Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I
 Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας *
 Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ
 Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013
 Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
 Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I
 Βιώσιμη χρηματοδότηση
 Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017

Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I
PDF 119kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))
P8_TA(2018)0205A8-0149/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0774),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0446/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0149/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα

P8_TC1-COD(2017)0348


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/976.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I
PDF 391kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία - κωδικοποιημένο κείμενο)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0545),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0337/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0154/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2017)0256


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/974.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ ***
PDF 379kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (05882/2/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))
P8_TA(2018)0207A8-0151/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05882/2/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05803/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0241/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0151/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE ***
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))
P8_TA(2018)0208A8-0152/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05883/2/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05814/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0240/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0152/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας *
PDF 375kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))
P8_TA(2018)0209A8-0147/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2017)0621),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (14390/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0407/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0147/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ
PDF 441kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης (2017/2119(INI))
P8_TA(2018)0210A8-0163/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που καθορίζουν μία κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, και ιδίως το άρθρο 35 για τους στόχους της κοινής οργάνωσης των αγορών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ειδικότερα τα άρθρα 11, 13, 41 έως 44, 48, 63, 66, 68 και 70 έως 73,

–  έχοντας υπόψη τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) (2017-2020) με στόχο τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο(2),

–   έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για μια «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0623),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0163/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα ολοένα και πιο δύσκολα και πολύπλοκα· ότι η κατάσταση των πόρων και η αύξηση των δαπανών, ιδίως δε οι διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, μπορούν να επηρεάσουν το εισόδημα των αλιέων· ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι μεταβολές των αλιευτικών ποσοστώσεων προς τα κάτω έχουν ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες περίπλοκες καταστάσεις λόγω της μείωσης της αλιευτικής δραστηριότητας· ότι στην αύξηση του κόστους μεταφοράς, η οποία είναι αποτέλεσμα του διπλού αντικτύπου της ανόδου των τιμών των καυσίμων, προστίθεται και ο ανταγωνισμός συνεπεία των εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναγνώριση αυτών και άλλων προβλημάτων, πολλές από τις αιτίες της επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του τομέα, στις οποίες περιλαμβάνεται ο μη κατάλληλος καθορισμός των τιμών πρώτης πώλησης των ιχθύων, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπίλυτες·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός κλάδος έχει στρατηγική σημασία από την άποψη του δημόσιου εφοδιασμού με ιχθύες και του ισοζυγίου ειδών διατροφής σε διάφορα κράτη μέλη και στην Ένωση, καθώς και από την άποψη της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας των παράκτιων κοινοτήτων, της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της διατήρησης και δημιουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων σε προγενέστερα και μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, και της διατήρησης των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία μικρής κλίμακας, η παραδοσιακή αλιεία και η παράκτια αλιεία συγκεντρώνει το 83 % των ενεργών αλιευτικών σκαφών της ΕΕ και το 47 % της συνολικής απασχόλησης στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, «τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν προτιμησιακή πρόσβαση στους βιοτέχνες ή παράκτιους αλιείς», επιταγή που δεν έχει τηρηθεί·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ έχει καταστεί υποχρεωτική απαίτηση για τους περισσότερους διανομείς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως τα σούπερ μάρκετ· ότι ο αντίκτυπος της εν λόγω συμμόρφωσης στις συνθήκες εργασίας και το εισόδημα των αλιέων διαφέρει, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τα μικρά αλιευτικά σκάφη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμώνται οι σημαντικές διαφορές μεταξύ στόλων, τμημάτων στόλων, στοχευόμενων ειδών, αλιευτικού εξοπλισμού, παραγωγικότητας, καταναλωτικών προτιμήσεων και κατά κεφαλήν κατανάλωσης ιχθύων στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τα ειδικά χαρακτηριστικά της αλιευτικής δραστηριότητας που πηγάζουν από την κοινωνική τους διάρθρωση, τις μεθόδους εμπορίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισορροπίες μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών περιφερειών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εισέλθουν σε νέα τμήματα της αγοράς, οι παραδοσιακοί αλιείς χρειάζονται οικονομική βοήθεια και στήριξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια των εισοδημάτων και των αποδοχών των επαγγελματιών της αλιείας εξαρτάται από τους κανόνες εμπορίας στον κλάδο, τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών πρώτης πώλησης και τον ακανόνιστο χαρακτήρα της δραστηριότητας, γεγονός που προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να διατηρηθεί επαρκής δημόσια, εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση για τον τομέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των βασικών σημείων της αλυσίδας αξίας των αλιευτικών προϊόντων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους τοπικούς αλιείς και παραγωγούς να διατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας μέσω του ανοίγματος νέων τοπικών αγορών και της συμμετοχής τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, γεγονός που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες χάρη στη δημιουργία μιας δυναμικής, επικερδούς και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ), η οποία επιδεινώνεται από διαρθρωτικούς παράγοντες (μεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή έκταση, δύσκολη μορφολογία και κλίμα, εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων, κ.λπ.), προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα οποία βλάπτουν σημαντικά την ανάπτυξη των περιοχών αυτών και την αλυσίδα αξίας στον αλιευτικό τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί, ενώ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αλυσίδα αξίας, δεν επωφελούνται πάντα από την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει κατά τα επόμενα στάδια αυτής της αλυσίδας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) καταρτίστηκε για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των αλιευτικών προϊόντων των ΕΑΠ είναι να υπάρχουν εγγυήσεις πως οι τιμές των αλιευμάτων που προέρχονται από αυτές και φτάνουν στις κυριότερες αγορές προορισμού δεν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα μεταφοράς·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κορυφαίος έμπορος προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εμπορικές ροές των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως για παράδειγμα οι προτιμήσεις των καταναλωτών στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθορίζει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της σταθερότητας των αγορών, ιδίως όσον αφορά τη γνώση, από οικονομικής άποψης, και την κατανόηση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ορίζει στο άρθρο 38 την υποχρέωση ένδειξης της περιοχής αλίευσης ή παραγωγής και, στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, την υποχρέωση αναγραφής της ονομασίας της υποπεριοχής ή διαίρεσης που απαριθμούνται στον κατάλογο αλιευτικών ζωνών FAO·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια αποτελεί τρόπο διασφάλισης του δικαιώματος των καταναλωτών να γνωρίζουν με τη μέγιστη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζουν· ότι αυτό προϋποθέτει βελτίωση της σήμανσης, με υποχρεωτική ενσωμάτωση ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με την προέλευση των αλιευμάτων, τόσο των νωπών όσο και των μεταποιημένων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη δυναμική για πωλήσεις δεν επιτρέπει να αντανακλώνται οι διακυμάνσεις του κόστους των συντελεστών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, στις τιμές των ιχθύων και ότι οι μέσες τιμές πρώτης πώλησης δεν συμβάδιζαν με τις τελικές τιμές καταναλωτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής το 2016 με θέμα «Αγορές της αλιείας μικρής κλίμακας: αλυσίδα αξίας, προώθηση και σήμανση» καταδεικνύει σαφώς ότι η επισήμανση των αλιευτικών προϊόντων ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας («οργανώσεις παραγωγών») διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων και στην ορθή διαχείριση της ΚΑΠ και της KOA·

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες·

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των βιομηχανιών μεταποίησης και κονσερβοποίησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ) είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την κατάρτιση και την εφαρμογή πολυτομεακών και ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της αλιευτικής περιοχής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζονται ως χρήσιμο μέσο που συμβάλλει στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων δεν λειτουργεί απομονωμένα και ότι η δημιουργία διατομεακών συνδέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε νέες αγορές και για την ενίσχυση της προώθησής τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συντονισμού και ενώσεων στον τομέα της αλιείας σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης·

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία στις ΕΑΠ διέπεται από ειδικά μέτρα, όπως αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, τα οποία επηρεάζουν και τη διάρθρωσή της·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις (όπως αναφέρονται ήδη στην ΚΟΑ) έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εμπορίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να προωθήσουν μέτρα τα οποία θα είναι προς το συμφέρον όλου του κλάδου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον τα αποθέματα αλιευμάτων συνιστούν κοινούς πόρους, η βιώσιμη και αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί καλύτερα από οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από διαφορετικά κράτη μέλη και διαφορετικές περιοχές της Ένωσης και, επομένως, θα πρέπει να προσεγγιστεί και να μελετηθεί ανά περιφέρεια·

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του αλιευτικού τομέα για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την απασχόληση και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις ΕΑΠ, περιοχές που χαρακτηρίζονται από οικονομίες με μόνιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς και λίγες δυνατότητες για οικονομική διαφοροποίηση·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νέων επαγγελματιών εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του τομέα και συνιστά μείζονα απειλή για την επιβίωση πολλών παράκτιων κοινοτήτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη προβολή του ρόλου που έχουν οι γυναίκες στον αλιευτικό τομέα, οι οποίες, μολονότι συχνά εκτελούν υποστηρικτικό έργο, όπως η υλικοτεχνική υποστήριξη ή η διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα, αναλαμβάνουν επίσης τον ρόλο των αλιέων και των πλοιάρχων σε ορισμένα αλιευτικά σκάφη·

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης συνιστά μια πραγματική οικονομική και κοινωνική επιταγή που ελαττώνει την οικονομική αποδοτικότητα και έχει αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας και η οποία πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο·

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της βιώσιμης παραγωγής·

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των τιμών των αλιευμάτων σε πρώτη πώληση και η αύξηση του κόστους των καυσίμων πρέπει να συμπεριληφθούν στα αίτια επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με τις περιφερειακές αρχές, να συγκροτήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα είναι αρμόδιες να αναλύουν και να προτείνουν διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τη χρήση των διαφόρων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της μη εκτέλεσης και της πιθανής απώλειας πόρων, καθώς και να διασφαλιστούν ο επαρκής έλεγχος και η διαφάνεια και να απαιτηθεί από τα αρμόδια διοικητικά όργανα να βελτιώσουν τη διαχείριση·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να εξασφαλίσουν πραγματική προτιμησιακή πρόσβαση σε ευκαιρίες αλιείας για τα ενωσιακά σκάφη μικρής κλίμακας και παραδοσιακής αλιείας·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, αίροντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια της καθορισμένης διαδικασίας και μειώνοντας το όριο ελάχιστης απαιτούμενης παραγωγής έτσι ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος μικρών παραγωγών· επισημαίνει ότι είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών, να ενδυναμωθούν περισσότερο οι οργανώσεις αυτές και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδοτική ενίσχυση ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων εκτός από την καθημερινή διαχείριση της αλιείας, ενεργώντας εντός πλαισίου που καθορίζεται από τους στόχους της ΚΑΠ, και ιδιαίτερα για τις ΕΑΠ, που πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τοπικά τη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων στο έδαφός τους που είναι νησιωτικού χαρακτήρα και έχει ως βασικά στοιχεία την απομόνωση, το μικρό μέγεθος, τη σαφή κυριαρχία της παραδοσιακής αλιείας και τη μεγάλη ευπάθεια στις εισαγωγές·

4.  τονίζει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να ενθαρρύνουν – με την κατάλληλη οικονομική στήριξη – τη δυνατότητα των οργανώσεων παραγωγών να εμπορεύονται άμεσα τα προϊόντα τους και να ανελίσσονται στην αλυσίδα αξίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί η παραγωγή τους και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων αλιείας·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τον ανταγωνισμό των ενισχύσεων για την ασφάλεια επί του σκάφους και για την υγιεινή, και να διαθέσουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τον τομέα της παραδοσιακής αλιείας·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις παραγωγών ώστε να συμπεριλάβουν την αλυσίδα αξίας στα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, με στόχο να προσαρμοστεί η προσφορά στη ζήτηση, να εξασφαλιστεί δίκαιο εισόδημα για τους αλιείς και οι ευρωπαίοι καταναλωτές να βρίσκουν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικές εμπορίας που είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες πρέπει να δίνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα απευθείας πώλησης και αποτελούν απαραίτητο μέσο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τομεακές και/ή βασισμένες σε ένα προϊόν εκστρατείες, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης και επισήμανσης που παρέχει κατανοητές πληροφορίες·

7.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να ενδυναμώσουν την αλιεία μικρής κλίμακας ενθαρρύνοντας την τοπική κατανάλωση μέσω της άμεσης και πιο εξειδικευμένης εμπορίας και εμπορικών διαύλων μηδενικών χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και αλιευτικού τομέα μέσω του εφοδιασμού δημόσιων ιδρυμάτων, όπως είναι τα σχολεία και τα νοσοκομεία, με τοπικά προϊόντα αλιείας, καθώς και εκστρατειών προώθησης που θα πρέπει επίσης να υλοποιούνται σε συνεργασία με ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση τοπικών προϊόντων διατροφής, όπως η πρωτοβουλία Slow Fish, και για να γίνεται σεβαστή η εποχικότητα συγκεκριμένων αλιευμάτων· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ αλιευτικού και τουριστικού τομέα και να καταρτίσουν έναν κατάλογο ορθών πρακτικών βάσει εμπειριών για να διευκολυνθούν νέες μορφές συνεργασίας·

8.  επιμένει ότι ένα από τα θεμέλια των εν λόγω στρατηγικών εμπορίας είναι η υποχρεωτική ένδειξη της προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, τόσο των νωπών όσο και των μεταποιημένων, στην ετικέτα επισήμανσης·

9.  ζητεί να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα βελτιώσουν την τιμή πρώτης πώλησης κατά τρόπο ώστε να ωφεληθούν οι αλιείς, αυξάνοντας την αμοιβή για την εργασία τους και προωθώντας μια δίκαιη και κατάλληλη κατανομή της προστιθεμένης αξίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, μειώνοντας τα περιθώρια των μεσαζόντων, εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές στην παραγωγή και συγκρατώντας τα επίπεδα τιμών τελικής κατανάλωσης· επαναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνονται μείζονες ανισορροπίες στην αλυσίδα, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα παρέμβασης, όπως ο καθορισμός μέγιστων περιθωρίων των μεσαζόντων, για κάθε παράγοντα της αλυσίδας·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πρωτοβουλία των οργανώσεων αλιείας μικρής κλίμακας στην ΕΕ με τη δημιουργία ενός ειδικού λογοτύπου το οποίο θα εγγυάται: φρέσκα αλιευτικά προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα, ελεγχόμενα πρότυπα υγείας, συμμόρφωση με απαιτήσεις μηδενικής απόστασης (οι οποίες ευνοούν τα τοπικά προϊόντα έναντι προϊόντων που μεταφέρονται από μακριά), την εγγύτητα στους καταναλωτές, την τήρηση των παραδόσεων, κ.λπ.·

11.  επισημαίνει ότι, για λόγους διαφάνειας και σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών, είναι αναγκαία η αναθεώρηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες·

12.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν την επισήμανση νωπών και μεταποιημένων προϊόντων αλιείας με σαφή αναφορά της χώρας προέλευσης·

13.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον καλύτερο συντονισμό και συνεργατισμό στον τομέα της αλιείας·

14.  παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες μία ρήτρα με τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ, με τέτοιον τρόπο ώστε να απαιτείται η συμμόρφωση των εισαγωγών με τους κανόνες που ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα της ΕΕ·

15.  προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγόμενων και των ενωσιακών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τη συμμόρφωση των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα, καθώς και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(5) σχετικά με την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία·

16.  εμμένει στην ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης σε ό,τι αφορά την επισήμανση των προϊόντων και την ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο στις αγορές λιανικής όσο και στον τομέα ξενοδοχείων, εστιατορίων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης (HORECA)· πιστεύει ότι αυτό είναι σημαντικό για όλα τα αλιευτικά προϊόντα, τόσο αυτά που εισάγονται όσο και αυτά που παράγονται στην Ένωση· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα κράτη μέλη και ότι οι κανονισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των εισαγωγών στην τοπική αλιεία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση της περιφερειοποίησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΕΑΠ και διαφοροποίηση των μέσων στήριξης, και να μπορούν αυτά τα μέσα να προσαρμόζονται στα διάφορα είδη οργανώσεων παραγωγών και στις συγκεκριμένες ανάγκες τους·

19.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα χάραξης πολιτικών που θα δίνουν στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα υποβολής ολοκληρωμένων προσφορών, αξιοποιώντας τις συνέργειες των διαφόρων παραγωγικών τομέων που μπορούν να δρομολογούν και να επιφέρουν ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο· επιμένει, εν προκειμένω, στον συνδυασμό των κονδυλίων της ΚΑΠ με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή της ΚΓΠ· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω συνδυασμός πόρων και προγραμμάτων θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κοινότητες και οι τοπικές επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τη γεφύρωση του χάσματος και ιδίως τη διαφοροποίηση των εισοδημάτων·

20.  εκτιμά πως έχει καθοριστική σημασία να διατηρηθεί η στήριξη για τη μεταφορά αλιευμάτων από τις ΕΑΠ στη διεθνή αγορά, και κατά προτίμηση να αυξηθεί, ώστε να διασφαλιστεί ο ισότιμος ανταγωνισμός με τα προϊόντα άλλων περιοχών·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας, το συντομότερο δυνατό, ενός χρηματοδοτικού μέσου ειδικά για τη στήριξη της αλιείας, με βάση το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) για τον αγροτικό τομέα στις ΕΑΠ, που θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει πραγματικά το δυναμικό του αλιευτικού τομέα στις εν λόγω περιοχές· εκτιμά ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να συνδυαστούν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου, οι διατάξεις ειδικότερα του άρθρου 8 (κρατικές ενισχύσεις), του άρθρου 13 παράγραφος 5 (δημοσιονομικοί πόροι υπό επιμερισμένη διαχείριση) και των άρθρων 70 (αντισταθμιστικό καθεστώς), 71 (υπολογισμός της αντιστάθμισης), 72 (αντισταθμιστικό σχέδιο) και 73 (κρατική ενίσχυση για εφαρμογή αντισταθμιστικών σχεδίων) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

22.  εκτιμά ότι τα τοπικά αυτά σχέδια ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων πρέπει να υποστηρίζουν νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις χάρη στις οποίες θα ενσωματώνονται στην αλυσίδα αξίας ποιοτικές πρώτες ύλες, συγκεκριμένες διαδικασίες μεταποίησης και η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά των εν λόγω κοινοτήτων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι πρέπει να προωθούν μηχανισμούς εμπορίας – όπως η υποχρεωτική επισήμανση με αναφορά της προέλευσης των προϊόντων – που αναδεικνύουν αυτά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στην αγορά και βοηθούν ώστε να επιστρέφει στις εν λόγω κοινότητες το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων που παράγονται·

23.  τονίζει επιπλέον τη σημασία της θάλασσας, των θαλάσσιων πόρων και των αλιευτικών προϊόντων στην προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης των ΕΑΠ και στην εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ· παροτρύνει, ως προς αυτό, την Επιτροπή να τηρήσει το άρθρο 349 ΣΛΕΕ και σε σχέση με την αλιεία, επαναφέροντας πλήρως και ανεξάρτητα το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών για την αλιεία (POSEI-Pesca), το οποίο καταργήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του υφιστάμενου ΕΤΘΑ·

24.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη σύσταση διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών σε διακρατικό επίπεδο (όπως προβλέπεται ήδη στην ΚΟΑ), βάσει βιογεωγραφικών περιοχών ή σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να ενδυναμωθούν οι οργανώσεις παραγωγών και να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ·

25.  ζητεί η εν λόγω διαδικασία να προωθηθεί και να αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται επαρκώς στις εν λόγω οργανώσεις· επισημαίνει ότι έτσι θα αντικατοπτρίζεται και η σημασία που έχουν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες για τον τομέα και θα σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον ρόλο τους σε αυτόν·

26.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και αλιείας με σκοπό την αντιμετώπιση των πολύπλοκων εξαρτήσεων και αδυναμιών στις διαδικασίες της αλυσίδας αξίας, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση και να ωφεληθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη·

27.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει, να προωθήσει και να γενικεύσει τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), ώστε όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης της αλυσίδας να διαθέτουν διαφανείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για την αποτελεσματική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων· σε αυτό το πλαίσιο, παροτρύνει την Επιτροπή να διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπορικοί παράγοντες, όπως οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή οι μεταβολές των καταναλωτικών συνηθειών·

28.  υποστηρίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια φιλόδοξη αναθεώρηση της ΚΟΑ αλιευτικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της στην εξασφάλιση των εισοδημάτων του τομέα, στη σταθερότητα της αγοράς, τη βελτίωση της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων και την αύξηση της προστιθεμένης αξίας τους·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα αλιευτικά προϊόντα στην μελλοντική πρότασή της σχετικά με τους κανόνες για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ενός προβλήματος που εμφανίζεται γενικότερα στον τομέα των τροφίμων·

30.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα επισήμανσης των αλιευτικών προϊόντων που περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και βασίζεται στις περιοχές αλιείας του FAO, οι οποίες οριοθετήθηκαν πάνω από 70 χρόνια πριν για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τα αλιεύματα και δεν έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγούν τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα το υπάρχον σύστημα να δημιουργεί σύγχυση και να μη συμβάλει στη σαφή, διαφανή και εύληπτη ενημέρωση·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξετάσουν την έλλειψη επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της αλιείας, ιδίως όσον αφορά τους νέους επαγγελματίες, ούτως ώστε να διασφαλίσουν και να κατευθύνουν τα προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες στις πραγματικές ανάγκες του τομέα της αλιείας και να συμβάλουν έτσι στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του τομέα, και επίσης στην παραμονή του πληθυσμού στις αλιευτικές κοινότητες, καθώς και στη δημιουργία κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης σε περιοχές υδατοκαλλιέργειας, αγροτικές και παράκτιες περιοχές, στις ΕΑΠ, καθώς και σε περιοχές εξαρτώμενες από αλιευτικές δραστηριότητες·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας αγορών προέλευσης και παραδοσιακών προϊόντων ιδιαίτερης ποιότητας, που θα υποστηρίζονται στις εκθέσεις, στο λιανικό εμπόριο και στα εστιατόρια, με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των τοπικών αλιευτικών προϊόντων και να προωθείται η τοπική ανάπτυξη·

33.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων προσανατολισμένων στη διαχείριση και ειδικότερα στην εμπορία, ως βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας·

34.  υπενθυμίζει ότι στα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο τα παραδοσιακά επαγγέλματα του τομέα που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, όσο και ειδικά σχέδια εστιασμένα στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών· τονίζει ότι η ενσωμάτωση των εν λόγω στοιχείων σε επίσημα προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να έχει τα επακόλουθα έννομα αποτελέσματα και να βελτιώνει τη θέση των συγκεκριμένων επαγγελματιών στην αγορά εργασίας·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ενισχυμένους μηχανισμούς για την προώθηση της εμπορίας μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ιδίως κονσερβών, κατά το πρότυπο ορισμένων γεωργικών προϊόντων, και προγράμματα για τη διασφάλιση της εξωτερικής προώθησης των αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, κυρίως με την προβολή τους σε διεθνείς διοργανώσεις ή εκθέσεις·

36.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να βοηθήσουν τους οικονομικούς φορείς του αλιευτικού τομέα ώστε να έχουν πρόσβαση στις γνώσεις, στα δίκτυα και στη χρηματοδότηση που απαιτούνται για την άσκηση καινοτόμων δραστηριοτήτων και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων («νέα τρόφιμα»), ιδίως για την εκτίμηση της αξίας ειδών που έχουν ήδη αλιευθεί και τα οποία έχουν μικρή οικονομική αξία, και να δρομολογήσουν τη συμμετοχή ερευνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων, όπως είναι τα ωκεανογραφικά ιδρύματα, προκειμένου να επωφεληθούν από την άρτια γνώση τους σχετικά με τη βασική πρώτη ύλη και τα βιολογικά, θρεπτικά και οργανοληπτικά συστατικά της, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα απόβλητα, να μεγιστοποιηθεί η αξία του νωπού προϊόντος και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αλυσίδας και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών, οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και θα εστιάζουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σε θέματα όπως η σημασία της κατανάλωσης τοπικών αλιευτικών προϊόντων, να καταστεί ορατός ο αντίκτυπός της στην τοπική απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή των παράκτιων κοινοτήτων, να τονιστούν οι θρεπτικές ιδιότητες των φρέσκων αλιευμάτων, να γίνει αντιληπτό είναι απαραίτητη η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων για μια υγιεινή διατροφή, κ.λπ.·

38.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν σαφή ορισμό και να σχεδιάσει τις βάσεις για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης της παραδοσιακής αλιείας που θα βοηθήσει να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας στην ΕΕ, που θα δώσει τη δυνατότητα ταυτοποίησης, διαφοροποίησης και αξιοποίησης των προϊόντων της παραδοσιακής αλιείας για να προωθηθεί η κατανάλωσή τους, και θα ενθαρρύνει τις νέες γενιές να εργαστούν στον τομέα της αλιείας ώστε να διασφαλίζεται η ανανέωση των γενεών που θα εγγυάται ικανές ποσοστώσεις για άνδρες και γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή αλιεία και καλύτερο έλεγχο των πόρων, και θα δίνει έτσι τη δυνατότητα για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στις παράκτιες κοινότητες της ΕΕ·

39.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ειδικές δημόσιες διαδικτυακές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, θέματα που αφορούν τη διαφάνεια στην αγορά, τον επιμερισμό της αξίας, τη επισήμανση και τις ανάγκες των καταναλωτών, από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων του αλιευτικού τομέα της ΕΕ·

40.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας για την παραδοσιακή αλιεία, προκειμένου να ενσωματωθεί η αλιεία αυτή πιο εύκολα στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της και, ταυτόχρονα, δίνοντας τη δυνατότητα να διατηρηθεί η δραστηριότητά της, καθώς και η δραστηριότητα των τοπικών κοινοτήτων· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι εν προκειμένω η κατάρτιση προς απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων·

41.  πιστεύει ότι η αλυσίδα αξίας των αλιευτικών προϊόντων είναι περίπλοκη και εκτείνεται από τους παραγωγούς έως τους λιανοπωλητές ή τα εστιατόρια διαμέσου πολλών μεσαζόντων· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεσάζοντες και οι μεταποιητές αλιευμάτων στην αλυσίδα αξίας· επισημαίνει ότι το περιθώριο στην αλυσίδα αξίας για τους παραγωγούς είναι, κατά μέσο όρο, μόλις 10 %, ενώ το υπόλοιπο 90 % είναι για τους μεσάζοντες· υπογραμμίζει ότι η μείωση του μήκους της αλυσίδας αξίας, κυρίως μέσω της δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών που αποτελούν βασικούς παράγοντες χάρη στα σχέδια παραγωγής και εμπορίας που εκπονούν, αποτελεί ένα αρχικό μέσο για τη βελτίωση του εισοδήματος των αλιέων μικρής κλίμακας, αλλά και για την προσφορά ενός καλύτερου προϊόντος (πιθανόν σε καλύτερη τιμή) στον καταναλωτή·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντική η επένδυση σε νέους επαγγελματίες για την εξασφάλιση της συμμετοχής και την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς αλιέων και ζητεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε οι νέοι αλιείς να μπορέσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να δημιουργήσουν ανθεκτικές επιχειρήσεις, να είναι ενεργά μέλη των τοπικών κοινοτήτων τους και να συμβάλουν θετικά στην αλυσίδα αξίας στον αλιευτικό τομέα·

43.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η στήριξη των ΟΤΔΑ, για να προσαρμόσουν τις λειτουργίες στις τοπικές ανάγκες σε πολλούς τομείς, όπως – μεταξύ πολλών άλλων – η κατάρτιση και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων που βασίζονται στην καινοτομία και να βοηθήσουν τους αλιείς και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπάρχοντα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότηση από την ΕΕ·

44.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δημιουργία αλυσίδας αξίας για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα που σχετίζονται με την υποχρέωση εκφόρτωσης προς το οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον των παραγόντων της αλυσίδας αξίας, ιδίως των αλιέων, και με στόχο τη στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών·

45.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να προωθήσουν τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα ενίσχυσης και να εντατικοποιήσουν τη διοικητική υποστήριξη, για παράδειγμα μέσω πλατφορμών ενημέρωσης·

46.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που προωθούν την επιλεκτικότητα στην αλιεία, προκειμένου να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και, τελικά, να βελτιωθεί η οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας με την αλίευση ειδών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών·

47.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη διάσταση του φύλου στις αλιευτικές πολιτικές, ούτως ώστε να καταδειχθεί η σημασία του ρόλου των γυναικών στον τομέα της αλιείας στην Ένωση και να ενισχυθεί η θέση τους·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ εργασίας και εκπαίδευσης, καθορίζοντας, για παράδειγμα, ότι στα προγράμματα σπουδών των τεχνικών ναυτικών σχολών θα συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

49.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δρομολογήσουν τις δράσεις που προτείνονται στην παρούσα έκθεση, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα γνωμοδοτικά συμβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0255.
(3) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 40.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0195.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).


Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013
PDF 550kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (2017/2088(INI))
P8_TA(2018)0211A8-0157/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Νέοι αγρότες: εφαρμογή πολιτικής μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013» η οποία ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Β του ΕΚ – Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής – και παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της 23ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ακρόασή του με θέμα «Εφαρμογή των πολιτικών για νέους αγρότες μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 10/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε νέους γεωργούς ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;»(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Γεωργών (CEJA) με τίτλο «Young farmers are key in the future CAP» (Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί στη μελλοντική ΚΓΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στις 17 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Υποστήριξη των νέων Ευρωπαίων γεωργών»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0157/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ περίπου 6 % του συνόλου των υπευθύνων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι κάτω των 35 ετών, ενώ πάνω από το ήμισυ είναι άνω των 55, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ότι το ποσοστό των νέων γεωργών ,μειώθηκε και ότι η γήρανση του γεωργικού πληθυσμού αποτελεί μείζον πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση όσον αφορά την ανανέωση των γενεών στη γεωργία ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και απαιτεί κατά συνέπεια μια ευέλικτη και διαφοροποιημένη προσέγγιση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και περισσότερα από 50 έτη, η γεωργική ανάπτυξη που υποστηρίζεται από την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) ευνοεί παντού την επέκταση, τη συγκέντρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ισχυρή κεφαλαιοποίηση των παραγωγικών αγαθών, δυσχεραίνοντας τη μεταβίβαση ή/και την προσβασιμότητα ορισμένων εκμεταλλεύσεων στους νέους, λόγω του ύψους των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάκτησή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα υψηλό στους κτηνοτροφικούς τομείς και ιδίως στον τομέα των αιγοπροβάτων, λόγω των περιορισμών που αφορούν την κερδοφορία τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έως το 2013 ο αριθμός των νέων αγροτών σε ολόκληρη την Ένωση μειώθηκε από 3,3 σε 2,3 εκατομμύρια, και ότι η έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούνται από νέους γεωργούς μειώθηκε στην ίδια περίοδο από 57 σε 53 εκατομμύρια εκτάρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των δημογραφικών αλλαγών, όπως ο μείωση και η γήρανση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη γεωργία ως σύγχρονο και ελκυστικό τομέα, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός για την πρόσβαση στη γη μεταξύ των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία και των γεωργών που έχουν ήδη εδραιώσει τη θέση τους και, ενίοτε, μεταξύ των νέων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ενδιαφέρονται σήμερα για τη γεωργία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον θα τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρο το μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης που βασίζεται στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο εν προκειμένω·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση των γενεών στη γεωργία είναι ένα πρόβλημα με δύο όψεις, δεδομένου ότι περιλαμβάνει αφενός τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά για να εισέλθει στην γεωργία και αφετέρου τις δυσκολίες της σημερινής γενιάς γεωργών που επιθυμεί να αποχωρήσει από αυτή και ότι η έλλειψη νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όσο και την αυτάρκεια και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής οικονομικής κατάστασης αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του γεωργού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ επιβεβαίωσε και εισήγαγε μια σειρά μέσων τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και να προσαρμοστούν στις εθνικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα την υποχρεωτική ενίσχυση για τους νέους γεωργούς στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα (6,9 δισεκατομμύρια EUR για 180 000 νέους γεωργούς) και, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, μέτρα όπως η στήριξη της εγκατάστασης, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πίστωση ή η δυνατότητα δημιουργίας θεματικού υποπρογράμματος για τους νέους γεωργούς (2,6 δισεκατομμύρια EUR)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δε διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης πραγματική πολιτική εγκατάστασης στον τομέα της γεωργίας και δε χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που προσφέρει η ΚΓΠ για την στήριξη των νέων γεωργών, και ιδίως το μέτρο του δεύτερου πυλώνα σχετικά με την «ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γυναίκες που αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης μιας γεωργικής επιχείρησης αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο μέρος των γεωργών νεαρής ηλικίας, δεν αποτελούν, όμως, ομοιογενή ομάδα και, ως εκ τούτου, έχουν διαφορετικές ανάγκες στην αρχή αυτής της σταδιοδρομίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση των γενεών θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της μελλοντικής ΚΓΠ, παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής για τις ειδικά προσαρμοσμένες εθνικές στρατηγικές και ότι η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα σε όλη την ΕΕ και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα και η ζωντάνια των αγροτικών περιοχών, κυρίως μέσω της προαγωγής της ποικιλομορφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της προώθησης των βιώσιμων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη γη έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους κύριους φραγμούς για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχόμενους, ο οποίος υπάρχει εδώ και χρόνια και επιβάλλει την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε γη εμποδίζεται συνήθως, αφενός από την απώλεια γεωργικών επιφανειών λόγω στεγανοποίησης του εδάφους, αστικοποίησης, τουρισμού, έργων υποδομής, αλλαγών στη χρήση γης και εντεινόμενης απερήμωσης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και αφετέρου από τη συγκέντρωση της γης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κερδοσκοπικές αυξήσεις των τιμών δημιουργούν σοβαρά και ολοένα πιο ανησυχητικά προβλήματα για τους νεοεισερχόμενους και τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σε πολλά κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες ενισχύσεις, μολονότι διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή κεφάλαιο, δεν αντιμετωπίζουν το ουσιώδες ζήτημα της απόκτησης πρόσβασης σε γη για τη δημιουργία νέας εκμετάλλευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι νεοεισερχόμενοι όσο και οι νέοι γεωργοί απειλούνται ιδιαίτερα από τη μεταβλητότητα των τιμών και αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά προγράμματα, λόγω της έλλειψης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ΕΕ προς τους νέους γεωργούς πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών και να καταπολεμηθεί η μείωση και η συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα στήριξης της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης νέων γεωργών και της ανανέωσης των γενεών στον γεωργικό τομέα της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των νεοεισερχομένων, το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι στον γεωργικό τομέα εν γένει·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική εικόνα σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισορροπία, καθώς στις περιφέρειες αυτές ζουν είτε λίγοι είτε καθόλου νέοι άνθρωποι·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι νεοεισερχόμενοι αντιπροσωπεύουν σημαντικές πηγές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας, δεδομένου ότι προσφέρουν οφέλη όπως η εισαγωγή νέων γνώσεων ή τεχνικών, η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στους τελικούς χρήστες, η ανάπτυξη πιο βιώσιμων γεωργικών συστημάτων, η ανάπτυξη νέων οργανωτικών μοντέλων (π.χ. επίμορτη αγροληψία, προχρηματοδότηση, πληθοπορισμός), η αύξηση των συνδέσεων μεταξύ γεωργίας και τοπικής κοινότητας, και η προσαρμογή των παραδοσιακών γνώσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών (π.χ. βιοτεχνική παραγωγή τροφίμων)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα των ορεινών περιοχών αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες εξαιτίας των χαμηλότερων ποσοστών επενδύσεων, των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές και του δυσμενούς γεωγραφικού τους ανάγλυφου και ότι το γεγονός αυτό δεν ενθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν και να ιδρύσουν επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επιβάλλει την εξέταση μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης για τις εθνικές και/ή περιφερειακές αρχές όταν εφαρμόζουν τον μηχανισμό υπέρ των νέων γεωργών στις χώρες που έχουν τέτοιες περιφέρειες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοεισερχόμενοι τείνουν να διαχειρίζονται μικρότερες εκμεταλλεύσεις και, ως εκ τούτου, πασχίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εισροές σε ανταγωνιστικές τιμές και να παραγάγουν τις ποσότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των επιδοτήσεων της ΚΓΠ κατανέμονται μόλις στο 20 % των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ και ότι η πραγματική κατανομή των επιδοτήσεων θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο άνιση, δεδομένου ότι με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν είναι δυνατό να συναχθεί κανένα συμπέρασμα σχετικά με την κυριότητα και τον έλεγχο των εκμεταλλεύσεων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Μανιφέστο των νέων γεωργών» που δρομολογήθηκε το 2015 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών ζητεί: πρόσβαση στη γη και στην τραπεζική πίστη µέσω δημόσιων μέτρων στήριξης· κανονισμούς για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· μέτρα μείωσης των εισοδηματικών διακυμάνσεων για τους νέους γεωργούς· και στήριξη των επενδύσεων και της πρόσβασης στη γη με στόχο τη διατήρηση και την προστασία των εδαφών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης της γης από τους νέους γεωργούς για την παραγωγή τροφίμων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι γεωργοί αποτελούν το κλειδί για έναν βιώσιμο, διαφοροποιημένο και χωρίς αποκλεισμούς γεωργικό τομέα και ότι η προώθηση της πρόσβασής τους στη γεωργία θα διασφαλίσει το μέλλον της παραγωγής τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική αστάθεια στις τιμές των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για όσους θα ήθελαν να ιδρύσουν γεωργική επιχείρηση και ότι συχνά τους ωθεί στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων με ασφαλέστερα περιθώρια κέρδους·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομοθεσία της ΕΕ αναγνωρίζονται οι έννοιες των «νέων γεωργών» και των «γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα»·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση γαιών είναι ένα ολοένα και εντονότερο φαινόμενο· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μεταξύ του 2005 και του 2015, ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά περίπου 3,8 εκατομμύρια, ενώ το μέσο μέγεθός τους αυξήθηκε κατά 36 %·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δήλωση του Cork 2.0 της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 εκφράστηκε ανησυχία σχετικά με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη διαρροή νέων και επισημάνθηκε η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές και κοινότητες (ύπαιθρος, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χωριά και κωμοπόλεις) θα παραμείνουν ελκυστικοί τόποι διαβίωσης και εργασίας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως σχολεία, νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μητρότητας, ευρυζωνικές συνδέσεις και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και της παράλληλης βελτίωσης των ευκαιριών των πολιτών των αγροτικών περιοχών να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα τόσο σε παραδοσιακούς αγροτικούς τομείς όσο και σε νέους τομείς της οικονομίας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση των γενεών εξαρτάται κατά πρώτο λόγο από την πραγματική βούληση των εκλεγμένων πολιτικών (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο) και των συναφών επαγγελματιών και ιδίως από τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βούληση αυτή προϋποθέτει μια φιλόδοξη και συνεκτική συνολική πολιτική - πράγμα που δε συμβαίνει σήμερα - η οποία πρέπει να συνδυάζει τόσο τα μέσα της ΚΓΠ όσο και διάφορα εθνικά μέσα πολιτικής σε διαφορετικούς τομείς, όπως η γη, η χρηματοδότηση, οι μορφές γαιοκτησίας και οι πολιτικές που αφορούν τη δομή των εκμεταλλεύσεων, η φορολογία, το κληρονομικό δίκαιο, τα συνταξιοδοτικά συστήματα, η κατάρτιση κ.λπ.·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, οι νέοι γεωργοί στην ΕΕ ανταγωνίζονται σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία, η έρευνα και η γεωργία ακριβείας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γεωργικές αποδόσεις και, παράλληλα, τη διαχείριση των πόρων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το μέτρο που αφορά την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νέων ανθρώπων στον τομέα της γεωργίας που προβλέπεται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ έχει υπερβεί σε ορισμένα κράτη μέλη την αξία του συνόλου των νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που προβλέπονται για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι γεωργοί, οι οποίοι, όπως και όλοι οι άλλοι γεωργοί της ΕΕ, παράγουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, δεν απολαμβάνουν τους ίδιους επιχειρηματικούς ή δανειοδοτικούς όρους σε όλα τα κράτη μέλη·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί πρωτοβουλίες όπως η «δράση της ΕΕ για τα έξυπνα χωριά»·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές πρέπει να εξακολουθήσουν να κατοικούνται τόσο από νέους ανθρώπους σε ηλικία εργασίας όσο και από ηλικιωμένους·

Συστάσεις

Προϋπολογισμός και πρόσβαση σε χρηματοδότηση

1.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης μιας ισχυρής ΚΓΠ ενόψει της επόμενης μεταρρύθμισης, διότι αυτό θα αποτελούσε το πιο ελκυστικό κίνητρο για τους νέους που θέλουν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα·

2.  ζητεί να υλοποιηθούν οι πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393 και να συνεχιστεί η υποστήριξη του καθεστώτος στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, μέσω της αύξησης του μέγιστου επιπέδου της εθνικής χρηματοδότησης σε επίπεδο άνω του 2 % για τις υποχρεωτικές πληρωμές στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και της αύξησης του ποσοστού στήριξης του δεύτερου πυλώνα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανανέωση των γενεών· τονίζει ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να μελετηθεί η ενίσχυση ενός βοηθητικού μέτρου εκκίνησης για νέους γεωργούς (επιχορηγήσεις για νέους γεωργούς)·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσό που διατίθεται για τους νέους γεωργούς στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα έως και 50 % μέσα στα υφιστάμενα όρια (προηγουμένως 25 %)· συνιστά να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη στήριξη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαδοχή των γενεών· επικροτεί επίσης την απόφαση να επανεξεταστεί μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393 το όριο που έχει τεθεί για την πρόσβαση στη στήριξη που προβλέπεται στον πρώτο πυλώνα, αυξάνοντάς το από πέντε σε δέκα έτη από την ίδρυση της επιχείρησης·

4.  επικροτεί τη δυνατότητα που παρέχει ο λεγόμενος κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 στους γεωργούς νεαρής ηλικίας να επωφελούνται από τη στήριξη αγροτικής ανάπτυξης για την πρώτη γεωργική επιχείρηση, ακόμα και στην περίπτωση που ιδρύουν κοινή επιχείρηση με άλλους γεωργούς, είτε πρόκειται για γεωργούς άνω των 40 ετών, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαδοχή των γενεών, είτε για γεωργούς νεαρής ηλικίας, πολλαπλασιάζοντας τη στήριξη·

5.  σημειώνει ότι τα μέσα της ΚΓΠ για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα πρέπει να στοχεύουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γεωργών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών τους αναγκών·

6.  συνιστά να διαμορφώνεται η στήριξη, μεταξύ άλλων, βάσει της ηλικίας των νεαρών γεωργών και του επιπέδου κατάρτισής τους·

7.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία μέσου γεωργικών εγγυήσεων, που προτάθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τον Μάρτιο του 2015, το οποίο θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των γεωργών νεαρής ηλικίας στη χρηματοδότηση· συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων για τα δάνεια που χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους, μεταξύ άλλων και από ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, ιδίως με την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων για την εκταμίευση δανείων μηδενικού επιτοκίου για επενδύσεις γεωργών νεαρής ηλικίας· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων που να προορίζονται ειδικά για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  θεωρεί απαραίτητο να προωθηθούν νέες μορφές συμμετοχικής χρηματοδότησης στη γεωργία καθώς και εκείνες που παρατηρούνται ήδη στην ΕΕ όσον αφορά την κατοχή γης, οι οποίες να μπορούν να συνδυαστούν με τα νέα αυτά χρηματοδοτικά μέσα·

9.  συνιστά να βελτιωθεί η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης των χρηματοδοτικών μέσων της ΚΓΠ·

10.  συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στις ευκαιρίες που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις της ΚΓΠ, για συνέργειες όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοπιστωτικών μέσων με τη μορφή δανείου, εγγύησης ή επενδυτικών κεφαλαίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γεωργών νεαρής ηλικίας στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι ένα άρτιο γεωργικό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί συνήθως ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και πιστεύει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες του συνετού δανεισμού· τονίζει την ανάγκη διαμεσολάβησης για τους γεωργούς και συνιστά, για τον λόγο αυτόν, η στήριξη να συνοδεύεται από εξειδικευμένες και ανεξάρτητες χρηματοπιστωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση του καθεστώτος στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας από τα κράτη μέλη και ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών με στόχο τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα εργαλεία στήριξης των γεωργών νεαρής ηλικίας·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα στήριξης για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της έξυπνης γεωργίας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των γεωργών νεαρής ηλικίας στα τεχνολογικά επιτεύγματα·

Διαχείριση και απλούστευση των εφαρμοζόμενων μέτρων

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ 2014-2020 θεσπίστηκαν νέα μέτρα για τη στήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας κατά τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων· εκφράζει την ανησυχία του επειδή το επίπεδο του διοικητικού φόρτου εμποδίζει την υλοποίηση αυτών των μέτρων· σημειώνει ότι η συνολική διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα ενισχύσεων· συνιστά να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση των πληρωμών·

14.  επικροτεί τις τροποποιήσεις που επέφερε ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 για τη στήριξη των νέων, με τις οποίες βελτιώνεται η πρόσβασή τους στα χρηματοπιστωτικά μέσα και προβλέπεται αύξηση της ενιαίας ενίσχυσης στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα·

15.  ζητεί να συστηματοποιηθεί η διάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, ιδίως για τους νέους που δεν προέρχονται από αγροτικές περιοχές·

16.  συγχαίρει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να εμβαθύνει τα μέτρα που προωθούν την ανανέωση των γενεών στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, όμως θεωρεί ότι αυτές οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προϋπολογισμό της ΕΕ, ειδάλλως δεν θα παράσχουν τα κίνητρα που ζητούνται·

17.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των ενισχύσεων για τους νέους γεωργούς και του μέτρου στήριξης της εγκατάστασης, τα οποία διαχειρίζονται διαφορετικές αρχές·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια πιο ολιστική προσέγγιση που να επιτρέπει περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα και των ενισχύσεων του δεύτερου πυλώνα και τονίζει ότι οι τελευταίες θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη·

19.  σημειώνει ότι οι περισσότερες νεοσυσταθείσες εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες· συνιστά να δοθεί στους γεωργούς της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών με τα επιχειρηματικά τους σχέδια· εκτιμά ότι θα πρέπει να εξεταστούν αλλαγές όσον αφορά την καταβολή των δόσεων·

20.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν επιπλέον μέσα μέσω αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γεωγραφικές προκλήσεις, όπως ορεινές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μειονεκτούσες περιοχές, να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή (π.χ. 2), ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη, κατά τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις εν λόγω περιοχές, τον αριθμό των ετήσιων συγκομιδών ή το φάσμα των καλλιεργειών που μπορούν να καλλιεργούνται εκεί, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για ανάληψη δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές σε μια προσπάθεια καταπολέμησης των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν·

21.  επισημαίνει ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η χρήση των οποίων επιτρέπει στον αγοραστή και/ή στον μεταποιητή ή τον έμπορο να εκμεταλλευτούν τη σημαντική διαπραγματευτική τους ισχύ σε σχέση με τους προμηθευτές τους, αποτελούν σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα των επιχειρήσεων των γεωργών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει την κατάλληλη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στις αναγκαίες κανονιστικές τροποποιήσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ένταξης των νέων στον γεωργικό τομέα και στη βελτίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τους νέους θα χαρακτηρίζονται σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες ως επιχορήγηση κεφαλαίου και όχι ως τρέχουσα επιδότηση·

23.  αναγνωρίζει ότι οι γεωργοί πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τις εκτάσεις τους και ότι, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά, μια γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να είναι ελεύθερη και ευέλικτη, όπως κάθε άλλη επιχείρηση·

24.  υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να καθυστερούν οι πληρωμές προς γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά να καταβάλλονται περιοδικά και προβλέψιμα για να αποφεύγεται η επιβάρυνσή τους με χρέη και να μην εμποδίζονται τα σχέδιά τους·

25.  ζητεί να υιοθετηθεί επειγόντως μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα και θα τονώνει την ανάπτυξη νέων καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενδυναμώνοντας έτσι τους δραστήριους γεωργούς νεαρής ηλικίας·

26.  υπενθυμίζει ότι, για να είναι οικονομικά βιώσιμη, μια γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να μπορεί να επεκταθεί, ώστε να αποκτήσει το κρίσιμο μέγεθος που συνάδει με την οικονομική πραγματικότητα της αγοράς·

27.  τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των εδαφών, κυρίως στις δύσκολες περιοχές, οι οποίες χρειάζονται προσαρμοσμένη υποστήριξη·

Πρόσβαση στη γη και αντιμετώπιση της αρπαγής γαιών

28.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη γη είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο της γεωργίας στην ΕΕ και ότι η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους περιορίζεται από τη χαμηλή προσφορά γης προς πώληση ή ενοικίαση σε πολλές περιοχές, καθώς και από τον ανταγωνισμό από άλλους γεωργούς, επενδυτές και οικιακούς χρήστες· πιστεύει ότι οι συνθήκες που περιορίζουν την πρόσβαση σε γη σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω· θεωρεί ότι το πρόβλημα της πρόσβασης σε γη επιδεινώνεται από τη σημερινή διάρθρωση των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο της οποία μπορεί να προκύψει η διαμόρφωση υψηλότερων τιμών αγοράς και μίσθωσης γης, απαιτείται ελάχιστη ενεργό χρήση της γης και χορηγούνται επιδοτήσεις κυρίως με βάση την ιδιοκτησία γης· εκτιμά ότι ορισμένοι γεωργοί, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, τείνουν να παραμένουν ενεργοί, προκειμένου να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις επιδοτήσεις, προσφεύγοντας σε παρόχους υπηρεσιών για να ενισχύσουν την γη τους ή καλλιεργώντας στο ελάχιστο τα εδάφη τους· συνιστά αύξηση των απαιτούμενων επιπέδων δραστηριότητας με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των νέων γεωργικών μοντέλων, όταν χορηγούνται ενισχύσεις που αποσκοπούν στη στήριξη με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (λ.χ. πραγματικός χρόνος εργασίας για τις εκμεταλλεύσεις με παράλληλη συνεκτίμηση των νέων καινοτομιών, παραγωγή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ή κοινωνικών αγαθών) και να απαγορευτεί ο συνδυασμός επιδοτήσεων με την καταβολή μη αιτιολογημένης σύνταξης γήρατος·

29.  υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί βιώσιμη γεωργία, οι νέοι γεωργοί πρέπει να μπορούν να επενδύουν και να αγοράζουν γεωργική γη, να αποκτούν καινούρια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα και να βελτιστοποιούν τις γεωργικές τους τεχνικές·

30.  υπενθυμίζει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ελεύθεροι να πωλούν σε όποιον θέλουν και καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη μεταβίβαση γαιών, και ειδικότερα τη διαδοχή για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των νέων·

31.  δεδομένου ότι η πρόσβαση στη γη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γεωργίας, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας επί της γεωργικής γης·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις σε επίπεδο ΕΕ που θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή περισσότερο ενεργών εθνικών πολιτικών για την πρόσβαση στη γη με βάση βέλτιστες πρακτικές·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στους νεοεισερχόμενους και στους γεωργούς νεαρής ηλικίας προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε γεωργική γη, αξιοποιώντας στο έπακρο τα κανονιστικά μέσα που εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απόκτηση γεωργικής γης και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6)· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αναπτύξουν εργαλεία όπως οι τράπεζες γης για να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η πρόσβαση σε γη και να καταγραφούν οι αχρησιμοποίητες εκτάσεις που είναι διαθέσιμες για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας·

34.  θεωρεί σημαντικό να εξαιρεθούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας από το ισχύον όριο του 10 % για την αγορά γης, όπως προβλέπεται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014, της 3ης Μαρτίου 2014, για τα διαρθρωτικά ταμεία και από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις·

35.  ζητεί οι ενισχύσεις να προσανατολιστούν προς τις απομονωμένες ή λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές ή προς τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη ανανέωσης των γενεών·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόσβαση σε γη στα κράτη μέλη·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των εξαγορών γης και εκμεταλλεύσεων από κατοίκους τρίτων χωρών στη διαθεσιμότητα και την τιμή της γεωργικής γης·

38.  προτείνει στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο των εθνικών τους πολιτικών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη διαχείρισή τους και με στόχο την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κινητικότητας γαιών και την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού της διαδοχής·

39.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη για τη μεταβίβαση των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να υποστηρίξουν τους επικεφαλής εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών χωρίς διαδόχους, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν σε επισφαλή κατάσταση κατά τη συνταξιοδότησή τους, σε περίπτωση που μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους σε έναν ή περισσότερους νέους·

40.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τη συνιδιοκτησία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των δικαιωμάτων τους·

41.  θεωρεί ότι ο ορισμός του ενεργού γεωργού δεν πρέπει να δημιουργήσει μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο από αυτόν που προέκυψε από την τελευταία μεταρρύθμιση ούτε να περιορίσει την πρόσβαση των νέων στη γεωργία μέσω της επιβολής υπερβολικών όρων·

42.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη η ανανέωση των γενεών και η πρόσβαση των νέων σε αρόσιμη γη παρεμποδίζονται από την καθυστερημένη διαδοχή· θεωρεί ότι στη σημερινή ΚΓΠ δεν υπάρχει πλέον έλλειψη κινήτρων για τους γεωργούς μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να μεταβιβάσουν τις επιχειρήσεις τους στις νεότερες γενιές· συνιστά την επανεξέταση της εφαρμογής μέτρων που θα ενθάρρυναν τους ιδιοκτήτες μεγαλύτερης ηλικίας να μεταβιβάσουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, όπως το «πρόγραμμα εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας» και άλλα κίνητρα συνταξιοδότησης, ώστε η γη να μην περιέλθει στην ιδιοκτησία των γειτονικών εκμεταλλεύσεων· επισημαίνει την ανάγκη για νομικές δομές, όπως τα ‘Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun’ (GAEC), που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση από κοινού και να διευκολύνουν τη μεταβίβαση από τη μια γενιά στην άλλη·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη των νέων δράσεων υπέρ της κινητικότητας γαιών, όπως τράπεζες γης, πρωτοβουλίες αντιστοίχισης γεωργικών γαιών, και άλλες πρωτοβουλίες που προωθούνται σε τοπικό επίπεδο για την ενθάρρυνση της πρόσβασης των νεοεισερχομένων σε γη·

44.  θεωρεί ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δάνεια υπό τους ίδιους όρους και με τα ίδια επιτόκια που δεν πρέπει να παρουσιάζουν διακυμάνσεις· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να θεσπίσει, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατάλληλα μέτρα στήριξης και δανειοδοτικές διευκολύνσεις για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας·

45.  ζητεί την προώθηση νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ γενεών γεωργών, μέσω συμπράξεων, συνεταιρισμών γεωργικών μηχανημάτων, μακροχρόνιας μίσθωσης και άλλων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, μέσω ρυθμίσεων μεταξύ εκμεταλλεύσεων, και μέσω χρηματοδότησης των εθνικών ή περιφερειακών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης και της διευκόλυνσης υπηρεσιών αντιστοίχισης νέων και ηλικιωμένων γεωργών (όπως υπηρεσίες κινητικότητας γαιών)·

46.  επισημαίνει ότι μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη οργάνωση των γεωργών, μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών και της συγκρότησης οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) σε τομείς που ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Κανονισμό για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της γεωργικής δραστηριότητας και στην προστασία του εισοδήματος των γεωργών, ιδίως δε των νέων στην ηλικία γεωργών, πλαισιώνοντας τις παραγωγικές επιλογές και βελτιστοποιώντας τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών· προσθέτει ότι μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση των ΟΠ, προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, πιο ισχυρές και πιο αποτελεσματικές, και μια μεγαλύτερη συγκέντρωση, μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην προστασία και αύξηση της αποδοτικότητας του τομέα με την πάροδο του χρόνου·

47.  επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ του φαινομένου της ανανέωσης των γενεών εντός της οικογένειας και του φαινομένου των νεοεισερχόμενων στον κλάδο· πιστεύει ότι η επαγγελματική κατάρτιση και τα σεμινάρια πρέπει να προσαρμόζονται σε εκείνους που σχεδιάζουν να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση ή σε όσους σχεδιάζουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες τους·

48.  τονίζει ότι οι νεαρές γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη της διαχείρισης στον τομέα της γεωργίας και θα πρέπει να τους παρέχεται επαρκής στήριξη όσον αφορά την πρόσβαση σε γη, πιστώσεις και περαιτέρω γνώση των κανόνων και των κανονιστικών ρυθμίσεων·

49.  εκτιμά ότι η ρύθμιση της πρόσβασης σε γεωργική γη και η θέσπιση κινήτρων ή περιορισμών για τον σκοπό αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, ιδίως όταν το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της αρπαγής και συγκέντρωσης γαιών στην ΕΕ και η ενθάρρυνση των γεωργών νεαρής ηλικίας να ιδρύσουν την επιχείρησή τους·

50.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να αναπτύξει περαιτέρω την ανακοίνωση που εγκρίθηκε πρόσφατα σχετικά με το σύστημα κριτηρίων της αγοράς γης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο δίκαιο της ΕΕ θα διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους δυνητικούς αγοραστές γης - συμπεριλαμβανομένης της θετικής διάκρισης υπέρ των γεωργών της ΕΕ - και ότι είναι θα είναι απολύτως σαφές για τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών, ποια μέτρα ρύθμισης της αγοράς γης επιτρέπονται, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να αποκτούν γη που θα είναι πιο εύχρηστη για τον σκοπό της γεωργίας και της δασοκομίας· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει την τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει που αποσκοπεί στην εκτίμηση της συμβατότητας της νομοθεσίας των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την πώληση γεωργικών εκτάσεων έως ότου δημοσιευτεί η τελική ανακοίνωση που θα περιέχει τα προαναφερθέντα κριτήρια·

51.  θεωρεί απαραίτητο οι εθνικές πολιτικές για τη γη, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό τοπίου (π.χ. υποδομές μεταφορών) να λαμβάνουν υπόψη τα φαινόμενα της σπατάλης και της εγκατάλειψης της γης, με σκοπό η γη αυτή να αρχίσει να καλλιεργείται ξανά, προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη αρόσιμη γη για την εγκατάσταση νέων γεωργών·

52.  χαιρετίζει την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απόκτηση γεωργικής γης και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον τρόπο ρύθμισης των αγορών μετοχών από ομίλους εταιρειών που συχνά αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει σχετικά την ανακοίνωση·

53.  τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των τοπικών, εθνικών και ενωσιακών μέτρων για τους νέους γεωργούς· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανανέωση των γενεών, παραδείγματος χάρη, μέσω της κληρονομικής διαδοχής και της φορολογικής νομοθεσίας, των κανόνων για την πρόσβαση στη γη, του χωροταξικού σχεδιασμού και των στρατηγικών διαδοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης·

54.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δίκαιη πρόσβαση των γυναικών στη γη ούτως ώστε να τις ενθαρρύνουν να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον αγροτικό τομέα·

55.  καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει μελέτη σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γης στην ΕΕ η οποία να λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο της αγοράς και του ελέγχου γαιών από ομίλους εταιρειών με θυγατρικές με συμφωνίες μεταβίβασης μετοχών, και να αναλύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκέντρωση γης, όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση σε γη για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους νεοεισερχόμενους, αλλά και όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων, την απασχόληση, το περιβάλλον, την ποιότητα του εδάφους και την αγροτική ανάπτυξη γενικότερα·

56.  θεωρεί απαραίτητο να θεσπίσει η ΕΕ νομοθεσία για την ποιότητα της γης, η οποία εξακολουθεί να υποβαθμίζεται λόγω της μη ενδεδειγμένης γεωργικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι αυτή η υποβάθμιση της γης όχι μόνο έχει αντίκτυπο στην αγορά και στην τιμή της γης, αλλά μειώνει και την παραγωγική ικανότητα της γης που μεταβιβάζεται στις μελλοντικές γενιές των νέων γεωργών·

57.  επισημαίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα πληρωμών της ΚΓΠ και οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, ειδικότερα, δεν προωθούν τη μεταβίβαση των γεωργικών γαιών και δεν προστατεύουν επαρκώς τους νέους γεωργούς από τη μεταβλητότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων, στην οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένοι για προφανείς λόγους που απορρέουν από το γεγονός ότι βρίσκονται σε φάση εκκίνησης και δεν διαθέτουν πρακτική εμπειρία ή ενδέχεται να μην έχουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα στη διάθεσή τους·

Κατάρτιση, καινοτομία και επικοινωνία

58.  επισημαίνει ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί η επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται στις αγροτικές περιοχές με την ενεργό συμμετοχή εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών· εκτιμά ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αυξηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που διατίθενται για την επαγγελματική κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές·

59.  υπογραμμίζει την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που δημιουργεί ευκαιρίες εθελοντισμού ή εργασίας των νέων σε έργα του τομέα των φυσικών πόρων, και σε διάφορους τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία·

60.  συνιστά την προώθηση της ενσωμάτωσης αυτών των νέων ανθρώπων στους συνεταιρισμούς όπου θα λαμβάνουν, αυτομάτως, σημαντικές συμβουλές σε θέματα εμπορίου και παραγωγής και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική τους εκμετάλλευση·

61.  επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων για τη στήριξη της ενσωμάτωσης των νέων σε μια επιχείρηση την οποία δεν ελέγχουν, οπότε η ενίσχυση που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τον ρόλο του νέου στην εν λόγω επιχείρηση·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης και παροχής συμβουλών στους δυνητικούς και στους καταγεγραμμένους γεωργούς νεαρής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη γεωργία (Agribusiness Startup) και των γεωργικών, τεχνολογικών, νέων τεχνολογικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως η εμπορική προώθηση, η δικτύωση, η επικοινωνία, η καινοτομία, η πολυλειτουργικότητα, η διαφοροποίηση και η χρηματοοικονομική εμπειρογνωσία·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης και να αυξήσουν τις ευκαιρίες και τα κίνητρα διεθνούς κινητικότητας· ενθαρρύνει τη συγκρότηση ενός συστήματος τύπου «Erasmus» σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των γεωργών νεαρής ηλικίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και ώστε να καταστεί δυνατή η αποδοτική και αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων·

64.  θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η διάδοση των δικτύων ερευνητών, ακαδημαϊκών, διαχειριστών και νέων ευρωπαίων γεωργών που ενδιαφέρονται να εντοπίσουν νέα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες της αγοράς που προκύπτουν από τον κόσμο των νέων αγροτικών επιχειρήσεων·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν διαθέσιμες στους γεωργούς νεαρής ηλικίας και στους νεοεισερχόμενους πληροφορίες σχετικά με τις καινοτόμες και μη συμβατικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται περισσότερο για την έναρξη λειτουργίας μιας νέας εκμετάλλευσης, όπως η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στους τελικούς χρήστες, η ανάπτυξη βιωσιμότερων γεωργικών συστημάτων, η ανάπτυξη νέων οργανωτικών μοντέλων (π.χ. επίμορτη αγροληψία, προχρηματοδότηση, πληθοπορισμός), η αύξηση των συνδέσεων μεταξύ της γεωργίας και της τοπικής κοινότητας, και η προσαρμογή των παραδοσιακών γνώσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών (π.χ. βιοτεχνική παραγωγή τροφίμων)·

66.  ζητεί, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η θνησιμότητα των επιχειρήσεων, να εφαρμοστεί μηχανισμός παρακολούθησης και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών με σκοπό να παρέχεται συνεχής στήριξη στους νέους κατά τη λήψη αποφάσεων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της επιχείρησής τους·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες, όπως η γαλλική πρωτοβουλία ‘Demain je serai paysan’ (Αύριο θα είμαι γεωργός) που έχουν ως στόχο την προώθηση του γεωργικού επαγγέλματος μεταξύ των νέων και την παροχή σε αυτούς όλων των πληροφοριών που χρειάζονται για να λάβουν τη σχετική κατάρτιση και να ιδρύσουν τις εκμεταλλεύσεις τους·

68.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους νέους στον τομέα της γεωργίας, μέσω συλλογικών και βασισμένων στην αλληλεγγύη δομών, όπως οι ενώσεις κοινών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γεωργικές εταιρείες), οι συνεταιρισμοί για την κοινή χρήση γεωργικού εξοπλισμού, οι συνεταιρισμοί μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οι ομάδες κοινής χρήσης εργατικού δυναμικού, οι υπηρεσίες αντικατάστασης, οι ομάδες αλληλοβοήθειας, οι ομάδες γεωργικής επέκτασης και καινοτομίας, οι ενώσεις γεωργών καταναλωτών, τα δίκτυα μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών παραγόντων (LEADER) κ.λπ.· τονίζει ότι αυτές οι μορφές οργάνωσης επιτρέπουν στους επαγγελματίες την ανταλλαγή εμπειριών, την παροχή συμβουλών, καθώς και την από κοινού ανάληψη ορισμένων επιβαρύνσεων, στοιχεία που είναι πολύτιμα για τον προϋπολογισμό και τα έσοδα των νέων που συχνά πρέπει να αντεπεξέλθουν σε σημαντικά έξοδα κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας·

69.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις υποδομές (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, σχολική και προσχολική εκπαίδευση, δρόμοι κ.λπ.) μεταξύ των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές και των νέων που ζουν σε αστικά κέντρα· θεωρεί, συνεπώς, απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι νέοι αγρότες στις αγροτικές περιοχές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και να στηρίξουν τις οικογένειές τους·

70.  ζητεί να ενθαρρυνθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και οι πρωτοβουλίες των γυναικών, ιδίως μέσω της προώθησης της γυναικείας ιδιοκτησίας, των δικτύων γυναικών γεωργών νεαρής ηλικίας, νεοεισερχόμενων και επιχειρηματιών, και μέσω της διαμόρφωσης συνθηκών-πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα με τρόπο ώστε να διευκολυνθεί για τις γυναίκες επιχειρηματίες της υπαίθρου η πρόσβαση σε επενδύσεις και δάνεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν επιχειρήσεις και να επιτύχουν σταθερό οικονομικό εισόδημα·

71.  πιστεύει ότι η ανανέωση των γενεών εξαρτάται από την ελκυστικότητα του γεωργικού επαγγέλματος, και κυρίως στην ικανότητά του να παράγει εισόδημα για όσους επιθυμούν να το ακολουθήσουν· τονίζει ότι, για να καταστεί η γεωργία βιώσιμη, η ΚΓΠ πρέπει να επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό ρύθμισης της αγοράς, ιδιαίτερα όταν οι αγορές δεν λειτουργούν ομαλά και προκαλούν κρίσεις· τονίζει ότι η τρέχουσα απορρύθμιση της αγοράς επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της γεωργίας, εκτρέπει τους νέους από τη γεωργία και γενικά έχει σοβαρό αντίκτυπο στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ήδη ιδρύσει γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι υπερχρεωμένοι λόγω των επενδύσεων κατά την εκκίνησή τους·

Δημόσιες υπηρεσίες

72.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη σύγχρονων αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων θα καταστήσει τη γεωργία πιο ελκυστική για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας· επισημαίνει ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση και εξειδίκευση στις τελευταίες τεχνολογίες προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, ιδίως, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις· τονίζει την ανάγκη στήριξης των καινοτόμων και μη συμβατικών προσεγγίσεων όπως η αγροοικολογία, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στους τελικούς χρήστες, η ψηφιακή γεωργική τεχνολογία και οι έξυπνες λύσεις, και ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε νέα ΚΓΠ θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αυτή·

73.  επισημαίνει ότι οι νέοι γεωργοί έχουν υψηλό δυναμικό καινοτομίας και διαφοροποίησης, δεδομένου ότι τείνουν να έχουν υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης και μεγαλύτερες διοικητικές ικανότητες και να είναι περισσότερο διατεθειμένοι να εισέλθουν σε νέες αγορές, να εισαγάγουν νέες μεθόδους παραγωγής και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στον γεωργικό τομέα, οι οποίες μπορούν, συγκεκριμένα, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της γεωργίας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί αποφασιστική στήριξη στους νέους που επιθυμούν να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνικές και διαδικασίες παραγωγής, όπως τα συστήματα γεωργίας ακριβείας και διατήρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την έρευνα με αντικείμενο τη χρήση γεωργικών τεχνολογιών και πρακτικών που καθιστούν δυνατή μια βιώσιμη γεωργία με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον· τονίζει ότι η επίτευξη και η διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τομέα της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας στην ΕΕ·

74.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί χρειάζονται πρόσβαση σε υποδομές, σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας δημόσιες εγκαταστάσεις και σε υπηρεσίες που να συμπεριλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, την υποστήριξη, την κατάρτιση, τις πολιτιστικές υπηρεσίες, τα ταχυδρομεία, τις δημόσιες μεταφορές και καλύτερους δρόμους· σημειώνει ότι πρέπει να διασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες και το ίδιο επίπεδο διαβίωσης για τους νέους που ζουν σε αγροτικές περιοχές και για τους νέους που ζουν σε αστικές περιοχές, προκειμένου να μην ενταθούν περαιτέρω η εγκατάλειψη των γεωργικών περιοχών και το γεωγραφικό χάσμα·

75.  ζητεί την ανάληψη ισχυρής δέσμευσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημιουργία διαύλων άμεσης διάθεσης στην αγορά που να επιτρέπουν στους γεωργούς νεαρής ηλικίας να πωλούν τα προϊόντα τους στις τοπικές αγορές με βιωσιμότερο τρόπο και με μεγαλύτερο όφελος·

76.  επισημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών είναι αναγκαία για τη βιώσιμη περαιτέρω ανάπτυξη της παραδοσιακής γεωργίας και των αγροτικών εδαφών στην Ευρώπη·

77.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια «ατζέντα για την ύπαιθρο», η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμένα μέτρα στο πλαίσιο των διαφόρων ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης·

78.  επισημαίνει ότι η ΚΓΠ χρειάζεται έξυπνες προσεγγίσεις, καθώς αυτές οι νέες λύσεις κάνουν την αγροτική ζωή και τα χωριά ελκυστικά στους νέους·

Μέτρα για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου

79.  θεωρεί απαραίτητη την παροχή μακροπρόθεσμων προοπτικών στους νέους γεωργούς προκειμένου να σταματήσει η εγκατάλειψη της υπαίθρου, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν νέες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στις αγροτικές περιοχές για τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών και των οικογενειών τους·

80.  συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να συνεκτιμηθούν τα μέτρα εναρμόνισης στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, τα μέτρα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και τα μέτρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων·

81.  επισημαίνει ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις γεωργικές τεχνικές και τα νέα μηχανήματα αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων πωλήσεων και εμπορίας, της κατάρτισης και της συλλογής δεδομένων και πληροφοριών·

82.  καλεί την Επιτροπή να κατευθύνει, στο πλαίσιο της επικείμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, τις άμεσες ενισχύσεις προς εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας και προς την αγροοικολογική γεωργία, καθώς αυτό θα ωφελήσει δυσανάλογα τους νεαρότερους και τους νεοεισερχόμενους γεωργούς·

83.  επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει να διαθέτουν επίσης υπηρεσίες για την άμβλυνση των πιέσεων της γεωργίας, όπως η επαγγελματική παροχή συμβουλών, η παροχή χρηματοπιστωτικών συμβουλών και η καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

84.  τονίζει την ανάγκη παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· χαιρετίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα των «έξυπνων χωριών», ο απώτερος στόχος των οποίων πρέπει να είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η παροχή εργασίας στους νέους σε αγροτικές περιοχές, είτε με τη μορφή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είτε με τη μορφή μη γεωργικών δραστηριοτήτων (κοινωνική μέριμνα, κινητικότητα, υγειονομική περίθαλψη, τουρισμός, ενέργεια)· θεωρεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία και η μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων θα καταστήσουν όλο και πιο δύσκολη την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος μέσω της βασικής γεωργικής δραστηριότητας, ιδίως στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

85.  πιστεύει ότι κάθε επιτυχημένη στρατηγική για την ανανέωση των γενεών και την στήριξη νέων γεωργών θα πρέπει να βασίζεται σε ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των νέων γεωργών σε γη, σε χρηματοδοτικούς πόρους, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε κατάρτιση, και να λαμβάνει υπόψη της την ανανέωση των γενεών προς όφελος των νεαρών και των μεγαλύτερης ηλικίας γεωργών· τονίζει ότι, με αυτόν τον τρόπο, η γεωργία, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα, μπορεί να καταστεί ένα ελκυστικό επάγγελμα για τους νέους γεωργούς και την ευρύτερη κοινωνία·

86.  διαπιστώνει ότι μια ισχυρή ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας και η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της γεωργίας της ΕΕ είναι αναγκαίες για το μέλλον της γεωργίας και πρέπει να προαχθούν στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ μετά το 2020·

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

87.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των περιβαλλοντικών μέτρων και την εναρμόνισή τους· επαναλαμβάνει ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας χρειάζονται μέτρα που να είναι σαφή και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα·

88.  πιστεύει ότι, προκειμένου να εξακολουθήσουν να κατοικούνται οι αγροτικές περιοχές και να εξασφαλιστεί παρόμοιο βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους τους με τις αστικές περιοχές, πρέπει επειγόντως να αρθούν οι ρυθμιστικοί και διοικητικοί φραγμοί ώστε να δοθεί στους γεωργούς η δυνατότητα να ασκούν συμπληρωματικές γεωργικές και μη γεωργικές δραστηριότητες, κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγειονομικής περίθαλψης, του τουρισμού, της κινητικότητας των ηλικιωμένων και της ενέργειας και να εξασφαλιστεί έτσι επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς και τις οικογένειές τους και να μειωθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης της υπαίθρου·

89.  ζητεί τη διεξαγωγή νέου διαλόγου με την κοινωνία σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, προκειμένου να σχηματιστεί μια ρεαλιστική εικόνα της γεωργικής δραστηριότητας και να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με το επάγγελμα του γεωργού και με τον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα·

Άλλα ζητήματα

90.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των γεωργών ενόψει των διαφόρων κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κινδύνων και, με αυτόν τον τρόπο, να καταστούν οι εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές, ιδίως με τη θέσπιση νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και την ενίσχυση των υφιστάμενων·

91.  εφιστά την προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές, κλιματικές και υγειονομικές συνθήκες των οποίων είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ζητεί, ως εκ τούτου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, να ληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι εν λόγω περιφέρειες και οι ειδικές ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους κατά την εφαρμογή και την ανάπτυξη των μέσων της ΚΓΠ για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

92.  τονίζει ότι οι μικρές και οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες και αναζητούν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης συμβουλευτικών υπηρεσιών ή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων·

93.  συνιστά στην ανανέωση των γενεών να λαμβάνεται επίσης υπόψη η διαγενεακή εναλλαγή προς όφελος των νέων και των μεγαλύτερης ηλικίας γεωργών· αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση από τους γεωργούς ενός σχεδίου διαδοχής στη γεωργική δραστηριότητα και σημειώνει ότι απαιτείται μεταβατική ενίσχυση για τη διευκόλυνση αυτής της διαδοχής·

o
o   o

94.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.
(3) ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2017)0197.
(5) ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 57.
(6) ΕΕ C 350 της 18.10.2017, σ. 5.


Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
PDF 403kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0493),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0336/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Μαρτίου 2017 επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Μαρτίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0263/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα δημοσιευτούν μαζί με την τελική νομοθετική πράξη στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008

P8_TC1-COD(2016)0238


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/973.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απαγορευμένα είδη

Ο κανονισμός που πρόκειται να εγκριθεί βάσει της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (2016/0074(COD)) θα πρέπει να περιέχει διατάξεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα είδη για τα οποία απαγορεύεται η αλιεία. Για τον λόγο αυτό, τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν να μην περιληφθεί κατάλογος σχετικά με τη Βόρεια Θάλασσα στον παρόντα κανονισμό (2016/0238(COD)).

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα περιλάβουν τις ακόλουθες διατάξεις ελέγχου στην προσεχή επανεξέταση του κανονισμού ελέγχου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009), σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τη Βόρεια Θάλασσα: προαναγγελία, απαιτήσεις ημερολογίου, καθορισμένοι λιμένες και άλλες διατάξεις ελέγχου.

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 109.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0357).


Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
PDF 405kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0128),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0114/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τo Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, την Τσεχική Βουλή και την Τσεχική Γερουσία, το Δανικό Κοινοβούλιο, το Εσθονικό Κοινοβούλιο, το Κροατικό Κοινοβούλιο, το Λετονικό Κοινοβούλιο, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, την Πολωνική Δίαιτα και την Πολωνική Γερουσία, τη Ρουμανική Βουλή και τη Ρουμανική Γερουσία, και το Σλοβακικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

P8_TC1-COD(2016)0070


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/957.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το άρθρο 3 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα, ορίζει ότι τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα θεωρούνται τμήμα της αμοιβής, εκτός εάν καταβάλλονται υπό μορφή επιστροφής εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, στέγης και διατροφής. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει επίσης ότι «ο εργοδότης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο η), επιστρέφει τα έξοδα στον αποσπασμένο εργαζόμενο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική που εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση του αποσπασμένου εργαζόμενου».

Κατά την άποψη της Επιτροπής, με τη φράση «σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική που εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση» εννοείται κατ’ αρχήν το εθνικό δίκαιο και/ή την πρακτική του κράτους μέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-396/13 (σκέψη 59), η επιστροφή εξόδων καλύπτει επίσης την περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης καλύπτει έξοδα των εργαζομένων χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται πρώτα να πληρώσουν και στη συνέχεια να ζητήσουν την επιστροφή τους.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει ότι, λόγω του υψηλού βαθμού κινητικότητας των διεθνών οδικών μεταφορών, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την απόσπαση εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα μόνο από την ημερομηνία εφαρμογής της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου και για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδώσουν την εν λόγω πράξη χωρίς καθυστέρηση ώστε να προσαρμοστούν οι κανόνες στις συγκεκριμένες ανάγκες των αποσπασμένων εργαζομένων του τομέα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών.

Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ειδικής τομεακής νομοθετικής πράξης, η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στις οδικές μεταφορές. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών που δεν αποτελούν απόσπαση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών, και θα αναλάβει δράση όπου κριθεί σκόπιμο.

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 81.
(2) ΕΕ C 185 της 9.6.2017, σ. 75.


Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I
PDF 392kWORD 60k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))
P8_TA(2018)0214A8-0377/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0128),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0121/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Μαρτίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0377/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO)

P8_TC1-COD(2017)0056


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/975.)

(1) EE C 288 της 31.8.2017, σ. 129.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0001).


Βιώσιμη χρηματοδότηση
PDF 573kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση (2018/2007(INI))
P8_TA(2018)0215A8-0164/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της G20 για βιώσιμη ανάπτυξη που υιοθετήθηκε κατά τη γερμανική Προεδρία από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, με ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση: «Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία πολιτικής – στο νομισματικό, φορολογικό και διαρθρωτικό τομέα – τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, για να επιτευχθεί ο στόχος της ισχυρής, βιώσιμης, ισόρροπης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα»,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τη δέσμευση να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και του αντικτύπου της και να διασφαλιστούν η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Επιτροπής για βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) και συγκεκριμένα τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Χρηματοδότηση της βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας», η οποία περιγράφει την ένταση μεταξύ της συμπεριφοράς για αναζήτηση βραχυπρόθεσμου κέρδους και της ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί στόχοι καθώς και οι στόχοι διακυβέρνησης (ΠΚΔ), και ιδίως στην παράγραφο 5 για τους κινδύνους το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το πλαίσιο πολιτικής να υποκύψουν στην «τραγωδία του ορίζοντα» στη σελίδα 16,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών (COM(2017)0292),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Financing a Sustainable European Economy» (Χρηματοδότηση της βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας),

–  έχοντας υπόψη τη σελίδα 14 της ενδιάμεσης έκθεσης της ΟΕΥΕ, στην οποία αναφέρεται ότι οι επενδυτές έχουν συνδυασμένη έκθεση σε τομείς έντασης άνθρακα περίπου το 45 % και ότι λιγότερο από το 1 % των παγκόσμιων θεσμικών επενδυτών αφορούν πράσινη υποδομή,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα πλαίσια εποπτείας, ιδίως της οδηγίας2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)(1), και τους λογιστικούς κανόνες για τους επενδυτές, αποθαρρύνουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, και ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας απαιτούν επίπεδο κεφαλαίου ανάλογο με το επίπεδο κινδύνου για χρονικό ορίζοντα ενός έτους και συνεκτιμώντας μόνον τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του γαλλικού νόμου αριθ. 2015-992 της 17ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση για την πράσινη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 του Mark Carney, διοικητή της Τράπεζας τη Αγγλίας και προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την έκθεση πρωτοβουλίας «Carbon Trackers» του 2015, με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η συνδυασμένη αγοραία κεφαλαιοποίηση των κορυφαίων τεσσάρων αμερικανών παραγωγών άνθρακα μειώθηκε κατά περισσότερο από 99 % από το τέλος του 2010,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Λουξεμβούργου-ΕΤΕπ που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη σελίδα 9 του έγγραφου συζήτησης της E3G του Μαΐου 2016 με τίτλο «Clean Energy Lift Off – Capitalising Europe’s Energy Union», με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι από το 2008 έως το 2013, οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη απώλεσαν πάνω από το ήμισυ της αγοραίας αξίας τους ύψους 1 τρισεκατομμυρίου EUR,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας «Carbon Tracker» του 2015 και του 2016, από τις οποίες προκύπτει ότι ακόμη 1,1 έως 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα ορυκτά καύσιμα κινδυνεύουν να απωλεσθούν, με 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τη «Σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για κοινές προσεγγίσεις στις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης και στην περιβαλλοντική και κοινωνική Δέουσα Επιμέλεια», («κοινές προσεγγίσεις»), στην οποία αναγνωρίζονται «η ευθύνη των μελών να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» και «η ευθύνη των μελών να λαμβάνουν υπόψη, στις αποφάσεις τους για την παροχή δημόσιας στήριξης για εξαγωγικές πιστώσεις, τις θετικές και τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των έργων, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς ή σε τομείς που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές ή κοντά σε αυτές, καθώς και τους περιβαλλοντικούς και τους κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τρέχουσες δραστηριότητές τους»,

–  έχοντας υπόψη τις των κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές του 2017, ιδίως τη σελίδα 13, όπου αναφέρεται ότι «οι επενδυτές, ακόμη και εκείνοι με μειοψηφικές συμμετοχές, ενδέχεται να συνδεθούν άμεσα με τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν εν όλω ή εν μέρει από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, οι οποίες προκύπτουν από την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση, μετοχών της εταιρείας που προκαλούν ή συμβάλλουν σε ορισμένες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις»,

–  έχοντας υπόψη την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία (GET), η οποία έχει στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και άλλων μορφών υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή/και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις αυτές, με ιδιαίτερη έμφαση στα έγγραφα της ΕΤΑΑ που συνδέουν τον αντίκτυπο της μετάβασης με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της αλλαγής της μεθοδολογίας αξιολόγησης ενός έργου,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του ΟΟΣΑ, του 2017, με τίτλο «Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές»: Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη με τίτλο «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Τόνωση των επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τον γαλλικό νόμο της 27ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την υποχρέωση επαγρύπνησης των επιχειρήσεων, και ιδίως τα άρθρα του 1 και 2,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(2) (οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση – NFRD), και ιδίως τα άρθρα 19 και 19α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ και τις αιτιολογικές σκέψεις 3, 6, 7 και 8 της οδηγίας 2014/95/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων(3) (οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)(4) (οδηγία ΙΕΣΠ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012(6) (κανονισμός STS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)(7) (κανονισμός PRIIP), ο οποίος ορίζει ότι όταν ένα συσκευασμένο για ιδιώτες επενδυτές και βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν έχει αποδεδειγμένο περιβαλλοντικό ή κοινωνικό σκοπό, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει στον υποψήφιο ιδιώτη επενδυτή και το ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι αυτοί πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Triodos Bank περί «μοντέλου εντολών», που περιέχει τις απαιτήσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων στις επενδυτικές αποφάσεις, της ενεργού συμμετοχής και της ψηφοφορίας επί των θεμάτων αυτών, η επιλογή των βιώσιμων οροθεσίων, της λιγότερο συχνής αλλά πιο ουσιαστικής υποβολής εκθέσεων από τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού και με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και διάρθρωση των αποδοχών,

–  έχοντας υπόψη τη νέα ερμηνεία της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την καταπιστευματική αξίωση, γεγονός που αποδυναμώνει τον σύνδεσμο και επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση ηθικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη,

–  έχοντας υπόψη τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου στον κόσμο και την ανάδειξή της, από τον Ιανουάριο του 2018, στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές των Οικονομικών με θετικές επιπτώσεις που ανέπτυξε η Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής: ένα βασικό μέσο για την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού», στην οποία τονίζεται ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών κυβερνήσεων στην ενίσχυση της δεξαμενής επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την εξέταση για τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος από την UNEP,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας για τα ομόλογα για το κλίμα του 2017, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ομολογίες για την μετάβαση προς μια παγκόσμια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του UNEP του 2016 η οποία διαπιστώνει ότι πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ήδη ή προετοιμάζουν αξιολογήσεις βιωσιμότητας και οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ΕΕ, και σε συνάρτηση με το στοιχείο ότι οι αναλύσεις αυτές πρέπει να βασίζονται σε τυποποιημένα σενάρια για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που θα συγκρατεί την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σαφώς κάτω από 2 °C,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση που διατυπώθηκε στην τελική έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιανουαρίου 2018, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει δοκιμή βιωσιμότητας σε όλες τις οικονομικές νομοθετικές προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (COM(2017)0292) και τη σαφή δήλωση της Επιτροπής ότι «υποστηρίζει την προσαρμογή των ιδιωτικών επενδύσεων στις απαιτήσεις για το κλίμα, την αποδοτικότητα των πόρων και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, τόσο μέσω μέτρων πολιτικής όσο και μέσω δημόσιων επενδύσεων» (COM(2016)0601),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Απριλίου 2017 της Bundesbank και το τριμηνιαίο δελτίο της Τράπεζας της Αγγλίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, όπου αναφέρεται ότι τα περισσότερα χρήματα σε κυκλοφορία δημιουργούνται από τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα όταν οι τράπεζες εκδίδουν δάνεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 στοιχείο γ) της Συμφωνίας των Παρισιού που υπογραμμίζει την ανάγκη οι ροές χρηματοδότησης να συνάδουν με μια πορεία επίτευξης χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και με μια ανάπτυξη ανθεκτική στις κλιματικές μεταβολές,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (UNISDR) και του Κέντρου Έρευνας της Επιδημιολογίας των Καταστροφών (CRED) με τίτλο «The Human Cost of Weather related Disasters 1995-2015» (Το ανθρώπινο κόστος των καταστροφών που οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα 1995-2015), στην οποία επισημαίνεται ότι το 90 % των μεγάλων καταστροφών που καταγράφηκαν αυτή την περίοδο και προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους, συνδέονταν με το κλίμα και τον καιρό και ότι, παγκοσμίως, οι καταστροφές προκαλούν οικονομικές ζημίες ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε χρόνο(8),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 και την «προτεραιότητα 3: επενδύσεις στη μείωση του κινδύνου καταστροφών με στόχο την ανθεκτικότητα», συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 30 όπου επισημαίνεται η ανάγκη «προώθησης, κατά περίπτωση, της συνεκτίμησης των πτυχών και των μέτρων μείωσης του κινδύνου καταστροφών στα χρηματοπιστωτικά και στα δημοσιονομικά μέσα»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ιουνίου 2017, με τίτλο «Συστάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν το κλίμα»,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σχετικά με τους κινδύνους των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και την ανάγκη διενέργειας ευρωπαϊκών «δοκιμών αντοχής σε σχέση με τον άνθρακα»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 31/2016, η οποία διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ ως πολιτική δέσμευση στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 για δαπάνη ενός ευρώ σε κάθε πέντε (20 %) για σκοπούς που σχετίζονται με το κλίμα, είναι εκτός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την τήρηση της δέσμευσης αυτής, δεδομένου ότι ο τρέχων προγραμματισμός θα αντιστοιχούσε μόνο στο 18 % περίπου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2016, της 27ης Απριλίου 2017, η οποία δείχνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα συνεχίζει να αντανακλά τα διαφορετικά πλαίσια των αγορών σε επίπεδο ΕΕ και δεν έφτασε ούτε καν στο επίπεδο του 20 % σε 16 κράτη μέλη το 2016 και ότι, ενώ οι επενδύσεις για τη δράση για το κλίμα το 2016 εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 11 χώρες και έργα ενεργειακής απόδοσης σε 18 κράτη μέλη το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη, στην οποία εκτιμάται ότι το ελάχιστο κενό όσον αφορά τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην ΕΕ αντιστοιχεί σε 100-150 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος και ότι το συνολικό κενό θα υπερβεί το 1,5 τρισεκατομμύριο EUR την περίοδο 2018-2030,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ 2017/2018 για τις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με τις καινοτομίες και την βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη(12),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία του 2015 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(13),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποχρέωση σεβασμού, προστασίας και αποκατάστασης,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A8-0164/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν και πρέπει να παίξουν ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία στην ΕΕ που εκτείνεται πέραν της κλιματικής μετάβασης και των οικολογικών ζητημάτων και που αφορά επίσης τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση των σχετικών αδυναμιών της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις είναι στενά συνδεδεμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιουλίου 2017, το έλλειμμα χρηματοδότησης των προσπαθειών της Ευρώπης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ανέρχεται σε περίπου 180 δισεκατομμύρια EUR, εξαιρουμένων των άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική μετάβαση πρέπει να αποτελέσει παράγοντα συνύπαρξης και συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει μέσο αντιμετώπισης των κοινωνιακών αλλαγών στην πορεία προς μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και προώθησης της ευημερίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα κριτήρια για τις επενδύσεις στον τομέα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να είναι εξαιρετικά εξελιγμένα και μπορούν να αποτελέσουν καλό σημείο εκκίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση δεν περιορίζεται στο κλίμα και τις πράσινες επενδύσεις και θα πρέπει, συνεπώς, να περιλάβει κατεπειγόντως και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια που αφορούν τη διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα προβλέψιμο και σταθερό ρυθμιστικό σύστημα για τις επενδύσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχει πρωταρχική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιερώνοντας ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο του οποίου οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθοριστούν σταδιακά μέσω ειδικών νομοθετικών πρωτοβουλιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας όλων των ενδιαφερομένων φορέων, για το οποίο απαιτείται διατομεακή νομοθεσία από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες επενδυτές δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε προϊόντα που τηρούν τα κριτήρια ΠΚΔ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων των εταιρειών που αφορούν τα κριτήρια ΠΚΔ, προκειμένου να αποτραπεί η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας («πράσινο ξέπλυμα»)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του αντικτύπου θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ταξινόμησης των βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του αντικτύπου των επενδύσεων στους στόχους ΠΚΔ·

Η ανάγκη να δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για την κινητοποίηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για μια βιώσιμη μετάβαση

1.  τονίζει τη σημασία μιας ταχύτερης βιώσιμης μετάβασης ως ευκαιρίας για προσανατολισμό των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων προς μακροπρόθεσμες, καινοτόμες, φιλικές προς την κοινωνία και αποτελεσματικές επενδύσεις· αναγνωρίζει την υφιστάμενη τάση απαλλαγής από τον άνθρακα, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για απαλλαγή και από άλλες βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών τραπεζών και των κεφαλαιαγορών οι οποίες θα αποκομίσουν τα οφέλη της καινοτομίας στον τομέα αυτόν· σημειώνει ότι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) οφέλη και κίνδυνοι συχνά δεν ενσωματώνονται επαρκώς στις τιμές και ότι το γεγονός αυτό παρέχει κίνητρα στην αγορά σε μη βιώσιμη και βραχυπρόθεσμα προσανατολισμένη χρηματοδότηση για ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά που εστιάζονται σε γρήγορες αποδόσεις· τονίζει ότι απαιτείται ένα καλά σχεδιασμένο πολιτικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση της βιώσιμης χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες των περιφερειών της ΕΕ· σημειώνει ότι αυτό το πλαίσιο θα συνέβαλε στην κινητοποίηση κεφαλαίων της απαιτούμενης κλίμακας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της αγοράς για τη διοχέτευση κεφαλαιακών ροών σε περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη οικονομία·

Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και οι πολιτικές που απαιτούνται για τη διόρθωση των αδυναμιών της αγοράς

2.  τονίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο σύνολό του και η βασική λειτουργία του να κατανείμει τα κεφάλαια με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας θα πρέπει, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ, να διέπεται από τις αξίες της ισότητας και της αμεροληψίας και της αρχής της βιωσιμότητας και θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες ΠΚΔ και το κόστος της μη ανάληψης δράσης σε επενδυτικές αναλύσεις και επενδυτικές αποφάσεις· σημειώνει ότι η εσφαλμένη εκτίμηση ή η παραπλανητική παρουσίαση των κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων των χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τη σταθερότητα της αγοράς· υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, διευκολύνοντας τη διάθεση κεφαλαίων και τον αναπροσανατολισμού των επενδύσεων σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις, και προς την κατεύθυνση δραστηριοτήτων για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και την αποδοτικότητα ως προς τους πόρους που είναι σε θέση να μειώσουν την τρέχουσα ανάγκη μελλοντικών πόρων και, ως εκ τούτου, ικανές να καλύψουν τους στόχους αειφορίας της ΕΕ και της συμφωνίας του Πρισιού· αναγνωρίζει ότι μια κατάλληλη και αυξανόμενη τιμή για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο μίας λειτουργικής και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο θα διορθώσει τις υφιστάμενες αδυναμίες της αγοράς· επισημαίνει ότι η τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα έχει ασταθής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των άμεσων και των έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

Μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και σχετικοί συστημικοί κίνδυνοι

3.  υπογραμμίζει ότι, αν και η αξία εξακολουθεί να συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τον άνθρακα στους ισολογισμούς επιχειρήσεων, η αξία θα πρέπει να ακολουθήσει πτωτική τάση μόλις επιτευχθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· υπογραμμίζει, συνεπώς, τους τεράστιους συστημικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τα μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία άνθρακα και οι περιβαλλοντικά επιζήμιες συνιστώσες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εάν αυτά στοιχεία ενεργητικού δεν τιμολογηθούν εγκαίρως με γνώμονα το οικείο μακροπρόθεσμο προφίλ κινδύνου· τονίζει την ανάγκη αναγνώρισης, εκτίμησης και προνοητικής διαχείρισης των εκθέσεων και, ύστερα από μια μεταβατική περίοδο, αναλογικής υποχρεωτικής δήλωσης και σταδιακής διάθεσης των περιουσιακών αυτών στοιχείων ως ζωτικής σημασίας για την ομαλή μετάβαση σε τακτικές, ισόρροπες, σταθερές και θετικές για το περιβάλλον και αποδοτικές από απόψεως πόρων επενδύσεις· συνιστά να επεκταθούν τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να συμπεριλάβουν και θεμελιώδη οικολογικά συστήματα και υπηρεσίες·

4.  ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκών «δοκιμών αντοχής άνθρακα», όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) το 2016, για τις τράπεζες και άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τον προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τέτοιου είδους μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις του ΕΣΣΚ για ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή πολιτικές προληπτικής εποπτείας, όπως συγκεκριμένες προσαρμογές των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα βασίζονται στην ένταση άνθρακα επιμέρους ανοιγμάτων ή στα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που θα εφαρμόζονται στη συνολική επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται εξαιρετικά ευάλωτα σε μια απότομη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· επισημαίνει την επικείμενη αναθεώρηση των κανονισμών για την ίδρυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) ως ευκαιρία για να εξεταστεί ο ρόλος των ΕΕΑ στη διερεύνηση και την ανάπτυξη προτύπων για την αξιολόγηση κινδύνων που αφορούν τον άνθρακα και άλλων σχετικών με το περιβάλλον, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και ένταξη στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου των τραπεζών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τη βιωσιμότητα των ιδρυμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση·

Χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση

5.  τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης, θα απαιτήσει τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καθοριστικό ρόλο της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, παρέχοντας τα κατάλληλα μηνύματα και κίνητρα· καλεί τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, τις ΕΕΑ και την ΕΤΕ, να αξιολογούν τις εθνικές και συλλογικές τους ανάγκες για δημόσιες επενδύσεις, και την κάλυψη των εν δυνάμει χασμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για την κλιματική αλλαγή εντός των επόμενων πέντε ετών, καθώς και για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· προτείνει τον συντονισμό αυτής της διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός συστήματος για την παρακολούθηση των πραγματικών χρηματοοικονομικών ροών προς βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση· επικροτεί τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενσωματώνουν δείκτες βιωσιμότητας, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή, όπως τα πράσινα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διευκρίνιση στην οποία προέβη η Eurostat όσον αφορά την αντιμετώπιση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς λογαριασμούς, δεδομένου ότι, μέσω αυτής της αποσαφήνισης της αντιμετώπισης, θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν σημαντικές ροές δημοσίων κεφαλαίων για έναν τομέα που σήμερα ευθύνεται για τα τρία-τέταρτα του επενδυτικού κενού της ΕΕ σε καθαρή ενέργεια έως το 2030· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης των δημοσίων επενδύσεων που συνδέονται με τους στόχους ΚΠΔ, ούτως ώστε να κατανείμει το κόστος αυτών των έργων σε όλον τον κύκλο ζωής των συναφών δημοσίων επενδύσεων·

Δείκτες αειφορίας και ταξινόμηση ως κίνητρο για βιώσιμες επενδύσεις

6.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί μιας διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κλιματολογίας και συμμετεχόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για τη θέσπιση έως το τέλος του 2019 μιας άρτιας, αξιόπιστης και τεχνολογικά ουδέτερης ταξινόμησης της βιωσιμότητας, που θα βασίζεται σε δείκτες οι οποίοι μετρούν τον πλήρη αντίκτυπο των επενδυτικών έργων στη βιωσιμότητα και επιτρέπουν τη σύγκριση επενδύσεων και εταιρειών· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν τέτοιοι δείκτες βιωσιμότητας ως πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ενωσιακής ταξινόμησης της βιωσιμότητας και να ενταχθούν αυτοί οι δείκτες στις ενοποιημένες εκθέσεις· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της ταξινόμησης της βιωσιμότητας θα πρέπει να ακολουθείται από τις εξής πρόσθετες νομοθετικές προτάσεις: ένα γενικό, υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένου καθήκοντος αρωγής, που θα αναπτυχθεί πλήρως εντός μεταβατικής περιόδου και θα συνυπολογίσει την αρχή της αναλογικότητας, μια υπεύθυνη ταξινόμηση των επενδύσεων και μια πρόταση για την ενσωμάτωση των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

7.  σημειώνει ότι ήδη υπάρχουν δείκτες βιωσιμότητας, ωστόσο τα σημερινά πλαίσια εθελοντικής υποβολής εκθέσεων δεν είναι εναρμονισμένα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καταρτίσει τη φορολογική της ταξινόμηση για την αειφορία με βάση έναν εναρμονισμένο κατάλογο δεικτών βιωσιμότητας που θα βασίζεται στο υφιστάμενο έργο μέσω, μεταξύ άλλων, της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Αναφοράς (GRI), των Αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN PRI) του ίδιου του ΟΟΣΑ και του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως των υφισταμένων δεικτών της Eurostat όσον αφορά την απόδοση των πόρων· συνιστά αυτοί οι δείκτες να περιληφθούν στην ταξινόμηση με δυναμικό τρόπο και με σαφή καθοδήγηση προς τους επενδυτές ως προς τις προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί ορισμένα πρότυπα· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει δείκτες στάθμισης ανάλογα με το επείγον της αντιμετώπισής τους ανά πάσα στιγμή· υπογραμμίζει ότι η ταξινόμηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δέσμευσης και ευελιξίας, το οποίο σημαίνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει, εντός μιας μεταβατικής περιόδου, να είναι υποχρεωτικό και τυποποιημένο, ωστόσο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως εξελισσόμενο μέσο που θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους αναδυόμενους κινδύνους ή/και τους κινδύνους που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί καταλλήλως·

8.  θεωρεί ότι η συμπερίληψη έτοιμων ποσοτικών δεικτών και ποιοτικών εκτιμήσεων σχετικά με το κλίμα και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων ως ένα σημαντικό βήμα προς μια υπεύθυνη επενδυτική ταξινόμηση που είναι σύμφωνη με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το εργατικό δίκαιο· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ πρέπει να περιλαμβάνει τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα για τις εν λόγω επενδύσεις που θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, τον αποκλεισμό των πόρων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή χωρίς προηγούμενη συναίνεση μετά από πληροφόρηση από τις πληγείσες κοινότητες, καθώς και τα ελάχιστα πρότυπα διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις της ΕΕ για την εταιρική διακυβέρνηση και την υποβολή εκθέσεων, με συμμόρφωση στα πρότυπα της ΕΕ για την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και τα πρότυπα της ΕΕ για τη δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς και της φορολογικής διαφάνειας·

Σήμα πράσινης χρηματοδότησης

9.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί μιας διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί παράγοντες για να θεσπιστεί πριν από τα τέλη 2019 ένα «σήμα πράσινης χρηματοδότησης», μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα χορηγούνται σε επενδύσεις, ίδια κεφάλαια και συνταξιοδοτικά προϊόντα που έχουν ήδη επιτύχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τη ταξινόμηση της βιωσιμότητας ως κατευθυντήριες γραμμές για την επενδυτική απόφαση, κυρίως εκείνων που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα έναντι άλλων παραγόντων· συνιστά αυτό το «σήμα πράσινης χρηματοδότησης» να περιλαμβάνει ελάχιστα πρότυπα για τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού και την αρχή περί μη πρόκλησης ζημίας σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου ΠΚΔ, και δραστηριότητες που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην επίτευξη «θετικού αντίκτυπου» όπως ορίζεται από την Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)· σημειώνει ότι μια σημαντική λειτουργία της ταξινομήσεως, και ένα σήμα «πράσινης χρηματοδότησης», είναι να ενισχυθεί η αξιολόγηση του κινδύνου από τους συμμετέχοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε κλίμακα αξιολόγησης που βασίζεται στην αγορά· χαιρετίζει καινοτομίες από τους παράγοντες της αγοράς, όπως είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά την ανάπτυξη και διαχείριση μιας τέτοιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

Η ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης χρηματοδότησης σε όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα

10.  επισημαίνει την πρόσφατη συμπερίληψη των θεμάτων βιωσιμότητας στα PRIIP (συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και ασφαλιστικά προϊόντα) και στους κανονισμούς STS (απλοί, διαφανείς και τυποποιημένοι), καθώς και στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και στο NFRD· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής ρυθμιστική εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τα πράσινα και βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού· επικροτεί την ένταξη στην οδηγία για τα ΙΕΣΠ της αναγνώρισης των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την επέκταση της αρχής της συνετής διαχείρισης και την αναφορά στις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί να υπάρξει σωστή και αναλογική ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης χρηματοδότησης σε όλες τις νέες και αναθεωρημένες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω γενικής πρότασης ή ειδικών προτάσεων· ζητεί να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εναρμονιστούν ο ορισμός των παραγόντων ΠΚΔ και η ενσωμάτωσή τους σε όλα τα νέα και αναθεωρημένα νομοθετήματα·

11.  ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει την εξουσία που της ανατίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, για να εκδώσει, το ταχύτερο δυνατόν και πριν από την ανάπτυξη της ταξινόμησης της βιωσιμότητας, κατ' εξουσιοδότηση πράξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνεται κατά πόσο ένα συσκευασμένο για ιδιώτες επενδυτές και βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους· ζητεί επίσης να θεσπιστεί ένα αναλογικό, υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2017 του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές, το οποίο θα απαιτεί από τους επενδυτές να προσδιορίζουν, να αποτρέπουν, να μετριάζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες και τους κινδύνους ΠΚΔ, μετά από μεταβατική περίοδο· υποστηρίζει ότι αυτό το πανευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να βασιστεί στον γαλλικό νόμο για την εταιρική υποχρέωση επαγρύπνησης που αφορά τις εταιρείες και τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών· ζητεί επίσης την άμεση αναφορά στα κριτήρια ΠΚΔ στην «εποπτεία προϊόντων και τη διακυβέρνηση» (POG) σε όλα τα νέα και αναθεωρημένα νομοθετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που τελεί επί του παρόντος υπό συζήτηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση να ενσωματωθεί η αρχή «προτεραιότητα στη βιωσιμότητα» σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμογής και επιβολής της ΕΕ·

Κίνδυνοι βιωσιμότητας στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας

12.  σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα μπορούν επίσης να ενέχουν οικονομικούς κινδύνους και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλώνται, αν είναι ουσιαστικοί, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την προληπτική εποπτεία των τραπεζών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εγκρίνει μια στρατηγική ρύθμισης και ένα χάρτη πορείας, που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μέτρηση των κινδύνων βιωσιμότητας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας και να προωθήσει την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο πλαίσιο της Βασιλείας IV προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα· τονίζει ότι όλοι οι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια πρέπει να βασίζονται και να αντικατοπτρίζουν πλήρως τους εντοπισμένους κινδύνους· έχει ως στόχο να δρομολογήσει ένα πιλοτικό σχέδιο της ΕΕ εντός του επόμενου ετήσιου προϋπολογισμού, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη μεθοδολογικών σημείων αναφοράς για τον σκοπό αυτό·

Δημοσιοποίηση

13.  τονίζει ότι η δημοσιοποίηση αποτελεί σημαντική βασική προϋπόθεση για βιώσιμη χρηματοδότηση· χαιρετίζει το έργο της ειδικής ομάδας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις συστάσεις της· ζητεί την ενσωμάτωση του κόστους μη ανάληψης δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και άλλους κινδύνους βιωσιμότητας, στα πλαίσια γνωστοποίησης· προτείνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει υποχρέωση κοινοποίησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας περί Λογοδοσίας και της NFRD, την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις από το 2020, η οποία θα περιλαμβάνει περίοδο μεταφοράς στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για την εφαρμογή· σημειώνει ότι το άρθρο 173 του γαλλικού νομοσχεδίου για την ενεργειακή μετάβαση ήδη παρέχει έναν πιθανό μορφότυπο για ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική κοινοποίηση των κλιματικών κινδύνων από τους επενδυτές· ζητεί να εξεταστεί διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της NFRD· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πλαίσιο απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να είναι αναλογικό προς τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχουν το ίδρυμα, η περιπλοκότητά του και ο βαθμός εξέλιξής του· συνιστά να καταστεί υποχρεωτικό κάθε είδος κοινοποίησης που απαιτείται σήμερα στο πλαίσιο του κανονισμού PRIIP και μέσω του εγγράφου βασικών πληροφοριών για όλα τα λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

Καθήκοντα του καταπιστευματοδόχου

14.  σημειώνει ότι τα καθήκοντα καταπιστευματοδόχου έχουν ήδη ενσωματωθεί στο χρηματοοικονομικό κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης, ωστόσο επιμένει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν κατά τον καθορισμό, τη θέσπιση και τη δοκιμή μιας εύρωστης και αξιόπιστης βιώσιμης ταξινόμησης που θα περιλαμβάνει βασικές επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της επενδυτικής στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνου, της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης για όλους τους παράγοντες της επενδυτικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των ανεξάρτητων συμβούλων επενδύσεων ή άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών· προτείνει το καθήκον καταπιστευματοδόχου να διευρυνθεί προκειμένου να περιλαμβάνει και υποχρεωτική «αμφίδρομη διαδικασίας ένταξης», σύμφωνα με την οποία όλοι οι φορείς της επενδυτικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των ανεξάρτητων συμβούλων επενδύσεων ή άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών, πρέπει να συνυπολογίζουν στις αποφάσεις τους τους χρηματοοικονομικά σημαντικούς κινδύνους, καθώς και το κόστος της μη δράσης, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις μη χρηματοοικονομικά σημαντικές προτιμήσεις ΠΚΔ των πελατών και των δικαιούχων ή των τελικών επενδυτών, οι οποίοι θα πρέπει να ερωτώνται προληπτικά σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις προτιμήσεις βιωσιμότητας· ζητεί να ενσωματωθεί το κόστος της μη ανάληψης δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και άλλων κινδύνων για τη βιωσιμότητα και να καταστεί μέρος της διαχείρισης κινδύνου και της αξιολόγησης της δέουσας επιμέλειας των εταιρικών διοικητικών συμβουλίων και των δημοσίων αρχών και ως μέρος των καταπιστευματικών καθηκόντων των επενδυτών·

Υποδείγματα συμβάσεων ταυτοποίησης ΠΚΔ

15.  καλεί τις ΕΕΑ να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για υποδείγματα συμβάσεων μεταξύ των ιδιοκτητών των περιουσιακών στοιχείων και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, των ανεξάρτητων επενδυτικών συμβούλων και άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών, οι οποίες θα ενσωματώσουν σαφώς τη διαβίβαση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι δικαιούχοι, καθώς και σαφείς προσδοκίες όσον αφορά την ταυτοποίηση και την ενσωμάτωση των κινδύνων και παραγόντων ΠΚΔ, προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν, να μετριαστούν και να αντισταθμιστούν αυτοί οι κίνδυνοι· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών πόρων για τις ΕΕΑ στο πλαίσιο της εν αναμονή αναθεώρησης του κανονισμού των ΕΕΑ· ζητεί να ενσωματωθεί το κόστος της μη ανάληψης δράσης για το κλίμα και άλλων κινδύνων για τη βιωσιμότητα σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις και νομοθετικές αναθεωρήσεις της ΕΕ και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της χρηματοδότησης·

Διαχείριση

16.  ζητεί η ενεργός και υπεύθυνη διαχείριση να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των νομικών υποχρεώσεων των επενδυτών και ότι θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμος στους δικαιούχους και το κοινό κατάλογος των δραστηριοτήτων διαχείρισης με κοινοποίηση, μεταξύ άλλων των δημόσιων και ιδιωτικών σημαντικών συμμετοχών, των δραστηριοτήτων συμμετοχής, με τη χρήση πληρεξούσιων συμβούλων και τη χρήση παθητικών επενδυτικών φορέων· συνιστά να ενθαρρύνονται τα παθητικά κεφάλαια, τα οποία καθοδηγούνται από επενδύσεις που βασίζονται σε δείκτη, να κοινοποιούν τις οικείες δραστηριότητες διαχείρισης και τον βαθμό στον οποίο η χρήση αυτής της παθητικής δεικτοποίησης και συγκριτικής αξιολόγησης επιτρέπει την κατάλληλη ταυτοποίηση των κινδύνων ΠΚΔ στις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητείται από αυτούς τους παρόχους δεικτών να παρέχουν λεπτομέρειες των ανοιγμάτων ευρέως χρησιμοποιούμενων και αναφερόμενων δεικτών αναφοράς έναντι παραμέτρων κλίματος και βιωσιμότητας·

Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των απαιτήσεων ΠΚΔ για υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της NFRD

17.  επισημαίνει τον ανεπαρκή βαθμό σύγκλισης των εκθέσεων ΠΚΔ στο πλαίσιο της NFRD και την ανάγκη εναρμόνισης προκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη συνοχή, και για τον καθορισμό των πλέον κατάλληλων ΠΚΔ μεθόδων μέτρησης για την ενημέρωση, με τη χρήση δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων και της βιωσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει σε επίπεδο ΕΕ μια διατομεακή ομάδα όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών για να αξιολογήσει και να προτείνει τον κατάλληλο κατάλογο των μονάδων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου και καταλόγου δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα και να καλύψει τους πλέον σημαντικούς κινδύνους βιωσιμότητας· είναι της γνώμης ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ελέγχου εκ μέρους τρίτου μέρους·

Πράσινα ομόλογα

18.  σημειώνει ότι τα πράσινα ομόλογα αποτελούν μικρό μόνο μέρος των επενδύσεων στην αγορά και η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς και, ως εκ τούτου, αποτελεί τμήμα της αγοράς που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της παραπλάνησης και ότι επί του παρόντος η ΕΕ δεν διαθέτει ενιαίο μοντέλο για την έκδοση πράσινων ομολόγων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στη μελλοντική βιώσιμη ενωσιακή ταξινόμηση· σημειώνει ότι αυτού του είδους τα πράσινα ομόλογα θα πρέπει να πιστοποιούνται και να εποπτεύονται από δημόσιες αρχές και να περιλαμβάνουν την περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού· υπογραμμίζει ότι τα «πράσινα» ομόλογα πρέπει επίσης να τηρούν τα αρνητικά κριτήρια και τάσσεται υπέρ της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει ότι τα «πράσινα» ομόλογα πρέπει να αποκλείουν ορισμένους τομείς – ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για το κλίμα – και δεν θα πρέπει να παραβιάζουν βασικά κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτείνει η ανάπτυξη του προτύπου για ένα πράσινο ομόλογο της ΕΕ να πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια από ειδική ομάδα εργασίας της Επιτροπής υπό τον τακτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την εποπτεία των πράσινων ομολόγων· ζητεί, σε σχέση με αυτό, την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα παρέχει κίνητρα, θα προωθεί και θα διαθέτει στην αγορά μια ευρωπαϊκή δημόσια έκδοση πράσινων ομολόγων από τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά ευρωπαϊκά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση νέων βιώσιμων επενδύσεων·

Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

19.  επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) δεν ενσωματώνουν επαρκώς τον αντίκτυπο των κινδύνων και των παραγόντων διατάραξης ΠΚΔ στην μελλοντική πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς ενωσιακοί κανόνες και εποπτεία όσον αφορά την ένταξη των δεικτών ΠΚΔ στις αξιολογήσεις όλων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που λειτουργούν στην ΕΕ· επισημαίνει ότι ο υφέρπων ανεπαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και οι στενές οικονομικές προτεραιότητες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί πλήρως· ζητεί τη θέσπιση διαδικασίας διαπίστευσης για ένα τέτοιο «Σήμα Πράσινης Χρηματοδότησης» από τους αρμόδιους για την πιστοποίηση υπαλλήλους που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· συνιστά να επιφορτιστεί η ΕΑΚΑΑ εμ την υποχρέωσης να απαιτεί από τους ΟΑΠΙ να συμπεριλάβει τους κινδύνους βιωσιμότητας στις μεθοδολογίες τους· όπου είναι πιθανό αυτοί να εκδηλωθούν στο μέλλον, ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· τονίζει τη σημασία της έρευνας για τη βιωσιμότητα που παρέχουν οι δείκτες βιωσιμότητας και οι οργανισμοί αξιολόγησης ΠΚΔ, δεδομένου ότι παρέχει σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να υποβάλλουν τις εκθέσεις και να εκπληρώσουν το καθήκον καταπιστευματοδόχου ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς πιο βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης·

Σύστημα επισήμανσης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

20.  προτείνει στην Επιτροπή να εισαγάγει ένα δεσμευτικό και αναλογικό σύστημα επισήμανσης το οποίο θα πρέπει να είναι εθελοντικό κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, για ιδρύματα που προσφέρουν προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, που θα αναφέρουν τον βαθμό συμμόρφωσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και ΠΚΔ·

Εντολή των ΕΕΑ

21.  προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω αποσαφήνιση της εντολής των ΕΕΑ και των εθνικών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των κανονισμών για τις ΕΕΑ να συμπεριλάβει και την παρακολούθηση των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ, καθιστώντας πιο συνεπείς τις δραστηριότητες της αγοράς με τους στόχους βιωσιμότητας· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει :

   να περιλάβει προτιμήσεις βιωσιμότητας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της εκτίμησης «καταλληλότητας», όπως προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για μια βιώσιμη οικονομία και, γενικότερα, να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητά τους μπορεί όντως να ενσωματωθεί στα συναφή χρηματοπιστωτικά νομοθετήματα της ΕΕ, καθώς και να προωθήσει τη συνεκτική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων μετά την έγκριση·
   να θεσπίσει ένα αναλογικό, και μετά από μια μεταβατική περίοδο, υποχρεωτικό σύστημα εποπτικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων και παραγόντων ΠΚΔ από το 2018 και με ανάλυση μελλοντικών προοπτικών βιωσιμότητας·
   να της ανατεθεί ο έλεγχος των χαρτοφυλακίων με τη συμφωνία του Παρισιού και τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ και να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα με τις συστάσεις TCFD·

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση της αποστολής τους· ενθαρρύνει τις ΕΕΑ να συνεργαστούν στα θέματα αυτά με τους συναφείς φορείς και διεθνείς οργανισμούς·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση

22.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι, αν και το 26 % του συνόλου της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ έχει στοχευμένη δράση για το κλίμα και μολονότι η ΕΤΕπ υπήρξε πρωτοπόρος της αγοράς πράσινων ομολόγων το 2007 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ανακοινωθείσας δέσμευσης εν προκειμένω, εξακολουθεί να είναι η χρηματοδότηση έργων υψηλής έντασης άνθρακα και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης· ζητεί, συνεπώς, επιτακτικά από την ΕΤΕπ να προσαρμόσει τις προτεραιότητες στις μελλοντικές δανειοδοτήσεις της ώστε να είναι συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού και με το όριο του 1,5 °C για το κλίμα· ζητεί να ενισχυθούν οι δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και να αναπροσαρμοστούν ώστε να παύσουν να επενδύουν σε έργα υψηλών ανθρακούχων εκπομπών και να δοθεί προτεραιότητα στα αποδοτικά ως προς τους πόρους και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έργα, παράλληλα με άλλους καινοτόμους τομείς και άυλες επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ είναι σε θέση να παράσχει περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για την πράσινη μετάβαση με τοπικά ισόρροπο τρόπο· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση

23.  αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και την πρωταρχική αποστολή της που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, αλλά υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, δεσμεύεται επίσης από τη συμφωνία του Παρισιού· συνεπώς εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ λαμβάνει χώρα στους τομείς [...] που είναι υπεύθυνες για το 58,5 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του ευρώ»(14) και σημειώνει ότι το πρόγραμμα αυτό αποφέρει άμεσα οφέλη κυρίως για μεγάλες επιχειρήσεις· συνιστά στην ΕΚΤ να λάβει ρητά υπόψη η συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους ΠΚΔ στις κατευθυντήριες γραμμές της, προσανατολίζοντας τα προγράμματα αγορών της· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για τη χάραξη μιας μελλοντικής επενδυτικής πολιτικής προσανατολισμένης προς τους στόχους ΠΚΔ η οποία θα συνάδει με τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ σχετικά με την αειφόρο ταξινόμηση·

Άλλα θέματα

24.  υπογραμμίζει ότι μια σημαντική προσφορά βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μπορεί επίσης να έχει θετικές συνέπειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής υποδομής, με την οποία νοείται το σύνολο των πρωτοβουλιών και των έργων που αποσκοπούν στη δημιουργία δημόσιας αξίας μέσω της τόνωσης των επενδύσεων και της καινοτομίας στους τομείς στρατηγικής και κομβικής σημασίας για την ευημερία και την ανθεκτικότητα ατόμων και κοινοτήτων, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση·

25.  χαιρετίζει το έργο της ΟΕΥΕ, το οποίο προσφέρει πολύτιμα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη ενός νέου προτύπου για έναν βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα· επιμένει, ωστόσο, στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής του τραπεζικού τομέα, ο οποίος, λόγω της κυριαρχίας του στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τοπίο, εξακολουθεί να κρατά το κλειδί της ενίσχυσης της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης·

26.  υπογραμμίζει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα οδηγεί σε ασυνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων, γεγονός που οδηγεί στον χαρακτηρισμό έργων με αμφίβολα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη ως σχετικών με το κλίμα δαπανών (λ.χ. η πράσινη συνιστώσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής)·

27.  επισημαίνει ότι κανένας ευρέως χρησιμοποιούμενος χρηματοπιστωτικός δείκτης αναφοράς δεν λαμβάνει υπόψη τους συντελεστές ΠΚΔ στη μεθοδολογία του· ζητεί να αναπτυχθεί ένας ή περισσότεροι ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας με τη χρήση της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της βιωσιμότητας, για τη μέτρηση της απόδοσης των ευρωπαίων εκδοτών βάσει των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ·

28.  ζητεί να αναλυθούν και να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το σχέδιο EeΜAP για τις «πράσινες υποθήκες», προκειμένου να εκτιμηθεί και να αποδειχθεί υπό ποιους όρους τα πράσινα στοιχεία ενεργητικού ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για τις επενδύσεις, με παράλληλη ενίσχυση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος·

29.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά την ενσωμάτωση δεικτών βιωσιμότητας στο πλαίσιο ΔΠΧΑ σε διεθνές επίπεδο·

30.  επισημαίνει ότι η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, για παράδειγμα μέσω της χορήγησης μετοχών εμπιστοσύνης σε μακροπρόθεσμους μετόχους και του συνυπολογισμού των ΠΚΔ στα πακέτα αποδοχών για διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου· σημειώνει ότι η αποσαφήνιση των συναφών καθηκόντων των διευθυντών θα στήριζε τους βιώσιμους επενδυτές στις επαφές τους με τα διοικητικά συμβούλια·

31.  ζητεί τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης για όλες τις εμπορικές και τις δημόσιες δραστηριότητες ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας·

32.  επισημαίνει ότι για βιώσιμη χρηματοδότηση απαιτείται η αποσαφήνιση των καθηκόντων των διευθυντών των ευρωπαϊκών εταιρειών όσον αφορά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, τα ζητήματα ΠΚΔ και τους συστημικούς κινδύνους, ως μέρος του γενικού καθήκοντος των διευθυντών να προωθούν την επιτυχία της εταιρείας·

33.  καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να διατυπώσουν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον προσδιορισμό και την ενσωμάτωση στη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κινδύνων και την εφαρμογή τους στη χρηματοδότηση, και ζητεί τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

34.  καλεί τις εθνικές τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αρχές να καταρτίσουν σαφείς και συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θεσπιστεί εύκολα και ορθά το νέο σύστημα ταξινόμησης καθώς και άλλες αλλαγές που συνδέονται με τη νομοθεσία αυτή χωρίς να προξενήσει αποφεύξιμο κόστος και καθυστερήσεις·

35.  υποστηρίζει ότι η λήψη μέτρων τιμολόγησης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ύψους 180 δισεκατομμυρίων EUR για την ευόδωση των ευρωπαϊκών προσπαθειών απαλλαγής από τον άνθρακα, μέσω της μετατόπισης των επενδύσεων προς μακροπρόθεσμους βιώσιμους στόχους·

36.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ συχνά παραμελούνται στις συζητήσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, παρά τον καινοτόμο χαρακτήρα τους· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το τεράστιο δυναμικό της ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονομικής τεχνολογίας· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης μηχανισμών που να δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να ομαδοποιούν έργα προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβασή τους στην αγορά πράσινων ομολόγων·

37.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής συνιστώσας της βιώσιμης χρηματοδότησης· σημειώνει το δυναμικό της ανάπτυξης νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προορίζονται ειδικά για τις κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνικά ομόλογα, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των αρχών για τα κοινωνικά ομόλογα 2017·

38.  τονίζει ότι η ταυτοποίηση, η διαχείριση και η κοινοποίηση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των καταναλωτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα εποπτικά καθήκοντα των ΕΕΑ· ζητεί από το ΕΣΣΚ να αναλάβει ενεργά έρευνα σχετικά με την αλληλεπίδραση των παραγόντων ΠΚΔ και του συστημικού κινδύνου, πέρα από την κλιματική αλλαγή·

39.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας·

40.  ζητεί όλες οι μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ να συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού και οι στόχοι τους που αφορούν την απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα να ενσωματωθούν στις νομικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής), των ταμείων εξωτερικής δράσης και αναπτυξιακής συνεργασίας και άλλων μέσων εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

41.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το πώς μπορούν οι εποπτικές αρχές και οι ρυθμιστικοί παράγοντες να επιβραβεύουν καλύτερα τις εντολές που περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες προοπτικές·

42.  καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) να παράσχει βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς οι πάροχοι επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων θα συνεργάζονται με τους δικαιούχους πριν από τη σύναψη της σύμβασης και καθ´ όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης· καλεί την EIOPA να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, όπως το Ταμείο του Ηνωμένου Βασιλείου για το Περιβάλλον, για τη συνεργασία με τους δικαιούχους και τους λιανικούς πελάτες και την εξασφάλιση των χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών συμφερόντων τους·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση της ΟΕΥΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση για την ίδρυση παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό τον εντοπισμό, την αναφορά και την κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις στην ΕΕ και θα πρέπει να συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις ΕΕΑ· συνιστά, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα που δίνει το παράδειγμα, να διαδραματίζει επίσης αυτό το παρατηρητήριο κάποιον ρόλο στον εντοπισμό, τη στήριξη και την κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις των ταμείων της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ, της ΕΤΕπ και της ΕΚΤ· ζητεί από το παρατηρητήριο να υποβάλει έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

44.  συνιστά να συνεργαστεί η ΕΤΕπ με μικρούς συμμετέχοντες στην αγορά και κοινοτικούς συνεταιρισμούς με σκοπό την ομαδοποίηση μικρής κλίμακας έργων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και ως μέρος του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα·

45.  συμφωνεί με την ΟΕΥΕ ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να ενδυναμωθούν και να συνδεθούν οι ευρωπαίοι πολίτες με τα ζητήματα βιώσιμης χρηματοδότησης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις από άποψη βιωσιμότητας και την προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή της πολιτικής με τους χρηματοπιστωτικούς και τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη χρηματοδοτική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από συνεκτικές επιλογές πολιτικής σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανία και η γεωργία·

47.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανά τακτά διαστήματα έκθεση προόδου σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται στο παρόν ψήφισμα·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την επιρροή της ΕΕ για να επιδείξουν ηγετική ικανότητα στη βιώσιμη χρηματοδότηση και να ενισχύσουν τα πρότυπα βιωσιμότητας της χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, σε πολυμερή πολιτικά φόρα όπως ο ΟΗΕ, η G7 και η G20 και σε διεθνείς φορείς τυποποίησης όπως η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO)·

o
o   o

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 132 της 20.5.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37.
(5) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(6) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.
(7) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(8) Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0039.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0025.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0428.
(12) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 41.
(13) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(14) Sini Matikainen, Emanuele Campiglio και Dimitri Zenghelis, «The climate impact of quantitative easing» (Ο αντίκτυπος της ποσοτικής χαλάρωσης στο κλίμα), Grantham Institute on climate change and the environment, Μάιος 2017.


Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017
PDF 514kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (2018/2009(INI))
P8_TA(2018)0216A8-0161/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 2, 6 και 7 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 70, 85, 86, 258, 259 και 260 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματά του στους τομείς του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017» (COM(2017)0167),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 με τίτλο «The judicial system and economic development across EU Member States» («Το δικαστικό σύστημα και η οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη της ΕΕ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2017 του Ινστιτούτου Νομικής Μεταρρύθμισης του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τίτλο «The Growth of Collective Redress in the EU)» («Η έκταση της συλλογικής προσφυγής στην ΕΕ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα για το φύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)(3),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας), και ειδικότερα τον κατάλογο ελέγχου για το κράτος δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική μελέτη της Milieu του 2011 με τίτλο «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law» («Συγκριτική μελέτη σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της νομοθεσίας για ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων»)(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους δικαστές: ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα και αρμοδιότητες (CM/Rec(2010)12)(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνταγματικές υποθέσεις του 2017 με τίτλο «Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU» («Καταγραφή της εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών σε νομικά επαγγέλματα στην ΕΕ»)(8),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ)(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0161/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης αποτελούν βασικά στοιχεία για την προάσπιση του κράτους δικαίου, του δίκαιου χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών και της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στο νομικό σύστημα και διασφαλίζουν ότι άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης προϋποθέτει ανεξαρτησία των δικαστών, στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, προασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελεί τη βάση για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη αποτελεί αυτοτελή αξία, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017, ο οποίος αποτελεί ένα πληροφοριακό, συγκριτικό μη δεσμευτικό εργαλείο για την αξιολόγηση, κατά κύριο λόγο, της αποτελεσματικότητας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, με στόχο να αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις, ορθές πρακτικές και διαδικασίες και να καθοριστούν καλύτερα οι πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης, και το οποίο επικεντρώνεται για το σκοπό αυτό στις παραμέτρους των δικαστικών συστημάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τους καταναλωτές στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέμπτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δικαιοσύνη αναλύει ειδικότερα τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε δικαστικές διαδικασίες, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, την τρέχουσα χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα συστήματα δικαιοσύνης, τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια πρώτη επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 δεν περιλαμβάνεται μια συνολική κατάταξη των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και στόχος του δεν είναι να δώσει προτεραιότητα σε ένα σύστημα έναντι ενός άλλου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη πλευρά, ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο το οποίο παρέχει επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα της αστικής, εμπορικής και διοικητικής δικαιοσύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι ακόμη διαθέσιμα πολλά δεδομένα και ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ποσότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 αφορά κυρίως στην αστική, εμπορική και διοικητική δικαιοσύνη, αλλά παρέχει επίσης μια πρώτη επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ποινικές υποθέσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη δεσμευτικό αυτό εγχείρημα έχει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές τάσεις και ότι παρέχει ένα βήμα για την μάθηση μεταξύ ομοτίμων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση για την προώθηση και διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το δικαστικό σύστημα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η δικαιοσύνη κατοχυρώνει το κράτος δικαίου στην κοινωνία και διασφαλίζει το δικαίωμα όλων σε δίκαιη δίκη από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης προάγουν το κράτος δικαίου και είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη δικαστική ανεξαρτησία· προτρέπει στη συνάρτηση αυτή την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εθνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο επίσης αντλεί πληροφορίες από τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει νέα κριτήρια με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης με το κράτος δικαίου, με βάση κυρίως τον κατάλογο ελέγχου του κράτους δικαίου που έχει εκπονήσει η Επιτροπή της Βενετίας·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει ακριβέστερα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και οι απειλές κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαφθοράς, των διακρίσεων και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

3.  υπενθυμίζει το αίτημα που είχε διατυπώσει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για τη σύναψη ενός συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει σε δέσμη τις υπάρχουσες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα αποτελεσμάτων, έως ότου θεσπιστεί το σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

4.  σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω το εγχείρημα αυτό σύμφωνα με τις Συνθήκες και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει ότι η κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία, μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, κοινής αντίληψης για τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου ενισχύοντας συνεπώς την αμοιβαία εμπιστοσύνη·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την καταπολέμηση της διαφθοράς και εκτιμά πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη του θέματος αυτού στον πίνακα αποτελεσμάτων·

7.  υποστηρίζει το στόχο της ανταλλαγής αυτής και τονίζει ότι ένα ανεξάρτητο, αποδοτικό και υψηλής ποιότητας δικαστικό σύστημα μπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις κίνητρα για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και παράλληλα να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεισφορά τους στην οικονομία·

8.  τονίζει τη σημασία μιας συγκριτικής αξιολόγησης των δικαστικών συστημάτων για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών, την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών καθώς και για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου δικαστικού χώρου και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει σαφείς δείκτες για την αξιολόγηση, στην πράξη, της τήρησης των αξιών της ΕΕ, όπως το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9.  πιστεύει ότι η εν λόγω σύγκριση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και στοιχεία τα οποία συλλέγονται, συγκρίνονται και αναλύονται με ακρίβεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα επιμέρους συνταγματικά και νομικά πλαίσια· τονίζει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των κρατών μελών κατά την αμερόληπτη αξιολόγηση των δικαστικών τους συστημάτων·

10.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιολογήσει, για πρώτη φορά, ορισμένες πτυχές της ποινικής δικαιοσύνης στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συστήνει στην Επιτροπή, ενόψει της έναρξης ισχύος της τέταρτης και, εν συνεχεία, της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών στον εν λόγω τομέα·

11.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να υποβάλει μετρήσιμα δεδομένα και να παράσχει συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει ή μπορούν ακόμη να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων τους, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς και τον διορισμό των δικαστών, την ανεξαρτησία τους και την ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι οι ελλείψεις δεδομένων βαίνουν μειούμενες, κυρίως όσον αφορά τους δείκτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει στοιχεία για ορισμένες κατηγορίες, αν και τα δεδομένα αυτά μπορούν να παραχθούν ή είναι διαθέσιμα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταστήσουν τα δεδομένα συγκρίσιμα και να συνεργασθούν πλήρως με την Επιτροπή μέσω της παροχής των αιτούμενων δεδομένων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τα κενά όσον αφορά την παροχή δεδομένων, προκειμένου να επιτύχουν τις προτεραιότητές τους στον τομέα της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και την Επιτροπή, ιδίως μέσω της άτυπης ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων από Υπουργεία και αντίστοιχα δικαστικά συστήματα, ώστε να συμπληρωθούν τα έτι υφιστάμενα κενά στα δεδομένα που παρατηρούνται σε ορισμένες κατηγορίες του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2017, να καθορίσουν ποια διδάγματα πρέπει να αντληθούν από αυτά και να εξετάσουν αν επιβάλλεται η λήψη εθνικών μέτρων για τη διόρθωση τυχόν παρατυπιών όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστικών τους συστημάτων·

13.  επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη συνέχισαν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών τους συστημάτων απονομής δικαιοσύνης μέσω μεταρρυθμίσεων· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί σημαντικός αριθμός νέων μεταρρυθμίσεων για τη δικαστική αρωγή , τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), την ειδίκευση των δικαστηρίων και τους δικαστικούς χάρτες·

Αποτελεσματικότητα

14.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής και έγκαιρης διεκπεραίωσης των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει εξάλλου τη σημασία της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής· σημειώνει με ανησυχία ότι οι διαδικασίες αυτές εξακολουθούν να είναι υπερβολικά χρονοβόρες σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, ότι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο δικαστικό σύστημα και να υποσκάψει την ασφάλεια δικαίου και φρονεί ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σεβασμού του κράτους δικαίου·

15.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύουν στη χρήση και τη συνεχή ανάπτυξη των εργαλείων ΤΠΕ στα δικαστικά τους συστήματα, σε μια προσπάθεια να τα καταστήσουν πιο προσβάσιμα, πιο κατανοητά και πιο εύχρηστα για όλους τους πολίτες της ΕΕ, κυρίως για τα άτομα που πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία και για τις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων και/ή των μεταναστών· υπογραμμίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τα συστήματα ΤΠΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τη μείωση του κόστους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και ποιότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, για παράδειγμα μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των αγωγών, της δυνατότητας παρακολούθησης και διεξαγωγής των δικών ηλεκτρονικά και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ δικαστηρίων και δικηγόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πλήρες δυναμικό των συστημάτων ΤΠΕ δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε όλη την ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια που επικρατεί στα περισσότερα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων· τονίζει ότι η διάθεση πληροφοριών στο διαδίκτυο με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την ηλεκτρονική δημοσίευση όλων των δικαστικών αποφάσεων, δεδομένου ότι αυτό συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του δικαστικού συστήματος από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και το καθιστά περισσότερο διαφανές· επισημαίνει εξάλλου ότι αυτό συμβάλλει στην ενότητα της νομολογίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να διαφοροποιηθεί το εύρος της παρεχόμενης κατάρτισης στους δικαστές, καθώς η κατάρτιση αποτελεί τη βάση για ένα αποδοτικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο σύστημα απονομής δικαιοσύνης· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη κατάρτισης όσον αφορά τους ρόλους, τα πρότυπα και τα στερεότυπα για τα φύλα, τη δικαστική δεοντολογία, τις δεξιότητες ΤΠΕ, τη διοίκηση των δικαστηρίων, τη διαμεσολάβηση και την επικοινωνία με τους διαδίκους και τον Τύπο· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της παροχής επαρκούς κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τις διάφορες ευρωπαϊκές δομές συνεργασίας, όπως η Eurojust· επισημαίνει ότι σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου της ΕΕ, όπως είναι η νομοθεσία για τα δικαιώματα δημιουργού και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ενδέχεται χάριν της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας να απαιτείται, εκτός από την κατανόηση του νόμου, και η γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων· επισημαίνει ότι η εξειδίκευση των δικαστών και των δικαστηρίων φαίνεται να έχει θετική επίπτωση στην αποδοτικότητα και την ποιότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στη διαδικασία του επόμενου έτους· υπογραμμίζει ότι η συνεχής και συστηματική κατάρτιση των δικαστών και άλλων νομικών εμπειρογνωμόνων είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική και υψηλής ποιότητας εφαρμογή και αποτελεσματική επιβολή του δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, όπως οι δικαστές, ακόμη και σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της διαμεσολάβησης σε ενωσιακό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο της διαμεσολάβησης στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ·

Ποιότητα

18.  καλεί την Επιτροπή να προσθέσει τις διαδικασίες συλλογικής προσφυγής στην επόμενη ετήσια συγκριτική μελέτη σχετικά με τις παραμέτρους των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης που αφορούν την προσβασιμότητα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η αποτελεσματική επίλυση διαφορών είναι ύψιστης σημασίας· θεωρεί ότι οι διαδικασίες αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της υγείας σε όλη την ΕΕ, σε τομείς στους οποίους επηρεάζονται άμεσα πολλοί αιτούντες· φρονεί ότι οι διαδικασίες συλλογικής προσφυγής διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και σε αποδοτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και, συνεπώς, εξαλείφουν αδικαιολόγητα εμπόδια, ιδίως για τους πολίτες που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή που εμπλέκονται σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση·

19.  επισημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους διαδίκους να καταβάλλουν δικαστικό τέλος για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη δικαστικής αρωγής και το ύψος των δικαστικών εξόδων έχουν σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κάτι που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ, ιδιαίτερα για τους φτωχούς πολίτες και τονίζει ότι με τη δικαστική αρωγή διασφαλίζεται η ισότιμη πρόβαση των ασθενέστερων διαδίκων στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η δικαστική αρωγή για καταναλωτές που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης· επισημαίνει ότι η δυσκολία εξασφάλισης δικαστικής αρωγής μπορεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως αποτρεπτικά όταν τα δικαστικά τέλη αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της αγωγής· φρονεί ότι η δικαστική αρωγή πρέπει να συνδέεται με το όριο της φτώχειας στα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι τα δικαστικά τέλη εν γένει πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο, παραδείγματος χάρη μέσω της χρήσης εθνικών διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την χρηστικότητα των πληροφορίων που παρέχονται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πληροφοριών προσβάσιμων σε άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες να διαπιστώσουν αν δικαιούνται δικαστικής αρωγής·

20.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του επόμενου έτους, έναν νέο δείκτη σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ομάδων ατόμων που ενδεχομένως μειονεκτούν ή υπόκεινται σε διακρίσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν εμπόδια·

21.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι έτι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων και οι σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την κάλυψη θέσεων δικαστών σε ανώτερα και ανώτατα δικαιοδοτικά όργανα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· σημειώνει με λύπη τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά τα ποσοστά γυναικών δικαστικών λειτουργών σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους σε ορισμένα κράτη μέλη·

22.  τονίζει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε επαγγέλματα του δικαστικού κλάδου σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο δικαστικό σώμα, τις στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο, τη διαφάνεια στους διορισμούς, τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικών και μη καθηκόντων ή την ύπαρξη πρακτικών καθοδήγησης· υπογραμμίζει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των ποσοστών γυναικών που υπηρετούν σε κατώτερες βαθμίδες του δικαστικού σώματος (συμπεριλαμβανομένων των μη δικαστικών λειτουργών) και σε ανώτερες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να κατευθύνουν ενεργά τις προσπάθειες, ιδίως στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προς τις γυναίκες που ακολουθούν νομικά επαγγέλματα, και να προωθήσουν μια θετική προσέγγιση σχετικά με τις γυναίκες δικαστές·

23.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2015(10), στην οποία αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που διατυπώνεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών κατά τον ορισμό των υποψηφίων για τις θέσεις των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα στο ζήτημα αυτό·

24.  υπογραμμίζει ότι, ενώ πάνω από τα μισά κράτη μέλη αύξησαν τις δαπάνες για το δικαστικό σύστημα ανά κάτοικο το 2015, ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών πόρων εξακολουθεί να βασίζεται, ως επί το πλείστον, σε ανειλημμένες κατά το παρελθόν δαπάνες και όχι στον πραγματικό φόρτο εργασίας ή τον αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων·

25.  επικροτεί την αυξημένη χρήση των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στα περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως αυτή της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για καταναλωτές και εμπόρους·

26.  επισημαίνει την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων στον τομέα των γαμικών διαφορών και των διαφορών γονικής μέριμνας· προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει αντίστοιχα δεδομένα στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, εφόσον αυτά διατεθούν από τα κράτη μέλη, πιθανώς ως ενδιάμεσο στόχο ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας·

Ανεξαρτησία

27.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία ενός αποδοτικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, το οποίο έχει με τη σειρά του ζωτική σημασία για το κράτος δικαίου, τον δίκαιο χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών και την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο νομικό σύστημα· τονίζει εξάλλου ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος αποτελεί εγγενές στοιχείο της δημοκρατίας· πιστεύει ότι ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα στηρίζεται, αφενός, στην απουσία παρεμβάσεων ή πιέσεων από κυβέρνηση και πολιτικά πρόσωπα, ή από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και, αφετέρου, σε αποτελεσματικές εγγυήσεις που απορρέουν από το καθεστώς και το λειτούργημα των δικαστών, καθώς και από την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής αυτονομία ώστε να προστατεύονται οι εισαγγελικές αρχές από αθέμιτες πολιτικές επιρροές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στον πίνακα αποτελεσμάτων, ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο καθεστώς και την αυτονομία των εισαγγελικών λειτουργών· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τις νομικές εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τα δίκτυα των ανώτατων δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων·

28.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ολοκληρωμένων και αμερόληπτων μηχανισμών, απαλλαγμένων δηλαδή από αυθαίρετες αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, για το διορισμό, την αξιολόγηση, τη μετάθεση ή την παύση των δικαστών·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 136.
(6) Milieu Ltd (2011), «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law», συνθετική έκθεση, ΓΔ Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(10) ΕΕ C 436 της 24.12.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου