Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2074(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0453/2018

Внесени текстове :

A8-0453/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.3
CRE 12/12/2018 - 12.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0502

Приети текстове
PDF 127kWORD 51k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.
P8_TA(2018)0502A8-0453/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0453/2018),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/277.)

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност