Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2275(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0454/2018

Texte depuse :

A8-0454/2018

Dezbateri :

CRE 11/12/2018 - 20

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0503

Texte adoptate
PDF 190kWORD 61k
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019(7),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 21 iunie 2018 (COM(2018)0600),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019(8),

–  având în vedere rezoluția sa din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(9),

–  având în vedere faptul că Comitetul de conciliere nu a ajuns la un acord asupra unui proiect comun în termenul de douăzeci și una de zile menţionat la articolul 314 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 30 noiembrie 2018 (COM(2018)0900), în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din TFUE,

–  având în vedere concluziile trilogului bugetar din 4 decembrie 2018,

–  având în vedere poziția privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 11 decembrie 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0454/2018),

1.  reamintește că „proiectul de pachet” convenit de Parlament și Consiliu, în urma unor negocieri dificile și intense în cursul trilogului din 4 decembrie 2018, este format din două elemente: bugetul Uniunii pentru exercițiul 2019, stabilit la un nivel de 165 795,6 milioane EUR în credite de angajament, respectiv 148 198,9 milioane EUR în credite de plată, și patru declarații comune, precum și o declarație unilaterală;

2.  subliniază că, deși proiectul de buget (PB), astfel cum a fost modificat de Consiliu, nu satisface întru totul necesitatea reală de sustenabilitate, coerență și eficiență a bugetului Uniunii, obiectivul Parlamentului este de a dota Uniunea cu un buget care să poată oferi beneficii tangibile pentru cetățeni și întreprinderi;

3.  salută nivelul general convenit pentru creditele de angajament, ce reprezintă o majorare cu 1 728 milioane EUR față de poziția inițială a Consiliului; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că majorările obținute la negocieri, în valoare de 943 milioane EUR, corespund principalelor priorități politice ale Parlamentului, și anume sprijinirea cercetătorilor, a tinerilor, a IMM-urilor, combaterea cauzelor profunde ale migrației, schimbările climatice, creșterea securității cetățenilor Uniunii, precum și apărarea;

4.  salută faptul că nivelul general convenit pentru creditele de plată pentru 2019 crește cu 2,4% față de bugetul 2018; constată, cu toate acestea, că nivelul plăților reprezintă doar 0,9 % din VNB-ul Uniunii; subliniază importanța declarației comune privind creditele de plată, prin care Parlamentul și Consiliul se angajează să ia deciziile necesare pentru a acoperi eventualele nevoi justificate în mod corespunzător;

5.  regretă că Consiliul a refuzat din principiu, în contextul procedurii bugetare 2019, orice discuție privind utilizarea noului articol 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, care permite ca sumele dezangajate de la cercetare să fie puse din nou la dispoziție în cadrul procedurii bugetare anuale, pretextând că nu are suficient timp pentru a o analiza; prin urmare, invită Comisia să prezinte, cel puțin de două ori pe an, un raport specific referitor la sumele dezangajate de la programele de cercetare și să ofere toate informațiile și elementele relevante privind articolul 15 alineatul (3) și să propună utilizarea acestuia în contextul procedurii bugetare 2020;

6.  își exprimă din nou regretul că Parlamentul, care este una din cele două componente ale autorității bugetare, nu a fost implicat în mod corespunzător de către Consiliu și Comisie în discuțiile privind extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia; regretă poziția intransigentă a Consiliului cu privire la finanțarea celei de a doua tranșe a Instrumentului pentru refugiații din Turcia, la care contribuția de la bugetul Uniunii va fi de 2 miliarde EUR, iar contribuția statelor membre va fi de 1 miliard EUR; își reiterează poziția de principiu, conform căreia nu trebuie finanțate inițiative noi în detrimentul proiectelor externe existente ale UE; reamintește că, din cauza reticenței Consiliului, plafoanele din actualul CFM nu au fost majorate cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei, iar CFM nu dispune de suficientă flexibilitate pentru a putea reacționa la circumstanțe neprevăzute; subliniază că trebuie să se tragă învățăminte pentru CFM post-2021, pentru a se evita, printre altele, crearea unor sateliți bugetari cum ar fi Instrumentele pentru refugiații din Turcia;

7.  în conformitate cu declarația comună convenită de Parlament, Consiliu și Comisie, insistă asupra faptului că consolidarea convenită a programelor Orizont 2020 și Erasmus+ cu 100 de milioane EUR printr-un buget rectificativ în 2019 nu va fi finanțată prin realocări de la alte programe, ci prin credite noi;

8.  având în vedere sprijinul sporit acordat de Europol statelor membre în cadrul cooperării în materie de aplicare a legii și implicarea sa în combaterea terorismului și a criminalității cibernetice, salută crearea a 10 posturi suplimentare și majorarea aferentă a creditelor pentru Europol;

9.  salută crearea a 5 posturi și majorarea aferentă a creditelor de către Comisie în PB 2019 pentru a preveni orice blocaj care ar putea afecta negativ productivitatea instanțelor în contextul în care Curtea a preluat noi sarcini și volumul de muncă a crescut continuu, în special din cauza Brexitului; subliniază, cu toate acestea, că pentru CJUE erau realmente necesare 16 posturi permanente noi pentru serviciile de sprijin;

10.  salută consolidarea liniei bugetare a SEAE pentru capacitatea de comunicare strategică, pentru a oferi un răspuns coordonat mai puternic al Uniunii la fenomenul dezinformării;

11.  aprobă poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, precum și declarațiile comune anexate la prezenta rezoluție;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general pentru exercițiul financiar 2019 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0089.
(7) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0182.
(8) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0311.
(9) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0404.


ANEXĂ

PROIECT DE PACHET

Bugetul 2019 – Concluzii comune

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1.  Bugetul 2019

2.  Declarații

Prezentare generală

Potrivit proiectului de pachet:

—  nivelul global al creditelor de angajament (c/a) din bugetul 2019 este stabilit la 165 795,6 milioane EUR. În ansamblu, acest lucru lasă o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2019, de 1 291,1 milioane EUR în c/a;

—  nivelul global al creditelor de plată (c/p) din bugetul 2019 este stabilit la 148 198,9 milioane EUR;

—  Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 este mobilizat pentru un cuantum de 1 164,3 milioane EUR în c/a pentru subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) și pentru rubrica 3 (Securitate și cetățenie);

—  marja globală pentru angajamente este utilizată la nivelul de 1 476,0 milioane EUR pentru subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă), subrubrica 1b (Coeziune economică, socială și teritorială) și rubrica 4 (Europa globală);

—  marja pentru situații neprevăzute mobilizată în 2017 se compensează cu un cuantum de 253,9 milioane EUR din marjele nealocate de la rubrica 5 (Administrație);

—  c/p din 2019 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2016, 2017, 2018 și 2019 sunt estimate de Comisie la 961,9 milioane EUR.

1.  Bugetul 2019

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra concluziilor comune incluse în secțiunile 1.1-1.6 de mai jos.

1.1.  Aspecte orizontale

Agenții descentralizate

Contribuția din partea UE (în c/a și c/p) și numărul de posturi pentru agențiile descentralizate sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea proiect de buget (PB).

Agenții executive

Contribuția din partea UE (în c/a și c/p) și numărul de posturi pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

S-a convenit asupra unui pachet cuprinzător de 75 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), astfel cum a fost propus de Comisie în al doilea PB. Când un PP sau o AP pare să fie acoperit(ă) de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet, propus de Parlamentul European în cadrul lecturii sale a PB inițial, respectă pe deplin plafoanele pentru PP/AP prevăzute în Regulamentul financiar.

1.2.  Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament

Rubrica 1a

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB, dar cu ajustările detaliate în următorul tabel.

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

Al doilea PB 2019

Bugetul 2019

Diferență

1.1.31

Orizont 2020

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punct de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Instrumentul pentru IMM-uri

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — Crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Educație, formare și sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Total

 

 

190 000 000

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 23 335,4 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la subrubrica 1a, asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 74,7 milioane EUR și asupra mobilizării a 178,7 milioane EUR prin Instrumentul de flexibilitate.

Rubrica 1b

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 57 192,0 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la subrubrica 1b, și asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 350,0 milioane EUR.

Rubrica 2

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

În consecință, nivelul convenit al c/a este stabilit la 59 642,1 milioane EUR, rămânând o marjă de 701,9 milioane EUR.

Rubrica 3

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 3 786,6 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 3, și asupra mobilizării a 985,6 milioane EUR prin Instrumentul de flexibilitate.

Rubrica 4

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 11 319,3 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 4, și asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 1 051,3 milioane EUR.

Rubrica 5

Numărul de posturi din schemele de personal ale instituțiilor și creditele sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

În consecință, și după luarea în calcul a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare (4,1 milioane EUR) propuse în cadrul secțiunii 1.1 de mai sus, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 9 943,0 milioane EUR, lăsând o marjă de 589,1 milioane EUR sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 5, după utilizarea sumei de 253,9 milioane EUR din marjă pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017.

Instrumente speciale: FEG, EAR și FSUE

Creditele de angajament pentru Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), rezerva pentru ajutoare de urgență (EAR) și Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

1.3.  Credite de plată

Nivelul global al creditelor de plată în bugetul 2019 este stabilit la nivelul propus de Comisie în al doilea PB.

1.4.  Comentarii bugetare

Comentariile bugetare, astfel cum au fost propuse de Comisie în al doilea PB, sunt aprobate, cu excepția următoarelor linii bugetare:

—  articolul 08 02 08 (Instrumentul pentru IMM-uri) din secțiunea din buget dedicată Comisiei, pentru care este aprobat textul propus în PB inițial;

—  postul 2 2 1 4 (Capacitatea de comunicare strategică) din secțiunea din buget dedicată Serviciului European de Acțiune Externă, pentru care este aprobat textul inclus în lectura Parlamentului European a PB inițial.

1.5.  Nomenclatură

Este aprobat nomenclatorul astfel cum a fost propus de Comisie în al doilea PB.

1.6.  Rezerve

Sunt aprobate rezervele astfel cum au fost propuse de Comisie în al doilea PB. În plus, este inclus în rezervă un cuantum de 19 321 000 EUR atât în c/a, cât și în c/p, până la adoptarea propunerii Comisiei [COM(2018)0632] din 12 septembrie 2018, pentru articolul 18 02 03 [Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și de Garda de Coastă (Frontex)].

2.  Declarații

2.1.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată

Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape și activă a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020. În acest scop, ele invită Comisia să prezinte în timp util cifre actualizate privind situația punerii în aplicare, precum și estimări referitoare la cerințele în materie de credite de plată în 2019.

În cazul în care cifrele arată că creditele înscrise în bugetul pentru 2019 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o soluție adecvată, printre altele un buget rectificativ, pentru a permite autorității bugetare să ia orice decizie necesară, la momentul oportun, pentru nevoile justificate. După caz, Parlamentul European și Consiliul vor ține seama de urgența situației.

2.2.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună înaltă și își reafirmă voința de a utiliza în modul cel mai bun posibil resursele bugetare pentru atingerea acestui obiectiv, în special prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI).

Parlamentul European și Consiliul iau act de experiența din trecut în contextul majorării resurselor aferente alocării specifice pentru YEI, care a declanșat modificări ample ale programelor cu scopul de a se furniza sume din Fondul social european (FSE) pentru a se atinge nivelul sprijinului furnizat din alocarea specifică pentru YEI.

Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind buna execuție a resurselor bugetare majorate ale YEI. Parlamentul European și Consiliul convin asupra unei examinări rapide a acestei propuneri, ținând seama de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, pentru a facilita cât mai mult posibil exercițiul de reprogramare din 2019.

2.3.  Declarație unilaterală a Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Comisia confirmă că, atunci când va prezenta programarea financiară actualizată și propunerea legislativă de revizuire a Regulamentului privind dispozițiile comune, nu va considera majorarea convenită pentru 2019 pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ca fiind o concentrare la începutul perioadei a cuantumului prevăzut în prezent pentru 2020.

2.4.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind integrarea aspectelor legate de schimbările climatice

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc importanța construirii unei economii cu emisii scăzute de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și rezilientă la schimbările climatice. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul au convenit să investească cel puțin 20 % din bugetul UE pentru cheltuieli legate de climă în perioada 2014-2020. În medie, chiar dacă bugetul pentru 2019 nu atinge de unul singur obiectivul de 20 %, previziunile actuale pentru întreaga perioadă 2014-2020 indică faptul că 19,3 % din bugetul UE va fi alocat acțiunilor climatice, în principal ca urmare a întârzierilor în punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene de la începutul perioadei.

Parlamentul European și Consiliul iau act de această evoluție și invită Comisia să depună toate eforturile pentru atingerea obiectivului de 20 % pentru întreaga perioadă 2014-2020.

2.5.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind consolidarea subrubricii 1a printr-un buget rectificativ

Având în vedere disponibilitățile limitate ale Instrumentului de flexibilitate și ale marjei globale pentru angajamente, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra unui cuantum de 100 de milioane EUR, printr-un buget rectificativ pentru 2019, în vederea consolidării programelor Orizont 2020 și Erasmus+. Comisia va prezenta acest buget rectificativ, care nu va conține niciun alt element, în primăvara anului 2019, de îndată ce va fi finalizată ajustarea tehnică a cadrului financiar multianual pentru anul 2020, inclusiv calcularea marjei globale pentru angajamente. Această procedură nu aduce atingere corecțiilor tehnice obișnuite pe care Comisia va fi invitată să le facă pentru a asigura o bună execuție a bugetului pentru 2019.

Parlamentul European și Consiliul se angajează să analizeze cu rapiditate proiectul de buget rectificativ pentru 2019 prezentat de Comisie.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate