Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2244(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0399/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0399/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0500

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 41k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2018 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2018 varainhoitovuodeksi 2018: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(2) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(6),

–  ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2018 (COM(2018)0704),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. marraskuuta 2018 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2018 (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0399/2018),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2018 tarkoituksena on saattaa ajan tasalle sekä talousarvion meno- että tulopuoli viimeisimmän kehityksen huomioon ottamiseksi;

B.  ottaa huomioon, että menopuolella lisätalousarvioesityksessä nro 6/2018 vähennetään maksusitoumusmäärärahoja 48,7 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja 44,7 miljoonalla eurolla otsakkeen 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ja otsakkeen 2 ”Kestävä kasvu: luonnonvarat” budjettikohdista;

C.  ottaa huomioon, että tulopuolella lisätalousarvioesityksessä nro 6/2018 tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tulli- ja sokerimaksut) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat; toteaa näiden toimenpiteiden muuttavan unionin talousarvioon tuloutettavien omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia;

1.  on tyytyväinen siihen, että vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpano on lopulta pääsemässä täyteen vauhtiin ja aiheuttaa menopuoleen vain vähäisiä mukautuksia verrattuna vuosina 2016 ja 2017 hyväksyttyihin erittäin merkittäviin lisätalousarvioihin; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita kompensoimaan viimeisten kolmen vuoden aikana kertyneitä huomattavia viivästyksiä;

2.  panee merkille omien varojen epätasapainon teknisen korjaamisen, joka kävi välttämättömäksi, kun perinteisten omien varojen ja alv-pohjaisten varojen ennusteita tarkistettiin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta päivitettiin;

3.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2018;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
(4) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö