Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2274(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0455/2018

Texte depuse :

A8-0455/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0501

Texte adoptate
PDF 127kWORD 50k
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg
Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 11,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 12,

–  având în vedere noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 30 noiembrie 2018 (COM(2018)0900), în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din TFUE,

–  având în vedere concluziile trilogului bugetar din 4 decembrie 2018,

–  având în vedere poziția privind cel de-al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 11 decembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0455/2018),

A.  întrucât Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta, cu suma de 985 629 138 EUR peste plafonul de la rubrica 3, finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 unor măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

C.  întrucât reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului au convenit, în cadrul trilogului bugetar din 4 decembrie 2018, să mobilizeze din Instrumentul de flexibilitate și suma de 178 715 475 EUR ca urmare a consolidării programelor Orizont 2020 și Erasmus+ de la subrubrica 1a,

1.  este de acord cu mobilizarea din Instrumentul de flexibilitate a sumei de 1 164 344 613 EUR în credite de angajament;

2.  reafirmă că mobilizarea acestui instrument, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

3.  își reiterează poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă peste plafoanele CFM;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2019/276.)

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate