Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0122M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0385/2018

Ingivna texter :

A8-0385/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0507

Antagna texter
PDF 152kWORD 49k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg
Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 december 2018 med ett förslag till resolution om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08462/2018),

–  med beaktande av utkastet till strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan(1) (08463/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 212.1 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0417/2018),

–  med beaktande av det strategiska partnerskapsavtal mellan EU och Japan som undertecknades i Tokyo den 17 juli 2018,

–  med beaktande av det avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan som undertecknades i Tokyo den 17 juli 2018,

–  med beaktande av det 25:e bilaterala toppmötet i Tokyo den 17 juli 2018 och dess gemensamma uttalande,

–  med beaktande av det första bilaterala toppmötet, som hölls i Haag 1991, och antagandet av en gemensam förklaring om förbindelserna mellan EG och Japan,

–  med beaktande av det 20:e toppmötet mellan EU och Japan 2010,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 19 september 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi,

–  med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, som vice ordföranden/den höga representanten offentliggjorde i juni 2016,

–  med beaktande av riktlinjerna om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i Ostasien, som godkändes av rådet den 15 juni 2012,

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, vilket undertecknades 2009(2),

–  med beaktande av 2001 års handlingsplan för EU–Japan,

–  med beaktande av besöket av en ad hoc-delegation från utskottet för utrikesfrågor till Tokyo, Japan och Sydkorea den 3–6 april 2018,

–  med beaktande av det 38:e interparlamentariska mötet mellan EU och Japan i Tokyo den 9–10 maj 2018,

–  med beaktande av besöket av en ad hoc-delegation från underutskottet för försvar och säkerhet till Tokyo den 22–25 maj 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 April 2014 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan(3),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 12 december 2018 om utkastet till beslut(4),

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0385/2018), och av följande skäl:

A.  EU och Japan har varit strategiska partner sedan 2003 och fortsätter att ha ett nära samarbete i många multilaterala forum.

B.  EU och Japan har, i egenskap av likasinnade globala partner, ett gemensamt särskilt ansvar för att främja fred, stabilitet, multilateralism, respekt för de mänskliga rättigheterna och välstånd och försvara den regelbaserade ordningen i en snabbt föränderlig värld.

C.  Omkring en tredjedel av den globala ekonomiska produktionen kommer att omfattas av det strategiska partnerskapsavtalet/frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

D.  Den japanska regeringen har inlett reformer av säkerhetspolitiken som bland annat omfattar förstärkning av försvarsförmågan, en modernisering av alliansen med USA och samarbete med andra demokratier i och utanför regionen.

E.  Japans bidrag till internationell säkerhet och stabilitet har ökat. Landets nationella säkerhetsstrategi för 2013 hänvisar till aktiva bidrag till fred genom policyn ”Proactive Contribution to Peace”, som bygger på principen om internationellt samarbete.

F.  Japan är Natos äldsta partner och har undertecknat samarbetsavtal om sekretessbelagda uppgifter, it-säkerhet, åtgärder för att motverka sjöröveri, katastrofhjälp och humanitärt bistånd.

G.  Japan har under de senaste decennierna lovordats internationellt för sin politik för militär återhållsamhet, vilket inte på något sätt har hindrat landet från att bli en av världens viktigaste ekonomiska och politiska aktörer.

H.  Japan har efter det att USA dragit sig ur lett ansträngningarna för att se över Stillahavspartnerskapet (TPP), och ratificerade det reviderade avtalet – det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskapet (CPTPP eller TPP-11) – i juli 2018. Landet har också visat intresse för det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet, som inbegriper Kina.

I.  Japan är en aktiv medlem av Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP) och andra av FN:s fackorgan samt Asien–Europa-toppmötet (Asem) och Asia Cooperation Dialogue (ACD). Japan är medlem av Världshandelsorganisationen (WTO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD), Internationella valutafonden (IMF), G7 och G20.

J.  Den japanska regeringen godkände en ny stadga för utvecklingssamarbete i februari 2015.

Avtalet och förbindelserna mellan EU och Japan

1.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av utkastet till strategiskt partnerskapsavtal, som utgör en rättsligt bindande ram, stärker de bilaterala förbindelserna mellan EU och Japan och ökar samarbetet på fler än 40 områden, såsom utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet främjande av fred och stabilitet, nödhjälpsinsatser, global utveckling och humanitärt bistånd, ekonomiska frågor, forskning, innovation, utbildning, livsmedelssäkerhet, jordbrukspolitik, IKT-politik, rymdteknik, kultur och idrott, samt vad gäller globala utmaningar som kräver global samordning såsom klimatförändringar, migration, it-hot, folkhälsa, gränsöverskridande brottslighet, fredsbyggande insatser, kris- och katastrofhantering och kampen mot terrorism.

2.  Europaparlamentet framhåller kopplingarna mellan det strategiska partnerskapsavtalet och avtalet om ekonomiskt partnerskap, världens mest omfattande bilaterala frihandelsavtal. Parlamentet anser att ingåendet av de två avtalen är en uppgradering i termer av partnerskap, med målet att uppnå konkreta fördelar för invånarna i EU och Japan, samt stöder ytterligare samarbete i multilaterala forum. Parlamentet välkomnar den ömsesidiga respekten och det ömsesidiga förtroendet, som stärktes under förhandlingsprocessen.

3.  Europaparlamentet välkomnar hänvisningen i artikel 1.3 i det strategiska partnerskapsavtalet till en parlamentarisk dimension som syftar till att stärka partnerskapet genom dialog och samarbete på områdena politiska frågor, utrikes- och säkerhetspolitik och annat sektoriellt samarbete. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att Japans parlament (diet) och Europaparlamentet fortsätter att utveckla parlamentarisk kontroll och dialog, med målet att säkerställa att det avtalsstadgade samarbetet genomförs. Europaparlamentet bör övervaka den gemensamma kommitténs sammanträden och dokumentationen från dessa. Parlamentet efterlyser med kraft fortsatt delaktighet och främjande av egenansvar från det civila samhällets sida i genomförandet av det strategiska partnerskapsavtalet. Parlamentet ger på nytt uttryck för sin bestämda uppfattning att den konkreta formen av allmänt och sektoriellt samarbete i princip bör baseras på de hållbarhetsmål som ska genomföras senast 2030 och som antagits gemensamt av FN och även godkänts av de avtalsslutande parterna.

4.  Europaparlamentet betonar behovet att samarbeta på multilateral nivå för att främja anslutning till vapenhandelsfördraget och genomförandet av icke-spridningsfördraget, förhindra spridning av massförstörelsevapen, bekämpa terrorism och bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten mot internationell rätt och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

5.  Europaparlamentet påminner om att det behövs en omfattande och konsekvent diplomatisk, ekonomisk, kulturell och säkerhetsorienterad strategi i utvecklingsländerna där säkerhet och utveckling går hand i hand – en vision som delas av EU och Japan.

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

6.  Europaparlamentet bekräftar på nytt det gemensamma åtagandet att respektera mänskliga rättigheter, demokrati, grundläggande friheter, goda styrelseformer, rättsstatsprincipen och gemensamma värden fastställda i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt att samarbeta för globalt främjande av och skydd för dessa värden och en regelbaserad världsordning.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Japan inte har ratificerat två grundläggande ILO‑konventioner (om diskriminering och avskaffande av tvångsarbete) och välkomnar Japans beslut att inrätta en interministeriell ram för genomförande av åtaganden om hållbar utveckling inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap, inbegripet ratificeringen av dylika konventioner.

8.  Europaparlamentet betonar behovet av ytterligare samarbete om kvinnors rättigheter för att säkerställa att uppnående av jämställdhet är ett av partnerskapets viktigaste mål. Parlamentet uppmuntrar Japans parlament (diet) att fortsätta arbetet med lagstiftning mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

9.  Europaparlamentet fördömer att dödsstraffet fortfarande är en rättslig påföljd i Japan och att avrättningar verkställs utan någon föregående varning till de intagna. Parlamentet betonar att FN-kommittén mot tortyr har kritiserat denna praxis för den psykiska påfrestning som den orsakar för de intagna och deras familjer. Parlamentet stöder FN:s insatser för att fasa ut dödsstraffet och uppmanar EU att inleda en dialog med den japanska regeringen om ett moratorium för dödsstraffet i syfte att slutligen avskaffa det.

Regionala och internationella förbindelser

10.  Europaparlamentet påminner om att man i EU:s globala strategi från 2016 fastställde ett direkt samband mellan europeiskt välstånd och säkerhet i Asien och uppmanade EU att ge större konkreta bidrag och samarbeta med partner som Japan för att främja fred på Koreahalvön och – detta en mycket viktig fråga – på fredlig väg lösa havstvister och territoriella konflikter i Öst- och Sydkinesiska havet på grundval av internationell rätt och internationella konventioner. Parlamentet understryker vikten av förtroendeskapande åtgärder och förebyggande diplomati, och betonar att friheten för internationell sjöfart måste respekteras. Parlamentet välkomnar mötet med premiärminister Abe och president Xi i Peking den 26 oktober 2018 och tillkännagivandet av ett åtagande om att inleda ett nytt kapitel i förbindelserna, som ett steg i riktning mot att förbättra de bilaterala förbindelserna och minska de regionala spänningarna.

11.  Europaparlamentet konstaterar att Kinas och Rysslands inflytande i Asien och Stillahavsområdet är en stor säkerhetsutmaning för Japan, liksom för EU:s intressen, och välkomnar därför åtagandena i det strategiska partnerskapsavtalet om att fördjupa säkerhetssamarbetet mellan EU och Japan som ett skydd mot sådana hot.

12.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Japans representation vid Nato den 1 juli 2018.

13.  Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för att förbättra förbindelserna med Asien genom att främja dialog, stabilitet, regionalt och internationellt samarbete, driftskompatibla transport- och energinät och digitala nät samt direkta personkontakter. Parlamentet understryker de möjligheter som konnektivitet erbjuder för ökade utbyten på områdena utbildning, vetenskap, forskning och kultur.

14.  Europaparlamentet efterlyser en utvidgning av det bilaterala samarbetet mellan EU och Japan och det plurilaterala samarbetet med Sydkorea, Nordkorea, USA och Kina för att stödja insatserna för att säkerställa fred och stabilitet i regionen, fredlig samexistens på Koreahalvön samt en fullständig, irreversibel och kontrollerbar kärnvapennedrustning i Nordkorea. Parlamentet ger uttryck för vikten av ett utökat samarbete och goda grannförbindelser mellan Japan och Sydkorea, eftersom detta skulle kunna bidra till regional stabilitet och utgöra ett svar på säkerhetsrisker såsom Nordkorea. Parlamentet förbinder sig att stödja fortsatta internationella påtryckningar mot Nordkorea för att säkerställa att konkreta åtgärder vidtas för kärnvapennedrustning. Parlamentet stöder det internationella samarbetet för att lösa frågan om saknade japanska medborgare som befaras ha förts bort av den nordkoreanska regimen. Parlamentet betonar att stabilitet i nordöstra Asien är av centralt intresse även för Europa.

15.  Europaparlamentet föreslår att EU och Japan samarbetar för att öka Aseans kapacitet när det gäller den regionala integrations- och samarbetsagendan och förmågan att lösa konflikter i regionen tillsammans, och för att stärka Aseans nuvarande centrala roll i den multilaterala ordningen i Sydostasien. Parlamentet stöder beslutet från det 33:e forumet för Asean och Japan i Tokyo om att ytterligare stärka banden och ta itu med regionala och internationella frågor av gemensamt intresse och att samarbeta för att främja fred och stabilitet. Parlamentet anser att främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna effektivt bidrar till dessa båda mål. Parlamentet efterlyser synergier mellan Japans strategi för regionen Indiska oceanen/Stilla havet ”Free and Open Indo-Pacific” och EU:s initiativ, inbegripet EU:s investeringsplan och EU:s utvidgade transeuropeiska transportnät, för att främja globalt samarbete i fråga om konnektivitet.

16.  Europaparlamentet noterar Japans ambition att bli icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2023–2024, och välkomnar landets bidrag till FN på områden såsom nedrustning och icke-spridning, fredsbevarande och fredsbyggande insatser samt säkerhet.

Sektoriellt samarbete

17.  Europaparlamentet framhåller de möjligheter och den dynamik som det strategiska partnerskapsavtalet ger när det gäller att utveckla kulturella förbindelser och samarbeta på områdena unga, utbildning och idrott. Parlamentet noterar de få direkta personkontakter som förekommer i nuläget och de språkliga hinder som föreligger, och föreslår ytterligare investeringar för att främja ett samspel mellan medborgarna, utbildningsrelaterad och kulturell dialog, akademiska rörlighetsprogram inom ramen för Erasmus+ samt offentlig diplomati som ett bidrag till ömsesidig förståelse och kulturell mångfald.

18.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på den drivkraft som det strategiska partnerskapsavtalet utgör när det gäller att främja sektoriellt samarbete om konsumentskydd och utbyten i fråga om reglerings- och tillsynsordningar för finanssektorn.

19.  Europaparlamentet anser att EU och Japan, i egenskap av ledande globala givare med en lång historia av offentligt utvecklingsbistånd till mindre utvecklade länder i Östasien och, på senare tid, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika, är naturliga partner – tillsammans med mottagarländernas regeringar – i arbetet med att samordna biståndet och säkerställa konsekvens. Parlamentet betonar att huvudsyftet med utvecklingsbiståndet är att minska fattigdomen genom att uppnå målen för hållbar utveckling, och ser fram emot ett ömsesidigt samarbete för att uppnå dessa mål.

20.  Europaparlamentet välkomnar att Japan 2016 ratificerade Parisavtalet om klimatförändringar, och kräver att avtalet genomförs effektivt och att Japan tar ledningen när det gäller att proaktivt bekämpa klimatförändringarna och öka insatserna för att begränsa dem. EU och Japan uppmanas att intensifiera samarbetet på området för hållbar energi, t.ex. när det gäller att utveckla utsläppssnåla transporter. Parlamentet understryker att utrikesministerns rådgivande panel om klimatförändringar i februari 2018 lade fram sin rapport, där behovet av en energiövergång till förnybar energi stod i centrum för Japans energidiplomatiska strategi.

21.  Europaparlamentet välkomnar införandet av hållbart skogsbruk i avtalet och ser fram emot ytterligare utbyte av god praxis gällande olaglig skogsavverkning, med utgångspunkt i erfarenheterna från EU:s timmerförordning, i syfte att införa obligatorisk tillbörlig aktsamhet i japansk lagstiftning.

22.  Europaparlamentet beklagar Japans försök att sätta stopp för moratoriet för kommersiell valfångst vid Internationella valfångstkommissionens (IWC) möten i september 2018, och efterlyser ett tillfälligt stopp för valfångst för vetenskapliga ändamål.

23.  Europaparlamentet betonar att Japan är världens näst största kosmetikamarknad. Parlamentet påminner om att tester av kosmetika på djur och försäljning av importerade kosmetiska produkter som testats på djur är förbjudna i EU. I detta sammanhang uppmuntrar parlamentet parterna att utbyta information och samarbeta för att sätta stopp för kosmetikatester på djur i Japan.

24.  Europaparlamentet betonar vikten av att bevara den biologiska mångfalden och uppmuntrar Japan att häva sina reservationer mot konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

25.  Europaparlamentet efterlyser en skyndsam ratificering av den preliminära överenskommelsen i EU-medlemsstaternas parlament och ett grundligt genomförande av den inom alla sektorer.

o
o   o

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament och Japans regering och parlament (diet).

(1) EUT L 216, 24.8.2018, s. 1.
(2) EUT L 90, 6.4.2011, s. 2.
(3) EUT C 443, 22.12.2017, s. 49.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0506.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy