Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603
 Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
 Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
 Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι
 Λιβύη
 Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
 Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας
 Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
PDF 123kWORD 47k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0175/2018),

1.  χαιρετίζει την απόφαση, ως ένδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και προς τις περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  λυπάται για το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2017· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν επενδύσεις για την πρόληψη των καταστροφών με τη κινητοποίηση των αναγκαίων μέσων και τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές στο μέλλον·

3.  στηρίζει όσα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των κονδυλίων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τον τρόπο που ζήτησαν τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) με τρόπο διαφανή, που να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή σε όλες τις πληγείσες περιφέρειες·

5.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ως μέσο πρόληψης και δράσης σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών· εκτιμά πως ο ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας εκφράζει την υλοποίηση της αλληλεγγύης μέσα στην Ένωση, σε συμφωνία με το ΤΑΕΕ· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία του να διατηρηθούν ειδικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο ΤΑΕΕ, ώστε αυτές να μπορούν να αντεπεξέρχονται στον υψηλό βαθμό έκθεσής τους σε φυσικές καταστροφές· ζητεί επίσης, στις περιπτώσεις όπου η συλλογή στοιχείων είναι δυσχερής και ανάλογα με την ένταση του κλιματικού φαινομένου, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κινητοποίησης και χρήσης των πόρων του ΤΑΕΕ·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/846.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
PDF 122kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 22 Φεβρουαρίου 2018 (COM(2018)0155),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Μαΐου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0176/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 καλύπτει την προταθείσα κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα για τους σεισμούς στη Λέσβο, στη Γαλλία για τους τυφώνες στον Άγιο Μαρτίνο και τη Γουαδελούπη, καθώς και στην Πορτογαλία και την Ισπανία για τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν στο Centro και στη Γαλικία το 2017·

Β.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2018 και την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 97 646 105 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών·

Γ.  εκτιμώντας ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II
PDF 124kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05700/1/2018 – C8-0168/2018)

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0192),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0182/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 934.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
PDF 142kWORD 56k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0172/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών της δομής του παγκόσμιου εμπορίου ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5 % του ποσού αυτού (ήτοι 861 515 EUR το 2018) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 345 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,2 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2018·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές· χαιρετίζει τη μελλοντική δημοσίευση των διετών εκθέσεων του 2019 και ζητεί οι εν λόγω εκθέσεις να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν ευρέως σε όλη την Ένωση·

3.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός ιστότοπος για το ΕΤΠ, ο οποίος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, και ζητεί μεγαλύτερη ορατότητα· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επικοινωνία με το ευρύ κοινό· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τα νέα στοιχεία στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ· ζητεί ένα περισσότερο εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον περιήγησης και παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την αξία του περιεχομένου των δημοσιεύσεών της και των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ· προτείνει να βελτιώσει η Επιτροπή την επικοινωνία της χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εναλλακτικές πλατφόρμες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με στόχο τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που εξασφαλίζει απλούστευση και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων· ζητεί βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των ίδιων των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές πράξεις του ΕΤΠ με τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ του SFC και του συστήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ABAC· επισημαίνει ότι πλέον απαιτούνται μόνο περιορισμένου εύρους ρυθμίσεις και προσαρμογές σε πιθανές αλλαγές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται εκ των πραγμάτων η συνεισφορά του ΕΤΠ στις σχετικές δαπάνες·

5.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 105 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για τη διεξαγωγή τριών συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ· αναγνωρίζει την αξία που έχει η διεξαγωγή πρόσθετης συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επισημαίνει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 120 000 EUR για την προώθηση της δικτύωσης μέσω σεμιναρίων μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων εκτέλεσης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να καλεί, μέσα σε εύλογες προθεσμίες, το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να καλεί μέλη της ομάδας εργασίας της για το ΕΤΠ να συμμετέχουν στο σεμινάριο του ΕΤΠ για τη δικτύωση, όποτε είναι δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι καλούνται και κοινωνικοί εταίροι να συμμετάσχουν·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών για το ΕΤΠ, προκειμένου να διαδίδονται οι βέλτιστες πρακτικές· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τα δύο σεμινάρια δικτύωσης για την εκτέλεση του ΕΤΠ, πέρα από τις συνεδριάσεις της ομάδας· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην υποβολή καλύτερων και πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των αιτήσεων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον ρόλο τους ως προς τη δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/845.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0116.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9)
PDF 172kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125-02 – 2018/2698(RSP))
P8_TA(2018)0221B8-0232/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125-02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία, της 23ης Απριλίου 2018, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2008/280/ΕΚ(5) της Επιτροπής ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 («αραβόσιτος GA21»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω έγκρισης κάλυπτε επίσης άλλα προϊόντα εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο GA21 για τις ίδιες χρήσεις με οποιονδήποτε άλλο αραβόσιτο, πλην της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση 2008/280/ΕΚ, στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2007(6) («EFSA 2007»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2016, η εταιρεία Syngenta France SAS υπέβαλε στην Επιτροπή, εξ ονόματος της εταιρείας Syngenta Crop Protection AG (Ελβετία), αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της προαναφερόμενης έγκρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017(7) («EFSA 2017»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος GA21 αναπτύχθηκε για να παρέχει ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη μέσω της έκφρασης μιας τροποποιημένης εκδοχής της πρωτεΐνης EPSPS·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικού ζιζανιοκτόνου, εν προκειμένω γλυφοσάτης, περιλαμβάνεται στις συνήθεις γεωργικές πρακτικές για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα, και είναι επομένως αναμενόμενο ότι κατάλοιπα από ψεκασμούς θα ανευρίσκονται στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως οι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι ο αραβόσιτος GA21 θα εκτεθεί σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η συγκομιδή με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση του ΓΤ φυτού αραβοσίτου και των γεωπονικών χαρακτηριστικών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων τόσο όσον αφορά τη γνώμη EFSA 2007(8) όσο και τη γνώμη EFSA 2017(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, τα κράτη μέλη επέκριναν το γεγονός ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες πριν να συναχθούν συμπεράσματα για την εκτίμηση επικινδυνότητας του αραβοσίτου GA21, ότι δεν παρασχέθηκαν στοιχεία που τεκμηριώνουν ιστορικό ασφαλούς χρήσης, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης για τον αραβόσιτο GA21 κατά την περίοδο ισχύος της άδειας είχαν σοβαρές ελλείψεις, και ότι η προσέγγιση παρακολούθησης που εφαρμόστηκε δεν συμμορφωνόταν πλήρως με την οδηγία 2001/18/ΕΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA) εκτιμά ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση με τους αιτούντες και τους διαχειριστές κινδύνου σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων για περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) φυτών για σκοπούς εισαγωγής και μεταποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται να κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνος ουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας συμπεριέλαβε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι σχετικές ενωσιακές επιστημονικές προδιαγραφές κατά τη διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας και κατά πόσο ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια των καταλοίπων από τον ψεκασμό ΓΤ καλλιεργειών με σκευάσματα γλυφοσάτης (10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(11)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία της γλυφοσάτης που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται ο αραβόσιτος GA21 (Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Παραγουάη, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Ουρουγουάη και Βιετνάμ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα καταλοίπων των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διεξοδική εκτίμηση της επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλοιπα του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα θεωρούνται εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της ειδικής ομάδας ΓΤΟ της EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις του ψεκασμού αραβοσίτου GA21 με γλυφοσάτη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στις εισαγωγές αραβοσίτου ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/660(12)της Επιτροπής, ούτε υποχρεούνται να το πράξουν για τα έτη 2019, 2020 και 2021(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, δεν είναι γνωστό κατά πόσο τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στον εν λόγω εισαγόμενο αραβόσιτο GA21 συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων της Ένωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος GA21 καλλιεργείται, μεταξύ άλλων, στην Αργεντινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεκμηριωθεί εκτενώς ο καταστροφικός αντίκτυπος της χρήσης γλυφοσάτης στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται δέσμευση για σημαντική αριθμητική μείωση, έως το 2030, των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους (ΣΒΑ 3, στόχος 3.9)(14)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ενωσιακών πολιτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος και της γεωργίας, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αποφάνθηκε ότι όλες οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης σε συμβατικές καλλιέργειες (δηλαδή μη ΓΤ καλλιέργειες), πλην μίας, ενέχουν «κίνδυνο για τα άγρια, μη στοχευόμενα, χερσαία σπονδυλωτά», ενώ προσδιόρισε επίσης ότι μερικές από τις βασικές χρήσεις της γλυφοσάτης στις συμβατικές καλλιέργειες(15) συνιστούν υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA ταξινόμησε τη γλυφοσάτη ως τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης γλυφοσάτης στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον είναι εκτενώς τεκμηριωμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 2017 μία αμερικανική μελέτη διαπίστωσε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και της αφθονίας ενήλικων πεταλούδων του είδους Μονάρχης, ιδίως σε περιοχές συγκεντρωμένης γεωργικής δραστηριότητας(16)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά αραβοσίτου GA21 θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση για την καλλιέργειά του σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιούνται υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις ζιζανιοκτόνων στα ΓΤ φυτά που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα (σε σύγκριση με τα μη ΓΤ φυτά), δεδομένου ότι έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία δημιουργεί για τα μέρη την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του αραβοσίτου GA21 εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ένωσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ΓΤ καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη γλυφοσάτη σε χώρες που έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις ΓΤ καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρχαν τουλάχιστον 29 είδη ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(18)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2018, η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα αποδοκιμάσει το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αφενός, έχει αναγκαστεί να εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και, αφετέρου, η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης - συνήθως η εξαίρεση για τη διαδικασία συνολικά - έχει πλέον καταστεί κανόνας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έγκριση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει επίσης αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(19)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(20) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά όταν η πράξη αυτή αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της για ανανέωση της έγκρισης, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα με την αναστολή όλων των εισαγωγών ΓΤ φυτών που είναι ανθεκτικά στη γλυφοσάτη·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην χορηγήσει άδεια διάθεσης στην αγορά για κανένα ΓΤ φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση για τρόφιμα και ζωοτροφές·

8.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επισπευσθούν οι εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ώστε να εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εκδίδει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ είτε για καλλιέργεια είτε για τρόφιμα και ζωοτροφές, η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως στις εργασίες του σχετικά με την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(4)——————————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21 (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).
(5) Απόφαση 2008/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς GA21 (MON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 87 της 29.3.2008, σ. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2017, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της 7.4.2017, σ. 12).
(13) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Άρθρο 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Βλέπε, για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωση του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(20) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(21) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603
PDF 165kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056123-02 – 2018/2699(RSP))
P8_TA(2018)0222B8-0233/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056123-02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 23ης Απριλίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 28 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2011 η εταιρεία Pioneer Overseas Corporation υπέβαλε, για λογαριασμό της αμερικανικής Pioneer Hi-Bred International Inc. στην εθνική αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 (‘η αίτηση’), λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που αποτελούνται ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 (‘ΓΤ αραβόσιτο’) για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε δέκα επιμέρους συνδυασμούς συμβάντων γενετικής τροποποίησης που συνθέτουν τον ΓΤ αραβόσιτο, εκ των οποίων οι πέντε είχαν ήδη εγκριθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ από τους εν λόγω επιμέρους συνδυασμούς διέπονται από το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους συνδυασμοί 1507 × NK603 και NK603 × MON 810 έχουν ήδη εγκριθεί βάσει διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Νοεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 28 Νοεμβρίου 2017(5)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΤ αραβόσιτος προέρχεται από διασταύρωση τεσσάρων συμβάντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου: το 1507 παράγει την εντομοκτόνα πρωτεΐνη Cr1F και είναι ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο· το 59122 παράγει τις εντομοκτόνες πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry34Ab1 και είναι επίσης ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο· το MON810 παράγει την εντομοκτόνα πρωτεΐνη Cr1Ab· το NK603 παράγει δύο ένζυμα που προσφέρουν αντοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων, στην προκειμένη περίπτωση γλυφοσάτης και γλυφοσινικού αμμωνίου, είναι μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να αναμένεται ότι ο ΓΤ αραβόσιτος θα εκτεθεί τόσο σε υψηλότερες όσο και σε επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης και γλυφοσινικού αμμωνίου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να επιβαρυνθεί περισσότερο η καλλιέργεια με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση του φυτού του ΓΤ αραβοσίτου και τα γεωπονικά χαρακτηριστικά του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση κινδύνου από την EFSA δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, η Αρχή δεν είχε ζητήσει εμπειρικά δεδομένα όσον αφορά την τοξικότητα και τις επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ αγνοήθηκαν οι συνδυαστικές συνέπειες και οι συνέπειες του ψεκασμού με υψηλότερες δόσεις συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων, η δε αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου ήταν απαράδεκτη και βασιζόταν σε εσφαλμένες παραδοχές και δεν προβλεπόταν σύστημα για την εκτέλεση κατά περίπτωση παρακολούθησης της διαφυγής και των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία(6)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούσα εταιρεία δεν προσκόμισε πειραματικά δεδομένα για έναν προς το παρόν μη αδειοδοτημένο επιμέρους συνδυασμό του συσσωρευμένου συμβάντος (59122 × MON810 × NK603)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να τεθεί ζήτημα αδειοδότησης συσσωρευμένου συμβάντος προτού διεξαχθεί εκτενής αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων για κάθε επιμέρους συνδυασμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γλυφοσινικό αμμώνιο έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του γλυφοσινικού αμμωνίου λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(8)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτήματα ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(10)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία της γλυφοσάτης που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται ΓΤ αραβόσιτος (Καναδάς και Ιαπωνία)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλοιπα του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα θεωρούνται εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της ειδικής ομάδας ΓΤΟ της EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις του ψεκασμού ΓΤ αραβοσίτου με ζιζανιοκτόνα δεν έχουν εκτιμηθεί, ούτε οι σωρευτικές επιπτώσεις του ψεκασμού τόσο με γλυφοσάτη όσο και με γλυφοσινικό αμμώνιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσάτης ή γλυφοσινικού αμμωνίου στις εισαγωγές αραβοσίτου προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς κοινοτικού προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής(11), ούτε υποχρεούνται να το πράξουν για τα έτη 2019, 2020 και 2021(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι γνωστό αν τα κατάλοιπα γλυφοσάτης ή γλυφοσινικού αμμωνίου σε αυτό τον εισαγόμενο ΓΤ αραβόσιτο συμμορφώνονται με τα ενωσιακά ανώτατα όρια υπολειμμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συσσωρευμένο συμβάν παράγει τέσσερις εντομοκτόνες τοξίνες (Cry1F και Cry1Ab που στοχεύουν λεπιδόπτερα έντομα, και Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που στοχεύουν κολεόπτερα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη του 2017 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των τοξινών Bt και των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα στην υγεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων και τη διάδρασή τους με τοξίνες Bt(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν διερεύνησε το θέμα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αποφάνθηκε ότι όλες πλην μίας οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης σε συμβατικές καλλιέργειες (δηλαδή μη ΓΤ καλλιέργειες) ενέχει «κίνδυνο για άγρια μη στοχευόμενα χερσαία σπονδυλωτά», ενώ προσδιόρισε επίσης υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά για μερικές από τις βασικές χρήσεις στις συμβατικές καλλιέργειες(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA ταξινόμησε τη γλυφοσάτη ως τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης γλυφοσάτης στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον είναι ευρύτατα τεκμηριωμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 2017 μία αμερικανική μελέτη διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και της αφθονίας των ενήλικων πεταλούδων Monarch, ιδίως σε περιοχές συγκεντρωμένης γεωργικής δραστηριότητας(15)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια για την κυκλοφορία του ΓΤ αραβοσίτου στην αγορά θα αυξήσει τη ζήτηση για τις καλλιέργειες σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στα ΓΤ φυτά που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις ζιζανιοκτόνων (σε σύγκριση με τα μη ΓΤ φυτά), δεδομένου ότι έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία θέτει στα συμβαλλόμενα μέρη την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση σχετικά με την έγκριση του ΓΤ αραβοσίτου εμπίπτει στην δικαιοδοσία της Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ΓΤ καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΓΤ καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο τουλάχιστον 29 είδη ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(17)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από ψηφοφορία στις 23 Απριλίου 2018, η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν διατύπωσε γνώμη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή έχει εκφράσει τη λύπη της διότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και έπειτα, έχει αναγκαστεί να εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και διότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης – συνήθως η εξαίρεση για τη διαδικασία συνολικά – έχει πλέον καταστεί κανόνας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έκδοση αδειών για ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(18)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(19) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά όταν η πράξη αυτή αφορά ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της σχετικά με ανανέωση της έγκρισης, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιεσδήποτε εκτελεστικές αποφάσεις αφορούν αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα αναστέλλοντας κάθε εισαγωγή ΓΤ φυτών που έχουν ανοχή στη γλυφοσάτη·

6.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή οποιουδήποτε γενετικώς τροποποιημένου φυτού χρησιμοποιείται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές και έχει ανοχή σε ζιζανιοκτόνο το οποίο δεν έχει εγκριθεί για χρήση στην Ένωση (στην περίπτωση αυτή, στο γλυφοσινικό αμμώνιο, του οποίου η άδεια εκπνέει στις 31 Ιουλίου 2018)·

7.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

9.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επισπευσθούν οι εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ώστε να εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ είτε για καλλιέργεια είτε για τρόφιμα και ζωοτροφές, η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει στις εργασίες του για την ίδια πρόταση της Επιτροπής ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
(4)——————————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).
(5) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
(6) https://www.testbiotech.org/node/2130
(7) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(8) Σημείο 7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/404 της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 6).
(9) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2017, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της 7.4.2017, σ. 12).
(12) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(14) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(15) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(16) Άρθρο 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(17) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(18) Βλ. π.χ. την εναρκτήρια δήλωση του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(19) EE C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(20) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
PDF 176kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (2017/2129(INI))
P8_TA(2018)0223A8-0156/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, που περιλαμβάνει τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(2) και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008(3), και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας(7),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Μαρτίου 2017, με τίτλο: «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0156/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά αλιευμάτων στον κόσμο, καθώς το 2016 απορρόφησε το 24% των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών, και εξαρτάται από τις εισαγωγές για πάνω από 60 % της κατανάλωσης αυτών των προϊόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(9), το Κοινοβούλιο τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ για τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν σε όλους τους τομείς τους ίδιους όρους που ισχύουν για την ενωσιακή παραγωγή, και ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία δεν συνάδουν με την εισαγωγή προϊόντων από χώρες που αλιεύουν αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497) δεσμεύει την ΕΕ για μια πιο υπεύθυνη εμπορική πολιτική ως όργανο για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να επαληθεύουν ότι τα αλιεύματα που παράγονται στην ΕΕ πληρούν τα ενωσιακά φυτοϋγειονομικά πρότυπα, ενώ για τα εισαγόμενα αλιεύματα η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τις τρίτες χώρες να καθορίζουν ποιες εγκαταστάσεις επιτρέπεται να εξάγουν αλιευτικά προϊόντα στην ΕΕ, εφόσον μπορούν να εγγυηθούν ισοδύναμα πρότυπα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, στην Καραϊβική, στον Ινδικό Ωκεανό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, γειτονεύουν με τρίτες χώρες των οποίων οι αλιευτικές δραστηριότητες, οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας δεν πληρούν πάντοτε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι της τοπικής παραγωγής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν τους αλιείς οι οποίες θα πρέπει να επικυρωθούν και να εφαρμοστούν, όπως η σύμβαση αριθ. 188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εργασία στον τομέα της αλιείας (ΔΟΕ C188), η συμφωνία του Κέιπ Τάουν του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) του 2012 και η διεθνής σύμβαση του ΔΝΟ για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλάκων των πληρωμάτων αλιευτικών σκαφών (STCW-F)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης αριθ. 3/2017 της 29ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Τρόφιμα από τους Ωκεανούς» προτείνεται η ένταξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και η εφαρμογή της ίδιας προσέγγισης στη διεθνή σκηνή και ην παροχή στήριξης σε άλλες περιοχές του κόσμου, ούτως ώστε να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και οικολογικών στόχων που αφορούν την παραγωγή τροφίμων και το θαλάσσιο περιβάλλον·

1.  επισημαίνει ότι, για να διαθέσουν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ευρύ φάσμα κανονισμών και να πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως τους κανόνες της ΚΑλΠ και πρότυπα φυτοϋγειονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και θαλάσσιας ασφάλειας, τα οποία βασίζονται όλα σε καθεστώτα εξασφάλισης συμμόρφωσης· είναι πεπεισμένο ότι όλα αυτά, εάν λειτουργήσουν συνδυαστικά, δημιουργούν υψηλά πρότυπα για την ποιότητα και βιωσιμότητα του προϊόντος που εύλογα προσδοκούν οι καταναλωτές της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι η συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες με τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα θα προωθήσει τη βιωσιμότητα στις εν λόγω τρίτες χώρες και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και των προϊόντων από τρίτες χώρες·

3.  ανησυχεί για το γεγονός ότι οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους, καθώς οι κύριοι έλεγχοι είναι τα υγειονομικά πρότυπα και ο κανονισμός για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)(10), ο οποίος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

4.  τονίζει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των εισαγόμενων και των ευρωπαϊκών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να απαιτεί από όλα τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν τα πρότυπα διατήρησης και διαχείρισης, καθώς και τις απαιτήσεις υγιεινής που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία πιο θεμιτού ανταγωνισμού και θα θέσει υψηλότερα πρότυπα για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων σε τρίτες χώρες·

5.  θεωρεί ότι η εντατικοποίηση των προσπαθειών της ΕΕ σε σχέση με τη διατήρηση των αποθεμάτων και τη βιωσιμότητα της αλιείας, στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, δεν συνάδει με τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από χώρες που εντατικοποιούν τις αλιευτικές προσπάθειές τους αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα της αλιείας και με αποκλειστικό σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαφορετικοί κανόνες για τη διάθεση των προϊόντων αλιείας στην αγορά δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις με αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, οι έλεγχοι για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν ·

7.  θεωρεί ότι η εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου(11) θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εφαρμόζεται με ομογενή και εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών εστίασης, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα· επισημαίνει ότι αυτό ισχύει επίσης για τις διατάξεις σήμανσης·

Υγειονομικά πρότυπα

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το σύστημα που επιβάλλει η Ένωση και χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας για την επαλήθευση των κριτηρίων υγιεινής για τα αλιευτικά προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι τα κριτήρια αυτά τηρούνται πάντοτε·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και διευκολύνσεις για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας ούτως ώστε να μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα», που υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE), το οποίο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης στο προσωπικό που διενεργεί ελέγχους από αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με τα πρότυπα της ΕΕ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

10.  επιμένει στη σημασία της αυστηρής εφαρμογής στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται, περιλαμβανομένων των ζωοτροφών και των πρώτων υλών για ζωοτροφές, της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των προτύπων και των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις πτυχές (διατροφική ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, πρόληψη), που είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των καταναλωτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να βελτιώσει το πρόγραμμα επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες μέσω της βελτίωσης των αποστολών του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, αυξάνοντας κυρίως τον αριθμό των εγκαταστάσεων που ελέγχονται σε κάθε αποστολή, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων που αποδίδουν πιστότερα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην τρίτη χώρα·

11.  επισημαίνει ότι ακόμα και οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από τη ΓΔ SANTE δείχνουν ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα πληρούν τα αναγκαία πρότυπα υγείας, τουλάχιστον όσον αφορά τις αλιευτικές πρακτικές, τα πλοία-εργοστάσια και τα πλοία-ψυγεία, με αποτέλεσμα η διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στην ΕΕ να καθίσταται δυσχερής όσον αφορά την επαλήθευση της τήρησης των υγειονομικών προτύπων ·

12.  εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με μη ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στη Δυτική Αφρική και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων και της τήρησης των υγειονομικών προτύπων πιστεύει ότι η ακρίβεια των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες για πλοία και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για εξαγωγή στην ΕΕ δεν είναι πλήρως αξιόπιστη·

13.  πιστεύει ότι η δυνατότητα που δίνεται στις τρίτες χώρες να παραχωρούν σε άλλες επιλεγμένες τρίτες χώρες το δικαίωμα χορήγησης τέτοιων πιστοποιητικών, ακόμη και σε παράκτιο κράτος, αντίκειται στην έννοια της ευθύνης του κράτους σημαίας, την οποία υποστηρίζει η ΚΑλΠ, καθώς και στον κανονισμό ΠΛΑ, κυρίως όσον αφορά την υπευθυνότητα του κράτους σημαίας που επικυρώνει το πιστοποιητικό αλιευμάτων· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μη συνεχίσει την πρακτική της παροχής σε τρίτες χώρες της δυνατότητας να αναθέτουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλες χώρες·

14.  επίσης, εκτιμά ότι θα πρέπει να διεξάγεται υγειονομική επιθεώρηση των αλιευτικών σκαφών από τις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο·

Εργασιακά δικαιώματα

15.  αντιπαραβάλλει την αξιέπαινη επίδοση των κρατών μελών στην επικύρωση εργασιακών συμβάσεων που σχετίζονται με τους ναυτικούς με την εξαιρετικά χαμηλή επίδοσή τους στην επικύρωση συμβάσεων που σχετίζονται με τους αλιείς, και τα παροτρύνει να επικυρώσουν άμεσα τις σχετικές πράξεις, καθώς και τη σύμβαση αριθ. 188 της ΔΟΕ, τη συμφωνία του Κέιπ Τάουν και την διεθνή σύμβαση του ΔΝΟ για τα STCW-F·

16.  συγχαίρει τους κοινωνικούς εταίρους για την επιτυχία τους όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 155 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τη διαπραγμάτευση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου(12), που εφαρμόζει μερικώς τη σύμβαση C188 της ΔΟΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το ότι αυτή δεν καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους αλιείς· παροτρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβάλλοντας πρόταση για συμπληρωματική οδηγία που θα περιλαμβάνει διατάξεις επιβολής, όπως έκανε για τη ναυτιλία·

17.  παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες για τη χρήση του άρθρου 155 ΣΛΕΕ σε σχέση με την STCW-F, προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια στη θάλασσα για την αλιεία, η οποία αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο·

18.  υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να καταστεί πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων και μια πηγή θρεπτικών τροφίμων· τις αντιπαραβάλλει με το όλο και μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ σε αλιευτικά προϊόντα από τρίτες χώρες των οποίων τα συστήματα διαχείρισης δεν είναι τόσο αυστηρά· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί έλλειψη συνοχής μεταξύ της αλιευτικής πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής·

Εμπορική πολιτική

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή στέλνει μερικές φορές αντιφατικά μηνύματα στις τρίτες χώρες, όπως η διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την ταυτόχρονη επέκταση της πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ προϊόντων από χώρες που έχουν εκ των προτέρων χαρακτηριστεί βάσει του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία ή του κανονισμού για τη μη βιώσιμη αλιεία(13)·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής αλιείας, όπως κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την αλιεία· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναλυθεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος των ΣΕΣ στα αλιευτικά προϊόντα της ΕΕ, να θεσπιστούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο, και να αντιμετωπιστούν ορισμένα αλιευτικά προϊόντα ως ευαίσθητα·

21.  θεωρεί ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων αλιείας στον κόσμο, έχει από κοινού με άλλες μεγάλες ιχθυοεισαγωγούς χώρες την πολιτική ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) συνάδουν με τα υψηλότερα δυνατά παγκόσμια πρότυπα διαχείρισης της αλιείας και διατήρησης των πόρων· για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενίσχυση του δίκαιου, διαφανούς και βιώσιμου εμπορίου αλιευτικών προϊόντων στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης·

22.  επιμένει ότι οι ΣΕΣ και οι άλλες πολυμερείς συμφωνίες με εμπορικές διατάξεις τις οποίες διαπραγματεύεται η Επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων του τομέα της αλιείας, και:

   να ενισχύουν ρητώς τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία και να υποχρεώνουν την τρίτη χώρα να εφαρμόζει διαδικασία για την απαγόρευση της εισαγωγής ιχθύων ΠΛΑ αλιείας στην αγορά της, ώστε να τα εμποδίζει να φθάνουν έμμεσα στην ΕΕ·
   να απαιτούν από την τρίτη χώρα να επικυρώσει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις βασικές διεθνείς πράξεις για την αλιεία, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα, η συμφωνία της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τα μέτρα του κράτους λιμένα και η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO, και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα των σχετικών περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ)·

23.  ζητεί να εξεταστούν σοβαρά τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά τη σύναψη συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, προβλέποντας, εφόσον είναι αναγκαίο, την εξαίρεση των ευαίσθητων προϊόντων·

24.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση συμφωνίας για τη μετά το Brexit εποχή, να συσχετίσει την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την πρόσβαση ευρωπαϊκών σκαφών σε βρετανικά ύδατα και την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

25.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού ΣΓΠ(14) ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες σημαντικές για την αλιεία πράξεις, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης, η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων, η συμφωνία του FAO για τα μέτρα του κράτους λιμένα και η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO, μεταξύ εκείνων που πρέπει να επικυρωθούν και να εφαρμοστούν, καθώς και διατάξεις που να επιτρέπουν την αναστολή του καθεστώτος ΣΓΠ +, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις αυτών των πράξεων δεν υλοποιούνται·

26.  τονίζει ότι, θα πρέπει, προκειμένου να διορθωθούν οι ελλείψεις στην εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και να δοθεί υπόσταση στις εν λόγω διατάξεις, να συμπεριληφθεί ένας δεσμευτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών (που θα περιλαμβάνει διαβουλεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων, διαδικασία ομάδας εμπειρογνωμόνων, την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών), καθώς και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αδυναμίες και τα κενά των τελωνειακών ελέγχων που περιγράφονται στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν·

28.  σημειώνει ότι εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες, έχουν επιβληθεί πρόσθετες απαιτήσεις για αυξημένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στους φορείς όλων των μεγεθών (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) σε δύο προβληματικούς τομείς, την ξυλεία και τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, προς εφαρμογή σε όλο το μήκος της αλυσίδας επιτήρησης· θεωρεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από παρόμοιες υποχρεώσεις και προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για τα προϊόντα αυτά·

Πρότυπα εμπορίας

29.  επισημαίνει ότι, παρότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αυτές που αφορούν την ενημέρωση μέσω της επισήμανσης για τους καταναλωτές, εφαρμόζονται μόνο σε μια σχετικά μικρή ομάδα προϊόντων, εξαιρώντας τα προπαρασκευασμένα, διατηρημένα ή μεταποιημένα προϊόντα· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών και για τα προϊόντα αυτά, με τη συμπερίληψη πρόσθετων υποχρεωτικών πληροφοριών στις ετικέτες τους· θεωρεί ότι η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

30.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τις προσπάθειες υπέρ της βιωσιμότητας στον τομέα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας στην ΕΕ, όπου θα τονίζονται τα υψηλά ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ σε σύγκριση με αυτά των τρίτων χωρών·

31.  θεωρεί ότι η αυστηρή τήρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της λοιπής νομοθεσίας της ΕΕ εγγυάται την τήρηση υψηλών προτύπων στον περιβαλλοντικό, τον υγειονομικό και τον κοινωνικό τομέα από τον ενωσιακό στόλο, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σήματος για τα αλιευτικά προϊόντα της ΕΕ ·

32.  εκφράζει την πεποίθηση ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα προέβαιναν συχνά σε διαφορετική επιλογή εάν ήταν καλύτερα ενημερωμένοι για τον πραγματικό χαρακτήρα, τη γεωγραφική προέλευση, την ποιότητα και τις συνθήκες παραγωγής ή αλιείας των προϊόντων που αγοράζουν·

33.  θεωρεί ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες στη σήμανση των προϊόντων αλιείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης το κράτος σημαίας του σκάφους που αλίευσε τα προϊόντα·

34.  χαιρετίζει την πρόσφατη έναρξη μιας αξιολόγησης από την Επιτροπή για τα πρότυπα εμπορίας, που θεσπίστηκαν πριν από δεκαετίες, προκειμένου να καθοριστεί ποια πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις σημερινές εμπορικές πρακτικές και τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

Καθεστώς ελέγχου

35.  θεωρεί ότι οι τρεις κανονισμοί που αποτελούν το καθεστώς ελέγχου συνιστούν μια ισορροπημένη δέσμη και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ·

36.  συγχαίρει την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχει επιβάλει τον κανονισμό ΠΛΑ σε τρίτες χώρες, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ μπορεί να ασκήσει τεράστια επιρροή στην παγκόσμια αλιεία ως υπεύθυνο κράτος αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση σε άλλα κράτη αγοράς να εφαρμόσουν μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου αλιευμάτων ΠΛΑ αλιείας στις αγορές τους·

37.  αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από κοινωνικούς φορείς, που αναλύει τη ροή των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων σε χώρες της ΕΕ από το 2010 και μετά, έτος κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός ΠΛΑ, και η οποία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ελλείψεις στους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη, και οι μη ενιαίοι κανόνες, μπορεί να οδηγήσουν μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη και τις χώρες διαμετακόμισης και προορισμού να εντείνουν τον συντονισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που εκδίδονται για τις εισαγωγές ψαριών εξετάζονται πιο προσεκτικά· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να υιοθετηθεί ένα εναρμονισμένο και συντονισμένο ευρωπαϊκό μηχανογραφικό σύστημα που θα διευκολύνει τους ελέγχους των εισαγωγών ιχθύων στα κράτη μέλη·

38.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει και επιβάλει αυστηρά και τους τρεις αυτούς κανονισμούς, γεγονός που αναγνωρίζεται σε πολλά έγγραφα της Επιτροπής, του ΕΕΣ και ανεξάρτητων παρατηρητών·

39.  φρονεί ότι, πέραν της εφαρμογής των διατάξεων για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, είναι απαραίτητη η άσκηση αυστηρότερων ελέγχων στα επόμενα στάδια της διαδικασίας διάθεσης στην αγορά αυτών των προϊόντων αλιείας, ιδίως μέσω της διενέργειας αυστηρότερων ελέγχων επί εκείνων των κρατών μελών και των επιχειρήσεων εις βάρος των οποίων υπάρχουν υπόνοιες ότι εφοδιάζονται με προϊόντα παράνομης αλιείας·

40.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες που εξάγουν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές σε σχέση με τη διατήρηση των αποθεμάτων· την ενθαρρύνει να συνεργασθεί με τις χώρες αυτές σε όλα τα δέοντα βήματα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ·

41.  παρατηρεί ότι έχει γίνει πλημμελής εφαρμογή σε πολλές πτυχές, όπως:

   στο άνισο επίπεδο κυρώσεων και εφαρμογής του συστήματος βαθμολόγησης στα διάφορα κράτη μέλη·
   σε κυρώσεις που δεν είναι πάντα επαρκώς αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές για την πρόληψη της επανάληψης των παραβάσεων·
   στην ανεπαρκή συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων από τα κράτη μέλη και κυρίως την έλλειψη κοινών και συμβατών βάσεων δεδομένων·
   στην ελλιπή ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων, και κατά τη διέλευση των εθνικών συνόρων·
   στον ελλιπή έλεγχο των πρακτικών ζύγισης·
   στις σημαντικές διαφορές στην επαλήθευση των εισαγωγών και του σημείου εισόδου, καθώς και των πιστοποιητικών των αλιευμάτων·
   στην έλλειψη σαφούς και ενιαίου ορισμού των σοβαρών παραβάσεων στα κράτη μέλη·

42.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν ένα εισαγόμενο προϊόν απορρίπτεται σε λιμένα ενός κράτους μέλους δεν θα μπορεί να εισέλθει στην αγορά της ΕΕ μέσω άλλου λιμένα άλλου κράτους μέλους·

43.  συμφωνεί ότι ορισμένες διατάξεις των κανονισμών είναι ανοιχτές σε διάφορες ερμηνείες και έχουν εμποδίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αλλά θεωρεί ότι με επαρκή ευελιξία και πολιτική βούληση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς μια πιο εναρμονισμένη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως μέσω κατευθυντηρίων γραμμών και ερμηνειών·

44.  σημειώνει ότι αυτή ήταν η πρόθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου της αλιείας της Ένωσης, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, προκειμένου να διεξαχθεί μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σε μη επικριτικό περιβάλλον, σχετικά με τις ελλείψεις των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τελικά η ομάδα δεν λειτούργησε με αυτό τον τρόπο·

45.  θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ελέγχου, όπως να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια σε παραβάσεις που διαπιστώνονται, να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή·

46.  προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του καθεστώτος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της παρακράτησης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·

47.  επαναλαμβάνει το συμπέρασμα που συνάγεται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το πως θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη(15), δηλαδή ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου ή του κανονισμού ΠΛΑ πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στις πτυχές που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα και συνοχή των ελέγχων σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

48.  ζητεί να διευρυνθούν οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ώστε να καλύπτουν και τους ελέγχους που διενεργούνται στα σκάφη που καλύπτονται από συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του υπογράφοντος κράτους, και να τεθούν στη διάθεση της EFCA οι πόροι τους οποίους χρειάζεται για να το πράξει·

49.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει μία μείζονα αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος ελέγχου χωρίς κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά είτε την εφαρμογή του κανονισμού ΠΛΑ και την εντολή της EFCA, είτε την αναθεώρηση ολόκληρης της δέσμης, όπως απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας· θεωρεί ότι μια επίσημη δημόσια διαβούλευση επί όλων των ανωτέρω, πριν από την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση, θα επιτρέψει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν ενεργά στην αναθεώρηση αυτού του κρίσιμης σημασίας πυλώνα της ΚΑλΠ·

50.  εμμένει σθεναρά στην άποψη ότι η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση των υφιστάμενων μέτρων, αλλά να βελτιώσει και να ενισχύσει το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στους ελέγχους της αλιείας, ως μοναδικό εφικτό τρόπο διασφάλισης μιας «κοινής» διάστασης της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

51.  επιμένει ότι το αναθεωρημένο καθεστώς ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων βασικών αρχών:

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εν πλω, στο λιμάνι και καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας επιτήρησης·
   την πλήρη ανιχνευσιμότητα των ιχθύων καθώς κινούνται κατά μήκος της αλυσίδας επιτήρησης, από το σκάφος μέχρι το τελικό σημείο πώλησης·
   πλήρη στοιχεία για τα αλιεύματα όλων των παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μήκους κάτω των 10 μέτρων και των ερασιτεχνών αλιέων·
   κοινά επίπεδα κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη·
   ένα κοινό ορισμό του τι συνιστά παράβαση·
   ένα σύστημα βαθμολόγησης που θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη με ισοδύναμο τρόπο·
   κυρώσεις αρκούντως αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές·
   ένα σύστημα προσβάσιμο στην Επιτροπή και σε όλα τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών σχετικά με τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και τη νομική και δικαστική παρακολούθησή τους·
   πλήρη υιοθέτηση των βελτιώσεων που προσφέρουν οι διαθέσιμες τεχνολογίες, και δυνατότητα έγκρισης μελλοντικών τεχνολογιών, καθώς αυτές θα αναπτύσσονται χωρίς την ανάγκη νομοθετικής τροποποίησης·
   τον σαφή προσδιορισμό των ευθυνών της Επιτροπής και των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των περιφερειών εντός των κρατών μελών·
   μη περιφερειοποίηση του κανονισμού ελέγχου·

52.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού ελέγχου το συντομότερο δυνατόν·

53.  επιμένει ότι οι διατάξεις και οι αρχές του κανονισμού ΠΛΑ δεν πρέπει να τροποποιηθούν ούτε να μειωθούν κατά κανένα τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια επιτυχία αυτού του κανονισμού και τον αντίκτυπό του στον τομέα της αλιείας ανά τον κόσμο·

54.  επιμένει ότι οι διαδικασίες εκ των προτέρων χαρακτηρισμού τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού ΠΛΑ, η ταυτοποίηση και η εγγραφή στον κατάλογο, πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε πολιτικές παρεμβάσεις και ότι η διαγραφή από τον κατάλογο πρέπει να βασίζεται αυστηρά στην πλήρη επίτευξη εκ μέρους της ενδιαφερόμενης χώρας των βελτιώσεων που κρίνονται αναγκαίες από την Επιτροπή·

55.  θεωρεί ότι ο ρόλος της EFCA θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να εμπλακεί περισσότερο στην εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου και του κανονισμού ΠΛΑ, στην επαλήθευση και διασταύρωση των στοιχείων κατά μήκος της αλυσίδας επιτήρησης, καθώς και στον σχεδιασμό και συντονισμό των επιθεωρήσεων της Επιτροπής και των κρατών μελών, και στην επαλήθευση των πιστοποιητικών αλιευμάτων·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).
(5) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
(7) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 34.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0195.
(9) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 119.
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.
(12) ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1026/2012.
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0407.


Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
PDF 280kWORD 110k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (2018/2037(INI))
P8_TA(2018)0224A8-0178/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 38 και 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θεσπίζουν την κοινή γεωργική πολιτική και τους στόχους της,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 40 και 42 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων και τον βαθμό στον οποίο οι κανόνες για τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει το καθεστώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό(1) («κανονισμός omnibus»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(2),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(3), καθώς και την έκθεση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών και την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (COM(2017)0587),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(4),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ αριθ. 16/2017 με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης: λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», που εκδόθηκε το 2016 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών - ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τον τομέα της μελισσοκομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στην αγορά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα(14),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πιθανή αναδιάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής»(15),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Η ΚΓΠ μετά το 2020»(16),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την ΚΓΠ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τα συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2016 στα οποία κατέληξε η επιχειρησιακή ομάδα για τις γεωργικές αγορές με τίτλο «Βελτίωση των αποτελεσμάτων της αγοράς - Ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2015 (COP21), και ιδίως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (ΕΚΣ) προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι της συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) (COM(2016)0797),

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), η οποία ανακοινώθηκε το 2016 (COM(2016)0316) και αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής τους,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0178/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές στην ΕΕ με παγκόσμια στρατηγική σημασία, και ο σχεδιασμός της πρέπει να επιτρέπει στον γεωργικό και δασικό τομέα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά όχι μόνο τη διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, τη δράση για την κλιματική αλλαγή, την αγροτική ανάπτυξη, τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης και υγείας των ζώων και την απασχόληση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον σαφές ότι η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί σήμερα, ώστε να ανταποκρίνεται πιο ικανοποιητικά στις ανάγκες τόσο των πρώτων αποδεκτών της, που είναι οι αγρότες, όσο και του συνόλου των πολιτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει θεμελιώδη σημασία σε όλη την Ευρώπη για περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη αποτελεί το 47 % του ευρωπαϊκού εδάφους και ότι οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας, καθώς και η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και εδαφών της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν πολυλειτουργικό και διαφοροποιημένο γεωργικό και δασικό τομέα ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι δίκαιος, καθοδηγείται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και επιτρέπει τη διατήρηση των βιώσιμων μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που μπορούν να αποκτηθούν και να κληροδοτηθούν από γενιά σε γενιά, παραμένει καθοριστικός για την υλοποίηση των θετικών εξωτερικών επιπτώσεων και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες (προϊόντα και υπηρεσίες τροφίμων και μη)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να αναχαιτιστεί και να αντιστραφεί η τρέχουσα συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων διανομής και των μεγάλων βιομηχανιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην ισχύουσα ΚΓΠ πρέπει να βασιστούν σε στρατηγικούς στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για περισσότερα από 25 έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε τακτικές μεταρρυθμίσεις που υπαγορεύτηκαν από το άνοιγμα της ευρωπαϊκής γεωργίας στις διεθνείς αγορές και από την ανάδυση νέων προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη πως τώρα απαιτείται ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαρκούς προσαρμογής προκειμένου να απλοποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί και να επαναπροσανατολιστεί η ΚΓΠ με τρόπο που διασφαλίζει τα εισοδήματα των γεωργών και ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας ως συνόλου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία και την απασχόληση, και ταυτόχρονα να εγγυάται ασφάλεια πολιτικής και οικονομική ασφάλεια για τον κλάδο, προκειμένου να επιτευχθούν η βιωσιμότητα αγροτικών περιοχών, η επισιτιστική ασφάλεια και οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Επιτροπή έχει δώσει τίτλο στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, και αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να εξεταστεί πριν από την υποβολή των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ότι δεν πλήττεται η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι υπάρχει πραγματική απλοποίηση για τους δικαιούχους, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών, σε επίπεδο τοπικό και γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και ευελιξία και ασφάλεια δικαίου για γεωργούς και ιδιοκτήτες δασών, ενώ συγχρόνως θα προβλέπονται φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι, και ότι οι στόχοι της νέας ΚΓΠ δεν απαιτούν νέες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη, που θα σήμαιναν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας, με αποτέλεσμα καθυστέρηση στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει να διασφαλίζει άμεση σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαίων γεωργών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα και να αποφύγει τη στασιμότητα και την αστάθεια των γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη συγκέντρωση και εντατικοποίηση της παραγωγής και την αυξανόμενη παραγωγικότητα, εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα κατά μέσο όρο από εκείνα των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο ουσιαστικό επίπεδο σταθερότητας και ένα δίχτυ ασφάλειας για τα γεωργικά εισοδήματα, καθώς αντιστοιχούν σε ένα ουσιαστικό τμήμα, έως και στο 100 % σε ορισμένες περιφέρειες, των γεωργικών εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε οι γεωργοί να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τρίτες χώρες υπό ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γεωργικές αλυσίδες αξίας στη βιοοικονομία μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένες στους ίδιους τους γεωργούς, διότι αυτοί συμβάλλουν στη σταθερότητα και το μέλλον των αγροτικών περιφερειών μας, αλλά και αντιμετωπίζουν οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές για το εμπόριο, πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα, τις υγειονομικές κρίσεις, τις πλεονάζουσες ποσότητες κάποιων τομέων στην Ευρώπη, την κλιματική αλλαγή και τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για τους μεσογειακούς τομείς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθούν ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ευαίσθητους και στρατηγικούς τομείς να αντεπεξέλθουν στις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι δυνητικές επιπτώσεις του Brexit ή οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τους κύριους εταίρους της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές στρατηγικές για τα οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τη μελισσοκομία θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι υποχρεωτικές για τις χώρες παραγωγής, και θα πρέπει να διατηρηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών εργαλείων και κανόνων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, δίκαιες τιμές και ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους τους αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους καταναλωτές και γεωργική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η κατανάλωση και η πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, υλοποιώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις όσον αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, και την ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα και τη διασφάλιση της διατήρησης των υδάτινων πόρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ χρειάζεται τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα να μειωθεί η πίεση που ασκεί στα αποθέματα γλυκών υδάτων ο τομέας της γεωργίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 50 % της χρήσης γλυκών υδάτων στην ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα επικαιροποιημένο, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων, για αυξημένη ισότητα και νομιμότητα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ΚΓΠ δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει επαρκές εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους γεωργούς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προς ενθάρρυνση της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά γεωργών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2018 το ΕΕΣ σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το 2010, για κάθε 100 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών, υπήρχαν 14 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών, αριθμός που μειώθηκε στους 10,8 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των γεωργών της ΕΕ αυξήθηκε από 49,2 σε 51,4 έτη για την περίοδο 2004 έως 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως εκείνες των γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του νερού, η έλλειψη γεωργικής γης και η υποβάθμιση του εδάφους, και άρα απαιτείται μια προσαρμογή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση κοινών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε υψηλά πρότυπα, δίκαιους και βιώσιμους όρους για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ανανεωμένους και αποδοτικούς μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ κοινωνικά, οικονομικά περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και τις απαιτήσεις για την υγεία, την υγιεινή, την προστασία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα υψηλά πρότυπα χρειάζεται να διατηρηθούν και να προωθηθούν περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, μέσω της διασφάλισης των ευρωπαϊκών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες για εισαγωγές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό περίπου 80 % των αναγκαίων πρωτεϊνών στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί επαρκώς μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες στο πλαίσιο της ΚΠΓ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη τόσο όσον αφορά προϊόντα που εξοικονομούν πόρους όσο και για καινοτόμους διαδικασίες είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αναπτυχθεί η ερευνητική ικανότητα και οι απαραίτητες υποδομές ώστε να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε πρακτική για τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη βιώσιμη γεωργοδασοκομία, παρέχοντας επαρκή υποστήριξη, και να προωθηθεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρό της τους γεωργούς, στη βάση ανεξάρτητων, διαφανών, επαρκώς χρηματοδοτούμενων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, και υπηρεσιών κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων σε επίπεδο κρατών μελών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση επενδυτική στήριξη θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στη διπλή απαίτηση για οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ίδιων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σειρά διαστημικών προγραμμάτων (EGNOS & Galileo) και επίγειας παρατήρησης (Copernicus) των οποίων το δυναμικό όσον αφορά τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της υλοποίησης της ΚΓΠ και της μετάβασης της ευρωπαϊκής γεωργίας προς τη γεωργία ακριβείας και προς τη περιβαλλοντική και οικονομική αξιοποίηση των εκμεταλλεύσεων, πρέπει να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιοτεχνολογικής έρευνας διεξάγεται πλέον εκτός της ΕΕ, και εστιάζεται συνήθως σε γεωργοοικονομικά ζητήματα που δεν αφορούν τον τομέα της ΕΕ, γεγονός που επιφέρει δυνητική απώλεια επενδύσεων και εστίασης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, η αξιοποίηση και η ενθάρρυνση των φυσικών διαδικασιών για την τόνωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας είναι πιθανόν να μειώσουν το κόστος παραγωγής·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ανταγωνιστικός τομέας γεωργίας, τροφίμων και δασοκομίας μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και το κλίμα, που έχουν καθοριστεί σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας κίνητρα στους αγρότες και ανταμείβοντας το έργο τους, μέσω της μείωσης της περιττής κανονιστικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμενόμενη κατά τον 21ο αιώνα αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφανείας του πλανήτη και οι άμεσες συνέπειές της στις κλιματικές συνθήκες απαιτούν να υπάρχει ένα σύστημα τροφίμων το οποίο θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο, θα διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών και άφθονων τροφίμων, και δεν θα επιτρέπει την εξάρτηση της Ένωσης από άλλες αγορές·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η μελλοντική ΚΓΠ να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού και τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και των τροφίμων·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 βάσει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 40 % περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, αλλά λαμβάνουν μόνο το 8 % των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ καθορίζουν νέους, σαφείς τρόπους εφαρμογής της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σταδιακά έχουν ενσωματωθεί στην ΚΓΠ οι περιβαλλοντικοί στόχοι, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της είναι συμβατοί με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, και ότι οι γεωργοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, και προάγουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος στην Ένωση παραμένει αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια υγιεινής διατροφής, και ότι η βιομηχανία τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αζώτου·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλειστοί κύκλοι παραγωγής, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας στην ίδια περιοχή, διατηρούν την προστιθέμενη αξία στην εν λόγω περιοχή και, επομένως, εξασφαλίζουν περισσότερες τοπικές θέσεις εργασίας, και έχουν τη δυνατότητα να αναζωογονήσουν τις αγροτικές περιοχές·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ επιδιώκει αδιαχώριστους στόχους οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης, και αυτή η δυαδικότητα πρέπει να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα και του μηχανισμού οικολογικού προσανατολισμού, υπέρ της μετάβασης προς ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο και αποτελεσματικό γεωργικό μοντέλο·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελλοντική ΚΓΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για να ενισχύσει τη βιώσιμη γεωργία·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων και εδαφών θα ωφελήσει την ΕΕ στο σύνολό της·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι εξαιτίας των απαιτήσεων οικολογικού προσανατολισμού, που απλώς αντανακλούν τις τρέχουσες πρακτικές, οι πράσινες ενισχύσεις, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013 δημιουργούν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι δυσνόητες και, σύμφωνα με το ΕΕΣ, δεν καταφέρνουν να ενισχύσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ εξαιτίας του σχεδιασμού τους, στοιχεία που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής για την ΚΓΠ·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει εντοπίσει σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα, ιδίως την μακρόχρονη διαδικασία έγκρισης, καθώς και τον περίπλοκο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεκμηριωμένη μετα-αξιολόγηση «ελέγχου καταλληλότητας» επιστημονικών μελετών προέκυψε ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού δεν βελτίωσαν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως διότι οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονταν ήδη·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της διακήρυξης του Κορκ 2.0 για βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, ευφυή πολυλειτουργικότητα, βιοποικιλότητα εντός και εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και στη βιολογική γεωργία, την ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Νatura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των προσπαθειών για την αποτροπή της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και τον ρόλο των γυναικών και των νέων στη διαδικασία αυτή, καθώς και την ανάγκη για καλύτερη χρήση των ενδογενών πόρων στις αγροτικές περιοχές μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολυτομεακών προσεγγίσεων που ενισχύουν την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, με την επένδυση στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση και την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, την παροχή κινήτρων για την ανάληψη δράσης για το κλίμα, την τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των αγροτικών περιοχών και την απλοποίηση της αγροτικής πολιτικής και της εφαρμογής της·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως οι περιοχές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ όσον αφορά τους επιπρόσθετους περιορισμούς στην πρόσβαση σε γη, με στόχο τη διατήρηση της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να αναγνωρίζει δεόντως τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που παράγουν ορισμένοι τομείς, όπως η εκτροφή αιγοπροβάτων ή οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μελισσοκομίας έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά με χρήση δίκαιων και διαφανών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας στις σχέσεις μεταξύ παραγωγής και άλλων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τόσο ανάντη όσο και κατάντη, και να παρασχεθούν κίνητρα για την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων ενεργούς διαχείρισης τα οποία μπορούν να αντιστοιχίζουν καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τομεακό επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πτυχές εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΚΓΠ, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούνται δεόντως·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και αυτονομίας για την ευρωπαϊκή γεωργία, στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αυξήσει ή να διατηρήσει τον γεωργικό προϋπολογισμό σε σταθερό επίπεδο για να καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία προσδοκά από τους γεωργούς να αλλάξουν τις πρακτικές τους ώστε να καταστούν πλήρως βιώσιμες, και οι γεωργοί θα πρέπει να υποστηριχθούν σε αυτή τη μετάβαση με δημόσιους πόρους·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα στον τομέα, ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια προγραμματισμού για τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών, μέσω κατάλληλων περιόδων μετάβασης και μέτρων·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της δημοκρατικής συζήτησης για τα στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών όσον αφορά την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του εδάφους και του αέρα, την ποιότητα των τροφίμων μας και την οικονομική σταθερότητα των γεωργικών παραγωγών, την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και το βιώσιμο εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών και πρακτικών υγιεινής, με στόχο να εδραιωθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αναδιατύπωση της ΚΓΠ για να μπορέσει να παράγει αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν πλήρως την αποστολή τους εντός ελεγχόμενου χρονικού πλαισίου, και ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το Brexit·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλιστεί τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27 με την καταβολή μέγιστης προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της παραγωγής τροφίμων και της πρόσβασης σε αυτά και για τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ενιαία ευθυγράμμιση στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων για τους πολίτες τόσο του ΗΒ όσο και της ΕΕ·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των έξι βασικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ περιλαμβάνονται η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες, ούτως ώστε να προωθήσει την αυτάρκεια όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 124 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από ακραία επισιτιστική ανασφάλεια σε 51 χώρες, 16 εκατομμύρια περισσότερα από το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που επλήγησαν από την επισιτιστική ανασφάλεια ζει σε αγροτικές περιοχές·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ρόλους που αναλαμβάνονται από γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμων γεωργικών επιχειρήσεων και αγροτικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αποτροπής της εγκατάλειψης της υπαίθρου συνδέονται με την παροχή ευκαιριών στις γυναίκες και τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, ενώ οι πολιτικές για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνουν επαρκώς τη διάσταση του φύλου, και ότι, μολονότι το φύλο του δικαιούχου άμεσης ενίσχυσης ή ενίσχυσης αγροτικής ανάπτυξης δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, οι γυναίκες ως αιτούντες ή δικαιούχοι υποεκπροσωπούνται·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στους ευρωπαίους φορολογούμενους, η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί τόσο με την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων όσο και με μια σαφή κοινωνική προστιθέμενη αξία, όσον αφορά την βιώσιμη γεωργία, τις φιλόδοξες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις, τα πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και άλλες κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΓΠ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 442 σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή διαβίωση των ζώων αναφέρει ότι το 82 % των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής θα πρέπει να βελτιωθούν·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και οι αλλαγές στο γεωργικό περιβάλλον μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των επικονιαστών και στην ποικιλία των ειδών επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι εξημερωμένοι όσο και οι άγριοι επικονιαστές είναι σημαντικές και ότι οι επιπτώσεις στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή εξαρτάται στην πλειονότητά της από τις επικονιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης και των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης - επικεντρωμένο στις οκτώ αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μείωση της χρήσης σοβαρών φυτοφαρμάκων και να προωθηθεί η χρήση μη χημικών εναλλακτικών λύσεων·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή του πλαισίου της ΚΓΠ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση με όρους κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά πτυχές όπως η γήρανση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το POSEI είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει τη διάρθρωση του κλάδου που αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του POSEI, συμπεραίνει ότι «βάσει της αξιολόγησης του καθεστώτος δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η διαχείριση των δασών όσο και η γεωργική δασοκομία που περιλαμβάνει ένα ανώτερο όριο ξυλώδους βλάστησης πάνω από βοσκότοπους ή μια γεωργική καλλιέργεια, μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου, και στις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας δασοκομικά ή γεωργικά προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος και ενισχύοντας έτσι τους στόχους της ΚΓΠ, και επιτρέποντας στις κυκλικές και τις βιο-οικονομίες να συμβάλλουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που ωφελούν τους γεωργούς, τους δασοκόμους και τις αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δάση προωθεί μια συνεκτική, ολιστική θεώρηση της διαχείρισης και των πολλαπλών οφελών των δασών, και λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών· τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στους στόχους διατήρησης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δάση της Μεσογείου τα οποία είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές, με αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα και η εν δυνάμει γεωργική παραγωγή να τίθενται σε κίνδυνο·

Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειών και των γεωργών

1.  επικροτεί την πρόθεση απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, ώστε να επωφεληθούν οικονομικά οι γεωργοί και να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των πολιτών, αλλά τονίζει ότι οι κυρίαρχες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι οι αρχές που καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ, σύγχρονη και επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, που θα υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία και θα παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένα τρόφιμα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται ότι ένας από τους στόχους της ΚΓΠ πρέπει να είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ·

3.  ζητεί μια ΚΓΠ που να επιδιώκει ως πρώτη προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε ευρωπαϊκής γεωργικής εκμετάλλευσης σε μια επιχείρηση που συνδυάζει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά πρότυπα απόδοσης·

4.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί στην ΚΓΠ η ουσιαστική σχέση μεταξύ νομοθετών της ΕΕ, γεωργών και πολιτών· απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισορροπίες στον ανταγωνισμό στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς·

5.  εφιστά την προσοχή στον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που χρήζουν αναγνώρισης και αξιοποίησης·

6.  επισημαίνει ότι η ευελιξία που διαθέτουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη όσον αφορά ορισμένες επιλογές που έχουν καθοριστεί στους βασικούς κανονισμούς, καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα, καταδεικνύει ότι υπάρχουν τμήματα της ΚΓΠ που δεν θεωρούνται πλέον κοινά· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι πρόσβασης των γεωργών στα καθεστώτα στήριξης στα διαφορετικά κράτη μέλη και στις διαφορετικές περιφέρειες, καθώς και την ανάγκη για επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή υποβάθμισης της συνοχής·

7.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο ευελιξίας εντός ενός ισχυρού ενωσιακού κοινού πλαισίου κανόνων, βασικών προτύπων, εργαλείων παρέμβασης, ελέγχων και χρηματοδοτικών κονδυλίων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον συννομοθέτη, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους γεωργούς και ειδικότερα, μια ενωσιακή προσέγγιση για τη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα,·με προοπτική τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού·

8.  θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστεί η εφαρμογή της ΚΓΠ περισσότερο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στα δεδομένα των διαφόρων ειδών γεωργίας στην Ευρώπη, οι εθνικές επιλογές στο πλαίσιο των μέσων που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να εξορθολογιστούν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν, με συμμετοχή όλων των σχετικών συμφεροντούχων, τη δική τους συνεκτική, τεκμηριωμένη εθνική στρατηγική στη βάση των στόχων της ΕΕ και των δεικτών που αφορούν τα κύρια είδη πιθανών εργαλείων παρέμβασης, καθορισμένων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, εντός ενός σαφούς κοινού πλαισίου κανόνων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό στους κανόνες και τις αρχές της ενιαίας αγοράς·

9.  τονίζει ότι πρόσθετη επικουρικότητα θα πρέπει να παραχωρείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ισχυρό, κοινό σύνολο κανόνων, στόχων, δεικτών και ελέγχων της ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο της επόμενης ΚΓΠ προκειμένου να υλοποιήσει το αίτημα του Κοινοβουλίου να μην κάνει χρήση οιωνδήποτε αγροτικών επιδοτήσεων για την εκτροφή ταύρων για ταυρομαχίες·

11.  υπογραμμίζει τους κινδύνους του κανονιστικού υπερθεματισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για τους γεωργούς, λόγω της δυνατότητας των κρατών μελών να ορίζουν ανεξάρτητα τα εθνικά τους σχέδια και να αναθεωρούν τις αποφάσεις τους σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις θέσεις που λαμβάνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρουσιάσει στους συννομοθέτες, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές προτάσεις της, ένα σαφές και απλό μοντέλο εθνικού στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους συννομοθέτες να αξιολογήσουν το πεδίο εφαρμογής, τον βαθμό ανάλυσης και το περιεχόμενο ανάλογων σχεδίων, που αποτελούν βασικά στοιχεία την επικείμενης πρότασης της Επιτροπής, και να διασαφηνίσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι εθνικές αυτές στρατηγικές·

12.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει εργαλεία που θα στοχεύουν στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ της ΚΓΠ και της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη η μελλοντική ΚΓΠ να σέβεται πλήρως την κατανομή των εξουσιών στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, που συνήθως ορίζονται στα συντάγματα των χωρών, ιδίως σε ότι αφορά την τήρηση των νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ, κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή πολιτικών όπως το ΕΓΤΑΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι συμμετέχουν δεόντως σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης πολιτικής·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να καθιερώσει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων με βάση τα αποτελέσματα, προκειμένου να προωθηθεί η απόδοση μάλλον παρά η συμμόρφωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω σαφώς καθορισμένων, απλούστερων και λιγότερο γραφειοκρατικών (συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής νομικού υπερθεματισμού) σταθερών, διαφανών και μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, και των ενδεδειγμένων ελέγχων επί των μέτρων σχεδιασμού, εφαρμογής και κυρώσεων των κρατών μελών· θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση βασικών ομοιόμορφων κριτηρίων για τον καθορισμό παρόμοιων κυρώσεων όσον αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες για την επίτευξη των γενικών κοινών στόχων που καθορίζονται από την ΕΕ·

15.  υπογραμμίζει ότι μια προσέγγιση βασιζόμενη αποκλειστικά στην παραγωγή θα συνεπαγόταν κίνδυνο για τα κράτη μέλη τα οποία, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων τους, μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα που καθορίζονται στα εθνικά τους σχέδια και αντιμετωπίζουν, έτσι, κίνδυνο εκ των υστέρων μείωσης των εθνικών κονδυλίων τους, καθώς και διακοπής της χρηματοδότησης·

16.  αναγνωρίζει ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας θα χρειαστεί προσαρμογές και τροποποιήσεις για αρκετά χρόνια, για να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της στροφής σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στα αποτελέσματα·

17.  σημειώνει, ωστόσο, ότι μια πιθανή καθυστέρηση έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερημένες πληρωμές, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί·

18.  θεωρεί ότι, στον πρώτο πυλώνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν προγράμματα από ένα κατάλογο προτεραιότητας καταρτισμένο από την ΕΕ·

19.  ζητεί την ανάπτυξη ενός συστήματος κατάλληλων θεσμικών και νομικών προσαρμογών που θα προωθήσουν την αλλαγή του μοντέλου εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί τόσο το ενδεχόμενο επιπλέον κόστος, όσο και η μείωση της απορρόφησης κεφαλαίων στα κράτη μέλη·

20.  θεωρεί ότι η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε δορυφορικές εικόνες και σε βάσεις δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και λιγότερο στην υποβολή στοιχείων από τους ίδιους τους γεωργούς·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συναφείς συνέργειες μεταξύ των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ για το διάστημα αφενός και την ΚΓΠ αφετέρου, και ιδίως με το πρόγραμμα Copernicus που παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη γεωργική κοινότητα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

22.  ζητεί τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η γεωργική διαρθρωτική πολιτική με το καθεστώς στήριξης του περιβάλλοντος, για παράδειγμα με έναν καλύτερο συνδυασμό καλλιεργειών και κτηνοτροφίας·

23.  ζητεί να διατηρηθεί το απλουστευμένο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων·

24.  εκτιμά ότι οι γεωργοί των οποίων η γη καλύπτει έκταση μικρότερη των πέντε εκταρίων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα αυτό·

25.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει οικονομικό έλεγχο, έλεγχο επιδόσεων και λογιστικό έλεγχο ώστε να εγγυηθεί πως οι λειτουργίες αυτές διεκπεραιώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα και σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων σε όλα τα κράτη μέλη, για όλους τους επιλέξιμους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους·

26.  υπενθυμίζει ότι, στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί ο ορισμός του «ενεργού γεωργού»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η γεωργική παραγωγή (π.χ. η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική κατάσταση, η εφαρμογή ορθών ζωοτεχνικών πρακτικών, η συμβολή στην κυκλική οικονομία) θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερα στοχευμένη και μετρήσιμη λύση για έναν τέτοιο ορισμό·

27.  απορρίπτει την περικοπή του 25 % του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση για το ΠΔΠ 2021-2027, της 2ας Μαΐου 2018· επιμένει ότι οι όποιες περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση των φιλοδοξιών σε σύγκριση με τη σημερινή ΚΓΠ·

28.  θεωρεί ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΣ, πρέπει να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το βασιζόμενο στις επιδόσεις σύστημα ελέγχου, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ή οι δικαιούχοι απρόσμενες δημοσιονομικές διορθώσεις·

29.  τονίζει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν επιχειρήσεις και πρέπει συνεπώς να τους εξασφαλισθούν επιχειρηματικής φύσεως ελευθερίες, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν για τα προϊόντα τους κατάλληλες τιμές στην αγορά·

30.  τονίζει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι γεωργοί με συνδυασμό εισοδημάτων·

31.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στους γεωργούς, στο πλαίσιο ενός υψηλότερου οικονομικού ορίου για γεωργικούς κανόνες «de minimis», διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς·

32.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τους γεωργούς να προβούν σε εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, καθώς και τις οικονομικές κρίσεις·

33.  ζητεί, ωστόσο, τη δίκαιη ανταμοιβή των δημόσιων αγαθών που παρέχουν οι πολύ μικρές και οι μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε συνεταιριστικές και κοινοτικές προσπάθειες·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών και ταμείων όπως το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά και άλλα επενδυτικά ταμεία, προκειμένου να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις αγροτικές περιοχές·

35.  ζητεί βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της ΚΓΠ με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ - ιδίως, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 -, ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης προστασίας των υδάτινων πόρων, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από τη γεωργία· ζητεί την παροχή κινήτρων για τη στήριξη έργων τοπικής συνεργασίας μεταξύ αγροτών και φορέων ύδρευσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των υδάτινων πόρων·

36.  επισημαίνει ότι πολλά χωριά της υπαίθρου και των περιφερειών, παρά τον αγροτικό τους χαρακτήρα, παραμένουν για διοικητικούς λόγους εκτός του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που τα θέτει σε μειονεκτική θέση·

37.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν πιο ευέλικτες προσεγγίσεις, προκειμένου να αποφύγουν τη δυσμενή μεταχείριση των περιφερειών αυτών και των παραγωγών τους·

Ευφυής, αποδοτική, βιώσιμη και δίκαιη ΚΓΠ – με οφέλη για τους γεωργούς, τους πολίτες, τις αγροτικές περιοχές και το περιβάλλον

38.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική των δύο πυλώνων και τονίζει ότι οι πυλώνες πρέπει να είναι συνεκτικοί και συμπληρωματικοί, με τον πρώτο πυλώνα να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ και να συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για εισοδηματική στήριξη, για βασικά περιβαλλοντικά μέτρα και για τη συνέχιση των υπαρχόντων μέτρων στήριξης της αγοράς, ενώ ο δεύτερος πυλώνας να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των κρατών μελών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, την ίδια στιγμή, να παρέχονται κίνητρα στους αγρότες και τους άλλους δικαιούχους να υλοποιούν δράσεις που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά δημόσια αγαθά τα οποία δεν αμείβονται από την αγορά, και να σέβονται τόσο τις νέες όσο και τις καθιερωμένες πρακτικές στη γεωργία βάσει κοινών, ομοιόμορφων και αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ τα κράτη μέλη θα διατηρούν τη δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών προσεγγίσεων που αντικατοπτρίζουν τις τοπικές και τις τομεακές συνθήκες· θεωρεί ότι η μετάβαση όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη βιωσιμότητα, καθώς και η πλήρης ένταξη όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην κυκλική οικονομία, συνδυάζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, χωρίς καμία υποβάθμιση για τα κοινωνικά πρότυπα ή τα πρότυπα απασχόλησης, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα·

39.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, η σταθεροποίηση των αγορών, η εξασφάλιση του εφοδιασμού και η διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά των αγαθών στους καταναλωτές·

40.  υπογραμμίζει το δυναμικό των τεχνολογικών καινοτομιών για έναν έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο τομέα, ιδίως όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, την παρακολούθηση της προστασίας των καλλιεργειών και της υγείας των ζώων, και το περιβάλλον·

41.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να διευκολύνει και να στηρίζει την εφαρμογή τέτοιων καινοτομιών·

42.  θεωρεί ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ή να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σταθερό επίπεδο στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020·

43.  εκτιμά ότι η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η συνακόλουθη μείωση της προστασίας των γεωργών συνεπάγονται την ανάγκη αποζημίωσης του γεωργικού τομέα και ιδίως εκείνων των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα -ιδιαίτερα δυσκολίες που συνδέονται με τη γεωργική χρήση της γης ή το ότι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές- και ότι μόνο τέτοια μέτρα μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτεταμένη διαχείριση της γεωργικής γης και τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου·

44.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις, όπως εκείνες που θα προκύψουν από τις συνέπειες του Brexit και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της·

45.  επισημαίνει ότι συνεχίζουν να υφίστανται διαφορές στην ανάπτυξη της υπαίθρου σε διάφορες περιφέρειες και κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τα κριτήρια συνοχής θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών μελών·

46.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί ισχυρός προϋπολογισμός στον δεύτερο πυλώνα (πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ·

47.  θεωρεί ότι οι γεωργοί πρέπει να στηριχθούν στη μετάβαση προς την πλήρη βιωσιμότητα·

48.  αναμένει η ανάπτυξη νέων πολιτικών και στόχων της ΕΕ να μην αποβεί εις βάρος μιας επιτυχημένης ΚΓΠ και των πόρων της·

49.  αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΓΠ·

50.  τονίζει ότι οι πόροι της ΚΓΠ είναι χρήματα των φορολογουμένων από κάθε κράτος μέλος και ότι οι φορολογούμενοι σε όλη την ΕΕ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τη χρήση αυτών των πόρων αποκλειστικά με στοχευμένο και διαφανή τρόπο·

51.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία νέων γραμμών του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη, που δεν θα συνοδεύονται από επιπλέον κονδύλια·

52.  πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός παραγωγικού γεωργικού τομέα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η στήριξη σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτική επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα των εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή ανώτατων ορίων και την προοδευτική μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την οποία προέρχονται·

53.  εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η στήριξη θα στοχεύει τους πραγματικούς γεωργούς, με έμφαση σε όσους ασκούν ενεργά τη γεωργική δραστηριότητα για να κερδίζουν τα προς το ζην·

54.  θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση ενός απλουστευμένου καθεστώτος για τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ και η διαχείρισή τους·

55.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός ισορροπημένου, διαφανούς, απλού και αντικειμενικού συστήματος ποινών και κινήτρων σε συνδυασμό με ένα διαφανές και έγκαιρο σύστημα καθορισμού της επιλεξιμότητας των δικαιούχων είσπραξης δημόσιου χρήματος έναντι της παροχής δημόσιων αγαθών, το οποίο θα πρέπει να συνίσταται σε απλά, προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, μετατοπίζοντας έτσι την έμφαση από τη συμμόρφωση στις πραγματικές επιδόσεις·

56.  τονίζει ότι και οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι αγρότες με εκμεταλλεύσεις με εισοδηματικό συνδυασμό - που αναζωογονούν την ύπαιθρο με πολλούς τρόπους - ασχολούνται με τη γεωργία προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην και είναι πραγματικοί γεωργοί, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

57.  ζητεί το τρέχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπου η αξία των δικαιωμάτων εξακολουθεί να υπολογίζεται εν μέρει βάσει ιστορικών αναφορών, να εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού ενισχύσεων στην ΕΕ, βασικό στοιχείο της οποίας θα είναι η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, εντός ορισμένων ορίων, τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, σε συμφωνία με τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΕΕ έως το 2030, προκειμένου το σύστημα να απλοποιηθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλό, αιτιολογημένο, διαφανές και εύκολα εφαρμόσιμο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) να διατηρηθεί και μετά το 2020, και προτείνει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από κάθε γεωργό στην ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την αντικατάσταση του διοικητικά πολύπλοκου συστήματος δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας·

60.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους σε μακροπρόθεσμη βάση, οι νέες αυτές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να καταστούν εμπορεύσιμα αγαθά·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα των αιτήσεων πληρωμής σε σχέση με τη συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ·

62.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα δημόσια κονδύλια της τρέχουσας ΚΓΠ, τα οποία δαπανώνται για τις πραγματικές δραστηριότητες των γεωργών, υπόκεινται σε πολύ ακριβείς και μικρής κλίμακας ελέγχους·

63.  θεωρεί ότι οι πληρωμές θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε μια ισχυρή κοινή αιρεσιμότητα, που θα περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλα δημόσια αγαθά, όπως είναι οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

64.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ««Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;» αναγνωρίζει ότι οι ενισχύσεις για τις εκτάσεις γης χωρίς σαφείς προϋποθέσεις, οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς γης και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τη συγκέντρωση όλο και περισσότερων γεωργικών γαιών στα χέρια λίγων·

65.  διευκρινίζει ότι τα δημόσια αγαθά είναι εκείνα που υπερβαίνουν τη νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της διατήρησης των υδάτων, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της προστασίας της γονιμότητας του εδάφους, της προστασίας των επικονιαστών, της προστασίας του στρώματος του στρώματος χούμου και της καλής διαβίωσης των ζώων·

66.  τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη μέλη στους πυλώνες Ι και ΙΙ και το γεγονός ότι οι φυσικές συνθήκες, η απασχόληση και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το γενικό βιοτικό επίπεδο, το κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος γης και η αγοραστική δύναμη δεν είναι τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ·

67.  τονίζει ότι η αύξηση της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ο προϋπολογισμός αυξηθεί επαρκώς·

68.  τονίζει ότι ο ρόλος των άμεσων πληρωμών είναι η υποστήριξη των γεωργών στην παραγωγή τροφίμων και την προστασία των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων·

69.  πιστεύει ότι, υπό την προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα βασικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τους κανόνες του ΠΟΕ και να μην διακυβευθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, οι ενισχύσεις προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (VCS) θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά να ενεργοποιούνται μόνο μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής· πιστεύει ότι οι VCS λειτουργούν ως εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων τομέων και συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα ή την ποιότητα και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, για την παροχή κινήτρων για τις γεωργικές πρακτικές που πληρούν υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε να εξουδετερωθούν συγκεκριμένες δυσχέρειες, ειδικά όσες προκύπτουν εξαιτίας διαρθρωτικού συγκριτικού μειονεκτήματος των λιγότερο ευνοημένων και ορεινών περιοχών, όπως και δυσχέρειες με πιο προσωρινό χαρακτήρα που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα δικαιωμάτων· πιστεύει, επιπλέον, πως οι VCS μπορούν επίσης να λειτουργούν ως εργαλείο για την προώθηση καλλιεργειών στρατηγικής σημασίας, όπως οι παραγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, στο μέλλον, ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· τονίζει, επιπλέον ότι οι ενισχύσεις VCS είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, της γεωργικής απασχόλησης και των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής·

70.  ζητεί οι πληρωμές από τον πυλώνα Ι, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης στήριξης, να περιορίζονται ανά εκτάριο και δικαιούχο στο ισοδύναμο του διπλάσιου του μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ ανά εκτάριο, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

71.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση της ανανέωσης των γενεών και η προσέλκυση νεοεισερχομένων αποτελεί πρόκληση για τη γεωργία σε πολλά κράτη μέλη και ότι κάθε εθνική ή περιφερειακή στρατηγική θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, κινητοποιώντας όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων ενισχύσεων για νέους αγρότες στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, καθώς και μέτρων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, καθιστώντας υποχρεωτική την εφαρμογή αμφότερων υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, και συμπληρώνοντας την ενίσχυση με νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως ένα εργαλείο παροχής πρόσβασης σε κεφάλαιο στο πλαίσιο περιορισμένων πόρων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ύπαρξης εθνικών μέτρων για άρση των κανονιστικών και οικονομικών φραγμών, με παράλληλη προώθηση σχεδιασμού διαδοχής, συνταξιοδοτικών πακέτων και πρόσβασης σε εκτάσεις γης, και διευκόλυνση και ενθάρρυνση διαφόρων μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι συμπράξεις, η επίμορτος αγροληψία, η εκτροφή με σύμβαση, η μίσθωση μεταξύ παλαιών και νέων αγροτών· θεωρεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη σημασία της ανανέωσης των γενεών και να αποτρέπουν την εξαφάνιση της οικογενειακής γεωργίας·

72.  πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να κάνει πιο σαφή διάκριση μεταξύ των κριτηρίων που αποτελούν τη βάση των κινήτρων για τους «νέους γεωργούς» και για τους «νεοεισερχομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας» (οι νέοι γεωργοί καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία τους και οι νεοεισερχόμενοι ανάλογα με τον αριθμό των ετών από την εγκατάστασή τους), προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των δύο ομάδων να επιτύχουν την ανανέωση των γενεών και να βελτιώσουν τη ζωή στις αγροτικές περιοχές·

73.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως η καθαρή ενέργεια, η ψηφιοποίηση και οι έξυπνες λύσεις, έχουν επιπτώσεις στην αγροτική ζωή·

74.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι - και ιδίως οι νέοι - να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στις αγροτικές περιοχές και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από επιχειρηματίες, κυρίως γυναίκες και νέους·

75.  σημειώνει με ανησυχία ότι η έλλειψη εργασίας σε διάφορους γεωργικούς τομείς οδηγεί στην παύση των γεωργικών δραστηριοτήτων· ζητεί να παρασχεθεί στήριξη για την προσέλκυση εργαζομένων στη γεωργία·

76.  τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τα επιτυχημένα μοντέλα των κρατών μελών που φέρνουν σε επαφή νέους και παλαιούς αγρότες με στόχο την ανανέωση των γενεών·

77.  συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων στα δάνεια προς τους νεοεισερχόμενους·

78.  υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές και οικισμοί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και ολοκληρωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη έξυπνων χωριών·

79.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων που να προορίζονται ειδικά για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη·

80.  ζητεί ίσους όρους ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε επίπεδο αγροτικών κόμβων και δικτύων·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας LEADER, για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων οικονομιών, για την υποστήριξη βιώσιμης και πολυλειτουργικής γεωργίας και δασοκομίας, και για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τροφίμων και μη, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις απασχόλησης· τονίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης στην προώθηση των συμπράξεων μεταξύ αγροτών, τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και στη στήριξη πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, που συχνά δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, του αγροτουρισμού, της άμεσης διάθεσης στην αγορά, της στηριζόμενης από την κοινότητα γεωργίας, της βιοοικονομίας και της βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας, που συμβάλλουν στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος, αντιμετώπισης της ερήμωσης, της ανεργίας, της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

82.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια επενδυτική προσέγγιση πολλαπλής χρηματοδότησης στην κοινοβουλευτική περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των ολοκληρωμένων εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης, όπως της πρωτοβουλίας για τα έξυπνα χωριά·

83.  ζητεί τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, με βάση την εμπειρία των προγραμμάτων LEADER και ΤΑΠΤΚ, στο οποίο θα προορίζεται το 10 % όλων των διαρθρωτικών πόρων για στόχους που ορίζονται από στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς οριοθέτηση μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, και σε αποκεντρωμένη βάση·

84.  τονίζει ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να διατηρήσουν το σημαντικό ρόλο τους στη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης δράσης όσον αφορά τις καινοτόμους πρακτικές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα·

85.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LEADER, στις ανάγκες και τα σχέδια οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας, πέραν της παροχής της απαραίτητης οικονομικής βοήθειας·

86.  πιστεύει ότι έχει αποδειχθεί ότι οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται γυναίκες και άνδρες για να συμμετάσχουν στη γεωργία μικρής και μεσαίας κλίμακας·

87.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης ειδικής αντισταθμιστικής στήριξης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές τους συνθήκες·

88.  επισημαίνει επιπλέον ότι η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων στην αγροτική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση, ενώ οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθούν·

89.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά, και να θέσει ως προτεραιότητα τα έξυπνα χωριά στο πλαίσιο της επόμενης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη·

90.  πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του Άξονα ΙΙ πρέπει να επικεντρωθεί καλύτερα και να καταστεί αποτελεσματικότερη και ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει ένα νέο καθεστώς στήριξης για τους μελισσοκόμους στον πυλώνα Ι, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στήριξης ανά κοινότητα μελισσών·

91.  τονίζει ότι μέτρα που έχουν λιγότερο στενή σχέση με τον τομέα της γεωργίας πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης·

92.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο, συνεκτικό, ενισχυμένο και απλοποιημένο καθεστώς καθορισμού προϋποθέσεων στον πρώτο πυλώνα, επιτρέποντας την ενσωμάτωση και την υλοποίηση των διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχουν ήδη, όπως είναι τα τρέχοντα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης και οικολογικού προσανατολισμού· τονίζει ότι η βάση του πρώτου πυλώνα για την επίτευξη βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και να ορίζει με σαφήνεια τα μέτρα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τους γεωργούς, ώστε να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή που θα εξασφαλίζει ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη· ζητεί επίσης ένα νέο και απλό καθεστώς, το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και προαιρετικό για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει κανόνων της ΕΕ που θα ξεπερνούν τη βασική γραμμή, για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση των γεωργών σε βιώσιμες τεχνικές και πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον, συμβατές με τα γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ) στον πυλώνα ΙΙ· πιστεύει ότι η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να καθορίζεται από τα σχέδια εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της ΕΕ·

93.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ΓΠΚΜ του δεύτερου πυλώνα για την αγροτική ανάπτυξη θα εξακολουθούν να αντισταθμίζουν το επιπλέον κόστος και τα προβλήματα που σχετίζονται με την προαιρετική θέσπιση εκ μέρους των γεωργών πρακτικών φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, με δυνατότητα προσθήκης ενός κινήτρου υπέρ της επένδυσης σε περιβαλλοντική προστασία, βιοποικιλότητα και αποδοτική χρήση των πόρων· θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να απλοποιηθούν και να είναι πιο στοχευμένα και αποδοτικά, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στους φιλόδοξους στόχους της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτων, τις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστη γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη·

94.  ζητά, επιπλέον των εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη βιολογική γεωργική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 να εξαιρεθούν επίσης·

95.  τονίζει ότι οι μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως στις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και την απερήμωση και ότι, κατά συνέπεια, οι αγρότες των περιοχών αυτών θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτές τις περιοχές για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

96.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό γεωργών στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονιστούν προς μια πιο αειφόρο γεωργική ανάπτυξη·

97.  ζητεί, προς το συμφέρον της απλούστευσης της ΚΓΠ, να διατηρηθεί η υπάρχουσα απαλλαγή και να μην επιβαρύνονται τα μικρότερα αγροκτήματα κάτω των 15 εκταρίων με πρόσθετα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

98.  προτείνει η νέα αυτή μορφή πράσινου σχεδιασμού να συνοδεύεται από σημαντικά, συντονισμένα και αποδοτικότερα μέσα στον πυλώνα ΙΙ μέσω στοχοθετημένων υλικών και άυλων επενδύσεων (μεταφορά γνώσεων, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δικτύωση και καινοτομία μέσω των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων καινοτομίας (EIP)) ως άλλο ένα παράγοντα αλλαγής·

99.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι σημαντικές προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

100.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό από τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό του δεύτερου πυλώνα για τα ΓΠΚΜ, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, της υγείας του εδάφους, των μέτρων διαχείρισης βιώσιμης δασοκομίας, του σχεδιασμού διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών για την προστασία της βιοποικιλότητας και της επικονίασης και της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και στα φυτά· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της διατήρησης των ενισχύσεων για το δίκτυο Natura 2000 και της επάρκειάς τους ώστε να λειτουργούν ως πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς·

101.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, δυσχερείς κλιματικές συνθήκες, απότομες πλαγιές ή περιορισμούς στην ποιότητα του εδάφους· ζητεί απλούστευση και καλύτερη εστίαση του καθεστώτος των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την περίοδο μετά το 2020·

102.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας στην οδηγία Natura τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την ΚΓΠ και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα· ζητεί ακόμη υψηλότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικότερα κίνητρα για την προστασία των γεωργικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση·

103.  ζητεί να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν τα μέτρα για την έξυπνη γεωργία, καθώς οι μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στην Ευρώπη θα αυξηθούν·

104.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαχειριστεί τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του εδάφους στο σύνολο του διαμορφωμένου από τη γεωργία τοπίου, με επενδύσεις οι οποίες καθιστούν τα αγροοικοσυστήματα ανθεκτικά και αξιόπιστα, επενδύσεις στις οικολογικές υποδομές για την κατασκευή καλλιεργήσιμων στρωμάτων, αντιστροφή της διάβρωσης του εδάφους, υιοθέτηση/επιμήκυνση της εναλλαγής καλλιεργειών, προσθήκη περισσότερων δέντρων στο τοπίο και τόνωση της βιολογικής και δομικής ποικιλότητας·

105.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η μεγαλύτερη χρήση των γεωργικών αποβλήτων ως ανανεώσιμης, αποδοτικής και βιώσιμης πηγής ενέργειας για τις αγροτικές περιοχές·

106.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στους τομείς της γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας και των τροφίμων, με την υποστήριξη ενός ισχυρού συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, το οποίο θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικαιούχων της ΚΓΠ για ανάπτυξη πρακτικών μεγαλύτερης βιωσιμότητας και προστασίας της χρήσης των πόρων, και με την εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών, για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις προκλήσεις στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η κατάρτιση και η επέκταση πρέπει να αποτελέσουν προϋπόθεση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, μοντέλων βέλτιστων πρακτικών καθώς και οι ανταλλαγές μεταξύ συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών σε όλα τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS)· πιστεύει ότι οι αγροοικολογικές μέθοδοι και οι αρχές που διέπουν τη γεωργία ακριβείας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, αύξηση του εισοδήματος των γεωργών, εξορθολογισμό της χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων·

107.  υπογραμμίζει τη σημαντική ανάγκη για την ΚΓΠ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα καθεστώτα στήριξης για την ενθάρρυνση των γεωργών να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στο μέγεθός τους, όπως εργαλεία ακρίβειας και ψηφιακής γεωργίας που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας·

108.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την παραγωγή τους, από το αν είναι συμβατικές ή βιολογικές, κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή αροτραία καλλιέργεια, μικρής ή μεγάλης κλίμακας·

109.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει μια ΚΓΠ που θα επιτύχει περισσότερη καινοτομία, θα συμβάλει στην πρόοδο της βιοοικονομίας και θα προσφέρει λύσεις για τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και το περιβάλλον·

110.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και να την καταστήσει ελκυστική για όλους, ιδίως για τη νεότερη γενιά·

111.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση και η γεωργία ακριβείας που προωθείται στην ΚΓΠ δεν πρέπει να καταστήσει τους γεωργούς περισσότερο εξαρτημένους είτε από συμπληρωματικές εισροές είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ούτε πρέπει να εμποδίζει την πρόσβασή τους στους πόρους αλλά να είναι ανοιχτού κώδικα και να αναπτύσσεται χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή των γεωργών·

112.  καλεί, με την επιφύλαξη του επαναπροσδιορισμού του συνολικού ποσού της στήριξης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 να εξακολουθούν να ισχύουν έως το 2024 ή έως την έγκριση νέας μεταρρύθμισης·

113.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την έννοια των «έξυπνων χωριών» στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει, μέσω μιας πιο συντονισμένης ανάπτυξης των διαφόρων πολιτικών, να αντιμετωπιστούν εκτενώς οι ανεπαρκείς ευρυζωνικές συνδέσεις, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

114.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των γεωργικών ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ, μέσω μέτρων στον πυλώνα II για τη στήριξη επενδύσεων σε μέτρα ασφάλειας και κατάρτισης·

115.  ζητεί, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την προστασία των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, την ενιαία εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων άπαξ, και κατά τη διάρκεια της περιόδου από πριν έως και λίγο μετά τη σπορά, σε όλα τα εδάφη για πρωτεϊνικά φυτά·

116.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας·

117.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους και σε περιφερειακό επίπεδο και οι καινοτόμοι λύσεις που παρέχονται από τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ χωρίς να προστεθεί επιπλέον γραφειοκρατία και επιτόπιοι έλεγχοι·

118.  ζητεί τη θέσπιση στοχοθετημένων μέτρων εκσυγχρονισμού και διαρθρωτικής βελτίωσης στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ, με στόχο την επίτευξη στόχων προτεραιότητας όπως η ψηφιακή γεωργία 4.0·

119.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πρόσβαση στους σπόρους προς σπορά και στις γεωργικές εισροές για τους αγρότες μικρής κλίμακας και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, και να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ανταλλαγή σπόρων και την ιδιοκτησία τους από κοινού, με βιώσιμες παραδοσιακές τεχνικές που εγγυώνται το ανθρώπινο δικαίωμα στην κατάλληλη διατροφή και τα κατάλληλα τρόφιμα·

120.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας για υπηρεσίες προς και από τα χωριά·

121.  σημειώνει ότι κάθε αγρόκτημα είναι διαφορετικό και ότι χρειάζονται, κατά συνέπεια, εξατομικευμένες λύσεις·

Ισχυρή θέση των γεωργών στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων

122.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ισχύον πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ενιαία ΚΟΑ) στον πρώτο πυλώνα, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων μέσων πολιτικής και των προτύπων εμπορίας, αλλά και να βελτιώσει το σχέδιο της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία· υπογραμμίζει τη σημασία των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα και της διατήρησης υποχρεωτικών μεμονωμένων τομεακών προγραμμάτων (οίνος, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και μελισσοκομία) για τις χώρες παραγωγής, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας σε κάθε τομέα και διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε όλους τους γεωργούς·

123.  πιστεύει ότι η θετική και προσανατολισμένη στην αγορά εμπειρία από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ενιαίας ΚΟΑ στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών, που εφαρμόζονται από τις οργανώσεις παραγωγών και χρηματοδοτούνται στη βάση της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (VMP), έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διάρθρωσης των στοχευμένων τομέων και για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει την εισαγωγή σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και για άλλους τομείς· πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ωφελήσει ιδίως τις οργανώσεις παραγωγών που εκπροσωπούν τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων σε ορεινές περιοχές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, οι οποίοι επεξεργάζονται και εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατηρούν την παραγωγή γάλακτος σε εκτάσεις που καλλιεργούνται δύσκολα·

124.  υπενθυμίζει ότι η άνιση ισχύς στην αγορά αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο για την κάλυψη του κόστους παραγωγής στον γαλακτοκομικό τομέα·

125.  τονίζει τη δυνατότητα θέσπισης ενός εθελοντικού συστήματος μείωσης της προσφοράς γάλακτος στο πλαίσιο της ΚΟΑ·

126.  ζητεί τη θέσπιση ενός νέου εργαλείου διαχείρισης αυτοβοήθειας για το ελαιόλαδο, που θα επιτρέπει την αποθήκευσή του σε έτη κατά τα οποία υπάρχει πλεόνασμα στην παραγωγή, και την κυκλοφορία του στην αγορά όταν η παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση·

127.  επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η μελλοντική ΚΓΠ να στηρίζει αποτελεσματικότερα τους γεωργούς, δίκαια και εγκαίρως, προκειμένου να αντιμετωπίζεται η αστάθεια τιμών και εισοδήματος που οφείλεται στο κλίμα, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και στους υγειονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δημιουργώντας επιπρόσθετα κίνητρα και συνθήκες αγοράς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εθελοντική χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και σταθεροποίησης (προγράμματα ασφάλισης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος, μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και αμοιβαία κεφάλαια), ενώ διασφαλίζει την προσβασιμότητα για όλους τους γεωργούς και τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

128.  ζητεί την παροχή καλύτερης στήριξης για την αύξηση της παραγωγής οσπριοειδών στην ΕΕ και την παροχή ειδικών ενισχύσεων στους εκτροφείς αιγοπροβάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προσφέρουν οι τομείς αυτοί στο περιβάλλον και την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή πρωτεϊνών για ζωοτροφές·

129.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστεί μια μελλοντικά προσανατολισμένη ΚΓΠ για την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων υγείας, όπως αυτά που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), την ποιότητα του αέρα και την υγιεινή διατροφή·

130.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα σε σχέση με την υγεία των ζώων και των ανθρώπων· πιστεύει ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προάγει ενεργά την καλύτερη υγεία και διαβίωση των ζώων, ως μέσο για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, προστατεύοντας καλύτερα, με τον τρόπο αυτό, τη δημόσια υγεία και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του·

131.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι αγοράς μπορούν επίσης να ελεγχθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων διατροφής της ΕΕ στις εξαγωγικές αγορές·

132.  επιμένει στη σημασία της ενίσχυσης της θέσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας μεταξύ αφενός παραγωγών και μεταποιητών και αφετέρου του τομέα λιανικού εμπορίου, με την εισαγωγή οικονομικών πόρων και κινήτρων προς υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικών φορέων, κάθετα και οριζόντια, όπως είναι οι οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, αλλά και οι ενώσεις αυτών και οι διατομεακές οργανώσεις, εγκαθιστώντας εναρμονισμένα ελάχιστα πρότυπα για την καταπολέμηση αθέμιτων και καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και με την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές και τη χρήση εργαλείων αποτροπής κρίσεων·

133.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 39 ΣΛΕΕ και την εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ, ο κανονισμός Omnibus έχει αποσαφηνίσει τη νομική σχέση μεταξύ των διατάξεων για την ενιαία ΚΟΑ και των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ και εισήγαγε νέες συλλογικές δυνατότητες για τους γεωργούς, ώστε να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι ουσιώδεις στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·

134.  εκτιμά ότι αντλώντας από τα διδάγματα της λειτουργίας των διάφορων παρατηρητηρίων της αγοράς της ΕΕ (για το γάλα, το κρέας, τη ζάχαρη και τις καλλιέργειες), ανάλογα εργαλεία θα πρέπει να δημιουργηθούν σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη και να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να προσφέρουν αξιόπιστα δεδομένα και προβλέψεις στους φορείς της αγοράς για να είναι δυνατή η έγκαιρη προειδοποίηση και οι άμεσες και προληπτικές δράσεις στην περίπτωση διαταραχών της αγοράς, με στόχο την αποτροπή των κρίσεων·

135.  ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη και η προώθηση των τοπικών αγορών και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι τοπικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού·

136.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω και να επικαιροποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τους κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τα μέτρα και τις συμφωνίες των διεπαγγελματικών οργανώσεων να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες·

137.  τονίζει ότι τα ιστορικά εργαλεία διαχείρισης της αγοράς της ΚΓΠ (ήτοι η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση) έχουν περιορισμένη και ανεπαρκή επίδραση στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων οικονομιών και ότι τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων δεν επαρκούν πάντοτε για την αντιμετώπιση σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών και σοβαρών διαταραχών της αγοράς·

138.  τονίζει την ανάγκη, ως εκ τούτου, η ενιαία ΚΟΑ να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ΚΓΠ ως δίχτυ ασφαλείας για την ταχεία σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και για την αντιμετώπιση κρίσεων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία του κανονισμού Omnibus στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση - αντλώντας από τα διδάγματα των τελευταίων κρίσεων της αγοράς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα - της συμπληρωματικής χρήσης καινοτόμων εργαλείων αγοράς και εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, όπως οι εθελοντικές τομεακές συμφωνίες, για τη διαχείριση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη μείωση της προσφοράς, με ποσοτικούς όρους, μεταξύ των παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών και διατομεακών οργανώσεων και των μεταποιητών (π.χ. πρόγραμμα περιορισμού της παραγωγής γάλακτος της ΕΕ)·

139.  επικροτεί το έργο που επιτελείται σχετικά με μια βιώσιμη στρατηγική για την παραγωγή πρωτεϊνών για την ΕΕ·

140.  επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών αγορών για τα ψυχανθή σε όλη την ΕΕ, για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με καλλιέργειες στο πλαίσιο αμειψισποράς, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και την αύξηση της βιωσιμότητας και των οικονομικών κινήτρων υπέρ της μετάβασης σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

141.  θεωρεί ότι τα μέτρα ρύθμισης της προσφοράς για τα τυριά και χοιρομέρι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για τον οίνο έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθούν και, εάν ενδείκνυται, να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους της ΚΓΠ·

142.  ζητεί μια διεξοδική επανεξέταση του υπάρχοντος μηχανισμού αποθεματικού για περιπτώσεις κρίσεων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο ταμείο της ΕΕ για τις γεωργικές κρίσεις, το οποίο θα εξαιρείται από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ώστε να επιτρέπει τις μεταφορές πιστώσεων από το ένα έτος στο επόμενο, ιδίως όταν οι τιμές της αγοράς είναι αρκετά υψηλές, διατηρώντας την ίδια στιγμή το αποθεματικό για τη περίπτωση κρίσεων σε ένα σταθερό επίπεδο καθ’ όλη την περίοδο του ΠΔΠ, επιτρέποντας ως εκ τούτου, ταχύτερες, πιο συνεκτικές και αποτελεσματικές δράσεις αποτροπής και απόκρισης, συμπληρωματικές ως προς τη χρήση εργαλείων αγοράς και διαχείρισης κρίσεων για την περίπτωση καταστάσεων σοβαρής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενέχουν οικονομικές συνέπειες για τους γεωργούς εξαιτίας ζητημάτων σχετικών με την υγεία των ζώων, τις ασθένειες των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και όσες προκύπτουν από εξωτερικές διαταραχές με αντίκτυπο στη γεωργία·

143.  πιστεύει ότι ενώ οι εμπορικές συμφωνίες είναι επωφελείς για ορισμένους γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική αγορά, και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, δημιουργούν επίσης μια σειρά προκλήσεων, ιδίως για μικρής και μεσαίας κλίμακας εμπορικές εκμεταλλεύσεις και ευαίσθητους τομείς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγιεινή, την υγεία των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, που απαιτούν συνοχή ανάμεσα στην εμπορική πολιτική και ορισμένους στόχους της ΚΓΠ, και δεν θα πρέπει να οδηγούν εξασθένιση των υψηλών προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε κίνδυνο τις αγροτικές της περιοχές·

144.  τονίζει ότι η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων θα αυξήσει τον κίνδυνο εξαγωγής εγχώριας παραγωγής της ΕΕ στο εξωτερικό, σε βάρος της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και της ποιότητας των τροφίμων·

145.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για μηχανισμούς διασφάλισης πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις συζητήσεις για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες (Mercosur, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, κ.λπ.) με αντίκτυπο στη γεωργία στην Ευρώπη·

146.  τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντική η συνέχιση των εργασιών για αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις αγορές, είναι απαραίτητο να υπάρξουν επαρκή μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες για συγκεκριμένους τομείς, όπως μηχανισμοί διασφάλισης για την αποφυγή αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στους μικρομεσαίους αγρότες στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες, ή ενδεχόμενος αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις των πλέον ευαίσθητων τομέων, και εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής, ώστε να υπάρξει διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην ΕΕ και των αλλοδαπών ανταγωνιστών τους· επιμένει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν πρέπει να υπονομεύεται από υποδεέστερες και κατώτερης ποιότητας εισαγωγές·

147.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα, και να προσεγγίζει τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τέτοιο τρόπο ώστε η γεωργία να μην θεωρείται μεταβλητή προσαρμογής των άλλων τομέων που εμπλέκονται στο εμπόριο και να προστατεύονται βασικοί τομείς όπως η παραγωγή νωπού γάλακτος·

148.  εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη δεκαετία του 1990 και μετά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και του ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, ωστόσο αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του γεωργικού τομέα λόγω της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός, όπως ζητείται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο των γεωργών, ή στόχους που αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το περιβάλλον και το κλίμα·

149.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως με την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική πολιτική, και να στηρίζει την επίτευξη των ΣΒΑ, και ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, ιδίως δε στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, καθώς και λογικών τιμών για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι εξαγωγές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90 % της επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη δεκαετία θα προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης· επιμένει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε επίπεδο διατροφής, περιβάλλοντος και κλίματος και, σε δεύτερη φάση, να αποβλέπει στην παραγωγή με στόχο τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν από μόνες τους έναν ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής·

150.  θεωρεί επίσης ότι για τα προϊόντα που παράγονται ως αποτέλεσμα αποψίλωσης δασών ή αρπαγής γαιών ή πόρων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ·

151.  υπενθυμίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Kοινή Aντίληψη για την Aνάπτυξη με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (PCD), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε αυτή την αρχή, κάτι που συνεπάγεται ότι, σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής και της χρηματοδότησης, που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεκτιμώνται οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να σεβαστεί το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να διαμορφώνουν τις δικές τους γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές χωρίς να αποδυναμώνουν τις ικανότητές τους παραγωγής τροφίμων ούτε και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλειά τους·

152.  υπενθυμίζει την προσήλωση της ΕΕ και των κρατών μελών της στους στόχους ΣΒΑ, και υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας το να έχει η ΚΓΠ συνοχή με τους ΣΒΑ, και ιδίως με τους ΣΒΑ αριθ. 2 (μηδενική πείνα), αριθ. 5 (ισότητα των φύλων), αριθ. 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα) και αριθ. 15 (ζωή στη στεριά), με τους οποίους πρέπει η μελλοντική ΚΓΠ να ευθυγραμμιστεί·

153.  ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνοχή και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ και διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας, της παροχής νερού, της χρήσης γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών·

154.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων που αφορούν τον γεωργικό τομέα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές, ώστε να διασφαλίσει πως κανένας αγροτικός τομέας δεν θα πληγεί ως αποτέλεσμα εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα.

155.  επιμένει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής αποτελούν ουσιώδες μέρος των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτρέψει τον ΠΟΕ να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω διαδικασιών και μεθόδων·

156.  υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των ΣΒΑ πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν κάθε εμπορική πολιτική όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο προβληματισμού της σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ορθώς επισημαίνει τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα δίκαιου εμπορίου και για βιώσιμα και τοπικά προϊόντα ως μεταβαλλόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού·

157.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις από την πλευρά της και ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμή του προϋπολογισμού για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη μείωση της εγχώριας στήριξης που προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ που εξακολουθούν να χορηγούν εξαγωγικές επιδοτήσεις να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση σχετικά με τον εξαγωγικό ανταγωνισμό, που εγκρίθηκε στο Ναϊρόμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2015·

158.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να εντείνει την αμυντική δράση της Ένωσης ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, τα οποία αυξάνονται, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διατροφή· υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν γεωργικά προϊόντα (27 % σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά), τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται κυρίως με μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας για την πρόσβαση στην αγορά·

159.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit κατά την προετοιμασία των ανταλλαγών προσφορών και κατά τον υπολογισμό των ποσοστώσεων.

160.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει σαφείς και διαφανείς πρωτοβουλίες για να ενισχύσει περαιτέρω την προώθηση της παραγωγής της ΕΕ, την ασφάλεια, την καλή διαβίωση των ζώων, των περιβαλλοντικών προτύπων και των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, και για να υποστηρίξει συστήματα παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων επισήμανσης ευρωπαϊκής προέλευσης και δράσεων εμπορίας και προώθησης σε αγορές στο εσωτερικό και σε τρίτες χώρες, για τους τομείς που επωφελούνται από συγκεκριμένα μέσα πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΓΠ· επιμένει στην ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι περιττές προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί στους μικρότερους παραγωγούς να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα· επικροτεί τη σταθερή αύξηση στον προϋπολογισμό που διατίθεται για προγράμματα προώθησης και προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει την αύξηση των πιστώσεων, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από πλευράς παραγωγών·

161.  τονίζει τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού που είναι περισσότερο βιώσιμες από περιβαλλοντικής πλευράς - δεδομένου ότι προκαλούν λιγότερη ρύπανση, διότι απαιτούν λιγότερες μεταφορές -, και τα προϊόντα τους είναι πιο φρέσκα και πιο εύκολο να εντοπιστούν·

162.  υπενθυμίζει τη σημασία του να προσφερθεί στους τοπικούς γεωργούς η δυνατότητα να ανέλθουν στην αξιακή αλυσίδα, με βοήθεια και υποστήριξη για προϊόντα βιολογικά και προστιθέμενης αξίας καθώς και με νέες γνώσεις και τεχνολογίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί άμεση δράση προκειμένου να διατηρηθούν, να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι φυσικοί πόροι·

163.  τονίζει ότι η τοπική παραγωγή υποστηρίζει την τοπική γαστρονομική παράδοση και τις τοπικές οικονομίες·

164.  τονίζει ότι το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν όπου είναι εφικτό· καλεί για λήψη μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής τροφίμων, και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μιας αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον κόσμο·

165.  θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορές ποιότητας μεταξύ προϊόντων διατροφής που διαφημίζονται και διανέμονται στην ενιαία αγορά με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία· επικροτεί τα κίνητρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας των τροφίμων στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της για κοινή μεθοδολογία δοκιμών·

166.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

Διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια ισχυρή πρόταση ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2028

167.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, να ορίσουν τους γενικούς κοινούς στόχους, τα βασικά πρότυπα, τα μέτρα και τα χρηματοδοτικά κονδύλια, και να καθορίσουν το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο για να επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από εθνικές επιλογές·

168.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ μετά το 2020 - διαβούλευση, επικοινωνία, εκτίμηση επιπτώσεων και νομοθετικές προτάσεις - ξεκινά διαρκώς με σημαντική καθυστέρηση, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του όγδοου νομοθετικού σώματος, γεγονός που θέτει τη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ σε κίνδυνο να επισκιαστεί από τις συζητήσεις για τις εκλογές, και υποσκάπτει τη δυνατότητα να επιτευχθεί τελική συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

169.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια μεταβατική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση καθυστέρησης στην έγκριση της ΚΓΠ, θα παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως για το περιβάλλον και για τα επενδυτικά μέτρα·

170.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, κατά την εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκταμίευση των πληρωμών προς τους γεωργούς και να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή αποζημίωση των γεωργών σε περίπτωση παρόμοιων καθυστερήσεων·

171.  τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, και το ζήτημα αυτό πρέπει να τονιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

172.  αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής θεσμικών οργάνων και εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΓΠ·

173.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στον σχεδιασμό ή και την εφαρμογή της ΚΓΠ, μια αρκετά μακρά μεταβατική περίοδο για να εξασφαλιστεί η «ομαλή προσγείωση» και επαρκές χρονικό διάστημα για τα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμόσουν τη νέα πολιτική σωστά και με εύτακτο τρόπο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ετήσιες ενισχύσεις των γεωργών και στην υλοποίηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

174.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τον διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να προσφέρουν την εμπειρογνωσία και την οικονομική τους υποστήριξη για να προωθήσουν μια οικολογικώς βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας και οικογενειακού χαρακτήρα, επικεντρωμένη ειδικότερα στις γυναίκες και τους νέους, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβαν με την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ του 2017 με τίτλο «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» (Να επενδύσουμε στους νέους, για μια ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και για μια βιώσιμη ανάπτυξη)· υπενθυμίζει τη συμβολή των γυναικών των αγροτικών περιοχών ως φορέων επιχειρηματικότητας και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη εξέλιξης των δυνατοτήτων τους στη βιώσιμη γεωργία και συμβολής στην ανθεκτικότητα στις αγροτικές περιοχές·

175.  υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι αυτάρκης· καλεί την ΕΕ ως εκ τούτου να βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως είναι οι κακές υποδομές και η κακή εφοδιαστική) που εμποδίζουν τη δική τους γεωργική παραγωγή·

176.  επισημαίνει ότι, έως το 2050, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα συνεχίσει να ζει σε αγροτικές περιοχές, και ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλει στην απελευθέρωση του δυναμικού των αγροτικών κοινοτήτων τους, στη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, και στη μείωση της υποαπασχόλησης, της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

177.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που οι διαστημικές τεχνολογίες, όπως εκείνες των διαστημικών και δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ (Galileo, EGNOS και Copernicus) τα οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GSA) μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ παρέχοντας οικονομικά προσιτές λύσεις για τη μετάβαση στη γεωργία ακριβείας, και εξαλείφοντας τη σπατάλη, επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της κόπωσης και τη βελτιστοποιημένη χρήση του εξοπλισμού·

178.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τεχνολογίες και εφαρμογές της διαστημικής επιστήμης, και την Παγκόσμια σύμπραξη για μία αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, ως μηχανισμούς που βοηθούν στην παρακολούθηση καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, δασών, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και που στηρίζουν γεωργούς, αλιείς, δασοκόμους και πολιτικούς αρμόδιους στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα·

179.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, στα σχέδια δράσης τους, εγγυώνται την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις δομές των θεσμικών οργάνων για διάλογο με τον τομέα και επίσης στους φορείς λήψης αποφάσεων των επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα, των συνεταιρισμών και των ενώσεων· θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώνει σημαντικά τα θεματικά υποπρογράμματα για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·

180.  τονίζει ότι Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων ανά πάσα στιγμή, σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις, με κατάλληλο έλεγχο και κυρώσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ζώων· υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πρέπει να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον και τα κοινωνικά πρότυπα· ζητεί οικονομικά κίνητρα υπέρ της εθελοντικής λήψης μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων, που δεν περιορίζονται στα ελάχιστα νομοθετικά πρότυπα·

181.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά· θεωρεί αναγκαίο, σε αυτό το πλαίσιο, να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ότι οι μεταφορείς ζώων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να τηρούν ακόμη και εκτός ΕΕ τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων·

182.  επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν επιπλέον δαπάνες λόγω ειδικών περιορισμών που συνδέονται με φυσικές περιοχές υψηλής αξίας όπως είναι οι ορεινές περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές· θεωρεί ότι εξαιτίας των ειδικών περιορισμών, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές αυτές και πως οποιαδήποτε μείωση θα είχε εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις σε πολλά γεωργικά προϊόντα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας, προκειμένου να δώσουν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν άμεσα·

183.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) θα πρέπει να διατηρηθεί σε κατάλληλο επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των POSEI και θεωρεί ότι τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να διαχωρίζονται από το γενικότερο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη με αποσόβηση του κινδύνου εγκατάλειψης της παραγωγής, ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που συνδέονται με τον απομακρυσμένο χαρακτήρα, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δύσκολη τοπογραφία και το κλίμα, καθώς και την οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων·

184.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος ένα αυτόνομο τμήμα για τη μελέτη των τιμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, με σκοπό την έγκαιρη αντίδραση σε ενδεχόμενη κρίση στον τομέα· θεωρεί ότι ο ορισμός της «κρίσης» και η συνεπακόλουθη παρέμβαση της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αγοράς, την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων και τη χαμηλότερη δυνατότητα διαφοροποίησης·

185.  ζητεί καλύτερη ενσωμάτωση της «κυκλικής οικονομίας» ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και πλέον αποδοτικότερη χρήση πρωτογενούς υλικού και υποπροϊόντων στην αναδυόμενη βιοοικονομία, με σεβασμό των ορίων διαθεσιμότητας της βιομάζας και της γης και άλλων υπηρεσιών οικοσυστήματος, και πιστεύει ότι η ανάπτυξη βιομηχανίας βιοπροϊόντων στις αγροτικές περιοχές θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών να αναζητήσουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας με στόχο συνεισφέρουν περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση της γεωργοδασοκομίας η οποία μπορεί να παρέχει οικοσυστήματα πολλαπλών χρήσεων, αναψυχής και παραγωγής, καθώς και μικροκλίματα, και για γεφύρωση των χασμάτων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτή την ανάπτυξη·

186.  πιστεύει ότι η υποστήριξη των ΓΠΚΜ, συμπληρούμενη από οικολογικά συστήματα σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες μετάβασης σε νέες βιώσιμες πρακτικές για τους γεωργούς, όπως μέσω της προώθησης και υποστήριξης της γεωργοδασοκομίας και άλλων δασικών μέτρων βιωσιμότητας που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και τη γενετική ποικιλομορφία σε ζωικά και φυτικά είδη, και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

187.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της γεωργοδασοκομίας και της δασοκομίας, με την υποστήριξη ενός ισχυρού και εξατομικευμένου συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, στοχευμένης κατάρτισης και προσαρμοσμένων λύσεων, ώστε να κινητοποιήσει την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με γενικότερη εστίαση στις συναφείς νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση· υπογραμμίζει, την ίδια στιγμή, τον ζωτικό ρόλο των ενώσεων ιδιοκτητών δασών στη μετάδοση πληροφοριών και καινοτομίας, την κατάρτιση και την περαιτέρω επιμόρφωση των ιδιοκτητών δασών μικρής κλίμακας και την εφαρμογή μιας δυναμικής, πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών·

o
o   o

188.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
(2) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
(3) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0022.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0203.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0095.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0057.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0197.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0099.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0504.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0427.
(13) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 62.
(14) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 7.
(15) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ.10.
(16) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ.10.


Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
PDF 248kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (2016/2018(INI))
P8_TA(2018)0225A8-0170/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1) («η νέα διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2) («η συμφωνία πλαίσιο του 2010»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας(3) («διοργανική συμφωνία του 2003»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017(9),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018-2019(10),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση «βιοκτόνων»), της 16ης Ιουλίου 2015 (υπόθεση «μηχανισμού αμοιβαιότητας για τις θεωρήσεις»), της 17ης Μαρτίου 2016 («κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη σύσταση της ΔΣΕ»), της 14ης Ιουνίου 2016 (υπόθεση «Τανζανία») και της 24ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση «Μαυρίκιος»)(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(21),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ολοκλήρωση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας: καλύτερες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0651),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία συναπόφασης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Επισκόπηση των προσπαθειών της Ένωσης για την απλοποίηση και τη μείωση των ρυθμιστικών βαρών» (SWD(2017)0675),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερη αποτελέσματα»(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για μια ισχυρότερη Ένωση» (COM(2016)0615),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας (SWD(2017)0350),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0170/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διοργανική συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της, στις 13 Απριλίου 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία της έγκρισης της νέας διοργανικής συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπέβαλαν δήλωση που επιβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία «αποτυπώνει την ισορροπία μεταξύ των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως ορίζονται στις Συνθήκες» και «δεν θίγει τη συμφωνία πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»(23)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της νέας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τον διοργανικό προγραμματισμό, το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του για να καθορίσει μεταξύ άλλων τις εσωτερικές διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση και έγκριση κοινών συμπερασμάτων για τον πολυετή προγραμματισμό και κοινών δηλώσεων για τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ετήσιου διοργανικού προγραμματισμού, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν σε δύο κοινές δηλώσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 και την περίοδο 2018-2019 αντίστοιχα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τη διοργανική συμφωνία του 2003, η νέα διοργανική συμφωνία δεν προβλέπει πλέον ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως η συρρύθμιση και η αυτορρύθμιση και, ως εκ τούτου, απουσιάζει κάθε αναφορά σε τέτοιες μεθόδους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 13 της νέας διοργανικής συμφωνίας υποχρεώνει την Επιτροπή να προβαίνει σε όσο το δυνατόν ευρύτερες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων που εφαρμόζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή οφείλει, πριν και όχι μετά την έγκριση μιας πρότασης, να πραγματοποιεί δημόσιες διαβουλεύσεις με ανοικτό και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι όροι και οι προθεσμίες των δημοσίων αυτών διαβουλεύσεων επιτρέπουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή που δεν περιορίζεται σε ομάδες που προωθούν κατεστημένα συμφέροντα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2017 η Επιτροπή αναθεώρησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ούτως ώστε να εξηγηθούν καλύτερα και να αξιοποιηθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας χάραξης πολιτικής εντός της Επιτροπής, που αντικαθιστούν τις προηγούμενες αυτόνομες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ρύθμιζαν χωριστά την εκτίμηση αντικτύπου, την αξιολόγηση και την εφαρμογή, και προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προγραμματισμό και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 16 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, να συμπληρώνει την δική της εκτίμηση αντικτύπου ή να πραγματοποιεί άλλες αναλύσεις που θεωρεί απαραίτητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη νέα διοργανική συμφωνία αναγνωρίζεται η αντικατάσταση της πρώην επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον της τελευταίας είναι, μεταξύ άλλων, να προβαίνει σε αντικειμενικό έλεγχο ποιότητας των εκτιμήσεων αντικτύπου της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου μια πρωτοβουλία, συνοδευόμενη από εκτίμηση αντικτύπου, να υποβληθεί από την Επιτροπή προς έγκριση, απαιτείται θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση αρνητικής γνώμης, το σχέδιο έκθεσης πρέπει να αναθεωρηθεί και να υποβληθεί εκ νέου στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, και, σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής γνώμης, απαιτείται η λήψη πολιτικής απόφασης ώστε η πρωτοβουλία να προχωρήσει περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της επιτροπής δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ταυτόχρονα με την έκθεση σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και, σε περίπτωση εκτιμήσεων αντικτύπου, αφότου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη σχετική πολιτική πρωτοβουλία(24)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 2017, η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου ολοκλήρωσε την πρόσληψη του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέτασε 60 χωριστές εκτιμήσεις αντικτύπου, εκ των οποίων 25 (42 %) έτυχαν μιας πρώτης αρνητικής εκτίμησης, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή τους στην επιτροπή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου διατύπωσε στη συνέχεια θετικές εκτιμήσεις για όλες τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις αντικτύπου που είχε λάβει πλην μιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή αντάλλαξε πληροφορίες με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν εκτιμήσεις αντικτύπου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας, εάν προβλέπεται τροποποίηση της νομικής βάσης που συνεπάγεται μετάβαση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ειδική νομοθετική διαδικασία ή σε μη νομοθετική διαδικασία, τα τρία θεσμικά όργανα ανταλλάσσουν απόψεις επί του ζητήματος αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 27 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με το ρυθμιστικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την τελευταία αυτή ευθυγράμμιση τον Δεκέμβριο του 2016(25)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος λεπτομερώς την πρόταση αυτή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα έκδοση της κοινής συμφωνίας σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις συναφείς τυποποιημένες ρήτρες επισυνάπτεται ως παράρτημα στη νέα διοργανική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα θα ξεκινήσουν αμελλητί διαπραγματεύσεις μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, ώστε να συμπληρωθεί η παρούσα κοινή συμφωνία με την πρόβλεψη μη δεσμευτικών κριτηρίων για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εκτενείς προπαρασκευαστικές εργασίες, οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν τελικά τον Σεπτέμβριο του 2017·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 29 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συγκροτήσουν, το αργότερο έως το τέλος του 2017, κοινό λειτουργικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που θα παρέχει πληροφορίες με σωστά διαρθρωμένο και εύχρηστο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα όλων των επιμέρους σταδίων του κύκλου ζωής μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μητρώο έχει πλέον συσταθεί και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2017·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 32 της νέας διοργανικής συμφωνίας, «η Επιτροπή ασκεί το ρόλο του διαμεσολαβητή επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση στους δύο βραχίονες της νομοθετικής αρχής με πλήρη σεβασμό στους ρόλους που αναθέτουν οι Συνθήκες στα τρία θεσμικά όργανα»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο υπό την ιδιότητά τους ως συννομοθετών τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να διατηρούν στενές επαφές ήδη πριν από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντιστοίχων θέσεών τους και συμφώνησαν προς το σκοπό αυτό να διευκολύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων προσκαλώντας εκπροσώπους των λοιπών θεσμικών οργάνων για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε τακτική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργήθηκαν νέες ειδικές διαδικασίες ή δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι επαφές μεταξύ των θεσμικών οργάνων αυξήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες, από την εμπειρία των επιτροπών προκύπτει ότι δεν υπάρχει συστηματική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της εν λόγω αμοιβαίας ανταλλαγής απόψεων και ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η απόκτηση πληροφοριών και η ενημέρωση από το Συμβούλιο σχετικά με ζητήματα που έχουν εγείρει στους κόλπους του τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, το Κοινοβούλιο έχει αναθεωρήσει τον Κανονισμό του ούτως ώστε να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, βάσει των διατάξεων που θεσπίστηκαν το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το σύνολο των εντολών διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου δημοσιοποιείται, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τις εντολές του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 39 της νέας διοργανικής συμφωνίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ιχνηλασιμότητα των επιμέρους σταδίων της νομοθετικής διαδικασίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να προσδιορίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης πλατφορμών και εργαλείων για το σκοπό αυτόν, ώστε να δημιουργηθεί ειδική κοινή βάση δεδομένων σχετικά με την πρόοδο των νομοθετικών θεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η εν λόγω κοινή βάση δεδομένων δεν έχει δημιουργηθεί·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σχετικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συναντηθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να διαπραγματευτούν βελτιωμένες πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των Συνθηκών, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2016 και είναι ακόμη σε εξέλιξη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στον ρυθμιστικό τομέα έχει αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το οποίο προωθεί τον διάλογο σε ρυθμιστικά ζητήματα και τη συνοχή μεταξύ των εμπορικών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα παραμείνει, στη διαδικασία αυτή, δεσμευμένη στις αρχές του δίκαιου και ισότιμου ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 46 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να κάνουν συχνότερα χρήση της νομοθετικής τεχνικής της αναδιατύπωσης για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και να τηρούν πλήρως την διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομοθετικών πράξεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 48 της νέας διοργανικής συμφωνίας, ως συμβολή στο πρόγραμμά της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει σε ετήσια βάση επισκόπηση, συμπεριλαμβανομένης ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο που προκύπτει, των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της Ένωσης για την απλούστευση της νομοθεσίας και την αποφυγή υπέρμετρων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της πρώτης ετήσιας έρευνας του φόρτου υποβλήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2017 ως μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της ΕΕ για την αποφυγή υπέρμετρων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αυτή παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφαλιστεί η διαφάνεια για τους πολίτες της ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διοργανική συμφωνία ζητεί τη διοργανική συνεργασία με στόχο την απλούστευση της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας και την αποφυγή των περιττών ρυθμίσεων και του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το Κοινοβούλιο τονίζει πως οι στόχοι αυτοί δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε λιγότερο αυστηρά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια, τα εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 50 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα ελέγχουν από κοινού και σε τακτική βάση την εφαρμογή της νέας διοργανικής συμφωνίας, τόσο σε πολιτικό επίπεδο με ετήσιες συζητήσεις όσο και σε τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας συντονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος σε πολιτικό επίπεδο περιλαμβάνει τακτικές συζητήσεις στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών καθώς και στην ετήσια σε υψηλό επίπεδο συνεδρίαση απολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις παρακολούθησης στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 και την περίοδο 2018-2019 αντίστοιχα· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, , η εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα οι επιτροπές αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει ειδική αρμοδιότητα για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης·

Κοινές δεσμεύσεις και στοχεύσεις

1.  θεωρεί ότι η νέα διοργανική συμφωνία αποτελεί διοργανική διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία της ΕΕ εναρμονίζει ή αντικαθιστά διαφορετικούς κανόνες στα 28 κράτη μέλη, καθιστώντας τις εθνικές αγορές αμοιβαία και εξίσου προσβάσιμες και μειώνοντας συνολικά το διοικητικό κόστος για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς·

2.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και την κτηθείσα εμπειρία κατά το ενάμιση έτος εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας και παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να καταβάλλουν πιο εντατικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ, την ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην ΚΔΕ, τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, και τη θέσπιση μιας ειδικής κοινής βάσης δεδομένων αναφορικά με την πορεία των νομοθετικών φακέλων·

3.  επισημαίνει ότι η νέα διοργανική συμφωνίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πιο ανοικτής και διαφανούς σχέσης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων με σκοπό τη θέσπιση υψηλής ποιότητας νομοθετικών διατάξεων προς όφελος των πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι, ενώ η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μνημονεύεται μόνο στις παραγράφους 9 και 32 σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς που καλύπτονται από τη νέα διοργανική συμφωνία, αυτή πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου ως μία από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 13 ΣΕΕ·

Προγραμματισμός

4.  χαιρετίζει τη συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων για την ενίσχυση του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ μέσω μιας πιο δομημένης διαδικασίας με ακριβές χρονοδιάγραμμα· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διοργανικού ετήσιου προγραμματισμού σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία παρατηρήθηκε ενεργός συμμετοχή των τριών θεσμικών οργάνων, η οποία οδήγησε σε κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017, σύμφωνα με την οποία 59 βασικές νομοθετικές προτάσεις κρίθηκαν ως έχουσες χαρακτήρα προτεραιότητας για το 2017, σε συνέχεια δε της κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες για το διάστημα 2018-2019, 31 βασικές νομοθετικές προτάσεις κρίθηκαν ως έχουσες προτεραιότητα έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· επιδοκιμάζει ιδιαιτέρως, στη συνάρτηση αυτή, την ενεργό σύμπραξη του Συμβουλίου και ευελπιστεί ότι αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, όσον αφορά μεταξύ άλλων τον πολυετή προγραμματισμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο· θεωρεί, ωστόσο, ότι η κατά προτεραιότητα εξέταση ορισμένων νομοθετικών φακέλων που συμφωνήθηκε σε κοινές δηλώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ασκείται αδικαιολόγητη πίεση στους συννομοθέτες και ότι η επιτάχυνση των εργασιών δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της νομοθετικής ποιότητας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται η τρέχουσα πρακτική και οι κανόνες για την έγκριση κοινών δηλώσεων και κατά πόσον μπορεί να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον διοργανικό προγραμματισμό, για παράδειγμα προκειμένου να ενισχυθεί η εντολή που δόθηκε στον Πρόεδρο από τις πολιτικές ομάδες·

5.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να πραγματοποιούνται εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης μιας κοινής δήλωσης·

6.  τονίζει ότι η νέα διοργανική συμφωνία δεν θίγει τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που συνομολόγησαν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στη συμφωνία πλαίσιο του 2010· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι οι συμφωνίες που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, που παρατίθεται στο παράρτημα 4 της συμφωνίας πλαίσιο του 2010 πρέπει να τηρείται κατά την εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 11 της νέας διοργανικής συμφωνίας·

7.  φρονεί ότι η Επιτροπή, κατά την υποβολή του προγράμματος εργασιών θα πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της νέας διοργανικής συμφωνίας, να επισημαίνει πώς δικαιολογείται η σχεδιαζόμενη νομοθεσία υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να εξειδικεύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Ειδικής Ομάδας της Επιτροπής για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο», η οποία πρέπει να εργαστεί με γνώμονα τη νέα διοργανική συμφωνία με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν την αρχή της επικουρικότητας βασική πτυχή της δημοκρατικής διαδικασίας·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο συνεκτικά, λεπτομερή και αξιόπιστα προγράμματα εργασίας· ζητεί, συγκεκριμένα, τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής να αναφέρουν σαφώς τη νομική φύση κάθε πρότασης με ακριβή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι επικείμενες νομοθετικές προτάσεις – και ιδίως οι βασικές νομοθετικές δέσμες – θα υποβληθούν πολύ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους συννομοθέτες επαρκή χρόνο για να ασκήσουν στο έπακρο τις προνομίες τους·

10.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για την καλύτερη προστασία της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της οικονομίας·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την υποβολή προτάσεων ενωσιακών πράξεων βάσει του άρθρο 225 ΣΛΕΕ, ως επί το πλείστον εντός της τρίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή παρέλειψε να προβεί σε ειδικές ανακοινώσεις, όπως προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη· καλεί την Επιτροπή να προβεί στις εν λόγω ανακοινώσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και να δοθεί πολιτική απάντηση στα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σχετικές μελέτες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το κόστος από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της δίκαιης και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη με την γνήσια δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συμμετοχή, στο ίδιο επίπεδο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εφαρμογή των ρυθμίσεων προγραμματισμού της και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις νομοθετικές και μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αρκετές εκθέσεις πρωτοβουλίας παραμένουν αναπάντητες και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί στους συννομοθέτες, εντός τριών μηνών, τους λόγους ανάκλησης ενός κειμένου καθώς και να τους παρέχει αιτιολογημένη απάντηση όσον αφορά αιτήματα για νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις·

13.  θεωρεί ότι η απάλειψη όλων των αναφορών στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων στη νέα διοργανική συμφωνία δεν θίγει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία διατάξεις περιορισμένης νομικής δεσμευτικότητας πρέπει να εφαρμόζονται με μέγιστη προσοχή και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χωρίς να υπονομεύεται η νομική ασφάλεια και η σαφήνεια της ισχύουσας νομοθεσίας, και ύστερα από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο(26)· εκφράζει επίσης επιφυλάξεις για το γεγονός ότι με την έλλειψη σαφών ορίων σχετικά με τη χρήση μη δεσμευτικών διατάξεων μπορεί ακόμη και να ενθαρρυνθεί η προσφυγή σε αυτές, χωρίς εγγυήσεις ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να διεξάγει σχετικό έλεγχο·

14.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν ότι εναλλακτικές μέθοδοι ρύθμισης, υπό τον όρο ότι είναι απολύτως απαραίτητες, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα πολυετή και ετήσια έγγραφα προγραμματισμού, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατός κατάλληλος προσδιορισμός και έλεγχός τους από τους νομοθέτες·

Εργαλεία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

15.  υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου μπορεί να έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις ή να προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη νομοθετική διαδικασία· υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου της προτεινόμενης νομοθεσίας, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον δυνητικό αντίκτυπο για όσους αδυνατούν να εκφράσουν πλήρως τις επιφυλάξεις τους προς τους φορείς λήψης αποφάσεων, όπως ΜΜΕ και άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης στα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να εφιστούν ισότιμη προσοχή στην αξιολόγηση ιδίως των κοινωνικών συνεπειών και των συνεπειών στην υγεία και στο περιβάλλον, και ότι πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος σε θέματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

16.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργούν το 58 % του κύκλου εργασιών της ΕΕ και παρέχουν τα δύο τρίτα των συνολικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στην πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act), δεσμεύθηκε να εφαρμόζει κατά τη διαμόρφωση της πολιτική της την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και ότι η αρχή αυτή καλύπτει επίσης το «τεστ ΜΜΕ» για την εκτίμηση αντικτύπου της μελλοντικής νομοθεσίας και των διοικητικών πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ(27)· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στην απόφασή του της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη νέα διοργανική συμφωνία, δήλωσε ότι το κείμενο της νέας διοργανικής συμφωνίας δεν δεσμεύει επαρκώς τα τρία θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν τις ΜΜΕ και τους ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις εκτιμήσεις αντικτύπου(28)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία καθώς και να υπάρχει μέριμνα για τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου προβλέπουν ότι οι πιθανές επιπτώσεις για τις ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αναφέρονται συστηματικά, όταν απαιτείται, σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου· επισημαίνει ότι τα τεστ ΜΜΕ παρουσιάζουν συχνά ελλείψεις ως προς την ποιότητα και τη συνεκτικότητα της εφαρμογής τους· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο αντίκτυπος στις ΜΜΕ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, προτίθεται δε να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό κατά τα προσεχή έτη·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, να αξιολογήσει καλύτερα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών της, καθώς και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη το κόστος της έλλειψης νομοθετικών πράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το γεγονός ότι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους αποτελούν ένα μόνο από πολλά κριτήρια·

18.  ζητεί για άλλη μία φορά στις εκτιμήσεις επιπτώσεων να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ισορροπημένη ανάλυση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις για να εξετάζει τη συμβατότητα των πρωτοβουλιών, των προτάσεων ή των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις επιπτώσεις τους, αντίστοιχα, στην πρόοδο και στην εφαρμογή των στόχων αυτών·

20.  υπενθυμίζει ότι η ιδέα μιας συμπληρωματικής ad hoc ανεξάρτητης τεχνικής επιτροπής που διατυπώθηκε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για τη νέα διοργανική συμφωνία δεν υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι σκοπός της σύστασης της επιτροπής αυτής ήταν να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και ο αντικειμενικός χαρακτήρας των εκτιμήσεων αντικτύπου· υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 15 της νέας διοργανικής συμφωνίας συμφωνήθηκε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπου και όταν το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, θα διεξάγουν εκτιμήσεις αντικτύπου όσον αφορά τις ουσιαστικές τους τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, κάτι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση· επισημαίνει στις επιτροπές του πόσο σημαντικό είναι να κάνουν χρήση αυτού του εργαλείου, οσάκις απαιτείται·

21.  επιδοκιμάζει την παραπομπή στη νέα διοργανική συμφωνία στην ενσωμάτωση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι στις εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται λεπτομερής και αυστηρός έλεγχος της συμμόρφωσης της πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να προσδιορίζεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της·

22.  διαπιστώνει ότι σημαντικός αριθμός των προτάσεων της Επιτροπής δεν συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων και ότι οι επιτροπές έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η ποιότητα και το επίπεδο λεπτομέρειας των εκτιμήσεων αντικτύπου κυμαίνονται από μία εκτεταμένη έως μία μάλλον επιφανειακή αξιολόγηση· τονίζει ότι, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας, 20 από τις 59 προτάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονταν στην κοινή δήλωση του 2017 δεν συνοδεύονταν από εκτιμήσεις αντικτύπου· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι, αν και σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση αντικτύπου, στην παράγραφο 13 της νέας διοργανικής συμφωνίας ορίζεται επίσης ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ή στην κοινή δήλωση θα συνοδεύονται, κατά γενικό κανόνα, από εκτίμηση αντικτύπου·

23.  επικροτεί το γεγονός ότι η διοργανική συμφωνία ορίζει ότι κατά τον προσδιορισμό του νομοθετικού προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» κάθε προτεινόμενης ενωσιακής δράσης καθώς και το «κόστος της μη Ευρώπης» ελλείψει δράσης σε επίπεδο Ένωσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το κόστος της μη Ευρώπης μπορεί να εκτιμηθεί σε 1,75 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το 12 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ (2016)· τιμά το έργο της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ) στον συγκεκριμένο τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω με ποιον τρόπο προτίθεται να αξιολογήσει το κόστος από τη μη ολοκλήρωση Ευρώπης, μεταξύ άλλων το κόστος για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τις διοικητικές υπηρεσίες και το περιβάλλον από τη μη εναρμόνιση των νομοθεσιών σε ενωσιακό επίπεδο και σε ποιους τομείς οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες προκαλούν πρόσθετο κόστος και καθιστούν τις πολιτικές λιγότερο αποτελεσματικές (όπως αναφέρεται στις παραγράφους 10 και 12 της νέας διοργανικής συμφωνίας)· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να διενεργείται μόνον στην περίπτωση των ρητρών λήξης ισχύος, προς το τέλος ενός προγράμματος, ή όταν προβλέπεται κατάργηση, αλλά θα πρέπει επίσης να εξετάζεται στις περιπτώσεις όπου η λήψη μέτρων ή η νομοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ή τελεί υπό εξέταση·

25.  υπενθυμίζει ότι η πρώην επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων αντικαταστάθηκε από μια νέα επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου και κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η ανεξαρτησία της· τονίζει ότι η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου και των εργασιών της πρέπει να διασφαλίζονται και ότι τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο(29)· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι γνώμες της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών, δημοσιοποιούνται και είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των συναφών εκτιμήσεων αντικτύπου· ζητεί την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου κατά την εκπλήρωση του ρόλου της που συνίσταται στην εποπτεία και στην παροχή αντικειμενικών συμβουλών σχετικά με τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

26.  υπενθυμίζει ότι η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Κοινοβουλίου, που συστάθηκε στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών του, επικουρεί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, για τις οποίες πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές και οι επιτροπές τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής υποστήριξης· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ενέκρινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 επικαιροποιημένη έκδοση του «εγχειριδίου αξιολόγησης αντικτύπου – Κατευθυντήριες γραμμές για τις επιτροπές»·

27.  καλεί όλες τις επιτροπές του να προβαίνουν σε επανεξέταση των εκτιμήσεων αντίκτυπου της Επιτροπής και σε επανεξέταση της ανάλυσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας·

28.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 14 της νέας διοργανικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάζει την εκτίμηση αντικτύπου της και την πολιτική επιλογή της σε συνεδρίαση ολομέλειας μιας επιτροπής και καλεί τις επιτροπές του να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή σε πιο τακτική βάση, καθώς και τη δυνατότητα παρουσίασης από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου της αρχικής αξιολόγησης της εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό των περιθωρίων για ελιγμούς που διαθέτουν οι συννομοθέτες·

29.  επικροτεί τη δυνατότητα της Επιτροπής να συμπληρώνει τις αξιολογήσεις αντικτύπου που διενεργεί κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί ότι η παράγραφος 16 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, όταν καλείται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει κατά κανόνα να παρέχει αμέσως τις εν λόγω συμπληρωματικές εκτιμήσεις αντικτύπου·

30.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης, δημόσιας και διαφανούς σύμπραξης και διαβούλευσης με τις ομάδες συμφερόντων, ώστε να διατίθεται επαρκής χρόνος για ουσιαστικές απαντήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδες οι δημόσιες διαβουλεύσεις να διεξάγονται από την Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου·

31.  σημειώνει ότι, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 17 της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, «καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών του σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών οργανωτικών πόρων και ελέγχου ποιότητας»·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην παράγραφο 17 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις αντικτύπου· φρονεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πρωτογενών δεδομένων στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής, όταν αυτό είναι δυνατόν, και ιδίως οσάκις το Κοινοβούλιο αποφασίζει να συμπληρώνει την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής με δικές του πρόσθετες παρεμβάσεις· προτρέπει προς τούτο τις υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά κοινές συνεδρίες κατάρτισης σχετικά με μεθοδολογίες εκτίμησης αντικτύπου, με σκοπό, επιπλέον, να επιτευχθεί στο μέλλον μια κοινή διοργανική μεθοδολογία·

33.  φρονεί ότι έχει ουσιαστική σημασία, η αναφερόμενη στην παράγραφο 18 της νέας διοργανικής συμφωνίας «αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και τυχόν πρόσθετες εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιούν τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας» να δημοσιοποιούνται έως το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, προς το συμφέρον της διαφάνειας έναντι των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών·

34.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνία πολιτών, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου το νωρίτερο δυνατό κατά τη φάση των διαβουλεύσεων και παροτρύνει την Επιτροπή, προς το σκοπό αυτό, να χρησιμοποιεί πιο συστηματικά χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις αντικτύπου και να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά εγκαίρως κατά την έναρξη της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου·

35.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, πριν από την έκδοση μιας πρότασης, να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις και να ενθαρρύνει ειδικότερα την άμεση συμμετοχή των ΜΜΕ, της κοινωνίας πολιτών και άλλων τελικών χρηστών στις διαβουλεύσεις· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση·

36.  υπογραμμίζει τις νέες διατάξεις για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύουν ως σημαντικό εργαλείο τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

37.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να τηρεί τις υποχρεωτικές προθεσμίες που θεσπίζονται για τις εκθέσεις εφαρμογής και τις αναθεωρήσεις οδηγιών και κανονισμών·

38.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχή «πρώτα η αξιολόγηση», και συνιστά, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνει τη μορφή εκ των υστέρων εκτίμησης αντικτύπου, με εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας όπως και στην εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου για την ίδια νομοθετική πράξη, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τελευταίας·

39.  επικροτεί την παράγραφο 22 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να θεσπίσουν στη νομοθεσία κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη· επισημαίνει τις προκλήσεις που συναρτώνται με τη συλλογή δεδομένων στα κράτη μέλη όσον αφορά τα αποτελέσματα της νομοθεσίας και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

40.  επικροτεί την παράγραφο 23 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να εξετάζουν συστηματικά τη χρήση ρητρών αναθεώρησης στη νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρες αναθεώρησης στις προτάσεις της, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο και, σε αντίθετη περίπτωση, να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους παρέκκλινε από το γενικό αυτό κανόνα·

Νομοθετικές πράξεις

41.  επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή όσον αφορά το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει τις προτάσεις της· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εξηγεί επίσης πώς αιτιολογούνται τα προτεινόμενα μέτρα υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει μια εδραία και διεξοδική αξιολόγηση και αιτιολόγηση σχετικά με την τήρηση των αρχών αυτών και σχετικά με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προτεινόμενου μέτρου·

42.  θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ αιτιολογικής έκθεσης και εκτίμησης αντικτύπου που αφορούν την ίδια πρόταση· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη συνοχή αυτή και να αιτιολογεί τη σχετική επιλογή, όταν αποκλίνει από τα συμπεράσματα της εκτίμησης αντικτύπου·

43.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή δεσμεύθηκε μόνο να λάβει «δεόντως υπόψη τη διαφορετική φύση και τα διαφορετικά αποτελέσματα των κανονισμών και των οδηγιών»· επαναλαμβάνει το αίτημά του ότι, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση με την αντίστοιχη που εκτίθεται στην έκθεση Monti, πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κανονισμών σε νομοθετικές προτάσεις(30), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από τις Συνθήκες όσον αφορά τη χρήση τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή, η απλότητα και η ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση·

44.  επικροτεί το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις τροποποιήσεις της νομικής βάσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας· τονίζει τον ρόλο και την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στον τομέα του ελέγχου της νομικής βάσης(31)· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι θα αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του μέσω αδικαιολόγητων αλλαγών της νομικής βάσης· καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει πλήρως τη δέσμευσή του ότι θα συνεχίζει το διάλογο με το Κοινοβούλιο σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση, ιδίως σε πολιτικά ευαίσθητους φακέλους·

45.  επισημαίνει το γεγονός ότι η επιλογή της νομικής βάσης για τις προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται σε αντικειμενική βάση υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο· ωστόσο, τονίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, να προτείνει τροποποιήσεις στις νομικές βάσεις, σύμφωνα με την ερμηνεία των Συνθηκών·

Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 26 της νέας διοργανικής συμφωνίας και επαναλαμβάνει ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του νομοθέτη να αποφασίσει, μέσα στα όρια που θέτουν οι Συνθήκες, και υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ, κατά πόσον και σε ποιον βαθμό θα γίνει χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και κατά πόσον και σε ποιον βαθμό θα γίνει χρήση εκτελεστικών πράξεων(32)·

47.  επισημαίνει ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητα από πολιτική άποψη θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

48.  επικροτεί την προσπάθεια της Επιτροπής να τηρεί την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 27 της νέας διοργανικής συμφωνίας για να προτείνει την ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην ΚΔΕ· θεωρεί επιπλέον ότι, κατά κανόνα, όλες οι υποθέσεις που στο παρελθόν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της ΚΔΕ πρέπει πλέον να ευθυγραμμιστούν με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, να μετατραπούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις(33)·

49.  απευθύνει προειδοποίηση ότι η προβλεπόμενη υποχρέωση της Επιτροπής να προσφεύγει συστηματικά στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών σε σχέση με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η σχετική διαδικασία παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπη, με εκείνη που έχει θεσπιστεί για την προετοιμασία των εκτελεστικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικαστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στους εμπειρογνώμονες αυτούς· θεωρεί ότι αυτό μπορεί επίσης να καταστήσει δυσδιάκριτες τις διαφορές μεταξύ των δύο ειδών πράξεων στον βαθμό που αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια de facto αναβίωση της διαδικασίας επιτροπολογίας που ίσχυε πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

50.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις παραχωρήσεις του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα απρόθυμο να κάνει δεκτές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όταν πληρούνται τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 7, η νέα διοργανική συμφωνία θα πρέπει να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και να βελτιώνει την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· τονίζει ότι σε πολλούς νομοθετικούς φακέλους το Συμβούλιο, παρ’ όλα αυτά, επέμεινε είτε στην ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, είτε στην ενσωμάτωση στην ίδια τη βασική πράξη όλων των στοιχείων που δικαιολογούν in abstracto τη μεταβίβαση εξουσιών ή την εκχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν στήριξε τις δικές της αρχικές προτάσεις·

51.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο προσπαθεί σχεδόν συστηματικά να αντικαθιστά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με εκτελεστικές πράξεις· θεωρεί ιδιαίτερα απαράδεκτο ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να χρησιμοποιεί την ευθυγράμμιση με τα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την Λισαβόνα, για να αντικαθιστά την ΚΔΕ με εκτελεστικές πράξεις και όχι με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

52.  επικροτεί την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επιβεβαιώνει τη θέση του όσον αφορά τα μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014(34)· θεωρεί ότι αυτά θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

53.  υπενθυμίζει ότι σημαντικά από πολιτική άποψη στοιχεία, όπως κατάλογοι της Ένωσης ή μητρώα προϊόντων ή ουσιών, θα πρέπει να παραμένουν αναπόσπαστα στοιχεία της βασικής πράξης – κατά περίπτωση με την μορφή παραρτημάτων – και θα πρέπει, επομένως, να τροποποιούνται μόνον μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· τονίζει ότι η κατάρτιση αυτοτελών καταλόγων θα πρέπει να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας δικαίου·

54.  θεωρεί ότι τα κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΕ, όπως αυτές που εκδόθηκαν στην υπόθεση βιοκτόνων, στην υπόθεση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και στην υπόθεση για τον μηχανισμό αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων(35)·

55.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής, όποτε απαιτούνται ευρείες ειδικές γνώσεις κατά την αρχική επεξεργασία των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων, να κάνει χρήση ομάδων εμπειρογνωμόνων, να διαβουλεύεται ενδεχομένως με συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων και να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις· θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις που κινείται η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται δεόντως·

56.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας, δέχτηκε να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, ώστε τα όργανα αυτά να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, στις οποίες προσκαλούνται εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· καλεί την Επιτροπή να τηρεί τη δέσμευση αυτή πραγματικά και σταθερά· σημειώνει ότι η πρόσβαση αυτή έχει ήδη βελτιωθεί·

57.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η άτυπη συνεργασία κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων∙ απευθύνει προειδοποίηση ότι, κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πρόθεση των δύο νομοθετικών οργάνων, όπως αυτή εκφράζεται σε μια νομοθετική πράξη και ως ένας εκ των σκοπών της· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το οποίο είναι ήδη λειτουργικό·

58.  εκφράζει λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί συχνά ως εγκριθέντα χωρίς αλλαγές τα προτεινόμενα από τις τρεις αρχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ και ΕΑΑΕΣ) μέτρα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο χρόνος για τη διενέργεια ελέγχων που διαθέτει το Κοινοβούλιο, όταν πραγματοποιούνται σημαντικές ή πολυάριθμες αλλαγές·

59.  επιδοκιμάζει την ταχεία πρόοδο που επιτεύχθηκε σε διοργανικό επίπεδο όσον αφορά τη δημιουργία ενός κοινού λειτουργικού μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη έναρξη εφαρμογής του στις 12 Δεκεμβρίου 2017·

60.  προσβλέπει στη δυνατότητα χρήσης του καλά δομημένου και εύχρηστου λειτουργικού μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 και έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο·

61.  σημειώνει ότι οι βελτιωμένες νομοθετικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, με έγκαιρη και βαθύτερη διοργανική συνεργασία, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια πιο συνεκτική και εναρμονισμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

Διαφάνεια και συντονισμός της νομοθετικής διαδικασίας

62.  επικροτεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 32 της νέας διοργανικής συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες, ασκούν τις εξουσίες τους σε ισότιμη βάση και ότι η Επιτροπή πρέπει να ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση στους δύο βραχίονες της νομοθετικής αρχής· επισημαίνει ότι η αρχή αυτή έχει ήδη κατοχυρωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διαβιβάζει ταυτόχρονα σε αμφότερα τα νομοθετικά όργανα και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να δημοσιοποιεί όλα τα σημαντικά έγγραφα που αφορούν νομοθετικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανεπισήμων εγγράφων·

63.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε βελτίωση της ροής πληροφοριών από το Συμβούλιο, κυρίως επειδή φαίνεται να υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα που εγείρονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου καθώς και απουσία συστηματικής προσέγγισης που θα διευκόλυνε την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών· σημειώνει με ανησυχία ότι η ροή πληροφοριών συνήθως διαφέρει σε μεγάλο βαθμό τόσο από Προεδρία σε Προεδρία όσο και μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου· υπογραμμίζει την ασύμμετρη πρόσβαση σε πληροφορίες μεταξύ των συννομοθετών, δεδομένου ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου δεν καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι επιθυμητή μια συνεκτικά διαφανής προσέγγιση· προτείνει να διενεργεί το Συμβούλιο, κατά κανόνα, όλες τις συνεδριάσεις του δημοσίως, όπως το πράττει το Κοινοβούλιο·

64.  ζητεί να εφαρμόζονται πλήρως οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας· ζητεί ειδικότερα από το Συμβούλιο, οι ημερήσιες διατάξεις, τα έγγραφα εργασίας και οι προτάσεις της προεδρίας των ομάδων εργασίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (ΕΜΑ), να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση και με δομημένο τρόπο, προκειμένου να καταστεί δυνατό ένα παρόμοιο επίπεδο πληροφόρησης μεταξύ των συννομοθετών· θεωρεί ότι οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι, εκτός από τις ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων, το Κοινοβούλιο μπορεί να κληθεί να αποστείλει αντιπρόσωπο στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων·

65.  τονίζει ότι, κατά την έννοια των αντίστοιχων παραγράφων 35 και 36 της νέας διοργανικής συμφωνίας, ο συγχρονισμός και η επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται παράλληλα ότι τα δικαιώματα κάθε θεσμικού οργάνου γίνονται πλήρως σεβαστά· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν ο συγχρονισμός ή η επιτάχυνση να συνεπάγεται την επιβολή χρονοδιαγράμματος στο Κοινοβούλιο από άλλα θεσμικά όργανα·

66.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενταθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής ειδικής βάσης δεδομένων όσον αφορά την πορεία των νομοθετικών φακέλων που αναφέρεται στην παράγραφο 39 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα τους· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου·

67.  υπενθυμίζει στα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι πρέπει να συντελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία μιας ειδικής κοινής βάσης δεδομένων σχετικά με την πορεία των νομοθετικών φακέλων·

68.  προτείνει να συνεδριάζει το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, ούτως ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει και να αιτιολογήσει τις εγκριθείσες τροπολογίες, και το Συμβούλιο να μπορεί να λάβει θέση για καθεμία από τις τροπολογίες αυτές· προτείνει σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο να παρέχει γραπτή απάντηση·

69.  προτείνει να εκπονήσει το Κοινοβούλιο μια ποσοτική μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης·

70.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να τηρεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές όσον αφορά τις αποφάσεις για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη σχεδίων τεχνικών προτύπων και, τουλάχιστον, να ενημερώνει επισήμως και εκ των προτέρων τα νομοθετικά όργανα, εφ’ όσον αδυνατεί, κατ’ εξαίρεση, να μην τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό, καθώς και να αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρόσφατα η Επιτροπή παρέλειψε σε πολλές περιπτώσεις να το πράξει· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται σε μια νομοθετική πράξη ουδέποτε εθεωρούντο αντιστάθμιση για καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται η Επιτροπή και ότι οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για να ασκήσει τα ελεγκτικά του δικαιώματα·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2016· σημειώνει με απογοήτευση ότι μετά από συζητήσεις που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος, τρεις γύρους διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο και διάφορες συνεδριάσεις σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί συμφωνία, παρά την ύπαρξη σαφούς και πάγιας νομολογίας· σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και επιμένει εμφατικά ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ήδη με την βουλγαρική προεδρεία·

72.  επιδοκιμάζει τη γραπτή ενημέρωση που παρέχεται από την Επιτροπή πριν από διεθνείς διασκέψεις και την καθημερινή προφορική ενημέρωση που παρέχουν η Προεδρία του Συμβουλίου και η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εν λόγω διασκέψεων·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στο Κοινοβούλιο να παρίσταται, ως παρατηρητής, στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά τις διεθνείς διασκέψεις·

74.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι οι πρακτικές διευθετήσεις σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες πρέπει να συνάδουν με τις Συνθήκες και ειδικότερα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΕ, όπως αυτές που εκδόθηκαν στην υπόθεση «Τανζανία» και στην υπόθεση «Μαυρίκιος»(36)·

75.  ζητεί από τα άλλα θεσμικά όργανα να τηρούν τις Συνθήκες και τους κανονισμούς και να εφαρμόζουν τη σχετική νομολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο:

   α) ενημερώνεται άμεσα, πλήρως και ορθά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών, κατά τρόπο προορατικό, δομημένο και ορθολογικό, χωρίς να υπονομεύεται η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, του προσφέρεται επαρκής χρόνος να εκφράσει τις απόψεις του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και οι απόψεις αυτές λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο·
   β) ενημερώνεται επακριβώς και συμμετέχει στην εφαρμογή των συμφωνιών και, ειδικά σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τις συμφωνίες, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του ως συννομοθέτης, όταν αυτές έχουν αντίκτυπο στη νομοθεσία της ΕΕ·
   γ) ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη θέση της Επιτροπής σε διεθνή φόρουμ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHRC)·

76.  θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να τηρηθεί απολύτως η μακροχρόνια πρακτική να αναμένεται η έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από την προσωρινή εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε και η Επίτροπος Malmström κατά την ακρόασή της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσουν να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες·

77.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να προσφύγει εκ νέου στο ΔΕΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, εάν δεν υπάρξει στο εγγύς μέλλον οριστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας·

78.  επισημαίνει ότι το κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ευθύνη τους ως νομοθετικών οργάνων δεν εξαντλείται με τη σύναψη των διεθνών συμφωνιών· τονίζει την ανάγκη για στενή παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι συμφωνίες επιτυγχάνουν τους στόχους τους· καλεί τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές και πνεύμα συνεργασίας και κατά τη διάρκεια των σταδίων εφαρμογής και αξιολόγησης των διεθνών συμφωνιών·

79.  επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαπραγμάτευση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, ώστε να μπορέσουν τα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπενθυμίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα συμφωνιών όπως το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

80.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, σύμφωνα με τη γνώμη 2/15 του ΔΕΕ της 16ης Μαΐου 2017, όσον αφορά την έγκριση διαπραγματευτικών οδηγιών, τις διαπραγματεύσεις και τη νομική βάση των προς υπογραφή και σύναψη προτάσεων, και ειδικότερα την υπογραφή και σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών από το Συμβούλιο·

81.  καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνέπεια μεταξύ διεθνών προτύπων και απαιτήσεων αφενός και δεσμευτικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ αφετέρου·

82.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα στα οποία εκτίθεται η θέση της στους διεθνείς οργανισμούς που θεσπίζουν πρότυπα στους τομείς της χρηματοπιστωτικής πολιτικής, της νομισματικής πολιτικής και της προληπτικής εποπτείας, και ειδικότερα στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών· ζητεί να τηρείται το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της εκπόνησης διεθνών προτύπων που ενδέχεται να επηρεάζουν το δίκαιο της ΕΕ·

83.  ζητεί την καθιέρωση και θεσμοθέτηση ενός χρηματοπιστωτικού διαλόγου σχετικά με την υιοθέτηση και συνοχή των ευρωπαϊκών θέσεων πριν από σημαντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(37)· τονίζει ότι, με βάση λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, που μπορεί να συμπληρωθούν με προδραστικά ψηφίσματα καθοδηγητικού χαρακτήρα, οι θέσεις αυτές θα πρέπει να συζητούνται και να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων και να διασφαλίζεται εν συνεχεία μια παρακολούθηση με την υποβολή τακτικών εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

84.  υπενθυμίζει τη δήλωσή του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(38), με την οποία το Κοινοβούλιο αποδοκίμασε το γεγονός ότι ο ρόλος και τα δικαιώματα του ως ισότιμου συννομοθέτη με το Συμβούλιο δεν είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη·

85.  επιδοκιμάζει την εντολή που εγκρίθηκε από την ΕΜΑ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 η οποία συμφώνησε με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας· καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σε πνεύμα καλής συνεργασίας ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας·

86.  λαμβάνει δεόντως υπόψη την απόφαση De Capitani(39), η οποία επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας είναι συμφυείς προς τις νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ και ότι δεν συνάγεται η ύπαρξη γενικού τεκμηρίου μη δημοσιοποίησης για νομοθετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων των τριμερών διαλόγων·

Μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης

87.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 43 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο τα κράτη μέλη επιλέγουν να προσθέτουν στοιχεία που ουδόλως συνδέονται με την εν λόγω νομοθεσία της Ένωσης, οι προσθήκες αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται είτε μέσω της πράξης ή των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είτε μέσω συναφών εγγράφων· παρατηρεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι συχνά ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργούν από κοινού και με συνέπεια για να αντιμετωπίζουν τη έλλειψη διαφάνειας και άλλα προβλήματα σχετικά με τον κανονιστικό υπερθεματισμό(40)·

88.  φρονεί ότι, κατά την εφαρμογή και τη μεταφορά των πράξεων της ΕΕ, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων κανονιστικού υπερθεματισμού, όπου τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρόσθετες διοικητικές απαιτήσεις που δεν αφορούν τη νομοθεσία της ΕΕ, και των περιπτώσεων καθορισμού υψηλότερων προτύπων που υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ για το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών, για την υγειονομική περίθαλψη και την ασφάλεια των τροφίμων·

89.  φρονεί ότι, για να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον κανονιστικό υπερθεματισμό, τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να δεσμευθούν να υιοθετήσουν ενωσιακή νομοθεσία, η οποία θα είναι σαφής, θα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και θα ενσωματώνει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ότι, ενώ δεν θα πρέπει να επιβάλλονται πρόσθετα και περιττά διοικητικά βάρη, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πιο φιλόδοξα μέτρα και να θεσπίζουν αυστηρότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και πρότυπα προστασίας των καταναλωτών σε περιπτώσεις όπου στο δίκαιο της Ένωσης προβλέπονται μόνο ελάχιστα πρότυπα·

90.  ζητεί από τα κράτη μέλη να απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο από την επιβολή διοικητικών απαιτήσεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και, σύμφωνα με την παράγραφο 43 της νέας διοργανικής συμφωνίας, να επισημαίνουν αυτές τις προσθήκες στην πράξη μεταφοράς ή σε συναφή έγγραφα·

91.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 44 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή κατά τη συλλογή των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων πίνακες αντιστοιχίας με σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη τους, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα και στην κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα·

92.  θεωρεί ότι η δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει της παραγράφου 45 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, τηρουμένων των κανόνων εμπιστευτικότητας, η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη σχετική προδικασία θα βελτιωθεί σημαντικά· επαναλαμβάνει, προς το σκοπό αυτό, τη μακροχρόνια αιτήματα προς την Επιτροπή όσον αφορά τα στοιχεία στα οποία το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα πρόσβασης(41)·

93.  επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για το μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων EU Pilot, ο οποίος αποτελεί πιο άτυπη, πλην όμως αποτελεσματική, μέθοδο που διασφαλίζεται τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης(42)· αποδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι, κατά κανόνα, θα κινεί διαδικασίες επί παραβάσει χωρίς να στηρίζεται πλέον στον εν λόγω μηχανισμό(43)·

94.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να σέβονται τις νομοθετικές εξουσίες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· φρονεί ότι πρέπει να θέτουν στη διάθεση του Κοινοβουλίου όλες τις μελέτες που διενεργούνται με πλήρη ανεξαρτησία και βάσει των οποίων λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις μελέτες που αμφισβητούν τα συμπεράσματά τους·

95.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διατίθενται ταυτόχρονα όλες οι μεταφράσεις των νομοθετικών προτάσεων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στη νομοθετική διαδικασία·

96.  τονίζει ότι, όσον αφορά την εφαρμογή της, μια αποτελεσματική νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο στόχο της επιμέρους νομοθεσίας, και ιδίως στον τελικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος όταν πρόκειται για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος·

97.  αναγνωρίζει τη σημασία του έργου που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών για την αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σε ό, τι αφορά την υλοποίησή της στην πράξη και ως βάση για τη βελτίωση των νομοθετικών κειμένων και διαδικασιών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας πραγματικής διοργανικής συνεργασίας με την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η προσήκουσα εξέταση των αναφορών·

Απλούστευση

98.  επικροτεί τη δέσμευση που διατυπώνεται στην παράγραφο 46 της νέας διοργανικής συμφωνίας για μια πιο συχνή χρήση της νομοθετικής τεχνικής της αναδιατύπωσης· επαναλαμβάνει ότι η τεχνική αυτή, ως πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη απλούστευσης, πρέπει να συνιστά τη συνήθη νομοθετική τεχνική(44)· θεωρεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση πλήρους πολιτικού αναπροσανατολισμού, η Επιτροπή θα πρέπει, αντί να χρησιμοποιεί την τεχνική της αναδιατύπωσης, να υποβάλλει πρόταση για μια εντελώς νέα νομοθετική πράξη που καταργεί την ισχύουσα νομοθεσία, ούτως ώστε οι συννομοθέτες να μπορούν να συμμετέχουν σε διεξοδικές και αποτελεσματικές πολιτικές συζητήσεις και τα δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, να διαφυλάσσονται πλήρως·

99.  υπενθυμίζει ότι, κατά την αξιολόγηση του περιττού κανονιστικού και διοικητικού φόρτου, με βάση τη συμφωνία που έχει συναφθεί από τα τρία θεσμικά όργανα στις παραγράφους 47 και 48 της νέας διοργανικής συμφωνίας, και κατά την εξέταση δυνητικών στόχων ελάττωσης του φόρτου με στόχο τη μείωση του κόστους για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, η βελτίωση της νομοθεσίας μπορεί, ενδεχομένως, να συνεπάγεται αύξηση του όγκου της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των ανισοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη των νομοθετικών μέτρων και τις επιπτώσεις της μη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, και έχοντας κατά νου ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα, εφόσον στο δίκαιο της Ένωσης προβλέπονται ελάχιστα μόνον πρότυπα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα που προβλέπεται στο άρθρο 9 ΣΛΕΕ, η Ένωση οφείλει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα κοινωνικά πρότυπα και την απασχόληση, κατόπιν κατάλληλης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους καταναλωτές και τους εκπροσώπους των ευάλωτων ομάδων συμφερόντων, με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και των συμφωνιών που μπορούν να συνάψουν, σύμφωνα με το άρθρο 155 ΣΛΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη απορρύθμιση και ότι δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα και πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική πρόνοια, την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, την ισότητα των φύλων ή την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων παροχής συναφών πληροφοριών, και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων – ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας – ή να οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών συμβάσεων απασχόλησης·

100.  επικροτεί την πρώτη ετήσια μελέτη της Επιτροπής για το διοικητικό φόρτο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ, για την οποία διενεργήθηκε έρευνα του έκτακτου ευρωβαρόμετρου σχετικά με την εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, υποβάλλοντας ερωτήσεις σε πάνω από 10 000 επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, στα 28 κράτη μέλη, και αποτυπώνοντας την κατανομή των επιχειρήσεων στην ΕΕ· εφιστά την προσοχή στα πορίσματα της μελέτης, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η επικέντρωση στην περικοπή περιττών δαπανών εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένη και ότι υπάρχει μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις, η οποία μπορεί επίσης να προκαλείται από διαφορές στις εθνικές διοικητικές και δικαστικές δομές που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας· επισημαίνει ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ιδίως η εσφαλμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη αυτή· θεωρεί ότι η ιδέα της ετήσιας έρευνας του φόρτου, ενώ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των προβλημάτων σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις οδηγούν από τη φύση του σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο μόνος τρόπος για να προσδιοριστεί συγκεκριμένα το ποιες ρυθμίσεις πράγματι μπορεί να απλουστευθούν, να εναρμονιστούν ή να εξαλειφθούν είναι να συγκεντρωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όσων υποεκπροσωπούνται, όσον αφορά συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις ή διάφορα νομοθετήματα που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αρχική μελέτη, να εφαρμόσει διαφανείς και επαληθεύσιμες μεθόδους συλλογής δεδομένων, να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ και να συνεκτιμήσει τόσο τα πραγματικά όσο και τα εικαζόμενα βάρη·

101.  σημειώνει, επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της μελέτης εφικτότητας της Επιτροπής, που έγκειται στον καθορισμό στόχων για τη μείωση του διοικητικού βάρους σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς να θίγεται ο σκοπός της νομοθεσίας· προτρέπει την Επιτροπή να θέσει στόχους μείωσης του φόρτου για κάθε πρωτοβουλία, κατά τρόπο ευέλικτο αλλά τεκμηριωμένο και αξιόπιστο, και σε πλήρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συμβαίνει ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT·

102.  τονίζει ότι ένα ενωσιακό πρότυπο αντικαθιστά γενικώς 28 εθνικά πρότυπα, κάτι που ενισχύει την ενιαία αγορά και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας·

103.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και να λαμβάνεται υπόψη η συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων·

Εφαρμογή και παρακολούθηση της νέας διοργανικής συμφωνίας

104.  επισημαίνει ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων θα υποβάλλεται τακτική έκθεση, την οποία θα συντάσσει ο Πρόεδρος και η οποία θα συνοψίζει το τρέχον στάδιο εφαρμογής, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διοργανικό επίπεδο· πιστεύει ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με βάση τις εμπειρίες διαφόρων επιτροπών, ως ιδίως της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης(45)·

105.  χαιρετίζει την πρώτη ετήσια διοργανική, υψηλού επιπέδου, πολιτική συνεδρίαση απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2017· προτρέπει τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων στις συστάσεις που κρίνει σκόπιμες σχετικά με την εφαρμογή της νέας διοργανικής συμφωνίας·

o
o   o

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
(5) ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ C 145 της 30.6.2007, σ. 5.
(8) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
(9) ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 7.
(10) ΕΕ C 446 της 29.12.2017, σ. 1.
(11) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 18ης Μαρτίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 16ης Ιουλίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπόθεση C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 24ης Ιουνίου 2014, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0484.
(13) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 39.
(14) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 116.
(15) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 91.
(16) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 53.
(17) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 11.
(18) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 14.
(19) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.
(20) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
(21) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31.
(22) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 91.
(23) Βλέπε Παράρτημα ΙΙ στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(24) Άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, σχετικά με την ίδρυση μιας ανεξάρτητης επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (C(2015)3263).
(25) Βλέπε COM(2016)0798 και COM(2016)0799.
(26) Βλέπε παράγραφος 47 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την καλύτερη νομοθέτηση – 15η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 66).
(27) Βλέπε παράγραφος 16 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ».
(28) Βλέπε παράγραφος 4 στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(29) Βλέπε παράγραφος 12 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014, όπως παρατίθεται ανωτέρω και παράγραφος 6 στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(30) Βλέπε παράγραφος 5 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία.
(31) Βλέπε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα V, σημείο XVI.1.
(32) Βλέπε αιτιολογική σκέψη Δ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(33) Βλέπε παράγραφος 6 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(34) Αυτόθι, παράγραφος 1.
(35) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 18ης Μαρτίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(36) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 24ης Ιουνίου 2014, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(37) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 76.
(38) Βλέπε κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0086.
(39) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο πενταμελές τμήμα) της 22ας Μαρτίου 2018, De Capitani κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπόθεση Τ-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(40) Βλέπε παράγραφος 7 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 73).
(41) Βλέπε παράγραφοι 21 και 22 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011).
(42) Βλέπε παράγραφος 16 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου: ετήσια έκθεση για το 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385).
(43) Βλέπε σημείο 2 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερη αποτελέσματα», όπως παρατίθεται ανωτέρω (βλέπε σελίδα 12 στην ΕΕ C 18 της 19.1.2017).
(44) Βλέπε παράγραφος 41 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(45) Βλέπε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα V, σημείο XVI.3.


Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι
PDF 131kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP))
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ίδιοι πόροι),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(1) και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, οι οποίες θέτουν τη βάση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου καθορίζεται με σαφήνεια σε δύο ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από πολύ ευρεία πλειοψηφία στις 14 Μαρτίου 2018 και που αποτελούν την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις·

2.  παρακινεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει ένα σαφές και θετικό όραμα του μέλλοντος της Ένωσης, και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ· τονίζει ότι η απόφαση επί του ΠΔΠ θα πρέπει να εφοδιάσει την Ένωση με τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις και για να επιτύχει τις πολιτικές της προτεραιότητες και τους πολιτικούς της στόχους κατά τη διάρκεια της επόμενης επταετίας· αναμένει, επομένως, από το Συμβούλιο να δράσει με τρόπο συμβατό με τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει και να υιοθετήσει θαρραλέα προσέγγιση· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής αποδυναμώνει τις κύριες πολιτικές αλληλεγγύης της ΕΕ και σκοπεύει να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πιο φιλόδοξου ΠΔΠ προς όφελος των πολιτών·

3.  εκφράζει κατάπληξη και ανησυχία για το γεγονός ότι τα συγκριτικά δεδομένα που δημοσίευσε επίσημα η Επιτροπή στις 18 Μαΐου 2018, μετά από τα επίμονα αιτήματα του Κοινοβουλίου, αποκαλύπτουν ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάστηκαν και κοινοποιήθηκαν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ· σημειώνει, ειδικότερα, ότι οι αυξήσεις για διάφορα προγράμματα της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερες, ενώ οι περικοπές για άλλα προγράμματα είναι πολύ υψηλότερες απ’ όσο τις είχε παρουσιάσει αρχικά η Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν εξαρχής επί μίας σαφούς μεθοδολογίας όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία· δηλώνει ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, θα χρησιμοποιήσει τους δικούς του υπολογισμούς, οι οποίοι θα βασίζονται σε σταθερές τιμές και στο πλαίσιο των οποίων θα ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το προτεινόμενο συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ το οποίο έχει οριστεί σε 1,1 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 μετά την αφαίρεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (επί του παρόντος 0,03 % του ΑΕΕ της ΕΕ εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ)· υπογραμμίζει ότι το εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΕ συνολικό αυτό επίπεδο είναι σε πραγματικούς όρους χαμηλότερο από το σημερινό ΠΔΠ, παρά την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για τις νέες πολιτικές προτεραιότητες και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση· υπενθυμίζει ότι το σημερινό ΠΔΠ είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο (2007-2013) και έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για τη χρηματοδότηση των πιεστικών αναγκών της Ένωσης·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή οδηγεί κατευθείαν σε μείωση του επιπέδου τόσο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) όσο και της πολιτικής συνοχής, κατά 15 % και 10 % αντίστοιχα· εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το Ταμείο Συνοχής (κατά 45 %), ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (κατά περισσότερο από 25 %)· εν προκειμένω, θέτει υπό αμφισβήτηση την προτεινόμενη μείωση κατά 6 % του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

6.  επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση του σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στο ΠΔΠ 2021-2027 που είναι αναγκαίο, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους· τονίζει, ειδικότερα, την έκκληση για διατήρηση της χρηματοδότησης της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε πραγματικούς όρους, με ταυτόχρονη διατήρηση της γενικής αρχιτεκτονικής των πολιτικών αυτών, για τριπλασιασμό του σημερινού προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus +, για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για αύξηση του σημερινού προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία κατά τουλάχιστον 50 %, ώστε να φτάσει τα 120 δισ. EUR, για διπλασιασμό του προγράμματος Life +, για ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και για εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τη θέση του για ορισμό του ΠΔΠ 2021-2027 στο επίπεδο του 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·

7.  τονίζει τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των φύλων από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

8.  υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, που συνιστά μία πολύ θετική συνιστώσα εσόδων στο πακέτο του ΠΔΠ 2021-2027· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προτεινόμενη καθιέρωση τριών νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, καθώς και την απλούστευση του σημερινού ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις αυτές, των οποίων άμεση πηγή έμπνευσης υπήρξε το έργο της διοργανικής ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους, ήταν επίσης μέρος της δέσμης που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι νέοι αυτοί πόροι αντιστοιχούν σε δύο στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, και συγκεκριμένα στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναμένει την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων· υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά την άποψή του ότι το σκέλος των δαπανών και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ΠΔΠ εάν δεν επιτευχθεί αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

9.  εκφράζει, επιπλέον, επιδοκιμασία για την αρχή σύμφωνα με την οποία τα μελλοντικά έσοδα που προκύπτουν άμεσα από τις πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να διοχετευθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και υποστηρίζει πλήρως την εξάλειψη όλων των επιστροφών και διορθώσεων· διερωτάται με ποιο ρυθμό θα καθιερωθούν αυτοί οι νέοι ίδιοι πόροι, προκειμένου να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές· διερωτάται, ωστόσο, γιατί στις προτάσεις της Επιτροπή δεν προβλέπεται ούτε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ το οποίο θα τροφοδοτείται από όλα τα απρόβλεπτα άλλα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού που επιβάλλονται στις εταιρείες, ούτε η επιβολή φόρου στις μεγάλες εταιρείες του ψηφιακού τομέα και η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως νέοι ίδιοι πόροι της ΕΕ·

10.  υπενθυμίζει ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη που δε σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υφίστανται ενδεχομένως δημοσιονομικές συνέπειες· επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής «Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη», η οποία υποβλήθηκε ως τμήμα του συνολικού πακέτου του ΠΔΠ· σκοπεύει να μελετήσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία αυτής της πρότασης και να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να θίγονται από παραβάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν ευθύνονται·

11.  είναι πεπεισμένο ότι είναι ανάγκη να διεξαχθεί μία νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει να προταθεί και να κατοχυρωθεί σε εύθετο χρόνο, ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο και η επόμενη Επιτροπή να μπορέσουν να προβούν σε ουσιαστική αναπροσαρμογή του πλαισίου 2021-2027· προτίθεται να βελτιώσει τη διατύπωση του προτεινόμενου άρθρου στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

12.  θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία αποτελούν καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις· επικροτεί, ειδικότερα, μια σειρά προτάσεων που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις και αφορούν συγκεκριμένα την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων πιστώσεων για το αποθεματικό της Ένωσης, την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς και την κατάργηση τυχόν περιορισμών του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα· προτίθεται να διαπραγματευθεί περαιτέρω βελτιώσεις, εφόσον είναι αναγκαίο·

13.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθεροποίησης των επενδύσεων, ο οποίος θα συμπληρώνει τη σταθεροποιητική λειτουργία των εθνικών προϋπολογισμών σε περίπτωση σοβαρών ασύμμετρων κλυδωνισμών· προτίθεται να εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση αυτή, ιδίως όσον αφορά τους στόχους της και την έκτασή της·

14.  τονίζει ότι με τις προτάσεις της Επιτροπής εγκαινιάζεται επίσημα μία περίοδος εντατικών διαπραγματεύσεων τόσο στους κόλπους του Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, με στόχο να εξασφαλιστεί η έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ από το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι όλα τα στοιχεία του πακέτου ΠΔΠ/ίδιοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ, θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι τη επίτευξη τελικής συμφωνίας· εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με το Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου και να διευκολυνθεί η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας· θεωρεί, επομένως, ότι η πρόσφατη έναρξη τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου και της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καταλήξει στην έγκριση του επόμενου ΠΔΠ·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0076.


Λιβύη
PDF 186kWORD 69k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη (2018/2017(INI))
P8_TA(2018)0227A8-0159/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2259 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις μεταγενέστερες σχετικές αποφάσεις του,

–  έχοντας υπόψη την Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 22ας Αυγούστου 2017, σχετικά με την Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1973 (2011) και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης αριθ. 2380 (2017),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την απόφαση αριθ. 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 14ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τα δεινά των μεταναστών στη δραματική κατάσταση στη Λιβύη που αποτελεί προσβολή στη συνείδηση της ανθρωπότητας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Απριλίου 2018, με τίτλο «Κακοποίηση πίσω από τα κάγκελα: Αυθαίρετη και παράνομη κράτηση στη Λιβύη»,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(1), της 15ης Ιανουαρίου 2015(2) και της 4ης Φεβρουαρίου 2016(3) σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, της 20ής Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ στη μετανάστευση και την κινητικότητα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Μετανάστευση στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου: διαχείριση των ροών, διάσωση ανθρώπινων ζωών» (JOIN(2017)0004),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μάλτας της 3ης Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 και τη δημιουργία της τριμερούς ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου ΑΕ-ΕΕ-ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λιβύη, της 17ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0159/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από πολύπλοκες, αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στη Λιβύη έχει τεράστιο αντίκτυπο στον λαό της Λιβύης και επηρεάζει επίσης ολόκληρη την περιοχή αλλά και για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία για τον πληθυσμό της Λιβύης και για τις γειτονικές χώρες και την υποσαχάρια περιοχή και την περιοχή της Μεσογείου, να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της Λιβύης, ως βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα στο νότιο τμήμα της Λιβύης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης των γειτονικών της χωρών και της ενδεχόμενης απειλής από εξεγέρσεις οπαδών της τζιχάντ κατά των αποδυναμωμένων κυβερνήσεων στην περιοχή Σαχέλ-Σαχάρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικοινωνεί πιο ενεργά σχετικά με τις διπλωματικές της προσπάθειες και τη μεγάλη οικονομική της συμβολή στην εδραίωση της ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Λιβύη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στη Λιβύη, μπορούν να επιλυθούν μόνο με μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς παράγοντες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των διαφόρων τοπικών κοινοτήτων, των ηγετών των φυλετικών ομάδων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, και εξασφαλίζοντας την κυριαρχία και τη συμμετοχή της Λιβύης στην ειρηνευτική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης και το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη αποτελούν επί του παρόντος το μοναδικό βιώσιμο πλαίσιο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω διπλωματικής δράσης και συγκεκριμένης υποστήριξης, η ΕΕ επικουρεί την πολιτική μετάβαση της Λιβύης προς μια σταθερή και λειτουργική χώρα και υποστηρίζει εν προκειμένω τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας όλα τα κράτη μέλη να μιλούν με μια φωνή, ενισχύοντας τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ΕΕ και υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ· ότι μεμονωμένες πρωτοβουλίες από τα κράτη μέλη θα πρέπει σε κάθε περίπτωση μόνο τότε να επιδοκιμάζονται, εφόσον λαμβάνονται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και ευρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της ΕΕ παρουσιάζει αποτελέσματα στο μέτωπο της μετανάστευσης, δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία μειώθηκαν κατά ένα τρίτο στο τέλος του 2017 σε σύγκριση με το 2016 και ότι για τους πρώτους μήνες του 2018 τα αριθμητικά στοιχεία μειώθηκαν κατά 50 % σε σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία της ίδιας περιόδου πέρυσι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης και αναχώρησης για τους μετανάστες, ιδίως από την Υποσαχάρια Αφρική, που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που κατάφεραν να διαφύγουν τη βία στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο με προορισμό την Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από τα προβλήματα ασφάλειας στη Λιβύη, συχνά υφίστανται βία, συλλήψεις και αυθαίρετη κράτηση από μη κρατικούς φορείς, εκβιασμούς, απαγωγές με στόχο τον εκβιασμό ή την εκμετάλλευση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μετανάστες, ιδίως όσοι προέρχονται την Υποσαχάρια Αφρική, πέφτουν θύματα αυθαίρετων συλλήψεων από διάφορες ένοπλες ομάδες που δρουν στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική επιστροφή στη Λιβύη, από τον Νίγηρα, τουλάχιστον 132 Σουδανών που λάμβαναν βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει το πρόβλημα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με κρίσιμες απειλές όπως η διέλευση από ζώνες συγκρούσεων, η παρουσία ναρκών και μη εκραγέντων εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και η βία από διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη έχει γίνει χώρα διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξακολουθεί να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων και αιτούντων άσυλο διαφόρων εθνικοτήτων, πολλοί εκ των οποίων ζουν υπό τραγικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, αποτελούν στόχο για τους διακινητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν καταγγελίες για δουλεία στη Λιβύη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθημερινή ζωή των τυπικών Λίβυων χαρακτηρίζεται από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, που περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την οικονομική κρίση, τις διακοπές της παροχής νερού και τις συχνές διακοπές της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το γενικώς καταστροφική κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό κλίμα στη Λιβύη χαρακτηρίζεται από βαθιά δυσπιστία μεταξύ των κυριότερων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων από διάφορες περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας (GNA) στηρίζεται όλο και περισσότερο σε διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες για τη δική της ασφάλεια· ότι αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες έχουν αποκτήσει έναν άνευ προηγουμένου βαθμό επιρροής έναντι των κρατικών θεσμών στην Τρίπολη και, ως εκ τούτου, απειλούν τις εν εξελίξει προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου πολιτικού πλαισίου στην χώρα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Τουρκία, το Κατάρ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημαντική επίδραση σε διάφορες ομάδες των αντιμαχόμενων παρατάξεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποεθνικές ταυτότητες των διαφορετικών λιβυκών κοινοτήτων, οι φυλές και οι εθνοτικές ομάδες συγκροτούσαν ανέκαθεν τον βαθύ κοινωνικοπολιτισμικό ιστό της Λιβύης και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνική και πολιτική δυναμική καθώς και στα ζητήματα ασφάλειας της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιβυκή κοινωνία έχει στέρεες παραδόσεις όσον αφορά τις διαδικασίες άτυπης επίλυσης διαφορών μεταξύ πόλεων, φυλών και εθνοτικών κοινοτήτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει στη χώρα σαφές και ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για το εκλογικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εγκριθεί σύνταγμα και ότι, ως εκ τούτου, η χώρα δεν διαθέτει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή νέων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο κλίμα ατιμωρησίας, εκτεταμένου ελλείμματος νομιμότητας και διαφθοράς που επικρατεί, καθώς και ο ρόλος των ένοπλων ομάδων και των εντάσεων μεταξύ φυλών και περιοχών της Λιβύης συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση της εμπιστοσύνης στα ήδη αδύναμα δημόσια και κυβερνητικά θεσμικά όργανα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη γνωρίζει συνεχιζόμενη αύξηση των εξωδικαστικών δολοφονιών, των βασανιστηρίων, της αυθαίρετης κράτησης και των αδιάκριτων επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές, καθώς και ολοένα και πιο έντονο μίσος και υποκίνηση βίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξτρεμιστική ομάδα σαλαφιστών μαχητών Madkhalist εδραιώνεται όλο και περισσότερο, τόσο από απόψεως ισχύος όσο και σημασίας, στο ανατολικό καθώς και στο δυτικό τμήμα της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαλαφιστές μαχητές Madkhalists αντιτίθενται σε εκλογές, επιθυμούν να διατηρήσουν το status quo, απορρίπτουν εντελώς κάθε μοντέλο δημοκρατίας και είναι βαριά οπλισμένοι και, ως εκ τούτου, αποτελούν σαφή κίνδυνο σε σχέση με περαιτέρω εξτρεμισμό και βία στη χώρα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ενισχύει την ατιμωρησία στη χώρα, περιορίζοντας τις δυνατότητες των θυμάτων να αναζητούν προστασία και αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιφέρειες, ακόμα και στις περιπτώσεις που κατατέθηκαν αστυνομικές καταγγελίες έπειτα από έγκλημα, ακολουθήθηκαν ελάχιστες ενέργειες για την έναρξη άμεσων, εμπεριστατωμένων, αποτελεσματικών, αμερόληπτων και ανεξάρτητων ερευνών και για την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2011 δεν καταδικάστηκε στη Λιβύη κανένας δράστης εγκλήματος που ανήκει σε ένοπλη ομάδα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος της βίας στη Λιβύη τροφοδοτείται συνεχώς από τη γενική ατιμωρησία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, η συνεχιζόμενη απουσία κράτους δικαίου θα καταστήσει το αφήγημα της ειρηνικής συνύπαρξης και της καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού άνευ σημασίας για τον πληθυσμό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την απαγωγή δεκάδων πολιτικών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης και άλλων δημοσίων προσώπων, ή την απειλή εις βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει λάβει καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανισμούς και κακομεταχείριση και από τις δύο πλευρές·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλιμακούμενες επιθέσεις εναντίον μελών της δικαστικής εξουσίας, των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και των προσφύγων και των μεταναστών, επιταχύνουν την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες στο έδαφος της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κράτους δικαίου και ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων, της αυθαίρετης κράτησης, των εξωδικαστικών εκτελέσεων και των αδιάκριτων επιθέσεων εναντίον αμάχων και υποδομών, συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας στη χώρα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπερατότητα των λιβυκών συνόρων ενθαρρύνει την παράνομη διασυνοριακή εμπορία και ότι ο πολλαπλασιασμός των ένοπλων ομάδων στις παραμεθόριες περιοχές έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων διακινητών για τον έλεγχο και την πρόσβαση στους διασυνοριακούς πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενοι ξένοι μαχητές που καταφθάνουν στη χώρα, καθώς και τα διάφορα εγκληματικά δίκτυα εξακολουθούν να επωφελούνται από την ανεξέλεγκτη διάδοση όπλων·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια και η πολιτική αστάθεια έχουν καταστήσει τη Λιβύη γόνιμο έδαφος για τις δραστηριότητες εξτρεμιστικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Fezzan είναι διαρθρωτικά ασταθής και αποτελεί ιστορικά σημείο διέλευσης προς την Ευρώπη τόσο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όσο και για το λαθρεμπόριο πετρελαίου, χρυσού, όπλων, ναρκωτικών και για την εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από εθνοτικές και φυλετικές εντάσεις που ενισχύθηκαν μετά την πτώση του Καντάφι και τον αγώνα για τον έλεγχο των πόρων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση του Fezzan είναι αναγκαία για τη σταθεροποίηση ολόκληρης της χώρας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των λιβυκών τοπικών αρχών για την πρόληψη των συγκρούσεων και την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών στον πληθυσμό·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλη της Derna αποτέλεσε αντικείμενο κλιμακούμενων χερσαίων και εναέριων επιθέσεων καθώς και επιθέσεων του πυροβολικού από τις 7 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ η πρόσβαση σε ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια έχει περιοριστεί σημαντικά και η ανθρωπιστική κατάσταση είναι δραματική·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε αποστολή στη Λιβύη στις 20-23 Μαΐου 2018·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) να εξασφαλίσουν την ισχυρότερη δυνατή υποστήριξη για το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για τη Λιβύη, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Ειδικός Εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ghassan Salamé, για τη σταθεροποίηση της Λιβύης, για μια πολιτική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης που θα επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φυλετικών οντοτήτων, να καταλήξουν σε μια σταθερή και μακροχρόνια πολιτική συμφωνία, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στη συμμετοχή γυναικών και μειονοτήτων· να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των διαδικασιών διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Μαΐου 2018· να καταδικάσουν σθεναρά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL)·
   β) να εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για την υποστήριξη σχεδίου του ΟΗΕ και στην εδραίωση της προσπάθειας της κυβέρνησης της Λιβύης να επιτύχει πολιτική συναίνεση, να εγγυηθεί την ασφάλεια και να επεκτείνει την εξουσία της σε ολόκληρη την επικράτεια της Λιβύης, πέρα από τον στενό έλεγχο των διεθνώς αναγνωρισμένων ΚΕΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια πολιτική λύση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα ενθαρρύνει τη σταθεροποίηση, τη συμφιλίωση και την ανασυγκρότηση της χώρας, για την οικοδόμηση του κράτους και κάθε επιχείρησης για τη διατήρηση της ειρήνης που θα βασίζεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· να διασφαλίσουν την οικειοποίηση από τη Λιβύη της διαδικασίας σταθεροποίησης και την απόφαση σχετικά με τη μελλοντική μορφή του κράτους· να υποστηρίξουν την ενίσχυση των τοπικών μηχανισμών και ικανοτήτων στη χώρα όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, την επίλυση της διένεξης και την κατάπαυση του πυρός και να τους συνδέσουν με το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα οδηγήσει σε απτά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·
   γ) να στηρίξουν τις αποκαλούμενες «συνεδριάσεις του δημαρχείου» που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς δήμους υπό την αιγίδα των ΗΕ, ως αποτελεσματική πρωτοβουλία συμφιλίωσης από τη βάση προς την κορυφή, η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, με συγκεκριμένο τρόπο στην ανάπτυξη αειφόρου και βιώσιμης λύσης για την κρίση στη Λιβύη και βοηθώντας στην δημιουργία εθνικής νοοτροπίας όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη·
   δ) να αναζητήσουν μέσα για την ενίσχυση της οικοδόμησης θεσμών, τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της οικονομίας και να καταργήσουν την υπερβολικά διευρυμένη δημόσια υπηρεσία και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία στη χώρα·
   ε) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Λιβύης να ολοκληρώσει τις εργασίες της για μια νέα συνταγματική τάξη η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τύπο για τη δίκαιη κατανομή του πετρελαϊκού πλούτου, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των ιστορικών περιφερειών, από τη μία πλευρά, και οποιασδήποτε εθνικής κυβέρνησης, από την άλλη· να υπενθυμίσουν ότι ένα τέτοιο νέο σύνταγμα, το οποίο εν μέρει θα μπορούσε να εμπνευστεί από στοιχεία του τροποποιημένου συντάγματος του 1963, θα βοηθούσε τις προσπάθειες για τη διοργάνωση εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται μόνο εφόσον εγκριθεί το νέο σύνταγμα και πληρούνται πραγματικά οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί υψηλή προσέλευση καθώς και δημόσια αποδοχή και νομιμότητα·
   στ) να δώσουν περαιτέρω προτεραιότητα στο έργο εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης όλων των πτυχών της κρίσης στη Λιβύη και ποια μέσα και τομείς πρέπει να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, αποδίδοντας μεγαλύτερη προσοχή στην τοπική δυναμική, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια αποτελεσματική συνολική προσέγγιση έναντι της χώρας και να παρουσιάσουν την ενότητα του στόχου και της πρωτοβουλίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής·
   ζ) να ενισχύσουν την παρουσία της, την προβολή της και την κατανόηση της πολυπλοκότητας της κατάστασης στη χώρα, εγκαθιστώντας εκ νέου την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τρίπολη και επιστρέφοντας το μόνιμο προσωπικό της ΕΕ στην αντιπροσωπεία·
   η) να συνεχίσουν να τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση για την κρίση στη Λιβύη και να επιβεβαιώσουν ότι είναι αναγκαίο όλα τα μέρη και οι ένοπλες ομάδες στη Λιβύη να δεσμευθούν με το άρθρο 42 της πολιτικής συμφωνίας της Λιβύης, να σέβονται τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να απέχουν από βίαιες ρητορικές και από τη χρήση βίας, να αφοπλιστούν και να αναλάβουν δέσμευση για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω ζημίες και θανάτους· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να επιτρέψουν την ενοποίηση των λιβυκών δυνάμεων ασφαλείας από όλες τις περιφέρειες, προκειμένου να οικοδομηθεί μια ελεγχόμενη από πολιτικές αρχές εθνική αρχιτεκτονική ασφαλείας, υπό την χωρίς αποκλεισμούς διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, με εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας και με σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Λιβύης και να οδηγήσει στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου που θα δεσμεύει όλες τις ένοπλες ομάδες να παραιτηθούν από τη χρήση ισχύος και βίας και να αποσύρουν όλο τον βαρύ οπλισμό από τις πόλεις, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και συνολικής διαδικασίας αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (ΑΑΕ) και μεταρρύθμισης του συστήματος ασφαλείας (SSR) με βάση τις αρχές περί μη διάκρισης και διαφάνειας της Skhirat· πιστεύει ότι η υπογραφή ενός τέτοιου πρωτοκόλλου θα επέτρεπε την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και θα προσέφερε οικονομικά και χρηματοοικονομικά κίνητρα και θα ενθάρρυνε τα συμβαλλόμενα μέρη να εργαστούν για την οικοδόμηση των νέων θεσμών του κράτους·
   θ) να λάβουν υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων για την επανένταξη ατόμων, όχι ομάδων, από τις παραστρατιωτικές ομάδες στον τακτικό μηχανισμό ασφάλειας, περιορίζοντας έτσι τα ζητήματα «διχασμένης πίστης»·
   ι) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη μέχρι τα τέλη του 2018 και μόνο αφού εγκριθεί νέο σύνταγμα· να υποστηρίξουν ιδίως τις προσπάθειες καταχώρησης των ψηφοφόρων, εκ των οποίων επί του παρόντος μόνο το 50 % των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων έχουν καταχωριστεί· να εξασφαλίσουν ότι θα εγκριθεί συμφωνία για μια μεταβατική ρύθμιση πριν από τις εκλογές, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να ενισχυθεί έτσι η διεθνής και εθνική νομιμότητα της νέας κυβέρνησης· να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων με τεχνικά μέσα, τη διαδικασία θέσπισης ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου καθώς και ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας, συνδέοντας όσο το δυνατόν περισσότερο πιθανές ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές εισφορές για τη θέσπιση εκλογικού νόμου ο οποίος θα τηρεί τυπικά και ουσιαστικά τις διεθνείς αρχές που προβλέπει η Επιτροπή της Βενετίας·
   ια) να ασκήσουν πίεση σε όσους παρεμποδίζουν τις πολιτικές ειρηνευτικές συνομιλίες και να επιβάλλουν αποτελεσματικά το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη· να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης νέων κυρώσεων σε όσους υποστηρίζουν παράνομες πετρελαϊκές συμφωνίες·
   ιβ) να συνεργαστούν στενότερα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους παράγοντες που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η σύγκλιση της διεθνούς δράσης· να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες, μαζί με όλους τους περιφερειακούς εταίρους και τις γειτονικές χώρες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα συμβάλουν στη θετική έκβαση της κρίσης στη Λιβύη, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ, το οποίο αποτελεί το μόνο δυνατό πλαίσιο για μια λύση στην κρίση· να υποστηρίξουν την τρέχουσα διαδικασία της εθνικής διάσκεψης στο εσωτερικό της Λιβύης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων λιβυκών κομμάτων σχετικά με τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της μετάβασης· να αποτρέψουν τους περιφερειακούς παράγοντες όσον αφορά οποιαδήποτε μονομερή ή πολυμερή στρατιωτική παρέμβαση χωρίς νομική βάση ή πολιτική συναίνεση της λιβυκής κυβέρνησης·
   ιγ) να παρέχουν υποστήριξη μέσω της χρήσης νομοθετών, δικαστών και ειδικευμένων εισαγγελέων στη Λιβύη, που μπορούν να βοηθήσουν στην αναθεώρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων της Λιβύης και να διασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να προεδρεύουν και να διευθετούν υποθέσεις αντιτρομοκρατίας με σεβασμό στο κράτος δικαίου·
   ιδ) να εξετάσουν την κρίση στη Λιβύη σε ευρύτερο περιφερειακό και παναφρικανικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη είναι το κλειδί για τη σταθερότητα της Βόρειας Αφρικής, της περιοχής του Σαχέλ και της Μεσογείου· για την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της χώρας με τις γειτονικές χώρες του Σαχέλ· να λάβουν υπόψη, στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης, τον αντίκτυπο που έχει η κατάσταση στη Λιβύη για τη δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ· να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική έναντι της Λιβύης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή και παναφρικανική προοπτική που θα καλύπτει ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές για την ασφάλεια και πολιτικές για τη μετανάστευση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της δουλείας και της εκμετάλλευσης· να εξασφαλίσουν ότι η πολιτική αυτή υποστηρίζεται από κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα· να συνεχίσουν και να εντείνουν, όπου είναι δυνατόν, τη συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης ΝΑΤΟ Sea Guardian και της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR Med·
   ιε) να εξασφαλίσουν μόνιμη και ενεργό συμμετοχή στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο με την ενοποίηση των πληροφοριών, την οικονομική συνεργασία και την τακτική υποστήριξη, αλλά και με κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση που υποστηρίζουν την κατάρτιση και την ανάπτυξη κοινωνικών φορέων και βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και την προώθηση ενός μηνύματος συνύπαρξης και ειρηνικής συνεργασίας·
   ιστ) να λάβουν υπόψη ότι ενώ το Daesh/Ισλαμικό Κράτος μπορεί να έχει αποδυναμωθεί σημαντικά στη Λιβύη, υπάρχουν νέες μορφές εξτρεμισμού σε άνοδο στη χώρα, όπως αυτή που εκπροσωπείται από τους Madkhalists· να λάβουν εκ νέου υπόψη ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην παρουσία ριζοσπαστικών στρατιωτικών ομάδων στη χώρα έγκειται τελικά στην εγκαθίδρυση χωρίς αποκλεισμούς εθνικών οργάνων που μπορούν να υποστηρίξουν το κράτος δικαίου, την τοπική ασφάλεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση των ομάδων που απειλούν τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής·
   ιζ) να διασφαλίσουν σύμφωνα με τη δήλωση του Παρισιού της 25ης Ιουλίου 2017, ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται πράγματι για να εξασφαλιστεί διακυβερνητικός συντονισμός για την αποκατάσταση της δημόσιας υποδομής μέσω των μηχανισμών σταθεροποίησης της ΕΕ· να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τους φορείς που προωθούν την λογοδοσία και τη δημοκρατική αλλαγή και προωθούν τοπικούς ενσωματωμένους μηχανισμούς διαλόγου, συμφιλίωσης και επίλυσης συγκρούσεων, με τη συμμετοχή γυναικών και τη συνεργασία με τους νέους για να τους αποτρέψουν να συμμετάσχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες, στο λαθρεμπόριο και στην εμπορία ανθρώπων· να συνεχίσουν να ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών ιδίως τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίζουν τις πολιτικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες ασφάλειας και διαμεσολάβησης ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΝΙ) και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· να προωθήσουν την εφαρμογή αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις της συμφιλίωσης, της σταθεροποίησης και της αποκατάστασης της ασφάλειας· να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ χορηγούνται μόνο όταν εμμένει στους αρχικούς του στόχους και συνοδεύονται από εμπεριστατωμένη ανάλυση των τοπικών αρχών και των δικαιούχων και επακόλουθη αξιολόγηση·
   ιη) να υποστηρίξουν τους δήμους στην παροχή βασικών υπηρεσιών και στην οικοδόμηση τοπικής διακυβέρνησης· να διασφαλίσουν βασικό βιοτικό επίπεδο για τον πληθυσμό, έχοντας κατά νου ότι η στενότερη κατανόηση του τοπικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διάδοση της διαδικασίας συμφιλίωσης στο λαό και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης· να εξασφαλίσουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται πράγματι σε έργα που βοηθούν τον πληθυσμό της Λιβύης και την κοινωνία των πολιτών· να προωθήσουν την επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κυβερνητικών αρχών·
   ιθ) να στηρίξουν πρωτοβουλίες όπως αυτή που προωθήθηκε από την Επιτροπή Συμφιλίωσης Misrata-Tawergha, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πόλεις Misrata και Tawergha κατέληξαν σε συμφωνία με βάση τη θεωρία της ειρηνικής συνύπαρξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των εκτοπισθέντων πληθυσμών της Tawergha στην πόλη τους·
   κ) να ενθαρρύνουν περαιτέρω τα θεσμικά όργανα της Λιβύης να εργαστούν αποτελεσματικότερα και με διαφάνεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων της χώρας, μεταξύ άλλων με την αποκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών προτεραιότητας και την ανοικοδόμηση της δημόσιας υποδομής,, να ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, να επιλύσουν την κρίση ρευστότητας και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης· να βοηθήσουν τη χώρα να δημιουργήσει μια οικονομία βασισμένη στην αγορά, ικανή να επιτύχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους Λίβυους· να παροτρύνουν τις λιβυκές αρχές να διασφαλίσουν την εκμετάλλευση των εσόδων από τους φυσικούς πόρους και τα οφέλη που θα προκύψουν προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο· να ζητήσουν από τις αρχές της Λιβύης να δεσμευθούν για υψηλά πρότυπα διαφάνειας στον εγχώριο εξορυκτικό τομέα και, ειδικότερα, να προσυπογράψουν τις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) το ταχύτερο δυνατόν· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης για την καταπολέμηση κάθε παράνομης δραστηριότητας που εμποδίζει την εθνική οικονομία, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στην ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία συνεστήθη βάσει της απόφασης 1973 (2011) σχετικά με τη Λιβύη·
   κα) να συνεχίσουν να καταδικάζουν απερίφραστα τις καταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό και σε όλα τα μέρη της χώρας, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ενέργειας· να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής χρηματοδοτικής συνδρομής και να ενισχύσουν τη στήριξη και τη συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επιτόπου· να καταδικάσουν τις πολυάριθμες ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω του κατασταλτικού νομικού πλαισίου, των επιθέσεων εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαστικής εξουσίας· να ζητήσουν από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να λάβουν αυστηρά μέτρα για τον άμεσο τερματισμό αυτών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών και να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανεξαρτησία των τοπικών μέσων ενημέρωσης·
   κβ) να επισπεύσουν τις προσπάθειες όσον αφορά τον μηχανισμό εκκένωσης έκτακτης ανάγκης της UNHCR που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και που επέτρεψε σε περίπου 1 000 πλέον ευάλωτους πρόσφυγες οι οποίοι χρήζουν προστασίας να αποχωρήσουν από τη Λιβύη· να ενθαρρύνουν τους ομολόγους της Λιβύης να αυξήσουν τον σημερινό αριθμό εθνικοτήτων με τις οποίες η Λιβύη επιτρέπει επί του παρόντος στην UNHCR να συνεργάζεται·
   κγ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Λιβύης και από αυτή, έχοντας κατά νου την ανάγκη για μακροπρόθεσμες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στην Αφρική, στις χώρες προέλευσης και διέλευσης και να καθορίσουν τη νομική βάση για τις διεργασίες διεθνούς μετανάστευσης, οι οποίες επί του παρόντος βασίζονται σε μετεγκαταστάσεις μέσω του μηχανισμού διέλευσης έκτακτης ανάγκης ή άμεσες επανεγκαταστάσεις· να εστιάσουν τις προσπάθειες της ΕΕ στην προστασία των μεταναστών στη Λιβύη· να παράσχουν βοήθεια στις λιβυκές αρχές για την εξασφάλιση της επιστροφής των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας (IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η επιστροφή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, περιλαμβανομένων και μέσων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·
   κδ) να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για τη βελτίωση της προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων στη Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα· να διερευνήσουν αμέσως και διεξοδικά τους ισχυρισμούς για κακή και απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων στη Λιβύη από εγκληματικές ομάδες, καθώς και τις καταγγελίες για πρακτικές δουλείας· να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοια συμβάντα στο μέλλον· να βελτιώσουν τις συνθήκες των προσφύγων και των μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα κράτησης και να παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να κλείσουν το ταχύτερο δυνατό οι εγκαταστάσεις που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα· να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανεγκατάστασης που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της κατάργησης της απαίτησης της Λιβύης για «θεώρηση εξόδου»· να ενθαρρύνουν τις αρχές της Λιβύης να σταματήσουν τις αυθαίρετες κρατήσεις και να αποφεύγουν την κράτηση ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών· να εξασφαλίσουν ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με πλήρη σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να διαθέσουν τα αναγκαία προς τούτο κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· να καλέσουν τη Λιβύη να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το πρωτόκολλό της του 1967· να εξασφαλίσουν ότι η αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη (EUBAM) και η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR Med και η επιχείρηση Themis της Frontex, επικεντρώνονται από κοινού στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να περισταλούν οι παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας στην Κεντρική Μεσόγειο· να διασφαλίσει ότι η EUBAM, σύμφωνα με την εντολή της, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά και να επικουρεί τις λιβυκές αρχές σε τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων, την επιβολή του νόμου και το ευρύτερο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης·
   κε) να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσπάθειές της εναντίον όλων των πράξεων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων προς και από το έδαφος της Λιβύης και εκτός των ακτών της Λιβύης, οι οποίες υπονομεύουν τη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύης και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων· προς τον σκοπό αυτό, να διασφαλίσουν τη συνέχεια της συνεισφοράς της ΕΕ στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, βοηθώντας τους ομολόγους στη Λιβύη να οικοδομήσουν την από μακρού απαιτούμενη ικανότητα να εξασφαλίσουν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και να δεσμευθούν με τις αρχές της Λιβύης να εφαρμόσουν μια συνολική στρατηγική διαχείρισης των συνόρων·
   κστ) να υποστηρίξουν μια βιώσιμη λύση για τα περισσότερα από 180 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Λιβύη, περιλαμβανομένων περίπου 40 000 πρώην κατοίκων της Tawergha, μέσω δυνατοτήτων επανεγκατάστασης ή διευκόλυνσης των ασφαλών επιστροφών στα σπίτια τους και μέσω αυξημένης υποστήριξης προς την UNHCR και τον ΔΟΜ για τον σκοπό αυτό·
   κζ) να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του υβριδισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων των διεθνών εγκληματικών ομάδων και των τρομοκρατικών ομάδων διεξάγοντας διεξοδικές έρευνες, ιδίως όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική βία που διαπράττεται σε περιόδους συγκρούσεων·
   κη) να υποστηρίξουν τη συνεργασία με την ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία επέτρεψε τη διάσωση σχεδόν 19 000 μεταναστών στα χωρικά ύδατα της Λιβύης από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης να κοινοποιήσουν επισήμως την περιοχή τους έρευνας και διάσωσης (SAR), να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύνολο σαφών τυποποιημένων διαδικασιών για την αποβίβαση και να εξασφαλίσουν ένα λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης της ακτοφυλακής της Λιβύης προκειμένου να καταρτίσουν ένα σαφές και διαφανές μητρώο με όλα τα πρόσωπα που αποβιβάζονται στις ακτές της Λιβύης, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα· να συνεργαστούν περαιτέρω με τις αρχές της Λιβύης για την ενίσχυση των προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά με ένα κέντρο συντονισμού για τη διάσωση στη θάλασσα στη Λιβύη, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και διάσωσης· να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εξειδικευμένης κατάρτισης που παρέχεται από τον ΔΟΜ και την UNHCR στην ακτοφυλακή της Λιβύης για τη διεθνή προστασία, τη νομοθεσία για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   κθ) να ενισχύσουν την ανθρωπιστική και πολιτική βοήθεια για την ανακούφιση του πληθυσμού της Λιβύης και να ανταποκριθούν στις πιο επείγουσες ανάγκες των προσώπων που έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύρραξη στη Λιβύη, ιδίως στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των ομάδων γυναικών, οι οποίες στοχεύουν στην εξεύρεση μη βίαιων λύσεων για τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα·
   λ) να αποδεσμεύσουν όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια προσαρμοσμένη στους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λιβύη, η οποία έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα·
   λα) να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειες για εξόντωση των δικτύων εμπορίας μεταναστών και παράνομης διακίνησης ανθρώπων και να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν τις εργασίες της επιχείρησης EUNAVFOR Med Operation Sophia για την περιστολή του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών και λαθρεμπόρων, να αναπτύξουν την ικανότητα των ακτοφυλάκων της Λιβύης και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το εμπάργκο όπλων και την παράνομη διακίνηση πετρελαίου· να εξακολουθήσουν να παρέχουν στήριξη στη Λιβύη μέσω των αποστολών και των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ· να αυξήσουν τις δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν και τις δυνατότητες που πρέπει να αναπτύξουν όλα τα κράτη μέλη, και να αναγνωρίσουν τη στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ κατά την εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο και τις ανησυχίες για την ασφάλεια·
   λβ) να επιβεβαιώσουν την πλήρη υποστήριξή τους στην εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, υπενθυμίζοντας ότι οι διεθνείς μηχανισμοί λογοδοσίας, όπως το ΔΠΔ και η παγκόσμια δικαιοδοσία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου εντός ενός πλαισίου που προδιαγράφει τις ενέργειες για την λογοδοσία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη· να υποστηρίξουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις προσπάθειές του να προσάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες αποτρόπαιων εγκλημάτων· να υποστηρίξουν τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη Λιβύη στην έκκλησή του, του Νοεμβρίου του 2017, προς τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Λιβύη στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας εγκλημάτων πολέμου και να εξετάσουν επιλογές για τα κοινά δικαστήρια· να κάνουν έκκληση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους διεθνείς μηχανισμούς για να παράσχουν στο εθνικό δικαστικό σύστημα όλα τα απαραίτητα μέσα για να ξεκινήσει τη διερεύνηση προηγούμενων και συνεχιζόμενων σοβαρών παραβιάσεων και να υποστηρίξουν τις μελλοντικές νόμιμες αρχές της Λιβύης στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής· να λάβουν υπόψη ότι οι δίκαιες δίκες εξασφαλίζουν την απονομή δικαιοσύνη για όλα τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έδαφος της Λιβύης και αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για τη βιώσιμη συμφιλίωση και ειρήνη·
   λγ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη παρουσία του Daesh και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί τη χώρα και απειλεί τις γειτονικές χώρες καθώς και την ΕΕ·
   λδ) να απευθύνουν ειδικότερα έκκληση στις λιβυκές αρχές αλλά και στα σώματα ατάκτων να εξασφαλίσουν την εξωτερική πρόσβαση σε κέντρα κράτησης, ειδικότερα αυτά για τους μετανάστες·
   λε) να αποσαφηνίσουν την κατάσταση όσον αφορά την καταβολή μερισμάτων μετοχών, εσόδων από ομολογίες και καταβολών τόκων επί των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ της Αρχής Επενδύσεων της Λιβύης· να παράσχουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με το συνολικό ποσό των τόκων που αντλήθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία του Καντάφι από τη δέσμευσή τους το 2011 και έναν κατάλογο των φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που επωφελήθηκαν από αυτές τις καταβολές τόκων· προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα η ανησυχία σχετικά με ένα πιθανό κενό στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ σχετικά με αυτό το ζήτημα·
   λστ) να προωθήσουν σχέδια για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Fezzan και της νόμιμης οικονομίας, μέσω στενής συνεργασίας με τους διάφορους δήμους, ιδίως εκείνους που βρίσκονται κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών δικτύων και ο βίαιος εξτρεμισμός των τρομοκρατικών ομάδων μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, ιδίως για τους νέους·
   λζ) να συνεχίσουν το εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς τη Λιβύη, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε χέρια εξτρεμιστικών και ένοπλων ομάδων, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ανασφάλεια και την αστάθεια στο σύνολο της λιβυκής επικράτειας·
   λη) να αναλάβουν άμεσα διπλωματική δράση προκειμένου να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης στη Derna·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας της Λιβύης.

(1) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 30.
(2) ΕΕ C 300 της 18.8.2016, σ. 21.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 66.


Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
PDF 188kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (2017/2256(INI))
P8_TA(2018)0228A8-0160/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τη διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν (COM(2017)0570),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν – Χάρτης πορείας» (COM(2016)0120),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή(1),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και συγκεκριμένα τα άρθρα 14 και 17 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0160/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος Σένγκεν συνιστά μοναδικό επίτευγμα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό κατέστη δυνατό μέσω διαφόρων αντισταθμιστικών μέτρων, όπως η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη θέσπιση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τα κράτη μέλη και για την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη απαιτεί επίσης αλληλεγγύη, ασφάλεια, δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα, από κοινού προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ καθώς και κοινές αντιλήψεις όσον αφορά τις πολιτικές για τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις και το άσυλο, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα αυτόν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγεται ο αντίκτυπος των διεθνών μετακινήσεων και των τουριστικών ροών στις οποίες βασίστηκε αρχικά η νομοθεσία για τα «έξυπνα σύνορα», ο σημαντικός αριθμός των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών με τις σχετικές δευτερογενείς μετακινήσεις, καθώς και η επακόλουθη επαναφορά και παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με μια επίφαση απειλής κατά της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας που συνδέεται με την κυκλοφορία των ατόμων και την τρομοκρατία, με τα πλήθη όσων επιζητούν διεθνή προστασία και των παράτυπων μεταναστών που έρχονται παρά με αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την πραγματική ύπαρξη σοβαρών απειλών ή σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των αφίξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται επίσης η τρομοκρατία και μια αυξημένη απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η καθιέρωση συστηματικών ελέγχων με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων, ακόμη και για Ευρωπαίους πολίτες, εντάσσονται στα μέτρα προστασίας του χώρου Σένγκεν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντέδρασαν στις αφίξεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων επαναφέροντας τους ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα για λόγους «ρύθμισης» των μετακινήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν διεθνή προστασία, παρόλο που το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ορίζει ότι η «κανονική συνοριακή διαδικασία» δεν ισχύει για τους αιτούντες άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εφαρμογής ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το Μάρτιο του 2016, η Επιτροπή έχει προτείνει δέσμη μέτρων με γνώμονα την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονική λειτουργία του χώρου Σένγκεν εξακολουθεί να μην έχει αποκατασταθεί και εξαρτάται καταρχάς από τα κράτη μέλη, από την μεταξύ τους εμπιστοσύνη, από την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν έναντι των χωρών πρώτης εισόδου, από την έγκριση αποτελεσματικών μέτρων και από την εφαρμογή αυτών και δη από τα κράτη μέλη·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ύπαρξη ή όχι κινήτρου για τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου Σένγκεν εξαρτάται κυρίως από το αν θα υπάρξουν νέες εκκλήσεις για συνοριακούς ελέγχους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των συνοριακών ελέγχων στην Ένωση ή η επαναφορά παρόμοιων ελέγχων στον χώρο Σένγκεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων επωφελούνται από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και ότι υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση ή η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνεπάγεται άμεσες επιχειρησιακές και επενδυτικές δαπάνες για τους διασυνοριακούς εργαζομένους, τους τουρίστες, τις εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τις δημόσιες διοικήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τις οικονομίες των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, οι δαπάνες που άπτονται της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων ενδέχεται να κυμανθούν ενδεχομένως μεταξύ 0,05 δισεκατομμυρίου EUR και 20 δισεκατομμυρίων EUR σε κατ’ αποκοπή δαπάνες και σε 2 δισεκατομμύρια EUR σε ετήσιες λειτουργικές δαπάνες(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές περιοχές θα επηρεαστούν ιδιαίτερα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι ρυθμοί κατασκευής τειχών και φραχτών στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα της ΕΕ από διάφορα κράτη μέλη και ότι τούτο λειτουργεί αποτρεπτικά στην είσοδο και στη διέλευση, μεταξύ άλλων και των αιτούντων άσυλο, στο και από το έδαφος της ΕΕ· υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transnational Institute (TNI), οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατασκευάσει τείχη και συνοριακά εμπόδια μήκους άνω των 1 200 χιλιομέτρων με κόστος τουλάχιστον 500 εκατομμύρια EUR και ότι, από το 2007 έως το 2010, διατέθηκαν κονδύλια της ΕΕ για να αναπτυχθούν 545 συστήματα επιτήρησης για την κάλυψη 8 279 χιλιομέτρων εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και 22 347 συσκευές επιτήρησης·

Θ.  εκτιμώντας ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη για τον χώρο Σένγκεν και ότι απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα συνεργασίας προκειμένου να επιστρέψουμε σε μια απολύτως επωφελή για τους πολίτες κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται, επίσης, αμοιβαία εμπιστοσύνη, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι σε καμία πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για μομφές κατά του Σένγκεν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για την επέκταση των οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων και κεφαλαίου προς νεότερα κράτη μέλη, για την ενίσχυση της συνοχής και για τη γεφύρωση των χασμάτων που υφίστανται μεταξύ χωρών και περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν σε όλα τα κράτη μέλη που έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια για επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συντονισμένου και ισχυρού πλαισίου ασφάλειας δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετοιμότητα Ρουμανίας και Βουλγαρίας να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν έχει επανειλημμένα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αναφέρεται επίσης στη θέση του Κοινοβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία(5), καθώς και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν έχει παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν με βάση τα ευρήματα του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, τη μεθοδολογία της αξιολόγησης τρωτότητας, ακροάσεις και αποστολές επιτροπών σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας έχει προσδιορίσει τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν, τις σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο μέλλον·

Καίρια ζητήματα

Πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί

1.  επισημαίνει ότι ο νομοθέτης της ΕΕ ενέκρινε ορισμένα μέτρα στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών τα οποία σχεδιάστηκαν για την ενίσχυση της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν χωρίς έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν στα εξωτερικά σύνορα και για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· παρατηρεί τις προσπάθειες του Οργανισμού για την εφαρμογή του νέου κανονισμού, ιδίως με τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων επιτήρησης συνόρων και επιστροφής και με την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη που υφίστανται αυξημένες μεταναστευτικές ροές, πάντα σε πνεύμα απόλυτου σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή· αναγνωρίζει τη σημασία του νέου μηχανισμού αξιολόγησης τρωτότητας για τον εντοπισμό ελλείψεων στα κοινά εξωτερικά σύνορα και για την πρόληψη κρίσεων· τονίζει τις συντονισμένες προσπάθειες και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και λοιπών εμπλεκομένων για τη διοργάνωση του συστήματος κομβικών σημείων υποδοχής σε ό,τι αφορά τον τομέα της κατάρτισης·

2.  παρατηρεί τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τροποποίησης του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και της καθιέρωσης υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα κατά την είσοδο και την έξοδο των υπηκόων τρίτων χωρών και των υπηκόων της ΕΕ, αλλά με παράλληλα διατήρηση της εγρήγορσης όσον αφορά τις επιπτώσεις, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που έχουν τα μέτρα αυτά στη διέλευση των συνόρων για τους υπηκόους της ΕΕ· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποχρεωτικοί συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν έχουν αντικατασταθεί από στοχευμένους ελέγχους λόγω του δυσανάλογα αρνητικού αντικτύπου τους στην ροή της κυκλοφορίας· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της αυτές τις επιπτώσεις κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/458·

3.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του SIS και την ανάπτυξη από τον eu-LISA, στις 5 Μαρτίου 2018, της πλατφόρμας του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS) του SIS II, πλατφόρμας που εισάγει μια ικανότητα βιομετρικής έρευνας στο σύστημα, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

4.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων, ιδίως για να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των υφιστάμενων συστημάτων και για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά κενά στην πληροφόρηση, σε πνεύμα πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και τήρησης των αρχών της μη-εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

5.  επικροτεί το έργο που επιτελείται στον τομέα της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το έργο της Eurojust και της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του διασυνοριακού και του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας με τη συλλογή πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διεξαγωγή κοινών ανακριτικών επιχειρήσεων·

6.  εκφράζει τις ανησυχίες του ως προς τις προσπάθειες της Επιτροπής να εκπονήσει σχέδιο και στρατηγική για μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΟΔΣ) στη βάση όσων είδαν το φως της δημοσιότητας στις 14 Μαρτίου 2018 με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή· εκφράζει τις αμφιβολίες του ως προς την αποτελεσματικότητα που θα έχει σε σχέση με τον καθορισμό των επιθυμητών στόχων και σκοπών στο πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και σε σχέση, συγκεκριμένα, με την εδραίωση και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των λοιπών παραμέτρων της στρατηγικής·

7.  αναγνωρίζει τη μεγάλη αξία που έχει ο ανανεωμένος μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν, καθώς προωθεί τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία μεταξύ των κρατών μελών με τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν τους διαφορετικούς τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν·

Καίριες εντοπισθείσες ελλείψεις

8.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τις καίριες ελλείψεις και ανεπάρκειες που έχουν διαπιστωθεί μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν και της αξιολόγησης τρωτότητας·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της προσωρινής χρήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και, έχοντας την ακεραιότητα του συστήματος κατά νου, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμμετάσχουν σε συζητήσεις με το Κοινοβούλιο με θέμα τη δέουσα συνέχεια που πρέπει να δοθεί στα ευρήματα αυτά·

10.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αφού υπονομεύει τις βασικές αρχές του χώρου Σένγκεν· συντάσσεται με την άποψη ότι πολλές από τις παρατάσεις αντιβαίνουν στους ισχύοντες κανόνες από άποψη εμβέλειας, αναγκαιότητας ή αναλογικότητας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες· εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των μέτρων αυτών, δεν έχουν τεκμηριώσει επαρκώς τους λόγους ύπαρξης των εν λόγω ελέγχων, ούτε έχουν παράσχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματά τους, γεγονός που δυσχεραίνει οποιαδήποτε ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής και οποιονδήποτε έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την πρακτική που ακολουθούν τα κράτη μέλη τα οποία αλλάζουν τεχνητά τη νομική βάση για την επαναφορά με σκοπό να την επεκτείνουν πέραν της μέγιστης δυνατής περιόδου υπό τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις· θεωρεί ότι οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πρακτικής αυτής είναι επιζήμιες για την ενότητα του χώρου Σένγκεν και επιβλαβείς για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας· επαναλαμβάνει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης έχει εγκρίνει πολλά μέτρα κατά τα τελευταία τρία έτη για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα· υπογραμμίζει ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη αντίδραση ως προς την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

11.  τονίζει ότι η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχει αποδειχθεί πολύ πιο εύκολη από την κατάργηση αυτών των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μετά την επαναφορά·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη εφαρμογής, σε κάποιους τομείς, των ρυθμίσεων που διέπουν ορισμένα πεδία του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, όπως η συστηματική χρήση των βάσεων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνοριακών ελέγχων και ο ενδελεχής έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων εισόδου· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την περιστασιακή έλλειψη ορισμένων βάσεων δεδομένων, όπως το SIS και το VIS, σε ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων· επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη επικρατεί μια σαφής απροθυμία συμμόρφωσης όσον αφορά τη δημιουργία εθνικών κέντρων συντονισμού, όπως ορίζει ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)· τονίζει και πάλι ότι, προκειμένου η νομοθεσία για τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα να είναι αποτελεσματική, είναι σημαντικό τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης να εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη μέλη·

13.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν άλλα εργαλεία στη διάθεσή τους πέραν του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων, όπως συνιστά η Επιτροπή, στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, υπό την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν έχουν ως στόχο τον συνοριακό έλεγχο, βασίζονται σε γενικές αστυνομικές πληροφορίες και πείρα όσον αφορά ενδεχόμενες απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας, και αποσκοπούν, ιδίως, στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά τρόπο σαφώς διαφορετικό από τους συστηματικούς ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί από τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ιδίως επειδή είναι πιο ευέλικτοι και μπορούν να προσαρμοστούν ευκολότερα στους μεταβαλλόμενους κινδύνους·

14.  υπενθυμίζει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης Σένγκεν στα εσωτερικά σύνορα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς το οικείο κράτος μέλος·

15.  καταδικάζει την κατασκευή φυσικών φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φραχτών, μεταξύ κρατών μελών και υπενθυμίζει ότι αμφισβητεί τη συμβατότητα τέτοιων ενεργειών με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών κατασκευών και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

16.  αναγνωρίζει, ως μέρος των προσπαθειών για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν, την πρόταση για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν σε ό,τι αφορά τους κανόνες που ισχύουν για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν σαφείς κανόνες και σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές οφείλουν να αντιστοιχούν στις νέες προκλήσεις και στις διάχυτες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια χωρίς να προτρέπουν σε επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν ακόμη ένας δίαυλος παράτασης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με γνώμονα την εκτίμηση «αντιληπτού κινδύνου» και όχι αυστηρά και αξιόπιστα στοιχεία ή την ύπαρξη σοβαρής απειλής· εκφράζει επίσης την ανησυχία του διότι η λεγόμενη αξιολόγηση κινδύνου επαφίεται εξ ολοκλήρου στο κράτος που επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα· θεωρεί ότι τα βήματα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν με προσοχή, ούτως ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα η βασική ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως με τη θέσπιση ουσιαστικών διαδικαστικών διασφαλίσεων για τη διατήρηση αυστηρού χρονικού περιορισμού ως προς την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

17.  υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων ελέγχων ή η επαναφορά νέων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα έχει ενδεχομένως μεγάλο οικονομικό κόστος για την ΕΕ στο σύνολό της διότι υποσκάπτει σοβαρά την ενιαία αγορά·

Δράση προς ανάληψη

18.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως και χωρίς χρονοτριβή οι ζωτικής σημασίας ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα·

19.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση όσον αφορά τις παραβιάσεις των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων με την επιβολή αναλογικών και αναγκαίων μέτρων στα εν λόγω κράτη μέλη και τούτο για να προστατέψει τα συμφέροντα των άλλων κρατών μελών και του συνόλου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει·

20.  τονίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης και της προσαρμογής του SIS για να μπορεί να αντιμετωπίζει ταχέως νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία παιδιών που κινδυνεύουν ή αγνοούνται, την άμεση και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία - με ταυτόχρονη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών αλλά και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις επιστροφής· επισημαίνει ότι παρόμοια μεταρρύθμιση δεν πρέπει να υπονομεύει τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, οι προειδοποιήσεις πρέπει να απαιτούν την ανάληψη δράσης και θα πρέπει να δικαιολογούν την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα· επισημαίνει την αναμενόμενη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του γραφείου αίτησης συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις (SIRENE) και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα που έχει στη διάθεσή του διασφαλίζοντας ότι έχει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των νέων δραστηριοτήτων του·

21.  τονίζει τον κρίσιμο χαρακτήρα των πορισμάτων του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αναλόγως τις συστάσεις που τους έχουν απευθυνθεί· εφιστά επίσης προσοχή στην αξιολόγηση τρωτότητας και καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια λεπτομερή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις αξιολογήσεις που διεξάγονται δυνάμει του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1053/2013·

23.  εμμένει αμετακίνητα στην άποψή του ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να ανανεώνει τις αιτήσεις παρέκκλισης από το Σένγκεν, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει εφαρμόσει τις συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν·

24.  τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν εξωτερικά χερσαία σύνορα, οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά τους σύνορα με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων όσον αφορά τη στελέχωση, τον εξοπλισμό και την εμπειρογνωμοσύνη, σε πλαίσιο αυστηρού σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και για θέματα που αφορούν τη διεθνή προστασία και τη μη επαναπροώθηση, με τη δημιουργία των αναγκαίων δομών διοίκησης και ελέγχου και με την εκπόνηση επικαιροποιημένων αναλύσεων κινδύνου, όπως ορίζει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, ούτως ώστε να διεξάγονται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις και να διατίθενται επαρκείς υποδομές για ασφαλείς, ομαλές και εύρυθμες διελεύσεις συνόρων·

25.  είναι της γνώμης ότι, σε περίπτωση αναθεώρησης του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, οποιαδήποτε πρόταση οφείλει να προβλέπει τρόπους αντιμετώπισης των σοβαρότατων καθυστερήσεων, από τις επί τόπου επισκέψεις έως τις αποφάσεις εφαρμογής και τα σχέδια δράσης, και οφείλει επίσης να διευκολύνει την ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων από τα κράτη μέλη· έχει την άποψη ότι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν θα είχαν περισσότερη αξία εάν ήταν όντως αιφνιδιαστικοί (χωρίς ειδοποίηση 24 ωρών)·

26.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σχετικά με κάθε πρόταση για την τροποποίηση ή την αντικατάσταση του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν· επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε επανεξέταση της λειτουργίας του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν εντός έξι μηνών από την έγκριση όλων των εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με τις αξιολογήσεις που καλύπτει το πρώτο πολυετές πρόγραμμα αξιολόγησης και να τη διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο·

27.  επιμένει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν μαζί με το εργαλείο αξιολόγησης τρωτότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνονται απρόβλεπτα περιστατικά και να βελτιωθεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων εν γένει, να εδραιωθεί ο σεβασμός του κεκτημένου του Σένγκεν και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της Σύμβασης της Γενεύης που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και να διευκολυνθούν ο ενδελεχής έλεγχος και η διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων Σένγκεν και των αξιολογήσεων τρωτότητας· καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει πραγματικά αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις στα εσωτερικά σύνορα και να αξιολογήσει τη φύση και τον αντίκτυπο των εφαρμοζόμενων μέτρων επιτόπου·

28.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να βελτιώσουν τη συλλογή των στοιχείων και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εθνική διαχείριση πόρων και ικανοτήτων συνοριακού ελέγχου· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν, εγκαίρως, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στον μηχανισμό αξιολόγησης τρωτότητας·

29.  ζητεί από τα κράτη μέλη και δη όσα έχουν πληγεί άμεσα να ετοιμάσουν και να ελέγξουν επαρκώς σχέδια έκτακτης ανάγκης για την άμβλυνση καταστάσεων αυξημένων επιπέδων μετανάστευσης, καθώς και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους ως προς την καταγραφή και την παροχή στέγασης σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων και παράτυπων καταγραφών σε πνεύμα εντούτοις πλήρους σεβασμού στην αρχή της μη επαναπροώθησης και στα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της τρομοκρατίας, ιδίως προκειμένου να εντοπισθούν οι εγκληματικές οργανώσεις και να εξακριβωθεί ο τρόπος χρηματοδότησής τους·

30.  τονίζει ότι η νόμιμη και ασφαλής πρόσβαση στην ΕΕ, μεταξύ άλλων στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, θα συμβάλει στη συνολική σταθερότητα του χώρου Σένγκεν·

31.  θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής της στρατηγικής ΟΔΣ· ζητεί από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να στηρίξουν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να ξεκινήσουν τις θεματικές αξιολογήσεις της ΟΔΣ στα κράτη μέλη εν ευθέτω χρόνω· καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τη διαχείριση των συνόρων τους με τις έννοιες της ΟΔΣ, μέσω της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση των συνόρων με βάση τις σχετικές θεμελιώδεις αρχές και ιδίως μέσω της διασφάλισης του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τους ανήλικους, σε όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η πλήρης υλοποίηση της στρατηγικής ΟΔΣ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και η συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων σε πνεύμα διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

32.  εμμένει στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής της πλήρους στρατηγικής ΟΔΣ, όπως συμφωνήθηκε από τα θεσμικά όργανα, της τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των επακόλουθων εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών· έχει πλήρη επίγνωση των ασυνεπειών που παρατηρούνται στην εφαρμογή της στρατηγικής ΟΔΣ στα κράτη μέλη και τονίζει ότι η ολοκληρωμένη εκτέλεση της εν λόγω στρατηγικής σε όλα τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του χώρου Σένγκεν·

33.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού Eurosur υπό το πρίσμα των σημαντικών ελλείψεων που εντοπίζονται όσον αφορά την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού, και θεωρεί ότι μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση του Eurosur με σκοπό τη συμμετοχή και την παροχή βοήθειας σε ανταλλαγές πληροφοριών, αναλύσεις κινδύνου και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

34.  επαναλαμβάνει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την άμεση προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν, καθώς και για την προσχώρηση της Κροατίας μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν με την ιδιότητα του πλήρους μέλους·

Λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν το Σένγκεν

35.  τονίζει ότι η παρούσα κατάσταση του Σένγκεν και η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν οφείλονται, κατά κύριο λόγο, σε προβλήματα στη δομή και στους κανόνες του ίδιου του χώρου Σένγκεν, αλλά σε κάποια συναφή τμήματα του κεκτημένου, όπως είναι οι αδυναμίες στον τομέα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις περιλαμβάνονται η απουσία πολιτικής θέλησης, αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών, ο κανονισμός του Δουβλίνου, και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων·

Πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί

36.  επισημαίνει τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της παράτυπης μετανάστευσης και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στις χώρες προέλευσης·

37.  θεωρεί ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελεί στοιχείο στην προσπάθεια άμβλυνσης των περιστάσεων που προκαλούν την αναγκαστική και παράνομη μετανάστευση· τονίζει τον σφαιρικό χαρακτήρα των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων·

Καίριες ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί

38.  εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία χρόνια· επισημαίνει επιπλέον ότι η έρευνα και διάσωση αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή· συντάσσεται με την άποψη ότι ένας μόνιμος, ισχυρός και αποτελεσματικός μηχανισμός της ΕΕ για επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στη θάλασσα έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη της απώλειας ζωών στη θάλασσα· θεωρεί συνεπώς κρίσιμης σημασίας την ενσωμάτωση επαρκών πτυχών και δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης στον σχεδιασμό όλων των επιχειρήσεων της επιτήρησης των συνόρων στα θαλάσσια σύνορα και στην εκτέλεση αυτών των επιχειρήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014·

39.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη με τις απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός, ιδίως όσον αφορά τις δεσμεύσεις για παροχή επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικού εξοπλισμού τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και για το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης, καθώς επίσης και για τη διάθεση ικανοποιητικών πόρων στην εφαρμογή της αξιολόγησης τρωτότητας· εκφράζει την ανησυχία του για τους πόρους και τον οικονομικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και για τις εκτιμήσεις στις οποίες βασίζονται οι απαιτούμενες συνεισφορές από τα κράτη μέλη και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι εθνικοί συνοριοφύλακες να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

40.  θεωρεί ότι η συνεργασία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των στρατιωτικών δυνάμεων, της συνοριοφυλακής, των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα ναυτικής έρευνας και διάσωσης είναι συχνά ανεπαρκής, γεγονός που οδηγεί σε αποσπασματική αντίληψη της κατάστασης και σε χαμηλή αποτελεσματικότητα· παρατηρεί ότι η απουσία δομών συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικά και/ή δυσανάλογα μέτρα· υπενθυμίζει ότι κανένας αριθμός καλοπροαίρετων μέτρων σε επίπεδο Ένωσης δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρχών των κρατών μελών·

41.  έχει υπόψη τη δημιουργία άλλων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς και την επιδίωξη της βελτίωσης της διαλειτουργικότητάς τους, χωρίς να αγνοούνται οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας·

42.  θεωρεί ότι οι εργασίες σχετικά με τις προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία βελτίωσης και μερικής εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων πληροφορικής και των εθνικών υποδομών στα σημεία διέλευσης των συνόρων·

Δράση προς ανάληψη

43.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να διεξάγουν επιχειρήσεις πολλαπλού σκοπού και να μεριμνήσουν για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να συμπεριληφθεί η ναυτική έρευνα και διάσωση στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων με τη χρήση του καταλληλότερου άψυχου και έμψυχου δυναμικού· παροτρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την υλοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών και για την ύπαρξη των κατάλληλων άψυχων και έμψυχων πόρων προς υποστήριξη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, όταν εκδίδεται απόφαση επιστροφής·

45.  παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προσφέρει η οδηγία 2001/40/ΕΚ, δηλ. να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις επιστροφής που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος, αντί να λαμβάνουν νέα απόφαση επιστροφής ή να επιστρέφουν τον παράτυπο μετανάστη στο πρώτο κράτος μέλος έκδοσης·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουν επαρκείς υποδομές, συνθήκες στέγασης και διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο που καταφθάνουν, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων και των οικογενειών με ανηλίκους, καθώς και των γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις εγκαταστάσεις κράτησης με τις απαιτήσεις που διαμορφώνουν οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και οι συμβάσεις και διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση ικανότητας, έχοντας πάντα κατά νου ότι η κράτηση αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και δεν συνάδει προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και τα καλεί επίσης να αυξήσουν την εφαρμογή μέτρων εναλλακτικών προς την κράτηση· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους περί επανεγκατάστασης, όπως συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιβεβαιώθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη στη διαχείριση της μετανάστευσης και προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και η συνεργασία εντός της ΕΕ·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων, ιδίως με την παροχή επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των διευρυνόμενων καθηκόντων τους· καλεί τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές των κρατών μελών να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων και της χρήσης τους· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μηχανισμούς που να διασφαλίζουν το δικαίωμα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να υποβάλλουν καταγγελίες και να ζητούν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα τους, καθώς και να ενημερώσουν το κοινό όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα·

48.  εμμένει στην άποψη ότι οι επιχειρήσεις πολλαπλού σκοπού πρέπει να διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ούτως ώστε να καλύπτεται η ανάγκη παρουσίας μονάδων ναυτικής έρευνας και διάσωσης (όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014) στις σχετικές περιοχές· υπενθυμίζει ότι οι εθνικές αρχές φύλαξης των συνόρων πρέπει επίσης να παρέχουν επαρκείς πόρους για τις δραστηριότητές τους και δη για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· υπογραμμίζει ότι ο συνοριακός έλεγχος πρέπει να διενεργείται από εκπαιδευμένο συνοριοφύλακα ή υπό την αυστηρή εποπτεία αρμόδιας αρχής·

49.  σημειώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει λάβει ευρείας εμβέλειας εντολή που μπορεί να αξιοποιήσει όσον αφορά τη στήριξη των κρατών μελών στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων επιστροφής·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την αμοιβαία διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με από κοινού εκτίμηση απειλών, με ανάλυση κινδύνου και με περιπολίες· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Prüm και της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών και με τη Σουηδική Πρωτοβουλία· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εθνικές τους δομές για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και την ανταλλαγή πληροφοριών και να βελτιώσουν την πρακτική συνεργασία, ιδίως με γειτονικά κράτη μέλη·

51.  υπενθυμίζει την υψηλή προτεραιότητα που έχει δοθεί στη μεταρρύθμιση του Κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) ως μέρος της ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολιτικές για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες και στο πλαίσιο του θεματολογίου της Επιτροπής για τη μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το άνοιγμα νόμιμων οδών για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και επομένως της παράνομης μετανάστευσης· καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει ταχέως το Κοινοβούλιο και να εγκρίνει εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με οποιαδήποτε σχετική πρόταση στο πλαίσιο αυτό, ιδίως σε σχέση με τον κανονισμό του Δουβλίνου· τονίζει ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Άσυλο δεν έχει ακόμη εγκριθεί και προτρέπει το Συμβούλιο να άρει τα εμπόδια για τον φάκελο αυτόν κατεπειγόντως·

52.  εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης της προστασίας των δελτίων ταυτότητας που χορηγούν τα κράτη μέλη στους πολίτες της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, όπως ήδη ισχύει για τα διαβατήρια, πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα δελτία ταυτότητας·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

(1) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(3) ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11.
(4) Wouter van Ballegooij, The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects’, Cost of Non-Europe Report, European Added Value Unit, 2016, σελ. 32.
(5) ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 160.


Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας
PDF 237kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (2016/2328(INI))
P8_TA(2018)0229A8-0168/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 18, 19, 21, 79 και 82 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με τις βασικές αρχές δικαιοσύνης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και τα θύματα κατάχρησης της εξουσίας, η οποία εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στις 29 Νοεμβρίου 1985,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/865(1) και (ΕΕ) 2017/866(2), της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2006)8 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την παροχή συνδρομής στα θύματα αξιόποινων πράξεων,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη, της 31ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους στην ΕΕ, και της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων(13),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Πώς μπορεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδράμουν καλύτερα τα θύματα τρομοκρατίας;» την οποία δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις», η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA με τίτλο «Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη - Απόψεις και εμπειρίες παιδιών που συμμετείχαν σε δικαστικές διαδικασίες ως θύματα, μάρτυρες ή αντίδικοι σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ», η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα το 2017, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του FRA με τίτλο «Θύματα της εγκληματικότητας στην ΕΕ: έκταση και μορφή της στήριξης για τα θύματα», η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του FRA με τίτλο «Σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση: εργαζόμενοι μετακινούμενοι στο εσωτερικό της ΕΕ ή εισερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα», η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα IVOR με τίτλο «Εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα θύματα μεταρρύθμισης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στην ΕΕ» (Implementing Victim-oriented reform of the criminal justice system in the EU), η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Ανάλυση της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων από τη σκοπιά του φύλου» (An analysis of the Victims’ Rights Directive from a gender perspective),

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta συν 10, που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις αρχές και τις υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση του φύλου και τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά (‘Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics’),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(14),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής της οδηγίας 2012/29/ΕΕ από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία εκπόνησε η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0168/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας («οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων») επιδιώκει να τοποθετήσει το θύμα ενός εγκλήματος στο επίκεντρο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και έχει ως στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας, ούτως ώστε να μπορεί κάθε θύμα να απολαύει του ίδιου επιπέδου δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, από την ιθαγένειά τους ή από το καθεστώς διαμονής τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2017, 23 από 27 κράτη μέλη μετέφεραν στην εθνική νομοθεσία τους την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει 16 διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως στην πράξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στην οδηγία κατέστη δυνατό να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των θυμάτων της εγκληματικότητας σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να σημειώνονται ελλείψεις στις περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενιαία πρότυπα και μέσα σε ενωσιακό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ αλλά τα θύματα της εγκληματικότητας εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πολυάριθμες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα κράτη μέλη, συχνά τα θύματα εξακολουθούν να μην έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους, γεγονός που υπονομεύει την επί τόπου αποτελεσματικότητα της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, και ιδίως την απαίτηση για πρόσβαση σε πληροφορίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη νομική υποστήριξη, οι ομάδες υποστήριξης των θυμάτων κατατάσσουν τις ανάγκες των θυμάτων σε τέσσερις κατηγορίες: δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας, δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, δικαίωμα στην αλήθεια και δικαίωμα στη μνήμη: το τελευταίο αυτό δικαίωμα αντιπροσωπεύει την ανεπιφύλακτη καταδίκη της τρομοκρατίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη σημειώνεται έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων και του μεταξύ τους συντονισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, γεγονός που δυσχεραίνει για τα θύματα την πρόσβαση στις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, τα κέντρα και οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για τις γυναίκες αποτελούν βασικές υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών που υπήρξαν θύματα βίας και των παιδιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για κατάλληλους ξενώνες φιλοξενίας και κέντρα γυναικών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότερους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, δεδομένου ότι παρέχουν ασφάλεια, στέγη, συμβουλές και υποστήριξη στις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στα παιδιά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ξενώνων φιλοξενίας γυναικών ενδέχεται να θέσει τις ζωές τους σε κίνδυνο·

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης σε ένα κράτος μέλος με θύμα που είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους, τα δύο ενεχόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά προκειμένου να διευκολύνουν την αρωγή στο θύμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν οι κυβερνητικοί φορείς και οι εθνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν ικανοποιητική δράση για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων, οι πολίτες στηρίζουν και εμπιστεύονται τους θεσμούς και αυτό με τη σειρά του συντελεί στη δημιουργία καλής φήμης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό πολλοί επαγγελματίες από διάφορους κλάδους στον τομέα της υγείας να έρχονται σε επαφή με θύματα, ιδίως θύματα έμφυλης βίας, και ότι συχνά το θύμα έρχεται πρώτα σε επαφή μαζί τους για την καταγγελία κάποιου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία, η κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, όπως των γιατρών και άλλων κλινικών επαγγελματιών υγείας, είναι πολύ περιορισμένη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας χρειάζονται πάντα ειδική στήριξη και προστασία, επειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη δευτερογενή και στην επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει συστηματικά ελλιπής η καταγγελία περιστατικών ή δραστών βίας στην ΕΕ, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν μειονότητες, μετανάστες, εξαρτώμενα άτομα ή άτομα με επισφαλές καθεστώς διαμονής, άτομα ΛΟΑΔΜ, αντισημιτικά εγκλήματα, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, καθώς και θύματα εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο τρίτα των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας δεν καταγγέλλουν το περιστατικό σε κάποια αρχή, επειδή ντρέπονται ή φοβούνται αντίποινα και τον κοινωνικό στιγματισμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα μίσους κατά ατόμων ΛΟΑΔΜ αποτελούν πραγματικότητα ενωσιακής κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία τέτοιας μορφής εγκλημάτων είναι ελλιπής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των θυμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελέτη του FRA με τίτλο «Προβολή των εγκλημάτων μίσους στης Ευρωπαϊκή Ένωση: αναγνώριση των δικαιωμάτων των θυμάτων» επισημαίνεται ότι το καθεστώς του μετανάστη αυξάνει τον κίνδυνο θυματοποίησης, ανεξάρτητα από άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί στα κράτη μέλη τα εγκλήματα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα σε βάρος των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ λίγοι δράστες τέτοιων εγκλημάτων προσάγονται στη δικαιοσύνη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη κι αν όλα τα θύματα εγκληματικότητας έχουν ίσα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας, στην πραγματικότητα τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή πολιτικές ή διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι τα θύματα χωρίς επίσημα έγγραφα μπορούν να καταγγέλλουν με ασφάλεια τη σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση που υφίστανται, καθώς και την σε βάρος τους ασκούμενη έμφυλη βία και άλλες μορφές κακοποίησης, χωρίς να αντιμετωπίζουν κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις σε σχέση με το καθεστώς τους ως μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια που εκτίθενται επίσης περισσότερο στην εμπορία ανθρώπων και στη σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έρευνα του FRA «Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις» αναφέρεται ότι μόνο ένας από τους οκτώ ερωτηθέντες υπέβαλε αναφορά ή καταγγελία σχετικά με το πλέον πρόσφατο περιστατικό διάκρισης που βίωσε ως αποτέλεσμα της εθνοτικής καταγωγής του ή του μεταναστευτικού του υπόβαθρου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την οδηγία ισχύουν χωρίς διακρίσεις για όλα τα θύματα περιλαμβανομένου και του σεβασμού στο καθεστώς διαμονής τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία «#MeToo» αποκάλυψε ότι το δικαστικό σύστημα δεν αποδίδει επαρκώς δικαιοσύνη και δεν προστατεύει επαρκώς τις γυναίκες και τα κορίτσια και ότι, ως εκ τούτου, τα θύματα έμφυλης βίας δεν τυγχάνουν της απαραίτητης στήριξης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την επικύρωση και την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης παρέχεται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τη συνεπαγόμενη προστασία των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της έμφυλης βίας θα πρέπει να βασίζεται στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να αναγνωρίζει τη διαρθρωτική φύση της βίας κατά των γυναικών και άλλων μορφών έμφυλης βίας και τη σχέση ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών η οποία εξακολουθεί να επικρατεί στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο πλαίσιο στενών προσωπικών σχέσεων πρέπει να εξετάζεται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου, δεδομένου ότι αυτή η μορφή βίας πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στην παρενοχλητική παρακολούθηση, η οποία αποτελεί μια συνηθισμένη μορφή έμφυλης βίας, και ότι η παρενοχλητική παρακολούθηση ως συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη δεν περιλαμβάνεται στον ποινικό κώδικα επτά κρατών μελών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην προστασία των παιδιών γυναικών που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα θύματα δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα όσον αφορά τις σχετικές δίκες και την έκβασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά τα θύματα ενημερώνονται για την αποφυλάκιση ενός δράστη, αναπάντεχα, από τα μέσα ενημέρωσης ή από άλλους εξωτερικούς φορείς αντί να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα και τα μέλη της οικογένειάς τους δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα δικαιώματά τους όταν μια αξιόποινη πράξη διαπράττεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο διαμένει το θύμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς για την έννοια του «θύματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, τα πεδία εφαρμογής των εθνικών νομοθεσιών διαφέρουν μεταξύ τους (ενίοτε επεκτείνονται για να καλύψουν, για παράδειγμα, τα μέλη της οικογένειας)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλές γυναίκες που καθίστανται θύματα βίας στο πλαίσιο στενών προσωπικών σχέσεων οι ευρείας δημοσιότητας εύκολα προσβάσιμες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας αποτελούν το πρώτο βήμα στην αναζήτηση της απαιτούμενης βοήθειας και υποστήριξης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων γνωρίζει τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ακόμα πρόσβαση όλοι οι πολίτες στον αριθμό αυτό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, το θύμα είναι ο πιο σημαντικός μάρτυρας στη δίκη και χρήζει προστασίας από την ενδεχομένως εκδικητική ή απειλητική συμπεριφορά του δράστη, περιλαμβανομένης της πρόληψης της επαναλαμβανόμενης ή δευτερογενούς θυματοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταθέσεις μαρτύρων είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη σε αυτό, και πολύ σημαντικές για την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών ομάδων και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξάρθρωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων και να εντείνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτόν·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί ελλείψεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, ιδίως όσον αφορά:

   την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στα θύματα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες τους·
   τη δέουσα εφαρμογή των απαιτήσεων για τη εξασφάλιση ατομικών αξιολογήσεων των θυμάτων·
   τη δέουσα θέσπιση μηχανισμών που επιτρέπουν στον εικαζόμενο δράστη να λάβει αντίγραφο της καταγγελίας·
   τη διασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων, για όλα τα θύματα συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των θυμάτων παιδικής ηλικίας, των θυμάτων βίας που συνδέεται με το φύλο, περιλαμβανομένης και της σεξουαλικής βίας, και των θυμάτων εγκλημάτων μίσους και εγκλημάτων τιμής, ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής αυτών·
   την εξασφάλιση διαδικασιών που είναι ταχείες, αποτελεσματικές και δείχνουν ευαισθησία προς το θύμα στο πλαίσιο της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των πλέον ευάλωτων ομάδων·
   τη συγκέντρωση δεδομένων και την ανάλυση της κουλτούρας της βίας, του μισογυνισμού και των στερεοτύπων φύλου, καθώς και της σχέσης τους με τη συχνότητα των εγκλημάτων μίσους·
   την ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με την ποινική ή δικονομική κατάσταση των θυτών τους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της εγκληματικότητας καταγγέλλουν τακτικά ότι η αντιμετώπιση της δικαστικής διαδικασίας είναι από μόνη της ένα είδος θυματοποίησης - δευτερογενούς ή επαναλαμβανόμενης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των θυμάτων σε σχέση με το σύστημα συγκαταλέγονται και ο τρόπος μεταχείρισης που τυγχάνουν τα θύματα κατά τη διάρκεια της δίκης και ο βαθμός ελέγχου και συμμετοχής τους σε αυτήν·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της τρομοκρατίας έχουν υποστεί επιθέσεις που έχουν ως απώτερο στόχο να πλήξουν την κοινωνία ή μια ευρύτερη ομάδα την οποία αυτά εκπροσωπούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, υποστήριξη και κοινωνική αναγνώριση λόγω της ιδιάζουσας φύσης του εγκλήματος που διεπράχθη εις βάρος τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2016 στις Βρυξέλλες δεν αναγνωρίστηκαν ούτε χορηγήθηκαν ορισμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε οικονομική στήριξη και αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·

Αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας

1.  επικρίνει την παράλειψη της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων έως τον Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να αποστείλουν όλα τα σχετικά δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ μέρους της αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας·

2.  επικρίνει το γεγονός ότι, δύο έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά, μόνο 23 από τα 27 κράτη μέλη είχαν μεταφέρει επισήμως την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων έως τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ ορισμένα μεταξύ αυτών συμμορφώνονται μόνο εν μέρει και μόνο με ορισμένες διατάξεις·

3.  σημειώνει την επιτυχή εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη συγκεκριμένων διατάξεων της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, οι οποίες αφορούν ιδίως:

   το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης,
   το δικαίωμα ακρόασης,
   την προστασία των παιδιών-θυμάτων,
   τα δικαιώματα των θυμάτων όταν υποβάλλουν καταγγελία,
   το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με αρμόδια αρχή·

4.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις εναπομένουσες σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας σε πολλά κράτη μέλη, και ιδίως για:

   την πολυπλοκότητα των διαδικασιών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και τις ανεπάρκειες του συστήματος στήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς πρόσβασης σε νομική βοήθεια και αποζημίωση, της έλλειψης χρηματοδοτικής στήριξης και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης, και των ασυνεπών μηχανισμών παραπομπής,
   το γεγονός ότι συχνά δεν παρέχονται σαφείς πληροφορίες σε πάνω από μία γλώσσα, με αποτέλεσμα να καθίσταται εκ των πραγμάτων δύσκολο για τα θύματα να αναζητήσουν προστασία σε άλλο κράτος μέλος·
   την έλλειψη νομοθετικού ερείσματος στο πλαίσιο διασυνοριακών υποθέσεων και τα δικαιώματα θυμάτων που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και την απουσία μέτρων που να διασφαλίζουν ότι η απουσία ή η αβεβαιότητα όσον αφορά το καθεστώς διαμονής δεν θέτει εμπόδια στην ικανότητα των θυμάτων να διεκδικούν τα δικαιώματά τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

5.  τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η ορθή διενέργεια της πρώτης επαφής με το θύμα, ιδίως όταν πρόκειται για θύμα έμφυλης βίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένα από τα πλέον ευάλωτα θύματα – π.χ. ανήλικοι και ανεκπαίδευτοι, θύματα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι, καθώς και (για γλωσσικούς λόγους) διακινούμενοι εργαζόμενοι και θύματα εμπορίας ανθρώπων – ενδέχεται να έχουν δυσκολία να κατανοήσουν τις πληροφορίες που τους κοινοποιούνται και, ως εκ τούτου, δεν ασκούν πλήρως το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία ενός ειδικευμένου εμπειρογνώμονα για την αρωγή του θύματος· σημειώνει ότι το άρθρο 4 αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία της οδηγίας, δεδομένου ότι βοηθά τα θύματα να ασκήσουν το δικαίωμά τους να τύχουν της στήριξης και προστασίας που διατίθεται όπως ορίζεται στην οδηγία·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να παράσχουν δωρεάν την κατάλληλη νομική αρωγή, δεδομένου ότι αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στο να σπάσει η σιωπή και να ενισχυθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των θυμάτων στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, θα μείωνε την πιθανότητα ατιμωρησίας και θα παρείχε στο θύμα τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία της ψυχολογικής του αποκατάστασης·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο για όλα τα θύματα και τα εν δυνάμει θύματα το δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι μηχανισμοί πληροφόρησης στα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα δεν γνωρίζουν μόνο τα δικαιώματά τους αλλά γνωρίζουν και πού να απευθυνθούν για να τα ασκήσουν αποτελεσματικά· επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι για την παροχή της πρώτης βοήθειας στα θύματα πρέπει να αποτελούν και την πρώτη πηγή ενημέρωσής τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τα προγράμματα που καταρτίζονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων που οδηγούν στη θυματοποίηση· υπογραμμίζει ότι η μη παροχή πληροφοριών στο θύμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί το θύμα να απολάβει πλήρως τα δικαιώματά του, να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το σύστημα δικαιοσύνης και να αποθαρρύνεται από την ενεργό συμμετοχή του στην ποινική διαδικασία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν προβλέπουν στη νομοθεσία τους ατομικές αξιολογήσεις των θυμάτων, με αποτέλεσμα να είναι ανεπαρκής ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των ειδικών αναγκών τους, η αντιμετώπισή τους με σεβασμό και αξιοπρέπεια και, κατά συνέπεια, η παροχή προστασίας σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες τους·

9.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων με αποτέλεσμα οι πολίτες στα κράτη αυτά να υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων περιορίζει την άσκηση του δικαιώματος νομικής συνδρομής του θύματος λόγω διατάξεων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν νομική συνδρομή μόνο όταν το θύμα έχει την ιδιότητα διαδίκου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και που ορίζουν ότι οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους τα θύματα δικαιούνται πρόσβαση σε νομική συνδρομή καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο· τονίζει ότι οι εν λόγω περιορισμοί ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τα θύματα έμφυλης βίας που δεν προβαίνουν σε καταγγελία και των οποίων οι υποθέσεις δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης·

11.  επισημαίνει ότι και άλλα μέσα με τα οποία αντιμετωπίζονται παρόμοιες διαδοχικές προσθήκες στα δικαιώματα των θυμάτων περιπλέκουν τη συνοχή με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·

12.  υπενθυμίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπήρξαν θύματα εγκληματικότητας σε άλλο κράτος μέλος μπορούν επίσης να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων, στήριξης και προστασίας που προσφέρει η παρούσα οδηγία ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους, και ότι τα θύματα αξιόποινων πράξεων οι οποίες διαπράχθηκαν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου διαμένει το θύμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την καταγγελία τους στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ασάφεια των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την εξωεδαφικότητα υπονομεύει συχνά αυτό το δικαίωμα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς διαμονής δεν είναι κριτήριο για την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των θυμάτων, και να διευκρινίσουν τις εσωτερικές τους διατάξεις σχετικά με την εξωεδαφικότητα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των θυμάτων εγκληματικότητας που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα τους στις υπηρεσίες στήριξης και σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, και να θεσπίσουν ειδικά μέτρα που επικεντρώνονται ειδικότερα στα δικαιώματα όλων των θυμάτων σε αποζημίωση και στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν στο πλαίσιο αυτό τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους ή των φορέων που παρέχουν εξειδικευμένη στήριξη, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων σε αυτές τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες·

13.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα θύματα που βρίσκονται σε παράτυπο καθεστώς διαμονής θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ξενώνων υποδοχής και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όπως είναι η νομική προστασία και η ψυχολογικο-κοινωνική και οικονομική στήριξη από τα κράτη μέλη, χωρίς τον φόβο της απέλασης· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω δικαιώματα και υπηρεσίες διατίθενται χωρίς διακρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχεται στα θύματα που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή για όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγέλλουν εγκλήματα και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το κλίμα ατιμωρησίας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία που παρέχει στα θύματα τα οποία δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, ή στα θύματα με καθεστώς διαμονής εξαρτώμενου μέλους, διαύλους διαφυγής από καταστάσεις κακοποίησης και τη δυνατότητα να αποκτούν αυτοτελές καθεστώς διαμονής· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ανταλλαγή και την αξιολόγηση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των θυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών·

Συστάσεις

Ατομική αξιολόγηση

14.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων είναι να βελτιωθεί η θέση των θυμάτων της εγκληματικότητας σε όλη την ΕΕ και να τοποθετηθεί το θύμα στο επίκεντρο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων μίσους, μεταξύ άλλων των εγκλημάτων κατά ατόμων ΛΟΑΔΜ ή εγκλημάτων μίσους με ρατσιστικά κίνητρα·

16.  τονίζει το γεγονός ότι οι ατομικές αξιολογήσεις είναι καίριας σημασίας δεδομένου ότι ενισχύουν την κατάσταση όλων των θυμάτων ενημερώνοντάς τα για τα δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων και του δικαιώματος να λαμβάνουν αποφάσεις στη δίκη στην οποία εμπλέκονται και, εάν πρόκειται για ανήλικα παιδιά, να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις από τα πρώτα στάδια της νομικής διαδικασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσηκόντως τη νομοθεσία τους ώστε να προβλέπονται εγκαίρως ατομικές αξιολογήσεις των θυμάτων, μεταξύ άλλων κατά την αρχική τους επαφή με αρμόδια αρχή αν κρίνεται αναγκαίο, ως σημαντικό στάδιο της διαδικασίας για την αναγνώριση και τον εντοπισμό των θυμάτων με ειδικές ανάγκες, να χορηγείται ειδική προστασία σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες, να προλαμβάνεται η δευτερογενής και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, και να αποτρέπονται ο εκφοβισμός και τα αντίποινα· τονίζει ότι η ατομική αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική βάση ώστε να διαπιστώνονται οι εκάστοτε ανάγκες υποστήριξης και ότι θα πρέπει να παρέχεται στα θύματα, εντός κατάλληλης χρονικής περιόδου μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, επαναληπτική επανεξέταση βάσει της υφιστάμενης γνώσης σε σχέση με τις αντιδράσεις του θύματος στην τραυματική του εμπειρία· υπενθυμίζει ότι η ατομική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και στα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, λόγω των κοινωνικών, σωματικών και ψυχολογικών προεκτάσεων αυτών των εγκλημάτων· υπενθυμίζει ότι οι ατομικές αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θύματα έμφυλης βίας χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία λόγω του υψηλού κινδύνου επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης·

Υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων

17.  εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης που αντιμετωπίζουν τα θύματα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων· τονίζει ότι θα πρέπει να προβλέπονται τα δικαιώματα και να παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων σε όλα τα θύματα στην επικράτεια της ΕΕ οι οποίες να είναι προσβάσιμες, ακόμη και όταν το ενδιαφερόμενο άτομο δεν έχει μέχρι τούδε αποδείξει ότι είναι θύμα εγκλήματος ή πριν να τεθεί σε εφαρμογή οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία ή πράξη· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν, να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις δυνατότητες πρόσβασης στους ξενώνες φιλοξενίας και στα κέντρα γυναικών, παρέχοντας τοιουτοτρόπως αρωγή στις γυναίκες θύματα κάθε είδους βίας με βάση το φύλο, και να εξασφαλίσουν ότι ποτέ δεν στερούνται της θέσης τους οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και επέζησαν· επιμένει ότι θα πρέπει να διευρυνθούν οι υπηρεσίες για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες όλων των γυναικών, ιδίως των γυναικών με αναπηρία και των μεταναστριών, περιλαμβανομένων και των μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· τονίζει ότι στις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται μη οικιστική εξειδικευμένη στήριξη, όπως πληροφορίες και συμβουλές, δικαστική αρωγή και υπηρεσίες επικούρησης εκτός δομών· θεωρεί ότι οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θα βοηθήσουν όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων και θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν και να είναι ανοικτοί για τις γυναίκες και τα παιδιά τους κάθε μέρα για όλο το εικοσιτετράωρο, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να καταγγέλλουν τα περιστατικά έμφυλης βίας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ατομική αξιολόγηση των παιδιών και των παιδιών θυμάτων κάθε μορφής εγκλήματος. ιδίως εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει πάντα να θεωρείται ότι τα παιδιά θύματα έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας λόγω της ευάλωτης φύσης τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται τα παιδιά και τα νεαρά σε ηλικία θύματα λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον ευάλωτο χαρακτήρα τους·

Κατάρτιση

19.  τονίζει ότι η εξασφάλιση νέων προγραμμάτων κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την εναρμόνιση και την τυποποίηση των διαδικασιών σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για την ίση μεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την παροχή ειδικής κατάρτισης στα άτομα που είναι υπεύθυνα για την αρωγή των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, και να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για τον σκοπό αυτόν·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και κατευθυντηρίων γραμμών που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα θύματα εγκληματικών πράξεων, όπως τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, τους αστυνομικούς, τους εισαγγελείς, τους δικαστές, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα κονδύλια της ΕΕ για σκοπούς κατάρτισης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ειδικά ότι συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση των αστυνομικών ώστε αυτοί να είναι σε θέση να διενεργούν καλύτερα και εγκαίρως τις ατομικές αξιολογήσεις των θυμάτων όταν διαπράττεται μια αξιόποινη πράξη· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η περαιτέρω ή επακόλουθη θυματοποίηση που βιώνουν τα θύματα της εγκληματικότητας, να ενημερώνονται τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, και να ενδυναμώνονται με στόχο τη μείωση του μετατραυματικού στρες· τονίζει ότι η κατάρτιση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ, και ότι θα πρέπει να παρέχεται τακτικά υποχρεωτική και ειδική κατάρτιση για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα της εγκληματικότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί μια νοοτροπία κατάλληλη για τον χειρισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε τύπου του θύματος, να βοηθηθούν οι επαγγελματίες για την πρόληψη της βίας και την παροχή επαρκούς στήριξης στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με αναπηρίες· επισημαίνει ότι η κατάρτιση του προσωπικού είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων της οδηγίας· φρονεί ότι η εν λόγω κατάρτιση θα πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες για τον καλύτερο τρόπο προστασίας των θυμάτων από τον εξαναγκασμό, την κακοποίηση και τη βία και για την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους ακεραιότητας· πιστεύει, επιπλέον, ότι σε όλες οι συνεδρίες κατάρτισης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οδηγίας·

22.  υπενθυμίζει ότι τα παιδιά θύματα εγκλημάτων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα παιδιά της, ιδίως σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων ηλικιακών ομάδων· τονίζει ότι οι εν λόγω επαγγελματίες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα παιδιά με φιλικούς προς αυτά τρόπους·

23.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδώσει πρακτικό χαρακτήρα στη διεθνή ημέρα υπέρ των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών οργανώνοντας τουλάχιστον ανά διετία μία διεθνή σύνοδο ειδικά αφιερωμένη στην ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών των κρατών μελών και την συλλογή μαρτυριών των θυμάτων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της ταχείας, ομοιόμορφης και πλήρους μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, στον έγκαιρο εντοπισμό κοινών προβλημάτων εφαρμογής, και σε μια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης της ικανότητας της οδηγίας να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να προσθέσει μία λειτουργική διάσταση στην εκδήλωση αλληλεγγύης και θεσμικής και κοινωνικής υποστήριξης στα θύματα·

24.  υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναγνώριση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς η βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο στενών προσωπικών σχέσεων πλήττει μακροπρόθεσμα τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και των δικαιωμάτων των θυμάτων είναι προσβάσιμες στους επαγγελματίες υγείας, και να παράσχουν στοχοθετημένη εκπαίδευση για το ευρύ φάσμα των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ιατρών, των ιατρών που ειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, των νοσοκόμων, των βοηθών ιατρών, των τεχνικών κλινικής, των κοινωνικών λειτουργών και του προσωπικού υποδοχής, ώστε να δοθεί αποτελεσματική απάντηση για το θύμα, ιδίως σε περιπτώσεις έμφυλης βίας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να εντοπίζουν περιπτώσεις ενδεχόμενης κακοποίησης, και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες θύματα να έρχονται σε επαφή με κάποια αρμόδια αρχή·

Διασυνοριακή διάσταση

25.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική και νομική συνδρομή στα μέλη οικογένειας σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί σοβαρό έγκλημα – π.χ. όταν το θύμα έχει χάσει τη ζωή του ή έχει τραυματιστεί σοβαρά – σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου διαμένει το θύμα, ιδίως σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει πόρους που θα επέτρεπαν να ταξιδέψει στο εν λόγω κράτος μέλος για να παραστεί στο δικαστήριο ούτε μπορεί να καταβάλει το κόστος της ψυχολογικής υποστήριξης ή του επαναπατρισμού του θύματος·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις διατυπώσεις και τη διαδικασία διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν έμφυλη βία οι οποίες λαμβάνονται στην εκάστοτε χώρα, ιδίως όταν πρόκειται για ζευγάρια διαφορετικής ιθαγένειας των συζύγων, ώστε οι αρχές των χωρών των δύο συζύγων να προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν και να μην δίνεται η κηδεμονία σε πατέρα που έχει κατηγορηθεί για έμφυλη βία σε άλλη χώρα·

27.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν περαιτέρω τα δικαιώματα των θυμάτων, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορέσει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων·

Δικονομικά δικαιώματα

28.  τονίζει τη σημασία της παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής και ταυτόχρονα της διασφάλισης ότι ο γραφειοκρατικός φόρτος για το θύμα είναι όσο το δυνατόν μικρότερος·

29.  ζητεί, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες για εμπιστευτικές και ανώνυμες καταγγελίες σχετικά με αξιόποινες πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ανηλίκων, με στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαφόρων εκθέσεων και διασφαλίζοντας ότι τα θύματα που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν συνέπειες που σχετίζονται με το καθεστώς τους ως μεταναστών·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα νομικά μέτρα με ποινικές διαδικασίες οι οποίες να εγγυώνται την προστασία των θυμάτων παιδικής ηλικίας, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, ιδίως στις περιπτώσεις φόνου της μητέρας του παιδιού από τον σύντροφό της, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, και να εξασφαλίζουν τη μετέπειτα παροχή συνδρομής και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση των παιδιών θυμάτων σε επακόλουθη θυματοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση του ρόλου των εθνικών τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι παιδιά, δεδομένου ότι οι δυνατότητες καταγγελίας εκ μέρους των ίδιων των παιδιών είναι περιορισμένες·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη σημαντικά περιστατικά βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, κατά τον καθορισμό των δικαιωμάτων κηδεμονίας και επικοινωνίας, και θεωρεί ότι τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών μαρτύρων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων·

32.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την απαίτηση για παροχή δωρεάν υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, και επισημαίνει ότι η έλλειψη πληροφοριών σε άλλες γλώσσες μπορεί να συνιστά εμπόδιο στην αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και μορφή διάκρισης εις βάρος τους·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν ενεργά και να συνεργάζονται στενά σε ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων όπως κατοχυρώνονται στο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών θυμάτων· τονίζει ότι τέτοιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να διοργανώνονται και σε σχολεία, προκειμένου τα παιδιά να μαθαίνουν τα δικαιώματά τους και λαμβάνουν τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές εγκληματικότητας στις οποίες θα μπορούσαν να είναι θύματα ή μάρτυρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες για την ενθάρρυνση των γυναικών και των LGBTQI ατόμων να αναφέρουν κάθε είδους βίας λόγω φύλου, ώστε να μπορούν να προστατεύονται και να λαμβάνουν την αναγκαία υποστήριξη·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την υιοθέτηση, εκ μέρους των αστυνομικών, μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στο θύμα στη καθημερινή τους εργασία·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, εκστρατείες για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου και της εκ νέου θυματοποίησης στο δικαστικό σύστημα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και να προωθήσουν μια αλλαγή νοοτροπίας στην κοινή γνώμη, προκειμένου να αποφεύγονται στάσεις ή συμπεριφορές που ενδέχεται να επιτείνουν τα τραύματα στα θύματα ορισμένων εγκλημάτων όπως η βία λόγω φύλου ή η σεξουαλική κακοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα, τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και τα μέσα ενημέρωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να συμμετάσχουν στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τη θέσπιση μηχανισμών που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τα θύματα να καταγγέλλουν τα εγκλήματα που έχουν υποστεί·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για την περίπτωση επίθεσης με μαζικές απώλειες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή μεγάλου αριθμού θυμάτων στην ποινική διαδικασία·

38.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο εκφοβισμού και αντεκδίκησης και στην ανάγκη για προστασία της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των θυμάτων, και κατά την ακρόαση και την κατάθεσή τους, ώστε να κρίνεται εάν και σε ποιον βαθμό θα πρέπει να λαμβάνονται για τα πρόσωπα αυτά μέτρα προστασίας στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας·

39.  τονίζει τη σημασία της υποχρέωσης να τηρούνται τα θύματα ενήμερα για την πρόοδο των ποινικών διαδικασιών κατά των δραστών των εγκλημάτων εις βάρος τους, ιδίως όταν έχουν επιβληθεί ή εκτίονται ποινές φυλάκισης·

Θεσμική σκοπιά

40.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία·

41.  τονίζει τη σημασία συγκέντρωσης σχετικών χωριστών συγκρίσιμων δεδομένων για όλα τα εγκλήματα, ιδίως όταν πρόκειται για βία εις βάρος γυναικών και εμπορία ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η δράση των κρατών μελών για την υποστήριξη των θυμάτων·

42.  καλεί την Επιτροπή να αντισταθμίσει τα δικαστικά και πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής με τη δέουσα αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών πράξεων για την προστασία των θυμάτων, όπως η οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, η οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, η οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και η οδηγία 2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης –σύμβαση της Κωνσταντινούπολης(15)– για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την προστασία των θυμάτων, και να υλοποιήσουν τα σημαντικά αυτά μέσα με συνέπεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα στην Ευρώπη απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους·

43.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τομεακές εξετάσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία όλων των θυμάτων, ανεξάρτητα από τον λόγο θυματοποίησης ή τα ειδικά χαρακτηριστικά, όπως φυλή, χρώμα, θρήσκευμα, ταυτότητα φύλου, έκφραση του φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός, σεξουαλικά χαρακτηριστικά, αναπηρία, καθεστώς τους ως μεταναστών ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς·

44.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη της οικογένειας των θυμάτων περιλαμβάνονται στον ορισμό του «θύματος» και καλεί τα κράτη μέλη να ερμηνεύουν τον όρο «μέλη της οικογένειας» –και άλλους βασικούς όρους, όπως «ιδιαίτερα ευάλωτος»– κατά τρόπο ευρύ, ώστε να μην περιορίζεται άσκοπα ο κατάλογος των πιθανών δικαιούχων·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι γραπτές και οι προφορικές ανακοινώσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα απλής γλώσσας και είναι προσαρμοσμένες στους ανήλικους και στα άτομα με αναπηρίες, και συντάσσονται σε γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει το θύμα, ώστε να μπορούν τα θύματα να τηρούνται ενήμερα όσον αφορά τα δικαιώματά τους με επαρκή και στοχευμένο τρόπο πριν από την ποινική διαδικασία, κατά τη διάρκειά της και μετέπειτα·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση που η άσκηση των δικαιωμάτων δεσμεύεται από περιόδους παραγραφής, λαμβάνονται υπόψη οι καθυστερήσεις λόγω δυσκολιών μετάφρασης ή διερμηνείας·

47.  Δεδομένου ότι πρόκειται για κοινή μορφή έμφυλης βίας η οποία απαιτεί ειδικά προληπτικά μέτρα, καλεί τα επτά κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κατηγοριοποιήσουν την παρενοχλητική παρακολούθηση ως αξιόποινη πράξη, με βάση τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα προστασίας και ιδίως το δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή με τον δράστη ή, ανά περίπτωση, με άλλους δυνητικούς δράστες ή συνενόχους·

48.  καλεί τα κράτη να αποτρέψουν κάθε περαιτέρω θυματοποίηση που μπορεί να προέλθει από εξευτελισμούς και προσβολές της τιμής του θύματος εκ μέρους κοινωνικών τομέων που πρόσκεινται στον δράστη· επισημαίνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο θυματοποίησης και δεν εμπίπτουν στην ελευθερία της έκφρασης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(16)·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα λειτουργικής τηλεφωνικής γραμμής πληροφοριών έκτακτης ανάγκης κατόπιν επιθέσεως –ή, κατά προτίμηση, ότι την ενσωμάτωση της υπηρεσίας αυτής στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112– και να μεριμνήσουν ώστε η βοήθεια να παρέχεται και σε ξένες γλώσσες· καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν αμέσως στη νομοθεσία τους το άρθρο 22 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, στην περίπτωση που θύμα τρομοκρατικής ενέργειας δεν κατοικεί στο κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε η τρομοκρατική ενέργεια, το εν λόγω κράτος μέλος θα συνεργάζεται με το κράτος μέλος διαμονής για τη διευκόλυνση της παροχής συνδρομής στο θύμα·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν δωρεάν εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας που να λειτουργεί καθημερινά, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, για γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ θύματα έμφυλης βίας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή συνδρομής σε θύματα από υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων πριν από την ποινική διαδικασία, κατά τη διάρκειά της και μετέπειτα, περιλαμβανομένης και ψυχολογικής υποστήριξης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην υποστήριξη των θυμάτων· θεωρεί, πάντως, ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε ΜΚΟ για την παροχή βασικών υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα («εθελοντισμός»)· εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση και περισσότερους πόρους για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των θυμάτων, και να αναπτύξουν ικανότητα δημιουργίας μηχανισμών στήριξης των θυμάτων, με τη συμμετοχή των αρχών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη στα θύματα τρομοκρατικών πράξεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης αμέσως μετά την επίθεση καθώς και μακροπρόθεσμα·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πληροφοριών σε θύματα που δεν κατοικούν στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι εστιασμένα ιδίως στα δικαιώματα των θυμάτων μη μόνιμων κατοίκων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και στο δικαίωμα αποζημίωσης·

55.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμούν την ατιμωρησία σε όλες τις περιπτώσεις και να μεριμνούν για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη, ώστε τα θύματα να μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα· καλεί, ακόμα, όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν διατομεακές δράσεις για την ταυτοποίηση και την αντιμετώπιση των συστημικών παραγόντων που συμβάλλουν στην επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή/και αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα διακρίσεων, καθώς, αν δεν το πράξουν, θα είναι ενδεχομένως σοβαρός ο αντίκτυπος στη διαδικασία ψυχολογικής αποκατάστασης του θύματος·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομικούς μηχανισμούς για την ποινικοποίηση της εξύμνησης συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών σε περίπτωση που εξευτελίζει τα θύματα και προκαλεί «δευτερεύουσα θυματοποίηση» πλήττοντας την αξιοπρέπεια των θυμάτων και εμποδίζοντας την ανάκαμψή τους·

57.  φρονεί ότι τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή κοινωνία καθώς είναι σύμβολα της προάσπισης του δημοκρατικού πλουραλισμού· ζητεί, εν προκειμένω, τη διοργάνωση συνεδρίων, την ανέγερση μνημείων, και τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με στόχο την ανάπτυξη συνείδησης εκ μέρους των πολιτών της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου θυμάτων για διοικητική χρήση·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισχυρότερη προστασία για τα θύματα έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, ως μέσο για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της αποτελεσματικότητας της ποινικής διαδικασίας·

59.  υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, που αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδηγία για την προστασία των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν υπηρεσίες υποστήριξης, όπως είναι η μετατραυματική υποστήριξη και η συμβουλευτική, η πρόσβαση στην απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στο πλαίσιο της στοχευμένης υποστήριξης για θύματα με ειδικές ανάγκες, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα άτομα με αναπηρία·

61.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας, ούτως ώστε να αξιολογείται κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις για φιλικά προς τα παιδιά και τις γυναίκες πρότυπα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στα μέτρα που λαμβάνουν οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων για να ενθαρρύνουν την καταγγελία της εγκληματικότητας και να προστατεύουν αποτελεσματικά το θύμα·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να βοηθούν τα θύματα στην αντιμετώπιση νομικών, οικονομικών και πρακτικών ζητημάτων, καθώς και του κινδύνου περαιτέρω θυματοποίησης·

63.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη δυνητική χρήση του προγράμματος «Infovictims» που χρηματοδοτεί η ΕΕ, ως εργαλείου για την ενημέρωση και προσέγγιση των θυμάτων όσον αφορά τις ποινικές διαδικασίες μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες· φρονεί ότι το εν λόγω σχέδιο ενισχύει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την ενημέρωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συντονισμένους μηχανισμούς για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα θύματα τρομοκρατικής επίθεσης που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους και να παράσχουν στα θύματα, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας, μία διαδικτυακή πύλη και μία τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης ή άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία για μηνύματα πολυμέσων, όπου θα παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείς, εξατομικευμένες, εξειδικευμένες και συναφείς προς τις ανάγκες του χρήστη, με μια εμπιστευτική, δωρεάν και εύκολα προσβάσιμη υπηρεσία στήριξης· τονίζει ότι αυτή η υπηρεσία υποστήριξης θα πρέπει να παρέχει βοήθεια και στήριξη στα θύματα τρομοκρατίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που έχουν, όπως συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη,·συμβουλές και πληροφορίες για όλα τα νομικά, πρακτικά ή οικονομικά ζητήματα, θα πρέπει να μπορεί να βοηθά τα θύματα όταν απευθύνονται σε διάφορες διοικήσεις και, κατά περίπτωση, να τα εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών αρχών αμέσως μετά την επίθεση και σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, και να τους παρέχει βοήθεια σε ό,τι αφορά τις εθνικές διαδικασίες για την αίτηση αποζημίωσης·

65.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, εισβολή στην ιδιωτική ζωή των θυμάτων και των μελών των οικογενειών τους, ιδίως κατά τη διενέργεια της έρευνας και στη διάρκεια των νομικών διαδικασιών·

66.  καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει την υφιστάμενη πύλη e-Justice σε μια περισσότερο φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα που θα παρέχει στα θύματα συνοπτικές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις ακολουθητέες διαδικασίες·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν, με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης, με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους για την υιοθέτηση μέτρων αυτορρύθμισης μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις, με στόχο την εγγύηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων και των μελών των οικογενειών τους, και επίσης να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας με εξειδικευμένες υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης θυμάτων προκειμένου να βοηθήσουν τα θύματα να αντιμετωπίσουν το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για αυτά τα ΜΜΕ·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού, για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική μετάβαση της υποστήριξης των θυμάτων από την παροχή άμεσης φροντίδας με βάση το φύλο σε συνέχεια εγκληματικής πράξης στη παροχή συνδρομής μακροπρόθεσμα· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, αποφάσεων και υλοποίησης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών οι οποίες συνήθως παρέχουν τις περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων· τονίζει ότι οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει, ιδίως, να διασφαλίζουν την παροχή μακροπρόθεσμων υπηρεσιών στα θύματα, από διάφορες οργανώσεις που παρέχουν υποστήριξη στα διάφορα στάδια· θεωρεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διασυνοριακή λειτουργικότητα, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και να εξασφαλίζουν το δικαίωμα του θύματος σε πληροφόρηση, βοήθεια και αποζημίωση στον τόπο κατοικίας του, όταν η αξιόποινη πράξη έχει διαπραχθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου κατοικεί το θύμα·

69.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης να δημιουργούν κέντρο συντονισμού που να εξασφαλίζει στις οργανώσεις αυτές εμπειρογνώμονες ικανούς να παρέχουν πληροφορίες, στήριξη και πρακτικές υπηρεσίες στα θύματα, στις οικογένειές τους και στους συγγενείς τους· τονίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι εμπιστευτικές, να παρέχονται δωρεάν και να είναι εύκολα προσβάσιμες από όλα τα θύματα τρομοκρατίας, να περιλαμβάνουν δε ιδίως:

   α) εξειδικευμένη συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως μετατραυματική υποστήριξη και συμβουλευτική, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας·
   β) υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης προκειμένου να βοηθούνται τα θύματα που πάσχουν από τραυματισμούς και βλάβες να βρουν νέα θέση εργασίας ή να αλλάξουν σταδιοδρομία·
   γ) διευκόλυνση των ασφαλών εικονικών συνδέσεων των θυμάτων με άλλα θύματα και με ομάδες στήριξης τις οποίες διαχειρίζονται θύματα·
   δ) υπηρεσίες στήριξης σε επίπεδο κοινότητας·
   ε) υπηρεσίες για την ενημέρωση των μελών των οικογενειών σχετικά με την ταυτοποίηση των θυμάτων και των σορών τους και τον επαναπατρισμό των σορών·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων είναι πιο περιορισμένο όσον αφορά την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας (συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων)· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για τον ισχυρότερο μηχανισμό λογοδοσίας της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και τονίζει ότι οι δύο πράξεις θα πρέπει να προωθηθούν από κοινού ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία που παρέχεται στα θύματα έμφυλης βίας·

71.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό, καθώς και δωρεάν νομική συνδρομή στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν την ιδιότητα διαδίκου σε ποινική διαδικασία προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση·

72.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου βοήθειας για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν:

   α) ένα μόνιμο ειδικό δικτυακό τόπο στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλες οι δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που συγκροτήθηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο εν λόγω κράτος μέλος και ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται κατεπειγόντως: στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την παροχή στήριξης και πληροφοριών στα θύματα, στα μέλη των οικογενειών και στο κοινό κατόπιν τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς και πληροφορίες για την επίθεση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την εύρεση ή την εκ νέου επαφή με αγνοούμενα θύματα και μέτρων που βοηθούν τα θύματα να επιστρέψουν στις οικίες τους, μεταξύ των οποίων:
   i) τρόποι ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που απωλέσθηκαν λόγω επίθεσης·
   ii) φυσιολογικές ψυχολογικές αντιδράσεις των θυμάτων επίθεσης και καθοδήγηση των θυμάτων σχετικά με τους τρόπους μετριασμού τυχόν αρνητικών αντιδράσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους μη ορατούς τραυματισμούς όπως η απώλεια ακοής·
   iii) πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αντικατάστασης εγγράφων ταυτότητας·
   iv) πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λήψης οικονομικής βοήθειας, αποζημίωσης ή κρατικών επιδομάτων·
   v) πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας και των μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·
   vi) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η ενημέρωση των θυμάτων για τα δικαιώματα, την ασφάλειά τους ή τις διαθέσιμες υπηρεσίες·
   β) έναν ιστότοπο ιδιωτικής πρόσβασης για τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων και τα μέλη των οικογενειών τους, ο οποίος παρέχει στα θύματα πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό·
   γ) προγραμματισμό όσον αφορά την ενημέρωση των μελών της οικογένειας σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων·
   δ) ενιαία συγκέντρωση πληροφοριών για τα θύματα από όλες τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή, τη μεταχείριση και τη συνδρομή των θυμάτων· οι πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής επίθεσης και στην παροχή στήριξης στα θύματα και στις οικογένειές τους·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων αυτών και να συστήσουν ομάδες εργασίες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ανάπτυξη κατάρτισης και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

75.  καλεί την Επιτροπή να κινήσει διάλογο με τα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθούν οι σημαντικές διαφορές(17) που υπάρχουν όσον αφορά τις χρηματικές αποζημιώσεις που χορηγεί το κάθε κράτος μέλος στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων·

76.  υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων με σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματισμό ώστε να ενθαρρύνονται να τις καταγγέλλουν στο προσωπικό επιβολής του νόμου ή στο ιατρικό προσωπικό·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η τηλεφωνική γραμμή έκτακτων περιστατικών 112 είναι πλήρως προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρίες και ότι δρομολογούνται ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη χρήση της από όλους τους πολίτες·

78.  ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οποία να περιλαμβάνεται και μια δεσμευτική νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της έμφυλης βίας· καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας, ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά συζύγων και παιδιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

79.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την ανάκτηση κατάλληλης αποζημίωσης από τον δράστη·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, δεόντως και με πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή και άλλους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων·

81.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κατά προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και την προστασία όλων των ατόμων από την έμφυλη και τη διαπροσωπική βία·

o
o   o

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 11.
(2) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 13.
(3) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.
(5) ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
(7) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(8) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(9) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(10) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0501.
(12) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39.
(13) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.
(15) Βλ. ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
(16) Απόφαση τμήματος του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009, Féret v Belgium, C-573.
(17) Οι εθνικές χρηματικές αποζημιώσεις κυμαίνονται από το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ σε ορισμένα κράτη μέλη έως το ποσό των 250 000 EUR και άνω σε άλλα κράτη.


Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής
PDF 211kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (2017/2070(INI))
P8_TA(2018)0230A8-0166/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους» (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (COM(2017)0654),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής, Jean‑Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (EΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(7),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 16ης Μαρτίου 2017 για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(8),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 4ης Οκτωβρίου 2016, για την έγκριση του κανονισμού (EΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 16ης Μαΐου 2017, για την αρμοδιότητα της Ένωσης να υπογράψει και να συνάψει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφο 1 που απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0166/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική αποτελείται από εμπορικές συμφωνίες και νομοθετικά μέσα που οφείλουν να εξασφαλίζουν τα επιθετικά και αμυντικά εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης, να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα, να εγγυώνται το δικαίωμα νομοθεσίας των κρατών και την ευημερία των πολιτών, να προάγουν τις αξίες της Ένωσης· και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτείται πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης κατά τρόπο πιο δίκαιο, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται να εξασφαλίσει συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη του 2017, επιδιώκοντας την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού δίνοντας έμφαση σε εγκάρσια στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως η ισότητα των φύλων, οι νέοι, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η βιώσιμη ενέργεια και η κλιματική δράση, η ορθή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η μετανάστευση και η κινητικότητα, προκειμένου να συμβάλλει με το σύνολο των εξωτερικών πολιτικών της, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής, στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία για όλους, όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών του 2005 και στην υπουργική δήλωση της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης το 2006 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων και μέσω των εμπορικών της σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε επανειλημμένα τη σημασία ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης και συνεκτίμησής της σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και στη διεθνή συνεργασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο και η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, και ότι είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο που υποστηρίζει 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ήτοι 67 % περισσότερες από ό,τι στα μέσα της δεκαετίας του 1990·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ο μοναδικός παγκοσμίως διεθνής οργανισμός που ασχολείται με τους παγκόσμιους κανόνες του εμπορίου μεταξύ διαφορετικών οικονομικών περιοχών ή εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φάση εφαρμογής και επιβολής είναι ύψιστης και θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης ζητούν ολοένα και περισσότερο η εμπορική πολιτική της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι τα αγαθά που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ παράγονται υπό αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δασμολογικές μειώσεις που διατίθενται στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών στο 70 % περίπου των εξαγωγών τους στις οποίες δικαιούνται μειώσεων, ενώ οι εταίροι μας τις χρησιμοποιούν στο 90 % περίπου των περιπτώσεων, καθώς και ότι είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως αυτά τα οφέλη για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ περιλαμβάνονται στις κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 30 % των εξαγωγών της Ένωσης και το 90 % της απασχόλησης της ΕΕ και ότι είναι βασικό να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο τους για την εξαγωγή, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο στον τομέα των υπηρεσιών και ότι από το 2000 το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα δεκαπλασιάστηκε το 2016 σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια EUR·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται σαφείς και ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται σε δημόσια συζήτηση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική και την εφαρμογή της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική, όπως προτείνεται από τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», είναι μια πολιτική που βασίζεται σε αξίες και έχει σκοπό να προάγει, μεταξύ άλλων, την ορθή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πρακτικές θεμιτού εμπορίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να είναι συνεπής με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλίζει ρυθμιστική προβλεψιμότητα, διαφάνεια, σταθερότητα και δικαιότερες συνθήκες ανταγωνισμού, έχοντας κατά νου, μεταξύ άλλων, τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Υφιστάμενο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής

1.  υπενθυμίζει ότι το διεθνές περιβάλλον έχει υποστεί βαθιές αλλαγές από την εποχή που δημοσιεύθηκε η στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και ότι υπάρχουν πλέον νέες προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου και συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση ορισμένων προστατευτικών εμπορικών πρακτικών που είναι ασύμβατες με τους κανόνες του ΠΟΕ, παγκοσμίως, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του υπέρ ενός ανοικτού, δίκαιου, ισορροπημένου βιώσιμου εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξανόμενη οικονομική σημασία της ασιατικής ηπείρου και τη σταδιακή απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και την επακόλουθη αβεβαιότητα για το διεθνές εμπόριο, καθώς και τις εσωτερικές επικρίσεις της διεθνούς εμπορικής πολιτικής και τη ζήτηση για θεμιτό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει την εμπορική της πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις αυτές και να επιδείξει μεγαλύτερη και υπεύθυνη ικανότητα αντίδρασης, καθορίζοντας ταυτόχρονα μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική δεδομένων αυτών των αλλαγών στο διεθνές πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι, μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο, ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση ενός εμπορικού θεματολογίου που βασίζεται στις αξίες καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος για τους ευρωπαίους πολίτες·

3.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών, ιδίως των ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της «υπηρεσιοποίησης» του εμπορίου αγαθών (τρόπος 5), της ροής των δεδομένων και του ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών διεθνών κανόνων που διέπουν τους τομεία αυτούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα οφέλη για τους καταναλωτές, καλύτερη πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της ιδωτικότητας· επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη στις εμπορικές συμφωνίες, πιστεύει ότι τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να προωθηθούν μέσω εμπορικών συμφωνιών και υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το ψηφιακό εμπόριο, όπως εκφράζεται στο ψήφισμά του «Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο»· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει το θεματολόγιο για το ψηφιακό εμπόριο στις εν εξελίξει και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και στον ΠΟΕ· ζητεί να περιληφθούν κεφάλαια για το ψηφιακό εμπόριο σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται επί τους παρόντος υπό διαπραγμάτευση και υπενθυμίζει τη σημασία της αποτροπής αδικαιολόγητων απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο που λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές·

4.  τονίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τον αντίκτυπο του Brexit στην εμπορική της πολιτική και να διασφαλίσει τη συνέχεια της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις σχέσεις με τρίτες χώρες, καθώς και τρόπους επίλυσης των κοινών δεσμεύσεων στον ΠΟΕ·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνωμοδότηση 2/15 του ΔΕΕ, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, στην οποία αναφέρεται ότι εκτός από το ζήτημα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επίλυσης διαφορών μεταξύ των επενδυτών και των κρατών, η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποσαφηνίσουν το συντομότερο δυνατό την απόφασή τους για τη διάρθρωση των ΣΕΣ στο μέλλον και να σεβαστούν πλήρως αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της για την έγκριση των διαπραγματευτικών οδηγιών, τις διαπραγματεύσεις, τη νομική βάση των προς υπογραφή και σύναψη προτάσεων και ιδίως την υπογραφή και τη σύναψη από πλευράς Συμβουλίου διεθνών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στις ήδη συμπεφωνημένες αλλά μη κυρωμένες εμπορικές συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει και να τηρείται πλήρως ενήμερο από την έναρξη όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σε εύθετο χρόνο, σε όλα τα στάδια της ανάθεσης εντολής, και της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών· ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα μέσω διοργανικής συμφωνίας στο πλαίσιο της συμφωνίας «Βελτίωση της νομοθεσίας»·

6.  σημειώνει ότι, παρά την απόσυρση των ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις, οι υπόλοιπες 11 χώρες κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνία σχετικά με το Σύμφωνο συνεργασίας των δύο πλευρών του Ειρηνικού στις 23 Ιανουαρίου 2018 στο Τόκιο·

Εξέλιξη του προγράμματος εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν επετεύχθη συμφωνία κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες· τονίζει την πρωταρχική πολιτική και οικονομική σημασία του πολυμερούς συστήματος και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το σύστημα· καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά προτάσεις για επικαιροποιημένους, πολυμερείς κανόνες, λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και να προαγάγει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στο παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επικροτεί την παράταση της παρέκκλισης του ΠΟΕ όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) έως το 2033· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές ορισμένες πολυμερείς συμφωνίες και καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει περισσότερη προσοχή στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών κανόνων και συμφωνιών· υπενθυμίζει το προηγούμενο αίτημά του προς την Επιτροπή για ενεργή συμμετοχή στην εκπόνηση του θεματολογίου του ΠΟΕ, ιδίως σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τους αποκλεισμούς από πλευρά ΗΠΑ των νέων διορισμών του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και τονίζει τη σημασία της σωστής λειτουργίας ενός συστήματος επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους σημαντικότερους εταίρους μας για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και προστατευτικών εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες·

8.  επισημαίνει την παύση των πολυμερών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επανέναρξη αμφότερων των διαδικασιών διαπραγματεύσεων και στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων για την TiSA, με βάση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την TiSA·

9.  τονίζει ότι οι διάφορες ΣΕΣ, π.χ. οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά και τον Ισημερινό, οι διατάξεις της ΕΟΖΕΣ στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και διάφορες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με αφρικανικές χώρες, έχουν τεθεί σε ισχύ πλήρως ή προσωρινώς και ότι οι εμπορικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ιαπωνία έχουν συναφθεί από τη δημοσιοποίηση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους»· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί αρκετή πολιτική και διοικητική υποστήριξη ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να συμφωνηθούν και αν κυρωθούν εμπορικές συμφωνίες εντός κατάλληλων χρονικών περιθωρίων· υποστηρίζει την εν εξελίξει διαδικασία εκσυγχρονισμού των εμπορικών συμφωνιών με τη Χιλή και το Μεξικό· υπενθυμίζει το αίτημά του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του·

10.  τονίζει ότι το αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ θα πρέπει να προωθηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω· ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την προώθηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνολική συμφωνία επενδύσεων με την Κίνα, ιδίως σε σχέση με την αμοιβαιότητα στη μεταχείριση της πρόσβασης στην αγορά και στην πρόοδο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη·

11.  επισημαίνει ότι οι συναφθείσες συμφωνίες και οι τρέχουσες και μελλοντικές διμερείς διαπραγματεύσεις της ΕΕ είναι ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω πρόσβασης στην αγορά και άρσης των εμπορικών φραγμών· καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται συνεχώς με τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι του ρυθμού των διαπραγματεύσεων, ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, ώστε να διασφαλιστούν οι κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, αποτρέποντας τις απειλές κατά του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ και του περιβάλλοντος, και ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 25, καθώς και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ότι οι ενωσιακές, εθνικές και τοπικές αρχές διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να εισάγουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν τυχόν μέτρα σε σχέση με την ανάθεση, οργάνωση, χρηματοδότηση και παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως συνέβη με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρούν και, αν χρειάζεται να επικαιροποιούν τις διαπραγματευτικές εντολές για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανά πενταετία, προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις περιστάσεις και τις προκλήσεις που έχουν διαμορφωθεί και να συμπεριλάβουν ρήτρες αναθεώρησης στις εμπορικές συμφωνίες για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή και την προσαρμογή τους, για να απηχούν και να προσαρμόζουν τα υφιστάμενα πλαίσια, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και διαφάνεια·

13.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων στον τομέα των επενδύσεων με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν και καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να αρχίσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις για επενδυτικές συμφωνίες το συντομότερο δυνατό·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία των εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των ευρωπαίων επενδυτών στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για το νέο πολυμερές σύστημα διευθέτησης επί επενδυτικών αντιθέσεων, το οποίο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επικεντρώνεται στην εξασφάλιση του δικαιώματος νομοθεσίας των κρατών και στη διαφάνεια, να προβλέψει έναν μηχανισμό προσφυγής, αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, έναν κώδικα δεοντολογίας· θεωρεί ότι το νέο αυτό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίσει υποχρεώσεις των επενδυτών, αποτροπή των αβάσιμων προσφυγών, να διατηρήσει το δικαίωμα ρύθμισης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και την αποτροπή της αναστολής των νομοθετικών ρυθμίσεων, τη δικαστική εγγύηση της ισότητας μεταξύ των επενδυτών (με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ), την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· να διερευνήσει την ενδεχόμενη καταχώριση των διαδικαστικών διατάξεων, μεταξύ άλλων, για ανταγωγές όπου οι επενδύσεις υπόκεινται σε απαίτηση, έχουν υποβληθεί κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων, και απαγόρευση της υποβολής παράλληλων αξιώσεων σε διαφορετικές δικαστικούς διαύλους, διευκρινίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχέση με τα εθνικά δικαστήρια·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν επιτέλους σε απεμπλοκή της διαδικασίας αναφορικά με τη Σύμβαση του Μαυρίκιου σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθήκης τώρα που το ΔΕΕ παρείχε διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας, και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στο θέμα αυτό· ζητεί επίσης η αναθεώρηση του κανονισμού περί κατοχύρωσης κεκτημένων δικαιωμάτων για διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που διατηρούν τα κράτη μέλη να μετατεθεί νωρίτερα από το 2020·

16.  αναμένει μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της στις διασκέψεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μια δεσμευτική συνθήκη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση των κανόνων περί προέλευσης/καταγωγής που ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»· τονίζει την περιπλοκότητα των κανόνων καταγωγής και επαναλαμβάνει το αίτημά του για επικαιροποιημένους, εύκολα εφαρμόσιμους και σαφέστερους κανόνες καταγωγής· τονίζει τη δέσμευση που ανελήφθη κατά την 10η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της πανευρωμεσογειακής σύμβασης για τους κανόνες καταγωγής πριν από τα τέλη του 2018· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την πορεία των κανόνων καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις των κανόνων καταγωγής μέσω διμερών ΣΕΣ·

18.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και στα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και των καταναλωτών κατά την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, ενόψει, ιδίως, του σωρευτικού αντίκτυπου όλων των ΣΕΣ στον τομέα· τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ιαπωνία· σημειώνει ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο· υπενθυμίζει τη σημασία της εξεύρεσης της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων και της προώθησης των επιθετικών συμφερόντων της Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής, προβλέποντας μεταξύ άλλων κατάλληλες μεταβατικές περιόδους και ποσοστώσεις καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εξαίρεση των πιο ευαίσθητων προϊόντων· υπενθυμίζει τη θεμελιώδη σημασία της διασφάλισης υψηλού επιπέδου υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων που ευθυγραμμίζονται με την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ, καταπολεμώντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε αυτόν τον τομέα·

Η αρχή της αμοιβαιότητας ως πυλώνας της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και η εξασφάλιση δίκαιων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού

19.  πιστεύει σθεναρά ότι ένας από τους κύριους στόχους της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να είναι η προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· επικροτεί το γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαιότητας αναφέρεται στην έκθεση που πραγματεύεται την εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αμοιβαιότητα πρέπει να αποτελεί πυλώνα της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ασυμμετρίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες όταν αυτό είναι συναφές και προτιμησιακές διατάξεις για τα λιγότερο αναπτυγμένα έθνη· επισημαίνει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την διενέργεια ελέγχου στις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της Ένωσης και των κρατών μελών και θα μπορούσε να επιφέρει μεγαλύτερη αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές με ταυτόχρονη διατήρηση του ανοίγματος στις άμεσες ξένες επενδύσεις·

20.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιου, εύλογου και θεμιτού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· εκφράζει ικανοποίηση για την υιοθέτηση της νέας μεθόδου αντιντάμπινγκ σε περίπτωση στρέβλωσης σε τρίτο κράτος· λαμβάνει υπό σημείωση τη συναφθείσα διοργανική συμφωνία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας· επισημαίνει τη νέα δυνατότητα που προσφέρουν, ιδίως σε σχέση με την επιβολή δασμών πάνω από το περιθώριο ζημίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των νέων εργαλείων, παρεμβαίνοντας αμέσως για να διορθώσει τυχόν δυσλειτουργίες ή καταχρήσεις, αναλογικά και σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο του ΠΟΕ και λοιπές νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης· επικροτεί την προορατική στάση της Επιτροπής κατά την ανάπτυξη μέσων εμπορικής άμυνας το 2016, και ζητεί να επιδειχθεί παρόμοια αποφασιστικότητα και αντιδραστικότητα όταν τα εν λόγω μέσα χρησιμοποιούνται αδικαιολόγητα κατά των εξαγωγών της ΕΕ από ορισμένους από τους εμπορικούς εταίρους μας·

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά στις απαιτούμενες εργασίες συντονισμού με τα τελωνεία· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών· επισημαίνει, επίσης, τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού, εν προκειμένω, καθώς και την ανάγκη για διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον σκοπό αυτόν·

Η χρήση εγκάρσιων αποτελεσματικών εργαλείων για την εφαρμογή μιας εμπορικής πολιτικής προς όφελος όλων

22.  ζητεί η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης·

23.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει άμεσα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση δυσλειτουργίας, παρεμπόδισης ή μη εκπλήρωσης δεσμεύσεων από έναν εταίρο, ιδίως κάνοντας χρήση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, καθώς και τις υφιστάμενες ad hoc διαδικασίες που προβλέπονται για τις διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη στις ΣΕΣ της Ένωσης·

24.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που διατίθενται επί του παρόντος, με σκοπό να βελτιώσει την προετοιμασία των εμπορικών συμφωνιών προς έγκριση από τους συννομοθέτες μας και για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και ζητεί τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντός της Επιτροπής που θα αναφέρεται και στο Κοινοβούλιο, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής·

25.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν περισσότερη προσοχή, ιδίως μέσω ψηφιακών εργαλείων, στην άρση των διοικητικών εμποδίων και επιβαρύνσεων, την απλούστευση της τεχνολογίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στις προσπάθειές τους να επωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες και τα εμπορικά μέσα·

26.  επισημαίνει το σημαντικό έργο των αντιπροσωπειών της Ένωσης με τις πρεσβείες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, το οποίο επιτρέπει την ταχεία και άμεση δράση για την ορθή εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων, καθώς και τον ταχύ εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων και εμποδίων· φρονεί ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα επωφεληθούν από το εξορθολογισμένο σύστημα που θα βασίζεται σε ενιαίο σύνολο κανόνων και καθοδήγησης προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων και των νέων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν τις ενέργειές τους στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας, στηριζόμενες μεταξύ άλλων στα άλλα ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια·

27.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, ανά τομέα και ανά χώρα, προκειμένου να συμβάλει στην αξιολόγηση της εμπορικής μας πολιτικής και να προβλέψει και να αναπροσαρμόσει τα αποτελέσματά της·

28.  επισημαίνει ότι ορισμένοι τομείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνοδευτικές πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνιστώσα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την ελευθέρωση των συναλλαγών· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και να το καταστήσει πιό προορατικό·

29.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς και φόρα, όπως, μεταξύ άλλων, η G20, ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, η ΔΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και την εφαρμογή και παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβάνοντας τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο·

Ανάλυση από την Επιτροπή της πρώτης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)

30.  επικροτεί τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την ετήσια δημοσίευση· επιπλέον, επιμένει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει διεξοδικότερες ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ της Ένωσης, να καλύψει το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και να εξασφαλίσει ότι οι μελέτες περιλαμβάνουν σχετικές και κατάλληλη οικονομετρική και ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, συγκεκριμένες συστάσεις, στο πλαίσιο των στοιχείων που δημοσιεύονται και παρέχοντας πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των κανόνων — τα μέρη της ΣΕΣ, όπως η οδηγία σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει συνολική και καλύτερη αξιολόγηση της πραγματικής επίπτωσης των συμφωνιών επί τόπου, με σκοπό να καταστεί αποτελεσματική η υποβολή εκθέσεων για την καθοδήγηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη χάραξη και την άσκηση της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί και να χρησιμοποιηθεί μια κοινή μεθοδολογία για αυτές τις μελέτες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στις υφιστάμενες διμερείς ΣΕΣ της ΕΕ και σχετικά με την πρακτική τους επίπτωση στην εξασφάλιση πρόσθετης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ για τρίτες χώρες μέσω ΣΕΣ που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης από εταίρους ΣΕΣ της ΕΕ·

32.  επισημαίνει ότι από την έκθεση λείπουν πολλές πληροφορίες και αριθμητικά στοιχεία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί περισσότερο με τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους για την απόκτηση περισσότερων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση όλων των ΣΕΣ, τη συμβολή τους στην εξέλιξη των εμπορικών ροών και των επιπτώσεων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στις ροές των επενδύσεων και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη χρήση των εμπορικών προτιμήσεων στις ΣΕΣ της Ένωσης, ιδίως για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι εξαγωγείς τις χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι οι εξαγωγείς στις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το συντομότερο δυνατόν τα αίτια της ανισορροπίας αυτής και να τα αντιμετωπίσει· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη σχέση μεταξύ των πολύπλοκων κανόνων καταγωγής και την αξιοποίηση των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών από τους οικονομικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση για την καλύτερη ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις εμπορικές προτιμήσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες· πιστεύει ότι απαιτείται λεπτομερής πληροφόρηση, μεταξύ άλλων και σε μικροοικονομικό επίπεδο, για τη δέουσα αξιολόγηση της εφαρμογής της ΣΕΣ της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων των ΣΕΣ πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο που επιδεικνύει για τη φάση των διαπραγματεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εφαρμογής με τους ενδιαφερόμενους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ με σκοπό την εξεύρεση λύσεων, και να συστηματοποιήσει τις ανταλλαγές με τους ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα αυτό·

35.  καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει την προσέγγισή της στους τομείς που αναλύει και να παρουσιάσει τις συνέπειες της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών σε τομείς που θεωρούνται ευαίσθητοι·

36.  επικροτεί την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός χάρτη πορείας για την εφαρμογή κάθε εμπορικής συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην κατάρτιση των χαρτών· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν, καθώς και συγκεκριμένα κριτήρια για μια σαφή αξιολόγηση, κριτήρια όπως η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την άρση των μη δασμολογικών φραγμών, το δείκτη αξιοποίησης των προτιμήσεων και των ποσοστώσεων, ή την κατάσταση όσον αφορά τη συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο και την πρόοδο σε σχέση με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη· αναμένει ότι οι χάρτες πορείας για την εφαρμογή θα διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο παράλληλα με την επίσημη διαβίβαση και ζητεί να ενσωματωθεί η ανασκόπηση της προόδου των χαρτών πορείας στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των ΣΕΣ·

37.  υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ προτού κυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση των εμπορικών κεφαλαίων των συμφωνιών σύνδεσης· πιστεύει ότι η πρακτική αναμονής της συναίνεσης του Κοινοβουλίου πριν από την προσωρινή εφαρμογή πολιτικά σημαντικών συμφωνιών πρέπει να τηρούνται οριζόντια, όπως δεσμεύτηκε και η Επίτροπος Malmström κατά την ακρόαση της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014·

Ειδικές διατάξεις της κοινής εμπορικής πολιτικής για τις ΜΜΕ

38.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα μέσα για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη καθολική προσέγγιση, καθώς και μια πραγματική στρατηγική διεθνοποίησης και στήριξης των ΜΜΕ στον τομέα των εξαγωγών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την προσέγγιση στα διεθνή φόρα· υποστηρίζει τη συμμετοχή σε αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης για τις ΜΜΕ σε μια προσπάθεια βελτίωσης των ποσοστών χρησιμοποίησης προτιμήσεων στις ΣΕΣ της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας όταν απευθυνόμαστε προς ΜΜΕ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί μεγαλύτερη νομική και διοικητική υποστήριξη για τις ΜΜΕ που εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εξαγωγών σε ξένες αγορές, όχι μόνο μέσω της επικαιροποίησης των δικτυακών τόπων αλλά και μέσω της εξέτασης της χρήσης νέων εργαλείων, όπως διαδικτυακές τεχνικές συνομιλίες που θα μπορούσαν να παρέχουν βασική και εύκολα προσβάσιμη υποστήριξη· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης να συμμετάσχουν στην παροχή πληροφοριών για τις εξαγωγές στις αντίστοιχες αγορές εξωτερικού, με σκοπό να βοηθήσουν τις ΜΜΕ·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αφιερώσει μέρος της έκθεσής της στην παρουσίαση των συνεπειών της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών στις ΜΜΕ και στην αξιοποίηση των ειδικών διατάξεων για τις ΜΜΕ·

40.  χαιρετίζει την εισαγωγή ειδικών κεφαλαίων που προορίζονται για τις ΜΜΕ στις ΣΕΣ που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στη διαπραγμάτευση και περιλαμβάνει μέτρα ειδικά κεφάλαια και διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και στις νομοθετικές της προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις· επισημαίνει ότι η κατανόηση της πολυπλοκότητας των κανόνων προέλευσης/καταγωγής, η επικαιροποίησή τους και η εύκολη και σαφέστερη δυνατότητα εφαρμογή τους έχει μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ και ότι οι ειδικές για τις ΜΜΕ διατάξεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως προς την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προσπαθήσει να παρέχει έναν υπολογιστή κανόνων περί προέλευσης/καταγωγής προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ, ο οποίος θα πρέπει συγκεκριμένα να τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες βάσει των ισχυουσών συμφωνιών με σκοπό την αύξηση του ποσοστό χρησιμοποίησης προτιμήσεων·

Η σημασία της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων και της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων

41.  υπενθυμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί θέμα όπου η Ένωση τηρεί επιθετική γραμμή κατά τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών· επισημαίνει ότι η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ δείχνει ότι ορισμένοι εταίροι δεν τηρούν τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και καλεί την Επιτροπή να λάβει το συντομότερο δυνατό μέτρα για την επιβολή των δεσμεύσεων αυτών·

42.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό ανοίγματος στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στον κόσμο· εκφράζει την ανησυχία για τη μη συμμόρφωση ορισμένων εταίρων με τους κανόνες ΣΕΣ της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, εις βάρος των εταιρειών της ΕΕ, και την πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων ορισμένων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών και να εξετάσει τη θέσπιση μέτρων σύμφωνα με τους κανόνες της ΣΔΣ που απευθύνονται σε τρίτες χώρες που δίνουν προτεραιότητα στις επιχειρήσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να δημοσιεύσει δεδομένα σε επίπεδο επιχειρήσεων σχετικά με τη χρήση των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις στις ΣΕΣ, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τις πολυετείς εξελίξεις και τα στατιστικά στοιχεία, καθώς και να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που έχει εξασφαλίσει η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων·

Η αποτελεσματική εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής συμβάλλει στην προώθηση και υπεράσπιση των αξιών της Ένωσης

44.  τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των αξιών που προασπίζεται η ΕΕ και που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 21, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ισότητα, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί αποφασιστικές και συνεχείς ενέργειες από την Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα παρέχουν κύριους δείκτες αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει να μετράται η συμβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη των συμφωνηθέντων παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), ειδικότερα το ΣΓΠ+, και να συνεχίσει να δημοσιεύει διετείς εκθέσεις· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της με τις δικαιούχους χώρες, την ΕΥΕΔ, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών, τους διεθνείς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη συλλογή πληροφοριών και να αναλυθεί ενδελεχέστερα το προϊόν της παρακολούθησης, ώστε να επιτευχθεί σαφής αξιολόγηση της εφαρμογής όλων των πτυχών του συστήματος· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του ΣΓΠ εξαρτάται από την ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις της νομοθεσίας σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των διεθνών εργασιακών ή περιβαλλοντικών συμβάσεων·

46.  υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς περιέχουν ρήτρες και κεφάλαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, η πλήρης εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών της Ένωσης και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε υψηλό επίπεδο· λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση των κεφαλαίων περί αειφόρου ανάπτυξης που περιέχει η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων της ΟΕΑΑ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των κεφαλαίων αυτών, δεδομένης της αδυναμίας διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει καθαρά ποσοτικών δεδομένων· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή διατάξεων της TSD σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα με τη ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενισχυθεί η επιβολή και παρακολούθηση των κεφαλαίων της TSD, με μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει πρόωρα ολοκληρώσει τη συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιβολή του κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κυρώσεις, μεταξύ άλλων επιλογών·

47.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων· επισημαίνει την πιθανή προστιθέμενη αξία μιας πιο διαρθρωμένης και διαφανούς σχέσης με τις εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες στους εμπορικούς εταίρους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν για την καλύτερη κατανόηση των επιταγών σε τοπικό επίπεδο και των τοπικών φιλοδοξιών· θεωρεί ότι οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες είναι ζωτικής σημασίας λόγω της συμβολής τους στις διεργασίες που απαιτούνται για μια καλύτερη παρακολούθηση και εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη·

48.  επικροτεί την αναθεώρηση της στρατηγικής για την ενίσχυση του εμπορίου και υποστηρίζει τον στόχο της ενίσχυσης της ικανότητας των αναπτυσσομένων χωρών να επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι η στρατηγική πρέπει να συμβάλει στην προώθηση του δίκαιου και ηθικού εμπορίου και πρέπει να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την καταπολέμηση της εντεινόμενης παγκόσμιας ανισότητας και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες εταίρους της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διατηρηθεί η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τις εξαγωγές τους και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

49.  επαναβεβαιώνει ότι υποστηρίζει τη συμπερίληψη φιλόδοξων διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες εντός της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης· επικροτεί την ύπαρξη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού και της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής· υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

50.  εκφράζει ικανοποίηση διότι η ισότητα των φύλων λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής της στρατηγικής· υπενθυμίζει τον στόχο να διασφαλιστεί ότι θα ωφελούνται τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες από τα πλεονεκτήματα των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής Βοήθεια για το Εμπόριο· τονίζει ότι αυτό απαιτεί προορατική προσέγγιση εκ μέρους της Επιτροπής, που θα προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την πτυχή αυτή στις μελλοντικές της ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης·

51.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά στην ΕΕ, ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου του φύλου στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

52.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του και της τήρησής του από τους εμπορικούς εταίρους μας· στηρίζει την έναρξη συμμαχίας κατά των βασανιστηρίων σε διεθνές επίπεδο·

53.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων ((ΕΕ) 2017/821), με τον οποίο επιδιώκεται μια πιο υπεύθυνη διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους ενόψει της έναρξης ισχύος του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των συνοδευτικών μέτρων, παρέχοντας στα κράτη μέλη και στους σχετικούς εθνικούς ενδιαφερόμενους την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των ΜΜΕ ενισχύοντας την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζεται από τον κανονισμό·

54.  αναγνωρίζει τη διάδοση των ολοκληρωμένων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στα διεθνή πρότυπα εμπορικών συναλλαγών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναζητηθούν κανόνες και στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαφάνειας και λογοδοσίας της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, και τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να υλοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παγκόσμια αλυσίδα αξίας τελεί υπό υπεύθυνη διαχείριση· ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει και να ενισχύσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ενεργειών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ειδικών κανόνων και πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΚΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συμπεριληφθεί η ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις εν λόγω διατάξεις, στο πλαίσιο της βελτιωμένης ανεξάρτητης παρακολούθησης του κεφαλαίου ΕΑΑ που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές και καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της στην εφαρμογή του·

55.  καλεί την Επιτροπή και όλους τους διεθνείς παράγοντες να συμμορφωθούν προς τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στους τομείς της ένδυσης και της υπόδησης·

56.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβάλλουν καθολικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στις περιφερειακές και εντέλει στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης, και ότι γι’ αυτό απαιτούνται δίκαιοι κανόνες παγκόσμιου εμπορίου που ευνοούν την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη δίκαιης ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική με την παροχή πολιτικής και τεχνικής βοήθειας·

57.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύεται να εξαλείψει τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κάτι τέτοιο πηγάζει από τις αξίες μας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διαβιβάσει πρόταση απαγόρευσης των εισαγωγών αγαθών που παράγονται με παιδική εργασία ή υπό οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας· υπογραμμίζει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της επικύρωσης από τις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμη, της σύμβασης αριθ. 182 ΔΟΕ σχετικά με τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας και της σύμβασης αριθ. 138 σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση·

58.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη σύναψη και την εφαρμογή των ΣΟΕΣ· κρίνει ότι απαιτείται ενδελεχής ανάλυση του αντικτύπου τους στις αφρικανικές οικονομίες και στους επιμέρους κλάδους τους, στις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην προώθηση των ενδοπεριφερειακών συναλλαγών στην Αφρική· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο σε πνεύμα γνήσιας εταιρικής σχέσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα· υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρες συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να αποδίδουν ίση σημασία στις αναπτυξιακές και στις εμπορικές πτυχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκαιρη εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εκταμίευσης των πόρων του ΕΤΑ·

59.  χαιρετίζει επίσης την εφαρμογή της ΣΟΕΣ Cariforum-EE· επισημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω ευαισθητοποίηση για να εξασφαλιστεί ότι η Κοινότητα της Καραϊβικής (Caricom) είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας· επικροτεί τη σύσταση της Μικτής