Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2275(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0454/2018

Indgivne tekster :

A8-0454/2018

Forhandlinger :

CRE 11/12/2018 - 20

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0503

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 61k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2018 om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4)20204 ("FFR-forordningen"),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til sin beslutning af 15. marts 2018 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019(7),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Kommissionen den 21. juni 2018 (COM(2018)0600),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Rådet den 4. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2018 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2019-budgetforslaget(8),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(9),

–  der henviser til, at Forligsudvalget ikke nåede til enighed om et fælles udkast inden fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Kommissionen vedtog den 30. november 2018 (COM(2018)0900) i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF,

–  der henviser til konklusionerne af trepartsmødet den 4. december 2018,

–  der henviser til den holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Rådet vedtog den 11. december 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0454/2018),

1.  minder om, at den "forslagspakke", som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet på trepartsmødet den 4. december 2018 efter vanskelige og intense forhandlinger, består af to dele: Unionens budget for 2019 fastsat til henholdsvis 165 795,6 mio. EUR og 148 198,9 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger og fire fælles erklæringer samt én ensidig erklæring;

2.  understreger, at forslaget til budget som ændret af Rådet ikke helt lever op til det reelle behov for et solidt, sammenhængende og effektivt EU-budget, men at Parlamentets mål er at skaffe Unionen et budget, der kan give borgerne og virksomhederne håndgribelige fordele;

3.  glæder sig over det samlede niveau af forpligtelsesbevillinger, der er opnået enighed om, og som udgør en stigning på 1,728 mio. EUR sammenlignet med Rådets oprindelige behandling; glæder sig over, at de under forhandlingerne opnåede forhøjelser på 943 mio. EUR er i overensstemmelse med Parlamentets vigtigste politiske prioriteter, nemlig at støtte forskere, unge og SMV'er, tackle de underliggende årsager til migration, klimaændringer, øge unionsborgernes sikkerhed, og forsvar;

4.  glæder sig over, at det aftalte samlede niveau for betalingsbevillinger for 2019 stiger med 2,4 % i forhold til 2018-budgettet; bemærker imidlertid, at niveauet for betalinger kun udgør 0,9 % af EU's BNI; understreger betydningen af den fælles erklæring om betalingsbevillinger, hvor Parlamentet og Rådet forpligter sig til at træffe de nødvendige beslutninger for at dække eventuelle behørigt begrundede behov;

5.  beklager, at Rådet under påskud af, at det ikke havde den nødvendige tid til at analysere det, inden for rammerne af budgetproceduren for 2019 af princip afviste enhver diskussion om at anvende den nye artikel 15, stk. 3, i finansforordningen, således at de frigjorte beløb fra forskning kunne stilles til rådighed igen inden for rammerne af den årlige budgetprocedure; opfordrer derfor Kommissionen til som minimum hvert andet år specifikt at aflægge beretning om de beløb, der er frigjort i forbindelse med forskningsprogrammer, og til at fremlægge alle relevante oplysninger og elementer vedrørende artikel 15, stk. 3, og foreslå anvendelse heraf i forbindelse med budgetproceduren for 2020;

6.  beklager endnu en gang, at Parlamentet, der er en af budgetmyndighedens to parter, ikke blev behørigt inddraget af Rådet og Kommissionen i drøftelserne om udvidelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; beklager Rådets kompromisløse holdning til finansieringen af den anden tranche af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, hvortil Unionens budget vil bidrage med 2 mia. EUR, mens medlemsstaterne vil bidrage med 1 mia. EUR; gentager sit mangeårige synspunkt om, at nye initiativer ikke må finansieres på bekostning af Unionens eksisterende eksterne projekter; minder om, at lofterne i den nuværende flerårige finansielle ramme på grund af Rådets modvilje ikke er blevet forhøjet i forbindelse med midtvejsrevisionen, og at den flerårige finansielle ramme har manglet tilstrækkelig fleksibilitet til at reagere på uforudsete omstændigheder; understreger, at man skal tage ved lære heraf med henblik på den flerårige finansielle ramme efter 2021 for bl.a. at undgå, at der oprettes budgetmæssige satellitter som f.eks. faciliteten for flygtninge i Tyrkiet;

7.  insisterer i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen på, at den aftalte styrkelse af programmerne Horisont 2020 og Erasmus+ på 100 mio. EUR i et ændringsbudget i 2019 ikke vil blive finansieret gennem omfordelinger fra andre programmer, men gennem nye bevillinger;

8.  glæder sig over oprettelsen af yderligere 10 stillinger og den dertil knyttede forhøjelse af bevillingerne til Europol i betragtning af den øgede støtte, som Europol yder medlemsstaterne inden for rammerne af retshåndhævelsessamarbejdet og dets deltagelse i bekæmpelsen af terrorisme og cyberkriminalitet;

9.  glæder sig over oprettelsen af 5 stillinger og den dermed forbundne forhøjelse af bevillinger fra Kommissionens side i 2019-budgetforslaget for at undgå flaskehalse, som kan være til skade for domstolenes produktivitet i forbindelse med nye aktiviteter, der er blevet iværksat af EU-Domstolen, og den fortsatte stigning i arbejdsbyrden, navnlig på grund af brexit; påpeger dog, at EU-Domstolens reelle behov var 16 nye faste stillinger til støttetjenesterne;

10.  glæder sig over styrkelsen af budgetposten for EU-Udenrigstjenesten vedrørende strategisk kommunikationskapacitet med henblik på at tilvejebringe en stærkere koordineret EU-reaktion på problemet med disinformation;

11.  godkender Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 og de fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

12.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(6) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0089.
(7) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0182.
(8) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0311.
(9) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0404.


BILAG

FORSLAGSPAKKE

Budget 2019 – fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende afsnit:

1.  Budget 2019

2.  Erklæringer

Oversigt

Forslagspakken indebærer følgende:

—  de samlede forpligtelsesbevillinger (FB) på 2019-budgettet fastsættes til 165 795,6 mio. EUR. Dette giver en margen under FFR-lofterne for 2019 på i alt 1 291,1 mio. EUR i FB

—  de samlede betalingsbevillinger (BB) på 2019-budgettet er fastsat til 148 198,9 mio. EUR

—  fleksibilitetsinstrumentet for 2019 anvendes med et beløb på 164,3 mio. EUR i FB for underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab)

—  den samlede margen for forpligtelser andrager 1 476,0 mio. EUR for underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (Økonomisk, social og territorial samhørighed) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa)

—  margenen til uforudsete udgifter i 2017 modregnes med 253,9 mio. EUR i uudnyttede margener under udgiftsområde 5 (Administration)

—  BB for 2019, der vedrører mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet i 2016, 2017 2018 og 2019, anslås af Kommissionen til 961,9 mio. EUR.

1.  Budgettet for 2019

Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om de fælles konklusioner i afsnit 1.1 til 1.6 nedenfor.

1.1.  Tværgående spørgsmål

Decentrale agenturer

EU's bidrag (i FB og BB) og antallet af stillinger i decentrale agenturer fastsættes på det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet budgetforslag (BF).

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i FB og BB) og antallet af stillinger i forvaltningsorganer fastsættes på det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet BF.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået enighed om en omfattende pakke på 75 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger (PP/FF), Kommissionen har foreslået i det andet BF. Når et PP eller en FF synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke, som Europa-Parlamentet foreslog i dets behandling af det oprindelige BF, overholder fuldt ud de lofter for PP/FF, der er fastlagt i finansforordningen.

1.2.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse)

FB fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet BF, men med de justeringer, der er angivet i nedenstående tabel.

 

 

 

 

(i EUR)

Budgetpost/ program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger

Andet 2019-BF

Budget 2019

Forskel

Horisont 2020

 

 

+150 000 000

08 02 03 04

Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og problemfrit

252 946 905

260 946 905

+8 000 000

08 02 08

SMV-instrument

541 589 527

641 589 527

+100 000 000

09 04 01 01

Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier

429 937 089

442 937 089

+13 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

916 586 364

945 586 364

+29 000 000

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

 

 

+40 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

2 411 836 200

2 441 036 200

+29 200 000

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

175 070 000

185 870 000

+10 800 000

I ALT

 

 

+190 000 000

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 23 335,4 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for underudgiftsområde 1a, den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på 74,7 mio. EUR, og der mobiliseres 178,7 mio. EUR gennem fleksibilitetsinstrumentet.

Underudgiftsområde 1b (Økonomisk, social og territorial samhørighed)

FB fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet DB.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 57 192,0 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for underudgiftsområde 1b, og den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på 350,0 mio. EUR.

Udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer)

FB fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet DB.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 59 642,1 mio. EUR, således at der er en margen på 701,9 mio. EUR.

Udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab)

FB fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet DB.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 3 786,6 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og der mobiliseres 985,6 mio. EUR gennem fleksibilitetsinstrumentet.

Udgiftsområde 4 (Et globalt Europa)

FB fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet DB.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 11 319,3 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 4, og at den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på 1 051,3 mio. EUR.

Udgiftsområde 5 (Administration)

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelser samt bevillingerne fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet BF.

Som følge heraf og efter hensyntagen til de i punkt 1.1 ovenfor foreslåede PP/FF (4,1 mio. EUR) er der opnået enighed om, at niveauet for FB fastsættes til 9 943,0 mio. EUR, således at der efter anvendelse af 253,9 mio. EUR af margenen til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2017 er en margen på 589,1 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.

Særlige instrumenter: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), nødhjælpsreserven og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)

FB til EGF, nødhjælpsreserven og EUSF fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet DB.

1.3.  Betalingsbevillinger

De samlede betalingsbevillinger i budgettet for 2019 fastsættes til det niveau, Kommissionen har foreslået i det andet BF.

1.4.  Budgetanmærkninger

De budgetanmærkninger, Kommissionen har foreslået i det andet BF, godkendes, bortset fra følgende budgetposter:

—  artikel 08 02 08 (SMV-instrument) i Kommissionens sektion af budgettet, hvor teksten foreslået i det oprindelige BF godkendes

—  konto 2 2 1 4 (Kapaciteten for Strategisk Kommunikation) i EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet, hvor teksten i Europa-Parlamentets behandling af det oprindelige BF godkendes.

1.5.  Kontoplan

Den kontoplan, Kommissionen har foreslået i det andet BF, godkendes.

1.6.  Reserves

De reserver, Kommissionen har foreslået i det andet BF, godkendes. Desuden opføres et beløb på 19 321 000 EUR i reserven i både FB og BB, indtil Kommissionens forslag (COM(2018)0632) af 12. september 2018 er vedtaget, til artikel 18 02 03 (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)).

2.  Erklæringer

2.1.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger

"Europa-Parlamentet og Rådet minder om, at der under hensyntagen til budgetgennemførelsen skal sikres en velordnet udvikling i betalingerne i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt niveau for ubetalte fakturaer ved årets udgang.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt at overvåge gennemførelsen af programmerne for 2014-2020. Med henblik herpå opfordrer de Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen med hensyn til gennemførelsen og overslag over behovene for betalingsbevillinger i 2019.

Hvis tallene viser, at de bevillinger, der er opført på 2019-budgettet, er utilstrækkelige til at dække behovet, opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremlægge en hensigtsmæssig løsning, bl.a. et ændringsbudget, for at give budgetmyndigheden mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger om behørigt berettigede behov i rette tid. Hvis det er relevant, vil Europa-Parlamentet og Rådet tage højde for sagens hastende karakter."

2.2.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et fælles politisk mål, som har høj prioritet, og bekræfter deres vilje til at gøre bedst mulig brug af de budgetmæssige midler for at nå dette mål, især gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig de tidligere erfaringer i forbindelse med forøgelsen af ressourcerne i den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som udløste omfattende ændringer af programmer for at mobilisere beløb fra Den Europæiske Socialfond (ESF) med henblik på at matche støtten fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge et lovgivningsforslag med henblik på gnidningsfri gennemførelse af de forøgede budgetmæssige midler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Europa-Parlamentet og Rådet er enige om hurtigt at behandle dette forslag under hensyntagen til det kommende valg til Europa-Parlamentet, for at omprogrammeringen i 2019 kan foregå så glat som muligt."

2.3.  Ensidig erklæring fra Kommissionen om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

"Uden at det berører budgetmyndighedens beføjelser, bekræfter Kommissionen, at den forøgelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der er opnået enighed om for 2019, ikke vil blive betragtet som en fremrykket bevilling af det beløb, der i øjeblikket er fastsat for 2020, når den fremlægger den ajourførte finansielle programmering og lovgivningsforslaget om revision af forordningen om fælles bestemmelser."

2.4.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om integrering af klimaindsatsen

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om betydningen af at opbygge en ressourceeffektiv og klimarobust lavemissionsøkonomi. Med henblik herpå er Europa-Parlamentet og Rådet enige om at investere mindst 20 % af EU's budget i klimarelaterede udgifter i perioden 2014-20. I gennemsnit - og selv om budgettet for 2019 alene når 20 %-målet - tyder den nuværende prognose for hele perioden 2014-2020 på, at 19,3 % af EU's budget afsættes til klimaindsatsen, hovedsageligt på grund af forsinkelser i gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde i starten af perioden.

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig denne udvikling og opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at nå 20 %-målet for hele perioden 2014-2020."

2.5.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om styrkelse af underudgiftsområde 1a gennem et ændringsbudget

"Som følge af de begrænsende disponible midler i fleksibilitetsinstrumentet og den samlede margen for forpligtelser er Europa-Parlamentet og Rådet blevet enige om at budgettere 100 mio. EUR i et ændringsbudget i 2019 for at styrke Horisont 2020 og Erasmus+. Kommissionen vil forelægge dette ændringsbudget, som ikke vil indeholde nogen andre elementer, så snart den tekniske justering af den flerårige finansielle ramme for 2020, herunder beregningen af den samlede margen for forpligtelser, er fuldført i foråret 2019. Dette berører ikke normale tekniske korrektioner, som Kommissionen vil blive anmodet om at foretage for at sikre en velordnet gennemførelse af budgettet for 2019.

Europa-Parlamentet og Rådet påtager sig hurtigt at behandle det forslag til ændringsbudget for 2019, som fremsættes af Kommissionen."

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik