Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2244(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0399/2018

Esitatud tekstid :

A8-0399/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0500

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 51k
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine (13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(2), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2018, mille komisjon võttis vastu 12. oktoobril 2018. aastal (COM(2018)0704),

–  võttes arvesse 26. novembril 2018. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0399/2018),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 6/2018 eesmärk on ajakohastada nii eelarve kulu- kui ka tulupoolt, et võtta arvesse viimaseid suundumusi;

B.  arvestades, et kulude poolel vähendatakse paranduseelarve projektiga nr 6/2018 rubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ ning rubriigi 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ eelarveridade kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vastavalt 48,7 miljoni ja 44,7 miljoni euro võrra;

C.  arvestades, et tulude poolel muudetakse paranduseelarve projektiga nr 6/2018 traditsiooniliste omavahendite (st tollimaksud ja suhkrumaksud) ning käibemaksu- ja kogurahvatulu baaside prognoosi, samuti kantakse eelarvesse asjaomased Ühendkuningriigile võimaldatavad korrigeerimised ja nende rahastamine, mis kõik mõjutab ELi eelarvesse kantavate liikmesriikide omavahendite sissemaksete jaotust;

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. – 2020. aasta programmide rakendamine saavutab lõpuks täismahu ja selle tulemuseks on kulude poole kõigest väike korrigeerimine võrreldes 2016. ja 2017. aastal vastu võetud väga mahukate paranduseelarvetega; julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema tagasi viimasel kolmel aastal tekkinud suured viivitused;

2.  võtab teadmiseks omavahendite tasakaalustamise tehnilise protsessi, mis on vajalik traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksu prognoosi läbivaatamise ning Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise ajakohastamise tõttu;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(3) ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(6) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika