Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2244(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0399/2018

Ingivna texter :

A8-0399/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0500

Antagna texter
PDF 120kWORD 45k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2018 för budgetåret 2018: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(2), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, slutgiltigt antagen den 30 november 2017(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(6),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2018 som kommissionen antog den 12 oktober 2018 (COM(2018)0704),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 som rådet antog den 26 november 2018 och översände till Europaparlamentet samma dag (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0399/2018), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 är att uppdatera både utgifts- och inkomstsidan i budgeten för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen.

B.  På utgiftssidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 en minskning av åtagande- och betalningsbemyndigandena för budgetposterna med 48,7 miljoner EUR respektive 44,7 miljoner EUR, i rubrik 1a ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning” och i rubrik 2 ”Hållbar tillväxt – naturresurser”.

C.  På inkomstsidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 en översyn av prognosen för traditionella egna medel (dvs. tullar och sockeravgifter), mervärdesskatt och bruttonationalinkomst (BNI), samt av budgeteringen av de berörda korrigeringarna för Förenade kungariket och finansieringen av dessa, vilka alla påverkar fördelningen av inbetalningar av egna medel från medlemsstaterna till unionens budget.

1.  Europaparlamentet välkomnar att genomförandet av programmen för 2014–2020 slutligen håller på att uppnå marschfart och endast leder till en mindre justering av utgiftssidan jämfört med de mycket betydande ändringsbudgetar som antogs 2016 och 2017. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att kompensera för de stora förseningar som ackumulerats under de senaste tre åren.

2.  Europaparlamentet noterar den tekniska process för ombalansering av egna medel som nödvändiggjorts genom översynen av prognoserna för traditionella egna medel och mervärdesskatt och genom uppdateringar av Förenade kungarikets korrigering.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2018.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2018 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 57, 28.2.2018, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy