικροτεί την απόφαση για την παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προσφορά κατάρτισης με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Charleroi που καθορίζονται στο σχέδιο CATCH(5)·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 13,68 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  επικροτεί ο γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε έπειτα από διαβούλευση με την ομάδα εργασίας, η οποία περιελάμβανε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας, το επενδυτικό ταμείο SOGEPA, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους κοινωνικούς εταίρους· καλεί τις αρχές του Βελγίου και της Βαλλονίας να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αυτή·

16.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, το οποίο καλεί την Ευρώπη να αναπτύξει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται ιδίως στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχει η προστασία της ενωσιακής βιομηχανίας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε τρίτες χώρες·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

18.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  τονίζει ότι, έως τις 15 Μαρτίου 2018, μόνο 591 από τους απολυθέντες εργαζομένους είχαν βρει εργασία· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι στο τέλος της περιόδου παρέμβασης του ΕΤΠ πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια για την επανένταξη· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των δικαιούχων που προσλήφθηκαν εκ νέου με βάση την προηγούμενη απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη συγκεκριμένη εταιρεία (EGF/2014/011) ήταν μικρό· ευελπιστεί ότι θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία αυτή στην παρούσα πρόταση·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση του Βελγίου – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/847.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/471 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (ΕΕ L 76 της 20.3.2015, σ. 58).
(5) Σχέδιο Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, Σεπτέμβριος 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης
PDF 196kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης (2017/2216(INI))
P8_TA(2018)0196A8-0135/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2017, με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης 2016» (COM(2017)0383), καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 και SWD(2017)0270),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2016 και την έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(2), καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση του εν λόγω κανονισμού από την Επιτροπή, της 2ας Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0589 και SWD(2017)0332),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(3) («η οδηγία PIF»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Επιτροπής, και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14 – Ivo Taricco κ.λπ.(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0135/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φέρουν από κοινού την ευθύνη για την εκτέλεση του 74 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη για την είσπραξη των ιδίων πόρων, ιδίως υπό μορφή ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της Ένωσης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με την απλούστευση των διαδικασιών προϋποθέτει την τακτική αξιολόγηση των εισροών, των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου μέσω ελέγχων επιδόσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλλήλως το πρόβλημα που δημιουργεί η πολυμορφία νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών και τούτο προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμείται η απάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλει συνεπώς η Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση της απάτης διεξάγεται αποτελεσματικά και παράγει αποτελέσματα, πιο απτά και πιο ικανοποιητικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού (όπου τα υψηλότερα επίπεδα ανίχνευσης στο τέλος των κύκλων οφείλονται στο κλείσιμο των προγραμμάτων), καθώς και στην καθυστερημένη υποβολή εκθέσεων από ορισμένα κράτη μέλη που τείνουν να κοινοποιούν τις περισσότερες από τις παρατυπίες των προηγούμενων πολυετών προγραμμάτων όλες μαζί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη και ότι απέφερε σχεδόν 1 035,3 δισεκατομμύρια EUR το 2015 και συνέβαλε στους ιδίους πόρους της ΕΕ με 18,3 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 13,9 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ το ίδιο έτος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ΦΠΑ, ιδίως όπως εφαρμόζονται στις διασυνοριακές συναλλαγές, είναι ευάλωτα σε στρατηγικές απάτης και φοροαποφυγής και ότι μόνο η ενδοκοινοτική απάτη του αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η κοινώς λεγόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ», στάθηκε αιτία για απώλειες εσόδων ΦΠΑ ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων EUR το 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, και όχι μόνο επιβαρύνει την οικονομία της ΕΕ, αλλά υπονομεύει και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν είναι γνωστά τα ακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μη δημοσιεύει στοιχεία στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη είναι παράδειγμα εσκεμμένης αδικοπραγίας και συνιστά ποινικό αδίκημα, ενώ η παρατυπία συνιστά παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα ΦΠΑ ανήλθε σε 151,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 και κυμαίνεται από ποσοστό κάτω του 3,5 % έως άνω του 37,2 % ανάλογα με την εξεταζόμενη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Eurojust, η OLAF είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός που ειδικεύεται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, ακόμη και μετά τη σύσταση της EPPO, η OLAF θα εξακολουθήσει να είναι ο μοναδικός φορέας προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

Εντοπισμός και κοινοποίηση παρατυπιών

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο συνολικός αριθμός των παρατυπιών, δόλιων και μη, που κοινοποιήθηκαν το 2016 (19 080 περιπτώσεις) ήταν μειωμένος κατά 15 % σε σχέση με το 2015 (22 349 περιπτώσεις) και ότι το ύψος των παρατυπιών μειώθηκε κατά 8 % (από 3,21 δισεκατομμύρια EUR το 2015 σε 2,97 δισεκατομμύρια EUR το 2016)·

2.  σημειώνει τη μικρή πτώση κατά 3,5 % του αριθμού των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες και τη συνεχιζόμενη από το 2014 σχετική πτωτική τάση· ευελπιστεί ότι η μείωση των σχετικών ποσών, τα οποία μειώθηκαν από 637,6 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 391 εκατομμύρια EUR το 2016, αντανακλά μια πραγματική μείωση των κρουσμάτων απάτης και όχι απλώς αδυναμίες από τις οποίες πάσχει ο εντοπισμός·

3.  υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλες οι παρατυπίες δόλιες και ότι πρέπει να μπορεί να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των διαπραττόμενων σφαλμάτων·

4.  συντάσσεται με την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στον εντοπισμό της απάτης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική· απευθύνει συνεπώς παραινέσεις ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση μιας εγγύτερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης συνεργασίας·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν ορισμένα κράτη μέλη να μην έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να παρέμβει με ενεργητικότητα προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως αφού αυτά διαχειρίζονται το 74 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ·

6.  απευθύνει νέα έκκληση στην Επιτροπή για να θεσπίσει ενιαίο σύστημα συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβάλλονται·

7.  εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές ως προς τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο και τη ποιότητα των ελέγχων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της απάτης·

Οδηγία PIF και κανονισμός EPPO(8)

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας PIF, η οποία καθιερώνει ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τον προσδιορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων σε περιπτώσεις απάτης θίγουσας τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ με συνολικές ζημίες ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ωστόσο ότι το όριο αυτό θα τύχει αξιολόγησης από την Επιτροπή το αργότερο ως τις 6 Ιουλίου 2022· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας PIF συμπεριλαμβάνεται η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· θεωρεί ότι η οδηγία αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου· σημειώνει ότι η οδηγία περιλαμβάνει ορισμό της διαφθοράς και ορίζει τους τύπους δόλιας συμπεριφοράς που πρέπει να ποινικοποιηθούν·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση είκοσι κρατών μελών να προχωρήσουν στη σύσταση της EPPO με τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας· ζητεί να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ OLAF και ΕΡΡΟ, στη βάση της συμπληρωματικότητας, της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και της υποστήριξης από την OLAF των δραστηριοτήτων της ΕΡΡΟ, και που θα αποφεύγει διπλές δομές, συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και νομικά κενά που οφείλονται στην έλλειψη αρμοδιοτήτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την απροθυμία ορισμένων κρατών μελών της Ένωσης να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται σε παραπλήσια επίπεδα οι επιδόσεις όλων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον αποτελεσματικό εντοπισμό κρουσμάτων απάτης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για να συμμετάσχουν στην ΕΡΡΟ και όσα κράτη μέλη διστάζουν μέχρι στιγμής να το πράξουν·

10.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ξεκινήσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό· τους· ζητεί εξάλλου να μεριμνήσουν για μια εκ του σύνεγγυς ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες και δη σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα· καλεί την Επιτροπή να διορίσει προσωρινό(-ή) διοικητικό(-ή) διευθυντή(-ρια) της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού ΕΡΡΟ· εμμένει στην ανάγκη να αποκτήσει η ΕΡΡΟ επαρκές προσωπικό και ικανοποιητικούς πόρους και πριν την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της· επαναλαμβάνει ότι η ΕΡΡΟ πρέπει να είναι ανεξάρτητη·

11.  ζητεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ΕΡΡΟ, OLAF και Eurojust· υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την Eurojust· επισημαίνει ότι οι εκατέρωθεν αρμοδιότητες Eurojust, OLAF και EPPO πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια· επισημαίνει ότι, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές οι προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο ΕΕ, θα χρειαστεί η ΕΡΡΟ, η Eurojust και η OLAF να συνεργαστούν απρόσκοπτα μεταξύ τους, σε επίπεδο τόσο χάραξης πολιτικής όσο και λειτουργίας, προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αλληλοεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά τις αποστολές· επαναλαμβάνει σχετικά ότι πρέπει να διαμορφωθούν ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των τριών οργανισμών και να εγκριθούν αυτές το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με τα άρθρα 99 ως 101 του κανονισμού EPPO· εμμένει ότι είναι ανάγκη να έχει η ΕΡΡΟ την εξουσία να διευθετεί συγκρούσεις αρμοδιοτήτων σε υποθέσεις που άπτονται της επιτέλεσης των καθηκόντων της·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις απώλειες που οφείλονται στο έλλειμμα ΦΠΑ και στις απάτες εις βάρος του κοινοτικού ΦΠΑ, απώλειες που ανήλθαν το 2015 σε 159,5 δισεκατομμύρια EUR·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης των απωλειών στον τομέα του ΦΠΑ που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου 2016· υπογραμμίζει ότι, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, απαιτούνται ισχυρά, συντονισμένα και ταχύτερα μέτρα· παροτρύνει την Επιτροπή να επισπεύσει τις διαδικασίες της για την υποβολή προτάσεων σχετικά με ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες φορολογικών εσόδων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

14.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τη μείωση του συνόλου των υποθέσεων, με ή χωρίς δόλο, που συνδέονται με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) από 5 514 το 2015 σε 4 647 το 2016, το συνολικό σχετικό ποσό αυξήθηκε από 445 εκατομμύρια EUR σε 537 εκατομμύρια EUR και υπερβαίνει κατά 13 % τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2016·

15.  παρατηρεί με έντονη ανησυχία ότι το λαθρεμπόριο καπνού με προορισμό την ΕΕ έχει ενταθεί τα τελευταία έτη και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστοιχεί σε ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR, συνιστώντας ταυτόχρονα μείζονα εστία οργανωμένης εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών·

16.  σημειώνει τα αποτελέσματα των δώδεκα κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων που διεξήγαγαν OLAF και κράτη μέλη σε συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), επιχειρήσεις που οδήγησαν μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 11 εκατομμυρίων τσιγάρων, 287 000 πούρων, 250 τόνων λοιπών προϊόντων καπνού, 8 τόνων κάνναβης και 400 κιλών κοκαΐνης·

17.  διαπιστώνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι που διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και οι επιθεωρήσεις από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης ήταν οι πλέον πετυχημένες μέθοδοι εντοπισμού περιπτώσεων απάτης όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

18.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τη συναφή είσπραξη των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι αποτελούν ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι είναι αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών να διενεργούν ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με τη νομοθεσία σχετικά με τους δασμούς και τις εισαγωγές·

19.  εκφράζει την λύπη του για τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στους τελωνειακούς ελέγχους που διενεργούνται στην Ένωση και για τα υψηλά ποσά για τα οποία γίνεται λόγος στις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του συστήματος είσπραξης των ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινή πολιτική για τους τελωνειακούς ελέγχους με το να μεριμνήσει για την πλήρη εναρμόνισή της και τούτο προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων και να εξασφαλιστούν η ασφάλεια της ΕΕ και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομων προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

20.  εκφράζει τη λύπη του διότι, μεταξύ 2013 και 2016, οι εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων από την Κίνα τιμολογούνταν χαμηλά κατά την είσοδό τους σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο·

21.  επισημαίνει τη σύσταση της OLAF προς την Επιτροπή να ανακτήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαφυγόντα έσοδα ύψους 1,987 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που ανήκει κανονικά στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

22.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να υπολογίσει το συνολικό ποσό των εισπράξεων που προέκυψαν από τις συστάσεις της OLAF για την ανάκτηση πόρων· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με το ποσό των ιδίων πόρων της Ένωσης που ανακτήθηκε εν συνεχεία των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την OLAF, να θεσπίσει ένα σύστημα που θα καθιστά δυνατό τον υπολογισμό των συνολικών ανακτώμενων ποσών, και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις συστάσεις καθώς και τα ποσά που όντως ανακτήθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις της OLAF·

23.  θεωρεί σκόπιμο η Επιτροπή να παρέχει στοιχεία σε ετήσια βάση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων από ΦΠΑ και τελωνειακούς δασμούς και όσων πραγματικά εισπράχθηκαν·

Δαπάνες

24.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι μη δόλιες παρατυπίες που αφορούν τις άμεσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 16 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντίθετα από όλους τους άλλους τομείς του προϋπολογισμού στους οποίους καταγράφηκε μείωση·

25.  εκφράζει τη λύπη του διότι διανύουμε το τέταρτο έτος κατά το οποίο τόσο ο αριθμός των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες στον τομέα της άμεσης διαχείρισης (16 κρούσματα το 2015 και 49 κρούσματα το 2016) όσο και η αξία τους (0,78 εκατομμύρια EUR το 2015 και 6,25 εκατομμύρια EUR το 2016) αυξάνεται· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2018, συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση της απάτης στον τομέα αυτό·

26.  σημειώνει ότι ο αριθμός των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών που έχουν αναφερθεί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), παρότι τα κρούσματα μειώθηκαν από 3 250 το 2015 σε 2 676 το 2016, εξακολουθεί να είναι διπλάσιος σε σχέση με το 2012, αλλά επιθυμεί να επισημάνει ότι τα αντίστοιχα ποσά για το 2016 είναι μόλις 8 % υψηλότερα από ό,τι το 2012· σημειώνει επίσης πως, παρότι μεταξύ του 2015 και του 2016 ο συνολικός αριθμός δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών για το εν λόγω ταμείο σημείωσε πτώση κατά 16 %, ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών αυξήθηκε κατά 17 %, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά που αφορούν δόλιες παρατυπίες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50 %· σημειώνει επίσης ότι οι δόλιες παρατυπίες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5 % των πληρωμών·

27.  σημειώνει ότι οι 8 497 δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες στους τομείς της πολιτικής συνοχής και της αλιείας το 2016 αντιπροσώπευαν μια μείωση της τάξης του 22 % έναντι του 2015, αλλά υπερέβαιναν κατά 25 % τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ετών· σημειώνει επίσης ότι τα χρηματικά ποσά που επηρεάζονται από παρατυπίες μειώθηκαν κατά 5 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το 0,42 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων επηρεαζόταν από περιστατικά απάτης και το 2,08 % από μη δόλιες παρατυπίες·

28.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα χρηματικά ποσά που συνδέονται με τις παρατυπίες που αναφέρθηκαν ως δόλιες στις πολιτικές συνοχής και αλιείας μειώθηκαν κατά σχεδόν 50 %, από 469 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 235 εκατομμύρια EUR το 2016·

29.  διαπιστώνει με κατάπληξη ότι τα χρηματικά ποσά που συνδέονται με παρατυπίες του Ταμείου Συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 εξακολουθούν να αυξάνονται (από 277 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 480 εκατομμύρια EUR το 2016), αντίθετα από τα άλλα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπου σημειώνεται τάση σταθεροποίησης ή ακόμη και πτωτική τάση·

30.  εκφράζει την έκπληξή του διότι, για το ένα τρίτο περίπου των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες το 2016 σε σχέση με την πολιτική συνοχής, δεν δόθηκε καμία πληροφορία για τον σχετικό τομέα προτεραιότητας, δεδομένου ότι αυτή η έλλειψη πληροφόρησης αλλοιώνει τη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διορθώσουν αυτήν την κατάσταση·

31.  εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τους ελέγχους που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία διαχειρίζονται ενδιάμεσοι φορείς, και τις διαπιστωθείσες αδυναμίες όσον αφορά την επαλήθευση της καταστατικής έδρας των δικαιούχων· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξαρτάται η χορήγηση άμεσων και έμμεσων δανείων από τη δημοσίευση φορολογικών και λογιστικών στοιχείων ανά χώρα, και από τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητα από τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που συμμετέχουν στις χρηματοδοτικές πράξεις·

32.  αναμένει ότι η απλούστευση των διοικητικών κανόνων, όπως επιβάλλουν οι κοινές διατάξεις που καλύπτουν την περίοδο 2014-2020, θα επιτρέψει τη μείωση του αριθμού μη δόλιων παρατυπιών, τον εντοπισμό των κρουσμάτων απάτης και τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στους πόρους της Ένωσης·

33.  επισημαίνει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης του αριθμού των καταγγελλόμενων παρατυπιών σε σχέση με την προενταξιακή βοήθεια, η οποία οφείλεται στην προοδευτική κατάργηση των προενταξιακών προγραμμάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό (δόλιων και μη δόλιων) παρατυπιών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % των καταγγελθέντων κρουσμάτων·

34.  αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού (EDES), το οποίο εφαρμόζει η Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2016·

35.  θεωρεί σκόπιμη τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ αυξάνεται συνεχώς η εμπλοκή του σε διασυνοριακές δραστηριότητες και τομείς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως το λαθρεμπόριο ή η παραχάραξη και κιβδηλεία· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διεθνοποίησης των περιπτώσεων απάτης και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει κοινά πρότυπα για τη στήριξη της καταπολέμησης της απάτης·

Δημόσιες συμβάσεις

36.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων ήταν ένα από τα σημαντικότερα πεδία σφαλμάτων κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, και σημειώνει ότι παραμένει υψηλός ο αριθμός των παρατυπιών λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναπτύξει μια βάση δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει ως θεμέλιο για μια ουσιαστική και συνολική ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτίων των σφαλμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να αναλύσουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να παρέχουν τέτοιου είδους δεδομένα σε μορφή και χρόνο που θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογήσει, το συντομότερο δυνατό, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις που καθορίζουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που επισημαίνονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το οικονομικό έγκλημα, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά, την καταγγελία παρατυπιών και τον ορισμό της απάτης·

Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

Βελτίωση των ελέγχων

38.  ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά των δόλιων παρατυπιών· εκτιμά ότι οι μη δόλιες παρατυπίες πρέπει να εξαλειφθούν με διοικητικά μέτρα, ιδίως μέσω της επιβολής διαφανέστερων και απλούστερων απαιτήσεων·

39.  επισημαίνει ότι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μπορεί να καταστήσει δυνατή τη διασταύρωση των λογιστικών εγγραφών για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης σε σχέση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται μια οριζόντια και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών· επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στους τομείς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη

40.  υποστηρίζει το πρόγραμμα «Hercule III», το οποίο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της προσέγγισης της «βέλτιστης αξιοποίησης του κάθε ευρώ»· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος αυτού και τη συμβολή του στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την πρόληψη της εισόδου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και λαθραίων προϊόντων στα κράτη μέλη·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Hercule III», η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 11 Ιανουαρίου 2018·

42.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των υποθέσεων απάτης στον τομέα του ΦΠA και συγκεκριμένα για τις υποθέσεις της λεγόμενης «αλυσιδωτής» απάτης· έχει υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ) από τα κράτη μέλη υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για μια δέσμη μέτρων απλούστευσης του ΦΠΑ και για την μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ και το διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη, μακρόπνοη και πανευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του EUROFISC προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να συντονιστούν οι πολιτικές με στόχο την καταπολέμηση αυτού του επιζήμιου για τους προϋπολογισμούς ΕΕ και κρατών μελών τύπου απάτης·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε υπεράκτιες δομές, έκθεση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός και το είδος των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικές παρατηρήσεις σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και τα μέτρα που ελήφθησαν στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην υπονόμευση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

44.  υπενθυμίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η πλήρης διαφάνεια στη λογιστική καταχώριση των δαπανών και δη όσον αφορά τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται άμεσα μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ή χρηματοοικονομικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια·

Πρόληψη

45.  θεωρεί ότι οι δραστηριότητες πρόληψης είναι ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου να πέσουν τα επίπεδα απάτης κατά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες πρόληψης της Επιτροπής και της OLAF· ζητεί να ενισχυθεί η εφαρμογή του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) καθώς και να ολοκληρωθούν οι εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης·

47.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες απλούστευσης του δημοσιονομικού κανονισμού και όλων των άλλων διοικητικών κανόνων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει πολύ προσεκτικά τη σαφήνεια και την προστιθέμενη αξία των οδηγιών χρηματοδότησης που προβλέπονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών·

48.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει πλαίσιο για την ψηφιοποίηση του συνόλου της διαδικασίας υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αίτηση, αξιολόγηση, υλοποίηση, πληρωμές), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη·

49.  θεωρεί ότι η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών·

Καταγγέλτες

50.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των καταγγελτών στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των κρουσμάτων απάτης και εμμένει στην ανάγκη προστασίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταγγέλτες στην Ένωση·

51.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 και της 24ης Οκτωβρίου 2017(9), σχετικά με την προστασία των καταγγελτών και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν αμέσως τις συστάσεις που περιέχουν·

52.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν οριζόντια νομοθετική πρόταση σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, ιδίως για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

53.  έχει υπόψη του την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2017 προκειμένου να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την προστασία των καταγγελτών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· αναμένει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ στους επόμενους μήνες· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

54.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την προστασία του απορρήτου των πηγών πληροφόρησης με σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών εισάγουν διακρίσεις ή συνιστούν απειλές·

Καταπολέμηση της διαφθοράς

55.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν πιστεύει πλέον ότι είναι αναγκαία η δημοσίευση της έκθεσης κατά της διαφθοράς, γεγονός που δεν έχει διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση της κλίμακας της διαφθοράς· υπενθυμίζει τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(10), σύμφωνα με την οποία σύσταση, η εποπτεία των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς από την Επιτροπή θα επιτελείται μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· συντάσσεται με την άποψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ενδέχεται να επισκιαστεί από άλλα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και όχι μόνο να αρχίσει και πάλι να δημοσιεύει την έκθεση αλλά και να δεσμευτεί για την εφαρμογή μιας περισσότερο αξιόπιστης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ζήτημα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, ενός τομέα πολιτικής στον οποίο το Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης και έχει πλήρεις εξουσίες ελέγχου·

56.  επισημαίνει ότι η διαφθορά αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και ότι, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησής της, η διαφθορά υπονομεύει τις οικονομικές επιδόσεις, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών καθώς και την εμπιστοσύνη στους εν λόγω θεσμούς εντός της Ένωσης· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(11), στο οποίο ζητεί συγκεκριμένα να καταρτίζεται ετήσια έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Ευρωπαϊκή έκθεση ΔΚΘ) με ειδικές συστάσεις ανά χώρα, η οποία, μεταξύ άλλων, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφθορά·

57.  εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι η νέα οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων δεν έχει ως τώρα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση όσον αφορά την αντίληψη του επιπέδου διαφθοράς στο εσωτερικό της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και ανάθεσης υπεργολαβιών·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θεσπίζοντας στο πλαίσιο αυτό ένα δημόσιο μητρώο σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων·

59.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ευκόλως εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατάταξη των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως στέρεη βάση για τη δημιουργία του ειδικού μηχανισμού ελέγχων ανά χώρα, μέσω του οποίου η Επιτροπή θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ·

60.  επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη οφείλει να περιλαμβάνει τη συνεχή κατάρτιση και στήριξη του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων στους κόλπους των αρμόδιων αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών στην καταπολέμηση της απάτης·

61.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης του αφανούς εμπόρου, της κοινώς αποκαλούμενης απάτης τύπου «καρουζέλ»· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο Eurofisc, προκειμένου να ελέγχει καλύτερα, να αξιολογεί και να βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc, προκειμένου να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να χορηγήσουν στην Επιτροπή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

Ερευνητική δημοσιογραφία

62.  εκτιμά ότι η ερευνητική δημοσιογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του απαιτούμενου επιπέδου διαφάνειας στην Ένωση και στα κράτη μέλη και ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχτεί με νομικά μέσα τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Ένωση·

Καπνός

63.  υπενθυμίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην ανανεώσει τη συμφωνία PMI, η οποία έληξε στις 9 Ιουλίου 2016· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από την Επιτροπή, στις 9 Μαρτίου 2016(12), να μην προβεί σε ανανέωση, παράταση ή αναδιαπραγμάτευση της PMI πέραν της ημερομηνίας λήξης της· πιστεύει ότι και οι τρεις άλλες συμφωνίες (BAT, JTI, ITL) θα πρέπει να τερματιστούν από τις 20 Μαΐου 2019 και έπειτα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως τα τέλη του 2018, σχετικά με την σκοπιμότητα του τερματισμού των υπόλοιπων τριών συμφωνιών·

64.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να λάβει, σε επίπεδο Ένωσης, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού της PMI και να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες κατασχέσεις προϊόντων της εν λόγω καπνοβιομηχανίας, έως ότου τεθούν πλήρως σε εφαρμογή όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και του πρωτοκόλλου της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ)·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη, εκ μέρους της Επιτροπής, της άμεσης επικύρωσης του πρωτοκόλλου της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, δεδομένου ότι το εν λόγω πρωτόκολλο είναι το πρώτο πολυμερές νομικό μέσο που εξετάζει το πρόβλημα του λαθρεμπορίου καπνού με ολοκληρωμένο τρόπο και σε παγκόσμια κλίμακα·

66.  υπενθυμίζει ότι, έως σήμερα, 32 μέρη έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, εκ των οποίων μόνο οκτώ κράτη μέλη και η Ένωση στο σύνολό της· προτρέπει τα 10 κράτη μέλη (Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία και Σουηδία) και τη Νορβηγία, που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, να το πράξουν·

67.  ελπίζει να λάβει προσεχώς την τελική έκθεση προόδου της Επιτροπής εν συνεχεία της ανακοίνωσής της, του 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού - Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ» (COM(2013)0324), η οποία έχει προβλεφθεί για το 2018·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το εργαστήριο της Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του καπνού στο JRC του Geel στο Βέλγιο ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016, δεδομένου ότι το εν λόγω εργαστήριο θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τη χημική σύνθεση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατασχεθέντος καπνού και, ως εκ τούτου, θα επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητάς του

Έρευνες και ο ρόλος της OLAF

69.  διαπιστώνει ότι, μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει παρά σε περιορισμένο βαθμό τις συστάσεις της OLAF για δικαστική δράση· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της OLAF από τα κράτη μέλη·

70.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις πολυάριθμες συστάσεις και έρευνες της OLAF, το ποσοστό των διώξεων που ασκούνται στα κράτη μέλη δεν ξεπερνά το 30 % και οι δικαστικές αρχές ορισμένων κρατών μελών δεν θεωρούν τις συστάσεις της OLAF περί διασπάθισης των κονδυλίων της ΕΕ ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, ενώ ακόμη και η ίδια η OLAF δεν κατορθώνει να δώσει τη δέουσα συνέχεια στις συστάσεις της· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις συστάσεις της OLAF·

71.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 50 % περίπου των υποθέσεων της OLAF απορρίπτεται από τις εθνικές δικαστικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την OLAF να καθορίσουν προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από την OLAF· καλεί την OLAF να βελτιώσει την ποιότητα των τελικών εκθέσεών της προκειμένου να ενισχυθεί η χρησιμότητά τους για τις εθνικές αρχές·

72.  καλεί την OLAF να εφαρμόσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τις συστάσεις της σχετικά με την ανάκτηση πόρων, και να συμπεριλαμβάνει και τα ποσά που έχουν όντως ανακτηθεί·

73.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός OLAF αναθέτει σημαντικό ρόλο στον Γενικό Διευθυντή όσον αφορά τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με τις έρευνες· υπενθυμίζει ότι η άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή στις έρευνες της OLAF υπονομεύει τον ρόλο του και, κατ’ επέκταση, τον κανονισμό·

74.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, να εξασφαλίσει την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ EPPO και OLAF, να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγυήσεις, να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τις εξουσίες έρευνας της OLAF και να εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τις συστάσεις και τις εκθέσεις της OLAF, καθώς και να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την πρόσβαση σε δεδομένα μεταξύ της OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας της·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF.

(1) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(6) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, κατά Ivo Taricco κ.λπ., C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(12) Ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 35).


Γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4)
PDF 168kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D055630–01 – 2018/2651(RSP))
P8_TA(2018)0197B8-0220/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D055630-01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 19ης Μαρτίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 26 Οκτωβρίου 2017, και δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2004, η KWS SAAT AG και η Monsanto Europe SA υπέβαλαν στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών από ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 («γενετικά τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2007/692/ΕΚ(5) της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών από ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση αυτή της Επιτροπής, στις 5 Δεκεμβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2006(6) («γνωμοδότηση της EFSA 2006»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2016, η KWS SAAT SE και η εταιρεία Monsanto Europe S.A./N.V. υπέβαλαν από κοινού αίτηση για την ανανέωση της χορηγηθείσας έγκρισης σύμφωνα με την απόφαση 2007/692/ΕΚ της Επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017(7) (η «γνωμοδότηση της EFSA 2017»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο αναφοράς της αιτήσεως ανανέωσης αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 για εισαγωγή και επεξεργασία(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των εν λόγω προϊόντων περιλαμβάνονται η ζάχαρη, το σιρόπι, οι αποξηραμένοι πολτοί και η μελάσσα, που όλα προέρχονται από τη ρίζα των ζαχαροτεύτλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολτοί και μελάσσα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και στις ζωοτροφές(9)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων τόσο στην EFSA 2006(10) όσο και στην EFSA 2017(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη προσάπτουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν έχουν διενεργηθεί δοκιμές με τεμάχια των ριζών που συχνά αναμειγνύονται με μελάσσες και χορηγούνται ως συσσωματώματα, ότι η μελέτη επιδόσεων τριών εβδομάδων με πρόβατα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική, επειδή δεν είναι σαφές κατά πόσον αξιολογήθηκαν συναφείς τοξικολογικοί παράμετροι, ότι δεν προσκομίστηκε κανένα επιστημονικό στοιχείο προς υποστήριξη του ισχυρισμού ότι «η έκθεση του ανθρώπου στην πρωτεΐνη θα είναι αμελητέα», ότι, όσον αφορά την αλλεργιογένεση, δεν έχουν διενεργηθεί πειραματικές δοκιμές με τον καθαυτό γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ), ότι οι μελέτες που πραγματοποιούνται με απομονωμένη πρωτεΐνη δεν είναι πειστική απόδειξη του μη επιβλαβούς χαρακτήρα, και ότι η ανάλυση της σύστασης δεν διαθέτει τα δεδομένα για τον φωσφόρο και το μαγνήσιο που συνιστά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS η οποία προσδίδει αντοχή στη γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι τα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 θα εκτεθούν σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η καλλιέργεια με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση των φυτών και τα γεωπονικά χαρακτηριστικά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η γλυφοσάτη συνήθως ψεκάζεται στο φύλλωμα των φυτών, μπορεί να συσσωρευτεί στις ρίζες λόγω μετατόπισης μέσω του φυτού ή απορρόφησης από το έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορρόφηση της γλυφοσάτης μέσω των ριζών έχει αποδειχθεί σε διάφορα είδη καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των τεύτλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδρομή έκθεσης είναι σημαντική διότι οι ρίζες είναι το βασικό σημείο εισροής της γλυφοσάτης στο πεδίο απορροής(12)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους, καθώς και σχετικά με την κατανομή τους στο φυτό συνολικά, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA, τα όρια καταλοίπων της γλυφοσάτης δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 καθώς και κάθε πιθανή μεταβολή στη σύνθεσή της και στα γεωπονικά χαρακτηριστικά λόγω της έκθεσης στη γλυφοσάτη, δεν αξιολογήθηκαν από την EFSA·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικώς, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι σχετικές διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές από την EFSA και τον ECHA και εάν ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν, επί του παρόντος, απαιτήσει από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα ζαχαρότευτλα προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων ως μέρος του συντονισμένου πολυετούς κοινοτικού προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ομοίως, τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα ζαχαρότευτλα δεν αξιολογείται από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι γνωστό αν τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα εισαγόμενα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αποφάνθηκε ότι όλες πλην μιας οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης σε συμβατικές καλλιέργειες (δηλαδή, μη ΓΤ καλλιέργειες) ενέχει «κίνδυνο για τα άγρια χερσαία σπονδυλωτά», ενώ προσδιόρισε επίσης υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά για μερικές από τις βασικές χρήσεις στις συμβατικές καλλιέργειες(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA ταξινόμησε το φυτοφάρμακο γλυφοσάτη ως τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης γλυφοσάτης στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον είναι ευρύτατα τεκμηριωμένες’ λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 2017 μία σχετική αμερικανική μελέτη διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και της αφθονίας των ενήλικων πεταλούδων Monarch, ιδίως σε περιοχές συγκεντρωμένης γεωργικής δραστηριότητας(18)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέγκριση των γενετικώς τροποποιημένων ζαχαρότευτλων της σειράς Η7-1 για διάθεση στην αγορά θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση για καλλιέργειες σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στα ΓΤ φυτά που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις ζιζανιοκτόνων (σε σύγκριση με τα μη ΓΤ φυτά), δεδομένου ότι έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, βάσει της οποίας τα μέρη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους ή τελούν υπό τον έλεγχό τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέρα από τα όρια της δικαιοδοσίας τους(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση όσον αφορά την ανανέωση ή μη της έγκρισης των γενετικώς τροποποιημένων ζαχαρότευτλων της σειράς Η7-1 εμπίπτει στην δικαιοδοσία της Ένωσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρχαν τουλάχιστον 29 είδη ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(20)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαρτίου 2018, η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ψήφισε να μη διατυπώσει γνώμη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στη διαδικασία γενικώς, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(21)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(22) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά όταν η πράξη αυτή αφορά ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα αναστέλλοντας κάθε εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων φυτών που έχουν ανοχή στη γλυφοσάτη·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤΟ, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

8.  επισημαίνει τη δέσμευσή του να επισπεύσει τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, αν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώσει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες του για την ίδια πρόταση της Επιτροπής ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(4)––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15). Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).
(5) Απόφαση 2007/692/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2007, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (KM-ØØØH71-4) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 69).
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(8) EFSA 2017, σ. 3: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(9) EFSA 2006, σ. 1 και σ. 7: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
(10) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
(11) Παράρτημα Ε – Παρατηρήσεις των κρατών μελών http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
(12) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(13) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11): 4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(15) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2017, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της 7.4.2017, σ. 12).
(16) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(17) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(18) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(19) Σύμβαση των ΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα, άρθρο 3: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(20) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(21) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(22) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(23) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
PDF 232kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (2017/2190(INI))
P8_TA(2018)0198A8-0139/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2016 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων για το 2016 της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2016, την έκθεση του 2016 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, και την έκθεση του 2016 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΤΕπ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαφάνεια της ΕΤΕπ κατά το 2016 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια 2015-2017 και 2016-2018 του Ομίλου ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την ΕΤΕπ – Ετήσια έκθεση για το 2012(1), της 30ης Απριλίου 2015 σχετικά με την ΕΤΕπ – Ετήσια έκθεση για το 2013(2), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΤΕπ – Ετήσια Έκθεση για το 2014(3), και της 27ης Απριλίου 2017 για την ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013(5) και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση πράξεων της ΕΤΕπ σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ, του Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 2/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για αύξηση και παράταση του ΕΤΣΕ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη τον ειδικό έλεγχο που διεξήγαγε η εταιρεία Ernst & Young στις 8 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός ΕΤΣΕ»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων το 2016 (COM(2017)0326 και SWD(2017)0235),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Ιουλίου 2016, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0139/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, όπως καθορίζεται στα άρθρα 308 και 309 ΣΛΕΕ, ότι είναι η μεγαλύτερη πολυμερής τράπεζα και ο μεγαλύτερος δημόσιος δανειστής παγκοσμίως που δραστηριοποιείται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις Συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ με ειδικά επενδυτικά μέσα, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις της βιωσιμότητας αυξάνονται, ιδίως στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα αριθμό αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υλοποίηση ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού χρηματοδοτικών μέσων που αξιοποιούν πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή σε μια ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω της χρηματοδότησης έργων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και έργων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από μεμονωμένα κράτη μέλη είναι το βασικό καθήκον της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 309 ΣΛΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη, βιώσιμη υποδομή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη σύνδεση των εσωτερικών αγορών και των ευρωπαϊκών οικονομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σχετικές επενδύσεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ θα έχει τη βιώσιμη, αποδοτική, φιλική προς το περιβάλλον και καλά ολοκληρωμένη υποδομή που χρειάζεται για να δημιουργήσει μια «έξυπνη Ευρώπη» και να υποστηρίζει μια πραγματικά βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα αναφοράς με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης νεοσύστατων επιχειρήσεων και καινοτόμων επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός της ΕΤΕπ όσον αφορά δράσεις για το κλίμα θα πρέπει να στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα, φιλική προς το περιβάλλον, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω έργων που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει τρεις πυλώνες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων· διασφάλιση ότι οι επενδύσεις απευθύνονται στην πραγματική οικονομία· και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι μόνο δραστηριότητες με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά ότι θα πρέπει και να ανταποκρίνονται στα κριτήρια αειφορίας και τα πρότυπα διακυβέρνησης σύμφωνα με την απαίτηση λειτουργίας σε μη κερδοσκοπική βάση προς το συμφέρον της Ένωσης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διαφάνειας που έχει αναπτυχθεί εντός της ΕΤΕπ αμφισβητείται από τον διττό χαρακτήρα της τράπεζας, όντας αφενός δημόσιος οργανισμός – η τράπεζα της ΕΕ – και αφετέρου εμπορική τράπεζα που διαχειρίζεται και διατηρεί πληροφορίες για τους πελάτες της ΕΤΕπ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ, η οποία αποτελεί θεμελιώδες προσόν του επιχειρηματικού της μοντέλου για συγκέντρωση κεφαλαίων και δανεισμό σε ελκυστικά επιτόκια, καθώς και υγιή διαχείριση χαρτοφυλακίων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η ΕΤΕπ – λόγω της φύσης της – πρέπει να ασχολείται κάποιες φορές με ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ο πρωταρχικός ρόλος της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ έναντι των συμφερόντων οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης, εταιρείας ή ομίλου εταιρειών·

Προώθηση οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων για ένα σταθερό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο από τις επενδύσεις της ΕΤΕπ

1.  σημειώνει ότι η συνολική χρηματοδότηση του ομίλου της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 83,8 δισεκατομμύρια EUR για το 2016, κινητοποιώντας 280 δισεκατομμύρια EUR συνολικών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος·

2.  λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ετήσιων εκθέσεων της ΕΤΕπ για το 2016 που παρουσιάζουν τις διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΤΕπ για υποβολή μιας πιο ολοκληρωμένης, λεπτομερούς και εναρμονισμένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και για σημαντική βελτίωση της παρουσίασης των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομερείς και αξιόπιστες αναλύσεις των εγκεκριμένων, υπογεγραμμένων και εκταμιευθεισών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος και των πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν (ίδιοι πόροι, ΕΤΣΕ, κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της ΕΕ κ.λπ.), καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους (κράτη μέλη, δημόσιος τομέας ή ιδιωτικός τομέας, μεσάζοντες ή άμεσοι αποδέκτες), τους υποστηριζόμενους τομείς και τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων·

3.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες πλήρεις και εξαντλητικές πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο και επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την προστιθέμενη αξία και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στα κράτη μέλη και εκτός της ΕΕ, υπό μορφή εκθέσεων αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA) και μέτρησης των αποτελεσμάτων (REM) αντίστοιχα· τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής, για κάθε έργο, μιας ανεξάρτητης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στην έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο των επενδύσεων λεπτομερή παραδείγματα διεθνικής προστιθέμενης αξίας καθώς και τους βασικούς δείκτες αναφοράς των τομεακών και διατομεακών επιτυχιών· καλεί την ΕΤΕπ να διαβιβάσει τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων στο Κοινοβούλιο·

4.  υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΤΕπ πρέπει να είναι σύμφωνες με το βασικό καθήκον της Τράπεζας σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τις αρχές των στόχων πολιτικής της ΕΕ όπως περιγράφονται στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, και τη συμφωνία COP21· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αποστολή της ΕΤΕπ είναι να αναζωογονεί την ευρωπαϊκή οικονομία προκειμένου να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υπάρξει στήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ένωση, καθώς και μεγαλύτερη συνοχή η οποία απαιτείται για την αντιστροφή των αυξανόμενων ανισοτήτων τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί μια όλο και στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί ο προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων, με επακόλουθο τον επαναπροσδιορισμό των στόχων χρηματοδότησης·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω του αντίκτυπου και της σημασίας τους για τις τοπικές και τις εθνικές οικονομίες, η υλοποίηση επενδύσεων στις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία και την ενεργειακή απόδοση είναι ο βασικότερος παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας·

6.  επισημαίνει τη συνεχή απαίτηση η ΕΤΕπ να συμβάλει στη μείωση του διαρκούντος επενδυτικού χάσματος με βάση υγιή οικονομικά κριτήρια· τονίζει ότι η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξωτερικές επιδράσεις (θετικές και αρνητικές), ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχουν στις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να κατανοηθεί αν προσφέρεται πραγματική προστιθέμενη αξία στους πολίτες της ΕΕ·

7.  θεωρεί ότι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να βασίζεται σε υγιή, ανεξάρτητη ανάλυση που αξιολογεί την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με τα έργα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κοινωνικοποίησης των ζημιών και ιδιωτικοποίησης των αποδόσεων όταν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι· τονίζει ότι η παροχή δημόσιων επιχορηγήσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για την εκτέλεση αποστολών γενικού συμφέροντος και όπου η αγορά δεν είναι σε θέση να επιτύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα δημόσιας πολιτικής·

8.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό μιας ισορροπημένης στρατηγικής με δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών, στην οποία θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές· παρατηρεί ότι το 70 % της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ για το 2016 (46,8 δισεκατομμύρια EUR) επικεντρώνεται σε λίγες χώρες με τις πιο ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη ή όλες οι περιφέρειες σε θέση να ανακτούν τυχόν καθυστερήσεις και να επωφελούνται εξίσου από επενδυτικές δυνατότητες·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του για τους τέσσερις στόχους δημόσιας πολιτικής της ΕΤΕπ και για τους δύο οριζόντιους στόχους που ενυπάρχουν σε αυτούς τους στόχους, δηλαδή οικονομική και κοινωνική συνοχή και δράση για το κλίμα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών μέχρι την παροχή βοήθειας στις ασθενέστερες περιφέρειες ώστε να γίνουν ελκυστικότερες για την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος όσον αφορά την προώθηση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να επαναφέρει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ως κύριο στόχο της δημόσιας πολιτικής·

10.  καλεί την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη, στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και να χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα εκείνα που έχουν αποδείξει την πραγματική προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον, την οικονομία ή τον τοπικό πληθυσμό· τονίζει τη σημασία της αυστηρής παρακολούθησης των ενδεχόμενων κινδύνων διαφθοράς και απάτης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να παγώσει όλα τα δάνεια σε έργα όταν αυτό απαιτείται από επίσημη έρευνα της OLAF ή από έρευνα που πραγματοποιούν εθνικές αρχές·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν την ικανότητα να θέτουν σε εφαρμογή χρηματοδοτικά μέσα, να αναπτύσσουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και να επιτυγχάνουν συνέργειες μεταξύ διαφόρων τύπων χρηματοδότησης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική πρόοδο των επενδύσεων·

12.  τονίζει την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης των κεφαλαίων και των επιχορηγήσεων της ΕΕ, επιπρόσθετα από την προσέγγιση της ΕΤΕπ για την παροχή τεχνικής βοήθειας και οικονομικών συμβουλών προς τα κράτη μέλη με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, που θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό δανειοδότησης (δάνεια για έργα, μεσολαβούμενα δάνεια, μικροχρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια, μετοχικά κεφάλαια και χρηματοδότηση επενδύσεων), έναν συνδυασμό μέσων (άμεση χρηματοδότηση από πρόσθετες πηγές επενδύσεων, π.χ. εγγυήσεις, ομόλογα έργων) και στην παροχή συμβουλών (οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη)· καλεί την ΕΤΕπ, ως εκ τούτου, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια στα πεδία των συμβουλευτικών και αναλυτικών υπηρεσιών, της διαχείρισης έργων και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε αυτά τα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν μικρό μερίδιο χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα ομόλογα έργων, θα πρέπει να αξιολογηθούν σοβαρά σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, προκειμένου να εμποδίσει τη μεταφορά του συνόλου του βάρους του κινδύνου στο κοινό·

13.  αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αξιολόγησης μιας τράπεζας σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων και της παραδοσιακής τομεακής αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τα διαρθρωτικά ταμεία· θεωρεί, περαιτέρω, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πρέπει να αξιολογείται με βάση το δυναμικό και τη βιωσιμότητα των χρηματοδοτικών μέσων και με συνεκτίμηση των ποσοτικώς προσδιορίσιμων αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν·

14.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της με προσεκτική παρακολούθηση και αναφορά των διοικητικών δαπανών και τελών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού εντολών που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να αναπτυχθούν δραστηριότητες με ανάλογες δαπάνες· ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην έκθεσή της διεξοδικά στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση των δαπανών και των αμοιβών διαχείρισης (άμεσες, έμμεσες και σωρευτικές) σύμφωνα με τη φύση της εντολής διαχείρισης, το μέγεθος των έργων και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, δηλ. δάνειο, εγγύηση ή συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο·

15.  θεωρεί την αξιολόγηση «ΑΑΑ» ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενεργητικού για την ανάπτυξη της στρατηγικής επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι για να είναι σε θέση να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τα μέσα και οι παρεμβάσεις της ΕΤΕπ – κυρίως εκείνες που βασίζονται στη μεταφορά κινδύνου – δεν μπορεί να είναι άνευ κινδύνου·

16.  επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε το 16,1 % του κεφαλαίου της ΕΤΕπ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,5 δισεκατομμύρια EUR από το καταβεβλημένο κεφάλαιο και 35,7 δισεκατομμύρια EUR από το καταβλητέο κεφάλαιο της τράπεζας· ζητεί από την διοίκηση της ΕΤΕπ να προσδιορίσει και να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit για την ΕΤΕπ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ικανότητα της ΕΤΕπ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής της·

17.  καλεί την ΕΤΕπ, δεδομένης της αμεσότατης πρόκλησης που προέκυψε από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και αναγνωρίζοντας ότι οι λεπτομερείς όροι αποχώρησης δεν μπορούν να προεξοφληφθούν, να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή ανάλυση των έργων και του σταδίου εφαρμογής έως τα τέλη του 2017, μαζί με μια προκαταρκτική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων·

Καλύτερος έλεγχος της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΤΕπ

18.  διαπιστώνει ότι η ΕΤΕπ το 2016, με το χαρτοφυλάκιο δανείων, εγγυήσεων και επενδύσεων κινητοποίησε 280 δισεκατομμύρια EUR συνολικών επενδύσεων· παρατηρεί ότι 67,7 δισεκατομμύρια EUR των επενδύσεων αφορούσαν εγκρίσεις του ΕΤΣΕ κατά το 2016, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις (31 %), τον κλάδος της ενέργειας (22 %), και την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (22 %)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ προοριζόταν για έργα που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε σχεδίου·

19.  θεωρεί ότι η μόχλευση του αντίκτυπου και η εξασφάλιση της προσθετικότητας έχουν καίρια σημασία· λαμβάνει υπό σημείωση τη μοντελοποίηση και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, που θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη πρόσθετης ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 1,1 % και στη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας έως το 2030· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 385 000 ΜΜΕ θα επωφεληθούν από χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, υπενθυμίζοντας ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και την κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα μόχλευσης· αντιλαμβάνεται, ωστόσο, ότι η μόχλευση ποικίλλει μεταξύ των τομέων και ότι ένα έργο με χαμηλότερη μόχλευση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά χαμηλή προστιθέμενη αξία·

20.  τονίζει ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά την τρέχουσα περίοδο υποτονικής ανάκαμψης πρέπει να είναι προσανατολισμένη με προσοχή σε έργα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας ενισχυμένη προσθετικότητα έναντι άλλων υφισταμένων μέσων της Ένωσης και των κυρίων δράσεων της ΕΤΕπ· Ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία της αγοράς, καθώς και η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και των υποδομών μεταφορών, η έλλειψη των οποίων συχνά θεωρείται εμπόδιο για τις επενδύσεις·

21.  εκφράζει την άποψη ότι οι σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης πρέπει να παρέχονται για κάθε έργο που καλύπτεται, με βάση δείκτες παρακολούθησης ή προσθετικότητας, μαζί με την έκθεση σε κίνδυνο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή αξιολόγηση της προστιθέμενής του αξίας, του δυνητικού του ρόλου ως κινητήρια δύναμη για την αποτελεσματικότητα, ή της συμβολής του στην οικονομία της ΕΕ·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει ακριβείς πληροφορίες όταν διακυβεύεται μόχλευση της ΕΕ για δημόσιους πόρους, σχετικά με τις ελάχιστες και μέσες μοχλεύσεις που έχουν επιτευχθεί και διοχετευθεί σε δικαιούχους ή έργα, καθώς και όσον αφορά το μέγεθος της ιδιωτικής χρηματοδότησης που προσέλκυσε· ζητεί να προσδιορίζεται με σαφήνεια το μερίδιο που αντιστοιχεί στη μόχλευση της δημόσιας χρηματοδότησης και σε εκείνο των ιδιωτικών κεφαλαίων· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα να υπερεκτιμηθεί και ότι οι καθορισμένοι στόχοι και τα αποτελέσματα θα αποτελούν απλά προβολές, που δεν θα έχουν επιβεβαιωθεί από απτά, συγκεκριμένα, σαφή και επίκαιρα δεδομένα·

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ

23.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, το ΕΤΣΕ αναμενόταν να κινητοποιήσει συνολικές επιλέξιμες επενδύσεις ύψους 163,9 δισεκατομμυρίων EUR· σημειώνει επίσης, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 2018 του Ομίλου ΕΤΕπ, ο πραγματικός όγκος των επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σκέλους υποδομής και καινοτομίας (IIW) και του σκέλους για τις ΜΜΕ (SMEW) κατά το 2016 δεν υπερέβη τα 85,5 δισεκατομμύρια EUR, τα οποία, μαζί με τα 37 δισεκατομμύρια EUR για το 2015, έχουν ως αποτέλεσμα ένα συνολικό ποσό ύψους 122.5 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω του ΕΤΣΕ·

24.  διερωτάται κατά πόσον ο τεθείς στόχος των 500 δισεκατομμυρίων EUR μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή του ΕΤΣΕ 2.0 και καλεί την ΕΤΕπ να αποδείξει την προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ ως χρηματοδοτικού μέσου για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων·

25.  υπενθυμίζει ότι το σκεπτικό το οποίο διέπει το ΕΤΣΕ, που στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε αντίθεση με άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, είναι να παρέχει προσθετικότητα, εντοπίζοντας πραγματικά συμπληρωματικούς και καινοτόμους τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, καθώς και υψηλότερου κινδύνου έργα, μαζί με νέους εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα·

26.  παρατηρεί ότι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων πυλώνων του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (ΕΣΕ) βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο· αναγνωρίζει ότι, αν και ο Όμιλος της ΕΤΕπ έχει υψηλό βαθμό επιρροής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) στο πλαίσιο του πυλώνα 2, ο Όμιλος έχει πολύ περιορισμένη επίδραση στο υπόλοιπο του πυλώνα 2 (διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων καταλήγει στην πραγματική οικονομία) ή όσον αφορά τον άξονα 3 (βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος - κανονιστική μεταρρύθμιση)·

27.  τονίζει τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας, που συνεπάγονται την ανάγκη υποστήριξης δράσεων που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ, μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων, και οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό ή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου χωρίς το ΕΤΣΕ· ζητεί από τον Όμιλο της ΕΤΕπ να αξιοποιήσει πλήρως την ικανότητά του ανάληψης κινδύνων προκειμένου να προβεί σε επιλογή καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα να αποδείξει τη δυνατότητα να αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία, π.χ. υπό μορφή σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας·

28.  υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση της προσθετικότητας όλων των έργων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πίνακες επιδόσεων για τις εγκεκριμένες πράξεις δεν δημοσιεύονται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 1.0· υπενθυμίζει ότι αυτή η απουσία δημοσίευσης δημιουργεί προβλήματα λογοδοσίας και διαφάνειας· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ, που είναι επίσης αναγκαία για τη λογοδοσία της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ, και σημειώνει, ως εκ τούτου, θετικά το γεγονός ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών θα δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0· επισημαίνει επίσης την ανάγκη για σαφέστερο προσδιορισμό της αρχής της προσθετικότητας σε σχέση με δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο από ότι οι συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή και διαφάνεια στην επιλογή των έργων·

29.  καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει πλήρεις και σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης όσον αφορά την εφαρμογή των δηλωμένων στόχων του ΕΤΣΕ, που θα δείχνουν την πραγματική τους προσθετικότητα και επίπτωση σε σύγκριση με δείκτες αναφοράς∙

30.  καλεί την Τράπεζα να αποσαφηνίσει τα έργα του ΕΤΣΕ, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν έργα υποδομών με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αμφίβολη προσθετικότητα, όπως πρώτης γενιάς βιοδιϋλιστήρια, χαλυβουργίες, εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης και αποθήκευσης αερίου καθώς και αυτοκινητοδρόμους· καλεί την Τράπεζα να λάβει σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις των τοπικών αρχών, ενδιαφερόμενων κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει· συνιστά στην ΕΤΕπ, σε σχέση με την αρχή της προφύλαξης, να παγώνει και, εάν είναι αναγκαίο, να αποσύρει τη χρηματοδότηση όταν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή σοβαρός κίνδυνος για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για πρόκληση βλάβης στο κοινωνικό σύνολο ή στις τοπικές κοινότητες·

31.  επιμένει, για σκοπούς λογοδοσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων που επικεντρώνονται στα αποτελέσματα, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από την επιτροπή επενδύσεων με βάση τον πίνακα δεικτών επιδόσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα έργα που είναι σωστά στοχοθετημένα ως προς την αποτελεσματική μακροοικονομική τους επίπτωση ή που προωθούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας∙ ζητεί την αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των έργων αυτών, καθώς και της συνοχής τους με πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες κλασικές δράσεις της ΕΤΕπ·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 20 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στηρίζει έργα που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ έχει ανέλθει στο 25 %· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι τηρούνται τα ανώτατα πρότυπά της σε όλες τις περιστάσεις, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των κριτηρίων της COP21·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο τέλος του 2016, οι επενδύσεις του ΕΤΣΕ σε κοινωνικές υποδομές (ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός και υγεία) ανήλθαν στο 4 % (λιγότερα από 900 εκατομμύρια EUR), όντας, συνολικά, ο χαμηλότερος χρηματοδοτούμενος από το ΕΤΣΕ τομέας καθώς και εντός των δύο επιμέρους αξόνων του IIW και του SMES (υποδομές και καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)· τονίζει ότι υπάρχει σαφής και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο και ο όγκος αυτών των επενδύσεων·

34.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τομέα του δυναμικού· πιστεύει ότι επαρκής αποσαφήνιση ή στρατηγική καθοδήγηση πρέπει να παρέχεται για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά τη θέση του ΕΤΣΕ και τον πιθανό συνδυασμό του με άλλα κονδύλια της Ένωσης ή της ΕΤΕπ· σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ (COSME, Ορίζων 2020) θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να προσφέρει καλύτερες συνέργειες· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ακόμη μία πρόσθετη οικονομική πηγή, και ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί η διπλή στοχοθέτηση ή η διπλή χρηματοδότηση·

35.  σημειώνει την αύξηση του όγκου των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που προέκυψε από τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει να παρέχουν προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, του ΕΤΕ ή της Ένωσης·

36.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των δράσεων και να υπάρξει κοινοποίηση όλων των επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με πράξεις που έχουν υπογραφεί μέσω του πίνακα δεικτών επιδόσεων, καθώς και με την λογοδοσία ως προς τις πράξεις·

37.  ζητεί τον εξορθολογισμό των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ούτως ώστε να οριστούν καλύτερα οι αντίστοιχες ευθύνες της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, και να αποτραπούν οι συγκρούσεις συμφερόντων των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως των μελών της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη λογοδοσία του ΕΤΣΕ 2.0 έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων και μέσω των τακτικών εκθέσεων και της συμμετοχής του εκπροσώπου του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ), καθώς και όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ· αναμένει, ως εκ τούτου, την εφαρμογή της δημοσίευσης των αξιολογήσεων των έργων στο πλαίσιο του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΣΕ 2.0, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιούνται μόνο ως εγγύηση για έργα των οποίων η φύση δικαιολογεί τέτοια πρόσθετη στήριξη του δημοσίου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για την επέκταση του ΕΤΣΕ δεν συνοδεύεται ούτε από εκτίμηση του αντικτύπου όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας ούτε από την εκ των προτέρων αξιολόγηση όπως απαιτείται από τα άρθρα 30 και 140 του δημοσιονομικού κανονισμού για προγράμματα δαπανών και χρηματοδοτικά μέσα·

39.  συνιστά οι ετήσιες εκθέσεις να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕπ έχει ενσωματώσει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο αποτελεί πρακτική λογοδοσίας που θα πρέπει να επισημοποιηθεί·

Χαρτογράφηση των συντελεστών αλλαγής και της δημιουργίας αξίας στην υλοποίηση των στόχων δημόσιας πολιτικής της ΕΕ

40.  λαμβάνει γνώση της έκθεσης σχετικά με τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ κατά το 2016, στην οποία περιγράφεται η χρηματοδότηση που παρείχε σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς δημόσιας πολιτικής και, συγκεκριμένα, την καινοτομία και τις δεξιότητες (19,6 % των υπογραφών της ΕΤΕπ το 2016 - 13,1 δισεκατομμύρια EUR), τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (31,7 % - 21,3 δισεκατομμύρια EUR), τις υποδομές (27,1 % - 18,1 δισεκατομμύρια EUR) και το περιβάλλον (21,6 % - 14,5 δισεκατομμύρια EUR)·

41.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δομημένων πληροφοριών στην έκθεση σχετικά με τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ κατά το 2016 όσον αφορά μία από τις οριζόντιες πολιτικές της Τράπεζας, δηλαδή την οικονομική και κοινωνική συνοχή· εκφράζει την ανησυχία του ότι για δεύτερη χρονιά το 2016 η ΕΤΕπ δεν επέτυχε το προβλεπόμενο επίπεδο του 30 % στις επενδύσεις για τη συνοχή (ανήλθαν στο 26,8 % το 2016 και 25,2% το 2015 στο εσωτερικό της ΕΕ)·

42.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ μια λεπτομερέστερη ανάλυση των επενδυτικών αναγκών ανά τομέα δραστηριότητας εντός της Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατό να εντοπίζονται όλοι οι τομείς στους οποίους καταγράφονται πιθανές επενδυτικές ελλείψεις σε σχέση με τι απαιτείται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες των επενδυτικών μέσων που διαθέτει, για να αντιμετωπίσει τα εν λόγω ελλείμματα·

43.  είναι της άποψης ότι η αύξηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικής κατανομής των πόρων, στοχεύοντας παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις σε έργα με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία καθώς και με καλύτερες συνέργειες με δημόσιους πόρους, με στόχο την τόνωση των δημοσίων επενδύσεων και την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης∙ υπογραμμίζει ότι μια παρόμοια αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης μιας αποδοτικότερης και διαφανέστερης χρήσης των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – με παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας των δημόσιων και ιδιωτικών οφελών – και άλλων καινοτόμων λύσεων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας·

44.  επισύρει την προσοχή στις πολυάριθμες εκκλήσεις προς την ΕΤΕπ να προωθήσει και να διευκολύνει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω των σχετικών εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, των επενδυτικών πλατφορμών και ιδρυμάτων που αποτελούν σημαντικό εργαλείο για μια συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στο χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινωνικές επενδύσεις ανέρχονται σε λιγότερο από το 6 % του ετήσιου χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασικό στόχο οριζόντιας προτεραιότητας για την ΕΤΕπ και επιμένει ότι η Τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων και των διαφορών εντός της ΕΕ καθώς και επένδυσης στον κοινωνικό τομέα και σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα·

Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

46.  αναγνωρίζει ότι η τάση της ανάπτυξης περισσότερων χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΜΜΕ, σε σύγκριση με τις κλασικές επιδοτήσεις, αντιπροσωπεύει μια πρόκληση πολιτικής και μια μετατόπιση από άποψης παρακολούθησης των συναλλαγών, διαχείρισης των πόρων και του επιπέδου ή της ταχύτητας των εκταμιεύσεων προς τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο και προωθώντας την καινοτομία· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 90 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ και απασχολούν τα δύο τρίτα του ενεργού πληθυσμού, και ότι, ως εκ τούτου, η στήριξη της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα για την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι ένα από τα θεσμικά όργανα που συμβάλλει στη μείωση του κενού χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

47.  παρατηρεί ότι η στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ αντιπροσώπευε περίπου το 33,6 % της χρηματοδότησής της κατά το 2016 μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κινητοποιώντας 36,2 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, με στόχο τη διατήρηση 3,8 εκατομμύρια θέσεων εργασίας·

48.  σημειώνει τη διεύρυνση του φάσματος προϊόντων του InnovFin, όπου θεσπίσθηκαν δύο νέες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που στοχεύουν τα έργα επίδειξης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των λοιμωδών νόσων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα δράση ύψους 140 εκατομμυρίων EUR που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα δανειοδότησης ομοτίμων, η οποία θα φέρει σε επαφή επενδυτές με ΜΜΕ που αναζητούν χρηματοδότηση·

49.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς της στα κράτη μέλη για τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στους πιθανούς δικαιούχους ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους επιχειρηματίες, το οποίο θα διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία της ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των μέσων στήριξης της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί επίσης την ΕΤΕπ να συνεργάζεται στενότερα με τους περιφερειακούς δημόσιους θεσμούς προκειμένου να βελτιστοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

50.  υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη νοοτροπία της αντιμετώπισης των κινδύνων, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεών της και των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως στις οικονομικά μειονεκτούσες περιφέρειες ή στις περιοχές που δεν διαθέτουν σταθερότητα, σύμφωνα με τον επαναλαμβανόμενο και μακροχρόνιο στόχο της ευκολότερης πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές της χρηστής διαχείρισης·

51.  τονίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν ειδικά επενδυτικά προγράμματα για μικρής κλίμακας έργα, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλει στη γεφύρωση πιθανών χρηματοδοτικών χασμάτων για τις μικροεπιχειρήσεις, μέσω της αυξημένης χρήσης χρηματοπιστωτικών μέσων και προϊόντων όπως οι διευκολύνσεις και εγγυήσεις μικροχρηματοδότησης·

52.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η διεθνοποίηση αποτελούν σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ, μολονότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου·

Καινοτομία και δεξιότητες

53.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου αφιέρωσης ποσοστού 3 % του ΑΕΠ για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)· ειδικότερα, ευελπιστεί ότι η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, θα χρηματοδοτήσει τα έργα εκείνα που, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εγγυώνται την κάλυψη της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενός σημαντικού εμποδίου για τις επενδύσεις·

54.  σημειώνει ότι ο συνολικός δανεισμός σε καινοτόμα έργα ανήλθε το 2016 σε 13,5 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 12,2 δισεκατομμύρια EUR αφορούσαν πρώτες υπογραφές, ενώ το συνολικό κόστος των επενδυτικών έργων που αντιστοιχούσε σε νέες πράξεις ανέρχονταν σε 50,2 δισεκατομμύρια EUR·

55.  προτρέπει την ΕΤΕπ να εγγυηθεί τη στήριξη που παρέχει σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη διάθεση στο εμπόριο νέων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών, επειδή οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από τις εμπορικές τράπεζες· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου (π.χ. ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις) και τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει κίνητρα με στόχο την προώθηση των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε Ε&Α στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, των βιολογικών επιστημών, των τροφίμων, της βιώσιμης γεωργίας, της δασοκομίας και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

56.  επικροτεί την αναθεώρηση του δανειοδοτικού προγράμματος της οικονομίας της γνώσης στον εκπαιδευτικό τομέα, που έχει οδηγήσει στην επέκταση της χρηματοδότησης πέραν των πρωτοβουλιών με στόχο τους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες·

Επενδύσεις σε υποδομές

57.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την Ένωση η υλοποίηση έργων με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· είναι πεπεισμένο ότι μια καινοτόμος και αποτελεσματική οικονομία χρειάζεται ένα προηγμένο, φιλικό προς το περιβάλλον και υψηλής ποιότητας σύστημα μεταφορών και υποδομών, και ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμες λύσεις πολυτροπικών υποδομών και μεταφορών σε αραιοκατοικημένες περιοχές·

58.  καλεί την ΕΤΕπ να εστιάσει περισσότερο στην υλοποίηση έργων υποδομής, ιδίως στις ασθενέστερες περιφέρειες προκειμένου να αποφευχθεί η επιβράδυνση της διαδικασίας οικονομικής σύγκλισης· Ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει μια συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση μέτρων, ακόμη και προσωρινού χαρακτήρα, τα οποία θα επιτρέψουν την πραγματική ανάκαμψη των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές·

59.  τονίζει την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε οριζόντια θέματα, ιδίως όσον αφορά τα μελλοντικά βιώσιμα μέσα μεταφορών και υπηρεσίες, που θα απαιτήσουν ταυτόχρονη και συνεκτική ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών· τονίζει, ως εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της ΕΤΕπ στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης που απαιτείται για αυτές τις κατηγορίες έργων με ανταγωνιστικούς όρους·

60.  σημειώνει τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στα πεδία των υποδομών και των μεταφορών, συνολικού ύψους 18,1 δισεκατομμυρίων EUR το 2016, και υπενθυμίζει τη σημασία επίτευξης μιας πραγματικής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες της ΕΕ καθώς και της λεπτομερούς εκ των προτέρων αξιολόγηση των έργων που επελέγησαν όπως και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

61.  καλεί την ΕΤΕπ, σε σχέση με τις δράσεις στον τομέα των υποδομών εντός της ΕΕ, να επενδύσει σημαντικά περισσότερους πόρους για την παροχή εκτεταμένης συμβουλευτικής βοήθειας στις αρχές σε τοπικό επίπεδο και σε μικρότερους δήμους σε προγενέστερο στάδιο από αυτό του προσδιορισμού και της εκ των προτέρων αξιολόγησης των έργων·

62.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το εκ μέρους της ΕΤΕπ δάνειο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων EUR στο έργο Trans Adriatic Pipeline, που δεν είναι συμβατό – σε διαφορετικό βαθμό στις χώρες διαμετακόμισης, δηλαδή την Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία – με τα ελάχιστα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ορίζονται βάσει των αρχών του Ισημερινού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΑΑ έχει ήδη διαθέσει 500 εκατομμύρια EUR σε χρηματοδότηση, και θεωρεί ότι το εν λόγω έργο δεν είναι κατάλληλο για επένδυση εκ μέρους της ΕΤΕπ και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για χρηματοδότηση από οιαδήποτε τράπεζα που φιλοδοξεί να πραγματοποιεί υπεύθυνες επενδύσεις από κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόψεως·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

63.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 25 % του χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων της για ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· παρατηρεί ότι το 2016 η συνολική αξία των σχετικών με το περιβάλλον πράξεων ανήλθε σε ποσό ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 4,9 δισεκατομμύρια EUR για τις βιώσιμες μεταφορές, 5,0 δισεκατομμύρια EUR για την προστασία του περιβάλλοντος και πράξεις για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, και 4,6 δισεκατομμύρια EUR για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· σημειώνει περαιτέρω ότι οι υπογραφές για τον εγκάρσιο στόχο της δράσης για το κλίμα ανήλθαν σε 17,5 δισεκατομμύρια EUR·

64.  τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21, όσον αφορά τις μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί την κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, ενώ οι εκπομπές στον τομέα αυτόν παραμένουν υψηλότερες από ό,τι το 1990· επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο 2014-2016, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε στα κράτη μέλη έργα σχετικά με την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, συνολικού ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων EUR, ήτοι δύο έργα που αφορούσαν το πετρέλαιο, ένα έργο τον άνθρακα και 27 έργα το φυσικό αέριο, πέραν του ποσού των 976 εκατομμυρίων EUR μέσω εξωτερικής εγγύησης για τη χρηματοδότηση έξι έργων εκτός ΕΕ, ένα εκ των οποίων αφορούσε τον άνθρακα και πέντε το φυσικό αέριο ορυκτής προέλευσης· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να ευνοεί τη μετατόπιση από τις οδικές μεταφορές σε περισσότερο βιώσιμες μορφές μεταφορών·

65.  τονίζει τη σημασία της συμβατότητας των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ή να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ με τους εθνικούς στόχους για το κλίμα που συνδέονται με την εφαρμογή της COP21·

66.  καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει τη χρηματοδότηση έργων που συνάδουν με τη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία του Παρισιού, καταργώντας σταδιακά τη στήριξή της στα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να καταστεί κύριο μέσο της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη ενός πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ευθυγραμμισμένου με την ενεργειακή στρατηγική για το 2030· προς τούτο, καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί σχέδια που περιλαμβάνουν εξαιρετικά ρυπογόνες και παρωχημένες τεχνολογίες, ιδίως όταν διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τον δανεισμό της σε δημόσια έργα υποδομής που στοχεύουν στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (π.χ., πλημμύρες), καθώς και σε μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξή της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως σε αποκεντρωμένα και μικρής κλίμακας έργα·

Ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις

68.  υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης και σημειώνει ότι το συνολικό ποσό που διατέθηκε από την ΕΤΕπ σε διαχειριστές έργων εκτός ΕΕ αυξήθηκε σε σχέση με το 2015· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που έχει η ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης υπό το πρίσμα της τήρησης των γενικών αρχών που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς και τη σημασία η ΕΤΕπ να διαδραματίζει τον ρόλο που της αρμόζει στο πλαίσιο της ανανεωμένης δέσμευσης της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και σε συμφωνία με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τη Συμφωνία του Παρισιού, στηρίζοντας την εκπαίδευσης και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ στο εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως δε τις ισχύουσες και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

69.  καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη ΓΔ DEVCO της Επιτροπής, μεθοδολογία μέτρησης του αντικτύπου που έχουν οι δανειοδοτικές πράξεις της εκτός της ΕΕ στη συνολική συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη, ειδικότερα δε όσον αφορά το Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα·

70.  σημειώνει τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες προέλευσης της μετανάστευσης, και ιδίως τις προσπάθειές της να αναπτύξει ένα ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στην Αφρική·

71.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να τονώσει την ικανότητα που διαθέτει για ανάληψη και εγγύηση κινδύνων, κυρίως όσον αφορά σχέδια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα·

72.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για το Ελεγκτικό Συνέδριο να εντείνει τις αξιολογήσεις του όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που επωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στις πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ·

73.  τονίζει το γεγονός ότι οι εξωτερικές επιχειρήσεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να δρουν υποστηρικτικά προς τους τομείς πολιτικής με μεγάλη σημασία για την ΕΕ·

74.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει το δυναμικό του κονδυλίου χρηματοδότησης με αντίκτυπο όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ και το μετατρέπει σε ανανεώσιμο κεφάλαιο, με 300 εκατομμυρίων EUR που διατίθενται άμεσα για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει επίσης 500 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για έργα του δημόσιου τομέα με εστίαση στη μετανάστευση· τονίζει τη σημασία να μη χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΤΕπ για σκοπούς ασφάλειας ή ελέγχους στα σύνορα· πιστεύει, αντιθέτως, ότι η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην αειφόρο ανάπτυξη των τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει τη σημασία της διενέργειας λεπτομερούς ελέγχου δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έργα που υλοποιούνται· καλεί την ΕΤΕπ, να συνυπολογίζει, όταν υλοποιεί τα έργα της, τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να περατώσει κάθε είδους σχετικές δανειοδοτήσεις· συνιστά η ΕΤΕπ να συμφωνήσει να τηρήσει τις σχετικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έως τα τέλη του 2018, προκειμένου να βελτιώσει τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα στάδια των έργων· ζητεί την ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών για την αξιολόγηση των πτυχών που σχετίζονται με όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις ομάδες που θίγονται, που θα εφαρμόζονται κατά την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση για κάθε έργο ξεχωριστά· απαιτεί από την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των κινδύνων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

75.  εφιστά την προσοχή στην αποτελεσματικότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης που δρομολογήθηκε το 2003 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, και ζητεί να διατηρηθεί ανάλογο μέσο μετά την επαναδιαπραγμάτευση το 2020 των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων ΑΚΕ·

76.  καλεί την ΕΤΕπ, σε σχέση με τη νέα της εντολή εξωτερικής δανειοδότησης (ELM), να διασφαλίσει ότι υφίσταται πραγματική προστιθέμενη αξία και προσθετικότητα από τη νέα προτεραιότητα για τη μετανάστευση που θα προστίθεται στις προηγούμενες προτεραιότητες, ήτοι το κλίμα, τις ΜΜΕ και τις κοινωνικοοικονομικές υποδομές∙ τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη εφαρμογής της νεοσυσταθείσας πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα με κατάλληλο τρόπο, υποστηρίζοντας έργα που είναι διαφορετικά από αυτά που χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως·

77.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και στη στήριξη που παρέχει στη μικροχρηματοδότηση, και αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της προσφέρουν νέες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες· υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη και αποδοτική προσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις· ζητεί να διευρυνθεί η εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και να παράσχει στρατηγική απάντηση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά και για να είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε έργα υποδομής, μεταφορών και ψηφιοποίησης τα οποία απαιτούνται για την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών εμπορικών οδών και να προωθήσει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εναρμονίσει τις δραστηριότητές της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ·

78.  επισημαίνει ότι, το 2016, η ΕΤΕπ ενέκρινε νέους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης, έναν για την Καραϊβική, έναν για τον Ειρηνικό και δύο για την Αφρική, συνολικού ύψος 110 εκατομμυρίων EUR, καθώς και έναν για τη νότια γειτονία, ύψους 75 εκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι με τους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης και την τεχνική συνδρομή της ΕΤΕπ διατέθηκαν 300 εκατομμύρια EUR σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της τα αποτελέσματα μόχλευσης των μηχανισμών αυτών, όπως επίσης και τα κεφάλαια που διατέθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών μέσων εξωτερικής δράσης·

79.  σημειώνει το γεγονός ότι, το 2016, οι μισές από τις δανειοδοτικές δράσεις της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της ELM είχαν ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να διενεργήσει αξιολόγηση με βάση το φύλο για την χορήγηση δανείων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι οι μικροπιστώσεις προορίζονται κυρίως για γυναίκες επιχειρηματίες·

80.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ σχεδιάζει να συστήσει θυγατρική ανάπτυξης εντός του ομίλου της ΕΤΕπ με στόχο να γίνει η αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να προβούν στις προετοιμασίες αυτές με τον πλέον διαφανή και συνεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης·

81.  σημειώνει ότι μέσω των δανειοδοτικών μέσων της η ΕΤΕπ μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τη νέα οικονομική διπλωματία της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ πρέπει να λάβει υπόψη στις δραστηριότητές της ζητήματα οικονομικής διπλωματίας·

82.  υποστηρίζει την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στην ΕΤΕπ και τους οργανισμούς ανάπτυξης των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων που υλοποιούνται από κοινού από την ΕΤΕπ και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ), ειδικότερα όταν στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030·

83.  διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε έλλειψη δράσεων για τη στήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ασία· τονίζει ότι οι επενδυτές της ΕΕ, και ιδίως οι ΣΜΕ, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές της Κίνας, της Ινδίας και των χωρών του ASEAN, και να επωφελούνται από ίσους όρους ανταγωνισμού· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει σε εταιρείες της ΕΕ άμεση χρηματοδότηση για τη στήριξη των εξωτερικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (ELM)·

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕπ, των επιχειρηματικών πρακτικών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας

84.  πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ του ελέγχου των επιπτώσεων και των επιδόσεων, αφενός, και της μεγαλύτερης υποχρέωσης λογοδοσίας και προβολής, αφετέρου, θα πρέπει να ενισχυθεί, με βάση μια διαδικασία διασφάλισης που θα είναι δεσμευτική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς υλοποίησης και τελικούς δικαιούχους, με λεπτομερή εξέταση της ακεραιότητας και υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με τον πελάτη)· καλεί την ΕΤΕπ να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τα υποέργα υψηλού κινδύνου και να μοιράζεται τα διδάγματα που αντλεί με άλλες διεθνείς πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις εταιρείες ή τα φορολογικά θέματα ή την υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με τον πελάτη·

85.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας επιχείρησης ευαισθητοποίησης των τοπικών και περιφερειακών φορέων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής σε ολόκληρη την ΕΕ· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η κατάλληλη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση έργων για τους διάφορους φορείς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με το δικαίωμά τους για άσκηση προσφυγής και υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι 89 καταγγελίες καταχωρήθηκαν το 2016, εκ των οποίων 84 ήταν παραδεκτές, σε σύγκριση με 56 καταγγελίες που είχαν παραληφθεί το 2015·

86.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη πολιτική αναθεώρησης όσον αφορά το μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ-ΜΚ) και καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ιδίως ότι ο επικεφαλής της ΕΤΕπ-ΜΚ καταχωρίζει όλες τις καταγγελίες και ενημερώνει δεόντως τους καταγγέλλοντες σχετικά με την παραλαβή της καταγγελίας τους πριν ληφθεί απόφαση για το παραδεκτό· να εξασφαλίσει ότι ο επικεφαλής της ΕΤΕπ-ΜΚ είναι ανεξάρτητος από τα άλλα τμήματα της δομής της διακυβέρνησης της Τράπεζας και ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με το παραδεκτό καταγγελίας χωρίς να χρειάζεται να διαβουλευτεί με τις υπηρεσίες του Ομίλου της ΕΤΕπ, καθώς και να αποφασίζει σε σχέση με το παραδεκτό της καταγγελίας για έρευνα/έλεγχο συμμόρφωσης ή διαμεσολάβηση, ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία με τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ, τον γενικό επιθεωρητή ή τη διευθύνουσα επιτροπή· να ακολουθεί τα παραδείγματα που παρέχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για τον ορισμό της κακοδιοίκησης, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μορφές κακής ή αποτυχημένης διοίκησης, όπως διοικητικές παρατυπίες, αδικίες, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, έλλειψη απάντησης, άρνηση παροχής πληροφοριών και περιττές καθυστερήσεις· και να διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανής, με το μηχανισμό καταγγελιών να κοινοποιεί με προορατικό τρόπο πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του, τις λειτουργίες και τις περιπτώσεις, και ότι οι διαδικασίες πρόσληψης για τον επικεφαλής και το προσωπικό του μηχανισμού καταγγελιών έχουν καταστεί πιο διαφανείς·

87.  εφιστά την προσοχή στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με ορισμένες προτάσεις για την αναθεώρηση της υπηρεσίας του μηχανισμού καταγγελιών (ΜΚ) της ΕΤΕπ, δηλαδή, τον αποκλεισμό από τον ΜΚ των υποθέσεων που έχουν σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα της πολιτικής της ΕΤΕπ, και τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας του μηχανισμού καταγγελιών με την προβλεπόμενη υποχρέωση διαβουλεύσεως με άλλες υπηρεσίες πριν την αξιολόγηση εάν μια καταγγελία είναι παραδεκτή και με τη μείωση της ικανότητας της υπηρεσίας να προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων· ενθαρρύνει σθεναρά τη διευθύνουσα επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες αυτές·

88.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την άσκηση δημόσιου ελέγχου στην ΕΤΕπ·

89.  επικροτεί τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕπ και συνιστά η ΕΤΕπ να εξετάσει και το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης μη εμπιστευτικών πληροφοριών από τις συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής· Επαναλαμβάνει, σε επίπεδο έργου, το αίτημά του σχετικά με τη συστηματική δημοσιοποίηση των εκθέσεων ολοκλήρωσης έργου για δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρώπης, καθώς και των δελτίων πλαισίου αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA) και μέτρησης των αποτελεσμάτων (REM) για έργα της ΕΤΕπ· θεωρεί ότι η πρακτική της δημοσιοποίησης του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, όπως προβλέπεται για το ΕΤΣΕ 2.0, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια που υλοποιούνται από την ΕΤΕπ· σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση αυτή θα είναι μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ·

90.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η διοίκηση της Τράπεζας δεν έδωσε καμία απάντηση στις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 75 και 76 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 και υπενθυμίζει την ανάγκη να προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και σαφή, αυστηρά και διαφανή κριτήρια για την πρόληψη κάθε μορφής διαφθοράς· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ οφείλει να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αντιπρόεδροί της δεν είναι αρμόδιοι για διάφορες δράσεις στις χώρες καταγωγής τους, δεδομένου ότι αυτό συνιστά κίνδυνο για την ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στους υφιστάμενους μηχανισμούς της ΕΤΕπ για την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ, προκειμένου να προλαμβάνει καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων καθώς και πιθανά ζητήματα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της το συντομότερο δυνατόν· καλεί την ΕΤΕπ να συμμετάσχει στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ, μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

91.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση όλων των μορφών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πρέπει να παραμείνει σημαντική προτεραιότητα της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει ταχέως τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με τη φοροαποφυγή, τους φορολογικούς παραδείσους και άλλα συναφή ζητήματα, και να απαιτήσει από τους πελάτες της να συμμορφώνονται δεόντως με τους εν λόγω κανόνες· εκφράζει την ανησυχία του για τη μη δημοσιοποίηση πληροφοριών από την ΕΤΕπ όσον αφορά τον πραγματικό τελικό δικαιούχο, ιδίως όταν η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια συμμετοχών· προτρέπει την ΕΤΕπ να λάβει προορατικά μέτρα και να εφαρμόσει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε περίπτωση σύνδεσης έργων της ΕΤΕπ με περιοχές δικαιοδοσίας που εγείρουν ανησυχίες για φορολογικά θέματα·

92.  τονίζει την ανάγκη για την ΕΤΕπ να καταρτίσει έναν διεξοδικό και δημόσιο κατάλογο κριτηρίων επιλογής για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, ώστε να ενισχυθεί η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και να αποτραπούν αποτελεσματικότερα οι κίνδυνοι διαφθοράς και διείσδυσης από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν επενδύονται μέσω οντοτήτων σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα·

93.  τονίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας και της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την φοροαποφυγή∙ σημειώνει την υιοθέτηση, στα τέλη του 2017, του καταλόγου της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την πολιτική της για τις αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ») στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησής της, αναπτύσσοντας μια ευρύτερη, υπεύθυνη φορολογική πολιτική· καλεί την ΕΤΕπ να καταδείξει τη σκοπιμότητα των υψηλότερων προτύπων φορολογικής διαφάνειας με την υιοθέτηση μιας πολιτικής η οποία θα υπερβαίνει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, με την ΕΤΕπ να αποτελεί τον «οδηγό» στον τομέα της φορολογικής δικαιοσύνης· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να εξαρτάται η διάθεση άμεσων και έμμεσων δανείων από την δημοσίευση φορολογικών και οικονομικών στοιχείων ανά χώρα, και από τον επιμερισμό των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητα για τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που εμπλέκονται στις χρηματοδοτικές πράξεις, και δη χωρίς εξαιρέσεις·

94.  σημειώνει θετικά τη σημασία που αποδίδει η ΕΤΕπ στην πολιτική της για μηδενική ανοχή της απάτης, της διαφθοράς και της αθέμιτης σύμπραξης· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής πληρωμών και εκταμιεύσεων δανείων, προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΤΕπ και της ΕΕ όποτε το απαιτούν η OLAF ή ποινικές έρευνες και καλεί, περαιτέρω, την ΕΤΕπ να προσαρμόσει τους εσωτερικούς της κανόνες αναλόγως· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης και διαφθοράς· τονίζει ότι η ιστοσελίδα της ΕΤΕπ θα πρέπει να περιέχει ένα ειδικό και εμφανή χώρο προσβάσιμο στο κοινό, στον οποίο θα παρατίθενται δημόσια οι αποκλεισμένες οντότητες, προκειμένου να εξασφαλίσει αποτρεπτικό αποτέλεσμα· υπογραμμίζει τη σημασία συμμετοχής για την ΕΤΕπ σε κοινά δίκτυα αποκλεισμού με άλλους πολυμερείς δανειστές· καλεί την ΕΤΕπ να εναρμονίσει την πολιτική αποκλεισμού της με άλλους πολυμερείς δανειστές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία περιλαμβάνει σε καταλόγους περισσότερα από 800 άτομα και επιχειρήσεις ως «αποκλεισμένους», παρά το γεγονός ότι ο όγκος της χρηματοδότησής της ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της ΕΤΕπ·

95.  ευελπιστεί ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να εφαρμόζει και να βελτιώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016, μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, εξασφαλίζοντας την τήρηση των διεθνών κανόνων στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας και ενθαρρύνοντας την προώθηση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και να αποτρέψει αποτελεσματικά συναλλαγές με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αρνητικές επιπτώσεις στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα·

96.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε σχέση με την υπόθεση του σκανδάλου «Dieselgate» προέκυψαν ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά το γεγονός ότι η Volkswagen είχε λάβει δάνεια από την ΕΤΕπ μέσω απάτης και παραπλάνησης· καλεί την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις συστάσεις της OLAF για τη λήψη ενεργών μέτρων κατά την εφαρμογή της πολιτικής της για την καταπολέμηση της απάτης· υπογραμμίζει τον απόρρητο χαρακτήρα του τρόπου χειρισμού της υπόθεσης από την ΕΤΕπ και ζητεί από την Τράπεζα να γνωστοποιήσει την έκθεση της OLAF σχετικά με το δάνειο στην εταιρεία Volkswagen και να δημοσιεύσει, κατ’ ελάχιστον, μια κατατοπιστική περίληψη της έκθεσης αυτής·

97.  επισημαίνει ότι η μακροχρόνια έρευνα για διαφθορά σχετικά με το σκάνδαλο του συστήματος MOSE περατώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Βενετίας, το οποίο καταδίκασε δύο ηγετικές προσωπικότητες που συμμετείχαν άμεσα στο σκάνδαλο σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών και την κατάσχεση 9 575 000 EUR· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μεταξύ 2011 και 2013, η ΕΤΕπ εκταμίευσε τρία δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR, για την υλοποίηση του έργου MOSE, το τελευταίο από τα οποία χορηγήθηκε αφού οι εθνικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για διαφθορά∙ καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι η πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης εφαρμόζεται όσο το δυνατό με μεγαλύτερη αυστηρότητα και να αποσύρει το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου MOSE και των έργων που συνδέονται με αυτό μέσω του συστήματος εταιρειών και δικαιούχων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων στην περιφέρεια του Βένετο, ιδίως όσον αφορά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A4 που είναι γνωστό ως Passante di Mestre, για το οποίο συνεχίζονται οι έρευνες για φορολογική απάτη, διαφθορά και διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σχετικά με την τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου A4 στο τμήμα μεταξύ Τεργέστης και Βενετίας· προτρέπει την ΕΤΕπ να διενεργήσει κατάλληλες εσωτερικές έρευνες όσον αφορά την επιλογή των δικαιούχων και την εκταμίευση και διαχείριση των πόρων της, και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα·

98.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική επισκόπηση του πλαισίου και των βέλτιστων πρακτικών στον τραπεζικό τομέα εντός του ομίλου της ΕΤΕπ, προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά συμμόρφωσης· θεωρεί ότι οι εντολές της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), απαιτούν ένα ολοκληρωμένο και τακτικό σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων καθώς και εποπτείας σε επίπεδο ομίλου της ΕΤΕπ, σύστημα το οποίο θα καθιστά την τελειοποίηση των βασικών επιχειρηματικών διεργασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την διαχείριση των εντολών, ζήτημα καίριας σημασίας για τη συνολική υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΤΕπ·

99.  εκφράζει την ικανοποίηση του για τις προτάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, όπως η εισαγωγή δεοντολογικών ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, πέραν των μηχανισμών για την καλύτερη πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στα διοικητικά όργανα και τη δυνατότητα μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, η εισαγωγή διαδικασίας αναστολής για τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής, και η δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής που θα είναι σε θέση να διατυπώνει γνώμες πριν από τον επίσημο ορισμό των μελών της διευθύνουσας επιτροπής·

100.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης των υποχρεώσεων ακεραιότητας μετά την έξοδο από την υπηρεσία και την εφαρμογή συγκεκριμένων κυρώσεων για πιθανές περιπτώσεις μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ των ανώτατων διοικητικών στελεχών της ΕΤΕπ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η «περίοδος αναμονής» κατά τη διάρκεια της οποίας πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων ενώπιον μελών των διοικητικών οργάνων της ΕΤΕπ ή του προσωπικού της τράπεζας πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 μήνες·

101.  επικροτεί την έναρξη της επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΤΕπ για την καταγγελία δυσλειτουργιών, καθώς και τις επικαιροποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου AML-CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) που εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ το 2014, σε στενή σχέση με τις απαιτήσεις «γνώριζε τον πελάτη σου» για τα εν εξελίξει χαρτοφυλάκια και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες∙

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

102.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς των προηγούμενων συστάσεων που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων·

o
o   o

103.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 2.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 77.
(3) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 6.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0138.
(5) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.
(7) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.


Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
PDF 128kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα (2018/2695(RSP))
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), και τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2015(3), της 8ης Ιουνίου 2016(4), της 27ης Απριλίου 2017(5) και της 8ης Φεβρουαρίου 2018(6) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της «Ομάδας της Λίμα», της 23ης Ιανουαρίου 2018 και της 14ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, της 26ης Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κα Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα στις 19 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόωρες προεδρικές εκλογές που προκήρυξε η μη αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα Εθνική Συντακτική Συνέλευση και που ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο θα διεξαχθούν, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, στις 20 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο αποφάσισε να περιοριστεί η συμμετοχή σε ταυτόχρονες τοπικές και περιφερειακές εκλογές μόνο σε όσα κόμματα συμμετέχουν με υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας αποφάσισε να αποκλείσει από τις προεδρικές εκλογές τη Mesa de la Unidad Democrática (MUD), συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής των δίκαιων εκλογών αφού απαγορεύεται σε υποψήφιους της αντιπολίτευσης να συναγωνιστούν ελεύθερα και επί ίσοις όροις στις εκλογές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές εξακολουθούν να μην πληρούνται, όπως κατέδειξαν οι συνομιλίες στο Santo Domingo και η αποτυχία εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης της Βενεζουέλας και αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς δημοκρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέρριψαν την πρόσκληση αποστολής εκλογικών παρατηρητών σε μια τέτοια παράνομη εκλογική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και να απαγορεύσει την αποστολή οποιουδήποτε συναφούς υλικού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ομοφώνως να επιβάλει κυρώσεις σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες θέσεις, κυρώσεις υπό μορφή περιοριστικών μέτρων όπως είναι η απαγόρευση ταξιδίου και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε απάντηση της μη συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν περαιτέρω πόλωση και επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της μη αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, απόφαση που όμως ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, να διεξαγάγει πρόωρες προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, για τις 20 Μαΐου 2018· ζητεί να αναβληθεί άμεσα η διεξαγωγή των εκλογών μέχρις ότου πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να αναγνωρίσει μόνο όσες εκλογές διοργανώνονται βάσει ενός βιώσιμου εκλογικού χρονοδιαγράμματος, συμφωνημένου στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα, και διεξάγονται σε πνεύμα σεβασμού των ίσων, δίκαιων και διαφανών συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της άρσης των απαγορεύσεων σε βάρος αντιπολιτευόμενων, της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων, της ισορροπημένης σύνθεσης ενός αμερόληπτου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων στις οποίες περιλαμβάνεται η εποπτεία από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές·

3.  ζητεί να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές που πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα και συνάδουν απολύτως με τα κριτήρια του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών· επισημαίνει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα προκύψει από παρόμοιες εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση στη χώρα·

4.  καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση να εγκρίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ένα σχέδιο μακροοικονομικής σταθεροποίησης από κοινού με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο υπερπληθωρισμός και οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα και φάρμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα·

5.  υπενθυμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί να αναγνωρίσει τις εκλογές που θα προκύψουν από αυτήν την παράνομη διαδικασία· απευθύνει συνεπώς έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και την «Ομάδα της Λίμα» να ενεργήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1) EE C 285 της 29.8.2017, σ. 145.
(2) EE C 294 της 12.8.2016, σ. 21.
(3) EE C 316 της 30.8.2016, σ. 190.
(4) EE C 86 της 6.3.2018, σ. 101.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.


Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»
PDF 160kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2017/2285(INI))
P8_TA(2018)0200A8-0136/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συνοχής και τον θεματικό στόχο «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, άρθρο 5 παράγραφος 7, όσον αφορά την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Ταμείου Συνοχής (ΕΕ) αριθ. 1300/2013, άρθρο 4 στοιχείο δ), όσον αφορά την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018 για τις «λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές στην ΕΕ»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης, εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την μελλοντική πολιτική στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)(11),

–  έχοντας υπόψη την έβδομη έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2017, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφέρεια μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας» (COM(2017)0583),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με θέμα «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2017)0623),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» (COM(2017)0534),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Μαζί για ανταγωνιστική και αποδοτική από άποψη πόρων αστική κινητικότητα» (COM(2013)0913),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «ΔΕΔ-Μ: αναθεώρηση της πολιτικής – προς ένα καλύτερα ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών στην υπηρεσία της κοινής πολιτικής μεταφορών» (COM(2009)0044),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής, του Αυγούστου 2016, με τίτλο «Δέσμη εργασιών 1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής, του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Τάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης στην ΕΕ – Δέσμη εργασιών 1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής, του Μαΐου 2016, με τίτλο «Δέσμη εργασιών 5: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2017, με θέμα «Η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος: η έκθεση για τις υστερούσες περιφέρειες» (SWD(2017)0132),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Διαβούλευση για τη μελλοντική πολιτική σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών» (COM(2010)0212),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Approximated European Union greenhouse gas inventory» (προσεγγιστικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ), εκτιμήσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2016»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει, οι μεταφορές, επίσης», που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτικές Συνοχής, Μάρτιος 2016,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «το μέλλον των υποδομών μεταφορών της ΕΕ», που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτικές Συνοχής, Ιανουάριος 2010,

–  έχοντας υπόψη το Εγχειρίδιο στατιστικών της Eurostat του 2016 με τίτλο «Δείκτες για την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον – έκδοση 2016»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0136/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεματική συγκέντρωση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και στην στήριξη των προσπαθειών των περιφερειών για υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει σκόπιμα εστιάσει τις επενδύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 στη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων υποδομών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΣ και το ΕΤΠΑ παρέχουν στήριξη για την ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ και των περιφερειακών και τοπικών υποδομών μεταφορών που δεν βρίσκονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και συγκεκριμένα στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες όπου απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των συνδέσεων που λείπουν, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και οι υποδομές για τον εν λόγω τομέα αποτελούν κομβικό και ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε χώρας καθώς και για την ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, και γι’ αυτό παραμένει επενδυτικός τομέας ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στη μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού όλων των περιφερειών της ΕΕ, διευρύνοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας την εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας έτσι τη συνοχή, την ενσωμάτωση και την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ περιφερειών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην κατάρτιση στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες που επί του παρόντος αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ερήμωσης, καθώς και την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων και της ανάπτυξης δικτύων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την περίοδο 2007-2013, 81 δισεκατομμύρια EUR, ή σχεδόν το ένα τρίτο (31 %) των ταμείων ESI επενδύθηκαν σε υποδομές μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρότερος θετικός αντίκτυπος των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ορατός στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου διατέθηκε το 69 % του συνόλου της χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 χαρακτηρίζεται από αύξηση των προϋπολογισμών των ΕΔΕΤ και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αρνητικές συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και την καθυστέρηση στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού, δεν υπάρχει κανένας σοβαρός αντίκτυπος στις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών της ΕΕ είναι μία από τις πολιτικές που παρέχουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων εντός, μεταξύ άλλων, της ενιαίας αγοράς, με αποτέλεσμα να καθίστανται όλα τα κράτη μέλη καθαροί αποδέκτες των επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτυχημένα παραδείγματα οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων με την υποστήριξη προϋπολογισμού της ΕΕ συμβάλλουν στην οικονομία, την ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, το εμπόριο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αναγέννηση περιφερειών και την αναστροφή τάσεων μείωσης πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν παραδείγματα της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, όπως ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής E30/C-E30 από την Κρακοβία ως το Rzeszow στην Πολωνία, τη σιδηροδρομική σύνδση Σόφιας – Plovdiv στη Βουλγαρία, τη σιδηροδρομική σήραγγα στη Λειψία (ενότητες 5 και 6) στη Γερμανία, τον εκσυγχρονισμό της γραμμής από την Votice στο Benešov u Prahy στην Τσεχική Δημοκρατία, την ανασυγκρότηση του κόμβου Ülemiste στο Ταλίν της Εσθονίας, την αποκατάσταση της εθνικής οδού DN6 από Αλεξάνδρεια στην Craiova της Ρουμανίας, τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Valencia-Murcia στην Ισπανία, την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Trakia από τη Σόφια προς το λιμάνι του Burgas στον Εύξεινο Πόντο, τη γραμμή 4 του μετρό της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, γραμμές μετρό της Σόφιας στη Βουλγαρία και άλλα πολλά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΔ-Μ και οι υποδομές μεταφορών, όπως οι οδικές, οι υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομικές, οι αεροπορικές και οι πλωτές οδοί αποτελούν προτεραιότητες για την ΕΕ, και ότι εάν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις επιβραδυνθούν, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, με μεταφορά εκτός της ΕΕ των κερδών, των φόρων και των ευκαιριών εργασίας, αυξάνοντας ενδεχομένως την εξάρτηση και την μακροοικονομική αστάθεια των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή θα υπονομεύσει την περιφερειακή παρουσία και τις πολιτικές της Ένωσης σε μακροπρόθεσμη βάση και θα οδηγήσει σε κατάτμηση και διαφοροποίηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των διαδρόμων του κύριου δικτύου περιλαμβάνει ορισμένα αναπόσπαστα στοιχεία όπως οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (εξοπλισμός χρέωσης), τα έξυπνα και καινοτόμα συστήματα μεταφορών, και διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ως καταλύτης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή, διαχρονικά, βιώσιμα και πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τα ψηφιακά δίκτυα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση και την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, καθώς και για τη σύνδεση της Ευρώπης με την παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πραγματικές αρτηρίες για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της οικονομίας, της συνοχής και την ευημερία των πολιτών της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης, θα βελτιώσει τις πολυτροπικές συνδέσεις και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε μεταστροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και σε φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τις σιδηροδρομικές και πλωτές οδούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργειακή διαφοροποίηση στις μεταφορές και θα καταστήσει πιο φιλικά προς το περιβάλλον τα μεταφορικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, θε επιφέρει μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις δράσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΕΕ για το ελάχιστο μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας και οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια σημαντική συμβολή των μεταφορών·

1.  υπογραμμίζει ότι ο CEF, το ΤΣ και το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παραμείνουν, οι βασικές πηγές της ΕΕ για επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «προώθησης βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψης των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων», στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού· προτείνει ότι, λόγω της υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και των εκτεταμένων δευτερογενών επιδράσεων που προκαλούν, αυτές οι πηγές χρηματοδότησης θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες και να παρέχουν ισόρροπη κάλυψη για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

2.  επισημαίνει ότι η λογική παρέμβασης όσον αφορά τις επενδύσεις της ΕΕ στις υποδομές των μεταφορών θα πρέπει να εξακολουθεί να βασίζεται σε έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό πόρων που τυγχάνουν τόσο κεντρικής όσο και κοινής διαχείρισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πολιτικής και χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει σε κεντρικό επίπεδο την προτεραιότητα σε κοινοτικό επίπεδο των κομβικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών ασφάλειας, τεχνολογικής καινοτομίας και προστασίας του περιβάλλοντος· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ έχουν ισχυρή περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση (αστικές και περιαστικές περιοχές)· επισημαίνει ότι υποστηρίζουν τη συνδεσιμότητα των ΔΕΔ-Μ και την κινητικότητα μέσω δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων και τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών (ολοκληρωμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού για τις τρεις πηγές χρηματοδότησης πρέπει να ενισχυθούν με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ασύμμετρη κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει μια απλοποιημένη, έγκαιρη και ευέλικτες διαδικασίες για δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ περιφερειών, λειτουργικά προγράμματα και προγραμματικούς άξονες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, ώστε να εκπληρώνουν με επάρκεια την μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα και περιφερειακή ζήτηση·

3.  θεωρεί ότι ο ρόλος των συμπληρωματικών πηγών, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τα χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει να ορίζεται με βάση τη συμπληρωματικότητά τους όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, καθώς και την προσθετικότητά τους σε δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ· επισημαίνει ότι η πρόσκληση ανάμειξης για τις μεταφορές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2017 έχει σχεδιαστεί και για την ενίσχυση των εν λόγω συνεργειών, αλλά είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και η περαιτέρω στήριξη της ικανότητας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και να εξασφαλίσει την αντιστοίχιση μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων και των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και της εθνικής/περιφερειακής χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου· σημειώνει ότι τα τραπεζικού ενδιαφέροντος έργα υποδομής θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κυρίως από δάνεια, εγγυήσεις της ΕΕ ή ανάμειξη, επιπροσθέτως από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ ή τον CEF· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική χρηματοδοτική πηγή επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές δημοσίων μεταφορών·

4.  επισημαίνει ότι η υποδομή απαιτεί αντικειμενική εκ των προτέρεων ποσοτικοποίηση της ζήτησης και των μελλοντικών αναγκών πριν από τον καθορισμό του προϋπολογισμού και των μεθόδων παράδοσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατό, στο πλαίσιοντων κομβικών στόχων των δικτυακών υποδομών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ και του ΤΣ να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη ζήτηση σε επίπεδο NUTS 3· σημειώνει, επίσης, ότι η ανάπτυξη υποδειγμάτων διευρωπαϊκού, περιφερειακού και τοπικού δικτύου μεταφορών μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να καταδεικνύει πού επιτυγχάνεται καλύτερα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

5.  καλεί την Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή βιώσιμων μεταφορών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων, να καταρτίσει έναν κατάλογο ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία εκφράζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών, προκειμένου να συνδράμει στον καθορισμό του συνόλου των κονδυλίων για τις μεταφορές, τις αναγκαίες επενδύσεις και τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν· σημειώνει τη σημασία της χρήσης των ποιοτικών, αξιόπιστων, ενημερωμένων, δομημένων και διαθέσιμων δεδομένων από τον Πϊνακα Αποτελεσμάτων για τις Μεταφορές της ΕΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως οι πολυτροπικές συνδέσεις, οι τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, η οδική και σιδηροδρομική ασφάλεια, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

6.  επισημαίνει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες επενδύσεις σε βασικές υποδομές μεταφορών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθώς και σε ορεινές, απομακρυσμένες, ερημωμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές με χαμηλή προσβασιμότητα που πρέπει να στοχοθετηθούν πιο εντατικά από το ΕΤΠΑ, τον CEF και το ΤΣ στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών αφού παρασχεθεί η προστιθέμενη αξία της ΕΕ με κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους, και την ανάγκη βελτίωσης των εργασιών σχετικά με τις πολυτροπικές συνδέσεις· τονίζει ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιφέρειες αυτές συνιστούν προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω δημόσιας διαβούλευσης πριν από την υλοποίηση του σχεδίου, να ενθαρρύνουν πιο ενεργή ανάμειξη του δημόσιου τομέα σε καινοτόμες λύσεις μεταφορών σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό/αστικό και αγροτικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη βέλτιστων επενδύσεων στις μεταφορές·

7.  σημειώνει ότι οι βιώσιμες καινοτομίες σε μεταφορές απαιτούν συνέργειες και προσθετικότητα ανάμεσα στους τρεις κύριους μηχανισμούς – τα ταμεία ESI, CEF, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και το διάδοχό του·

8.  απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της στήριξης από το ΕΤΠΑ της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας με πρόσθετους πόρους, με έμφαση σε βασικές βιώσιμες επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές (όπως οι διασυνοριακές υδάτινοι οδοί, οι λιμένες, οι γέφυρες, οι σιδηρόδρομοι, η διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς και οι τερματικοί σταθμοί, κ.λπ.)· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνδεσιμότητα σε διασυνοριακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και σε συμβουλευτική συνδρομή και δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο έργου· ζητεί να εξαλειφθούν τα εμπόδια για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, και ιδίως οι διασυνοριακές επενδύσεις, στον τομέα των μεταφορών (στις υδάτινες οδούς, τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές) και η πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές·

9.  ζητεί το κλείσιμο των κενών στις υποδομές μεταφορών με τα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά τα έργα ολοκληρωμένων μεταφορών, εστιάζοντας σε περισσότερες επενδύσεις στη διασύνδεση και στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης μεταφορών, ιδίως ενόψει της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για ολοκληρωμένα έργα στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των σχεδίων μεταφορών και τα έργα μεταφορών, με στόχο την εξάλειψη των διαφορών στις μεταφορές, π.χ. με τα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει, επί πλέον, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι θαλάσσιοι λιμένες και οι πλωτές οδοί αποτελούν συχνά διασυνοριακές οντότητες θα πρέπει να δικαιούνται το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης με τα διασυνοριακά οδικά και σιδηροδρομικά έργα·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η προστασία του κλίματος στην πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμων μεταφορών, ώστε να τηρούνται οι ενωσιακοί στόχοι μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων έργων, και συγκεκριμένα τις οδηγίες για το Natura 2000, τη ΣΠΕ, την ΕΠΕ, την ποιότητα του αέρα, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά, καθώς και τις εκθέσεις του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (TERM), τις οποίες καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος·

11.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στην προώθηση της έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας και μέσω της ψηφιοποίησης κάνοντας πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων υποδομών και αναπροσανατολίζοντας προς ώρες εκτός αιχμής·

12.  απευθύνει έκκληση για μια κατάλληλη και φιλόδοξη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με βάση ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ενσωματωμένο και συντονισμένο με τα μέσα της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι η θεματική συγκέντρωση πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η απλούστευση και οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου· προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κανόνων για όλες τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με τον θεματικό στόχο· κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό, την τυποποίηση και την επιτάχυνση των συμβάσεων προμηθειών καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συγχρηματοδότηση έργων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού σύμφωνα με την αρχή της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» («use it or lose it»)·

14.  χαιρετίζει το έργο που έχει επιτύχει η Κοινή Βοήθεια για τη Υποστήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (JASPERS), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (EPEC) και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ)· αναμένει, ωστόσο, ότι οι δράσεις στον τομέα των έργων σχετικά με τις μεταφορές του Ομίλου της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, θα αφιερώσουν σημαντικά περισσότερους πόρους για την ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των έργων με προστιθέμενη αξία της ΕΕ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, να προτείνει μεγαλύτερη διάθεση κεφαλαίων για την υποβολή από κοινού προσφοράς εκ μέρους πόλεων για υποδομές ή τεχνολογίες που θα συνέβαλλαν στην απεξάρτηση των αστικών μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και στη μείωση της μόλυνσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα οδικά οχήματα·

16.  τάσσεται υπέρ της διάθεσης επαρκών πόρων για έρευνες, προγράμματα και έργα που προάγουν την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Δήλωση της Βαλέτας για την οδική ασφάλεια·

17.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι διατίθενται πόροι για την υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μεταφορών, έργων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(4) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
(6) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0067.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0222.
(10) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 155.
(11) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 35.


Η προστασία των παιδιών-μεταναστών
PDF 153kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP))
P8_TA(2018)0201B8-0218/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Η προστασία των παιδιών-μεταναστών» (COM(2017)0211),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ήτοι τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες»(1),

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 44 της Γενικής Παρατήρησης αριθ. 21 (2017) της 21ης Ιουνίου 2017 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με τα παιδιά που βρίσκονται στο δρόμο(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ της 6ης Μαρτίου 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού: Να μην εγκαταλείψουμε ούτε ένα παιδί,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Απριλίου 2018 στην υπόθεση C-550/16, A και S κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (O-000031/2018 – B8‑0016/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNICEF, κάπου 5,4 εκατομμύρια παιδιά-μετανάστες εκτιμάται ότι ζουν στην Ευρώπη(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 32.039 παιδιά έφθασαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξ αυτών το 46 % ήταν ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά (UASC) και 54 % συνοδεύονταν από τους γονείς τους ή άλλα άτομα που τους παρείχαν φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και την 1 Σεπτεμβρίου 2016, 821 παιδιά αναφέρθηκαν ως υπό κράτηση σε εννέα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν παρέχει ούτε συστηματικά συλλέγει δεδομένα για την κράτηση παιδιών-μεταναστών(8)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα έτος μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12 Απριλίου 2017 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υλοποίηση των συστάσεων που περιέχει η ανακοίνωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών, οι χρονοβόρες διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και διορισμού επιτρόπου, και ο φόβος της κράτησης, της επιστροφής ή της μεταφοράς έχουν ως αποτέλεσμα τη φυγή παιδιών, πράγμα που τα αφήνει έκθετα στην εμπορία ανθρώπων, τη βία και την εκμετάλλευση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και δραστηριοτήτων για παιδιά στους χώρους υποδοχής έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των παιδιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού απαιτούν «το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού» να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα(9), τα κράτη μέλη εντάσσουν τα παιδιά που ζητούν άσυλο σε σχολεία με διαφορετικές ταχύτητες, και σε ορισμένες περιπτώσεις τρεις και πλέον μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου, με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις του 2016 της Βάσης Δεδομένων Ασύλου (AIDA), η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου συχνά είναι προβληματική και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντικές καθυστερήσεις(10)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την εκτίμηση της ηλικίας και την προστασία των παιδιών που δεν ζητούν άσυλο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ/ΔΟΜ) σχετικά με τις αφίξεις μεταναστών που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση, εκτιμά ότι το 80 % των κοριτσιών που έρχονται από τη Νιγηρία μέσω της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου — των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε από 1 454 το 2014 σε 11 009 το 2016 — είναι δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό και τη στήριξη των κοριτσιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

Ι.  εκτιμώντας ότι η ανιθαγένεια των παιδιών θέτει σοβαρά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συνεπώς, καθυστερεί τη διαδικασία προσδιορισμού του καθεστώτος των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τους στερεί την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και δικαιώματα·

1.  υπογραμμίζει ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως καθεστώτος μετανάστη ή πρόσφυγα, δικαιούνται πρωτίστως όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

2.  πιστεύει θερμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν σωστά, σε όλες τις σχετικές με τα παιδιά πολιτικές, μια ολιστική προσέγγιση που θα έχει ως γνώμονα τα δικαιώματα του παιδιού·

3.  τονίζει τη σημασία της κατάρτισης εξατομικευμένων σχεδίων βασισμένων στις ανάγκες και άλλες συγκεκριμένες αδυναμίες του κάθε παιδιού, δεδομένου ότι η ποιότητα ζωής και η ευημερία του παιδιού απαιτούν επίσης την έγκαιρη ένταξη, ένα κοινοτικό σύστημα στήριξης και τη δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης του δυναμικού του παιδιού· εκτιμά ότι μία τέτοια προσέγγιση έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσματική για την πρόληψη των περιπτώσεων αγνοούμενων παιδιών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους·

5.  υπενθυμίζει ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες προστασίας, πρέπει να παρέχονται στα παιδιά κατά τρόπο φιλικό για αυτά και ευαίσθητο από άποψη φύλου, και σε γλώσσα που κατανοούν· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο να συνδράμει τα κράτη μέλη στην παραγωγή κατάλληλου υλικού υποδοχής για την ενημέρωση των παιδιών·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες διορισμού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου για τα ασυνόδευτα παιδιά αμέσως μετά την άφιξή τους·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αρμόδιους προστασίας παιδιών αμέσως μετά την άφιξή τους, ακόμη και μέσα στα κέντρα πρώτης υποδοχής, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας παιδιών και στα μεθοριακά σημεία εισόδου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι όλα τα παιδιά, και ειδικότερα τα ασυνόδευτα, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση και υγειονομική περίθαλψη και πλήρη πρόσβαση στην επίσημη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση υπό τις ίδιες συνθήκες με τα παιδιά του κράτους μέλους υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών μέτρων όπως τα μαθήματα γλώσσας, προκειμένου να είναι εντεταγμένα τα παιδιά στις κοινωνίες υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο έδαφος του κράτους μέλους·

9.  υπενθυμίζει ότι τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενούνται σε χωριστές εγκαταστάσεις από των ενηλίκων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος βίας και σεξουαλικής κακοποίησης·

10.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία των υπόλοιπων επιλέξιμων, βάσει των ενωσιακών αποφάσεων μετεγκατάστασης, ασυνόδευτων παιδιών· ζητεί να δημιουργηθούν δομές για να συνεχιστεί η μετεγκατάσταση παιδιών από τα κράτη μέλη άφιξης, όταν τούτο είναι προς το υπέρτατο συμφέρον τους·

11.  αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ως «πρώτης γραμμής» στην υποδοχή και ένταξη των παιδιών-μεταναστών, παρά τους περιορισμένους πόρους· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ικανότητες και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την υποδοχή των παιδιών-μεταναστών, ιδίως των ασυνόδευτων παιδιών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή και συνεχή χρηματοδότηση και στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να εξασφαλίσουν πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να διεκπεραιώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης·

14.  υπογραμμίζει ότι τα παιδιά δεν τίθενται υπό κράτηση για το σκοπό της μετανάστευσης και καλεί τα κράτη μέλη, όσο εξετάζεται το καθεστώς τους, να στεγάζουν όλα τα παιδιά και τις οικογένειες με παιδιά σε μη φρουρούμενους χώρους εντός κοινοτήτων·

15.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών για περιπτώσεις παρατεταμένης και συστηματικής κράτησης παιδιών και των οικογενειών τους, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών·

16.  τονίζει την ανάγκη να επενδύσουν τα κράτη μέλη επειγόντως σε ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη και αποκατάσταση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής με βάση το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, ώστε τα παιδιά να εγγράφονται και να παραμένουν στα εθνικά συστήματα προστασίας, μέσα από μια προσέγγιση που θα έχει ως γνώμονα το παιδί, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν θα χρησιμοποιούν εξαναγκασμό για να πετύχουν τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων των παιδιών·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης της ηλικίας, ενόψει της θέσπισης υψηλών προτύπων για τη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας σε όλη την ΕΕ· τονίζει ότι οι ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά θα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο μη φορτικό και με σεβασμό της αξιοπρέπειας του παιδιού·

19.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και προστασίας της παιδικής ηλικίας, για να εντοπίζουν αγνοούμενα παιδιά και να τα προστατεύουν, μεριμνώντας ώστε το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού να είναι πάντα το πρωταρχικό κριτήριο·

20.  θεωρεί λυπηρό το συνεχιζόμενο και διαδεδομένο φαινόμενο της ανιθαγένειας των παιδιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν ώστε το πρόβλημα των ανιθαγενών παιδιών να καλυφθεί επαρκώς στα εθνικά δίκαια σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 7 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

21.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σχετικά με το Δίκτυο Ιδρυμάτων Κηδεμονίας της ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να το στηρίξουν·

22.  τονίζει ότι όλοι όσοι ασχολούνται με παιδιά δεν πρέπει να έχουν επαληθευμένο ποινικό μητρώο, ιδίως για εγκλήματα ή αδικήματα που αφορούν παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν συνεχή και κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ισχυόντων προτύπων προστασίας του παιδιού·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να εντοπίζουν παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακοποίησης και κάθε μορφής εκμετάλλευσης και να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών που υπήρξαν θύματα σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων· αναγνωρίζει ότι υφίσταται ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά την εκμετάλλευση των κοριτσιών για πορνεία·

24.  τονίζει ότι η δημιουργία νέων, ασφαλών και νόμιμων, διαδρομών θα επέτρεπε στην Ένωση και στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες προστασίας, ειδικότερα για τα παιδιά, και να κλονίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των παράνομων διακινητών·

25.  αναγνωρίζει την ανθρωπιστική συμβολή ορισμένων εθνικών και ευρωπαϊκών ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος των παιδιών·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες για την από κοινού αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την εξασφάλιση ταχείας άσκησης δίωξης κατά των αυτουργών, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε είναι πολίτες τρίτων χωρών·

27.  εκτιμά ότι τα δικαιώματα των παιδιών-μεταναστών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στον προϋπολογισμό της μετά το 2020 περιόδου, στο πνεύμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής του 2017 σχετικά με προστασία των παιδιών-μεταναστών, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και της «εργαλειοθήκης» της Επιτροπής για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ που αφορούν την ένταξη ατόμων με ιστορικό μετανάστη·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών εντός των κρατών μελών, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να καταστούν τα συστήματα προστασίας των παιδιών επαρκή και μη κατακερματισμένα·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

(1) UN Resolution A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(2) https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/
(3) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 57.
(4) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.
(6) ECLI:EU:C:2018:248.
(7) https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
(8) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
(9) #Backtoschool’ by the Global Progressive Forum, Migration Policy Group and the SIRIUS European Policy network, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool
(10) Έκθεση AIDA του 2016 (σ. 3).


Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
PDF 151kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2017/2922(RSP))
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα(1) («κανονισμός για τα καλλυντικά»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την απαγόρευση δοκιμασιών σε ζώα και εμπορίας και για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμασιών στον τομέα των καλλυντικών, (COM(2013)0135),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την ανάπτυξη, την επικύρωση και τη νομική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών (2013-2015) (COM(2016)0599),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop Vivisection» (C(2015)3773),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-592/14(2),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα αριθ. 442 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου του Μαρτίου 2016 με τίτλο «Στάσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Η καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τα καλλυντικά ορίζει τις προϋποθέσεις για την εμπορία καλλυντικών προϊόντων και συστατικών στην ΕΕ και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς καλλυντικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της εσωτερικής αγοράς της, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καλλυντικά συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών της ΕΕ και καλύπτουν μεγάλο εύρος προϊόντων, από τα προϊόντα για μακιγιάζ και τα αποσμητικά έως τα προϊόντα για το μπάνιο, το ντους, για ηλιοθεραπεία, για τη φροντίδα των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών, για το ξύρισμα, καθώς και για τη στοματική υγιεινή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων με παράλληλη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καλλυντικών, το άρθρο 10 του κανονισμού για τα καλλυντικά ορίζει ότι πρέπει να διενεργείται εκτίμηση ασφαλείας και να εκπονείται έκθεση ασφαλείας για κάθε καλλυντικό προϊόν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 του κανονισμού για τα καλλυντικά προβλέπει τη διατήρηση φακέλου πληροφοριών προϊόντων για κάθε προϊόν που τοποθετείται στην αγορά, ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε δοκιμές διεξήχθησαν σε ζώα με σκοπό την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος ή των συστατικών του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα και τα καλλυντικά συστατικά έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ από τον Σεπτέμβριο 2004 και τον Μάρτιο 2009 αντιστοίχως («απαγόρευση διενέργειας δοκιμών»)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία τελικών καλλυντικών προϊόντων και καλλυντικών συστατικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα έχει απαγορευτεί στην ΕΕ από τον Μάρτιο του 2009, με εξαίρεση τις δοκιμές σχετικά με την τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, την τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή και την τοξικοκινητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία προϊόντων με αυτές τις συγκεκριμένες πολύπλοκες επιπτώσεις στην υγεία έχει απαγορευτεί από τον Μάρτιο του 2013, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών δοκιμών που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων («απαγόρευση εμπορίας»)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα συστατικά που περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούνται επίσης και σε πολλά άλλα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα απορρυπαντικά και άλλα χημικά προϊόντα, καθώς και στα τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστατικά αυτά μπορεί να έχουν δοκιμαστεί σε ζώα σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, όπως ο κανονισμός REACH(3), όπου δεν υπήρχε εναλλακτική λύση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα 442 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου του Μαρτίου 2016, το 89 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 90 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι είναι σημαντική η θέσπιση υψηλών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία να αναγνωρίζονται παγκοσμίως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει πολλές αναφορές από πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους δυνάμει των άρθρων 24 και 227 ΣΛΕΕ και του άρθρου 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την κατάργηση των δοκιμών σε ζώα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και την καθιέρωση διεθνών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί αίτημα του κοινού η έγκριση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη σταδιακή εξάλειψη των πειραμάτων σε ζώα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφασή του της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-592/14, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι μπορεί να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά της Ένωσης καλλυντικών προϊόντων τα οποία περιέχουν συστατικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα εκτός ΕΕ, προκειμένου να διατεθούν τα προϊόντα αυτά σε τρίτες χώρες, εάν τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί η ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων με στόχο την τοποθέτησή τους στην αγορά της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομικά κενά επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα εκτός ΕΕ και την υποβολή των προϊόντων σε νέες δοκιμές στην ΕΕ με τη ρήση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα, κάτι το οποίο αντιβαίνει στο πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένα σε μία παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην πολυμερή συνεργασία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να προωθήσει υψηλά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων·

Διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενωσιακή απαγόρευση-ορόσημο των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

1.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη διαθέτει έναν ακμάζοντα και καινοτόμο τομέα καλλυντικών, ο οποίος παρέχει περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνιστά τη μεγαλύτερη αγορά καλλυντικών προϊόντων παγκοσμίως· τονίζει ότι η ενωσιακή απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα δεν έχει θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη του τομέα·

2.  παρατηρεί ότι το επίπεδο συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαγορεύσεις διενέργειας δοκιμών και εμπορίας είναι πολύ υψηλό στην Ευρώπη· τονίζει, ωστόσο, ότι η απουσία ολοκληρωμένης και αξιόπιστης τεκμηρίωσης στον φάκελο πληροφοριών προϊόντος όσον αφορά καλλυντικά που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες στις οποίες απαιτούνται ακόμη δοκιμές σε ζώα, παραμένει σοβαρό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα·

3.  πιστεύει ότι η ενωσιακή απαγόρευση-ορόσημο των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά έστειλε ηχηρό μήνυμα στον κόσμο σχετικά με την αξία που αποδίδει η ΕΕ στην προστασία των ζώων και έχει αποδείξει επιτυχώς ότι είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά·

4.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη έλαβε την πολιτική απόφαση να εφαρμόσει την απαγόρευση ανεξάρτητα από την πλήρη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μεθόδων αντί δοκιμών σε ζώα· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό παράδειγμα δείχνει ότι η έλλειψη εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα για ορισμένες παραμέτρους δεν συνιστά επιχείρημα κατά της θέσπισης καθολικής απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά·

5.  επαναλαμβάνει ότι οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν πλέον και ζητεί από την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες αρχές να σεβαστούν την αντίθεση του κοινού στις δοκιμές για καλλυντικά και να στηρίξουν την προώθηση καινοτόμων, μη βάναυσων μεθόδων δοκιμών·

6.  ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές και τις εταιρείες να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης που να είναι ανοικτό σε τακτικούς, ανεξάρτητους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές της βιομηχανίας συμμορφώνονται μα την πλήρη απαγόρευση·

Επιπτώσεις της απαγόρευσης στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων

7.  υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα οδήγησε στην ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, με επιπτώσεις που γίνονται αισθητές πέραν του τομέα των καλλυντικών· επισημαίνει ότι έχει επίσης σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την επικύρωση και ρυθμιστική αποδοχή των εναλλακτικών μεθόδων·

8.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την ταχεία ανάπτυξη, επικύρωση και εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα για τοξικολογικές παραμέτρους καίριας σημασίας, όπως η καρκινογένεση, η τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα και η τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης(4)·

9.  τονίζει την ανάγκη για μια διαρκή προσπάθεια κατάρτισης και εκπαίδευσης, εις τρόπον ώστε τα εργαστήρια και οι αρμόδιες αρχές να έχουν ορθή γνώση των εναλλακτικών λύσεων και διαδικασιών·

10.  τονίζει ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα στους επιστημονικούς κλάδους και τη διάδοση νέων γνώσεων και πρακτικών, οι οποίες είναι μεν διαθέσιμες αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως·

11.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με διεθνείς δομές, προκειμένου να επιταχυνθεί η επικύρωση και αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων και η παροχή γνώσεων και οικονομικής στήριξης σε τρίτες χώρες όπου οι επιστήμονες ενδέχεται να αγνοούν την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων και όπου οι εγκαταστάσεις δοκιμών ενδέχεται να μην διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές έρευνας·

12.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει προωθήσει τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για τις Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δοκιμές σε Ζώα (EPAA) και συμμετέχει σε διάφορες άλλες συναφείς διεθνείς διαδικασίες, όπως η Διεθνής Συνεργασία για τη Ρύθμιση των Καλλυντικών (ICCR) και η Διεθνής Συνεργασία για τις Εναλλακτικές Μεθόδους Δοκιμών (ICATM)· επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία μια τέτοιου είδους συνεργασία·

Διεθνής κατάσταση

13.  τονίζει ότι στη Γουατεμάλα, στην Ισλανδία, στην Ινδία, στο Ισραήλ, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νορβηγία, στη Σερβία, στην Ελβετία και στην Τουρκία απαγορεύονται οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά· επισημαίνει ότι άλλα κράτη, όπως η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη θέσπιση μιας τέτοιας απαγόρευσης·

14.  επισημαίνει ότι, παρά κάποια αξιοσημείωτη νομοθετική πρόοδο ανά τον κόσμο, περίπου 80 % των χωρών παγκοσμίως εξακολουθούν να επιτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα και την εμπορία καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα·

Θέσπιση καθολικής απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

15.  ζητεί όπως ο κανονισμός για τα καλλυντικά χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη θέσπιση, σε διεθνές επίπεδο, απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά και απαγόρευσης του διεθνούς εμπορίου συστατικών και προϊόντων καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, ώστε να τεθούν σε ισχύ πριν από το 2023·

16.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατοχυρώσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και να διασφαλίσουν ότι κανένα από αυτά δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα σε τρίτη χώρα·

17.  καλεί τους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να προωθήσουν, να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά κατά τις συναντήσεις με τους ομολόγους τους, ιδίως με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διπλωματικά τους δίκτυα και να δράσουν με αποφασιστικότητα σε κάθε δυνατό διμερές και πολυμερές φόρουμ διαπραγματεύσεων, εις τρόπον ώστε να οικοδομήσουν έναν ισχυρό και ευρύ συνασπισμό υπέρ μιας καθολικής απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών·

19.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, να προωθήσουν και να στηρίξουν τη σύναψη διεθνούς σύμβασης κατά της χρήσης δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, στο πλαίσιο του ΟΗΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με όλους τους ενδιαφερομένους, αρχής γενομένης με όσους συνδέονται με την εκστρατεία για μια καθολική κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, με τις ΜΚΟ και με εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να προωθηθούν παράλληλες εκδηλώσεις κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να διευκολυνθεί ο διάλογος όσον αφορά τα οφέλη και τα προτερήματα μιας διεθνούς σύμβασης κατά της χρήσης δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά·

21.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η ενωσιακή απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά δεν αποδυναμώνεται ούτε από εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις ούτε από κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει τα καλλυντικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα από το πεδίο εφαρμογής όλων των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που βρίσκονται ήδη σε ισχύ ή υπό διαπραγμάτευση·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(4) Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών, Σημειώσεις καθοδήγησης για τη δοκιμή των συστατικών των καλλυντικών και της αξιολόγησης της ασφάλειάς τους, 9η αναθεώρηση, SCCS/1564/15.


Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ
PDF 216kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (2017/2117(INI))
P8_TA(2018)0203A8-0064/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας που πραγματοποιήθηκε το 2015 και το 2016 υπό την αιγίδα της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Β του Κοινοβουλίου που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με το μέλλον των κλάδων του πρόβειου και του αιγείου κρέατος στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης που διενεργήθηκε από την Επιτροπή το 2011 σχετικά με την αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον κλάδο των αιγοπροβάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ολλανδού Διαμεσολαβητή, στην έκθεσή του για το 2012 σχετικά με την αντιμετώπιση από την πολιτεία του πυρετού Q (Coxiella burnetii)(3) και στη μελέτη του για το 2017 σχετικά με τα διδάγματα που άντλησε η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών από την επιδημία του πυρετού Q(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0064/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι κλάδοι χαμηλής κερδοφορίας στο μεγαλύτερο τμήμα της ΕΕ, με εισοδήματα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού και κανονιστικού κόστους, που ορισμένες φορές υπερβαίνει τις τιμές πώλησης, και ενός μεγάλου διοικητικού φόρτου, κάτι το οποίο όλο και πιο συχνά υποχρεώνει πολλούς κτηνοτρόφους να εγκαταλείπουν τους κλάδους αυτούς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισοσκέλειες στην αλυσίδα των τροφίμων επιδεινώνουν την ευπάθεια αυτών των κλάδων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα που το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκίνηση και διατήρηση της αιγοπρόβειας παραγωγής είναι αδύνατες χωρίς εγγυήσεις σταθερού εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον εποχιακό χαρακτήρα της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην Ευρώπη, αντίθετα από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου ο πλήρης κύκλος εκτροφής και παραγωγής μπορεί να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός εποχικότητας μπορεί να φέρει τους γεωργούς και παραγωγούς σε κατάσταση οικονομικής αβεβαιότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δυο κλάδοι έχουν δυνατότητες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν απασχόληση σε μειονεκτικές περιοχές, π.χ. απόμακρες και ορεινές περιφέρειες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπρόβεια παραγωγή παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης σε πολλές εύθραυστες αγροτικές και περιαστικές περιοχές, κυρίως μέσω της πώλησης προβείου και αιγείου κρέατος και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων που μπορούν να εισέρχονται στην αγορά μέσω της βραχείας αλλά και της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβατοτρόφοι δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο ή ενίοτε έστω και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς πολλών κρατών μελών και παράγει υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πρόβειου και του αιγείου κρέατος οφείλουν να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και το σεβασμό προς το περιβάλλον·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδίως όταν στηρίζονται στη βοσκή, καθώς ζουν στο 70 % των περιοχών της ΕΕ με φυσικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων και των σχετικά δυσπρόσιτων περιφερειών, και συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου, διαφυλάσσοντας τη βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων φυλών) και καταπολεμώντας τη διάβρωση του εδάφους, την ανεπιθύμητη βιομάζα, τις ζημιές στα αναχώματα και στα φράγματα, τις χιονοστιβάδες, και τις πυρκαγιές στα δάση και τους θαμνότοπους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπροβατοτροφία έχει σημαντική κοινωνικοοικονομική συμβολή στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, διατηρώντας την γεωργία και την απασχόληση στις μειονεκτικές περιοχές και παράγοντας υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενεακή ανανέωση των γεωργών πρέπει να βελτιωθεί ώστε να εξασφαλίσει την επιβίωση αυτού του είδους κτηνοτροφίας και να βοηθήσει στην αναχαίτιση της ταχείας πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε πολλές αγροτικές περιοχές όπου οι βασικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οικογενειακής στήριξης σπανίζουν, με επιπτώσεις ειδικότερα για τις γυναίκες, οι οποίες κάνουν μια σημαντική αλλά συχνά αφανή δουλειά σε αυτό τον τομέα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία μέσα σε δομές που είναι σε ανθρώπινη κλίμακα —μεταξύ άλλων με χαμηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, καλά ανεπτυγμένη συλλογική οργάνωση, αλληλοβοήθεια και συνεταιρισμούς με κοινόχρηστο εξοπλισμό— ή να δημιουργήσουν εταιρείες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των προβατοτρόφων και αιγοτρόφων αυξάνεται, και ότι απουσιάζει η διαγενεακή μεταβίβαση γνώσεων, κάτι που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των δύο τομέων και θα τους φέρει μελλοντικά σε θέση αδυναμίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων και γνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας, π.χ. βιοτεχνικών τυριών, συχνά στερούνται των αναγκαίων ικανοτήτων μάρκετινγκ και πώλησης ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με ελκυστικό τρόπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η πλειονότητα των προβατοειδών και των αιγοειδών εκτρέφονται υπό εκτατικές συνθήκες, π.χ. σε λειμώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κλάδοι αυτοί βασίζονται στο μοντέλο της εντατικής αιγοτροφίας και προβατοτροφίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι αυτοί συμβάλλουν στη διατήρηση περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας ή υψηλής φυσικής αξίας (HNV), όπως είναι οι λειμώνες και οι άγονοι βοσκότοποι, οι δασικοί βοσκότοποι και άλλοι τύποι συνδυασμένης δασοκομίας και κτηνοτροφίας ή οι dehesas (δάση σκληροφύλλων), καθώς και οι λιγότερο εύφορες εκτάσεις, ενώ έχουν επίσης κρίσιμο ρόλο στην εκκαθάριση του υπορώφου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός του μόνιμου λειμώνα πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393(5) δεν κάλυπτε σωστά τους μεσογειακούς λειμώνες με τα πολυετή ξυλώδη είδη τους, όπως οι dehesas (δάση σκληροφύλλων) και άλλα οικοσυστήματα που συνδέονται με την γεωργοδασοκομία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των επιλέξιμων για άμεσες ενισχύσεις περιοχών και την επιβάρυνση των γεωργών αυτών των περιοχών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιμενική κτηνοτροφία είναι παραδοσιακή δραστηριότητα εκτατικής κτηνοτροφίας, που ασκείται ιδίως στις ορεινές περιοχές, καθιστώντας την ανάπτυξη δυνατή σε δυσπρόσιτες περιοχές, ακατάλληλες προς εκμηχάνιση ή χαμηλής γεωπονικής αξίας, και επιτρέποντάς τους να διατηρούν μια οικονομική δραστηριότητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί μέρος των κτηνοτροφικών πρακτικών σε ορισμένα κράτη μέλη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπει ενισχύσεις για διάφορες αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι φυλές έχουν προσαρμοστεί καλά στο τοπικό περιβάλλον και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της φυσικής ισορροπίας των οικοτόπων τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες φυλές προσαρμόζονται πολύ καλύτερα στις τοπικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν 25 εκατομμύρια πρόβατα λιγότερα σε σχέση με τη δεκαετία του 1980, και ότι τα τελευταία 17 χρόνια η παραγωγή έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 20 %·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από τα 3,5 κιλά ανά άτομο το 2001 στα 2 κιλά σήμερα όσον αφορά το πρόβειο κρέας, και ότι η αυτή η πτωτική τάση συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς το 2017, κυρίως μεταξύ των νέων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της αγοράς αιγείου κρέατος στην Ευρώπη, υπό την έννοια ότι η παραγωγή εστιάζεται κυρίως σε Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία, ενώ η κατανάλωση είναι ιδιαίτερα υψηλή σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή αιγείου κρέατος, από ερίφια ή απορριπτόμενα ενήλικα ζώα, έχει εποχιακό χαρακτήρα και αποτελεί υποπροϊόν της γαλακτοπαραγωγής, ελέγχεται από λίγους, με τιμή πώλησης που δεν επαρκεί για να ανταμείψει τους γεωργούς·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρή παρουσία του αιγείου κρέατος στα σημεία λιανικής πώλησης οδηγεί σε μειωμένη προβολή του προϊόντος και, κατά συνέπεια, σε μείωση της κατανάλωσής του από τους καταναλωτές·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 3 % της ευρωπαϊκής παραγωγής γάλακτος και το 9 % της ευρωπαϊκής παραγωγής τυριού προέρχεται από τους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, που απασχολούν συνολικά 1,5 εκατομμύριο άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κατσικίσιου γάλακτος και τυριού αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη σε ορισμένα κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή πρόβειου κρέατος στην ΕΕ καλύπτεται μόνο περίπου 87 % των αναγκών της αγοράς, και ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, και κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής τις πιο ευαίσθητες περιόδους του έτους (Πάσχα και Χριστούγεννα), αλλά και το υπόλοιπο έτος, δεδομένου ότι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία είναι μείζονες εξαγωγείς πρόβειου κρέατος·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, η Νέα Ζηλανδία έχει αυξήσει τις εξαγωγές κρέατος, νωπού ή απλής ψύξης, μειώνοντας τις παραδοσιακές εξαγωγές κατεψυγμένου κρέατος, κάτι που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά νωπού κρέατος της ΕΕ και προκαλεί πτώση των τιμών που καταβάλλονται στους Ευρωπαίους παραγωγούς· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προσεχείς διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (FTA/ΣΕΣ)·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίες συνήθως οφείλουν να πληρούν κατώτερα ποιοτικά πρότυπα, κανονιστικές απαιτήσεις και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του αιγείου και προβείου κρέατος, όντας ευαίσθητοι, θα πρέπει είτε να προστατευτούν κατά τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τις ΣΕΣ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας αφετέρου, ή να εξαιρεθούν από αυτές·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές στη γειτονία της ΕΕ εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας ΕΕ, μια ευκαιρία για τους παραγωγούς της ΕΕ η οποία δεν έχει, δυστυχώς, αξιοποιηθεί πλήρως·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ενδοενωσιακό εμπόριο πρόβειου κρέατος, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και η κύρια πύλη εισόδου των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει περίπου το ήμισυ των ποσοστώσεων προβείου κρέατος από τη Νέα Ζηλανδία και σχεδόν τα δύο τρίτα από την Αυστραλία, και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεσμευτεί εν μια νυκτί από τις διεθνείς υποχρεώσεις της, κάτι το οποίο εντείνει την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του Brexit·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαλλί των αιγοπροβάτων είναι ένας βιώσιμος, ανανεώσιμος και βιοδιασπώμενος πόρος για τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαλλί δεν αναγνωρίζεται ως γεωργικό προϊόν σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, αλλά κατατάσσεται μόνο στην κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μη αναγνώριση φέρνει τους προβατοτρόφους σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων γεωργών, επειδή το μαλλί υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις από ό,τι τα αναγνωρισμένα γεωργικά προϊόντα κατά τη μεταφορά του και επειδή δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στην αγορά μέσω μιας κοινής οργάνωσης αγοράς του μαλλιού·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα εκτατικές, με αποτέλεσμα την άμεση επαφή με την άγρια πανίδα, για την κατάσταση της υγείας της οποίας δεν μπορούν να υπάρχουν εγγυήσεις·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το σχέδιο για την τρομώδη νόσο των προβάτων οδήγησε σε 100 % μείωση των συναλλαγών σε ζώα αναπαραγωγής, και ότι όσον αφορά τις μικρές αυτόχθονες φυλές, η γονοτυπική ανάλυση αναφορικά με την τρομώδη νόσο οδήγησε σε έως 50 % μείωση του αποθέματος αρσενικών ζώων αναπαραγωγής·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιδημικές εκρήξεις ζωονόσων έχουν καταδείξει ότι μια έκρηξη ζωονόσου σε ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελέσει απειλή για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά γεωργικών προϊόντων, εάν θυμηθούμε τις διάφορες επιδημίες που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές εκ των οποίων —όπως η ευρύτερη στην ιστορία επιδημία πυρετού Q, που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις αιγοτροφίας μεταξύ 2007 και 2011 – έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων προστατεύει όχι μόνο τα κοπάδια των κρατών μελών από διασυνοριακές νόσους, αλλά και περιορίζει τον κίνδυνο περαιτέρω μόλυνσης μεταξύ κρατών μελών και συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της μικροβιακής αντοχής·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «μια υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής, η ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμού είναι μια οικονομικά συμφέρουσα υγειονομική επέμβαση στο πλαίσιο του αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής, παρ’ όλο ότι βραχυπρόθεσμα η χρήση αντιβιοτικών είναι φθηνότερη, το δε σχέδιο προβλέπει κίνητρα για την απορρόφηση διαγνωστικών μέσων, εναλλακτικών αντιμικροβιακών ουσιών και εμβολίων·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων εξασφαλίζει αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των ζώων, όμως η απώλεια των ενωτίων ή η μη σάρωσή τους εκ παραδρομής μπορούν να οδηγήσουν σε ποινές ενίοτε δυσανάλογες·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί δυσκολεύονται επίσης να εφαρμόσουν τους ισχύοντες κανόνες αναγνώρισης στα ερίφια·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία που παρέχεται σε ορισμένα ζωικά είδη, ειδικότερα στα μεγάλα σαρκοφάγα, δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων τους και η μειωμένη ποσότητα και ποιότητα των φυσικών τους θηραμάτων, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου και την απουσία επενδύσεων σε προληπτικά μέτρα εκ μέρους των κρατών μελών, έχουν όλα μαζί συμβάλει σε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των επιθέσεων θηρευτών σε κοπάδια αιγοπροβάτων σε όλες τις περιφέρειες, κάτι που επιδεινώνει την ήδη επισφαλή κατάσταση στην οποία ορισμένες εκμεταλλεύσεις βρίσκονται και θέτει σε κίνδυνο την παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία σε πολλές περιοχές·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επιτευχθεί για τους θηρευτές και τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα καλή κατάσταση διατήρησης·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του καθεστώτος προστασίας των ειδών σε συγκεκριμένες περιοχές, μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλή γραφειοκρατία και διοικητικό φόρτο όχι μόνο λόγω της ΚΓΠ αλλά και λόγω άλλων κανόνων της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα οι σχετικοί με την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά αιγείου και προβείου κρέατος πάσχει από έντονο κατακερματισμό και ότι η αναφορά των τιμών της αγοράς έχει μικρή διαφάνεια·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ελάχιστα σφαγεία, γεγονός το οποίο παρεμποδίζει την ανάπτυξη των κλάδων αυτών στα συγκεκριμένα κράτη·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου των σφαγείων, η συμμόρφωση στους υγειονομικούς κανονισμούς και η μείωση των σφαγών λόγω μείωσης των γεωργικών δραστηριοτήτων, σε πολλές περιοχές έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση των οικονομικών μέσων που απαιτούνται για την προσθήκη αξίας και τη βιωσιμότητα των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου των σφαγείων, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ως συνέπεια της κρίσης των «τρελών αγελάδων» και η δέσμη μέτρων στην υγεία και την υγιεινή, μεταξύ άλλων παραγόντων, οδήγησαν σε πολλά κράτη μέλη στην εξαφάνιση πολλών μέσων που ήταν απαραίτητα για την επιβίωση της απευθείας τοπικής πώλησης, και στην αύξηση του κόστους σφαγής·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές εγκαταστάσεις αρμέγματος και τα κινητά σφαγεία ή τα μέτρα για την επιτόπια διάθεση τέτοιων εγκαταστάσεων, είναι σημαντικοί και αναγκαίοι παράγοντες για να τονωθεί η παραγωγικότητα της αιγοπροβατοτροφίας·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά προϊόντα από αιγοπρόβειο κρέας συχνά δεν έχουν την ποικιλία που βρίσκουμε σε με άλλα είδη κρέατος, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ελκυστικά και επομένως να έχουν μικρότερη ζήτηση από τους καταναλωτές·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής κρέατος καθώς και την ανάγκη εισαγωγής νέων μορφών, περισσότερο προσαρμοσμένων στις καταναλωτικές συνήθειες των νέων·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από του να προσφέρει στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από κρέας, γάλα και μαλλί, η αιγοπροβατοτροφία έχει να παίξει ένα ζωτικό πολιτιστικό ρόλο σε πολλές κοινότητες, όπως γιορτάζεται στις παραδόσεις, του kukeri στη Βουλγαρία και της capra στη Ρουμανία, μεταξύ άλλων·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη μεγαλώνει η αγορά των τοπικών και των βιολογικών γεωργικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών για διαφάνεια και ποιότητα·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 665/2014, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της προαιρετικής ποιοτικής ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για να προβάλλουν καλύτερα τα προερχόμενα από ορεινές περιοχές προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ —ιδίως τα σήματα ΠΓΕ/PGI (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΠΟΠ/PDO (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης)— προσφέρουν τα εργαλεία για μια μεγαλύτερη προβολή και, ως εκ τούτου, περισσότερες ευκαιρίες εμπορικής διάθεσης των προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν διαρθρωτικές πολιτικές για την ανάπτυξη του ενός ή και των δύο αυτών κλάδων, κάτι που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συστάσεις για τα διάφορα στάδια, όπως αυτό της εκτροφής (επιλογή φυλής, παραγωγή κριαριών κτλ.), καθώς και για την εμπορική διάθεση·

Καλύτερη υποστήριξη

1.  προσυπογράφει τις συστάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ του 2016 για το Πρόβειο Κρέας που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Επιτροπής, και ειδικότερα την ανάγκη να θεσπιστεί μια περιβαλλοντική πληρωμή σε αναγνώριση του ρόλου που παίζουν οι κλάδοι της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην παροχή δημοσίων αγαθών, ειδικά όταν στηρίζονται στην εκτατική βόσκηση, σε ό,τι αφορά: την έγγεια βελτίωση και την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των περιβαλλοντικά πολύτιμων περιοχών και της ποιότητας των υδάτων· την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, των πλημμυρών, των χιονοστιβάδων, των δασικών πυρκαγιών και της συνακόλουθης διάβρωσης του εδάφους· και τη διατήρηση του φυσικού χώρου και της απασχόλησης· τονίζει ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης στο αίγειο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα παροχής κινήτρων στους γεωργούς που εφαρμόζουν τη μετακινούμενη κτηνοτροφία·

3.  υποστηρίζει να διατηρηθούν στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ή, όπου είναι σκόπιμο, να αυξηθούν η προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή προβατοειδών και αιγοειδών και τα άλλα αντίστοιχα μέτρα που καλύπτουν και τους δύο κλάδους, με διαφοροποιημένες επιδοτήσεις για βοσκή κοπαδιών, ώστε να αναχαιτιστεί εντός της ΕΕ η φυγή γεωργών από αυτούς τους κλάδους, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού εξάρτησης των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας από τις άμεσες ενισχύσεις·

4.  τονίζει ότι, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, το καθεστώς της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης έχει απλουστευθεί και αποσαφηνιστεί με την κατάργηση της αναφοράς σε ποσοτικούς περιορισμούς και με τη διατήρηση της παραγωγής, καθώς και με την πρόβλεψη ότι ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός μπορούν να αναθεωρούνται ετησίως από τα κράτη μέλη·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και στους βοσκότοπους που χρησιμοποιούνται για τη βοσκή αιγοπροβάτων και να στηρίξουν όσους γεωργούς παρέχουν στα ζώα υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης·

6.  επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, ο οποίος αναγνωρίζει την ιδιαίτερη φύση των μεσογειακών βοσκοτόπων, όπως είναι οι dehesas (δάση σκληροφύλλων), ώστε να καθοριστούν δικαιότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των γαιών για άμεσες ενισχύσεις, και να αρθεί η εγγενής διάκριση σε βάρος των άγονων βοσκότοπων και των συστημάτων συνδυασμένης δασοκομίας και κτηνοτροφίας·

7.  τονίζει τη σημασία των βοσκότοπων αυτού του τύπου για την πρόληψη των πυρκαγιών, επισημαίνει εντούτοις ότι οι βελτιώσεις αυτές εξακολουθούν να είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη·

8.  εκτιμά πως τα άλλα οικοσυστήματα που συνδέονται με τη γεωργοδασοκομία βοσκής δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις σε αυτό το πλαίσιο, και ζητεί να εγκαταλειφθεί για τους αιγοπροβατοτρόφους το ελάχιστο όριο του 50 % χορταριού στις δασώδεις εκτάσεις ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της άμεσης στρεμματικής ενίσχυσης·

9.  τάσσεται υπέρ του να επιτρέπεται η προσήκουσα βοσκή στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, ακόμη και στους ξηρούς και κακής ποιότητας λειμώνες που υπάρχουν σε κάποιες λιγότερο προνομιούχες περιοχές·

10.  τονίζει ότι η βοσκή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται όταν υπάρχει κίνδυνος βλάβης ευαίσθητων φυσικών τοπίων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγάλη σημασία των μηρυκαστικών για την εκμετάλλευση των ακατέργαστων ινών·

11.  εκτιμά πως είναι απαραίτητο να προσφερθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στους νεαρούς γεωργούς και στους νεοεισερχόμενους, τόσο με άμεσες ενισχύσεις όσο και μέσω μιας αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής, με συνεκτικό τρόπο έναντι των εθνικών πολιτικών, ώστε να θεσπιστούν κίνητρα για την ίδρυση ή ανάληψη αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δεδομένου ότι η χαμηλή μέση ηλικία των γεωργών στους κτηνοτροφικούς τομείς που, λόγω της ισχνής αποδοτικότητάς τους, είναι σαφώς υψηλότερη της αντίστοιχης των άλλων γεωργικών επαγγελμάτων, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα προκειμένου να κρατηθούν οι αγροτικές περιοχές ζωντανές και να διατηρηθεί η επισιτιστική ασφάλεια εντός της Ένωσης·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αναφέρουν οι οργανώσεις γυναικών που απασχολούνται σε αυτό τον τομέα, και να λάβουν μέτρα ώστε, μεταξύ άλλων, να γίνει πιο ορατή η παρουσία τους, να προαχθεί η ιδιοκτησία και η συνιδιοκτησία, και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να βρουν τη θέση τους σε αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αναγκαία γενεακή ανανέωση των κλάδων και θα βοηθούσε τους αιγοπροβατοτρόφους να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους ως οικογενειακή εκμετάλλευση·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποικιλομορφία των γενετικών πόρων στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, λόγω της σημασίας της για την παραγωγικότητα (γονιμότητα, πολυδυμία, κ.λπ.), καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων και την προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον τους·

15.  κρίνει θετικά τις γραμμές δαπανών στήριξης που είναι σήμερα διαθέσιμες για την προώθηση των αυτόχθονων φυλών και της διαφοροποιημένης ποιότητας, όπως είναι η πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής·

16.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα επιλογής ζώων θα πρέπει να συνεκτιμούν την ανάγκη προστασίας των αυτόχθονων και αγρίων φυλών·

17.  τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων για τη βοσκή στην περιοχή των Άλπεων, δεδομένου ότι η χρήση άλλων φυλών είναι αδύνατη·

18.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο την εκτροφή τέτοιων αιγοπροβάτων·

19.  ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη των επιδοτήσεων προς τους κλάδους αυτούς, η οποία έχει ύψιστη σημασία για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της αυτάρκειας του εφοδιασμού της ΕΕ με πρόβειο κρέας –παράγοντες που όλοι τους συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για ανάπτυξη της αποδοτικότητας και βελτίωση της ποιότητας·

Προβολή και καινοτομία

21.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη υπέρ της έρευνας για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, και να προβληθούν στην εσωτερική αγορά τα προϊόντα αιγοπρόβειου κρέατος, γάλακτος και μαλλιού, με έμφαση όχι μόνο στα παραδοσιακά προϊόντα όπως το τυρί, αλλά και στις νεότερες κοπές, με σκοπό την προσφορά προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και στη ζήτηση της αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενθαρρύνει μια τακτικότερη κατανάλωση, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών για μεθόδους μαγειρέματος και παρασκευής πιο προσαρμοσμένες στους νέους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου και σε νέες αναδυόμενες γειτονικές χώρες και σε αγορές της Ανατολής, προβάλλοντας τα οφέλη για την διατροφή και την υγεία από το αιγοπρόβειο κρέας·

22.  θεωρεί ότι είναι ανάγκη να διαψευστεί η αντίληψη πως το αρνί μαγειρεύεται δύσκολα και να ανταπαντηθεί η τρέχουσα τάση αποφυγής του κόκκινου κρέατος·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος, εάν θέλουμε αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ·

24.  συγχαίρει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αφιερώσει μια αποκλειστική γραμμή του προϋπολογισμού στα προϊόντα αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος στο πλαίσιο των επόμενων εκστρατειών προβολής που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση·

25.  τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τις εκστρατείες προβολής με σκοπό την αύξηση της κατανάλωσης αιγοπρόβειων προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ·

26.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δέρματα και το μαλλί στα υποστηριζόμενα προϊόντα·

27.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει εκστρατείες για την προβολή των αιγοπρόβειων προϊόντων με σήμα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ/PGI) και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ/PDO) ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους· ζητεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη των εμπορικών διεξόδων για το μαλλί, ώστε να έχουν οι παραγωγοί μεγαλύτερη οικονομική απόδοση·

28.  προτρέπει περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την προαιρετική ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής», όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ως μέσο καλύτερης προβολής για το προϊόν και πιο ενημερωμένης επιλογής για τους καταναλωτές·

29.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να καθιερωθούν σήματα εγγύησης για το κρέας αμνοεριφίων, τόσο για τους μεμονωμένους παραγωγούς όσο και για τις ενώσεις παραγωγών, ως πιθανούς δικαιούχους στήριξης για τα διαφοροποιημένη ποιότητα· τονίζει ότι τα σήματα αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια τοπική αρχή βάσει των σχετικών κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τη χρήση τέτοιων σημάτων·

30.  ζητεί να υποστηριχθούν οι εκδηλώσεις προβολής σε επίπεδο ΕΕ, όπως φεστιβάλ και άλλες παρόμοιες ετήσιες εκδηλώσεις, που είναι αφιερωμένες στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, ως εργαλείο βελτίωσης των ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα οφέλη που οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν στην ΕΕ, στο περιβάλλον και στους πολίτες της·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού των παραδοσιακών πρακτικών αιγοπροβατοτροφίας μέσω του αγροτουρισμού·

Ορθές πρακτικές

32.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη του τομέα της αιγοπρόβειας γαλακτοπαραγωγής, επιτρέποντας τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσα από πολιτικές ποιότητας που θα προωθούν την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στο αγρόκτημα, με πώληση κυρίως μέσω βραχέων ή τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του να μεριμνήσει η Επιτροπή για μια καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω του «Ευρωπαϊκού Οδηγού ορθών πρακτικών υγιεινής για τη βιοτεχνική τυροκομία» που εκπόνησαν γεωργοί του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παραγωγών Σπιτικών και Βιοτεχνικών Τυριών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» (FACE) σε συνεργασία με την Επιτροπή·

33.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια επιγραμμική πλατφόρμα αφιερωμένη στους κλάδους της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, με κύριο στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δεδομένων από τα κράτη μέλη·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για ορθές πρακτικές εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) των προϊόντων των κλάδων της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, που να μπορούν στη συνέχεια να διαβιβαστούν στα κράτη μέλη και στις επαγγελματικές οργανώσεις·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης μαλλιού, παρέχοντας υποστήριξη για την εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στην αλυσίδα επεξεργασίας μαλλιού·

36.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής εξαιρέσεων για το μαλλί, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σχετικά με την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

Βελτίωση των αγορών

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη διαφάνεια των τιμών στους συγκεκριμένους κλάδους, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες στους καταναλωτές και τους παραγωγούς σχετικά με τις τιμές των προϊόντων·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εναρμόνισης των διευθετήσεων που αφορούν τα σφάγια, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος, χωρίς να παραβλάπτεται η βιοποικιλότητα των τοπικών φυλών, καθώς και δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των τιμών και του κόστους παραγωγής του πρόβειου και του αιγείου κρέατος· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης των περιθωρίων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής·

39.  προειδοποιεί ότι τυχόν στατική ή πτωτική ζήτηση και αυξημένη παραγωγή μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τους παραγωγούς·

40.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, οι οποίοι έχουν συνενωθεί σε οργανώσεις παραγωγών, διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τη δυνατότητα να διεξάγουν κοινές συμβατικές διαπραγματεύσεις έως και για το 33 % της εθνικής παραγωγής και το 3,5 % της ευρωπαϊκής παραγωγής· υπογραμμίζει ότι τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί κυρίως για την παραγωγή νωπού αγελαδινού γάλακτος και κατά συνέπεια είναι περιοριστικά και μη προσαρμοσμένα στην παραγωγή των μικρών μηρυκαστικών, ιδιαίτερα όταν οι γεωργοί επιθυμούν να οργανωθούν σε ενώσεις τοπικών οργανώσεων παραγωγών ή οργανισμούς παραγωγών με πολλαπλούς αγοραστές (multi-buyer) ή όταν είναι αντιμέτωποι με ένα μεγάλο βιομηχανικό όμιλο·

41.  ζητεί να εκπονηθούν ακριβείς δείκτες ικανοί να παρακολουθούν στενότερα την παραγωγή και κατανάλωση καθώς και την εμπορία του αιγείου κρέατος, κάνοντας διάκριση μεταξύ ενήλικων ζώων και εριφίων·

42.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί στην τροφική αλυσίδα η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών και η ισχύς τους στην αγορά, χάρη σε κανόνες για τις συμβατικές σχέσεις στην προβατοτροφία και την αιγοτροφία, καθώς και για τα προϊόντα κρέατος και τα γαλακτοκομικά, μέσα από τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών και διακλαδικών οργανώσεων παρόμοιων με εκείνες που υπάρχουν στους άλλους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η τρέχουσα χαμηλή παραγωγικότητα των δυο κλάδων·

43.  ζητεί να επεκταθούν στο πρόβειο κρέας τα σήματα ποιότητας ΠΟΠ/PDO και ΠΓΕ/PGI που ισχύουν για το χοιρομέρι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ως μέτρο ρύθμισης της προσφοράς, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες αντιστοίχισης της προσφοράς με τη ζήτηση·

44.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών πρόβειου ή αιγείου γάλακτος μπορούν να εξαιρεθούν των δεσμευτικών ανώτατων ορίων του άρθρου 149 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εάν ασκούν από κοινού οικονομικές δραστηριότητες (προώθηση, ποιοτικό έλεγχο, συσκευασία, επισήμανση ή μεταποίηση) σύμφωνα με το άρθρο 152, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393·

45.  προτρέπει τα κράτη μέλη που ακόμη δεν παρέχουν στους κλάδους του προβείου και αιγείου γάλακτος οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος (Milk Package), να το πράξουν·

46.  εκτιμά πως πρέπει να εμποδίσουμε να πωλούνται τα αιγοπρόβεια προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες των τιμών παραγωγού·

47.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την αλυσίδα εφοδιασμού του αιγοπρόβειου κρέατος (π.χ. κάνοντας διάκριση μεταξύ κρέατος ενηλίκων ζώων και κρέατος εριφίων) ώστε να διασφαλιστεί ότι η αγορά θα προσφέρει μια δίκαιη απόδοση στους γεωργούς·

48.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της απευθείας εμπορίας των αιγοπρόβειων προϊόντων·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα κλίμα απευθείας πωλήσεων από τους παραγωγούς και τις οργανώσεις παραγωγών, προκειμένου να περιοριστούν οι τεχνητές αυξήσεις τιμών·

50.  στηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού για τον κλάδο της προβατοτροφίας ως μέσο για την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσέξουν ιδιαίτερα τις δημόσιες πολιτικές τους στο θέμα των τοπικών σφαγείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού·

51.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να ρυθμίζουν την προσφορά τυριού, συμπεριλαμβανομένου του τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, όταν αυτό διαθέτει σήμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ βάσει του άρθρου 150 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

52.  επικροτεί το ότι τα μέσα αυτά μπόρεσαν να παραταθούν και για μετά το 2020 στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393·

53.  θεωρεί αναγκαίο, να προωθηθεί η συγκέντρωση της προσφοράς μεταξύ γεωργών σε επιχειρήσεις σαν τους συνεταιρισμούς, που θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ τους στην τροφική αλυσίδα, θα προσθέσουν αξία στην παραγωγή των μελών και θα ασκήσουν δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις ή που δύσκολα εκτελούνται σε ατομικό επίπεδο, όπως η καινοτομία και η παροχή συμβουλών σε κτηνοτροφικά θέματα·

54.  προτρέπει τις αρχές των κρατών μελών εκείνων όπου οι επαγγελματικές οργανώσεις των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας έχουν εκδηλώσει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον, να χαράξουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ανάπτυξη αυτών των κλάδων, με προτάσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικής αναπαραγωγής και της εμπορικής διάθεσης των προϊόντων·

55.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να συστήσουν ομάδες παραγωγής και εμπορίας, να ασκήσουν απευθείας εμπορία και να παράγουν και να επισημαίνουν ειδικές ποιότητες προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων (επί παραδείγματι, βιολογικά προϊόντα ή τοπικά ιδιότυπα προϊόντα)·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να χαλαρώσει τις διοικητικές απαιτήσεις για το άνοιγμα μικρών τυροκομικών επιχειρήσεων από εκμεταλλεύσεις προβατοτροφίας ή αιγοτροφίας, ώστε να επιτρέψει στους γεωργούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της εκμετάλλευσής τους·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα συμπληρωματικών εργαλείων και μέσων τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν τους κλάδους να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη·

58.  θεωρεί αναγκαίο να υπάρχουν έτοιμοι μηχανισμοί πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων για τους τομείς της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, ώστε να περιορίζεται η αστάθεια των τιμών, να εξασφαλίζεται μια δίκαιη απόδοση για τους παραγωγούς, και ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις και για την ανάληψη των εκμεταλλεύσεων από νέους·

59.  επισημαίνει ότι η ποιότητα του αιγοπρόβειου κρέατος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πηγές διατροφής τους και ότι συνεπώς οι όροι του ανταγωνισμού στους τομείς της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ περιφερειών εντός της ΕΕ·

60.  καλεί τις εθνικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση στις αγορές και να δημιουργηθούν εξειδικευμένα σημεία πώλησης·

Brexit και εμπορικές συμφωνίες

61.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει πώς θα είναι η αγορά πρόβειου κρέατος μετά το Brexit και να σχεδιάσει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου δικτύου ασφαλείας για τις τιμές και τις αγορές, ώστε να προστατεύσει τον τομέα από τις επιπτώσεις του Brexit·

62.  καλεί την Επιτροπή να προσέξει κατά τις διαπραγματεύσεις με Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία για τις νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ/FTA), εν αναμονή της ανάλυσής της για τον αντίκτυπο που το Brexit θα έχει στην αιγοπροβατοτροφία, ειδικά σε ό,τι αφορά το μέλλον της ποσόστωσης αφενός των 287 000 τόνων ισοδύναμου βάρους σφαγίου πρόβειου κρέατος που η ΕΕ έχει χορηγήσει στη Νέα Ζηλανδία και η οποία απορροφάται κατά μέσον όρο σε ποσοστό περίπου 75 %, με το 48 % περίπου να πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αφετέρου των 19 200 τόνων ισοδύναμου βάρους σφαγίου πρόβειου κρέατος που η ΕΕ έχει χορηγήσει στην Αυστραλία και η οποία απορροφάται κατά μέσον όρο σε ποσοστό σχεδόν 100 %, με το 75 % περίπου να πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο·

63.  εκτιμά πως οι νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να προβλέπουν τη διάκριση των ποσοστώσεων Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας για τις εξαγωγές αρνίσιου κρέατος προς την Ένωση σε χωριστές κατηγορίες για το νωπό ή απλής ψύξης κρέας και για το κατεψυγμένο κρέας· υπενθυμίζει ότι, ενώ στην ΕΕ τα αρνιά πολύ συχνά διατίθενται στην αγορά σε ηλικία 6 έως 9 μηνών, στη Νέα Ζηλανδία συχνά διατίθενται στην αγορά σε ηλικία 12 μηνών· τονίζει ότι η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά δεν θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από τις ισχύουσες δασμολογικές ποσοστώσεις·

64.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει το πρόβειο κρέας ως ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΣ με τη Νέα Ζηλανδία και, στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία(6), έχει ταχθεί υπέρ της ενδεχόμενης εξαίρεσης των πλέον ευαίσθητων τομέων·

65.  επαναλαμβάνει ότι κάθε ΣΕΣ πρέπει να σέβεται πλήρως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες δασμολογικές ποσοστώσεις για τη Νέα Ζηλανδία επηρεάζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή προβείου κρέατος·

66.  ανησυχεί για την επιστολή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και έξι άλλοι μεγάλοι γεωργικοί εξαγωγείς (Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ταϊλάνδη και Ουρουγουάη) έστειλαν στους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με εσωτερικές συζητήσεις περί πιθανής ανακατανομής των εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών που παραμένουν στην ΕΕ·

67.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ το τμήμα εκείνο των δασμολογικών ποσοστώσεων που του αντιστοιχεί σήμερα και να επιτευχθεί συμφωνία που δεν θα επιτρέπει την υπερπροσφορά εισαγόμενου πρόβειου κρέατος στις αγορές ούτε του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε της ΕΕ, ώστε οι παραγωγοί του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες·

68.  αντιλαμβάνεται την εξάρτηση του κλάδου πρόβειου κρέατος του Ηνωμένου Βασιλείου από την αγορά της ΕΕ, όμως θεωρεί ότι η κατάσταση παρουσιάζει τόσο προβλήματα όσο και ευκαιρίες·

69.  εκτιμά ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής προβατοτροφίας και αιγοτροφίας προκειμένου η ΕΕ να έχει μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος Νέας Ζηλανδίας·

70.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα 1 400 και πλέον ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη δεν τυγχάνουν αυτόματα ισοδύναμης προστασίας στις αγορές των τρίτων χωρών που καλύπτονται από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ·

71.  ζητεί να δοθεί προσοχή, κατά τη σύναψη άλλων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, στην επισφαλή κατάσταση των παραγωγών πρόβειου και αιγείου κρέατος , και ειδικότερα να χαρακτηριστούν ως ευαίσθητοι κλάδοι ή να εξαιρεθούν τελείως από τις διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διατάξεις που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να υποσκάψουν το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής ή να βλάψουν τις τοπικές ή περιφερειακές οικονομίες·

72.  τονίζει ότι το κόστος παραγωγής και τα πρότυπα των κυριότερων χωρών εξαγωγέων αιγοπρόβειου κρέατος είναι σημαντικά χαμηλότερα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών·

73.  τονίζει ότι οι κλάδοι αυτοί θα πρέπει να τυγχάνουν της ενδεδειγμένης μεταχείρισης, π.χ. μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων ή κατάλληλων μεταβατικών περιόδων, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του σωρευτικού αντίκτυπου που οι εμπορικές συμφωνίες έχουν στη γεωργία, ή ακόμα και να εξαιρούνται από το πεδίο των διαπραγματεύσεων·

74.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό τα σοβαρά προβλήματα που τίθενται κατά τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ή προς απομακρυσμένες χώρες σε σχέση με τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

75.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα υποχρεωτικό κανονιστικό σύστημα επισήμανσης ΕΕ για τα προϊόντα πρόβειου κρέατος, ει δυνατόν με λογότυπο που θα καλύπτει όλη την ΕΕ, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να ξεχωρίζουν τα προϊόντα ΕΕ από τα προϊόντα τρίτων χωρών· προτείνει να πιστοποιείται το σήμα αυτό βάσει ορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (farm assurance) και μιας ένδειξης της χώρας καταγωγής, ώστε οι καταναλωτές έχουν πλήρη γνώση για τον τόπο καταγωγής του προϊόντος·

76.  εκτιμά πως ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι που να μη θίγονται τα υφιστάμενα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συστήματα επισήμανσης για την προώθηση των πωλήσεων·

77.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη συνδρομή της ώστε, στις χώρες όπου σήμερα ισχύουν περιττοί περιορισμοί, να ανοίξουν οι αγορές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές πρόβειου κρέατος και εντοσθίων·

78.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών προς τη Βόρεια Αφρική, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά που εκτιμά την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων που εγγυάται η ΕΕ·

79.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τις δυνητικές αγορές για το αιγοπρόβειο κρέας και τα σχετικά γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ·

80.  καλεί την Επιτροπή να προβάλλει την ποιότητα των προϊόντων που η ΕΕ εξάγει, σε σχέση ιδίως με τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και την ιχνηλασιμότητα, που εγγυώνται ένα πρόβειο και αίγειο κρέας υψηλότερης ποιότητας από εκείνο που εξάγουν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία· επισημαίνει ότι πρέπει να υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη έμφαση που η ΕΕ δίνει στην ποιότητα, ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ευρωπαϊκού αιγοπρόβειου κρέατος·

Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εναρμόνισης των επιπέδων ανοχής όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στους κτηνοτρόφους για σφάλματα εκ παραδρομής κατά τη σήμανση των προβάτων και κατά την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπό τον αυστηρό όρο να μην οδηγήσει αυτό σε αποδοχή μεγαλύτερου περιθωρίου σφάλματος από ό,τι στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη των ζώων, και να είναι δικαιολογημένο βάσει του σχεδίου δράσης «Μία υγεία»·

82.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει μια ενιαία προσέγγιση και βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης των ζώων στην Ένωση·

83.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις·

84.  επισημαίνει ότι το ποσοστό απώλειας ενωτίων είναι υψηλότερο στην εκτατική βόσκηση προβάτων σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σε σχέση με άλλα ζώα σε πεδινά συστήματα και ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό·

85.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός απλοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης για τις μικρές αγέλες εκτατικής παραγωγής προοριζόμενης για τις τοπικές αγορές, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, καθώς και να θεσπίσουν διατάξεις πιο ευέλικτες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών ενωτίων·

86.  επισημαίνει ότι τα συστήματα ταυτοποίησης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα που να ελαχιστοποιούν τη γραφειοκρατία· τονίζει ότι οι παραγωγοί με χαμηλό εισόδημα θα χρειαστούν οικονομική υποστήριξη εάν πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή δαπανηρά και υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Ζητήματα υγείας

87.  διαπιστώνει ότι οι εκρήξεις ζωονόσων έχουν καταστροφικές συνέπειες για την καλή μεταχείριση των ζώων και την καλή διαβίωση γεωργών και τοπικών κατοίκων·

88.  τονίζει ότι η υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να έχει πάντα την προτεραιότητα·

89.  εκτιμά πως απαιτείται περισσότερη δράση για την πρόληψη των διασυνοριακών εκρήξεων ζωονόσων και για τον περιορισμό των επιπτώσεων της μικροβιακής αντοχής, καθώς και για την προώθηση του εμβολιασμού ως μέσου κατά της διάδοσης των λοιμώξεων στα αιγοπρόβατα·

90.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα και να στηρίξει όσους αιγοπροβατοτρόφους μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιακής κάλυψης στα ζώα τους, συμμορφούμενοι με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), διότι διαφορετικά η αγορά δεν προσφέρει επαρκή κίνητρα στους γεωργούς για το σκοπό αυτό·

91.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισής της σε εκρήξεις ζωονόσων, όπως ο καταρροϊκός πυρετός των προβατοειδών, μέσω μιας νέας στρατηγικής ΕΕ για την υγεία των ζώων, μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας, της καταβολής αποζημιώσεων για τις απώλειες, προκαταβολών κτλ.·

92.  ζητεί να καταρτισθεί ένα σχέδιο αντιμετώπισης των ασθενειών και της θνησιμότητας στα αρσενικά ερίφια, βάσει της εγγενούς αξίας του ζώου και με προτεραιότητα στην καλή μεταχείριση τόσο των αρσενικών εριφίων όσο και των αιγών·

93.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη χρήση εμβολίων ImmunoPrecise ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση πιθανών εκρήξεων ζωονόσων στους συγκεκριμένους κλάδους·

94.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ιατρικών και κτηνιατρικών προϊόντων για τους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας σε επίπεδο ΕΕ με την παροχή στήριξης στη φαρμακευτική έρευνα και με την απλοποίηση των αδειών κυκλοφορίας·

95.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το επίπεδο παρακολούθησης της υγείας των άγριων ζώων, ιδίως στις περιοχές εκτατικής βοσκής κοπαδιών·

Θηρευτές

96.  υπενθυμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των θηρευτών είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της τρέχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των αυτοχθόνων ειδών άγριων ζώων·

97.  είναι υπέρ της αναθεώρησης των σχετικών παραρτημάτων της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε η επέκταση των θηρευτών σε ορισμένες περιοχές βόσκησης να τεθεί υπό έλεγχο και διαχείριση·

98.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ευελιξία που η οδηγία αυτή προσφέρει για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προκειμένου να μην υπονομεύεται η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

99.  υπογραμμίζει την ανάγκη μιας αντικειμενικής και επιστημονικής προσέγγισης που σε κάθε εξεταζόμενη πρόταση θα συνεκτιμά τη συμπεριφορά των ζώων, τις σχέσεις θηρευτή-θηράματος, τον ακριβή για κάθε περιφέρεια ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων θήρευσης ανά είδος καταγεγραμμένο στην οδηγία για τους οικοτόπους, την υβριδοποίηση, τη δυναμική των βιοτόπων και άλλα οικολογικά ζητήματα·

100.  τονίζει ότι οι επιθέσεις λύκων και μη προστατευόμενων υβριδίων λύκου-σκύλου κατά των κοπαδιών πολλαπλασιάζονται, παρά την κινητοποίηση όλο και περισσότερων πόρων, πράγμα όλο και πιο δαπανηρό για γεωργούς και κοινότητες·

101.  διαπιστώνει ότι τα όρια των προστατευτικών μέτρων που συνιστώνται και εφαρμόζονται για την προστασία των κοπαδιών έχουν γίνει πλέον φανερά, τώρα που οι απώλειες ζώων έχουν αυξηθεί σημαντικά·

102.  επισημαίνει ότι η αναποτελεσματικότητα αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον των φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων εκτροφής, όπως η ποιμενική κτηνοτροφία, καθώς κάποιοι γεωργοί αρχίσουν να κλείνουν τα ζώα τους, πράγμα που μακροπρόθεσμα όχι μόνο θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη εκτενών περιοχών, προκαλώντας μεγάλους κινδύνους πυρκαγιών και χιονοστιβάδων, αλλά και θα στρέψει τους γεωργούς σε πιο εντατικές μορφές γεωργίας·

103.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεννόηση με τους γεωργούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύονται τα κοπάδια, να παρέχεται η ενδεδειγμένη αποζημίωση για απώλειες από επιθέσεις μεγάλων θηρευτών, συμπεριλαμβανομένων των θηρευτών που προστατεύονται από την οδηγία για τους οικοτόπους, και να αναπροσαρμόζονται οι ενισχύσεις με σκοπό την ανασύσταση των κοπαδιών·

104.  θεωρεί αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας των θηρευτών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις συστάσεις της σύμβασης της Βέρνης με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης των υβριδίων σκύλου και λύκου, δεδομένου ότι απειλούν τη διατήρηση του είδους Canis lupus και ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις επιθέσεις στις αγέλες αιγοπροβάτων·

106.  διαπιστώνει τη μερική επιτυχία των σχεδίων επανεισαγωγής ειδών ποιμενικών σκύλων για να διώχνουν τους λύκους ή έστω τα υβρίδια·

107.  προτείνει να επιλέγονται «συνήγοροι του λύκου», για να μεσολαβούν μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων και σε διαμάχες για το καθεστώς προστασίας και την ανάγκη αποζημίωσης των απωλειών από επιθέσεις λύκων, με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του «συνήγορου της αρκούδας» σε ορισμένα κράτη μέλη·

108.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις που το Κοινοβούλιο διατύπωσε στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη —με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στους δυο κλάδους— να καταρτίσουν προγράμματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στους σκύλους φύλακες και στους ποιμενικούς σκύλους και για τη σωστή χρήση τους στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και, προς το σκοπό αυτό, να βελτιώσουν επειγόντως τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και επιτυχημένων προσεγγίσεων για τους μεγάλους θηρευτές μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, κτηνοτρόφων και υπερασπιστών του περιβάλλοντος·

110.  ζητεί τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών βοσκής όπου ο πληθυσμός των μεγάλων θηρευτών θα μπορεί να ρυθμίζεται, ώστε η επιστροφή τους να μην προκαλέσει υποβάθμιση των κτηνοτροφικών μεθόδων που ευνοούν την καλή μεταχείριση των ζώων (εποχική μετακίνηση, ανοικτοί στάβλοι κλπ.) ούτε της παραδοσιακής γεωργίας και βοσκής (θερινή βοσκή μεγάλου υψομέτρου)·

Σφαγεία

111.  διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες συγκέντρωσης στα σφαγεία αυξάνονται, και αντανακλώνται στο γεγονός ότι οι όμιλοι μεταποίησης κρέατος ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου του κρέατος, από τα ζώντα ζώα ως το συσκευασμένο νωπό κρέας, κάτι που οδηγεί όχι μόνο σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς ζώντων ζώων αλλά και σε υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη απόδοση για τους παραγωγούς·

112.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει μέτρα στήριξης για τη δημιουργία σημείων σφαγής και για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τοπικά δίκτυα που να μπορούν να λειτουργούν ως μοχλός για υψηλότερα εισοδήματα διευκολύνοντας τη δημιουργία τοπικών και κινητών σφαγείων, που είναι απαραίτητα για τη διάρθρωση των συγκεκριμένων κλάδων·

Κατάρτιση

114.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν για τους εκπροσώπους των κλάδων συστήματα κατάρτισης σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των προϊόντων, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τα άλλα είδη κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων·

115.  θεωρεί ζωτικής σημασίας το να δημιουργηθούν σχολές βοσκών σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου αυτός ο τύπος δραστηριότητας είναι πιο κοινός, ώστε να προσφερθεί μια εναλλακτική πηγή απασχόλησης στην κτηνοτροφία που θα διευκολύνει τη γενεακή ανανέωση και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην εδραίωση της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής αναγνώρισης του παραδοσιακού επαγγέλματος του βοσκού·

116.  θεωρεί αναγκαίο να διευκολυνθεί όχι μόνο η καινοτομία (γεωργικές πρακτικές, νέα προϊόντα, κλπ.) αλλά και να παρέχονται συμβουλές και αρχική και συνεχής κατάρτιση στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας·

Άλλα ζητήματα

117.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά·

118.  θεωρεί αναγκαίο να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και οι μεταφορείς ζώων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να τηρούν ακόμη και εκτός ΕΕ τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων·

119.  επισημαίνει την έλλειψη νερού που παρατηρείται σε πολλές περιοχές αιγοπροβατοτροφίας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, κατάσταση η οποία με την υπερθέρμανση του πλανήτη προορίζεται να επιδεινωθεί·

120.  τονίζει επομένως την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω των κατάλληλων εγκαταστάσεων, με βάση την ετήσια κατανομή των βροχοπτώσεων και τη βιωσιμότητα·

o
o   o

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 286 Ε της 27.11.2009, σ. 41.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0441.
(3) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2012/100
(4) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2017030-onderzoek-naar-de-lessen-die-de-overheid-uit-de-qkoorts-epidemie-heeft
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0420.


Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 202kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI))
P8_TA(2018)0204A8-0144/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 και 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 9, 10 και 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR/ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR/ΕΔΑΔ) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (ICERD), που ψηφίστηκε και τέθηκε προς υπογραφή και κύρωση με την απόφαση 2106 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Δεκεμβρίου 1965,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 29 για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ελευθερία του Τύπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, τις συστάσεις και τα ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις και τον «κατάλογο ελέγχου για το κράτος δικαίου» της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Journalists under pressure – Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe» (Δημοσιογράφοι υπό πίεση: αδικαιολόγητες παρεμβολές, φόβος και αυτολογοκρισία στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Παρατήρηση αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και ιδίως τις εργασίες του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της Πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης δια της οποίας προάγονται η προστασία της δημοσιογραφίας και η ασφάλεια των δημοσιογράφων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για την ελευθερία έκφρασης, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα, που εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης, τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον ειδικό εισηγητή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για την ελευθερία έκφρασης και τον ειδικό εισηγητή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, και τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοψη πολιτικής με τίτλο «Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation» (Ορισμός της δυσφήμισης: οι αρχές που διέπουν την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία της φήμης) που δημοσιεύθηκε από την οργάνωση ARTICLE 19,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(3) καθώς και το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7) και της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου (επιγραμμικά και απογραμμικά) και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη στήριξη εκ μέρους της ΕΕ της ελευθερίας και της ακεραιότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις χώρες της διεύρυνσης, 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το Ετήσιο Συμπόσιο της Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα το 2016, με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία», και τα σχετικά πονήματα που δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο που διορίστηκε από την Επιτροπή για να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την έκταση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων καθώς και τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 5/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ/EDPS) σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ασφάλεια και την άμυνα της 22ας Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (Α8-0144/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία της γνώμης είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων και την ενεργό συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την άσκηση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυφωνία είναι αδιαχώριστη από την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του ατόμου να ενημερώνεται και να ενημερώνει αποτελεί μέρος των βασικών δημοκρατικών αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία των πολυφωνικών, ανεξάρτητων και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης ως θεματοφυλάκων και φορέων εποπτείας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατική κοινωνία, καθώς ενεργούν ως δημόσιοι ελεγκτές, ενώ παράλληλα βοηθούν στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των πολιτών, διευρύνοντας την εκ μέρους τους κατανόηση του τρέχοντος πολιτικού και κοινωνικού τοπίου, και προάγοντας τη συνειδητή συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο αυτού του ρόλου θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει τη διαδικτυακή δημοσιογραφία και τους δημοσιογραφούντες πολίτες καθώς και το έργο των συντακτών ιστολογίων (bloggers), των χρηστών του διαδικτύου, των ακτιβιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σημερινή ριζικά διαφορετική πραγματικότητα στα μέσα ενημέρωσης και παράλληλα να σέβεται το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικτυακή ουδετερότητα αποτελεί ουσιώδη αρχή για ένα ανοιχτό διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψευδείς ειδήσεις, ο κυβερνοεκφοβισμός ή το λεγόμενο «πορνό της εκδίκησης» αποτελούν ολοένα μεγαλύτερες πηγές ανησυχίες για τις κοινωνίες μας, ιδίως μεταξύ των νέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων και η παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους δικτυακούς τόπους αναζήτησης έχει περιορίσει σημαντικά την αξιοπιστία των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, κάτι που με τη σειρά του αναστέλλει την ικανότητά τους να λειτουργούν ως ελεγκτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές έχουν όχι μόνο την υποχρέωση να μην εφαρμόζουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και την υποχρέωση να θεσπίζουν νομικά και κανονιστικά πλαίσια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και πολυφωνικών μέσων ενημέρωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (ICERD) και το άρθρο 30 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την υπεράσπιση εκφράσεων που παραβιάζουν τη Σύμβαση και τη Διακήρυξη, όπως η ρητορική μίσους ή η προπαγάνδα που βασίζονται σε ιδέες ή θεωρίες ανωτερότητας μιας φυλής ή μιας ομάδας προσώπων συγκεκριμένου χρώματος ή εθνοτικής ομάδας ή που επιχειρούν να δικαιολογήσουν ή να προωθήσουν το φυλετικό μίσος και τις διακρίσεις σε οποιανδήποτε μορφή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές έχουν καθήκον να προστατεύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης ως φορείς που υπηρετούν δημοκρατικές κοινωνίες και δεν ικανοποιούν τα συμφέροντα των κυβερνήσεων που βρίσκονται στην εξουσία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα μέσα ενημέρωσης τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε διάφορα κράτη μέλη, όπου ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός παρουσιάζουν άνοδο, έχουν οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις και απειλές σε βάρος δημοσιογράφων, πράγμα που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει, να προαγάγει και να προασπιστεί την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι κακοποιήσεις και τα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες, έχουν σοβαρές επιπτώσεις και επιδρούν ανασταλτικά στην ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος και η συχνότητα των αδικαιολόγητων παρεμβάσεων αυξάνουν το αίσθημα του φόβου μεταξύ δημοσιογράφων, δημοσιογραφούντων πολιτών, συντακτών ιστολογίου και άλλων παραγόντων της ενημέρωσης, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλό βαθμό αυτολογοκρισίας, και υπονομεύοντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και τη συμμετοχή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης υπενθύμισε τον Σεπτέμβριο του 2016 ότι οι κυβερνήσεις φέρουν ευθύνη όχι μόνο να σέβονται τη δημοσιογραφία αλλά και να μεριμνούν ώστε οι δημοσιογράφοι και οι πηγές τους να προστατεύονται με αυστηρή νομοθεσία, να ασκείται δίωξη κατά δραστών επιθέσεων σε βάρος τους και να προσφέρεται ευρεία ασφάλεια, όποτε χρειάζεται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βία, απειλές, παρενόχληση ή δημόσιο διασυρμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως εξαιτίας των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος από κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εγκληματικές δραστηριότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται πλήρως στο ρόλο τους και να έχουν έμπρακτα την ικανότητα να ενημερώνουν σωστά τους πολίτες και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στον δημόσιο διάλογο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, περισσότερες από τις μισές υποθέσεις κατάχρησης εις βάρος επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης αποδίδονται σε κρατικούς φορείς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να προαχθεί ως μορφή συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και ως πράξη πολιτικής αρετής, με υποστήριξη από τους τομείς της επικοινωνίας, της μάθησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταχείες εξελίξεις του συστήματος των μέσων ενημέρωσης, η ταχεία ανάπτυξη της διαδικτυακής διάστασης στην πολυφωνίας των μέσων και η άνοδος των μηχανών αναζήτησης και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ως πηγών ειδήσεων, αποτελούν ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης, του εκδημοκρατισμού στην παραγωγή των ειδήσεων μέσω της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο, καθώς και για τη μετατροπή όλο και περισσότερων χρηστών πληροφορίας σε παραγωγούς πληροφορίας· λαμβάνοντας υπόψη εντούτοις ότι η συγκέντρωση εξουσίας από δημοσιογραφικούς ομίλους και διαδικτυακούς μεσάζοντες, όπως και ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης από οικονομικούς ομίλους και πολιτικούς φορείς υπάρχει κίνδυνος να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την πολυφωνία του δημόσιου διαλόγου και για την πρόσβαση στην ενημέρωση και να επηρεάσουν την ελευθερία, την ακεραιότητα, την ποιότητα και την συντακτική ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μηχανές αναζήτησης, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί σέβονται τους κανόνες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της ΕΕ σε πεδία όπως η προστασία του ψηφιακού απορρήτου και ο ανταγωνισμός·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι χρειάζονται άμεση, απευθείας και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε πληροφορίες από τη δημόσια διοίκηση προκειμένου οι αρχές να λογοδοτούν καταλλήλως·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων όπως και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω καταγγελτών, αλληλοσυμπληρώνονται και είναι ουσιαστικές και οι μεν και οι δε για να μπορέσουν οι δημοσιογράφοι να επιτελέσουν την αποστολή τους, που είναι να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι χρειάζονται την πλέον ολοκληρωμένη νομική προστασία για τη χρήση και διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της εργασίας τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αίτησης και λήψης πληροφοριών από τις δημόσιες διοικήσεις παραμένει κατακερματισμένο και ατελές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης διαδραματίζει καίριο ρόλο σε κάθε δημοκρατική κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ανάπτυξη πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και άλλων τεχνολογικών κολοσσών, και άκρως επιλεκτικά διαφημιστικά έσοδα, έχουν επιδεινώσει θεαματικά την επισφάλεια στις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική ανασφάλεια των φορέων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, προκαλώντας δραματική πτώση των επαγγελματικών, κοινωνικών και ποιοτικών προτύπων στη δημοσιογραφία, που είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τη συντακτική τους ανεξαρτησία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατήγγειλε την εμφάνιση ενός ψηφιακού δυοπωλίου, με την Google και το Facebook να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 85 % της συνολικής μεγέθυνσης της ψηφιακής διαφημιστικής αγοράς το 2016, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον παραδοσιακών εταιρειών με μέσα ενημέρωσης χρηματοδοτούμενα από διαφημίσεις, όπως τα εμπορικά τηλεοπτικά κανάλια, οι εφημερίδες και τα περιοδικά που διαθέτουν ένα πολύ πιο περιορισμένο κοινό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διεύρυνση, η Επιτροπή έχει καθήκον να απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και ότι η ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να αποτελέσει υπόδειγμα εφαρμογής των πλέον υψηλών προτύπων στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις γίνει μέλος της ΕΕ, ένα κράτος αναλαμβάνει τη μόνιμη και αδιαμφισβήτητη υποχρέωση να τηρούν τις απορρέουσες από τις Συνθήκες της ΕΕ και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υποχρεώσεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τακτικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον όταν η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης διαφυλάσσεται και γίνεται σεβαστή εντός της ίδιας της Ένωσης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των ερευνών καταλήγουν συνεχώς στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα στους διάφορους τομείς των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε δημιουργικούς ρόλους, και ότι υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα ανώτατα επίπεδα λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από μελέτες της συμμετοχής των γυναικών στη δημοσιογραφία προκύπτει ότι, αν και υπάρχει μια σχετικά καλή ισορροπία μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, η κατανομή των ευθυνών για τη λήψη των αποφάσεων χαρακτηρίζεται από σημαντική ανισότητα μεταξύ των φύλων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΣΕΕ που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των αρχών αυτών προάγονται μέσω θετικών δράσεων για την προώθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, την προώθηση της ποιότητας, της πρόσβασης και της διάθεσης των πληροφοριών (θετική ελευθερία), αλλά ότι απαιτείται επίσης από τις δημόσιες αρχές να απέχουν από τυχόν επιβλαβείς ενέργειες (αρνητική ελευθερία)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη και αυθαίρετη παρακολούθηση, ιδίως όταν πραγματοποιείται μαζικά, δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης –συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας του απορρήτου των δημοσιογραφικών πηγών–, και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ένα ρόλο στη διάχυση της ρητορικής του μίσους και στην καλλιέργεια της ριζοσπαστικοποίησης, που οδηγούν στον βίαιο εξτρεμισμό μέσω της κυκλοφορίας παράνομου περιεχομένου, ειδικά σε βάρος των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί στενή και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό) καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτελεσματικοί νόμοι και ενέργειες για την ασφάλεια και τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, όπως και τα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρητορικής του μίσους και του βίαιου εξτρεμισμού θα πρέπει πάντοτε να σέβονται τις υποχρεώσεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε αντίφαση με την προστασία της ελευθερία της έκφρασης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι καταγγέλτες αποτελούν θεμελιώδη πτυχή της ελεύθερης έκφρασης και παίζουν βασικό ρόλο στον εντοπισμό και την καταγγελία παρατυπιών και αποτροπή και την πρόληψη παραπτωμάτων και σοβαρών αδικημάτων, καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταγγέλτης αποτελεί καίρια πηγή πληροφόρησης στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και στον εντοπισμό συστημάτων φοροαποφυγής σχεδιασμένων από ιδιωτικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη προστασία των καταγγελτών σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και η προαγωγή μιας νοοτροπίας που θα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των καταγγελτών στην κοινωνία, είναι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα αυτού του ρόλου·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης στην ΕΕ, η ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερης εκτίμησης και οικονομικής στήριξης ως μέσου για την προαγωγή του κοινού καλού·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη και ότι αυτό αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την πολυμορφία των πληροφοριών και των απόψεων που εκπροσωπούνται στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των σχετικών με την ΕΕ υποθέσεων και του έργου των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ θα πρέπει να υπάγεται στα κριτήρια της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης εξίσου με την κάλυψη των εθνικών ειδήσεων και θα πρέπει να διαθέτει πολύγλωσση υποστήριξη προκειμένου να έχει απήχηση στον μέγιστο δυνατό αριθμό πολιτών της ΕΕ·

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης, για την προστασία και την προώθηση ενός πολυφωνικού, ανεξάρτητου και ελεύθερου τοπίου μέσων ενημέρωσης προς όφελος της δημοκρατικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας και της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης του δημοσίου, των διαφόρων κοινοτήτων και των τοπικών οργανώσεων, που αποτελούν καθοριστικά στοιχεία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που εγγυάται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης·

2.  τονίζει την κοινή ευθύνη των νομοθετών, των δημοσιογράφων, των εκδοτών και των διαδικτυακών μεσαζόντων, αλλά και των πολιτών ως καταναλωτών πληροφοριών·

3.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγγυηθούν την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε όλες τις αποφάσεις, δράσεις και πολιτικές τους, ως μέσο για την πλήρη διατήρηση της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης απέναντι σε τυχόν αδικαιολόγητη επιρροή από τις εθνικές δημόσιες αρχές· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να καθιερώσει εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αξιολόγηση των νομοθετικών της προτάσεων, και να υποβάλει πρόταση σχετικά με την καθιέρωση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με βάση το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016·

4.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης ανεξάρτητων μηχανισμών παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, ως μέσο για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιέχονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 10 της ΕΣΑΔ και να αντιδρούν εγκαίρως σε πιθανές απειλές και παραβιάσεις αυτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως και να ενισχύσουν τα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί εν προκειμένω, όπως το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης και η Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων·

5.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αντιμετωπίζει τις τυχόν απόπειρες των κυβερνήσεων των κρατών μελών να περιορίσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως σοβαρές και συστημικές καταχρήσεις ισχύος και ως κίνηση κατά των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 2 ΣΕΕ, όπως και είναι, δεδομένου ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης συνιστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη δημοκρατική κοινωνία, μεταξύ άλλων λειτουργώντας ως μέσο ελέγχου της κυβέρνησης και της κρατικής εξουσίας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανεξάρτητη επανεξέταση των συναφών νόμων και πρακτικών τους με σκοπό την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις κακοποιήσεις, τα εγκλήματα και τις θανάσιμες επιθέσεις που εξακολουθούν να διαπράττονται σε βάρος δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουν αυτές τις πράξεις βίας, να διασφαλίσουν τη λογοδοσία και να αποτρέψουν την ατιμωρησία και να φροντίσουν ώστε τα θύματα και οι οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα ένδικα μέσα· καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο κανονιστικό φορέα, σε συνεργασία με οργανώσεις δημοσιογράφων, για να επιβλέπει, να τεκμηριώνει και να αναφέρει περιπτώσεις βίας και απειλών κατά δημοσιογράφων και να ασχολείται με την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων σε εθνικό επίπεδο· καλεί περαιτέρω α κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση CM/Rec(2016)4 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επιδεινούμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων και τον βαθμό ψυχολογικής βίας που αυτοί βιώνουν· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης, σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις δημοσιογράφων, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δημοσιογράφων και την προστασία τους από την ψυχολογική βία·

9.  ανησυχεί για την κατάσταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα, μετά τη δολοφονία, τον Οκτώβριο του 2017, της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, η οποία ασχολούνταν με θέματα διαφθοράς και είχε υποστεί επίσης παρενόχληση, μεταξύ άλλων και προληπτικά εντάλματα δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της και απειλές από πολυεθνικές εταιρείες·

10.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου Ján Kuciak και της συντρόφου του Martina Kušnírová·

11.  επικροτεί την απόφαση να πάρει η αίθουσα Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το όνομα της δολοφονημένης δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia· επαναλαμβάνει σε αυτό το πλαίσιο την έκκλησή του για τη θέσπιση ενός ετήσιου βραβείου ερευνητικής δημοσιογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα φέρει το όνομά της·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως την πρωτοβουλία που δρομολόγησαν οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα για τη δημιουργία θέσης Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, με αντικείμενο την ασφάλεια των δημοσιογράφων·

13.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τιμήσει το έργο του Ján Kuciak, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει στην πρακτική άσκηση του Κοινοβουλίου για δημοσιογράφους το όνομά του·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν, νομικά και πρακτικά, ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για τους δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών δημοσιογράφων που ασκούν τις δημοσιογραφικές τους δραστηριότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις –όπως απειλή βίας, παρενόχληση, οικονομικές και πολιτικές πιέσεις,πιέσεις για να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πηγές και υλικά, και στοχευμένη παρακολούθηση· τονίζει την ανάγκη να εγγυηθούν τα κράτη μέλη αποδοτικές διαδικασίες νομικής προσφυγής κατά των ανωτέρω παρεμβάσεων, σε όσους δημοσιογράφους των οποίων η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός τους έχει απειληθεί· τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που κατά την εξέταση μέτρων για την ασφάλεια των δημοσιογράφων θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, προκειμένου να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, η εξάρτηση, η τρωτότητα και η αστάθεια, και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος αυτολογοκρισίας· τονίζει ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν μπορεί να διασφαλίζεται και να προωθείται μόνο από την αγορά· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέα, κοινωνικά βιώσιμα οικονομικά μοντέλα, για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της ποιοτικής και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, και να μεριμνήσουν για την ακριβή ενημέρωση των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική στήριξη προς παρόχους δημόσιων υπηρεσιών και προς την ερευνητική δημοσιογραφία και να μην παρεμβαίνουν στις συντακτικές αποφάσεις·

16.  καταδικάζει απόπειρες των κυβερνήσεων να φιμώσουν τα επικριτικά μέσα ενημέρωσης και να καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων περισσότερο εξελιγμένους τρόπους που συνήθως δεν ενεργοποιούν συναγερμό στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της Δημοσιογραφίας και την Ασφάλειας των Δημοσιογράφων, όπως όταν μέλη της κυβέρνησης και φίλοι τους εξαγοράζουν εμπορικά μέσα ενημέρωσης ή σφετερίζονται μέσα του δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων·

17.  επισημαίνει την ανάγκη στήριξης και διεύρυνσης του πεδίου δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης (European Center for Press and Media Freedom), ιδίως όσον αφορά τη νομική στήριξη που αυτό παρέχει σε δημοσιογράφους που δέχονται απειλές·

18.  υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης εργάζονται συχνά σε συνθήκες επισφάλειας σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, τους μισθούς και τις κοινωνικές εγγυήσεις τους, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να εργάζονται σωστά και συνεπώς παρακωλύει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

19.  αναγνωρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς —υπό τον όρο να προβλέπονται με νόμο, να επιδιώκουν ένα θεμιτό σκοπό και να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία— προς το συμφέρον, μεταξύ άλλων, της προστασίας της υπόληψης και των δικαιωμάτων των άλλων· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τις αρνητικές και ανασταλτικές επιπτώσεις που οι νόμοι περί συκοφαντικής δυσφήμησης μπορεί να έχουν στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και του δημοσίου διαλόγου· καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν οποιαδήποτε κατάχρηση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης, επιτυγχάνοντας μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της υπόληψης, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και να αποφεύγουν τις πολύ αυστηρές και δυσανάλογες ποινές και κυρώσεις, σε συμφωνία με τα κριτήρια που ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ/ECtHR)·

20.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία Anti-SLAPP εναντίον των στρατηγικού χαρακτήρα μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP, Strategic lawsuit against public participation) που θα παρέχει προστασία σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης από κακόβουλες μηνύσεις που στόχο έχουν να τα φιμώσουν ή να τα εκφοβίσουν στο εσωτερικό της ΕΕ·

21.  θεωρεί ότι η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές για την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και για την αναγνώριση της πρόσβασης στο διαδίκτυο –συμπεριλαμβανομένης της δικτυακής ουδετερότητας– ως θεμελιώδους δικαιώματος·

22.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση που έλαβε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για την κατάργηση των κανόνων του 2015 περί δικτυακής ουδετερότητας, και επισημαίνει τις αρνητικές συνέπειες που αυτή η απόφαση, σε έναν παγκόσμια διασυνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο, ενδέχεται να έχει για το δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφόρηση χωρίς διακρίσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ενίσχυση της αρχής της δικτυακής ουδετερότητας, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις κατευθυντήριες οδηγίες του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων δικτυακής ουδετερότητας από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

23.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ανεξάρτητα και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης στον πολιτικό διάλογο και στο δικαίωμα πλουραλιστικής ενημέρωσης τόσο κατά τη διάρκεια των εκλογών όσο και στις ενδιάμεσες περιόδους· τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης πλήρους ελευθερίας έκφρασης για όλους τους πολιτικούς παράγοντες, σε συμφωνία με τις διατάξεις της ICERD, και την ανάγκη υπολογισμού του χρόνου εκπομπής στα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα βάσει δημοσιογραφικών και επαγγελματικών κριτηρίων και όχι βάσει του βαθμού θεσμικής εκπροσώπησης που διαθέτουν ή των πολιτικών απόψεων·

24.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μην λαμβάνουν περιττά μέτρα που έχουν ως στόχο να περιορίζουν αυθαιρέτως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την άσκηση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων ή να ελέγχουν τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, όπως η έγκριση κατασταλτικών κανόνων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μέσων ενημέρωσης και/ή ιστοτόπων, η αυθαίρετη προσφυγή στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο τεχνικός έλεγχος επί των ψηφιακών τεχνολογιών —π.χ. αποκλεισμός, φιλτράρισμα, παρεμβολή και κλείσιμο ψηφιακών χώρων— ή η εκ των πραγμάτων ιδιωτικοποίηση μέτρων ελέγχου μέσω της άσκησης πίεσης στους ενδιάμεσους φορείς προκειμένου να ενεργήσουν για να περιορίσουν ή να διαγράψουν διαδικτυακό περιεχόμενο· καλεί ακόμη την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τη λήψη τέτοιων μέτρων από ιδιωτικούς φορείς·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη διαφάνεια των ιδιωτικών εταιρειών και των κυβερνήσεων κατά τη χρήση αλγορίθμων, τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, που δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται και να αναπτύσσονται κατά τρόπο και με σκοπό τον αυθαίρετο αποκλεισμό, το φιλτράρισμα και την αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου, και να εγγυηθούν ότι κάθε ψηφιακή πολιτική και στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να καταρτίζεται βασιζόμενη σε μια προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρέχει κατάλληλα μέσα προσφυγής και κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες και να συμμορφώνεται πλήρως με τις συναφείς διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΑΔ·

26.  επαναλαμβάνει ότι ο κυβερνοεκφοβισμός, το πορνό της εκδίκησης και το υλικό με σεξουαλική καοκοποίηση παιδιών είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στις κοινωνίες μας και μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ειδικά στους νέους και τα παιδιά, και τονίζει ότι το συμφέρον και τα δικαιώματα των ανηλίκων πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά στο πλαίσιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν μια μελλοντοστραφή νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, που να περιλαμβάνει και διατάξεις για τον εντοπισμό, την επισήμανση (flagging) και την αφαίρεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όποιου περιεχομένου θίγει έκδηλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αντι-αφηγημάτων και την παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών που να δημιουργούν ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για χρήστες, παρόχους υπηρεσιών και για τον τομέα του διαδικτύου ως σύνολο, και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, ώστε να υπάρχει αντίδραση απέναντι στην κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τρομοκρατικούς σκοπούς· τονίζει πάντως ότι τυχόν μέτρα για τον περιορισμό ή την αφαίρεση του διαδικτυακού περιεχομένου θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο υπό καθορισμένες, ρητές και νόμιμες προϋποθέσεις και υπό αυστηρή δικαστική εποπτεία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ/ECtHR) και το άρθρο 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  λαμβάνει γνώση του κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο τον οποίο προωθεί η Επιτροπή· επισημαίνει το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που έχει αφεθεί στις ιδιωτικές εταιρείες για να προσδιορίζουν τι συνιστά «παρανομία» και ζητεί να περιοριστούν αυτά τα περιθώρια, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος λογοκρισίας και αυθαίρετου περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης·

28.  επαναβεβαιώνει ότι η ανωνυμία και η κρυπτογράφηση είναι βασικά εργαλεία για την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την προώθηση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υποδομές και επικοινωνίες, και την προστασία της εμπιστευτικότητας των δημοσιογραφικών πηγών· αναγνωρίζει ότι η κρυπτοθέτηση και η ανωνυμία παρέχουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια που είναι αναγκαίες για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στην ψηφιακή εποχή, και υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση προϋποθέτει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που οι πολίτες εισάγουν στο πλαίσιο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων τους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η κρυπτοθέτηση και η ανωνυμία μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε καταχρήσεις και παρατυπίες και να δυσχεράνουν την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη διενέργεια ερευνών, όπως επισημαίνεται και από ειδικούς της επιβολής του νόμου και του αντιτρομοκρατικού αγώνα· υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί όσον αφορά την κρυπτοθέτηση και την ανωνυμία πρέπει να τηρούν τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν πλήρως και να υλοποιήσουν τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της 22ας Μαΐου 2015 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, σε ό,τι αφορά τη χρήση της κρυπτοθέτησης και της ανωνυμίας στις ψηφιακές επικοινωνίες·

29.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους, καθώς και για εκείνους που συμμετέχουν στη διαχείριση μέσων ενημέρωσης, με σκοπό να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των φορέων ενημέρωσης·

30.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλά εμπόδια κατά την έρευνα και τη δίωξη των διαδικτυακών αδικημάτων, μεταξύ άλλων και λόγω των διαφορών που παρατηρούνται μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ·

31.  σημειώνει ότι στο εξελισσόμενο οικοσύστημα των ψηφιακών μέσων έχουν προκύψει νέοι μεσάζοντες που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν και να ελέγχουν τις πληροφορίες και τις ιδέες στο διαδίκτυο αποκτώντας λειτουργίες και εξουσίες για τον έλεγχο εισόδου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ανεξάρτητοι και αυτόνομοι διαδικτυακοί δίαυλοι, υπηρεσίες και πηγές, με τη δυνατότητα να παρέχουν στο κοινό πληθώρα απόψεων και δημοκρατικών ιδεών επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες ή ήδη υφιστάμενες εθνικές πολιτικές και μέτρα στο θέμα αυτό·

32.  αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, ή των λεγόμενων «ψευδών ειδήσεων» (fake/false news), έχει οξυνθεί λόγω του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο, ούτε εμφανίζεται μόνο στο διαδικτυακό περιβάλλον· τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί το δικαίωμα για ποιοτική ενημέρωση μέσω της μεγαλύτερης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες πληροφορίες και τη σημασία του να προλαμβάνεται η διάχυση της επιγραμμικής και απογραμμικής παραπληροφόρησης· υπενθυμίζει ότι η χρήση του όρου «ψευδείς ειδήσεις» δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τα μέσα ενημέρωσης ή στην κηλίδωση και ποινικοποίηση των επικριτών· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή απειλή που η έννοια των ψευδών ειδήσεων μπορεί να εγκυμονεί για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να έχει για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική κοινωνία· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών αυτορρύθμισης, θεμελιωμένων στις αρχές της ακρίβειας και της διαφάνειας, που θα ορίζουν τις κατάλληλες υποχρεώσεις και τα μέσα για την επαλήθευση των πηγών, καθώς και τη σημασία της διασταύρωσης των πραγματικών περιστατικών από ανεξάρτητους και αμερόληπτους πιστοποιημένους τρίτους οργανισμούς επαλήθευσης, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η προστασία της ενημέρωσης·

33.  προτρέπει τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναπτύξουν εργαλεία που θα επιτρέπουν στον χρήστη να αναφέρει και να επισημαίνει (flag) πιθανές ψευδείς ειδήσεις, ώστε να διευκολύνεται η άμεση διόρθωση και να είναι δυνατός ο έλεγχος από ανεξάρτητους και αμερόληπτους πιστοποιημένους τρίτους οργανισμούς επαλήθευσης, επιφορτισμένους με την εκπόνηση επακριβών ορισμών περί ψευδούς είδησης και παραπληροφόρησης, προκειμένου να μειωθεί το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που προσφέρεται στους φορείς του ιδιωτικού τομέα, και να συνεχίσουν να προβάλλουν και να επιγράφουν ως «ψευδή είδηση» τις πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί ότι είναι ψευδείς, με σκοπό να τονωθεί ο δημόσιος διάλογος και να προλαμβάνεται κάθε επανεμφάνιση της ίδιας παραπληροφόρησης υπό διαφορετική μορφή·

34.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, αποτελούμενη από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, οργανισμών ειδησεογραφικών μέσων, δημοσιογράφων και του πανεπιστημιακού κόσμου, με σκοπό την ανάλυση αυτών των αναδυόμενων απειλών και την υποβολή προτάσεων για αποτελεσματικά μέτρα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

35.  υπογραμμίζει την ευθύνη των φορέων του διαδικτύου να μη διασπείρουν ανεπιβεβαίωτες ή αναληθείς πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση της ηλεκτρονικής επισκεψιμότητας μέσω της χρήσης του λεγόμενου «δολώματος για κλικ» (clickbait)·

36.  αναγνωρίζει ότι ο ρόλος και οι επενδύσεις των εκδοτών Τύπου στην ερευνητική, επαγγελματική και ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι ουσιώδους σημασίας για τον αγώνα κατά της εξάπλωσης των ψευδών» ειδήσεων, και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πολυφωνίας στο συντακτικό περιεχόμενο· προτρέπει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκείς οικονομικούς πόρους στον γραμματισμό στα μέσα και στον ψηφιακό γραμματισμό καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών, από κοινού με τους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες και οι χρήστες του διαδικτύου να αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν τις αμφίβολες πηγές ενημέρωσης και να εντοπίζουν και να εκθέτουν εσκεμμένα κάθε τυχόν ψευδές περιεχόμενο και προπαγάνδα· προς το σκοπό αυτό, προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα τον γραμματισμό στα μέσα και στην πληροφορία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας της δημοσιογραφίας και της αξιοπιστίας των δημοσιευόμενων πληροφοριών·

37.  επαναλαμβάνει το δικαίωμα του κάθε ατόμου να αποφασίζει σχετικά με την τύχη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, ιδίως το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της χρήσης, της δημοσιοποίησης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στη λήθη, που ορίζεται ως η δυνατότητα για την άμεση αφαίρεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους δικτυακούς τόπους αναζήτησης περιεχομένου που ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την αξιοπρέπεια του ατόμου·

38.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο και εν γένει η ανάπτυξη του ψηφιακού περιβάλλοντος έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής αρκετών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως καταδεικνύεται, για παράδειγμα, από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Μαΐου 2014 στην υπόθεση C-131/12 Google Spain SL και Google Inc κατά Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) και Mario Costeja González(11)· καλεί, εν προκειμένω, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δρομολογήσουν μια συμμετοχική διαδικασία για την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στα κράτη μέλη —ιδίως την ιταλική διακήρυξη των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο— και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς, από κοινού με τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς πράξεις στον τομέα του διεθνούς δικαίου, για τη ρύθμιση της ψηφιακής σφαίρας·

39.  τονίζει τον καίριο ρόλο των καταγγελτών όσον αφορά τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την προώθηση μιας νοοτροπίας δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή το κατάλληλο, προηγμένο και συνολικό πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα προστατεύει τους καταγγέλτες, χάρη στην πλήρη αποδοχή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των πρόσφατων ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 και της 24ης Οκτωβρίου 2017· θεωρεί απαραίτητο να είναι οι μηχανισμοί υποβολής αναφορών προσβάσιμοι, ασφαλείς και προστατευμένοι, και να διερευνώνται από επαγγελματίες οι ισχυρισμοί των καταγγελτών και των ερευνητών δημοσιογράφων·

40.  τονίζει ότι η νομική προστασία των καταγγελτών όταν αποκαλύπτουν δημοσίως πληροφορίες στηρίζεται ειδικά στο δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες· τονίζει ότι ένα άτομο δεν θα πρέπει να χάνει το ευεργέτημα της προστασίας για τον λόγο και μόνον ότι υπέπεσε σε λανθασμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ή ότι δεν πραγματοποιήθηκε η δυνητική απειλή κατά του γενικού συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο της καταγγελίας, είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ήταν αληθής· υπενθυμίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους υποβάλλουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να θεωρούνται καταγγέλλτες και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπάγονται στους μηχανισμούς προστασίας· τονίζει ακόμη ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται βλάβη. άμεσα ή έμμεσα, από την αναφορά ή προβολή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, θα πρέπει να διαθέτει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής·

41.  παροτρύνει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την προστασία του απορρήτου των πηγών πληροφόρησης με σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών εισάγουν διακρίσεις ή συνιστούν απειλές·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους δημοσιογράφους τα κατάλληλα εργαλεία για να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από την ΕΕ και τις δημόσιες διοικητικές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με αυθαίρετες αποφάσεις που στερούν το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης· επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται με άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από δημοσιογράφους ή από πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από καταγγέλτες, είναι συμπληρωματικές αλλά και ζωτικής σημασίας για τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος· επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες πηγές και γεγονότα θα πρέπει να εξαρτάται από αντικειμενικά, αμερόληπτα και διαφανή κριτήρια·

43.  τονίζει ότι η ελευθερία του Τύπου απαιτεί ανεξαρτησία από την πολιτική και οικονομική εξουσία, πράγμα που προϋποθέτει ισότιμη μεταχείριση ανεξαρτήτως του συντακτικού προσανατολισμού του μέσου· επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας της δημοσιογραφίας εκείνης που χρησιμοποιεί μηχανισμούς που εμποδίζουν τη συγκέντρωση σε ενιαίες ομάδες, μονοπώλια ή οιονεί μονοπώλια, διασφαλίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη συντακτική ποικιλομορφία· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή έναν κανονισμό για την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, ώστε να αποφευχθεί η οριζόντια συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης καθώς και η έμμεση και διασταυρούμενη ιδιοκτησία μέσων ενημέρωσης, και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την ιδιοκτησία, τις πηγές χρηματοδότησης και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης και η εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές τις πληροφορίες· υπογραμμίζει τη σημασία του να ισχύουν οι κατάλληλοι περιορισμοί στην ιδιοκτησία μέσων ενημέρωσης για τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα και τη σημασία των μηχανισμών ανεξάρτητης εποπτείας και αποτελεσματικής συμμόρφωσης, ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι στρατηγικές μεταπήδησης (revolving doors)· θεωρεί ουσιώδους σημασίας την ύπαρξη ανεξάρτητων και αμερόληπτων εθνικών αρχών που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων·

44.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικές τους στρατηγικές ικανότητες και να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες προκειμένου να προαχθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να επικοινωνούνται οι πολιτικές της ΕΕ με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως και να προσυπογράψουν τη σύσταση της 7ης Μαρτίου 2018 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης·

46.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, όπως επισημαίνεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 29 της Συνθήκης· καλεί τα κράτη μέλη να τους παράσχουν τα οικονομικά και τεχνικά μέσα που είναι αναγκαία για την άσκηση της κοινωνικής τους λειτουργίας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος· καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν προς το σκοπό αυτό, μέσω σαφώς καθορισμένων κανονιστικών πλαισίων, την συντακτική ανεξαρτησία των ανωτέρω από κάθε μορφή κυβερνητικής, πολιτικής ή εμπορικής ανάμειξης ή επιρροής και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν πλήρη διοικητική αυτονομία και ανεξαρτησία· σε όλους τους δημόσιους φορείς και οντότητες που ασκούν αρμοδιότητες στους τομείς της ραδιοτηλεόρασης και των τηλεπικοινωνιών·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την πολιτική τους στο θέμα της αδειοδότησης εθνικών ραδιοτηλεοπτικών εταιρειών με την αρχή του σεβασμού της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι τα τέλη που χρεώνονται και η αυστηρότητα των υποχρεώσεων που συνδέονται με την έκδοση των αδειών θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

48.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο τα κράτη μέλη παραχωρούν ραδιοτηλεοπτικές άδειες βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων·

49.  συνιστά, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να απαγορευθεί ή τουλάχιστον να γίνει απολύτως διαφανής η συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις για επιχειρήσεις των οποίων ο τελικός ιδιοκτήτης κατέχει επίσης μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης· προτείνει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με κάθε δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και να παρακολουθείται τακτικά το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που παρέχεται στους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί ή κριθεί ένοχοι για κανένα ποινικό αδίκημα·

50.  τονίζει ότι οποιαδήποτε δημόσια χρηματοδότηση των οργανώσεων μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να παρέχεται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις και τα οποία θα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης·

51.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρουν τρόπους υποστήριξης των μέσων ενημέρωσης, διασφαλίζοντας για παράδειγμα την ουδετερότητα του ΦΠΑ, όπως συστήνει στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ(12), και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σχετικές με τα μέσα ενημέρωσης·

52.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μόνιμη και επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, για τη στήριξη του Παρατηρητηρίου για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης που υπάγεται στο Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, και να δημιουργήσει έναν ετήσιο μηχανισμό αξιολόγησης των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι ο ίδιος μηχανισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται για τη μέτρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ότι τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης θα πρέπει να επηρεάζουν σημαντικά την πρόοδο της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει και να συλλέξει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη και να αναλύσει προσεκτικά περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας·

54.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ρυθμιστικών οπτικοακουστικών αρχών των κρατών μελών·

55.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί προς το σκοπό αυτό την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ευρωπαϊκή έκθεση ΔΚΘ), να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του Παρατηρητηρίου για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης που αφορούν τους κινδύνους για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ·

56.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και να προωθήσουν επιμορφωτικές και παιδαγωγικές πρωτοβουλίες για όλους τους πολίτες μέσω επίσημης, ανεπίσημης και άτυπης εκπαίδευσης με μια προοπτική δια βίου μάθησης και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική και συνεχή κατάρτιση και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων των νέων· επαναδιατυπώνει την ανάγκη να στηριχθούν καινοτόμα και κατάλληλα για την κάθε ηλικία εργαλεία για την προώθηση της χειραφέτησης και της ηλεκτρονικής ασφάλειας ως υποχρεωτικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών στα σχολεία και για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος τόσο μέσω ειδικών προγραμμάτων εξοικείωσης με την τεχνολογία όσο και με επαρκείς επενδύσεις σε υποδομές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην ενημέρωση·

57.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της κριτικής αξιολόγησης και ανάλυσης σε θέματα που αφορούν τη χρήση και δημιουργία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για να κατανοούν οι πολίτες τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και να συμβάλλουν στον δημόσιο βίο, καθώς και για να γνωρίζουν τόσο τις μετασχηματιστικές δυνατότητες όσο και τις απειλές που είναι εγγενείς σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί βασικότατη δημοκρατική δεξιότητα που ενδυναμώνει τους πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν σχέδια γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, όπως το πιλοτικό πρόγραμμα «Media Literacy for All» (Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας για όλους), και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική γραμματισμού στα μέσα που να αφορά τους πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων και όλους τους τύπους μέσων επικοινωνίας, ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, υποστηριζόμενη από σχετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

58.  σημειώνει με ανησυχία ότι, όπως επεσήμανε το 2006 το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης, η πρόσβαση μειονοτήτων, τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων, γυναικών και ατόμων με αναπηρία στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται σε κίνδυνο· τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης χωρίς αποκλεισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας σε ένα ανοικτό, ελεύθερο και πολυφωνικό τοπίο ενημέρωσης, και ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ανεξάρτητη πληροφόρηση στη μητρική τους γλώσσα, είτε πρόκειται για κρατική είτε για μειονοτική γλώσσα· τονίζει τη σημασία της παροχής επαρκών ευκαιριών εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε λιγότερο χρησιμοποιούμενες και σε μειονοτικές γλώσσες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την έρευνα, τα προγράμματα και τις πολιτικές που βελτιώνουν την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τις σχετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις ευάλωτες μειονοτικές ομάδες (όπως το πιλοτικό πρόγραμμα για ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για μέσα ενημέρωσης μειονοτικών γλωσσών), και να ενισχύουν τις ευκαιρίες συμμετοχής και έκφρασης όλων των πολιτών·

59.  ενθαρρύνει τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων στην πολιτική και την πρακτική των μέσων ενημέρωσης, μέσω μηχανισμών συν-ρύθμισης, εσωτερικών κωδίκων δεοντολογίας και άλλων εθελοντικών δράσεων·

60.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διοργανώσουν κοινωνικές εκστρατείες, εκπαιδευτικά προγράμματα και περισσότερο στοχευμένη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση (μεταξύ άλλων και για τους κλαδικούς φορείς λήψης αποφάσεων) με σκοπό την προώθηση αξιών και πρακτικών ισονομίας μέσω χρηματοδότησης και προώθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

61.  συστήνει στην Επιτροπή να αναπτύξει μια τομεακή στρατηγική για τον κλάδο των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, η οποία θα βασίζεται στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία και τις συμπαραγωγές μεταξύ φορέων των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, προκειμένου να αναδεικνύει την πολυμορφία τους και να προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, να ενδυναμώνει τη συνεργασία με τις αίθουσες Τύπου και οπτικοακουστικές υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδίως του Κοινοβουλίου, και να προωθεί την κάλυψη και την προβολή των θεμάτων της ΕΕ από τα μέσα ενημέρωσης·

62.  τονίζει τη σημασία του να αναπτυχθούν κι άλλα μοντέλα για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας πλατφόρμας μετάδοσης η οποία θα προάγει τις ενωσιακής κλίμακας πολιτικές συζητήσεις στη βάση των γεγονότων, της διαφωνίας και του σεβασμού, θα συμβάλλει στον πλουραλισμό των απόψεων στο νεοσύστατο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και θα προωθεί την προβολή της ΕΕ στις εξωτερικές τις σχέσεις·

63.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία του λόγου στις σύγχρονες τέχνες, προβάλλοντας τη δημιουργία των τεχνουργημάτων που εκφράζουν κοινωνικές ανησυχίες, ενθαρρύνουν την κριτική αντιπαράθεση και εμπνέουν τον αντίλογο.

64.  τονίζει την ανάγκη κατάργησης του γεωγραφικού αποκλεισμού του περιεχομένου ενημερωτικών μέσων, ώστε να μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση διαδικτυακά, κατόπιν αιτήματος και υπό μορφή αναμετάδοσης στη ροή των τηλεοπτικών καναλιών άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(2) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 33.
(3) EE C 378 της 9.11.2017, σ. 104.
(4) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 51.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0095.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(9) ΕΕ C 32 της 4.2.2014, σ. 6.
(10) ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.
(11) ECLI:EU:C:2014:317.
(12) ΕΕ C 94 E της 3.4.2013, σ. 5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου