Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2274(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0455/2018

Indgivne tekster :

A8-0455/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0501

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 49k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 11,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–  der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Kommissionen vedtog den 30. november 2018 (COM(2018)0900) i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF,

–  der henviser til konklusionerne af trepartsmødet den 4. december 2018,

–  der henviser til den holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Rådet vedtog den 11. december 2018 og fremsendte til Parlamentet den samme dag (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0455/2018),

A.  der henviser til, at formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder;

B.  der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2019, ud over loftet for udgiftsområde 3 med 985 629 138 EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet;

C.  der henviser til, at repræsentanter for Parlamentet og Rådet på budgettrepartsmødet den 4. december 2018 blev enige om en yderligere anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med 178 715 475 EUR som et resultat af styrkelsen af Horisont 2020 og Erasmus+‑programmerne under underudgiftsområde 1a;

1.  er enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 1 164 344 613 EUR i forpligtelsesbevillinger;

2.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som er fastsat i artikel 11 i forordningen om fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme, endnu en gang viser, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

3.  gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er tilvejebragt gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun kan medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne og til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2019/276).

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik