Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2274(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0455/2018

Ingivna texter :

A8-0455/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0501

Antagna texter
PDF 125kWORD 44k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 30 november 2018 (COM(2018)0900) i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 4 december 2018,

–  med beaktande av den ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 11 december 2018 och översände till Europaparlamentet samma dag (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0455/2018), och av följande skäl:

A.  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

B.  Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen skulle utnyttjas för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2019, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 985 629 138 EUR för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

C.  Företrädare för Europaparlamentet och rådet enades vid trepartsmötet om budgeten den 4 december 2018 om att utnyttja ytterligare medel inom ramen för flexibilitetsmekanismen till ett belopp på 178 715 475 EUR, till följd av förstärkningarna av programmen Horisont 2020 och Erasmus+ under underrubrik 1a.

1.  Europaparlamentet samtycker till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 1 164 344 613 EUR i åtagandebemyndiganden.

2.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

3.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt sedan länge att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen.

4.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

UROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för stärkande av program som är viktiga med avseende på EU:s konkurrenskraft och för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2019/276.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy