Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2274(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0455/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0455/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2018 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0501

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 50k
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kuru saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu Komisija pieņēma 2018. gada 30. novembrī (COM(2018)0900),

–  ņemot vērā 2018. gada 4. decembrī notikušā budžeta trialoga secinājumus,

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 11. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Parlamentam (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0455/2018),

A.  tā kā elastības instruments ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā varētu finansēt skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā pieejamo finansējumu, par 985 629 138 EUR pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā;

C.  tā kā Parlamenta un Padomes pārstāvji budžeta trialogā 2018. gada 4. decembrī vienojās izmantot elastības instrumentu vēl 178 715 475 EUR apmērā saistībā ar līdzekļu palielinājumiem pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un programmai Erasmus+ 1.a izdevumu kategorijā,

1.  piekrīt elastības instrumenta izmantošanai 1 164 344 613 EUR apmērā saistību apropriācijās;

2.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

3.  atkārtoti pauž savu izsenis deklarēto uzskatu, ka maksājumi, kas izriet no elastības instrumentā iepriekš uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, tostarp tās pielikumu, nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā stiprināt svarīgākās programmas ES konkurētspējai un finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2019/276.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika