Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2275(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0454/2018

Внесени текстове :

A8-0454/2018

Разисквания :

CRE 11/12/2018 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0503

Приети текстове
PDF 190kWORD 64k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 („Регламента за МФР“)(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(6)

—  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година(7),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 21 юни 2018 г. (COM(2018)0600),

—  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2018 г. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2018 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година(9),

—  като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от двадесет и един дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. (COM(2018)0900), в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета от 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид позицията относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. (15205/2018 – C8‑0499/2018),

—  като взе предвид член 88 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0454/2018),

1.  припомня, че „проектопакетът“, който беше договорен след трудни и интензивни преговори между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 4 декември 2018 г., се състои от две части: бюджета на Съюза за 2019 г., определен на 165 795,6 милиона евро и 148 198,9 милиона евро, съответно под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, и четири съвместни изявления, както и едно едностранно изявление;

2.  подчертава, че, въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на реалната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на Съюза, целта на Парламента е да осигури за Съюза бюджет, който да може да обезпечи осезаеми ползи за гражданите и предприятията;

3.  приветства договореното общо ниво на бюджетните кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 1 728 милиона евро спрямо първоначално определеното от Съвета равнище; изразява задоволство, че постигнатите по време на преговорите увеличения на стойност 943 милиона евро съответстват на основните политически приоритети на Парламента, а именно за подкрепа на изследователите, младите хора, МСП, справянето с първопричините за миграцията, изменението на климата, увеличаването на сигурността за европейските граждани и отбраната;

4.  приветства увеличението на общото равнище на бюджетните кредити за плащания, договорени за 2019 г., с 2,4% спрямо 2018 г.; отбелязва обаче, че равнището на плащанията представлява едва 0,9% от БНД на Съюза; подчертава значението на съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, в което Парламентът и Съветът се ангажират да вземат необходимите решения за покриване на всички надлежно обосновани потребности;

5.  изразява съжаление за това, че под претекста, че не разполага с необходимото време да анализира този въпрос, Съветът принципно отказа, в контекста на бюджетната процедура за 2019 г., всякаква дискусия за използването на новия член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, който позволява отменените суми за научни изследвания да бъдат предоставяни отново в рамките на годишната бюджетна процедура; поради това приканва Комисията да докладва най-малко два пъти годишно специално за отменените суми за изследователски програми и да предостави цялата необходима информация и всички елементи във връзка с член 15, параграф 3, като предложи използването му в контекста на бюджетната процедура за 2020 г.;

6.  изразява отново съжаление за това, че Парламентът, в качеството си на един от двата клона на бюджетния орган, не беше надлежно включен от Съвета и Комисията в разискванията относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция; изразява съжаление за безкомпромисната позиция на Съвета относно финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция, за който 2 милиарда евро ще бъдат предоставени от бюджета на Съюза, а 1 милиард евро – от държавите членки; посочва отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не трябва да се финансират за сметка на съществуващи външни проекти на Съюза; припомня, че поради нежеланието на Съвета таваните по настоящата МФР не бяха увеличени при междинния преглед, поради което МФР не осигурява достатъчна гъвкавост, за да се реагира на непредвидени обстоятелства; подчертава, че трябва да бъдат извлечени поуки за МФР за периода след 2021 г., за да се избегне, наред с другото, създаването на бюджетни спътници като Механизма за бежанците в Турция;

7.  в съответствие със съвместното изявление, договорено между Парламента, Съвета и Комисията, настоява договореното увеличение по програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в размер на 100 милиона евро чрез коригиращ бюджет през 2019 г. да не бъде финансирано посредством преразпределение от други програми, а с нови бюджетни кредити;

8.  с оглед на увеличената подкрепа, която Европол предоставя на държавите членки в рамките на сътрудничеството в областта на правоприлагането, и участието на Службата в борбата срещу тероризма и киберпрестъпността, приветства създаването на 10 допълнителни длъжности и свързаното с това увеличение на бюджетните кредити за Европол;

9.  приветства създаването на 5 длъжности и съответното увеличение на бюджетните кредити от Комисията в проектобюджета за 2019 г., за да се предотврати възникването на затруднения, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху производителността на съдилищата в контекста на новите дейности, осъществявани от Съда, и на непрекъснатото нарастване на работната натовареност, особено във връзка с Брексит; посочва обаче, че това, от което Съдът на ЕС наистина се нуждаеше, бяха 16 нови постоянни длъжности за спомагателните служби;

10.  приветства увеличението на средствата по бюджетния ред на ЕСВД за капацитета за стратегическа комуникация, за да може Съюзът да даде по-силен координиран отговор на предизвикателството, свързано с дезинформацията;

11.  одобрява позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, както и съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция;

12.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0089.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0182.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0311.
(9) Приети текстове, P8_TA(2018)0404.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРОЕКТОПАКЕТ

Бюджет за 2019 г. – Съвместни заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2019 г.

2.  Изявления

ОБЗОР

Съгласно проектопакета:

—  общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) в бюджета за 2019 г. се определя на 165 795,6 млн. евро. Общо това оставя марж под таваните по МФР за 2019 г. в размер на 1 291,1 млн. евро под формата на БКПЗ;

—  общото равнище на бюджетните кредити за плащания (БКП) в бюджета за 2019 г. се определя на 148 198,9 млн. евро;

—  от Инструмента за гъвкавост за 2019 г. за подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и за функция 3 (Сигурност и гражданство) е мобилизирана сумата 1 164,3 млн. евро под формата на БКПЗ;

—  общият марж за поетите задължения се използва в размер на 1 476,0 млн. евро за подфункция 1a (Конкурентоспособност за растеж и работни места), подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване) и функция 4 (Глобална Европа);

—  маржът за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2017 г., се компенсира с 253,9 млн. евро чрез неразпределените маржове по функция 5 (Администрация);

—  Комисията изчислява БКП за 2019 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2016, 2017, 2018 и 2019 г. на 961,9 млн. евро.

1.  БЮДЖЕТ за 2019 г.

Европейският парламент и Съветът са постигнали споразумение по съвместните заключения, изложени в раздели 1.1—1.6 по-долу.

1.1.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията във втория проектобюджет (ПБ).

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички изпълнителни агенции се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

Пилотни проекти/Подготвителни действия

Беше договорен пакет от 75 пилотни проекта/подготвителни действия (ПП/ПД) съгласно предложеното от Комисията във втория ПБ. Когато се счита, че дадени пилотни проекти или подготвителни действия са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие.

Този пакет, предложен от Европейския парламент при неговото четене на първоначалния ПБ, е напълно съобразен с таваните за ПП/ПД във Финансовия регламент.

1.2.  Разходни функции във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

Подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места)

БКПЗ се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ, но с корекциите, посочени в таблицата по-долу.

 

 

 

 

(в евро)

Бюджетен ред/ Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

Втори ПБ за 2019 г.

Бюджет за 2019 г.

Разлика

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

+150 000 000

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

252 946 905

260 946 905

+8 000 000

08 02 08

Инструмент за МСП

541 589 527

641 589 527

+100 000 000

09 04 01 01

Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

429 937 089

442 937 089

+13 000 000

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

916 586 364

945 586 364

+29 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

+40 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

2 411 836 200

2 441 036 200

+29 200 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

175 070 000

185 870 000

+10 800 000

ОБЩО

 

 

+190 000 000

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 23 335,4 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по подфункция 1а, като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 74,7 млн. евро и се мобилизират 178,7 млн. евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 57 192,0 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по подфункция 1б и като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 350,0 млн. евро.

Функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 59 642,1 млн. евро, при което остава марж от 701,9 млн. евро.

Функция 3 (Сигурност и гражданство)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 3 786,6 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 3, и се мобилизират средства в размер на 985,6 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4 (Глобална Европа)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 11 319,3 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по функция 4 и като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 1 051,3 млн. евро.

Функция 5 (Администрация)

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и размерът на кредитите се определят на равнищата, предложени от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това, след като се вземат предвид ПП/ПД (4,1 млн. евро), предложени по раздел 1.1 по-горе, одобреното равнище на БКПЗ се определя на 9 943,0 млн. евро, при което остава марж в размер на 589,1 млн. евро под тавана на разходите на функция 5, след като са използвани 253,9 млн. евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

Специални инструменти: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Резерв за спешна помощ (РСП) и Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

БКПЗ за ЕФПГ, за РСП и за ФСЕС се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

1.3.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2019 г. се определя на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

1.4.  Забележки към бюджета

Забележките към бюджета, предложени от Комисията във втория ПБ, се одобряват, с изключение на забележките за следните бюджетни редове:

—  статия 08 02 08 (Инструмент за МСП) в бюджетния раздел за Комисията, където се одобрява текстът, предложен в първоначалния ПБ;

—  позиция 2 2 1 4 (Капацитет за стратегическа комуникация) в бюджетния раздел за Европейската служба за външна дейност, където се одобрява текстът, включен в четенето на първоначалния ПБ от Европейския парламент.

1.5.  Номенклатура

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията във втория ПБ, се одобрява.

1.6.  Резерви

Резервите, предложени от Комисията във втория ПБ, се одобряват. Освен това сума в размер на 19 321 000 евро е поставена в резерва като БКПЗ и БКП за статия 18 03 02 (Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) до приемането на предложението на Комисията (COM(2018)0632) от 12 септември 2018 г.

2.  ИЗЯВЛЕНИЯ

2.1.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

„Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно и отблизо изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на изискванията за бюджетни кредити за плащания през 2019 г.

Ако данните показват, че вписаните в бюджета за 2019 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на нуждите, Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи възможно най-скоро подходящо решение, наред с другото, коригиращ бюджет, с цел да се даде възможност на бюджетния орган да вземе навреме всички необходими решения за надлежно обоснованите потребности. Когато е приложимо, Европейският парламент и Съветът ще вземат под внимание спешността на въпроса.“

2.2.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно инициативата за младежка заетост

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет и потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин бюджетните ресурси за постигането на тази цел, и по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание натрупания опит в контекста на увеличението на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, което доведе до значителни изменения на програмите, за да се осигурят средства от Европейския социален фонд (ЕСФ), които да отговарят на подкрепата от специално разпределените средства за инициативата.

Във връзка с това Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи законодателно предложение за безпроблемното управление на увеличените бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост. Европейският парламент и Съветът се споразумяват да разгледат своевременно това предложение, като вземат предвид предстоящите избори за Европейски парламент, за да извършат препрограмирането през 2019 г. по възможно най-безпроблемен начин.“

2.3.  Едностранно изявление на Комисията относно инициативата за младежка заетост

„Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Комисията потвърждава, че когато тя представи актуализираното финансово програмиране и законодателното предложение за преразглеждане на Регламента за общоприложимите разпоредби, увеличените бюджетни средства за инициативата за младежка заетост, одобрени за 2019 г., няма да се разглеждат като изтегляне напред във времето на предвидената понастоящем сума за 2020 г.“

2.4.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно интегрирането на въпросите, свързани с климата

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят значението на изграждането на нисковъглеродна, ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика. За тази цел Европейският парламент и Съветът се споразумяха да инвестират поне 20% от бюджета на ЕС в периода 2014—2020 г. за свързани с климата разходи. Въпреки че бюджетът за 2019 г. сам по себе си постига целта от 20%, сегашната прогноза за целия период 2014—2020 г. показва, че средно 19,3% от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати за действия, свързани с климата, което се дължи предимно на забавянията в изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове в началото на периода.

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание това развитие и приканват Комисията да положи всички възможни усилия за постигане на целта от 20% за целия период 2014—2020 г.“

2.5.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно увеличаването на средствата за подфункция 1а чрез коригиращ бюджет

„Поради ограничената наличност на Инструмента за гъвкавост и общия марж за поетите задължения, Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за бюджет в размер на 100 млн. евро като коригиращ бюджет за 2019 г. за увеличаване на средствата за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“. Комисията ще представи този коригиращ бюджет, който няма да съдържа други елементи, веднага след приключването на техническите корекции по Многогодишната финансова рамка за 2020 г. през пролетта на 2019 г. Това не засяга обичайните технически корекции, които Комисията ще бъде приканена да внесе, за да гарантира надлежното изпълнение на бюджета за 2019 г.

Европейският парламент и Съветът се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2019 г.“

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност