Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2244(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0399/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0399/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0500

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 51k
Srijeda, 12. prosinca 2018. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(2), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenoga 2017.(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2018 koji je Komisija usvojila 12. listopada 2018. (COM(2018)0704),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018 koje je Vijeće usvojilo 26. studenoga 2018. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0399/2018),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 6/2018. ažurirati i rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna kako bi se u obzir uzela posljednja zbivanja;

B.  budući da su na rashodovnoj strani u okviru nacrta izmjene proračuna br. 6/2018 u proračunskim linijama smanjena odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za 48,7 milijuna EUR odnosno 44,7 milijuna EUR, za naslov 1.a, „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” i naslov 2. „Održivi rast: prirodni resursi”;

C.  budući da se, kada je riječ o prihodovnoj strani, nacrt izmjene proračuna br. 6/2018 odnosi na reviziju predviđanja za tradicionalna vlastita sredstva (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), osnovicu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalni dohodak (BND) te unošenje u proračun relevantnih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu i njihovo financiranje, što utječe na raspodjelu doprinosa iz vlastitih sredstava država članica u proračun EU-a;

1.  pozdravlja činjenicu da provedba programa za razdoblje 2014. – 2020. napokon doseže optimalnu brzinu i rezultira samo manjom prilagodbom na rashodovnoj strani u odnosu na vrlo znatne izmjene proračuna donesene 2016. i 2017.; potiče Komisiju i države članice da nadoknade velika kašnjenja u protekle tri godine;

2.  prima na znanje tehnički postupak rebalansa vlastitih sredstava koji je postao nužan zbog revizije predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava i PDV-a te zbog ažuriranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2018 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)1 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(3) SL L 57, 28.2.2018., str. 1.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti