Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2274(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0455/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0455/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0501

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 51k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2018 (COM(2018)0900), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0455/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση, σε δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 3 με το ποσό των 985 629 138 EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 4ης Δεκεμβρίου 2018, να κινητοποιήσουν περαιτέρω τον μηχανισμό ευελιξίας για ποσό 178 715 475 EUR ως αποτέλεσμα των ενισχύσεων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Erasmus +» στον υποτομέα 1α·

1.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 1 164 344 613 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

3.  επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από τον μηχανισμό ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για την ενίσχυση προγραμμάτων καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2019/276.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου