Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2275(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0454/2018

Predložena besedila :

A8-0454/2018

Razprave :

CRE 11/12/2018 - 20

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0503

Sprejeta besedila
PDF 174kWORD 61k
Sreda, 12. december 2018 - Strasbourg
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2018 o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2018 o splošnih smernicah za pripravo proračuna(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019(7),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 21. junija 2018 (COM(2018)0600),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2018 in posredoval Evropskemu parlamentu 13. septembra 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2018 o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019(9),

–  ob upoštevanju dejstva, da se spravnemu odboru v roku enaindvajsetih dni, določenem v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ni uspelo dogovoriti o skupnem besedilu,

–  ob upoštevanju drugega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 30. novembra 2018 (COM(2018)0900) v skladu s členom 314(8) PDEU,

–  ob upoštevanju sklepov trialoga o proračunu z dne 4. decembra 2018,

–  ob upoštevanju stališča o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 11. decembra 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  ob upoštevanju člena 88 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0454/2018),

1.  spominja, da je „osnutek svežnja“, o katerem sta se po težavnih in napornih pogajanjih na tristranskih pogovorih 4. decembra 2018 uspela sporazumeti Parlament in Svet, sestavljen iz dveh elementov: proračuna Unije za leto 2019, določenega na ravni 165 795,6 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 148 198,9 milijona EUR v odobritvah plačil, ter štirih skupnih in ene enostranske izjave;

2.  poudarja, da predlog proračuna, kot ga je spremenil Svet, sicer ne izpolnjuje vseh dejanskih potreb trajnostnega, skladnega in učinkovitega proračuna Unije, a je namen Parlamenta Uniji zagotoviti proračun, ki bo državljanom in podjetjem prinesel občutne koristi;

3.  pozdravlja dogovorjeno skupno raven odobritev za prevzem obveznosti, ki se je v primerjavi z zneskom v prvi obravnavi v Svetu povečala za 1,728 milijarde EUR; je zadovoljen, da se povečanje sredstev za 943 milijonov EUR, o katerem sta se strani sporazumeli v pogajanjih, nanaša na glavne politične prednostne naloge Parlamenta, namreč podporo raziskovalcem, mladim, malim in srednjim podjetjem, obravnavo temeljnih vzrokov migracije, boj proti podnebnim spremembam, povečanje varnosti državljanov EU in obrambo;

4.  pozdravlja, da se je skupna raven odobritev plačil, dogovorjena za leto 2019, v primerjavi s proračunom za leto 2018 povečala za 2,4 %; ugotavlja pa, da raven plačil predstavlja zgolj 0,9 % BND Unije; poudarja, kako pomembna je skupna izjava o odobritvah plačil, v kateri se Parlament in Svet zavežeta, da bosta sprejela sklepe, potrebne za kritje ustrezno utemeljenih potreb;

5.  obžaluje, da je Svet pod pretvezo, da ni imel na voljo dovolj časa za analizo, v okviru proračunskega postopka za leto 2019 pravzaprav zavrnil vsakršno razpravo o uporabi novega člena 15(3) finančne uredbe, ki omogoča, da se razveljavljeni zneski za raziskave znova uporabijo v letnem proračunskem postopku; zato poziva Komisijo, naj vsaj vsakega pol leta posebej poroča o razveljavljenih zneskih za raziskovalne programe, posreduje vse ustrezne informacije in elemente o členu 15(3) ter v okviru proračunskega postopka za leto 2020 predlaga njegovo uporabo;

6.  znova obžaluje, da Parlament kot ena od vej proračunskega organa ni bil ustrezno vključen v razprave Sveta in Komisije o podaljšanju instrumenta za begunce v Turčiji; obžaluje neomajno stališče Sveta o financiranju drugega obroka instrumenta za begunce v Turčiji, h kateremu se bo iz proračuna Unije prispevalo 2 milijardi EUR, medtem ko bodo države članice prispevale 1 milijardo EUR; ponavlja svoje dolgoletno stališče, da novih pobud ne bi smeli financirati v škodo obstoječih zunanjih projektov Unije; opozarja, da se zgornje meje sedanjega večletnega finančnega okvira ob vmesni reviziji zaradi nepripravljenosti Sveta niso povečale, zato večletni finančni okvir nima dovolj manevrskega prostora, da bi se lahko odzival na nepredvidene okoliščine; poudarja, da je treba pri večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2021 upoštevati nabrane izkušnje, da bi med drugim preprečili oblikovanje proračunskih satelitov, kot je instrument za begunce v Turčiji;

7.  v skladu s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije vztraja, da se dogovorjeno povečanje sredstev za programa Obzorje 2020 in Erasmus+ v znesku 100 milijonov EUR, za katerega bo v letu 2019 sprejeta sprememba proračuna, ne financira s prerazporeditvijo sredstev iz drugih programov, temveč z novimi odobritvami;

8.  glede na večjo podporo, ki jo Europol v okviru sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotavlja državam članicam, in njegovo vlogo pri boju proti terorizmu in kibernetski kriminaliteti pozdravlja oblikovanje 10 dodatnih delovnih mest in s tem povezano povečanje odobritev zanj;

9.  pozdravlja, da je Komisija v predlogu proračuna za leto 2019 oblikovala 5 delovnih mest in povečala z njimi povezane odobritve, da se preprečijo ozka grla, ki bi utegnila zmanjšati storilnost sodišč, ko gre za nove dejavnosti, ki jih je prevzelo Sodišče Evropske unije, in čedalje večjo delovno obremenitev, zlasti zaradi brexita; poudarja pa, da bi Sodišče Evropske unije dejansko potrebovalo 16 novih stalnih delovnih mest v podpornih službah;

10.  pozdravlja, da so se povečala sredstva v proračunski vrstici ESZD, namenjeni zmogljivosti strateškega komuniciranja, da bi omogočili odločnejše in usklajeno odzivanje Unije na izziv dezinformiranja;

11.  odobri stališče Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 ter skupne izjave, priložene tej resoluciji;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo predloži Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(2) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(3) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0089.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0182.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0311.
(9) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0404.


PRILOGA

OSNUTEK SVEŽNJA

Proračun za leto 2019 – skupni sklepi

Ti skupni sklepi vključujejo naslednje točke:

1.  Proračun 2019

2.  Izjave

KRATEK PREGLED

V skladu z osnutkom svežnja:

–  splošna raven odobritev za prevzem obveznosti (o. p. o.) v proračunu za leto 2019 znaša 165 795,6 milijona EUR. Do zgornjih mej večletnega finančnega okvira ostane za leto 2019 razlika v skupni višini 1 291,1 milijona EUR v o. p. o.;

–  skupna raven odobritev plačil (o. p.) v proračunu za leto 2019 znaša 148 198,9 milijona EUR;

–  instrument prilagodljivosti za leto 2019 se v okviru podrazdelka 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in razdelka 3 (Varnost in državljanstvo) uporabi v znesku 1 164,3 milijona EUR v o. p. o.;

–  skupna razlika do zgornje meje za obveznosti se v okviru podrazdelka 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta), podrazdelka 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija) in razdelka 4 (Evropa v svetu) uporabi v znesku 1 476,0 milijona EUR;

–  varnostna rezerva, uporabljena v letu 2017, v znesku 253,9 milijona EUR se izravna z nerazporejeno razliko do zgornje meje v razdelku 5 (Uprava);

–  po ocenah Komisije naj bi o. p., povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, v letu 2019 znašale 961,9 milijona EUR.

1.  PRORAČUN ZA LETO 2019

Evropski parlament in Svet sta dosegla dogovor o skupnih sklepih iz podtočk 1.1 do 1.6 spodaj.

1.1.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v o. p. o. in o. p.) in število delovnih mest za decentralizirane agencije bosta taka, kot ju v drugem predlogu proračuna (PP) predlaga Komisija.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (v o. p. o. in o. p.) in število delovnih mest za izvajalske agencije bosta taka, kot ju v drugem PP predlaga Komisija.

Pilotni projekti/pripravljalni ukrepi

Dogovorjen je celovit sveženj 75 pilotnih projektov/pripravljalnih ukrepov, kot ga v drugem PP predlaga Komisija. Če je pilotni projekt oziroma pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobritev na ustrezno pravno podlago, da omogoči izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju, ki ga je predlagal Evropski parlament v okviru svoje obravnave prvotnega PP, so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte/pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.2.  Odhodkovni razdelki v finančnem okviru – odobritve za prevzem obveznosti

Podrazdelek 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta)

o. p. o. so take, kot jih v drugem PP predlaga Komisija, vendar s prilagoditvami, podrobno opredeljenimi v naslednji preglednici:

 

 

 

 

(v EUR)

Proračunska vrstica/

program

Naslov

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

Drugi PP 2019

Proračun 2019

Razlika

Obzorje 2020

 

 

+150 000 000

08 02 03 04

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

252 946 905

260 946 905

+8 000 000

08 02 08

Instrument za MSP

541 589 527

641 589 527

+100 000 000

09 04 01 01

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

429 937 089

442 937 089

+13 000 000

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowske- Curie – ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

916 586 364

945 586 364

+29 000 000

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

 

 

+40 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

2 411 836 200

2 441 036 200

+29 200 000

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

175 070 000

185 870 000

+10 800 000

SKUPAJ

 

 

+190 000 000

Zato dogovorjena raven o. p. o. znaša 23 335,4 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1a ni več razlike do zgornje meje za odhodke ter se uporabita skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 74,7 milijona EUR in 178,7 milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

Podrazdelek 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija)

o. p. o. so take, kot jih v drugem PP predlaga Komisija.

Zato dogovorjena raven o. p. o. znaša 57 192,0 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1b ni več razlike do zgornje meje za odhodke in se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 350,0 milijona EUR.

Razdelek 2 (Trajnostna rast: naravni viri)

o. p. o. so take, kot je v drugem PP predlagala Komisija.

Zato dogovorjena raven o. p. o. znaša 59 642,1 milijona EUR, pri čemer razlika znaša 701,9 milijona EUR.

Razdelek 3 (Varnost in državljanstvo)

o. p. o. so take, kot jih v drugem PP predlaga Komisija.

Zato dogovorjena raven o. p. o. znaša 3 786,6 milijona EUR, pri čemer v razdelku 3 ni več razlike do zgornje meje za odhodke in se uporabi 985,6 milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

Razdelek 4 (Evropa v svetu)

o. p. o. so take, kot je v drugem PP predlagala Komisija.

Zato dogovorjena raven o. p. o. znaša 11 319,3 milijona EUR, pri čemer v razdelku 4 ni več razlike do zgornje meje za odhodke in se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 1 051,3 milijona EUR.

Razdelek 5 (Uprava)

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve so taki, kot jih v drugem PP predlaga Komisija.

Zato ob upoštevanju pilotnih projektov/pripravljalnih ukrepov (4,1 milijona EUR), predlaganih v podtočki 1.1 zgoraj, dogovorjena raven o. p. o. znaša 9 943,0 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje za odhodke v razdelku 5 po uporabi razlike v višini 253,9 milijona EUR za izravnavo uporabe varnostne rezerve v letu 2017 znaša 589,1 milijona EUR.

Posebni instrumenti: Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), rezerva za nujno pomoč (EAR) in Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF)

o. p. o. za ESPG, EAR in EUSF so take, kot jih v drugem PP predlaga Komisija.

1.3.  Odobritve plačil

Skupna raven odobritev plačil v proračunu za leto 2019 je taka, kot jo v drugem PP predlaga Komisija.

1.4.  Proračunske opombe

Odobrene so proračunske opombe, ki jih v drugem PP predlaga Komisija, razen za naslednje proračunske vrstice:

–  člen 02 08 08 (instrument za MSP) v oddelku proračuna, namenjenem Komisiji: zanj je odobreno besedilo, ki je bilo predlagano v prvotnem PP;

–  postavka 2 2 1 4 (Zmogljivost strateškega komuniciranja) v oddelku proračuna, namenjenem Evropski službi za zunanje delovanje: zanjo je odobreno besedilo, ki je bilo vključeno v obravnavo prvotnega PP v Evropskem parlamentu.

1.5.  Nomenklatura

Odobrena je nomenklatura, ki jo Komisija predlaga v drugem PP.

1.6.  Rezerve

Odobrene so rezerve, ki jih Komisija predlaga v drugem PP. Poleg tega se do sprejetja predloga Komisije (dok. COM (2018)0632) z dne 12. septembra 2018 za člen 18 03 02 (Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)) uvrsti v rezervo znesek 19 321 000 EUR v o. p. o. in o. p.

2.  IZJAVE

2.1.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o odobritvah plačil

„Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba z vidika izvrševanja zagotoviti nemoten potek plačil v zvezi s sredstvi za prevzem obveznosti, da se prepreči kakršna koli neobičajna raven neplačanih računov ob koncu leta.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj še naprej podrobno in dejavno spremlja izvajanje programov iz obdobja 2014–2020. V ta namen Komisijo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene zneske glede stopnje izvajanja in oceno zahtevanih odobritev plačil v letu 2019.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj v primeru, da podatki pokažejo, da odobritve, vnesene v proračun za leto 2019, ne zadostujejo za kritje potreb, čim prej predstavi ustrezno rešitev, med drugim spremembo proračuna, s tem pa proračunskemu organu omogoči, da za ustrezno upravičene potrebe pravočasno sprejme morebitne nujne odločitve. Po potrebi bosta upoštevala nujnost zadeve.“

2.2.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

„Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da je zmanjšanje brezposelnosti mladih še vedno zelo pomembna skupna politična prednostna naloga, ter ponovno poudarjajo, da so za uresničitev tega cilja odločeni čim bolje izrabiti proračunska sredstva, predvsem prek pobude za zaposlovanje mladih.

Evropski parlament in Svet se zavedata, da je bilo treba v preteklosti zaradi povečanja sredstev v okviru posebne dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih znatno spreminjati programe, da bi iz Evropskega socialnega sklada zagotovili zneske, ki bi bili enaki podpori iz posebne dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih.

Evropski parlament in Svet zato pozivata Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog, ki bo omogočil nemoteno črpanje povečanih proračunskih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. Soglašata, da bosta takšen predlog nemudoma preučila, pri tem pa upoštevala prihodnje volitve v Evropski parlament, da bi bilo reprogramiranje v letu 2019 čim bolj nemoteno.“

2.3.  Enostranska izjava Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

„Brez poseganja v pooblastila proračunskega organa Komisija potrjuje, da ob predstavitvi posodobljenega finančnega načrtovanja in zakonodajnega predloga za revizijo uredbe o skupnih določbah povečanje sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih, dogovorjeno za leto 2019, ne bo štelo kot predhodna zagotovitev zneska, ki je trenutno predviden za leto 2020.“

2.4.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o vključevanju podnebnih ukrepov

„Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na pomen vzpostavitve nizkoogljičnega gospodarstva, ki bo učinkovito z vidika porabe virov in odporno na podnebne spremembe. V ta namen sta se Evropski parlament in Svet dogovorila, da bo v obdobju 2014–2020 najmanj 20 % proračuna EU vloženega v odhodke, povezane s podnebjem. Sedanja napoved za celotno obdobje 2014–2020 kaže, da bo delež proračuna EU, ki bo dodeljen podnebnim ukrepom, predvsem zaradi zamud pri črpanju sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov na začetku tega obdobja, znašal v povprečju 19,3 %, pa čeprav proračun za leto 2019 že sam zase dosega cilj 20 %.

Evropski parlament in Svet sta s tem seznanjena ter pozivata Komisijo, naj se čim bolj potrudi, da bo ta delež za celotno obdobje 2014–2020 le dosegel ciljnih 20 %.“

2.5.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o okrepitvi podrazdelka 1a s spremembo proračuna

„Zaradi omejene razpoložljivosti instrumenta prilagodljivosti in skupne razlike do zgornje meje za obveznosti sta se Evropski parlament in Svet dogovorila, da bosta v spremembi proračuna v letu 2019 predvidela 100 milijonov EUR za okrepitev programov Obzorje 2020 in Erasmus+. Komisija bo to spremembo proračuna, ki ne bo vsebovala nobenih drugih elementov, predstavila, kakor hitro bo spomladi 2019 končana tehnična prilagoditev večletnega finančnega okvira za leto 2020, vključno z izračunom skupne razlike do zgornje meje za obveznosti. To ne vpliva na morebitne običajne tehnične popravke, ki jih bo Komisija morala izvesti, da bo zagotovila, da se bo proračun za leto 2019 izvrševal v skladu s predpisi.

Evropski parlament in Svet se obvezujeta, da bosta brez odlašanja preučila predlog spremembe proračuna za leto 2019, ki ga bo predložila Komisija.“

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov