Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2275(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0454/2018

Predkladané texty :

A8-0454/2018

Rozpravy :

CRE 11/12/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0503

Prijaté texty
PDF 201kWORD 54k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 21. júna 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2018 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019(9),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na druhý návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 30. novembra 2018 (COM(2018)0900) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu zo 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na pozíciu k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 11. decembra 2018 (15205/2018 – C8‑0499/2018),

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0454/2018),

1.  pripomína, že návrh balíka prijatý po intenzívnych rokovaniach medzi Európskym parlamentom a Radou v rámci trialógu 4. decembra 2018 pozostáva z dvoch prvkov: rozpočtu Únie na rok 2019 na úrovni 165 795,6 milióna EUR a 148 198,9 milióna EUR vo viazaných respektíve platobných rozpočtových prostriedkoch a štyroch spoločných vyhlásení, ako aj jedného jednostranného vyhlásenia;

2.  zdôrazňuje, že aj keď návrh rozpočtu po úpravách Rady úplne nezodpovedá skutočnej potrebe udržateľného, súdržného a efektívneho rozpočtu Únie, cieľom Európskeho parlamentu je zabezpečiť pre Úniu rozpočet, ktorý môže predstavovať skutočný prínos pre občanov a podniky;

3.  víta celkovú dohodnutú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá znamená zvýšenie o 1 728 miliónov EUR v porovnaní s pôvodným čítaním v Rade; víta skutočnosť, že zvýšenia dosiahnuté v rokovaniach vo výške 943 miliónov EUR zodpovedajú hlavným politickým prioritám Európskeho parlamentu, t. j. podpore výskumníkov, mladých ľudí, MSP, riešeniu základných príčin migrácie, zmene klímy, zvýšeniu bezpečnosti pre občanov Únie a obrane;

4.  víta skutočnosť, že celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkov dohodnutá na rok 2019 sa v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 zvyšuje o 2,4 %; konštatuje však, že úroveň platieb predstavuje len 0,9 % HND Únie; zdôrazňuje význam spoločného vyhlásenia o platobných rozpočtových prostriedkoch, v ktorom sa Európsky parlament a Rada zaväzujú prijať potrebné rozhodnutia na financovanie akýchkoľvek riadnych oprávnených potrieb;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada pod zámienkou toho, že nemala potrebný čas na analyzovanie tejto možnosti, v zásade odmietla v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 akúkoľvek diskusiu o uplatnení nového článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý by umožnil opätovné sprístupnenie súm určených na výskum, ktorých viazanosť bola zrušená, v rámci ročného rozpočtového postupu; vyzýva preto Komisiu, aby aspoň dvakrát ročne podávala správu osobitne o sumách na výskumné programy, ktorých viazanosť bola zrušená, a aby poskytla všetky relevantné informácie a prvky týkajúce sa článku 15 ods. 3 a navrhla jeho uplatnenie v rámci rozpočtového postupu na rok 2020;

6.  opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, ktorý je jednou z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, nie je riadne zapojený do diskusií Rady a Komisie o predĺžení nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); vyjadruje poľutovanie nad nekompromisnou pozíciou Rady, pokiaľ ide o financovanie druhej tranže FRT, na ktorú rozpočet Únie prispeje 2 miliardami EUR a členské štáty 1 miliardou EUR; opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich externých projektov Únie; pripomína, že vzhľadom na neochotu Rady sa stropy súčasného VFR pri príležitosti revízie v polovici obdobia nezvýšili a VFR nie je dostatočne flexibilný na to, aby bolo možné reagovať na nepredvídané okolnosti; zdôrazňuje, že pre VFR na obdobie po roku 2021 treba z toho vyvodiť dôsledky, aby sa okrem iného predišlo vytváraniu vedľajších rozpočtov, ako v prípade FRT;

7.  v súlade so spoločným vyhlásením, na ktorom sa dohodli Európsky parlament, Rada a Komisia, trvá na tom, že dohodnuté zvýšenie prostriedkov na programy Horizont 2020 a Erasmus+ vo výške 100 miliónov EUR v opravnom rozpočte na rok 2019 sa nebude financovať prostredníctvom presunov z iných programov, ale z nových rozpočtových prostriedkov;

8.  so zreteľom na zvýšenú podporu, ktorú Europol poskytuje členským štátom v rámci spolupráce v oblasti presadzovania práva, a na jeho zapojenie do boja proti terorizmu a počítačovej kriminalite víta vytvorenie 10 ďalších pracovných miest a súvisiace zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Europol;

9.  víta vytvorenie 5 pracovných miest a súvisiace zvýšenie rozpočtových prostriedkov Komisiou v NR 2019, aby sa predišlo prípadnému nahromadeniu práce, ktoré by mohlo znížiť produktivitu súdov, v súvislosti s novými činnosťami Súdneho dvora a neustálym zvyšovaním pracovnej záťaže najmä z dôvodu brexitu; upozorňuje však, že Súdny dvor v skutočnosti potreboval 16 nových stálych pracovných miest v podporných útvaroch;

10.  víta zvýšenie prostriedkov v rozpočtovom riadku ESVČ na kapacitu strategickej komunikácie s cieľom zabezpečiť dôraznejšiu koordinovanú odozvu Únie na problém dezinformácií;

11.  schvaľuje pozíciu Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ako aj spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto uzneseniu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0311.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2018)0404.


PRÍLOHA

NÁVRH BALÍKA

Rozpočet na rok 2019 – Spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú týchto oddielov:

1.  Rozpočet na rok 2019

2.  Vyhlásenia

Všeobecný prehľad

Podľa prvkov pre spoločné závery:

—  Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2019 predstavuje 165 795,6 milióna EUR. Celkovo tak vo viazaných rozpočtových prostriedkoch ostáva rezerva pod stropmi VFR na rok 2019 vo výške 1 291,1 milióna EUR.

—  Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2019 predstavuje 148 198,9 milióna EUR.

—  nástroj flexibility na rok 2019 sa mobilizuje vo výške 1 164,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pre podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

—  celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 1 476,0 milióna EUR na podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruh 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) a na okruh 4 (Globálna Európa).

—  rezerva na nepredvídané udalosti mobilizovaná v roku 2017 sa v sume 253,9 milióna EUR kompenzuje nepridelenými rezervami v rámci okruhu 5 (Administratíva).

—  podľa odhadu Komisie predstavujú platobné rozpočtové prostriedky na rok 2019 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v roku 2016, 2017, 2018 a 2019 sumu 961,9 milióna EUR.

1.  Rozpočet na rok 2019

Európsky parlament a Rada sa dohodli na záveroch uvedených v častiach 1.1. až 1.6 nižšie.

1.1.  Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest pre decentralizované agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom návrhu rozpočtu (druhý NR).

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Schválil sa komplexný balík 75 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) v znení navrhnutom Komisiou v druhom NR. Ak sa ukáže, že na pilotný projekt alebo prípravnú akciu sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento balík, ktorý navrhol Európsky parlament v rámci svojho čítania pôvodného návrhu rozpočtu, v plnej miere rešpektuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie ustanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.2.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Okruh 1a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR, ale so zmenami, ktoré sa podrobne uvádzajú v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Rozdiel

1.1.31

Horizont 2020

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Nástroj pre MSP

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Spolu

 

 

190 000 000

V dôsledku toho sa dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 23 335,4 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu podokruhu 1a nezostane žiadna rezerva, celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 74,7 milióna EUR a prostredníctvom nástroja flexibility sa mobilizuje suma 178,7, milióna EUR.

Okruh 1b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

V dôsledku toho sa dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 57 192,0 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu podokruhu 1b nezostane žiadna rezerva a celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 350,0 milióna EUR.

Okruh 2

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

V dôsledku toho sa dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 59 642,1 milióna EUR, pričom ostáva rezerva vo výške 701,9 milióna EUR.

Okruh 3

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

V dôsledku toho je dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 3 786,6 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a prostredníctvom nástroja flexibility sa mobilizuje suma 985,6 milióna EUR

Okruh 4

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

V dôsledku toho sa dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 11 319,3 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 nezostane žiadna rezerva a celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 1 051,3 milióna EUR.

Okruh 5

Počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií (4,1 milióna EUR) navrhnutých v oddiele 1.1 vyššie je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 9 943,0 milióna EUR, pričom zostáva rezerva vo výške 589,1 milióna EUR v rámci stropu výdavkov okruhu 5 EUR po použití sumy 253,9 milióna EUR z rezervy na kompenzáciu mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017.

Osobitné nástroje: EGF, rezerva na núdzovú pomoc a FSEÚ

Viazané rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervu na núdzovú pomoc a pre Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

1.3.  Platobné rozpočtové prostriedky

Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2019 sa stanovuje na úrovni navrhnutej Komisiou v druhom NR.

1.4.  Poznámky k rozpočtu

Poznámky k rozpočtu, ako ich navrhla Komisia v druhom NR, sa schvaľujú, okrem týchto rozpočtových riadkov:

—  článok 08 02 08 — Nástroj pre MSP z oddielu týkajúceho sa Európskej Komisie, v súvislosti s ktorým sa schvaľuje znenie navrhnuté v pôvodnom návrhu rozpočtu;

—  položka 2 2 1 4 — Kapacita strategickej komunikácie z oddielu rozpočtu týkajúceho sa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, v súvislosti s ktorou sa schvaľuje znenie zahrnuté do čítania pôvodného návrhu rozpočtu v Európskom parlamente.

1.5.  Nomenklatúra

Schvaľuje sa nomenklatúra navrhnutá Komisiou v druhom NR.

1.6.  Rezervy

Schvaľujú sa rezervy navrhnuté Komisiou v druhom NR. Okrem toho sa až do prijatia návrhu Komisie (COM(2018)0632) z 12. septembra 2018 vkladá v súvislosti s článkom 18 03 02 (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)) do rezervy suma vo výške 19 321 000 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch.

2.  Vyhlásenia

2.1.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k platobným rozpočtovým prostriedkom

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby naďalej dôsledne a aktívne monitorovala realizáciu programov na roky 2014 – 2020. Na tento účel vyzývajú Komisiu, aby včas predložila aktualizované číselné údaje o stave vykonávania a odhadoch týkajúcich sa požiadaviek na platobné rozpočtové prostriedky v roku 2019.

Ak z údajov vyplynie, že rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2019 nestačia na pokrytie potrieb, Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby čo najskôr predložila vhodné riešenie, okrem iného opravný rozpočet, s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu prijať včas všetky potrebné rozhodnutia pre riadne oprávnené potreby. Európsky parlament a Rada v relevantných prípadoch zohľadnia naliehavosť záležitosti.

2.2.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že zníženie nezamestnanosti mladých ľudí zostáva vysokou a spoločnou politickou prioritou a opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie čo najlepšie využiť rozpočtové zdroje na dosiahnutie tohto cieľa, a najmä prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI).

Európsky parlament a Rada si uvedomujú skúsenosti z minulosti v súvislosti so zvýšením zdrojov vo forme osobitne pridelených prostriedkov pre YEI, čo spôsobilo rozsiahle zmeny programov s cieľom poskytnúť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) zodpovedajúce podpore z osobitne pridelených prostriedkov pre YEI.

Európsky parlament a Rada preto vyzývajú Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na plynulú implementáciu zvýšených rozpočtových zdrojov pre YEI. Európsky parlament a Rada súhlasia, že tento návrh urýchlene preskúmajú, pričom zohľadnia nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, s cieľom zabezpečiť, aby programové zmeny v roku 2019 prebehli čo najplynulejšie.

2.3.  Jednostranné vyhlásenie Komisie k iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, Komisia potvrdzuje, že zvýšenie objemu prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2019 sa pri jej predkladaní aktualizovaného finančného plánovania a legislatívneho návrhu na revíziu nariadenia o spoločných ustanoveniach nebude považovať za predsunuté použitie sumy, ktorá je v súčasnosti plánovaná na rok 2020.

2.4.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k zohľadňovaniu problematiky zmeny klímy

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú význam vybudovania nízkouhlíkového hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje a odolného proti zmene klímy. Na tento účel sa Rada a Európsky parlament dohodli investovať v rokoch 2014 – 2020 aspoň 20 % rozpočtových prostriedkov EÚ vo forme výdavkov súvisiacich s klímou. V priemere – aj keď samotný rozpočet na rok 2019 dosiahne cieľ 20 % – súčasná predpoveď na celé obdobie 2014 – 2020 naznačuje, že na opatrenia v oblasti klímy sa pridelí 19,3 % rozpočtových prostriedkov EÚ, najmä v dôsledku oneskorení pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na začiatku tohto obdobia.

Rada a Európsky parlament berú na vedomie tento vývoj a vyzývajú Komisiu, aby vynaložila všetko úsilie na dosiahnutie cieľa 20 % za celé obdobie 2014 – 2020.

2.5.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k posilneniu podokruhu 1a prostredníctvom opravného rozpočtu

Z dôvodu obmedzenej dostupnosti nástroja flexibility a celkovej rezervy na záväzky sa Európsky parlament a Rada dohodli, že v roku 2019 zahrnú do opravného rozpočtu 100 miliónov EUR s cieľom posilniť program Horizont 2020 a program Erasmus+. Komisia predloží tento opravný rozpočet, ktorý nebude obsahovať žiadne iné prvky, hneď ako sa na jar 2019 dokončí technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2020 vrátane výpočtu celkovej rezervy pre záväzky. Tým nie sú dotknuté žiadne bežné technické opravy, o ktorých vykonanie bude Komisia požiadaná, aby sa zabezpečilo riadne plnenie rozpočtu na rok 2019.

Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene spracovať návrh opravného rozpočtu na rok 2019, ktorý Komisia predloží.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia