Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2275(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0454/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0454/2018

Συζήτηση :

CRE 11/12/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0503

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 188kWORD 62k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) («ο κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(9),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συμφώνησε επί του κοινού κειμένου εντός των είκοσι μίας ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 314 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2018 (COM(2018)0900), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (15205/2018 – C8‑0499/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0454/2018),

1.  υπενθυμίζει ότι το «σχέδιο δέσμης» επί του οποίου, μετά από δύσκολες και εντατικές διαπραγματεύσεις, επήλθε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 4ης Δεκεμβρίου 2018 αποτελείται από δύο στοιχεία: τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2019 που καθορίζεται στο επίπεδο των 165 795,6 εκατομμυρίων EUR και 148 198,9 εκατομμυρίων EUR, αντιστοίχως, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, και τέσσερις κοινές δηλώσεις καθώς και μία μονομερή δήλωση·

2.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο δεν καλύπτει απόλυτα την πραγματική ανάγκη για έναν βιώσιμο, συνεπή και αποτελεσματικό προϋπολογισμό της ΕΕ, στόχος του Κοινοβουλίου είναι να αποκτήσει η Ένωση έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι σε θέση να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

3.  επιδοκιμάζει το συνολικό επίπεδο των συμφωνηθεισών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,728 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική ανάγνωση του Συμβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αυξήσεις ύψους 943 εκατομμυρίων EUR που επιτεύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις αντιστοιχούν στις κύριες πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, δηλαδή στη στήριξη των ερευνητών, των νέων, των ΜΜΕ, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και την άμυνα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε για το 2019 αυξάνεται κατά 2,4 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018· σημειώνει, ωστόσο, ότι το επίπεδο πληρωμών αντιπροσωπεύει μόλις το 0,9 % του ΑΕΕ της Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, στην οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις για την κάλυψη ενδεχόμενων δεόντως αιτιολογημένων αναγκών·

5.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο, με το πρόσχημα ότι δεν του δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος ανάλυσης, απέρριψε ως θέμα αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2019, κάθε συζήτηση για τη χρήση του νέου άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, που επιτρέπει να καθίστανται εκ νέου διαθέσιμα στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού τα ποσά που έχουν αποδεσμευτεί από την έρευνα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλλει τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση έκθεση σχετικά με τα ποσά που αποδεσμεύονται σε σχέση με προγράμματα έρευνας και να παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες και τα στοιχεία για το άρθρο 15 παράγραφος 3, καθώς και να προτείνει τη χρήση του εν λόγω άρθρου στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2020·

6.  εκφράζει και πάλι τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μερίμνησαν ώστε το Κοινοβούλιο, το οποίο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, να έχει τη δέουσα συμμετοχή στις συζητήσεις για την παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (ΜΠΤ)· θεωρεί λυπηρή την άτεγκτη στάση του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης του ΜΠΤ, στην οποία ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα συνεισφέρει 2 δισεκατομμύρια EUR, ενώ τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο EUR· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, λόγω της απροθυμίας του Συμβουλίου, τα ανώτατα όρια του τρέχοντος ΠΔΠ δεν αυξήθηκαν επ’ ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης και ότι το ΠΔΠ δεν διαθέτει επαρκή ευελιξία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα για το ΠΔΠ μετά το 2021 προκειμένου να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, η δημιουργία δορυφόρων του προϋπολογισμού όπως ο ΜΠΤ·

7.  εμμένει στην άποψη, βάσει της κοινής δήλωσης του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ότι η συμφωνηθείσα ενίσχυση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και Erasmus + ύψους 100 εκατομμυρίων EUR μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού το 2019 δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ανακατανομές από άλλα προγράμματα, αλλά με νέες πιστώσεις·

8.  επικροτεί, δεδομένης της αυξημένης στήριξης που παρέχει η Ευρωπόλ στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και της συμμετοχής της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος, τη δημιουργία 10 πρόσθετων θέσεων και τη σχετική αύξηση των πιστώσεων για την Ευρωπόλ·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία πέντε θέσεων και τη συναφή αύξηση πιστώσεων από την Επιτροπή στο ΣΠ 2019 προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιβράδυνση της ροής των εργασιών που θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για την παραγωγικότητα των δικαστηρίων στο πλαίσιο των νέων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Δικαστήριο και της συνεχούς αύξησης του φόρτου εργασίας, ιδίως λόγω του Brexit· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην πραγματικότητα το ΔΕΚ είχε ανάγκη από 16 νέες μόνιμες θέσεις για τις υπηρεσίες υποστήριξης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ για την ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας, προκειμένου να δοθεί ισχυρότερη συντονισμένη απάντηση της Ένωσης στην πρόκληση της παραπληροφόρησης·

11.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0089.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0182.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0311.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0404.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗΣ

Προϋπολογισμός 2019 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα ακόλουθα σημεία:

1.  Προϋπολογισμός 2019

2.  Δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

Σύμφωνα με το σχέδιο δέσμης:

—  το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) στον προϋπολογισμό του 2019 ορίζεται σε 165 795,6 εκατ. EUR. Επομένως, εναπομένει συνολικά περιθώριο ύψους 1 291,1 εκατ. EUR σε ΠΑΥ κάτω από τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2019·

—  το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) στον προϋπολογισμό του 2019 ορίζεται σε 148 198,9 εκατ. EUR·

—  ο Μηχανισμός Ευελιξίας κινητοποιείται το 2019 κατά ποσό 1 164,3 εκατ. EUR σε ΠΑΥ για τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και τον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια

—  το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιείται κατά ποσό 1 476,0 εκατ. EUR για τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), για τον υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) και τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο

—  το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες που κινητοποιήθηκε το 2017 αντισταθμίζεται κατά ποσό 253,9 εκατ. EUR με τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5 (Διοίκηση

—  Η Επιτροπή εκτιμά σε 961,9 εκατ. EUR τις ΠΠ του 2019 που σχετίζονται με την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019.

1.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τα κοινά συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στα σημεία 1.1 έως 1.6 κατωτέρω.

1.1.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε ΠΑΥ και σε ΠΠ) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή με το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε ΠΑΥ και σε ΠΠ) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Δοκιμαστικά σχέδια/Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Εγκρίνεται συνολική δέσμη 75 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ. Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από ισχύουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η εν λόγω δέσμη μέτρων, που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγνωση του αρχικού ΣΠ, τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα ΔΣ/τις ΠΕ που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.2.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Υποτομέας 1α

Οι ΠΑΥ ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ, αλλά με τις προσαρμογές που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

 

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

Δεύτερο ΣΠ 2019

 

Προϋπολογισμός 2019

Διαφορά

1.1.31 Ορίζοντας 2020

 

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

252 946 905

 

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

541 589 527

 

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

429 937 089

 

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

916 586 364

 

945 586 364

29 000 000

1.1.5 Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

 

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

2 411 836 200

 

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

175 070 000

 

185 870 000

10 800 000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

190 000 000

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται στα 23 335,4 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην εναπομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1α, να χρησιμοποιείται ποσό 74,7 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων και να κινητοποιείται ποσό 178,7 εκατ. EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας.

Υποτομέας 1β

Οι ΠΑΥ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται στα 57 192,0 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην εναπομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1β και να χρησιμοποιείται ποσό 350,0 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων.

Τομέας 2

Οι ΠΑΥ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται στα 59 642,1 εκατ. EUR, αφήνοντας περιθώριο 701,9 εκατ. EUR.

Τομέας 3

Οι ΠΑΥ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται στα 3 786,6 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην εναπομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3 και να κινητοποιείται ποσό 985,6 εκατ. EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας.

Τομέας 4 

Οι ΠΑΥ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται στα 11 319,3 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην εναπομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 και να χρησιμοποιείται ποσό 1 051,3 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων.

Τομέας 5 

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των οργάνων και οι πιστώσεις καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

Κατά συνέπεια, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα ΔΣ /οι ΠΕ (4,1 εκατ. EUR) που προτείνονται στο τμήμα 1.1 ανωτέρω, το συμφωνηθέν επίπεδο των ΠΑΥ ορίζεται σε 9 943,0 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να εναπομένει περιθώριο 589,1 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 253,9 εκατ. EUR από το περιθώριο για την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017.

Ειδικοί μηχανισμοί: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

Οι ΠΑΥ για το ΕΤΠ, το ΑΕΒ και το ΤΑΕΕ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

1.3.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2019 ορίζεται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

1.4.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού όπως πρότεινε η Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ εγκρίνονται, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

—  το άρθρο 08 02 08 (Μηχανισμός ΜΜΕ) του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή και για το οποίο εγκρίνεται το κείμενο που προτάθηκε στο αρχικό ΣΠ·

—  τη θέση 2 2 1 4 (Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας) του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και για το οποίο εγκρίνεται το κείμενο που περιλαμβανόταν στην ανάγνωση του αρχικού ΣΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1.5.  Ονοματολογία

Εγκρίνεται η ονοματολογία, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ.

1.6.  Αποθεματικά

Εγκρίνονται τα αποθεματικά, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο δεύτερο ΣΠ. Επιπλέον, ποσό 19 321 000 EUR έχει εγγραφεί στο αποθεματικό, τόσο σε ΠΑΥ όσο και σε ΠΠ εν αναμονή της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής (COM(2018)0632) της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για το άρθρο 18 02 03 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»)).

2.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

2.1.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την αποφυγή του υπερβολικού όγκου απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά και ενεργά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της εκτέλεσης και εκτιμήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστώσεων πληρωμών το 2019.

Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τού 2019 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων διορθωτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει τυχόν αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

2.2.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για να επιτύχουν τον σκοπό αυτό, και ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπό σημείωση την προηγούμενη εμπειρία από την αύξηση των πόρων των ειδικών κονδυλίων για την ΠΑΝ, κατά την οποία απαιτήθηκαν εκτεταμένες τροποποιήσεις προγραμμάτων ώστε η υποστήριξη που παρέχουν τα ποσά που διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) να είναι τουλάχιστον ίση με την υποστήριξη από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την απρόσκοπτη αξιοποίηση των αυξημένων δημοσιονομικών πόρων για την ΠΑΝ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να εξετάσουν ταχέως την εν λόγω πρόταση, λαμβανομένων υπόψη των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου η διαδικασία αναπρογραμματισμού για το 2019 να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

2.3.  Μονομερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι κατά την παρουσίαση του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων δεν θα θεωρήσει τη συμφωνηθείσα αύξηση των πόρων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων για το 2019 ως εμπροσθοβαρή καταβολή του ποσού που προβλέπεται επί του παρόντος για το 2020.

2.4.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι είναι σημαντικό να οικοδομηθεί μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Για τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να επενδύσουν κατά την περίοδο 2014-20 τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ σε δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. Παρ’ όλο που ο προϋπολογισμός του 2019 μεμονωμένα πετυχαίνει τον στόχο του 20%, από την τρέχουσα πρόβλεψη για ολόκληρη την περίοδο 2014-20 προκύπτει ότι θα διατεθεί κατά μέσο όρο το 19,3% του προϋπολογισμού της ΕΕ σε δράσεις για το κλίμα, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά την έναρξη της περιόδου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπό σημείωση την εξέλιξη αυτή και καλούν την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος του 20% για το σύνολο της περιόδου 2014-20.

2.5.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του υποτομέα 1α μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού

Λόγω των περιορισμένων διαθεσίμων του μηχανισμού ευελιξίας και του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να κινητοποιήσουν ποσό 100 εκατ. EUR σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2019 για την ενίσχυση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και Erasmus+. Η Επιτροπή θα υποβάλει τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν θα περιέχει άλλα στοιχεία, αφού ολοκληρωθεί, την άνοιξη του 2019, η τεχνική αναπροσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων. Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων συνήθων τεχνικών διορθώσεων, η Επιτροπή θα κληθεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2019 που υπέβαλε η Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου