Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2244(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0399/2018

Predkladané texty :

A8-0399/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0500

Prijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018, prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2018, ktorý Komisia prijala 12. októbra 2018 (COM(2018)0704),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018, ktorú prijala Rada 26. novembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0399/2018),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018 je aktualizovať výdavkovú aj príjmovú stranu rozpočtu s cieľom zohľadniť najnovší vývoj;

B.  keďže na strane výdavkov sa v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018 znižujú viazané rozpočtové prostriedky o 48,7 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 44,7 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť a v okruhu 2 Udržateľný rast: prírodné zdroje;

C.  keďže na strane príjmov sa návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov (t. j. ciel a odvodov z produkcie cukru), základov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) a hrubého národného dôchodku (HND) a zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo a ich financovanie do rozpočtu, ktoré všetky majú vplyv na rozdelenie príspevkov členských štátov z vlastných zdrojov do rozpočtu Únie;

1.  víta to, že pri realizácii programov na roky 2014 – 2020 sa konečne dosiahlo stabilné tempo a dôjde len k menšej úprave na strane výdavkov v porovnaní s veľmi významnými opravnými rozpočtami prijatými v roku 2016 a 2017; nabáda Komisiu a členské štáty, aby dobehli veľké oneskorenia, ktoré vznikli v posledných troch rokoch;

2.  berie na vedomie technický proces vyrovnávania vlastných zdrojov, ktorý je nevyhnutný na základe revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov a DPH a aktualizácie korekcie pre Spojené kráľovstvo;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia