Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2244(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0399/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0399/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2018 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0500

Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 49k
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)” (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(2), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(6),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 12. oktobrī (COM(2018)0704),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 26. novembrī un nosūtīja Parlamentam tajā pašā dienā (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0399/2018),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekta mērķis ir atjaunināt gan budžeta izdevumu, gan ieņēmumu daļas, lai ņemtu vērā jaunākās norises;

B.  tā kā izdevumu daļā budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts paredz attiecīgi par 48,7 miljoniem EUR un 44,7 miljoniem EUR samazināt budžeta pozīciju saistību un maksājumu apropriācijas 1.a izdevumu kategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” un 2. izdevumu kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme — dabas resursi”;

C.  tā kā ieņēmumu daļā budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts paredz tradicionālo pašu resursu (t. i., muitas nodokļi un cukura nozares nodevas), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un nacionālā kopienākuma (NKI) bāzu prognožu pārskatīšanu un attiecīgo Apvienotās Karalistes korekciju un to finansējuma ieplānošanu budžetā, kas ietekmē to, kā tiek sadalītas dalībvalstu pašu resursu iemaksas Savienības budžetā,

1.  atzinīgi vērtē to, ka beidzot tiek pienācīgi īstenotas 2014.–2020. gada programmas un ka tādēļ ir tikai nedaudz jāpielāgo izdevumu daļa atšķirībā no ievērojamiem budžeta grozījumiem, kurus pieņēma 2016. un 2017. gadā; mudina Komisiju un dalībvalstis kompensēt pēdējo trīs gadu laikā iekrātos būtiskos kavējumus;

2.  ņem vērā pašu resursu līdzsvarošanas tehnisko procesu, kas bija nepieciešams tradicionālo pašu resursu un PVN prognožu pārskatīšanas un Apvienotās Karalistes korekcijas atjaunināšanas dēļ;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2018 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(3) OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(6) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika