Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2244(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0399/2018

Teksty złożone :

A8-0399/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0500

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 51k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(6),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2018 przyjęty przez Komisję dnia 12 października 2018 r. (COM(2018)0704),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2018 przyjęte przez Radę dnia 26 listopada 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0399/2018),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6/2018 jest aktualizacja budżetu zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, w celu uwzględnienia ostatnich zmian;

B.  mając na uwadze, że po stronie wydatków projekt budżetu korygującego nr 6/2018 zmniejsza środki na zobowiązania i środki na płatności w liniach budżetowych odpowiednio o 48,7 mln EUR i 44,7 mln EUR w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w dziale 2 „Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne”;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów projekt budżetu korygującego nr 6/2018 dotyczy korekty prognozy tradycyjnych zasobów własnych (tj. należności celnych i opłat wyrównawczych od cukru), podatku od wartości dodanej (VAT) i dochodu narodowego brutto (DNB) oraz zapisania w budżecie odpowiednich kwot rabatu brytyjskiego i ich finansowania, co ma wpływ na rozłożenie na poszczególne państwa członkowskie składek do budżetu Unii na poczet zasobów własnych;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że realizacja programów na lata 2014–2020 osiąga wreszcie pełną sprawność i skutkuje jedynie niewielkim dostosowaniem po stronie wydatków w porównaniu z bardzo znaczącymi budżetami korygującymi przyjętymi w latach 2016 i 2017; zachęca Komisję i państwa członkowskie do nadrobienia znacznych opóźnień z ostatnich trzech lat;

2.  odnotowuje techniczny proces przywracania równowagi zasobów własnych, który stał się konieczny w związku z korektą prognozy tradycyjnych zasobów własnych i VAT oraz aktualizacjami rabatu brytyjskiego;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2018;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2018 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(3) Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(6) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności