Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2274(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0455/2018

Внесени текстове :

A8-0455/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0501

Приети текстове
PDF 133kWORD 51k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. (COM(2018)0900), в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета на 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид позицията относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. и предадена на Парламента на същия ден (15205/2018 – C8-0499/2018),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0455/2018),

A.  като има предвид, че Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции;

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни наличното финансиране в общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година, над тавана по функция 3, със сумата от 985 629 138 EUR за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

В.  като има предвид, че по време на тристранната среща на 4 декември 2018 г. представителите на Парламента и Съвета постигнаха съгласие за по-нататъшно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в размер на 178 715 475 EUR в резултат на допълнителното финансиране за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в подфункция 1а;

1.  изразява съгласие за мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 1 164 344 613 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

2.  заявява отново, че мобилизирането на средства по този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/276.)

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност