Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2274(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0455/2018

Předložené texty :

A8-0455/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0501

Přijaté texty
PDF 137kWORD 44k
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk Konečné znění
Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 12 této dohody,

–  s ohledem na nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Komise dne 30. listopadu 2018 (COM(2018)0900) v souladu s čl. 314 odst. 8 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na závěry třístranných jednání o rozpočtu ze dne 4. prosince 2018,

–  s ohledem na postoj k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Rada dne 11. prosince 2018 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0455/2018),

A.  vzhledem k tomu, že nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 nad rámec stropu okruhu 3 o částku  985 629 138 EUR na financování opatření týkajících se migrace, uprchlíků a bezpečnosti;

C.  vzhledem k tomu, že zástupci Parlamentu a Rady se během třístranných jednání o rozpočtu, které se konaly dne 4. prosince 2018, dohodli uvolnit z nástroje pružnosti dodatečné prostředky ve výši 178 715 475 EUR v důsledku posílení programů Horizont 2020 a Erasmus+ v podokruhu1a;

1.  souhlasí s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 1 164 344 613 EUR v prostředcích na závazky;

2.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je nezbytně nutné, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

3.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby pocházející z prostředků na závazky, které byly původně uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, je možné započítávat pouze nad rámec stropů VFR;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem posílení programů klíčových pro konkurenceschopnosti EU a financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2019/276.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí