Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2274(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0455/2018

Teksty złożone :

A8-0455/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0501

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 50k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęty przez Komisję dnia 30 listopada 2018 r. (COM(2018)0900) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęte przez Radę dnia 11 grudnia 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0455/2018),

A.  mając na uwadze, że instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie w danym roku budżetowym jasno określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 powyżej pułapu dla działu 3. o kwotę 985 629 138 EUR na finansowanie środków w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że podczas rozmów trójstronnych w sprawie budżetu w dniu 4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Parlamentu i Rady uzgodnili dalsze uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 178 715 475 EUR w wyniku wzmocnienia programów „Horyzont 2020” i Erasmus + w poddziale 1a;

1.  zgadza się na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 1 164 344 613 mln EUR w środkach na zobowiązania;

2.  zaznacza, że uruchomienie tego instrumentu zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii;

3.  powtarza wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK:

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu wzmocnienia kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE i sfinansowania natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2019/276.)

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności