Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0091M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0367/2018

Indgivne tekster :

A8-0367/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0505

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 53k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
P8_TA(2018)0505A8-0367/2018

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07964/2018),

–  der henviser til aftale mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (07965/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C8-0382/2018),

–  der henviser til den fælles erklæring fra det 25. topmøde mellem EU og Japan den 17. juli 2018,

–  der henviser til den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, som blev undertegnet den 17. juli 2018,

–  der henviser til forhandlingsdirektiverne vedrørende en frihandelsaftale med Japan, som blev vedtaget af Rådet den 29. november 2012 og offentliggjort den 14. september 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan(1),

–  der henviser til sin beslutning af 3. februar 2016 med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)(2) og af 12. december 2017 med titlen "Udvikling af en digital handelsstrategi"(3),

–  der henviser til den endelige rapport om handelsbæredygtighedsvurderingen af frihandelsaftalen mellem EU og Japan fra april 2016 og til analysen af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, som blev offentliggjort af Kommissionens Generaldirektorat for Handel i juni 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det 38. interparlamentariske møde mellem EU og Japan af 10. maj 2018,

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling i New York i september 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – en mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" fra oktober 2015,

–  der henviser til Kommissionens tjenestegrenes non-paper af 26. februar 2018 med titlen "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements",

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 15. oktober 2014 om civilsamfundets rolle i frihandelsaftalen EU-Japan og af 14. februar 2018 om kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's frihandelsaftaler,

–  der henviser til Kommissionens 15-punktsplan med henblik på at gøre EU's kapitler om handel og bæredygtig udvikling mere effektive af 26. februar 2018,

–  der henviser til udtalelse 2/15 fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, som Kommissionen anmodede om den 10. juli 2015,

–  der henviser til protokol nr. 26 i TEUF om tjenesteydelser af almen interesse,

–  der henviser til artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 168-191 i TEUF, særlig artikel 191, stk. 2,

–  der henviser til artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207 og artikel 218, særlig stk. 10, i TEUF

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2018(4) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0367/2018),

A.  der henviser til, at Unionen og Japan deler grundlæggende værdier såsom respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet og et stærkt engagement i bæredygtig udvikling og et regelbaseret Verdenshandelsorganisationssystem (WTO);

B.  der henviser til, at den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA'en) mellem Unionen og Japan har en strategisk dimension og er den vigtigste bilaterale handelsaftale, som Unionen nogensinde har indgået, da den omfatter næsten en tredjedel af verdens BNP, op mod 40 % af verdenshandelen og mere end 600 mio. mennesker;

C.  der henviser til, at Japan er verdens tredjestørste forbrugermarked, men kun det sjettestørste eksportmarked for Unionen, hvilket viser bilaterale handels uudnyttede potentiale;

D.  der henviser til, at flere forudgående studier og analyser af konsekvenserne af ØPA'en mellem Unionen og Japan tyder på, at aftalen vil have potentiale til at tilvejebringe positive virkninger for så vidt angår vækst i BNP, indkomst, handel, produktivitet og beskæftigelse for både Unionen og Japan, samtidig med at målet om "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" fastholdes; der henviser til, at aftalen også har potentiale til at give fordele for forbrugerne ved at sænke priserne og øge forbrugernes valgmuligheder med hensyn til varer og tjenesteydelser; der henviser til, at Unionen og dets medlemsstater bør forbedre de eksisterende redskaber til at hjælpe arbejdstagere og virksomheder med at tilpasse sig nye muligheder og de potentielle negative virkninger af globaliseringen og handelsaftaler; der henviser til, at en handelsaftales succes også bør vurderes ud fra dens bidrag til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling senest i 2030;

E.  der henviser til, at Parlamentet fra begyndelsen har fulgt disse forhandlinger og bl.a. har opfordret til, at forhandlerne skulle imødekomme borgernes, civilsamfundsorganisationernes og virksomhedernes interesser, og til gennemsigtighed, hvilket har ført til bedre adgang til dokumenter, regelmæssig rapportering om forhandlingerne og forbedret kommunikation; der henviser til, at der i fremtiden vil kunne foretages yderligere forbedringer af proceduren for handelsaftaler, navnlig ved at give indsigt i Unions forslag og sikre, at Rådet systematisk offentliggør forhandlingsdirektiverne inden forhandlingerne;

F.  der henviser til, at det er af afgørende betydning, at de handelspræferencer og muligheder, der udspringer af aftalen, gøres tilgængelige og udnyttes fuldt ud;

1.  mener, at denne aftale er af stor bilateral og global strategisk betydning, og at den er et rettidigt signal til støtte for åben, fair, værdi- og regelbaseret handel, samtidig med at den fremmer høje standarder, nemlig inden for miljø, fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse og arbejdsrettigheder, i en tid med alvorlige protektionistiske udfordringer af den internationale orden; advarer om, at en sådan protektionisme ikke er en mulighed, og at status quo ikke længere er holdbar i handelspolitikken;

2.  glæder sig over den ambitiøse og omfattende karakter af ØPA'en, som lever op til prioriteterne i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan;

3.  bemærker navnlig den høje grad af toldliberalisering, der er aftalt i ØPA'en, som, når den er gennemført fuldt ud, vil betyde, at 99 % af Unionens toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner er liberaliseret, herunder for industrielle produkter i sektorer, hvor Unionen er meget konkurrencedygtig, kombineret med foranstaltninger til beskyttelse af de mest følsomme produkter ved hjælp af toldfrie kontingenter, reducerede toldsatser eller afviklingsperioder; understreger, at ØPA'en omfatter en klausul til bekæmpelse af svig, som gør det muligt for Unionen at ophæve handelspræferencer i tilfælde af svig og manglende samarbejde om toldspørgsmål, samtidig med at det sikres, at legitime handelsdrivende ikke påvirkes negativt;

4.  påpeger, at EU-toldsatsen for automobiler vil blive udfaset over syv år; opfordrer Kommissionen til at holde øje med udviklingen i handelsstrømmen af biler i løbet af denne periode med henblik på at kunne forudse en eventuel destabilisering af det europæiske marked og i givet fald afhjælpe situationen; fremhæver imidlertid, at et betydeligt antal japanske bilmærker, der sælges i Unionen, fremstilles i Unionen;

5.  påpeger, at Japan har gjort noget ved unødvendige, ikke-toldmæssige foranstaltninger i en række sektorer, f.eks. køretøjer, fødevaretilsætningsstoffer, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, fødevaremærkning og kosmetik, og derved har mindsket overholdelsesomkostningerne og skabt mere forudsigelige reguleringsmæssige rammer; minder om et lands ret til at fastsætte nationale standarder på et niveau, der er højere end de internationale, når det er berettiget af hensyn til tilstrækkelig sundhed, sikkerhed eller forbrugerbeskyttelse; noterer sig desuden Japans tilsagn om at tilpasse dets bilstandarder til de internationale standarder fra FN's Økonomiske Kommission for Europa, som også anvendes af Unionens bilfabrikanter;

6.  glæder sig over, at Japan navnlig vil indrømme EU-leverandører ikkediskriminerende adgang til udbudsmarkederne i 54 af de vigtigste byer og muligvis vil øge antallet af byer yderligere, fjerne den "operationelle sikkerhedsklausul", som i praksis har forhindret EU-jernbaneleverandører i at få adgang til det japanske marked, og maksimere gennemsigtigheden i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter; anmoder Kommissionen om at overvåge gennemførelsen af dette punkt nøje for at sikre, at de tilsagn, der er givet med hensyn til åbning for og lige adgang til offentlige kontakter, bliver overholdt; understreger, at der også bør tages hensyn til sociale og miljømæssige kriterier, når der tildeles kontrakter i forbindelse med offentlige udbud; fremhæver, at offentlige udbud fortsat skal tjene borgernes interesse, både i Unionen og i Japan;

7.  mener, at Japan er et yderst værdifuldt eksportmarked for Unionens landbrugere og fødevareproducenter, og bemærker, at omkring 85 % af landbrugsfødevarer vil få lov til at komme toldfrit ind i Japan; påpeger, at forarbejdede landbrugsprodukter også vil få toldfri adgang til det japanske marked efter en overgangsperiode; glæder sig over, at aftalen giver betydelige eksportmuligheder for Unionens landbrugsfødevarer såsom vin, oksekød, svinekød og ost, og at den beskytter 205 europæiske geografiske betegnelser med mulighed for at tilføje yderligere geografiske betegnelser, hvilket er en yderligere forbedring i forhold til tidligere handelsaftaler og er særligt vigtigt for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i fødevaresektoren; opfordrer til, at drøftelserne fortsættes efter tre år med henblik på at evaluere mulighederne for at udvide listen over beskyttede geografiske betegnelser, og forventer, at begge parter er yderst opmærksomme på bæredygtigt landbrug, herunder fødevareproduktion i lille målestok og udvikling af landdistrikter;

8.  fremhæver, at aftalen fremmer bedste praksis for levering af sikre fødevarer og produkter af høj kvalitet til forbrugerne; understreger, at intet i aftalen er til hinder for anvendelse af forsigtighedsprincippet i Unionen som fastsat i TEUF; glæder sig over indføjelsen af en klar henvisning til forsigtighedsprincippet i aftalen; understreger, at aftalen under ingen omstændigheder må være til fare for en præcis og forståelig fødevaremærkning, som opfylder EU-krav; opfordrer begge partnere til at forbedre forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes velfærd og fødevaresikkerheden i forbindelse med gennemførelsen af aftalen og opfordrer Kommissionen til at medtage specifikke og solide bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i alle fremtidige EU-handelsaftaler;

9.  understreger, at begge parter har forpligtet sig til at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse og beskyttelse af arbejdstagerne, og at disse høje standarder ikke bør betragtes som handelshindringer, samtidig med at det bemærkes, at aftalen også gør det klart, at arbejds- og miljøstandarder ikke kan lempes eller sænkes for at tiltrække handel og investeringer; minder om mål nr. 5 i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; glæder sig over, at både Japan og Unionen har rettet sig efter Buenos Aires-erklæringen om kvinder og handel, og opfordrer begge parter til kraftigt at styrke tilsagnene vedrørende køn og handel inden for rammerne af denne aftale, herunder retten til lige løn; forventer, at Unionen og Japan tager alle nødvendige skridt til at gennemføre målene for bæredygtig udvikling i alle deres aktiviteter, herunder gennem denne aftale; anmoder Kommissionen om at foretage en efterfølgende bæredygtighedsvurdering af aftalens gennemførelse;

10.  glæder sig over engagementet i en effektiv gennemførelse af Parisaftalen om bekæmpelse af klimaændringer og af andre multilaterale miljøaftaler samt i bæredygtig forvaltning af skovene (herunder bekæmpelse af ulovlig skovhugst) og fiskeri (bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri); understreger, at EU-lovgivning og -standarder fortsat gælder for produkter, der importeres til Unionens marked, og at navnlig Unionens tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010) forbyder markedsføring af ulovligt træ i Unionen og indfører en obligatorisk due diligence-ordning; opfordrer begge parter til at arbejde tæt sammen under kapitlet om bæredygtig udvikling med henblik på at udveksle bedste praksis og styrke håndhævelsen af lovgivningen på disse områder, herunder om de mest effektive foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, og til at lægge særlig vægt på at forhindre eksport af ulovligt fældet træ fra Unionen til Japan;

11.  fremhæver det forhold, at aftalen indeholder et klart tilsagn om at gå videre med ratifikationen af de grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO); understreger, at Japan endnu mangler at ratificere to af ILO's vigtigste konventioner (om forskelsbehandling og om afskaffelse af tvangsarbejde) og forventer, at Japan inden for en rimelig tidsramme gør konkrete fremskridt hen imod ratificering og reel gennemførelse af disse konventioner i overensstemmelse med bestemmelserne i ØPA'en;

12.  glæder sig over, at Japan har skabt en tværministeriel ramme til at håndtere gennemførelsen af forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling, herunder ratificeringen af ILO's vigtigste konventioner, og at den komité for handel og bæredygtig udvikling, der er bestemmelse om i denne aftale, har til opgave at interagere med civilsamfundet om spørgsmålet om gennemførelse af kapitlet om bæredygtig udvikling;

13.  minder om, at Den Europæiske Unions Domstol i punkt 161 i sin udtalelse 2/15 af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore anførte, at kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling har en direkte og umiddelbar indvirkning på samhandelen, og at en overtrædelse af bestemmelserne om bæredygtig udvikling giver den anden part lov til at ophæve eller suspendere den liberalisering, som er foreskrevet i de øvrige bestemmelser i frihandelsaftalen; glæder sig over, at der er medtaget en revisionsklausul i kapitlet om bæredygtig udvikling, og opfordrer begge parter til at gøre god og rettidig brug af denne klausul for at opretholde de indgåede forpligtelser og forbedre arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelsernes virkningsfuldhed og muligheden for at håndhæve dem, herunder blandt de forskellige håndhævelsesmetoder at overveje en sanktionsbaseret mekanisme som en sidste udvej; opfordrer begge parter til ikke at vente, til revisionsklausulen aktiveres, med at tage skridt i retning af en effektiv gennemførelse, således at det sikres, at denne ØPA er en aftale, der rækker ud i fremtiden og giver den bedst mulige beskyttelse; opfordrer Kommissionen til at overvåge de forpligtelser, der er indgået i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, og til at samarbejde med Japan om gennemførelsen af dem med udgangspunkt i Kommissionens 15-punkts non-paper om handel og bæredygtig udvikling;

14.  understreger, at ØPA'en på ny slår fast, at medlemsstaternes myndigheder har ret til fuldt ud at fastlægge, levere og regulere offentlige tjenesteydelser på lokalt, regionalt eller nationalt plan, og at en negativliste som fastsat i denne aftale ikke forhindrer regeringer i at bringe en privatiseret tjenesteydelse tilbage til den offentlige sektor eller frit at udvikle nye offentlige forsyningsvirksomheder; mener principielt, at brugen af tilgangen med positivlister, jf. WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), er at foretrække; noterer sig, at begge parter i ØPA'en har givet tilsagn om at beskytte den offentlige vandforsyning som led i den generelle fritagelse for offentlige tjenesteydelser;

15.  mener, at markedsadgangsforpligtelser inden for grænseoverskridende tjenesteydelser, herunder e-handel, søtransport, posttjenester, energi og telekommunikation, har potentiale til at sætte betydeligt skub i handelen med tjenesteydelser; mener, at aftalen vil gøre det nemmere for EU-virksomheder at levere tjenesteydelser på det japanske marked ved at sikre en mere fair behandling; minder om, at almene samfundsmæssige mål skal sikres, herunder på cybersikkerhedsområdet, og at der fortsat skal være politisk råderum til at imødegå fremtidige reguleringsmæssige udfordringer;

16.  påpeger, at ØPA'en giver adgang for midlertidig bevægelse af professionelle over grænserne (den såkaldte modus 4), hvor begge parter forpligter sig til udveksling inden for koncerner i cirka 40 sektorer og af selvstændige erhvervsdrivende i cirka 20 sektorer, hvilket fremmer forbindelserne mellem Unionen og Japan for så vidt angår direkte udenlandske investeringer;

17.  understreger, at aftalen opretholder den suveræne ret til at regulere finans- og banksektoren af forsigtigheds- og tilsynshensyn; opfordrer begge parter til at anvende det finansielle reguleringsforum til at forbedre det globale finansielle system;

18.  glæder sig over vigtige innovative elementer såsom særlige kapitler eller bestemmelser om Parisaftalen, om SMV'er og om virksomhedsledelse med sigte på at fremme virksomhedernes sociale ansvar på grundlag af principperne fra G20 og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD); opfordrer indtrængende begge parter til aktivt at arbejde i retning af virksomhedernes sociale ansvar;

19.  understreger, at det reguleringsmæssige samarbejde er frivilligt, og at det på ingen måde begrænser retten til at regulere; minder om, at de tilhørende bestemmelser skal gennemføres i fuld respekt for lovgivningsmyndighedens beføjelser; glæder sig over, at det i kapitlet om reguleringssamarbejde klart slås fast, at principperne i TEUF, såsom forsigtighedsprincippet, skal overholdes fuldt ud;

20.  opfordrer til gennemsigtighed i det arbejde, der udføres af Udvalget om Reguleringssamarbejde, og til tilstrækkelig inddragelse af alle interessenter, navnlig fagforeninger og civilsamfundsorganisationer, hvilket bør betragtes som en forudsætning for den fortsatte opbygning af befolkningens tillid til aftalen og dens virkninger; understreger, at Parlamentet regelmæssigt bør holdes orienteret om de beslutninger, der træffes i Udvalget om Reguleringssamarbejde;

21.  bemærker, at forhandlingerne fortsætter om en særskilt investeringsaftale, som Parlamentet vil overvåge nøje; bemærker, at Kommissionen har indført et investeringsdomstolssystem i aftaler med andre partnere, indtil der bliver oprettet en multilateral investeringsdomstol; gentager, at den gamle mekanisme til bilæggelse af tvister mellem private investorer og stater (ISDS) er uacceptabel, og at der ikke er mandat til at vende tilbage til den;

22.  glæder sig over, at Unionen og Japan afsluttede forhandlingerne om gensidig tilstrækkelighed med et positivt resultat den 17. juli 2018, og at de blev enige om at anerkende hinandens databeskyttelsesordninger som "ækvivalente", hvilket muliggør mere sikre datastrømme mellem Unionen og Japan; fremhæver den vigtige rolle, som de respektive databeskyttelsesmyndigheder spiller med hensyn til at sikre et passende databeskyttelsesniveau; bemærker, at aftalen indeholder en rendezvousklausul med bestemmelse om en vurdering af spørgsmålet om grænseoverskridende overførsel af data inden for tre år, og anerkender den digitale økonomis stigende betydning for vækst og beskæftigelse; minder om, at alle handelsaftaler fuldt ud skal overholde gældende EU-ret om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), og understreger, at ethvert fremtidigt slutresultat skal godkendes af Parlamentet og beskytte EU-borgernes grundlæggende rettigheder;

23.  opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet og koordineringen med Japan om multilaterale spørgsmål i tæt samarbejde med andre strategiske partnere for at forsvare og videreudvikle internationale standarder og et åbent, retfærdigt og stærkt multilateralt handelssystem baseret på overholdelse af WTO's regler og andre internationale normer;

24.  fremhæver, at 78 % af de EU-virksomheder, der eksporterer til Japan, er mindre virksomheder, og glæder sig over, at ØPA'en indeholder et særskilt kapitel om SMV'er for at give dem mulighed for at opnå maksimalt udbytte af aftalen, navnlig i kraft af bestemmelser, der forpligter begge parter til gennemsigtighed med hensyn til markedsadgang og til udveksling af relevante oplysninger; opfordrer til, at der omgående oprettes kontaktsteder og websteder for SMV'er for at sikre, at SMV'erne får adgang til relevante oplysninger om markedsadgang;

25.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge den korrekte gennemførelse af den aftalte fjernelse af de ikke-toldmæssige foranstaltninger samt forvaltningen af toldkontingenterne for landbrugsprodukter og til at aflægge rapport til Parlamentet herom;

26.  opfordrer indtrængende begge parter til at sikre, at arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet deltager aktivt, navnlig gennem den fælles dialog med civilsamfundet og den indenlandske rådgivende gruppe; opfordrer Kommissionen til aktivt at fastlægge og udveksle bedste praksis med Japan om de indenlandske rådgivende gruppers funktion og den fælles dialog; opfordrer begge parter til hurtigt at oprette velfungerende, effektive og afbalancerede indenlandske rådgivende grupper med en behørig adfærdskodeks og til at sikre, at deres synspunkter tages med i betragtning på gennemsigtig vis under de mellemstatslige samråd, der er fastsat i aftalen;

27.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-delegationen til Japan inddrages i processen med at gennemføre aftalen fra start til slut; påpeger, at EU-delegationerne gør det muligt at skride hurtigt og direkte til handling for at sikre en korrekt gennemførelse af handelsbestemmelser, og at problemer og hindringer kan opdages hurtigt og håndteres effektivt;

28.  forventer fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til hvordan de sektorspecifikke komitéer, der skal nedsættes i henhold til aftalen, fungerer, både over for Parlamentet og over for offentligheden;

29.  forpligter sig til at overvåge gennemførelsen af aftalen nøje i tæt samarbejde med Kommissionen, interessenterne og de japanske partnere;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Japans regering og parlament.

(1) EUT C 72 E af 11.3.2014, s. 16.
(2) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 21.
(3) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 22.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0504.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik