Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2244(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0399/2018

Внесени текстове :

A8-0399/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0500

Приети текстове
PDF 124kWORD 50k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приет от Комисията на 12 октомври 2018 г. (COM(2018)0704),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приета от Съвета на 26 ноември 2018 г. и предадена на Парламента на същия ден (13961/2018 – C8-0488/2018),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0399/2018),

А.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 6/2018 е да се актуализира както разходната, така и приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните промени;

Б.  като има предвид, че по отношение на разходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 намалява бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове съответно с 48,7 милиона евро и 44,7 милиона евро по функция 1а „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и функция 2 „Устойчив растеж — природни ресурси“;

В.  като има предвид, че по отношение на приходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), за базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и за брутния национален доход (БНД), както и до включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и тяхното финансиране, всички те засягащи разпределението на вноските собствени ресурси от държавите членки в бюджета на Съюза;

1.  приветства факта, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. най-накрая достига нормален ритъм и води само до незначителна корекция на разходната част в сравнение с изключително значителните коригиращи бюджети, приети през 2016 г. и 2017 г.; насърчава Комисията и държавите членки да компенсират големите забавяния, натрупани през последните три години;

2.  отбелязва техническия процес на възстановяване на баланса на собствените ресурси, станал необходим вследствие на преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси и ДДС и поради актуализациите на корекцията за Обединеното кралство;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност