Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2244(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0399/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0399/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0500

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 50k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου 2018 (COM(2018)0704),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0399/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 αποσκοπεί στην επικαιροποίηση τόσο του σκέλους των δαπανών όσο και του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού, για να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 μειώνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών των γραμμών του προϋπολογισμού κατά 48,7 εκατομμύρια EUR και 44,7 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, στον τομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και στον τομέα 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη – φυσικοί πόροι»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 αφορά την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών στον τομέα της ζάχαρης), των βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), και της εγγραφής στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της χρηματοδότησής τους, στοιχεία που επηρεάζουν όλα την κατανομή των συνεισφορών των ιδίων πόρων που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει φθάσει τελικά σε κανονικό ρυθμό υλοποίησης και καταλήγει σε μικρή μόνο προσαρμογή στο σκέλος των δαπανών σε σύγκριση με τους πολύ σημαντικούς διορθωτικούς προϋπολογισμούς που εγκρίθηκαν το 2016 και το 2017· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπληρώσουν τις σημαντικές καθυστερήσεις που συσσωρεύθηκαν την τελευταία τριετία·

2.  λαμβάνει υπόψη την τεχνική διαδικασία επανεξισορρόπησης των ιδίων πόρων που καθίσταται αναγκαία λόγω της αναθεώρησης των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ΦΠΑ και των επικαιροποιήσεων της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου