Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2275(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0454/2018

Předložené texty :

A8-0454/2018

Rozpravy :

CRE 11/12/2018 - 20

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0503

Přijaté texty
PDF 202kWORD 53k
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o VFR“),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2018 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2018 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019(7),

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Komise dne 21. června 2018 (COM(2018)0600),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Rada dne 4. září 2018 a postoupila Evropskému parlamentu dne 13. září 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2018 o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2019(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2018 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019(9),

–  s ohledem na skutečnost, že dohodovací výbor se nedohodl na společném návrhu ve lhůtě dvaceti jednoho dne podle čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Komise dne 30. listopadu 2018 (COM(2018)0900) v souladu s čl. 314 odst. 8 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na závěry třístranných jednání o rozpočtu, která se konala dne 4. prosince 2018,

–  s ohledem na postoj k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který přijala Rada dne 11. prosince 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  s ohledem na článek 88 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0454/2018),

1.  připomíná, že „návrh balíčku“, na němž se po obtížném a intenzivním vyjednávání dohodly Parlament a Rada při třístranných jednáních dne 4. prosince 2018, má dvě součásti: rozpočet Unie na rok 2019, který byl stanoven ve výši 165 795,6 milionu EUR v prostředcích na závazky a ve výši 148 198,9 milionu EUR v prostředcích na platby, a čtyři společná prohlášení a rovněž jedno jednostranné prohlášení;

2.  zdůrazňuje, že ačkoli návrh rozpočtu (NR) ve znění pozměněném Radou zcela neodpovídá skutečné potřebě udržitelného, koherentního a efektivního rozpočtu Unie, klade si Parlament za cíl poskytnout Unii rozpočet, který je s to přinést hmatatelné přínosy občanům a podnikům;

3.  vítá celkovou dohodnutou výši prostředků na závazky, která představuje zvýšení oproti původnímu čtení Rady o 1 728 milionů EUR; je potěšen tím, že ke zvýšením, kterých dosáhl při jednáních, v celkové výši 943 milionů EUR dochází u hlavních politických priorit Parlamentu, tj. u prostředků na podporu výzkumných pracovníků, mladých lidí, malých a středních podniků, řešení základních příčin migrace, změny klimatu, zvýšení bezpečnosti občanů Unie a obrany;

4.  vítá skutečnost, že celková výše prostředků na platby dohodnutá pro rok 2019 se zvyšuje oproti rozpočtu na rok 2018 o 2,4 %; podotýká však, že výše prostředků na platby představuje pouze 0,9 % HND Unie; zdůrazňuje, jak důležité je společné prohlášení k prostředkům na platby, v němž se Parlament a Rada zavazují, že učiní nezbytná rozhodnutí k pokrytí veškerých řádně odůvodněných potřeb;

5.  lituje toho, že Rada pod záminkou toho, že neměla potřebný čas tuto možnost analyzovat, principiálně odmítla v rámci rozpočtového procesu pro rok 2019 jakoukoli diskusi o využití nového čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, který umožňuje opětovně poskytnout v rámci ročního rozpočtového procesu částky prostředků na výzkum, u nichž bylo zrušeno přidělení na závazek; vyzývá proto Komisi, aby nejméně dvakrát ročně specificky informovala rozpočtový orgán o částkách prostředků na výzkumné programy, u nichž bylo zrušeno přidělení na závazek, a poskytla veškeré relevantní informace a údaje k čl. 15 odst. 3 a navrhla jeho použití v rámci rozpočtového procesu pro rok 2020;

6.  znovu vyjadřuje politování nad tím, že Parlament jako jednu ze složek rozpočtového orgánu nezapojily Rada a Komise náležitým způsobem do diskusí o prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (FRT); lituje nekompromisního postoje Rady ve věci financování druhé tranše nástroje FRT, na které přispěje rozpočet Unie částkou 2 miliard EUR, zatímco členské státy částkou 1 miliardy EUR; opakuje svůj dlouholetý postoj, že nové iniciativy nesmějí být financovány na úkor stávajících projektů Unie v oblasti vnější činnosti; připomíná, že vinou neochoty Rady nebyly při přezkumu v polovině období zvýšeny stropy současného VFR a VFR nedisponuje dostatečnou flexibilitou, aby bylo možno reagovat na nepředvídané okolnosti; zdůrazňuje, že to musí být poučením pro VFR na období po roce 2021, aby nedocházelo mj. k vytváření rozpočtových satelitů, jakými jsou nástroje typu FRT;

7.  v souladu se společným prohlášením, na němž se dohodly Parlament, Rada a Komise, trvá na tom, že dohodnuté navýšení prostředků pro programy Horizont 2020 a Erasmus+ o 100 milionů EUR formou opravného rozpočtu v roce 2019 nebude financováno přesuny prostředků z jiných programů, nýbrž novými finančními prostředky;

8.  vzhledem ke zvýšené podpoře, kterou poskytuje Europol členským státům v rámci spolupráce v oblasti prosazování práva, a k jeho zapojení do boje proti terorismu a kyberkriminalitě vítá vytvoření 10 dalších pracovních míst a s nimi související zvýšení prostředků pro Europol;

9.  vítá vytvoření 5 pracovních míst a s nimi související zvýšení prostředků Komisí v NR 2019, aby se předešlo jakémukoli nahromadění práce, které by mohlo snížit produktivitu soudů v souvislosti s novými činnostmi Soudního dvora a s neustále rostoucí pracovní zátěží zvláště kvůli brexitu; upozorňuje však na to, že skutečnou potřebou, jak ji formuloval ESD, bylo 16 nových stálých pracovních míst pro podpůrné služby;

10.  vítá navýšení prostředků v rozpočtové položce ESVČ na kapacitu pro strategickou komunikaci, aby se podařilo zajistit silnější koordinovanou reakci Unie na problém dezinformací;

11.  schvaluje postoj Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 a také společná prohlášení, která jsou přílohou tohoto usnesení;

12.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0089.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2018)0311.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2018)0404.


PŘÍLOHA

NAVRŽENÝ BALÍČEK

Rozpočet na rok 2019 – Společné závěry

Tyto společné závěry se vztahují na následující oddíly:

1.  Rozpočet na rok 2019

2.  Prohlášení

Souhrnný přehled

Podle prvků společných závěrů:

–  celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2019 je stanovena na 165 795,6 milionu EUR. Rozpětí ponechané pro rok 2019 pod stropy víceletého finančního rámce tak činí v případě prostředků na závazky celkem 1 291,1 milionu EUR;

–  celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2019 je stanovena na 148 198,9 milionu EUR;

–  z nástroje pružnosti je pro rok 2019 uvolněna částka 1 164,3 milionu EUR v prostředcích na závazky pro podokruh 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) a okruh 3 (Bezpečnost a občanství);

–  použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 1 476,0 milionu EUR pro podokruh 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruh 1b (Hospodářská, sociální a územní soudržnost) a okruh 4 (Globální Evropa);

–  rozpětí pro nepředvídané události mobilizované v roce 2017 je kompenzováno nepřidělenými rozpětími v rámci okruhu 5 (Správa) ve výši 253,9 milionu EUR;

–  výši prostředků na platby na rok 2019 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 odhaduje Komise na 961,9 milionu EUR.

1.  Rozpočet na rok 2019

Evropský parlament a Rada se dohodly na společných závěrech uvedených níže v oddílech 1.1 až 1.6.

1.1  Horizontální aspekty

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a na platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém návrhu rozpočtu (druhý NR).

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředcích na závazky a na platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR.

Pilotní projekty / přípravné akce

Byl dohodnut komplexní balíček 75 pilotních projektů a přípravných akcí, jak v druhém NR navrhla Komise. Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se tak usnadnilo provádění příslušné činnosti.

Tento balíček, který navrhl Evropský parlament při svém čtení původního návrhu rozpočtu, v plném rozsahu respektuje stropy pro pilotní projekty a přípravné akce, které jsou stanoveny ve finančním nařízení.

1.2  Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

Podokruh 1a

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR, avšak s úpravami uvedenými v následující tabulce.

 

 

 

 

(v EUR)

Rozpočtová položka / Program

Název

Změna v prostředcích na závazky

Druhý návrh rozpočtu 2019

Rozpočet na rok 2019

Rozdíl

1.1.31

Horizont 2020

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Dosažení evropského systému dopravy, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie — Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Celkem

 

 

190 000 000

Dohodnutý objem prostředků na závazky je tak stanoven na 23 335,4 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1a nezůstane žádné rozpětí, použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 74,7 milionu EUR a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 178,7 milionu EUR.

Okruh 1b

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR.

Dohodnutý objem prostředků na závazky je tak stanoven na 57 192,0 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1b nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 350,0 milionu EUR.

Okruh 2

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR.

Dohodnutý objem prostředků na závazky je tak stanoven na 59 642,1 milionu EUR, což ponechává rozpětí ve výši 701,9 milionu EUR.

Okruh 3

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR.

Dohodnutý objem prostředků na závazky je tak stanoven na 3 786,6 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 3 nezůstane žádné rozpětí a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 985,6 milionu EUR.

Okruh 4

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v druhém NR.

Dohodnutý objem prostředků na závazky je tak stanoven na 11 319,3 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 4 nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 1 051,3 milionu EUR.

Okruh 5

Počet míst v plánech pracovních míst orgánů a prostředky jsou stanoveny na úrovni navržené Komisí v druhém NR.

Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí (4,1 milionu EUR) navrhovaných výše v oddílu 1.1 je tak dohodnutý objem prostředků na závazky stanoven na 9 943,0 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 589,1 milionu EUR poté, co je z něj částkou 253,9 milionu EUR kompenzováno uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017.

Zvláštní nástroje: EGF, EAR a EUSF

Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (EAR) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU) jsou stanoveny na úrovni navržené Komisí v druhém návrhu rozpočtu.

1.3  Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2019 je stanovena na úrovni, kterou navrhla Komise v druhém NR.

1.4  Rozpočtové poznámky

Rozpočtové poznámky se schvalují ve znění navrženém Komisí v druhém NR, s výjimkou těchto rozpočtových položek:

—  článek 08 02 08 (Nástroj pro malé a střední podniky) v rozpočtovém oddílu Komise, u něhož se schvaluje text navržený v původním návrhu rozpočtu;

—  bod 2 2 1 4 (Kapacita pro strategickou komunikaci) v rozpočtovém oddílu Evropské služby pro vnější činnost, u něhož se schvaluje text vložený při čtení původního návrhu rozpočtu v Evropském parlamentu.

1.5  Nomenklatura

Rozpočtová nomenklatura se schvaluje v podobě navržené Komisí v druhém NR.

1.6  Rezervy

Rezervy se schvalují ve výši navržené Komisí v druhém NR. Kromě toho se do rezervy zapisuje částka 19 321 000 EUR v prostředcích na závazky i na platby, dokud nebude přijat návrh Komise (COM(2018)0632) ze dne 12. září 2018, pro účely článku 18 02 03 (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)).

2.  Prohlášení

2.1  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k prostředkům na platby

Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na plnění rozpočtu je nezbytné zajistit řádný vývoj plateb ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se předešlo abnormální výši neuhrazených faktur na konci roku.

Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby i nadále pečlivě a aktivně sledovala provádění programů na období 2014–2020. Za tímto účelem vyzývají Komisi, aby včas předložila aktualizované údaje týkající se stavu provádění a odhady požadavků na prostředky na platby v roce 2019.

Evropský parlament a Rada Komisi vyzývají, aby v případě, že z údajů vyplyne, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2019 nepostačují k pokrytí potřeb, předložila co nejdříve vhodné řešení, mimo jiné i opravný rozpočet, tak aby rozpočtový orgán mohl v příslušný okamžik přijmout v souvislosti s řádně odůvodněnými potřebami veškerá nezbytná rozhodnutí. Evropský parlament a Rada přihlédnou v příslušných případech k naléhavosti dané záležitosti.

2.2  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že snížení nezaměstnanosti mladých lidí představuje nadále vysokou a společnou politickou prioritu, a znovu potvrzují své odhodlání optimálně využívat rozpočtové prostředky k dosažení tohoto cíle, a to zejména prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

Evropský parlament a Rada berou na vědomí dosavadní zkušenosti získané v souvislosti s navýšením prostředků v rámci zvláštního přídělu na tuto iniciativu, jež vyvolalo rozsáhlé změny v programech, aby bylo možné poskytnout z Evropského sociálního fondu (ESF) nejméně stejně vysokou částku jako ze zvláštního přídělu iniciativy YEI.

Evropský parlament a Rada proto Komisi vyzývají, aby předložila legislativní návrh, který umožní bezproblémové čerpání navýšených rozpočtových prostředků této iniciativy. S ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu se oba orgány dohodly, že tento návrh urychleně projednají, aby byl v roce 2019 zajištěn co nejhladší průběh úprav programů.

2.3  Jednostranné prohlášení Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, Komise potvrzuje, že v okamžiku, kdy předloží aktualizované finanční plánování a legislativní návrh na revizi nařízení o společných ustanoveních, nebude navýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí dohodnuté pro rok 2019 považováno za předsunutí částky, která se v současnosti předpokládá pro rok 2020.

2.4  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o systematickém zohledňování změny klimatu

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají význam budování nízkouhlíkového hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu. Za tímto účelem se Evropský parlament a Rada dohodly, že nejméně 20 % rozpočtu EU bude během období 2014–2020 investováno do výdajů souvisejících se změnou klimatu. Přestože v rozpočtu na samotný rok 2019 je tento 20% cíl splněn, aktuální prognóza pro celé období 2014–2020 ukazuje, že na opatření v oblasti klimatu bude přiděleno v průměru 19,3 % rozpočtu EU, a to především z důvodu prodlení při zavádění evropských strukturálních a investičních fondů na počátku období.

Evropský parlament a Rada berou tento vývoj na vědomí a vyzývají Komisi, aby se maximálně vynasnažila tohoto 20% cíle za celé období 2014–2020 dosáhnout.

2.5  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o posílení podokruhu 1a prostřednictvím opravného rozpočtu

Z důvodu omezených možností nástroje pružnosti a celkového rozpětí pro závazky se Evropský parlament a Rada dohodly, že prostřednictvím opravného rozpočtu v roce 2019 vyčlení v rozpočtu částku 100 milionů EUR na posílení programů H2020 a Erasmus+. Komise tento opravný rozpočet, který nebude obsahovat žádné jiné prvky, předloží neprodleně poté, co bude na jaře 2019 dokončena technická úprava víceletého finančního rámce pro rok 2020 včetně výpočtu celkového rozpětí pro závazky. Tím nejsou dotčeny běžné technické opravy, k jejichž provedení bude Komise vyzvána, aby bylo zajištěno řádné plnění rozpočtu na rok 2019.

Rada a Evropský parlament se zavazují, že návrh opravného rozpočtu na rok 2019, který Komise předloží, urychleně projednají.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí