Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2274(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0455/2018

Esitatud tekstid :

A8-0455/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0501

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 50k
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 30. novembril 2018. aastal vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 314 lõikele 8 vastu võetud Euroopa Liidu 2019. aasta uut üldeelarve projekti (COM(2018)0900),

–  võttes arvesse 4. detsembri 2018. aasta eelarveteemaliste kolmepoolsete läbirääkimiste järeldusi,

–  võttes arvesse 11. detsembril 2018. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0455/2018),

A.  arvestades, et paindlikkusinstrumendi eesmärk on teataval eelarveaastal rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2019. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 985 629 138 euroga, et rahastada meetmeid rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajad leppisid 4. detsembri 2018. aasta eelarveteemalistel kolmepoolsetel läbirääkimistel kokku võtta programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ tugevdamise tõttu alamrubriigis 1a lisaks kasutusele paindlikkusinstrument summas 178 715 475 eurot;

1.  nõustub paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 1 164 344 613 eurot kulukohustuste assigneeringutena;

2.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, mis on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 11, näitab veel kord tungivat vajadust liidu eelarve suurema paindlikkuse järele;

3.  kordab oma ammust seisukohta, et paindlikkusinstrumendi raames varem võetud kulukohustustest tulenevaid makseid võib arvestada üksnes väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

4.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2019/276).

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika