Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2274(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0455/2018

Predkladané texty :

A8-0455/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0501

Prijaté texty
PDF 136kWORD 44k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 30. novembra 2018 (COM(2018)0900) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu zo 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na pozíciu k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 11. decembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0455/2018),

A.  keďže cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2019 nad rámec stropov okruhu 3 o sumu 985 629 138 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti;

C.  keďže zástupcovia Európskeho parlamentu a Rady sa v rámci rozpočtového trialógu 4. decembra 2018 dohodli na ďalšej mobilizácii nástroja flexibility vo výške 178 715 475 EUR v dôsledku posilnenia programov Horizont 2020 a Erasmus+ v podokruhu 1a;

1.  súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility vo výške 1 164 344 613 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

2.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je mimoriadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

3.  pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových pre konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a bezpečnostnými hrozbami

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2019/276.)

Posledná úprava: 21. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia