Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2275(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0454/2018

Teksty złożone :

A8-0454/2018

Debaty :

CRE 11/12/2018 - 20

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0503

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 59k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(4) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019(7),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 21 czerwca 2018 r.(COM(2018)0600),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 13 września 2018 r. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2019(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(9),

–  uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy nie osiągnął porozumienia w sprawie wspólnego projektu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 30 listopada 2018 r. (COM(2018)0900) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Radę dnia 11 grudnia 2018 r. (15205/2018 – C8‑0499/2018),

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0454/2018),

1.  przypomina, że na „projekt pakietu” – uzgodnionego po trudnych i intensywnych negocjacjach przez Parlament i Radę podczas rozmów trójstronnych dnia 4 grudnia 2018 r. – składają się dwa elementy: budżet Unii na rok 2019, ustalony na poziomie 165 795,6 mln EUR w środkach na zobowiązania i 148 198,9 mln EUR w środkach na płatności, oraz cztery wspólne oświadczenia, a także jedno oświadczenie jednostronne;

2.  podkreśla, że chociaż projekt budżetu w wersji zmienionej przez Radę nie całkiem zaspokaja autentyczną potrzebę wyważonego, spójnego i skutecznego budżetu Unii, celem Parlamentu jest zapewnić Unii budżet, który może przynieść wymierne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom;

3.  z zadowoleniem przyjmuje uzgodniony ogólny poziom środków na zobowiązania, który został podniesiony o 1,728 mln EUR w stosunku do pierwotnego czytania Rady; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uzyskany w negocjacjach wzrost środków o 943 mln EUR odzwierciedla główne priorytety polityczne Parlamentu, a mianowicie wspieranie naukowców, młodych ludzi i MŚP, zwalczanie podstawowych przyczyn migracji i zmiany klimatu, zwiększanie bezpieczeństwa obywateli UE, a także kwestie obrony;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólny poziom środków na płatności uzgodniony na 2019 r. wzrósł o 2,4 % w porównaniu z budżetem na 2018 r.; zauważa jednak, że poziom płatności stanowi zaledwie 0,9 % DNB Unii; podkreśla znaczenie wspólnego oświadczenia w sprawie środków na płatności, w którym Parlament i Rada zobowiązują się podjąć niezbędne decyzje o zaspokojeniu należycie uzasadnionych potrzeb;

5.  ubolewa, że Rada, pod pretekstem, że nie miała wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie analizy, odmówiła dla zasady, w kontekście procedury budżetowej na 2019 r., wszelkiej dyskusji na temat wykorzystania nowego art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego, umożliwiającego ponowne udostępnienie umorzonych kwot przeznaczonych na badania w ramach rocznej procedury budżetowej; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby co najmniej dwa razy w roku przedstawiała sprawozdania dotyczące konkretnie umorzonych kwot na programy badawcze oraz aby przedstawiła wszystkie istotne informacje i elementy dotyczące art. 15 ust. 3 i zaproponowała jego wykorzystanie w kontekście procedury budżetowej dotyczącej 2020 r.;

6.  ponownie wyraża ubolewanie, że Parlament, będący jednym z dwóch organów władzy budżetowej, nie był należycie zaangażowany przez Radę i Komisję w dyskusje na temat rozszerzenia Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji; ubolewa nad bezkompromisowym stanowiskiem Rady w sprawie finansowania drugiej transzy Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, do której wkład z budżetu Unii wyniesie 2 mld EUR, podczas gdy państwa członkowskie zapłacą 1 mld EUR; przypomina o swoim ugruntowanym stanowisku, zgodnie z którym nowe inicjatywy nie mogą być finansowane kosztem istniejących unijnych projektów zewnętrznych; przypomina, że z powodu niechęci Rady pułapy obecnych WRF nie zostały zwiększone przy okazji śródokresowej rewizji, a WRF nie były wystarczająco elastyczne, aby można było reagować na nieprzewidziane okoliczności; podkreśla, że należy wyciągnąć wnioski w odniesieniu do WRF na okres po 2021 r., aby uniknąć między innymi tworzenia budżetowych satelitów, takich jak Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji;

7.  zgodnie ze wspólnym oświadczeniem uzgodnionym przez Parlament, Radę i Komisję nalega, aby uzgodnione wzmocnienie programów „Horyzont 2020” i Erasmus + w wysokości 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. nie było finansowane w drodze przeniesienia z innych programów, lecz z nowych środków;

8.  ze względu na zwiększone wsparcie, jakie Europol zapewnia państwom członkowskim w ramach współpracy organów ścigania, i jego zaangażowanie w walkę z terroryzmem i cyberprzestępczością, przyjmuje z zadowoleniem utworzenie 10 dodatkowych stanowisk oraz związany z tym wzrost środków na rzecz Europolu;

9.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie pięciu stanowisk i związane z tym zwiększenie przez Komisję środków w projekcie budżetu na 2019 r., aby zapobiec powstaniu zaległości, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wydajność sądów w kontekście nowych działań podejmowanych przez Trybunał oraz stale rosnącego obciążenia pracą, zwłaszcza w związku z brexitem; wskazuje jednak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potrzebował w rzeczywistości 16 nowych stanowisk stałych na potrzeby usług wsparcia;

10.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie pozycji budżetowej ESDZ przeznaczonej dla zespołu ds. strategicznej komunikacji, aby zapewnić bardziej skoordynowaną reakcję Unii na wyzwania związane z dezinformacją;

11.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, a także wspólne oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(6) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0089.
(7) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0182.
(8) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0311.
(9) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0404.


ZAŁĄCZNIK

PROJEKT PAKIETU

Budżet 2019 – wspólne wnioski

Niniejsze wspólne wnioski dotyczą następujących sekcji:

1.  Budżet 2019

2.  Oświadczenia

Ogólny zarys

Zgodnie z treścią wspólnych wniosków:

—  ogólny poziom środków na zobowiązania (śnz) w budżecie na 2019 r. ustalono na poziomie 165 795,6 mln EUR. Ogółem, zostawia to margines w kwocie 1 291,1 mln EUR w środkach na zobowiązania poniżej pułapów WRF na 2019 r.;

—  ogólny poziom środków na płatności (śnp) w budżecie na 2019 r. ustalono na poziomie 148 198,9 mln EUR;

—  instrument elastyczności na 2019 r. zostaje uruchomiony na kwotę 1 164,3 mln EUR w środkach na zobowiązania dla poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) oraz działu 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo);

—  łączny margines na zobowiązania wykorzystuje się na poziomie 1 476,0 mln EUR dla poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna) oraz działu 4 (Globalny wymiar Europy);

—  margines na nieprzewidziane wydatki uruchomiony w 2017 r. zostaje skompensowany kwotą 253,9 mln EUR z nieprzydzielonych marginesów w dziale 5 (Administracja);

—  środki na płatności w 2019 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 wyniosą – według szacunków Komisji – 961,9 mln EUR.

1.  Budżet 2019

Parlament Europejski i Rada uzgodniły wspólne wnioski ujęte w sekcjach 1.1–1.6 poniżej.

1.1.  Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim projekcie budżetu (drugi PB).

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Uzgadnia się kompleksowy pakiet 75 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych (PP/PA), zgodnie z propozycją Komisji w drugim PB. Jeżeli wydaje się, że dany PP lub PA są już objęte obowiązującą podstawą prawną, Komisja może przedstawić wniosek o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten, zaproponowany przez Parlament Europejski w jego stanowisku w sprawie czytania pierwotnego PB, w pełni przestrzega pułapów dla PP/PA przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

1.2.  Wydatki według działów ram finansowych – środki na zobowiązania

Poddział 1a

środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB, lecz z dostosowaniami szczegółowo przedstawionymi w tabeli poniżej.

 

 

 

 

(w EUR)

Linia budżetowa/Program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Drugi PB 2019

Budżet 2019

Różnica

1.1.31

„Horyzont 2020”

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Instrument MŚP

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Ogółem

 

 

190 000 000

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 23 335,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków poddziału 1a, z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 74,7 mln EUR i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 178,7 mln EUR.

Poddział 1b

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 57 192,0 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków poddziału 1b i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 350,0 mln EUR.

Dział 2

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 59 642,1 mln EUR, co daje margines w wysokości 701,9 mln EUR.

Dział 3

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 3 786,6 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 3 i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 985,6 mln EUR.

Dział 4

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 11 319,3 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 4 i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 1 051,3 mln EUR.

Dział 5

Liczbę stanowisk w planach zatrudnienia poszczególnych instytucji oraz środki ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie i po uwzględnieniu PP/PA (4,1 mln EUR) zaproponowanych w ramach sekcji 1.1 powyżej, uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 9 943,0 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 589,1 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, po wykorzystaniu 253,9 mln EUR marginesu na skompensowanie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

Środki na zobowiązania dla EFG, EAR i FSUE ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

1.3.  Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2019 r. ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

1.4.  Uwagi do budżetu

Zatwierdza się uwagi do budżetu w formie zaproponowanej przez Komisję w drugim PB, z wyjątkiem uwag dotyczących następujących linii budżetowych:

—  Artykuł 08 02 08 (Instrument MŚP) w sekcji budżetu dotyczącej Komisji – zatwierdza się tekst proponowany w pierwotnym PB;

—  Pozycja 2 2 1 4 (Zespół ds. strategicznej komunikacji) w sekcji budżetu dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zatwierdza się tekst zawarty w stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie czytania pierwotnego PB.

1.5.  Nomenklatura

Zatwierdza się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w drugim PB.

1.6.  Rezerwy

Zatwierdza się rezerwy zaproponowane przez Komisję w drugim PB. Ponadto kwota 19 321 000 EUR została umieszczona w rezerwie zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności w oczekiwaniu na przyjęcie wniosku Komisji (COM (2018) 632) z dnia 12 września 2018 r. odnoszącego się do artykułu 18 02 03 (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)).

2.  Oświadczenia

2.1.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

„Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie monitorowała i aktywnie realizowała programy na lata 2014–2020. W tym celu zwracają się do Komisji, by w odpowiednim czasie przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące stanu realizacji i szacunków w odniesieniu do wymogów w zakresie środków na płatności w 2019 r.

Jeżeli dane wskażą, że środki zapisane w budżecie na 2019 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Parlament Europejski i Rada zwrócą się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących należycie uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach, Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę pilny charakter danej sprawy”.

2.2.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że zmniejszenie bezrobocia młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych, i potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności za pomocą Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).

Parlament Europejski i Rada przyjmują do wiadomości dotychczasowe doświadczenia w kontekście zwiększenia zasobów szczególnej alokacji dla YEI, które spowodowały wiele zmian w programach po to, by z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zapewnić kwoty w wysokości dopasowanej do kwoty wsparcia ze szczególnej alokacji dla YEI.

W związku z tym Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o to, by przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący sprawnego wykonania zwiększonych zasobów budżetowych dla YEI. Parlament Europejski i Rada uzgadniają, że szybko przeanalizują ten wniosek, z uwzględnieniem zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, aby maksymalnie usprawnić przeprogramowanie w 2019 r.”

2.3.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej Komisja potwierdza, że zwiększenie środków dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uzgodnione na 2019 r. nie będzie traktowane jako wcześniejsze wydatkowanie kwoty obecnie przewidzianej na 2020 r., gdy przedstawi ona zaktualizowane programowanie finansowe i wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”.

2.4.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie uwzględniania kwestii związanych z klimatem

„Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, jak ważne jest budowanie gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu. W tym celu Rada i Parlament Europejski uzgodniły zainwestowanie co najmniej 20 % budżetu UE w wydatki związane z klimatem w latach 2014–2020. Pomimo tego, że sam budżet na 2019 r. osiąga cel równy 20 %, to bieżące prognozy na cały okres 2014–2020 wskazują, że na działania w dziedzinie klimatu zostanie przydzielonych średnio 19,3 % budżetu UE, głównie z uwagi na opóźnienia w realizacji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na początku tego okresu.

Rada i Parlament Europejski przyjmują do wiadomości tę sytuację i zwracają się do Komisji, by dołożyła wszelkich starań, aby osiągnąć cel równy 20 % w odniesieniu do całego okresu 2014–2020”.

2.5.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie wzmocnienia poddziału 1a za pomocą budżetu korygującego

„Ze względu na ograniczone dostępne środki z instrumentu elastyczności i łącznego marginesu na zobowiązania, Parlament Europejski i Rada uzgodniły zapisanie kwoty 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. w celu zasilenia programów „Horyzont 2020” i Erasmus+. Komisja przedstawi ten budżet korygujący, który nie będzie zawierał żadnych innych elementów, gdy tylko zostanie zakończone wiosną 2019 r. dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2020 r., obejmujące również obliczenie łącznego marginesu na zobowiązania. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich zwykłych korekt technicznych, których Komisja będzie musiała dokonać, aby zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu na 2019 r.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia projektu budżetu korygującego na 2019 r., który przedstawi Komisja”.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności