Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0401/2018

Indgivne tekster :

A8-0401/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Vedtagne tekster
PDF 448kWORD 193k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling ***I
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Det er Unionens målsætning at styrke sit videnskabelige og teknologiske grundlag og fremme sin konkurrenceevne, herunder industriens konkurrenceevne, samt at fremme alle forsknings- og innovationsaktiviteter med henblik på at levere på Unionens strategiske prioriteter, som i sidste instans har til formål at fremme fred, Unionens værdier og dens befolkningers velfærd.
(1)  Det er Unionens målsætning at styrke sin videnskabelige topkvalitet og sit teknologiske grundlag, hvor forskere, videnskabelig viden og teknologi bevæger sit frit, og fremme sin konkurrenceevne, herunder industriens konkurrenceevne, med henblik på at styrke det europæiske forskningsrum, samtidig med at alle forsknings- og innovationsaktiviteter fremmes med henblik på at levere på Unionens strategiske prioriteter og forpligtelser, som i sidste instans har til formål at fremme fred, Unionens værdier og dens befolkningers velfærd.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Med henblik på at tilvejebringe en videnskabs-, økonomi- og samfundsrelateret virkning som led i opfyldelsen af denne generelle målsætning bør Unionen investere i forskning og innovation via Horisont Europa – et rammeprogram for forskning og innovation (2021-2027) ("Programmet"), med det sigte at støtte skabelse og formidling af viden og teknologier af høj kvalitet, øge virkningen af forskning og innovation med hensyn til at udvikle, støtte og gennemføre Unionens politikker, støtte indførelsen af innovative løsninger i industrien og samfundet for at imødegå globale udfordringer og fremme industriens konkurrenceevne; og med det sigte at fremme alle former for innovation, herunder banebrydende innovation, og styrke udbredelsen på markedet af innovative løsninger samt optimere tilvejebringelsen af disse investeringer, således at virkningen øges inden for et styrket europæisk forskningsrum.
(2)  Med henblik på at tilvejebringe en videnskabs-, økonomi- og samfundsrelateret virkning som led i opfyldelsen af denne generelle målsætning og for at maksimere Unionens merværdi af FUI-investeringerne, bør Unionen investere i forskning og innovation via Horisont Europa – et rammeprogram for forskning og innovation (2021-2027) ("programmet"), med det sigte at støtte skabelse, formidling og overførsel af viden og teknologier af høj kvalitet i Unionen, øge virkningen af forskning og innovation ved at tackle globale samfundsmæssige udfordringer, herunder målene for bæredygtig udvikling og bekæmpelsen af klimaændringer, samt udvikle, støtte og gennemføre Unionens politikker, støtte indførelsen af innovative og bæredygtige løsninger i industrien og samfundet i Unionen for at skabe beskæftigelse og sætte skub i den økonomiske vækst og den industrielle konkurrenceevne. Programmet bør fremme alle former for innovation, styrke udbredelsen på markedet af innovative løsninger og optimere gennemførelsen af investeringer.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2 a)  Programmet bør bidrage til at nå målet om at investere en samlet andel på 3 % af Unionens BNP i forskning og udvikling i overensstemmelse med Europa 2020-strategiens overordnede mål. Opnåelsen af målet vil kræve, at medlemsstaterne og den private sektor supplerer programmet med deres egne øgede investeringer i forskning, udvikling og innovation.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  I bestræbelserne på at fremme forsknings- og innovationsaktiviteter, der skønnes nødvendige for at bidrage til at virkeliggøre Unionens politikmål, bør der tages hensyn til innovationsprincippet som foreslået i Kommissionens meddelelse af 15. maj 2018 "En ny europæisk dagsorden for forskning og innovation – Europas mulighed for at forme sin fremtid" (COM(2018) 306).
(3)  I bestræbelserne på at fremme forsknings- og innovationsaktiviteter, der skønnes nødvendige for at bidrage til at virkeliggøre Unionens politikmål, bør der tages hensyn til innovationsprincippet som en hoveddrivkraft til at sikre, at Unionens betydelige viden omsættes til innovationer på en hurtigere og mere intensiv måde.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Åben videnskab, åben innovation og åbenhed over for verden udgør generelle principper, som bør sikre, at Unionens investeringer i forskning og innovation udmønter sig i topkvalitet og virkning. Principperne bør følges ved programmets gennemførelse, navnlig for så vidt angår strategisk planlægning i forbindelse med søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne".
(4)  Fortsættelsen af principperne "Åben videnskab, åben innovation og åbenhed over for verden", samtidig med at Unionens videnskabelige og socioøkonomiske interesser beskyttes, bør sikre, at Unionens investeringer i forskning og innovation udmønter sig i topkvalitet og virkning, og styrke alle medlemsstaternes FoI-kapacitet. Dette bør føre til en afbalanceret gennemførelse af programmet.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Åben videnskab, herunder fri brugsret til videnskabelige publikationer og forskningsdata, kan potentielt øge kvaliteten, virkningen og udbyttet af videnskab og fremskynde udviklingen af viden ved at gøre den mere pålidelig, mere effektiv og nøjagtig, lettere forståelig for samfundet og mere lydhør over for samfundsmæssige udfordringer. Der bør fastsættes bestemmelser for at sikre, at støttemodtagerne giver fri brugsret til fagfællebedømte videnskabelige publikationer, forskningsdata og andre forskningsresultater på en åben og ikke-diskriminerende måde, vederlagsfrit og så tidligt som muligt i formidlingsprocessen, for derigennem at muliggøre den bredest mulige anvendelse og videreanvendelse heraf. Der bør navnlig lægges større vægt på den ansvarlige forvaltning af forskningsdata, som bør overholde FAIR-princippet om, at data skal kunne findes, være tilgængelige, interoperable og kunne videreanvendes, navnlig gennem mainstreaming af dataforvaltningsplaner. Hvis det er relevant, bør støttemodtagerne udnytte de muligheder, der tilbydes i den åbne europæiske forskningscloud, og indvillige i at fremme principperne om åben videnskab og praksis yderligere.
(5)  Åben videnskab kan potentielt øge kvaliteten, virkningen og udbyttet af videnskab og fremskynde udviklingen af viden ved at gøre den mere pålidelig, mere effektiv og nøjagtig, lettere forståelig for samfundet og mere lydhør over for samfundsmæssige udfordringer. Der bør fastsættes bestemmelser for at sikre, at støttemodtagerne giver fri brugsret til fagfællebedømte videnskabelige publikationer, forskningsdata og andre forskningsresultater på en åben og ikkediskriminerende måde, vederlagsfrit og så tidligt som muligt i formidlingsprocessen, for derigennem at muliggøre den bredest mulige anvendelse og videreanvendelse heraf. Med hensyn til forskningsdata bør princippet være "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt", således at behovet for forskellige adgangsordninger som følge af Unionens socioøkonomiske interesser, intellektuelle ejendomsrettigheder, beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed, sikkerhedsmæssige spørgsmål og andre legitime interesser anerkendes. Der bør lægges større vægt på den ansvarlige forvaltning af forskningsdata, som bør overholde FAIR-princippet om, at data skal kunne findes, være tilgængelige, interoperable og kunne videreanvendes, navnlig gennem mainstreaming af dataforvaltningsplaner. Hvis det er relevant, bør støttemodtagerne udnytte de muligheder, der tilbydes i den åbne europæiske forskningscloud og den europæiske datainfrastruktur, og indvillige i at fremme principperne om åben videnskab og praksis yderligere. Der bør tilskyndes til gensidig åben adgang i internationale samarbejdsaftaler inden for videnskab og teknologi og i relevante associeringsaftaler.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5 a)  SMV-støttemodtagere tilskyndes til at anvende de eksisterende instrumenter som SMV-helpdesken vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, der støtter små og mellemstore virksomheder i Unionen i at både beskytte og håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-rettigheder) ved at tilbyde gratis oplysninger og tjenester i form af fortrolig rådgivning i forbindelse med intellektuel ejendom og dermed forbundne spørgsmål samt i forbindelse med uddannelse, materialer og onlineressourcer.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Programmets udformning og design bør imødekomme behovet for at etablere en kritisk masse af støttede aktiviteter i hele Unionen og gennem internationalt samarbejde i tråd med FN's mål for bæredygtig udvikling. Dette sigte bør efterstræbes i forbindelse med programmets gennemførelse.
(6)  Programmets udformning og design bør imødekomme behovet for at etablere en kritisk masse af støttede aktiviteter i hele Unionen og gennem internationalt samarbejde og samtidig tilskynde alle medlemsstater til at deltage i programmet i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen. Dette sigte bør efterstræbes i forbindelse med programmets gennemførelse.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Aktiviteter, der støttes inden for rammerne af Programmet, bør bidrage til at opfylde Unionens målsætninger og prioriteter, overvåge og vurdere fremskridt i forhold til disse målsætninger og prioriteter samt udvikle reviderede eller nye prioriteter.
(7)  Aktiviteter, der støttes inden for rammerne af programmet, bør bidrage til at opfylde Unionens og programmets målsætninger, prioriteter og forpligtelser og til at overvåge og vurdere fremskridt i forhold til disse målsætninger, prioriteter og forpligtelser samt til at udvikle reviderede eller nye prioriteter.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7 a)   Det bør tilstræbes at sikre, at programmet tilpasses allerede eksisterende europæiske forsknings- og innovationskøreplaner og strategierne for disse.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Angående finansieringen bør der i Programmet opretholdes en afbalanceret tilgang mellem bottom-up (forsker- eller innovatorinitieret) og top-down (bestemt ved strategisk fastlagte prioriteter) afpasset efter arten af de medvirkende forsknings- og innovationsmiljøer, typen af og formålet med de gennemførte aktiviteter og de tilsigtede virkninger. Kombinationen af disse faktorer bør være bestemmende for valget af tilgang til de respektive dele af Programmet, som allesammen bidrager til alle programmets generelle og specifikke målsætninger.
(8)  Angående finansieringen bør der i programmet opretholdes en afbalanceret tilgang mellem bottom-up (forsker- eller innovatorinitieret) og top-down (bestemt ved strategisk fastlagte prioriteter) afpasset efter arten af de medvirkende forsknings- og innovationsmiljøer i hele Unionen, succesraten pr. interventionsområde, typen af og formålet med de gennemførte aktiviteter, nærhedsprincippet og de tilsigtede virkninger. Kombinationen af disse faktorer bør være bestemmende for valget af tilgang til de respektive dele af programmet, som allesammen bidrager til alle programmets generelle og specifikke målsætninger.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8 a)  En række forsknings- og innovationsaktioner bør anvende en "hurtig vej til forskning og innovation", hvor sagsbehandlingstiden mellem bevilling og betaling ikke bør overstige seks måneder. Dette bør sikre en hurtigere bottom-up-adgang til midler for små samarbejdende konsortier og dække aktioner fra grundforskning til markedsanvendelse.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
(8 b)  Programmet bør støtte alle stadier i forbindelse med forskning og innovation, navnlig hvad samarbejdsprojekter angår. Grundforskning er et vigtigt aktiv og en vigtig forudsætning for at øge Unionens evne til at tiltrække de bedste videnskabsfolk med henblik på at blive et kraftcenter for topkvalitet. Balancen mellem grundforskning og anvendt forskning bør sikres. Kombineret med innovation vil dette støtte Unionens økonomiske konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)
(8 c)  For at maksimere virkningerne af Horisont Europa bør der tages særligt hensyn til multidisciplinære, interdisciplinære og tværfaglige tilgange som nødvendige elementer i at sikre betydelige videnskabelige fremskridt.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 8 d (ny)
(8 d)  Inddragelsen af samfundet skal fremmes gennem ansvarlig forskning og innovation som et tværgående element med henblik på at opbygge et effektivt samarbejde mellem videnskaben og samfundet. Det ville gøre det muligt for alle samfundsmæssige aktører (forskere, borgere, politiske beslutningstagere, erhvervslivet, frivillige organisationer osv.) at samarbejde under hele forsknings- og innovationsprocessen for bedre at kunne tilpasse såvel processen som resultaterne til det europæiske samfunds forventninger, behov og værdier.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Forskningsaktiviteter, der gennemføres i henhold til søjlen "Åben videnskab", bør fastlægges i overensstemmelse med de videnskabelige behov og muligheder. Forskningsdagsordenen bør fastlægges i tæt samarbejde med det videnskabelige samfund. Forskning bør finansieres på grundlag af topkvalitet.
(9)  Forskningsaktiviteter, der gennemføres i henhold til søjlen "Videnskabelig topkvalitet og åben videnskab", bør fastlægges i overensstemmelse med de videnskabelige behov og muligheder. Forskningsdagsordenen bør fastlægges i tæt samarbejde med det videnskabelige samfund og omfatte vægt på at tiltrække nye FoI-talenter og unge forskere, samtidig med at det europæiske forskningsrum styrkes, og hjerneflugt undgås. Forskning bør finansieres på grundlag af topkvalitet.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" bør etableres med klynger af forsknings- og innovationsaktiviteter for at maksimere integrationen på tværs af de respektive arbejdsområder og samtidig sikre en høj og bæredygtig virkning i forhold til de anvendte ressourcer. Den vil tilskynde til et tværfagligt, tværsektorielt, tværpolitisk og grænseoverskridende samarbejde om at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling og i den forbindelse styrke EU-industriers konkurrenceevne.
(10)  Søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" bør etableres med klynger af forsknings- og innovationsaktiviteter for at maksimere integrationen på tværs af de respektive arbejdsområder og samtidig sikre en høj og bæredygtig virkning for Unionen i forhold til de anvendte ressourcer. Den vil tilskynde til et tværfagligt, tværsektorielt, tværpolitisk og grænseoverskridende samarbejde om at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling og Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen og, hvor det er nødvendigt, for at tackle samfundsmæssige udfordringer og styrke EU-industriers konkurrenceevne. Aktiviteterne i denne søjle bør dække hele spektret af forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder FoI, pilotforsøg, demonstration og støtte til offentlige indkøb, etablering af prænormativ forskning og fastsættelse af standarder samt markedsudbredelse af innovationer for at sikre, at Europa forbliver i forreste række, når det gælder forskning inden for strategisk definerede prioriteter.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Fuld inddragelse af industrien i Programmet på alle niveauer fra individuelle iværksættere og små og mellemstore virksomheder til store virksomheder bør udgøre en af de primære kanaler, hvormed Programmets målsætninger skal virkeliggøres, nærmere bestemt skabelsen af bæredygtig vækst og beskæftigelse. Industrien bør bidrage til de perspektiver og prioriteringer, der fastlægges i den strategiske planlægningsproces, som bør støtte opstillingen af arbejdsprogrammer. Et sådant engagement fra industriens side bør udmønte sig i, at den deltager i de støttede aktioner på et niveau, der mindst svarer til det, som blev opnået i det tidligere rammeprogram Horisont 2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/201313 ("Horisont 2020").
(11)  Fuld og rettidig inddragelse af Unionens industri i programmet på alle niveauer fra individuelle iværksættere og små og mellemstore virksomheder til store virksomheder bør fortsat rettes specifikt hen imod skabelse af bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa og således styrke privat-offentlige samarbejdsformer og øge FoI-investeringerne fra den private sektor.
__________________
13
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11 a)   Høringer af flere interessenter, herunder civilsamfundet og erhvervslivet, bør bidrage til de perspektiver og prioriteringer, der fastlægges i løbet af den strategiske planlægningsproces. Dette bør resultere i periodiske strategiske FoI-planer vedtaget ved hjælp af delegerede retsakter. Disse strategiske planer bør dernæst gennemføres gennem udviklingen af arbejdsprogrammer.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Det er vigtigt at støtte industrien i at forblive eller blive verdens førende inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering, navnlig med investeringer i centrale støtteteknologier, der kan danne grundlag for fremtidens virksomheder. Programmets aktioner bør anvendes til at imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og en klar europæisk merværdi sikres. Dermed sikres overensstemmelse mellem aktionerne inden for rammerne af Programmet og EU's statsstøtteregler, og uberettiget konkurrenceforvridningdet indre marked undgås.
(12)  Det er vigtigt at støtte Unionens industri i at forblive eller blive verdens førende inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering, navnlig med investeringer i centrale støtteteknologier, der kan danne grundlag for fremtidens virksomheder. Centrale støtteteknologier forventes at spille en central rolle i søjle II "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" og bør knyttes yderligere til flagskibsinitiativerne vedrørende fremtidige og opdukkende teknologier (FET) for at gøre det muligt for forskningsprojekter at dække hele innovationskæden. Programmets aktioner bør afspejle strategien for Unionens industripolitik med henblik på at imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold og sætte skub i investeringerne på en forholdsmæssigt afpasset og gennemsigtig måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, samtidig med at der sikres en klar europæisk merværdi og et rimeligt offentligt investeringsafkast. Dermed sikres overensstemmelse mellem aktionerne inden for rammerne af programmet og EU's FUI-statsstøtteregler, som bør revideres med henblikat fremme innovation.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  SMV'er er en vigtig kilde til innovation og vækst i Europa. Derfor er der behov for massiv deltagelse af SMV'er som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF i Horisont Europa. På baggrund af bedste praksis fra Horisont 2020 bør Horisont Europa fortsætte med at tilskynde SMV'er til at deltage i rammeprogrammet på en integreret måde. Der bør indføres passende foranstaltninger og budgetbestemmelser, herunder gennemførelse af et fuldstændigt bottom-up-støtteinstrument, der indebærer én enkelt modtager og er dedikeret til SMV'er, der udfører trinvis innovation, og som indeholder bestemmelser vedrørende specifikke åbne indkaldelser i de forskellige faser af innovationscyklussen.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Programmet bør støtte forskning og innovation på en integreret måde under overholdelse af alle Verdenshandelsorganisationens relevante bestemmelser. Begrebet forskning, herunder eksperimentel udvikling, bør anvendes i overensstemmelse med Frascatimanualen, der er udarbejdet af OECD, mens begrebet innovation bør anvendes i overensstemmelse med Oslomanualen, der er udarbejdet af OECD og Eurostat, efter en bred tilgang, der omfatter social innovation. OECD's definitioner angående teknologisk modenhedsniveau (TRL) bør videreføres i lighed med det tidligere rammeprogram, Horisont 2020, og tages i betragtning i forbindelse med klassificeringen af teknologisk forskning, produktudvikling og demonstrationsaktiviteter samt definitionen af de typer af aktioner, som står til rådighed for indkaldelser af forslag. I princippet bør der ikke ydes tilskud til aktioner, hvis aktiviteter rækker ud over TRL 8. Arbejdsprogrammet for en given indkaldelse inden for rammerne af søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" kan yde tilskud til produktvalidering og markedsreproduktion i stor målestok.
(13)  Programmet bør støtte forskning og innovation på en integreret måde under overholdelse af alle Verdenshandelsorganisationens relevante bestemmelser. Begrebet forskning, herunder eksperimentel udvikling, bør anvendes i overensstemmelse med Frascatimanualen, der er udarbejdet af OECD, mens begrebet innovation bør anvendes i overensstemmelse med Oslomanualen, der er udarbejdet af OECD og Eurostat, efter en bred tilgang, der omfatter social innovation, design og kreativitet. OECD's definitioner af teknologisk modenhedsniveau bør tages i betragtning på samme måde som i det tidligere Horisont 2020-rammeprogram. Arbejdsprogrammet for en given indkaldelse inden for rammerne af søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" kan yde tilskud til produktvalidering og markedsreproduktion i stor målestok.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Kommissionens meddelelse om midtvejsevalueringen af Horisont 2020 (COM(2018)0002) rummer et sæt anbefalinger til dette program, herunder regler for deltagelse og formidling, som bygger på erfaringerne fra det tidligere program samt input fra EU-institutioner og interesserede parter. Det anbefales bl.a. at investere mere ambitiøst med henblik på at nå en kritisk masse og maksimere virkningen; at støtte banebrydende innovation; at prioritere Unionens investeringer i forskning og innovation (FoI) på områder med høj merværdi, navnlig gennem missionsorientering, inddragelse af borgerne og bredt anlagt kommunikation; at rationalisere EU-finansieringen, bl.a. ved at strømline viften af partnerskabsinitiativer og samfinansieringsordninger; at udvikle flere og mere konkrete synergier mellem Unionens forskellige finansieringsinstrumenter, navnlig med sigte på at mobilisere underudnyttet FoI-potentiale i hele Unionen; at styrke internationalt samarbejde og styrke åbenhed over for tredjelandes deltagelse; samt videreføre forenklingen baseret på erfaringer med gennemførelsen af Horisont 2020.
(14)  Kommissionens meddelelse om midtvejsevalueringen af Horisont 2020 (COM(2018)0002) og Europa-Parlamentets betænkning om vurderingen af Horisont 2020-gennemførelsen i betragtning af dets foreløbige evaluering og niende rammeforslag (2016/2147(INI)) har leveret et sæt anbefalinger til dette program, herunder regler for deltagelse og formidling, som bygger på erfaringerne fra det tidligere program samt input fra EU-institutioner og interesserede parter. Det anbefales bl.a. at investere mere ambitiøst med henblik på at nå en kritisk masse og maksimere virkningen, at støtte banebrydende innovation, at prioritere Unionens investeringer i forskning og innovation (FoI) på områder med høj merværdi, navnlig gennem missionsorientering, fuld, velinformeret og rettidig inddragelse af borgerne og bredt anlagt kommunikation, at rationalisere EU-finansieringen med henblik på at udnytte alle medlemsstaternes FoI-potentiale fuldt ud, bl.a. ved at strømline viften af partnerskabsinitiativer og samfinansieringsordninger, at udvikle flere og mere konkrete synergier mellem Unionens forskellige finansieringsinstrumenter, navnlig med sigte på at mobilisere underudnyttet FoI-potentiale i hele Unionen, at inddrage forskningsinfrastrukturer finansieret af Unionen, især fra EFRU, på en bedre måde i programmets projekter, at styrke internationalt samarbejde og styrke åbenhed over for tredjelandes deltagelse, samtidig med at Unionens interesser og en afbalanceret deltagelse af alle medlemsstater i programmet sikres, samt at videreføre forenklingen baseret på erfaringer med gennemførelsen af Horisont 2020.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Programmet skal tilstræbe synergier med andre EU-programmer fra deres udformning og strategiske planlægning til projektudvælgelse, forvaltning, kommunikation, formidling og udnyttelse af resultater samt overvågning, revision og styring. For at undgå overlapninger og dobbeltarbejde og tillige øge EU-finansieringens løftestangseffekt kan der foretages overdragelser fra Unionens øvrige programmer til aktiviteter inden for rammerne af Horisont Europa. I sådanne tilfælde følger disse reglerne i Horisont Europa.
(15)  Samhørighedspolitikken bør fortsætte med at bidrage til forskning og innovation. Derfor er det nødvendigt at lægge særlig vægt på samordningen af og komplementariteten mellem de to EU-politikker. Programmet bør som omhandlet i bilag IV til nærværende forordning tilstræbe tilpasning af regler og synergier med andre EU-programmer fra deres udformning og strategiske planlægning til projektudvælgelse, forvaltning, kommunikation, formidling og udnyttelse af resultater samt overvågning, revision og styring. For at undgå overlapninger og dobbeltarbejde og tillige øge EU-finansieringens løftestangseffekt og reducere den administrative byrde for ansøgerne og støttemodtagerne bør alle typer af synergier følge princippet om, at "én aktion følger ét sæt regler":
—  overførsler fra andre EU-programmer, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), til Horisont Europa-aktiviteter kan finde sted på frivillig basis. I sådanne tilfælde følger disse reglerne i Horisont Europa, men de vil kun blive anvendt til fordel for den medlemsstat eller forvaltningsmyndighed – alt efter hvad der er relevant – der beslutter at foretage overførslen
—  samfinansiering af en aktion under Horisont Europa og et andet EU-program kan også planlægges, dog uden at det overstiger de samlede støtteberettigede omkostninger ved aktionen. I sådanne tilfælde er det kun reglerne for Horisont Europa, der gælder, og dobbelte revisioner bør undgås
—  kvalitetsmærker (Seals of Excellence) bør tildeles alle de forslag, som har bestået tærsklen for "udmærket" i Horisont Europa, men som ikke kan finansieres som følge af budgetmæssige begrænsninger. I sådanne tilfælde bør reglerne for den fond, der yder støtte, finde anvendelse, bortset for statsstøttereglerne.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at opnå den størst mulige virkning af Unionens finansiering og det mest effektive bidrag til opfyldelsen af Unionens politiske målsætninger bør Programmet indgå europæiske partnerskaber med private og/eller offentlige partnere. Sådanne partnere omfatter industrien, forskningsinstitutioner, organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau, og civilsamfundsorganisationer såsom fonde, der støtter og/eller udfører forskning og innovation, forudsat at de ønskede virkninger kan opnås mere effektivt i fællesskab end af Unionen alene.
(16)  For at opnå den størst mulige virkning af Unionens finansiering og det mest effektive bidrag til opfyldelsen af Unionens politiske målsætninger og forpligtelser bør programmet indgå europæiske partnerskaber med private og/eller offentlige partnere på grundlag af resultatet af den strategiske planlægning. Sådanne partnere omfatter offentlige og private forsknings- og innovationsaktører, kompetencecentre, væksthuse for nye virksomheder, videnskabs- og teknologiparker, organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, fonde og civilsamfundsorganisationer samt regionale innovationsøkosystemer, hvor det er relevant, der støtter og/eller udfører forskning og innovation, forudsat at de ønskede virkninger kan opnås mere effektivt i fællesskab end af Unionen alene.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Programmet bør styrke samarbejdet mellem europæiske partnerskaber og private og/eller offentlige partnere på internationalt niveau ved bl.a. at tiltræde forsknings- og innovationsprogrammer og grænseoverskridende investeringer i forskning og innovation til gensidig fordel for mennesker og virksomheder og samtidig fastholde sine interesser i strategiske sektorer.14
(17)  Programmet bør styrke samarbejdet mellem europæiske partnerskaber og private og/eller offentlige partnere på internationalt niveau ved bl.a. at tiltræde forsknings- og innovationsprogrammer og grænseoverskridende investeringer i forskning og innovation til gensidig fordel for mennesker og virksomheder og samtidig fastholde Unionens interesser.
__________________
14 Jf. Kommissionens forslag til en forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (COM(2017) 487).
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17 a)  FET-flagskibe har vist sig at være et effektivt og produktivt instrument, som ved hjælp af fælles samordnede bestræbelser fra Unionens og dens medlemsstaters side, er til fordel for samfundet, og eksisterende flagskibe har bevist, at fordelene ved disse fortsat bør støttes.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør fortsat levere uafhængig, kundeorienteret videnskabelig dokumentation og teknisk støtte til Unionens politikker gennem hele den politiske proces. JRC's direkte aktioner bør gennemføres på en fleksibel, effektiv og gennemsigtig måde, som tager hensyn til de relevante behov hos JRC's brugere og EU-politikkernes behov foruden at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. JRC bør vedblive med at generere ekstra ressourcer.
(18)  Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør fortsat levere uafhængig, kundeorienteret videnskabelig dokumentation og teknisk støtte til Unionens politikker gennem hele den politiske proces. JRC's direkte aktioner bør gennemføres på en fleksibel, effektiv og gennemsigtig måde, som tager hensyn til de relevante behov hos JRC's brugere, budgetbegrænsningerne og EU-politikkernes behov foruden at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. JRC bør vedblive med at generere ekstra ressourcer.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Søjlen "Åben innovation" bør fastlægge en række foranstaltninger for integreret støtte for at opfylde behovene hos iværksættere og iværksætteri, hvormed det tilsigtes at virkeliggøre og fremskynde banebrydende innovation med henblik på hastig markedsvækst. Den bør tiltrække innovative virksomheder med potentiale for opskalering på internationalt plan og på EU-plan og frembyde hurtige og fleksible tilskud og medinvesteringer, herunder med private investorer. Disse målsætninger bør søges opfyldt gennem oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd (EIC). Denne søjle bør også støtte Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og de europæiske innovationsøkosystemer i bred forstand, navnlig gennem samfinansiering af partnerskaber med nationale og regionale innovationsstøtteorganer.
(19)  Søjlen "Innovativt Europa" bør fastlægge en række foranstaltninger for integreret støtte for at opfylde behovene hos iværksættere og forskningsbaseret iværksætteri, hvormed det tilsigtes at virkeliggøre og fremskynde banebrydende innovation med henblik på hastig markedsvækst samt for at fremme Unionens teknologiske selvstændighed på strategiske områder. Den bør tiltrække innovative virksomheder, herunder SMV'er og nystartede virksomheder, med potentiale for opskalering på internationalt plan og på EU-plan og frembyde hurtige og fleksible tilskud og medinvesteringer, herunder med private investorer. Disse målsætninger bør søges opfyldt gennem oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd (EIC). Denne søjle bør også støtte Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), EIT's regionale innovationsordning og de europæiske innovationsøkosystemer i hele Unionen i bred forstand, navnlig gennem samfinansiering af partnerskaber med såvel offentlige som private nationale og regionale innovationsstøtteorganer.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  De politiske målsætninger for dette program vil også blive taget op via finansielle instrumenter og budgetgaranti inden for rammerne af InvestEU-fondens politikområder. Finansiel støtte bør anvendes til at imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og aktionerne bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller forvride konkurrencendet indre marked. Aktioner bør have en tydelig europæisk merværdi.
(20)  For at imødegå behovet for at støtte investeringer i højrisiko- og ikkelineære aktiviteter som forskning og innovation er det afgørende, at Horisont Europa, navnlig Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) med VIF'er, arbejder i synergi med de finansielle produkter, som skal anvendes under InvestEU. I den henseende bør erfaringerne fra de finansielle instrumenter anvendt under Horisont 2020, såsom InnovFin og lånegarantien til SMV'er, fungere som et solidt grundlag for at levere denne målrettede støtte, og EIC bør udvikle aktiviteter for strategisk intelligens og realtidsevaluering med henblikrettidig forvaltning og samordning af de forskellige aktioner.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  EIC bør i kraft af sine instrumenter – Pathfinder og Accelerator – tilsigte at udpege, udvikle og ibrugtage banebrydende, markedsskabende innovationer og støtte deres hastige opskalering på EU-plan og internationalt plan. Med kohærent og strømlinet støtte til banebrydende innovation bør EIC udfylde det nuværende tomrum for så vidt angår offentlig støtte til og private investeringer i banebrydende innovation. EIC's instrumenter kræver særlige juridiske og forvaltningsmæssige ordninger for at afspejle dets målsætninger, navnlig aktiviteter med henblik på ibrugtagning på markedet.
udgår
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Accelerator bør i kraft af EIC's blandede finansiering slå bro over "dødens dal" mellem forskning, fasen før massekommercialisering og opskalering af virksomheder. Accelerator bør navnlig yde støtte til operationer, der indebærer sådanne teknologiske eller markedsmæssige risici, at de ikke betragtes som bankacceptable og ikke via en løftestangseffekt kan tiltrække betydelige investeringer fra markedet og derigennem supplere InvestEU-programmet oprettet ved forordning 14
(22)  I kraft af EIC's blandede finansiering bør EIC's Accelerator slå bro over "dødens dal" mellem forskning, fasen før massekommercialisering og opskalering af virksomheder. Accelerator bør navnlig yde støtte til operationer, der indebærer sådanne teknologiske eller markedsmæssige risici, at de ikke betragtes som bankacceptable og ikke via en løftestangseffekt kan tiltrække betydelige investeringer fra markedet og derigennem supplere InvestEU-programmet oprettet ved forordning ...15
__________________
__________________
15
15 ...
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  EIT bør primært via sit videns- og innovationsfællesskab (VIF) tage sigte på at styrke innovationsøkosystemer for at imødegå globale udfordringer ved at fremme integrationen af erhvervsliv, forskning, videregående uddannelse og iværksætterkultur. EIT bør fremme innovation i sine aktiviteter og bør støtte integrationen af videregående uddannelse inden for innovationsøkosystemer, navnlig ved at fremme iværksætteruddannelse, fremme stærkt ikke-fagspecifikt samarbejde mellem industrien og den akademiske verden og afdække potentielle færdigheder for kommende innovatorer til at imødegå globale udfordringer, som omfatter højtudviklede IT- og innovationsfærdigheder. EIT's støtteordninger bør være til gavn for EIC's støttemodtagere, samtidig med at nystartede virksomheder fra EIT's VIF bør have adgang til EIC-aktioner. Selv om EIT's fokus på innovationsøkosystemer bør indebære, at det passer naturligt ind under Horisont Europas søjle "Åben innovation", vil planlægningen af dets VIF via den strategiske planlægningsproces blive tilpasset søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne".
(23)  EIT bør primært via sit videns- og innovationsfællesskab (VIF) og EIT's regionale innovationsordning tage sigte på at styrke innovationsøkosystemer med henblik på at udvikle en overordnet EU-innovationskapacitet, som skal imødegå globale udfordringer ved at fremme integrationen af erhvervsliv, forskning, videregående uddannelse og iværksætterkultur. I overensstemmelse med retsakten om oprettelse af EIT, EIT-forordningen1a og EIT's strategiske innovationsdagsorden1b bør EIT fremme innovation i sine aktiviteter og bør støtte integrationen af videregående uddannelse inden for innovationsøkosystemer, at fremme iværksætteruddannelse, fremme stærkt ikkefagspecifikt samarbejde mellem industrien og den akademiske verden og afdække potentielle færdigheder for kommende innovatorer til at imødegå globale udfordringer, som omfatter højtudviklede IT- og innovationsfærdigheder. EIT's støtteordninger bør være til gavn for EIC's støttemodtagere, samtidig med at nystartede virksomheder fra EIT's VIF bør have hurtig adgang til EIC-aktioner. Samtidig med, at EIT's fokus på innovationsøkosystemer bør indebære, at det passer naturligt ind under Horisont Europas søjle "Innovativt Europa", bør det også støtte alle andre søjler, alt efter hvad der er relevant, og planlægningen af dets VIF via den strategiske planlægningsproces bør tilpasses søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne". Overlapning mellem VIF og andre instrumenter inden for samme område, navnlig andre partnerskaber, bør undgås.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1292/2013 af 11. december 2013 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 174).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU).
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Det bør være et centralt krav at sikre og bevare lige vilkår for virksomheder, der konkurrerer på et givet marked, for at banebrydende eller disruptiv innovation kan trives, hvilket især sætter små og mellemstore innovatorerne i stand til at høste udbyttet af deres investering og erobre en andel af markedet.
(24)  Det bør være et centralt krav at sikre og bevare lige vilkår for virksomheder, der konkurrerer på et givet marked, for at banebrydende eller disruptiv innovation kan trives, hvilket især sætter små og mellemstore innovatorerne i stand til at høste udbyttet af deres investering og erobre en andel af markedet. På samme måde kan en vis grad af åbenhed i innovationsgraden af finansierede aktioner – som retter sig mod et stort netværk af modtagere – i høj grad bidrage til SMV'ernes kapacitetsopbygning, idet det giver dem de nødvendige midler til at tiltrække investeringer og skabe fremgang.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Programmet bør fremme og integrere samarbejde med tredjelande og internationale organisationer samt initiativer på basis af fælles interesse, gensidig fordel og globale tilsagn om at gennemføre FN's mål for bæredygtig udvikling. Det internationale samarbejde bør sigte mod at styrke Unionens forskning og innovation af topkvalitet, tiltrækningskraft, økonomiske og industrielle konkurrenceevne, imødegå globale udfordringer som nedfældet i FN's mål for bæredygtig udvikling og støtte Unionens eksterne politikker. En tilgang med en generel åbning for international deltagelse og målrettede internationale samarbejdsaktioner bør følges, herunder bør enheder, der er etableret i lav- og mellemindkomstlande, have hensigtsmæssig adgang til finansiering. Samtidig bør tredjelandes deltagelse i Programmet fremmes.
(25)  Programmet bør fremme og integrere samarbejde med tredjelande og internationale organisationer samt initiativer på basis af Unionens interesse, fælles fordele og globale tilsagn om at gennemføre FN's mål for bæredygtig udvikling. Det internationale samarbejde bør sigte mod at styrke Unionens topkvalitet inden for forskning og innovation, tiltrækningskraft, økonomiske og industrielle konkurrenceevne, imødegå globale udfordringer som nedfældet i FN's mål for bæredygtig udvikling og støtte Unionens eksterne politikker. En tilgang med en generel åbning for gensidig international deltagelse og målrettede internationale samarbejdsaktioner bør følges, og det er nødvendigt at anvende hensigtsmæssige støtteberettigelseskriterier alt efter de forskellige FoI-kapacitetsniveauer med henblik på finansiering af enheder, der er etableret i lav- og mellemindkomstlande. Samtidig bør tredjelandes deltagelse i programmet fremmes, hvor det er relevant, hvor der forventes gensidighed, hvor Unionens interesser er beskyttet, og hvor en øget deltagelse i programmet fra alle medlemsstaternes side fremmes.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Med et tættere forhold mellem videnskab og samfund og optimering af fordelene ved deres samspil for øje bør Programmet inddrage og involvere borgerne og civilsamfundets organisationer i en fælles udarbejdelse og medskabelse af ansvarlige dagsordener og indhold i relation til FoI ved at fremme videnskabelig uddannelse, gøre videnskabelig viden lettere tilgængelig og lette borgernes og civilsamfundets organisationers deltagelse i sine aktiviteter. Det bør gøres i hele Programmet og gennem særskilte aktiviteter i delen "Styrkelse af det europæiske forskningsrum". Inddragelse af borgerne og civilsamfundet i forskning og innovation bør ledsages af offentlige opmærksomhedsskabende aktiviteter for at generere og fastholde offentlighedens støtte til Programmet. I Programmet bør det også søges at fjerne hindringer for og fremme synergier mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur for at opnå en ny kvalitet i bæredygtig innovation.
(26)  Med et tættere forhold mellem videnskab og samfund og optimering af fordelene ved deres samspil for øje bør programmet inddrage og involvere borgerne og civilsamfundets organisationer i en fælles udarbejdelse og medskabelse af ansvarlige dagsordener og indhold i relation til forskning og innovation (RRI), som imødekommer borgernes og civilsamfundets bekymringer, behov og forventninger, ved at fremme videnskabelig uddannelse, gøre videnskabelig viden lettere tilgængelig og lette borgernes og civilsamfundets organisationers deltagelse i sine aktiviteter. De foranstaltninger, som træffes med henblik på at forbedre inddragelsen af borgere og civilsamfund, bør overvåges.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)
(26 a)  Horisont Europa bør støtte nye teknologier, der bidrager til at overvinde de hindringer, som forhindrer adgangen for og den fuldstændige deltagelse af personer med handicap, idet dette i sidste ende hæmmer udviklingen af et virkeligt inklusivt samfund.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)
(26 b)  Med henblik på at styrke det europæiske forskningsområde bør alle dele af programmet bidrage til at reducere EU's forsknings- og innovationskløft betydeligt, navnligt ved at øge deltagelsen af lande, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse, programmets FoI-aktioner, udbrede videnskabelig topkvalitet, fremme nye FoI-samarbejdsmønstre, reducere lønforskellen blandt forskere i Unionen, opveje hjerneflugt, modernisere nationale FoI-økosystemer og sikre en afbalanceret repræsentation i evalueringspaneler, ekspertgrupper og videnskabelige råd.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  I henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er Unionens regioner i den yderste periferi berettiget til særlige foranstaltninger (under hensyntagen til deres strukturelle, sociale og økonomiske situation) for så vidt angår deres adgang til Unionens horisontale programmer. I Programmet bør der derfor tages hensyn til disse regioners særlige karakteristika i tråd med Kommissionens meddelelse om "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017)0623), som Rådet tilsluttede sig den 12. april 2018.
(27)  I henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er Unionens regioner i den yderste periferi berettiget til særlige foranstaltninger (under hensyntagen til deres strukturelle, sociale og økonomiske situation) for så vidt angår deres adgang til Unionens horisontale programmer. I programmet bør der derfor tages hensyn til disse regioners særlige karakteristika i tråd med Kommissionens meddelelse om "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017)0623), som Rådet tilsluttede sig den 12. april 2018, og deres deltagelse i programmet bør fremmes, hvor det er muligt.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  De aktiviteter, der udvikles inden for programmets rammer, bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem kvinder og mænd inden for forskning og innovation i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 8 i TEUF. Kønsaspektet bør integreres på passende vis i forsknings- og innovationsindhold og videreføres på alle stadier i forskningskredsløbet.
(28)  De aktiviteter, der udvikles under programmet, bør tage sigte på at fjerne uligheder mellem kønnene, undgå kønsbaserede skævheder, sikre en passende integration af kønsdimensionen i forsknings- og innovationsindhold, sigte mod at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder principperne om ligeløn som omhandlet i artikel 141, stk. 3, i TEUF og direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, samt sikre forskere med handicap adgang til forskning og innovation.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  I lyset af de særlige forhold i forsvarsindustrien bør de nærmere bestemmelser for EU-finansiering af forsvarsrelaterede forskningsprojekter fastsættes i forordning ... om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond16, hvori reglerne for deltagelse i forskning på forsvarsområdet fastlægges. Forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond, bør udelukkende fokusere på militære anvendelser.
(29)  I lyset af de særlige forhold i forsvarsindustrien bør de nærmere bestemmelser for EU-finansiering af forsvarsrelaterede forskningsprojekter fastsættes i forordning ... om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond16, hvori reglerne for deltagelse i forskning på forsvarsområdet fastlægges. Selv om det er muligt at tilskynde til synergier mellem Horisont Europa og Den Europæiske Forsvarsfond, samtidig med at man undgår overlapning, bør aktioner under Horisont Europa udelukkende anvendes til civile formål.
__________________
__________________
16
16 ...
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)
(31 a)  Administrativ forenkling, navnlig reduktion af den administrative byrde og forsinkelser for støttemodtagerne, bør hele tiden søges i forbindelse med fastsættelsen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af programmet.
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 31 b (ny)
(31 b)  For at sikre, at Europa forbliver førende inden for global forskning og innovation på det digitale område og for at tage højde for nødvendigheden af at optrappe investeringer for at kunne udnytte de stadig flere muligheder i forbindelse med digitale teknologier bør centrale digitale prioriteter tildeles tilstrækkelige budgetmidler.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)  I henhold til [henvisningen skal om nødvendigt ajourføres i henhold til en ny afgørelse om OLT: artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU23] kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), modtage finansiering under overholdelse af de regler og målsætninger, der gælder for Programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.
(33)  I henhold til [henvisningen skal om nødvendigt ajourføres i henhold til en ny afgørelse om OLT: artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU23] kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), modtage finansiering under overholdelse af de regler og målsætninger, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. Programmet bør tage behørigt højde for disse territoriers særpræg med henblik på at sikre deres effektive deltagelse og støtte samarbejdet og synergierne, navnlig med regionerne i den yderste periferi og med tredjelandene i deres naboskabsområde.
__________________
__________________
23 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).
23 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, som kan tjene som grundlag for evaluering af programmets praktiske virkninger.
(34)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne og for programmets støttemodtagere. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, som kan tjene som grundlag for evaluering af programmets praktiske virkninger.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Med fælles regler for hele Programmet bør der sikres en kohærent ramme, som letter deltagelsen i programmer, som støttes finansielt af Programmets budget, herunder deltagelse i programmer, der forvaltes af finansieringsorganer såsom EIT, fællesforetagender eller enhver anden struktur i henhold til artikel 187 i TEUF, og deltagelse i programmer, der iværksættes af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 i TEUF. Der bør sikres fleksibilitet til at vedtage særlige regler, når dette er berettiget.
(38)  Med fælles regler og krav for hele programmet bør der sikres forenklede og fælles gennemførelsesværktøjer, herunder til overvågning og rapportering, og en kohærent ramme, som letter deltagelsen i programmer, som støttes finansielt af Programmets budget, herunder deltagelse i programmer, der forvaltes af finansieringsorganer såsom EIT, fællesforetagender eller enhver anden struktur i henhold til artikel 187 i TEUF, og deltagelse i programmer, der iværksættes af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 i TEUF. Det bør være muligt at vedtage særlige regler, men undtagelser bør kun anvendes, når dette er strengt nødvendigt og behørigt begrundet.
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  Aktioner, der hører under dette Programs anvendelsesområde, bør overholde grundlæggende rettigheder og respektere de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Sådanne aktioner bør overholde alle retlige forpligtelser, herunder international lov, og enhver relevant afgørelse vedtaget af Kommissionen, herunder Kommissionens meddelelse af 28. juni 201324 og alle etiske principper, hvilket indbefatter at undgå at krænke forskningsintegriteten. Der bør også tages hensyn til artikel 13 i TEUF i forbindelse med forskningsaktiviteter, og anvendelsen af dyr til forskning og forsøg bør mindskes med henblik på i sidste instans at erstatte deres anvendelse med andre metoder.
(39)  Aktioner, der hører under dette programs anvendelsesområde, bør overholde grundlæggende rettigheder og respektere de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Sådanne aktioner bør overholde alle retlige forpligtelser, herunder international lov, og enhver relevant afgørelse vedtaget af Kommissionen, herunder Kommissionens meddelelse af 28. juni 201324 og alle etiske principper, hvilket indbefatter at undgå at krænke forskningsintegriteten. Der bør tages hensyn til udtalelser fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Der bør også tages hensyn til artikel 13 i TEUF i forbindelse med forskningsaktiviteter, og anvendelsen af dyr til forskning og forsøg bør mindskes med henblik på i sidste instans at erstatte deres anvendelse med andre metoder.
__________________
__________________
EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9.
24 EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  I overensstemmelse med målsætningerne for internationalt samarbejde som beskrevet i artikel 180 og 186 i TEUF bør retlige enheder, der er etableret i tredjelande, og internationale organisationer tilskyndes til at deltage. Gennemførelsen af Programmet bør ske i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i TEUF, og de bør overholde international lov. Det kan for foranstaltninger vedrørende Unionens strategiske aktiver, interesser, uafhængighed eller sikkerhed fastsættes, at deltagelse i Programmets specifikke aktioner kan begrænses til støttemodtagere, som er etableret i medlemsstaterne, eller foruden medlemsstaterne til enheder, som er etableret i specificerede associerede lande eller andre tredjelande.
(40)  I overensstemmelse med målsætningerne for internationalt samarbejde som beskrevet i artikel 180 og 186 i TEUF bør retlige enheder, der er etableret i tredjelande, og internationale organisationer tilskyndes til at deltage i Unionens bedste videnskabelige, samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske interesse. Gennemførelsen af programmet bør ske i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i TEUF, og de bør overholde international lov. Det kan for aktioner vedrørende Unionens strategiske aktiver, interesser, uafhængighed eller sikkerhed fastsættes, at deltagelse i programmets specifikke aktioner kan begrænses til støttemodtagere, som er etableret i medlemsstaterne, eller foruden medlemsstaterne til enheder, som er etableret i specificerede associerede lande eller andre tredjelande.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  For at understrege betydningen af at imødegå klimaændringer i overensstemmelse med Unionens tilsagn om at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil Programmet bidrage til at mainstreame klimaindsatsen og opfylde et overordnet mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal støtte opfyldelsen af klimamål.
(41)  I anerkendelse af, at klimaforandringer udgør en af de største globale og samfundsmæssige udfordringer og for at afspejle betydningen af at imødegå klimaændringer i overensstemmelse med Unionens tilsagn om at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling vil dette program bidrage med mindst 35 % af sine udgifter til støtte for klimamålene og som led i Unionens generelle målsætning om at mainstreame klimaindsatsen og opfylde det overordnede mål om, at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal støtte opfyldelsen af klimamål. For at overvåge og verificere dette mål skal alle klimarelaterede udgifter registreres for at dække alle Unionens budgetprogrammer og afspejles i de relevante dele af arbejdsprogrammerne. De anslåede udgifter til bestemte teknologier inden for ren energiteknologi bør opdeles for at sikre international sammenlignelighed. For at tage hensyn til Den Europæiske Revisionsrets anbefalinger [særberetning nr. 31/2016] bør klimamainstreamingmekanismerne i forbindelse med rapporteringen efterfølgende sondre mellem afbødning af og tilpasning til klimaforandringer.
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 43
(43)  Brug af følsomme baggrundsoplysninger eller uautoriserede personers adgang til følsomme resultater kan skade Unionens eller en eller flere af medlemsstaternes interesser. Behandlingen af fortrolige data og klassificerede informationer er derfor omfattet af al relevant EU-ret, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, hvori der fastsættes bestemmelser om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer.
(43)  Brug af følsomme baggrundsoplysninger eller uautoriserede personers adgang til følsomme resultater og forskningsdata kan skade Unionens eller en eller flere af medlemsstaternes interesser. Behandlingen af fortrolige data og klassificerede informationer er derfor omfattet af al relevant EU-ret, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, hvori der fastsættes bestemmelser om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer.
Ændring 51
Forslag til forordning
Betragtning 44
(44)  Minimumsbetingelser for deltagelse bør fastsættes, både som en hovedregel, hvor konsortiet bør omfatte mindst én retlig enhed fra en medlemsstat, og med hensyn til enkeltheder ved særlige typer af aktioner inden for rammerne af Programmet.
udgår
Ændring 52
Forslag til forordning
Betragtning 45
(45)  Det er nødvendigt at fastsætte vilkår og betingelser for EU-finansiering til deltagerne i aktioner inden for rammerne af Programmet. Tilskud bør gennemføres under hensyntagen til alle former for bidrag, der er fastsat i finansforordningen, herunder faste beløb, finansiering efter takst eller enhedsomkostninger, med henblik på yderligere forenkling.
(45)  Det er nødvendigt at fastsætte vilkår og betingelser for EU-finansiering til deltagerne i aktioner inden for rammerne af programmet. Under programmet vil tilskud udgøre den primære form for finansiering. Andre former for finansiering bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Med henblik på yderligere forenkling bør dette for så vidt angår tilskud omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste satser og satser for enhedsomkostninger som fastsat i finansforordningen. Før et nyt system til godtgørelse af omkostninger kan anses for at udgøre en reel forenkling for støttemodtagerne, bør der foretages en forudgående omfattende evaluering, som afsluttes med et positivt resultat.
Ændring 53
Forslag til forordning
Betragtning 46
(46)  Der henvises til støttesatserne i denne forordning som maksima for at overholde samfinansieringsprincippet.
udgår
Ændring 54
Forslag til forordning
Betragtning 47
(47)  Programmet bør i overensstemmelse med finansforordningen skabe grundlaget for en mere udbredt accept af støttemodtagernes normale regnskabspraksis for omkostningsberegning for så vidt angår personaleomkostninger og enhedsomkostninger for internt fakturerede varer og tjenesteydelser.
(47)  Programmet bør i overensstemmelse med finansforordningen skabe grundlaget for en mere udbredt accept af støttemodtagernes normale regnskabspraksis for omkostningsberegning for så vidt angår personaleomkostninger og enhedsomkostninger for internt fakturerede varer og tjenesteydelser. Brugen af enhedsomkostninger for internt fakturerede varer og tjenesteydelser, der kombinerer direkte omkostninger og indirekte omkostninger, bør være en mulighed, der kan vælges af alle støttemodtagere. Omkostninger, der anslås ved hjælp af fordelingsnøgler, bør være støtteberettigede.
Ændring 55
Forslag til forordning
Betragtning 48
(48)  Den nuværende ordning for godtgørelse af de faktiske personaleomkostninger bør forenkles yderligere med afsæt i den projektorienterede aflønning, som er udviklet inden for rammerne af Horisont 2020, og yderligere tilpasses til finansforordningen.
(48)  Den nuværende ordning for godtgørelse af de faktiske personaleomkostninger bør forenkles yderligere med afsæt i den projektorienterede aflønning, som er udviklet inden for rammerne af Horisont 2020, og yderligere tilpasses til finansforordningen med henblik på at anvende princippet om "lige løn for lige arbejde" som et generelt princip og for at lukke løngabet mellem de EU-forskere, der er involveret i programmet .
Ændring 56
Forslag til forordning
Betragtning 50
(50)  Regler for udnyttelse og formidling af resultater bør fastsættes for at sikre, at støttemodtagerne beskytter, udnytter, formidler og giver adgang til disse resultater på behørig vis. Der bør navnlig lægges større vægt på at udnytte resultaterne, især i Unionen. Støttemodtagerne bør ajourføre deres planer med hensyn til udnyttelse og formidling af deres resultater i løbet af og efter afslutningen af aktionen.
(50)  Regler for udnyttelse og formidling af resultater bør fastsættes for at sikre, at støttemodtagerne beskytter, udnytter, formidler og giver adgang til disse resultater på behørig vis under hensyntagen til modtagernes legitime interesser samt alle andre hindringer, såsom databeskyttelsesregler, privatlivs- og sikkerhedsregler og intellektuelle ejendomsrettigheder, fortrolighed eller Unionens globale økonomiske konkurrenceevne. Der bør navnlig lægges større vægt på at udnytte resultaterne, især i Unionen. Støttemodtagerne bør ajourføre deres planer med hensyn til udnyttelse og formidling af deres resultater i løbet af og efter afslutningen af aktionen.
Ændring 57
Forslag til forordning
Betragtning 51
(51)  De centrale elementer i det foregående program Horisont 2020's system til evaluering og udvælgelse af forslag med dets særlige fokus på topkvalitet bør opretholdes. Forslagene bør fortsat udvælges på grundlag af en evaluering foretaget af uafhængige eksperter. Hvor det er relevant, bør nødvendigheden af at sikre den overordnede sammenhæng i porteføljen af projekter tages i betragtning.
(51)  De centrale elementer i det foregående program Horisont 2020's system til evaluering og udvælgelse af forslag med dets særlige fokus på kriterierne "topkvalitet", "indvirkning" og "kvalitet og gennemførelseseffektivitet" bør opretholdes. Forslagene bør fortsat udvælges på grundlag af en evaluering foretaget af uafhængige eksperter fra så mange medlemsstater som muligt. Kommissionen bør foretage en anonym evaluering, hvor det er relevant, og analysere resultaterne med henblik på at undgå partiskhed i forbindelse med udvælgelsen. Hvor det er relevant, bør nødvendigheden af at sikre den overordnede sammenhæng i porteføljen af projekter tages i betragtning af uafhængige eksperter.
Ændring 58
Forslag til forordning
Betragtning 52
(52)  Det bør påtænkes i højere grad at bero på gensidig tillid til revisioner og vurderinger udført af andre – herunder andre EU-programmer – for at mindske den administrative byrde for modtagere af EU-midler. Gensidig tillid bør udtrykkeligt tages i regning ved også at inddrage andre elementer, såsom revision af systemer og processer.
(52)  Med henblik på at mindske den administrative byrde for modtagere af EU-midler bør principperne om gensidig tillid til revisioner og gensidig tillid til vurderinger systematisk finde anvendelse på alle dele af programmet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 127. Gensidig tillid bør udtrykkeligt tages i regning ved også at inddrage andre elementer, såsom revision af systemer og processer.
Ændring 59
Forslag til forordning
Betragtning 53
(53)  De særlige udfordringer inden for forskning og innovation bør imødegås ved hjælp af priser, herunder gennem fælles eller forbundne priser, når det er relevant, tilrettelagt af Kommissionen eller finansieringsorganet med andre EU-organer, tredjelande, internationale organisationer eller almennyttige retlige enheder.
(53)  De særlige udfordringer på forsknings- og innovationsområdet bør imødegås ved hjælp af priser, herunder gennem fælles eller forbundne priser, når det er relevant, tilrettelagt af Kommissionen eller finansieringsorganet med andre EU-organer, tredjelande, internationale organisationer eller almennyttige retlige enheder. Der bør navnlig tildeles priser til projekter, der tiltrækker forskere til lande, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse, samt til vellykkede projekter med henblik på at øge deres synlighed og gøre det muligt at øge indsatsen for at fremme EU-finansierede aktioner.
Ændring 60
Forslag til forordning
Betragtning 54
(54)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. For tilskud omfatter dette overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger —
(54)  Typerne af finansiering og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste satser og satser for enhedsomkostninger.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 1
Artikel 1
Artikel 1
Genstand
Genstand
1.  Ved denne forordning fastsættes Horisont Europa rammeprogrammet for forskning og innovation ("programmet") samt reglerne for deltagelse i og formidling af resultater fra indirekte aktioner i henhold til dette program.
1.  Ved denne forordning fastsættes Horisont Europa rammeprogrammet for forskning og innovation ("programmet") og reglerne for deltagelse i og formidling af resultater fra indirekte aktioner i henhold til dette program samt rammerne for Unionens støtte til forsknings- og innovationsaktiviteter.
2.  Der fastsættes målsætninger for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.
2.  Der fastsættes målsætninger for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.
3.  Programmet gennemføres via:
3.  Programmet gennemføres via:
a)  det særprogram, som er fastsat ved afgørelse .../.../EU25, og som indeholder et finansielt bidrag til EIT, og
a)  det særprogram, som er fastsat ved afgørelse .../.../EU25, og som indeholder baggrunden og interventionsområderne for EIT, og
b)  særprogrammet om forsvarsforskning, der er fastsat ved forordning .../.../EU.
b)  særprogrammet om forsvarsforskning, der er fastsat ved forordning .../.../EU.
4.  Begreberne "Horisont Europa", "programmet" og "særprogrammet", der anvendes i nærværende forordning, vedrører kun spørgsmål, der er relevante for det særprogram, som er beskrevet i stk. 3, litra a), medmindre andet udtrykkeligt fremgår.
4.  Begreberne "Horisont Europa", "programmet" og "særprogrammet", der anvendes i nærværende forordning, vedrører ikke spørgsmål, der er relevante for det særprogram, som er beskrevet i stk. 3, litra b), medmindre andet udtrykkeligt fremgår.
4.a   EIT gennemfører programmet i overensstemmelse med de strategiske FoI-planer og EIT's strategiske innovationsdagsorden for perioden 2021-2027 med det forbehold, at eventuelle nyoprettede videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), hvor det er muligt, giver anledning til yderligere og passende budgetmidler og ikke undergraver de eksisterende videns- og innovationsfællesskabers mål og forpligtelser.
__________________
__________________
25
25
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
Definitioner
Definitioner
I denne forordning forstås ved: "forskningsinfrastrukturer":
I denne forordning forstås ved:
1)  faciliteter, som tilvejebringer ressourcer og tjenester, som anvendes af forskersamfundene til at udføre forskning og fremme innovation inden for deres områder. Denne definition omfatter dertil hørende menneskelige ressourcer, ligesom den dækker stort materiel og instrumenter, videnrelaterede faciliteter såsom samlinger, arkiver eller videnskabelige datainfrastrukturer, IT-systemer samt kommunikationsnetværk og en hvilken som helst anden infrastruktur af enestående art og tilgængelig for eksterne brugere, der er væsentlig for at opnå høj kvalitet i forskning og innovation. Disse kan eventuelt anvendes i en ikke-forskningsmæssig sammenhæng, f.eks. inden for uddannelse eller offentlige tjenesteydelser, og de kan være samlet på ét sted, virtuelle eller distribuerede "strategi for intelligent specialisering":
1)  "forskningsinfrastrukturer": faciliteter, som tilvejebringer ressourcer og tjenester, som anvendes af forskersamfundene til at udføre forskning og fremme innovation inden for deres områder. Denne definition omfatter dertil hørende menneskelige ressourcer, ligesom den dækker stort materiel og instrumenter, navnlig dem, som støttes af andre EU-fonde, jf. bilag IV, videnrelaterede faciliteter som samlinger, arkiver eller videnskabelige datainfrastrukturer, IT-systemer samt kommunikationsnetværk og en hvilken som helst anden infrastruktur af enestående art og tilgængelig for eksterne brugere, der er væsentlig for at opnå høj kvalitet i forskning og innovation. Disse kan eventuelt anvendes i en ikkeforskningsmæssig sammenhæng, f.eks. inden for uddannelse eller offentlige tjenesteydelser, og de kan være samlet på ét sted, virtuelle eller distribuerede
2)  har samme betydning som en strategi for intelligent specialisering som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/201326 og opfylder grundforudsætningerne i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] "europæisk partnerskab":
2)  "strategi for intelligent specialisering": har samme betydning som en strategi for intelligent specialisering som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/201326 og opfylder grundforudsætningerne i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser]
3)  et initiativ, hvor Unionen sammen med private og/eller offentlige partnere (såsom industrien, forskningsorganisationer, offentlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan, eller civilsamfundsorganisationer, herunder fonde), der forpligter sig til i fællesskab at støtte udvikling og gennemførelse af et forskningsprogram og innovationsaktiviteter blandt andet i relation til markedet, lovgivning eller indførelse af politikker
3)  "europæisk partnerskab": et initiativ, hvor Unionen sammen med private og/eller offentlige partnere (såsom industrien, universiteter, forskningsorganisationer, herunder forskningsinfrastrukturer, offentlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan, eller civilsamfundsorganisationer, herunder, hvor det er relevant, NGO'er og fonde, der forpligter sig til i fællesskab at støtte udvikling og gennemførelse af et forskningsprogram og innovationsaktiviteter blandt andet i henhold til artikel 185 og 187 i TEUF og i relation til markedet, lovgivning eller indførelse af politikker
4)  "fri brugsret": praksis med at stille onlineadgang til forskningsoutput fra aktioner, der er finansieret under programmet, herunder videnskabelige publikationer og forskningsdata, vederlagsfrit til rådighed for slutbrugeren
4)  "fri brugsret": praksis med at stille onlineadgang til forskningsoutput fra aktioner, der er finansieret under programmet, herunder videnskabelige publikationer og forskningsdata, vederlagsfrit til rådighed for slutbrugeren. For så vidt angår forskningsdata, relevante privatlivs- og sikkerhedsinteresser samt intellektuelle ejendomsrettigheder, fortrolighed, EU's globale økonomiske konkurrenceevne og andre legitime interesser er det nødvendigt, at disse tackles i overensstemmelse med princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt" og i henhold til "solide fravalgsmuligheder"
5)  "mission": en portefølje af aktioner, der har til formål at opnå et målbart mål inden for en fastsat frist og de virkninger for videnskaben og teknologien og/eller samfundet og borgerne, som ikke ville kunne opnås gennem individuelle aktioner
5)  "mission": en portefølje af FoI-aktioner baseret på topkvalitet, som kan være på tværs af innovationspoler eller på tværs af aktioner, der har til formål at opnå et målbart mål inden for en fastsat frist og have en indvirkning på videnskaben og teknologien og/eller samfundet, politisk beslutningstagning og/eller diplomati og borgerne, og som ikke ville kunne opnås gennem individuelle aktioner
6)  "prækommercielle offentlige indkøb": offentlige indkøb inden for forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkår og konkurrencepræget udvikling i faser, hvor indkøbte forsknings- og udviklingstjenester adskiller sig klart fra den kommercielle indførsel af slutprodukter
6)  "prækommercielle offentlige indkøb": offentlige indkøb inden for forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkår og konkurrencepræget udvikling i faser, hvor indkøbte forsknings- og udviklingstjenester adskiller sig klart fra den kommercielle indførsel af slutprodukter
7)  "offentlige indkøb af innovationsløsninger": indkøb, hvor den ordregivende myndighed fungerer som første kunde for innovative varer eller tjenester, der endnu ikke er kommercielt tilgængelige i stor skala, og som kan omfatte overensstemmelsesprøvning
7)  "offentlige indkøb af innovationsløsninger": indkøb, hvor den ordregivende myndighed fungerer som første kunde for innovative varer eller tjenester, der endnu ikke er kommercielt tilgængelige i stor skala, og som kan omfatte overensstemmelsesprøvning
8)  "brugsret": ret til at anvende resultater eller baggrundsviden
8)  "brugsret": ret til anvende resultater eller baggrundsviden i henhold til vilkårene og betingelserne i denne forordning
9)  "baggrundsviden": alle data, al knowhow eller alle oplysninger, uanset form eller type, både materielle og immaterielle, herunder rettigheder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, som: i) modtagerne besidder, før de tiltræder aktionen, ii) modtagerne skriftligt har udpeget som værende nødvendige for gennemførelsen af aktionen eller for udnyttelse af dens resultater
9)  "baggrundsviden": alle data, al knowhow eller alle oplysninger, uanset form eller type, både materielle og immaterielle, herunder rettigheder, såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, som: i) modtagerne besidder, før de tiltræder aktionen, og som ii) modtagerne i en skriftlig aftale har udpeget som værende nødvendige for gennemførelsen af aktionen eller for udnyttelse af deres resultater
10)  offentliggørelse af resultater på en hvilken som helst hensigtsmæssig måde (undtagen som følge af beskyttelse eller udnyttelse af resultaterne), herunder videnskabelige publikationer uanset medie "udnyttelse":
10)  "formidling": offentliggørelse af resultater på en hvilken som helst hensigtsmæssig måde (undtagen som følge af beskyttelse eller udnyttelse af resultaterne), herunder videnskabelige publikationer uanset medie
11)  anvendelse af resultaterne i videre forsknings- og innovationsaktiviteter ud over dem, der er omfattet af den pågældende aktion, eller i udvikling, skabelse, fremstilling og markedsføring af et produkt eller en proces eller i skabelse og levering af en tjeneste eller i standardiseringsaktiviteter "rimelige vilkår":
11)  "udnyttelse": anvendelse af resultaterne i videre forsknings- og innovationsaktiviteter ud over dem, der er omfattet af den pågældende aktion, eller blandt andet kommerciel udnyttelse, såsom udvikling, skabelse, fremstilling og markedsføring af et produkt eller en proces eller i skabelse og levering af en tjeneste eller i standardiseringsaktiviteter
12)  passende vilkår, herunder eventuelle finansielle betingelser eller royaltyfrie betingelser, der tager hensyn til de særlige forhold i forbindelse med anmodningen om brug, såsom den faktiske eller potentielle værdi af de resultater eller den baggrundsviden, der anmodes om adgang til, og/eller omfanget, varigheden eller andre forhold vedrørende den påtænkte udnyttelse "finansieringsorgan":
12)  "rimelige vilkår": passende vilkår, herunder eventuelle finansielle betingelser eller royaltyfrie betingelser, der tager hensyn til de særlige forhold i forbindelse med anmodningen om brug, såsom den faktiske eller potentielle værdi af de resultater eller den baggrundsviden, der anmodes om adgang til, og/eller omfanget, varigheden eller andre forhold vedrørende den påtænkte udnyttelse
13)  et organ eller en myndighed bortset fra Kommissionen, jf. artikel 62, stk. 1, litra c), i finansforordningen, som Kommissionen har overdraget opgaver til vedrørende budgetgennemførelsen i henhold til programmet "international europæisk forskningsorganisation":
13)  "finansieringsorgan": et organ eller en myndighed bortset fra Kommissionen, jf. artikel 62, stk. 1, litra c), i finansforordningen, som Kommissionen har overdraget opgaver til vedrørende budgetgennemførelsen i henhold til programmet
14)  en international organisation, hvor flertallet af medlemmerne er medlemsstater eller associerede lande, og hvis hovedformål er at bidrage til at styrke det videnskabelige og teknologiske samarbejde i Europa "retlig enhed":
14)  "international europæisk forskningsorganisation": en international organisation, hvor flertallet af medlemmerne er medlemsstater eller associerede lande, og hvis hovedformål er at bidrage til at styrke det videnskabelige og teknologiske samarbejde i Europa
15)  en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. finansforordningens artikel 197, stk. 2, litra c)
15)  "retlig enhed": en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. finansforordningens artikel 197, stk. 2, litra c)
15 a)  "lande, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse": de lande, der identificeres ved hjælp af den sammensatte indikator for forskning af høj kvalitet (FoU-intensitet, topkvalitet inden for videnskab og teknologi, økonomiens videnintensitet, højteknologisk og produktionsteknologisk bidrag til handelsbalancen) og en korrigeret tærskel på 70 % af EU-gennemsnittet26a
16)  "almennyttig retlig enhed" er en retlig enhed, der i kraft af sin retlige form er almennyttig, eller som er retligt eller lovmæssigt forpligtet til ikke at udlodde overskud til aktionærer eller enkelte medlemmer "midcapselskab":
16)  "almennyttig retlig enhed" er en retlig enhed, der i kraft af sin retlige form er almennyttig, eller som er retligt eller lovmæssigt forpligtet til ikke at udlodde overskud til aktionærer eller enkelte medlemmer
17)  et selskab, som hverken er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF27, og som har op til 3 000 ansatte, idet antallet af beskæftigede beregnes i henhold til afsnit I, artikel 3, 4, 5 og 6, i bilaget til nævnte henstilling "resultater":
17)  "midcapselskab": et selskab, som hverken er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF27, og som har op til 3 000 ansatte, idet antallet af beskæftigede beregnes i henhold til afsnit I, artikel 3, 4, 5 og 6, i bilaget til nævnte henstilling
18)  enhver materiel eller immateriel effekt af aktionen såsom data, knowhow eller oplysninger, uanset form eller type, og uanset om den kan beskyttes eller ej, samt alle rettigheder knyttet hertil, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder "Seal of Excellence":
18)  "resultater": ethvert materielt eller immaterielt output af aktionen såsom data, knowhow eller oplysninger, uanset form eller type, og uanset om den kan beskyttes eller ej, samt alle rettigheder knyttet hertil, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
19)  en certificeret mærke, som viser, at et forslag, der er indgivet under en indkaldelse af forslag, ligger over alle de tærskler, der er fastsat i arbejdsprogrammet, men ikke kunne finansieres på grund af et utilstrækkeligt budget til den pågældende indkaldelse under arbejdsprogrammet "arbejdsprogram":
19)  "Seal of Excellence": et certificeret mærke, som viser, at et forslag, der er indgivet under en indkaldelse af forslag, ligger over alle de tærskler, der er fastsat i arbejdsprogrammet, men ikke kunne finansieres på grund af et utilstrækkeligt budget til den pågældende indkaldelse under arbejdsprogrammet, men som eventuelt kan modtage støtte fra andre EU-finansieringskilder eller nationale finansieringskilder
19 a)  "strategisk FoI-plan": et dokument vedtaget ved en delegeret retsakt hvert andet år som supplement til særprogrammet efter en bred obligatorisk høringsproces med flere interessenter med deltagelse af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og FUI-interessenter, herunder civilsamfundet. Planen definerer prioriteterne, instrumenterne og de passende typer af aktioner og gennemførelsesformer, og danner således grundlag for udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne. Den indeholder navnlig de udvalgte missioner, de nyetablerede eller løbende kontraktmæssige eller institutionelle partnerskaber, FET-flagskibe og VIF'er
20)  det dokument, som Kommissionen har vedtaget til gennemførelse af særprogrammet, jf. artikel 12, eller et dokument med tilsvarende indhold og struktur vedtaget af et finansieringsorgan "tilbagebetalingspligtigt forskud":
20)  "arbejdsprogram": det dokument, som Kommissionen har vedtaget til gennemførelse af særprogrammet28, jf. artikel 12, eller et dokument med tilsvarende indhold og struktur vedtaget af et finansieringsorgan
21)  den del af den blandede finansiering under Horisont Europa eller EIC, der svarer til et lån. jf. afsnit X i finansforordningen, men som tildeles direkte af Unionen på nonprofitbasis for at dække omkostningerne til aktiviteter, der svarer til en innovationsaktion, og som modtageren skal betale tilbage til Unionen på de i kontrakten fastsatte betingelser "kontrakt":
21)  "tilbagebetalingspligtigt forskud": den del af den blandede finansiering under Horisont Europa-programmet, der svarer til et lån. jf. afsnit X i finansforordningen, men som tildeles direkte af Unionen på nonprofitbasis for at dække omkostningerne til aktiviteter, der svarer til en innovationsaktion, og som modtageren skal betale tilbage til Unionen på de i kontrakten fastsatte betingelser
22)  aftale indgået mellem Kommissionen eller et finansieringsorgan med en retlig enhed, der gennemfører en innovations- og markedsudrulningsaktion, og som støttes af blandet finansiering under Horisont Europa eller EIC "klassificerede informationer":
22)  "kontrakt": aftale indgået mellem Kommissionen eller et finansieringsorgan med en retlig enhed, der gennemfører en innovations- og markedsudrulningsaktion, og som støttes af blandet finansiering under Horisont Europa-programmet
23)  EU-klassificerede informationer som defineret i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 såvel som klassificerede informationer fra medlemsstater, klassificerede informationer fra tredjelande, med hvilke Unionen har indgået en sikkerhedsaftale, og klassificerede informationer fra internationale organisationer, med hvilke Unionen har indgået en sikkerhedsaftale "blandingsoperation":
23)  "klassificerede informationer": EU-klassificerede informationer som defineret i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 såvel som klassificerede informationer fra medlemsstater, klassificerede informationer fra tredjelande, med hvilke Unionen har indgået en sikkerhedsaftale, og klassificerede informationer fra internationale organisationer, med hvilke Unionen har indgået en sikkerhedsaftale
24)  aktioner, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, nr. 6), og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer
24)  "blandingsoperation": aktioner, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, nr. 6), og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer
25)  "blandet finansiering under Horisont Europa eller EIC": en samlet finansiel støtte til en innovations- og markedsudrulningsaktion, der består af en særlig kombination af et tilskud eller et tilbagebetalingspligtigt forskud med en egenkapitalinvestering.
25)  "blandet finansiering under Horisont Europa-programmet": en samlet finansiel støtte til en innovations- og markedsudrulningsaktion, der består af en særlig kombination af et tilskud eller et tilbagebetalingspligtigt forskud med en egenkapitalinvestering
25 a)  "forsknings- og innovationsaktion": en aktion, som primært består af aktiviteter, der er rettet mod at etablere ny viden og/eller udforske muligheden for nye eller bedre teknologier, produkter, processer, tjenester eller løsninger. Dette kan omfatte grundforskning og anvendt forskning, teknologiudvikling og -integration, test og validering af prototyper i lille målestok i et laboratorium eller et simuleret miljø
25 b)  "innovationsaktion": aktion, der primært består af aktiviteter, som direkte tilsigter at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, processer eller tjenester, herunder eventuelt udformning af prototyper, test, demonstration, pilotprojekter, produktvalidering i stor målestok og markedsintroduktion
25 c)  "EFR's frontlinjeforskning": primært forskerinitierede forskningsaktioner, der hostes af en eller flere støttemodtagere (udelukkende EFR)
25 d)  "uddannelses- og mobilitetsaktion": en aktion rettet mod at forbedre færdigheder, viden og karrieremuligheder for forskere baseret på mobilitet mellem lande og, hvor det er relevant, mellem sektorer og fagområder
25 e)  "programsamfinansieringsaktion": en aktion, som skal tilvejebringe samfinansiering til et aktivitetsprogram, som etableres og/eller gennemføres af enheder, der forvalter og/eller finansierer forsknings- og innovationsprogrammer, dog undtagen Unionens finansieringsorganer
25 f)  "prækommercielt offentligt indkøb": en aktion, som primært har til formål at gennemføre prækommercielle indkøbsprocedurer gennemført af støttemodtagere, som er ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder
25 g)  "offentligt indkøb af innovative løsninger": en aktion, som primært har til formål at gennemføre fælles eller koordinerede offentlige indkøbsprocedurer vedrørende innovative løsninger gennemført af støttemodtagere, som er ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder
25 h  ) "koordinerings- og støtteaktion": en aktion, som bidrager til programmets mål, og som ikke er forsknings- og innovationsaktiviteter
25 i)  "offentligt indkøb": gennemførelse af dele af programmet i relation til Unionens strategiske interesser og autonomi og – med henblik på Kommissionens egne opgaver – tilrettelæggelse af offentlige indkøb af undersøgelser, produkter, tjenester og kapacitet
25 j)  "associeret enhed": en retlig enhed, der er underlagt en deltagers direkte eller indirekte kontrol eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller som direkte eller indirekte udøver kontrol over en deltager.
__________________
__________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. EUT C […] af […], s. […].
26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. EUT C […] af […], s. […].
26a Kommissionen kan revidere og om nødvendigt i sit arbejdsprogram ajourføre listen over lande, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse.
27
27
28 OJ ….
28 OJ ….
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Programmets målsætninger
Programmets målsætninger
1.  Programmets overordnede målsætning er at sørge for, at Unionens investeringer i forskning og innovation skaber videnskabelige, økonomiske og samfundsmæssige virkninger for derigennem at styrke Unionens videnskabelige og teknologiske grundlag, fremme dens konkurrenceevne, herunder industriens konkurrenceevne, opfylde Unionens strategiske prioriteter og bidrage til håndtering af globale udfordringer, heriblandt målene for bæredygtig udvikling.
1.  Programmets overordnede målsætning er at sørge for, at Unionens investeringer i forskning og innovation skaber videnskabelige, teknologiske, økonomiske og samfundsmæssige virkninger for derigennem at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag i Unionen som helhed samt for at fremme det europæiske forskningsrum og dets konkurrenceevne. Forskning og industri skal opfylde Unionens strategiske prioriteter og politikker, bidrage til at håndtere globale udfordringer, herunder målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, samt bidrage til, at en samlet investering på 3 % af BNP anvendes til at investeres i forskning og udvikling i overensstemmelse med de tilsagn, der er afgivet af Unionens stats- og regeringschefer.
2.  Programmet har følgende specifikke målsætninger:
2.  Programmet har følgende specifikke målsætninger:
-a)  at udvikle, fremme og udbrede videnskabelig og teknologisk topkvalitet
a)  at støtte skabelse og udbredelse af ny højkvalitetsviden, færdigheder, teknologier og løsninger på globale udfordringer
a)  at støtte skabelse og udbredelse af ny højkvalitetsviden, færdigheder, teknologier og løsninger baseret såvel grundforskning som anvendt forskning med henblik på at tackle globale udfordringer, herunder klimaændringer, og forfølge målene for bæredygtig udvikling
a a)  at tilstræbe en væsentlig reduktion i forsknings- og innovationskløften i Unionen, navnlig ved at øge deltagelsen i Horisont Europa af medlemsstat med lav FoI-performance i forhold til det tidligere rammeprogram
b)  styrke virkningen af forskning og innovation, hvad angår udvikling af, støtte til og gennemførelse af EU-politikker tillige med støtte til indførelsen af innovative løsninger i industrien og samfundet med henblik på at imødegå globale udfordringer
b)  at styrke Unionens merværdi af FUI-finansieringen, virkningen af forskning og innovation med hensyn til udvikling af, støtte til og gennemførelse af EU-politikker tillige med støtte til indførelsen af og adgangen til innovative løsninger i samfundet og den europæiske industri
c)  og med det sigte at fremme alle former for innovation, herunder banebrydende innovation, og styrke udbredelsen på markedet af innovative løsninger
c)  at fremme alle former for innovation og styrke markedsudbredelsen og udnyttelsen af FUI-resultater, navnlig inden for Unionen
d)  optimere programmets bidrag for at øge virkningen inden for et styrket europæisk forskningsrum.
d)  at optimere programmets bidrag med henblik på at styrke og øge programmets virkninger og det europæiske forskningsrums FUI-tiltrækningskraft.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Programstruktur
Programstruktur
1.  Programmet består af følgende dele, som bidrager til de generelle og specifikke målsætninger fastsat i artikel 3:
1.  Programmet består af følgende dele, som bidrager til de generelle og specifikke målsætninger fastsat i artikel 3:
1)  Søjle I "Åben videnskab", som forfølger den specifikke målsætning fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), og som ligeledes støtter de specifikke målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b) og c), med følgende komponenter:
1)  Søjle I "Videnskabelig topkvalitet og åben videnskab" med følgende komponenter:
a)  Det Europæiske Forskningsråd (EFR)
a)  Det Europæiske Forskningsråd (EFR)
b)  Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA)
b)  Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA)
c)  forskningsinfrastrukturer.
c)  forskningsinfrastrukturer.
2)  Søjle II "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne", som forfølger den specifikke målsætning fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), og som ligeledes støtter de specifikke målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a) og c), med følgende komponenter:
2)  Søjle II "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" med følgende komponenter:
a)  klyngen "Sundhed",
a)  klyngen "Sundhed",
b)  klyngen "Inklusive og sikre samfund"
b)  klyngen "Inklusive og kreative samfund"
b a)  klyngen "Sikre samfund"
c)  klyngen "Det digitale område og industri"
c)  klyngen "Det digitale område, industri og rummet"
d)  klyngen "Klima, energi og mobilitet"
d)  klyngen "Klima, energi og mobilitet"
e)  klyngen "Fødevarer og naturressourcer"
e)  Klyngen "Fødevarer, naturressourcer og landbrug"
f)  Det Fælles Forskningscenters (JRC) ikkenukleare direkte aktioner.
f)  Det Fælles Forskningscenters (JRC) ikkenukleare direkte aktioner.
(3)  Søjle I "Åben innovation", som forfølger den specifikke målsætning fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), og som ligeledes støtter de specifikke målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a) og b), med følgende komponenter:
3)  Søjle III "Innovativt Europa" med følgende komponenter:
a)  Det Europæiske Innovationsråd (EIC)
a)  Det Europæiske Innovationsråd (EIC)
b)  Europæiske innovationsøkosystemer
b)  Europæiske innovationsøkosystemer
c)  Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).
c)  Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).
4)  Del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum", som forfølger den specifikke målsætning fastsat i artikel 3, stk. 2, litra d), og som ligeledes støtter de specifikke målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), b), og c), med følgende komponenter:
4)  Del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum" med følgende komponenter:
a)   deling af topkvalitet
a)  udbredelse af topkvalitet og bredere deltagelse i hele Unionen;
b)  reform og styrkelse af det europæiske FoI-system.
b)  reform og styrkelse af det europæiske FoI-system.
2.  Hovedlinjerne i aktiviteterne er beskrevet i bilag I.
2.  Hovedlinjerne i aktiviteterne er beskrevet i bilag I.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Forsvarsforskning
Forsvarsforskning
1.  Aktiviteter, som udføres under særprogrammet som omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), og fastsat i forordning … om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond, er forskning, som udelukkende fokuserer på forsvarsområdet, med det formål at fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne, effektivitet og innovation.
1.  Aktiviteter, som udføres under særprogrammet som omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), og fastsat i forordning … om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond, er forskning, som udelukkende fokuserer på forsvarsforskning og -aktiviteter, med det formål at fremme Unionens forsvarsindustris konsolidering, konkurrenceevne, effektivitet og innovation og undgå overlapning mellem de to programmer.
2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), med undtagelse af nærværende artikel samt artikel 1, stk. 1 og 3, og artikel 9, stk. 1.
2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), med undtagelse af nærværende artikel samt artikel 1, stk. 1 og 3, og artikel 9, stk. 1.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Gennemførelse og former for EU-finansiering
Strategisk planlægning og gennemførelse og former for EU-finansiering
1.  Programmet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen eller ved indirekte forvaltning med finansieringsorganer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).
1.  Programmet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen eller ved indirekte forvaltning med finansieringsorganer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).
2.  Programmet kan yde finansiering til indirekte aktioner i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, især tilskud, (herunder driftstilskud), priser og offentlige indkøb. Det kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer.
2.  Programmet kan yde finansiering til indirekte aktioner i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, især tilskud, (herunder driftstilskud), som er den vigtigste form for støtte under programmet, priser og offentlige indkøb. Det kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer.
3.  Reglerne for deltagelse og formidling af resultater som fastsat i denne forordning finder anvendelse på indirekte aktioner.
3.  Reglerne for deltagelse og formidling af resultater som fastsat i denne forordning finder anvendelse på indirekte aktioner.
4.  De vigtigste typer af aktioner, der skal anvendes under programmet, er fastsat og defineret i bilag II. Alle former for finansiering anvendes fleksibelt i alle programmets generelle og specifikke målsætninger, idet de afhænger af de enkelte specifikke målsætningers behov og karakteristika.
4.  De vigtigste typer af aktioner, der skal anvendes under programmet, er fastsat og defineret i artikel 2 og i bilag II. De former for finansiering, der er angivet i stk. 2, anvendes fleksibelt i alle programmets generelle og specifikke målsætninger, idet de afhænger af de enkelte specifikke målsætningers behov og karakteristika.
5.  Programmet støtter også direkte aktioner, der gennemføres af JRC. Hvor disse aktioner bidrager til initiativer, der er fastlagt i henhold til artikel 185 eller artikel 187 i TEUF, anses dette bidrag ikke for at være en del af det finansielle bidrag, der er afsat til disse initiativer.
5.  Programmet støtter også direkte aktioner, der gennemføres af JRC. Hvor disse aktioner bidrager til initiativer, der er fastlagt i henhold til artikel 185 eller artikel 187 i TEUF, anses dette bidrag ikke for at være en del af det finansielle bidrag, der er afsat til disse initiativer.
6.  Gennemførelsen af særprogrammet29 er baseret på en gennemsigtig og strategisk flerårig plan for forsknings- og innovationsaktiviteter, navnlig for søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne", der er udarbejdet efter, at interessenterne er blevet hørt om prioriteterne og om hvilke aktioner og former for gennemførelse, der skal anvendes. Dette sikrer overensstemmelse med andre relevante EU-programmer.
6.  Gennemførelsen af særprogrammet29 er baseret på strategiske FoI-planer og i overensstemmelse med alle programmets mål, jf. artikel 3, og følger en proces med en gennemsigtig, inklusiv og strategisk flerårig plan for forsknings- og innovationsaktiviteter, navnlig for søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne".
Der vil blive gennemført høringer af de nationale myndigheder, Europa-Parlamentet, interessenter inden for FUI-området, herunder europæiske teknologiplatforme, civilsamfundsrepræsentanter, og uafhængige rådgivende grupper af eksperter på højt niveau om prioriteterne og om, hvilke aktioner og former for gennemførelse der skal anvendes. Den strategiske planlægning skal sikre overensstemmelse med andre relevante EU-programmer og øge komplementariteten og synergien med nationale og regionale FUI-finansieringsprogrammer og -prioriteter og derved styrke EFR .
6 a.  Programmet gør det muligt for alle typer støttemodtagere at søge om finansiering hurtigere. En række forsknings- og innovationsaktioner vil anvende en tilgang med en "hurtig vej til forskning og innovation", hvor sagsbehandlingstiden mellem bevilling og betaling ikke må overstige seks måneder. Dette giver en hurtigere bottom-up-adgang til midler for små samarbejdende konsortier og dækker aktioner fra grundforskning til markedsanvendelse. Indkaldelser under den hurtige vej til forskning og innovation vil løbende være åbne med tidsfrister og blive gennemført i arbejdsprogrammets del om klynger, EIC og "udbredelse af topkvalitet".
7.  Aktiviteter under Horisont Europa gennemføres primært via indkaldelser af forslag, hvoraf nogle er organiseret som en del af en mission eller europæiske partnerskaber.
7.  Aktiviteter under Horisont Europa gennemføres via indkaldelser af forslag, hvoraf nogle er organiseret som en del af en mission eller europæiske partnerskaber med undtagelse af de aktiviteter, som er nævnt i artikel 39 om priser.
8.  Forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa, er rettet mod civile anvendelsesformål.
9.  Programmet sikrer effektiv fremme af ligestilling mellem kønnene og ligestillingsaspektet i indholdet af forsknings- og innovationsaktiviteterne. Der lægges særlig vægt på at sikre ligestilling mellem kønnene, med forbehold af situationen på det pågældende forsknings- og innovationsområde, i evalueringspaneler og i organer, såsom ekspertgrupper.
__________________
__________________
29
29
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Principper for EU-finansiering og tværgående spørgsmål
1.  Forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa, er udelukkende rettet mod civile anvendelsesformål. Budgetoverførsler mellem dette program og Den Europæiske Forsvarsfond er ikke tilladt.
2.  Horisont Europa sikrer en tværfaglig tilgang og indeholder, hvor det er relevant, bestemmelser om integrationen af samfundsvidenskab og humaniora på tværs af alle de aktiviteter, der udvikles under programmet.
3.  Programmets samarbejdsdele sikrer en balance mellem lavere og højere niveauer af teknologisk modenhed og dækker derved hele værdikæden.
4.  Programmet sigter mod en effektiv reduktion af FUI-kløften i Unionen og mod at fremme bred geografisk dækning i forbindelse med samarbejdsprojekter. Disse bestræbelser modsvares af forholdsmæssige foranstaltninger fra medlemsstaternes side med støtte i form af europæiske, nationale og regionale midler. Der lægges særlig vægt på at sikre en europæisk geografisk balance, med forbehold af situationen på det pågældende forsknings- og innovationsområde, inden for de finansierede projekter, i evalueringspaneler og i organer, såsom råd og ekspertgrupper, uden at kriterierne for topkvalitet undergraves.
5.  Programmet sikrer effektiv fremme af ligestilling mellem kønnene og ligestillingsaspektet i forsknings- og innovationsindholdet og behandler årsagerne til kønsubalancer. Der lægges særlig vægt på at sikre ligestilling mellem kønnene, med forbehold af situationen på det pågældende forsknings- og innovationsområde, i evalueringspaneler og i andre relevante rådgivnings- og ekspertorganer, såsom råd og ekspertgrupper.
6.  Programmet sigter mod at opnå løbende administrativ forenkling og reduktion af byrden for støttemodtagerne.
7.  Klimamainstreaming integreres på passende vis i forsknings- og innovationsindholdet og anvendes på alle stadier i forskningskredsløbet.
8.  Programmet sikrer, hvor det er relevant, et samfundsmæssigt engagement med henblik på at bringe FoI-processen og resultaterne heraf i overensstemmelse med samfundets værdier og behov ved at fremme videnskabeligt engagement og videnskabelige uddannelsesaktiviteter og ved at samskabe og samudforme videnskabelige dagsordener gennem inddragelse af borgerne og civilsamfundet i fastsættelsen af FoI-prioriteringer;
9.  Programmet sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed for så vidt angår den offentlige finansiering i forsknings- og innovationsprojekter og sikrer således den offentlige interesse.
10.  Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan sikrer, at der stilles tilstrækkelig vejledning og information til rådighed for alle potentielle deltagere på tidspunktet for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag, navnlig den anvendelige model til tilskudsaftaler.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Missioner
Missioner
1.  Missioner programmeres inden for søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne", men kan ligeledes drage fordel af de aktioner, der udføres inden for andre dele af programmet.
1.  Missioner programmeres inden for søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne", men kan ligeledes drage fordel af de aktioner, der udføres inden for andre dele af programmet, samt af aktioner, der udføres under andre af Unionens finansieringsprogrammer, i henhold til reglerne i Horisont Europa.
2.  Missionerne gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i særprogrammet. Evalueringer foretages i overensstemmelse med artikel 26.
2.  Indholdet af missionerne, målsætningerne, målene, tidsfristerne og gennemførelsen heraf præciseres yderligere i de strategiske FoI-planer, som defineret i artikel 2 og specificeret i artikel 6 i rammeprogrammet og i artikel 5 i særprogrammet. Evalueringer foretages i overensstemmelse med artikel 26.
2 a.  I de første to år af programmet programmeres højst 10 % af det årlige budget for søjle II gennem specifikke indkaldelser til gennemførelse af missionerne. I de sidste tre år af programmet og først efter en positiv evaluering af missionens udvælgelses- og forvaltningsproces kan denne andel øges. Den samlede budgetandel, der er afsat til missioner, præciseres i strategiske FoI-planer.
2 b.  Der foretages en fuldstændig evaluering af missionerne, som dækker omfang, ledelse, udpegelse af bestyrelse og foreløbige aktioner, i overensstemmelse med deres respektive målbare milepæle. De anbefalinger, som følger af denne evaluering, tages i betragtning, inden der programmeres nye missioner, eller inden de eksisterende fortsættes, afsluttes eller omdirigeres.
3.  Missioner skal:
3.  Missioner skal:
a)  have en klar EU-merværdi og bidrage til at nå Unionens prioriteter
a)  have en klar EU-merværdi og bidrage til at nå Unionens prioriteter, målsætninger og forpligtelser
a a)  være inkluderende, tilskynde til bred deltagelse og sikre deltagelse af forskellige typer af interessenter og levere FUI-resultater til gavn for alle medlemsstater
b)  være dristige og inspirerende og derfor have stor samfundsmæssig eller økonomisk relevans
b)  være dristige, inspirerende og have stor samfundsmæssig, videnskabelig, teknologisk, diplomatisk, miljømæssig eller økonomisk relevans
c)  angive en klar retning og være målrettede, målbare og tidsbestemte
c)  angive en klar retning og være målrettede, målbare og tidsbestemte
d)  være centreret om ambitiøse, men realistiske forsknings- og innovationsaktiviteter
d)  være udvalgt på en gennemsigtig måde og være centreret om ambitiøse, men realistiske forsknings- og innovationsaktiviteter, samt være baseret på topkvalitet i alle udviklingsfaser
d a)  inddrage et element af hastende karakter i forbindelse med målene for missionen, have det nødvendige anvendelsesområde, omfang og brede anvendelse af de ressourcer, der er behov for, og udelukkende fokusere på at levere missionsresultatet
e)  øge aktiviteten på tværs af fagområder, sektorer og aktører
e)  øge aktiviteten på tværs af fagområder (herunder samfundsvidenskab og humaniora), sektorer og aktører
f)  være åbne over for flere forskellige, bottom-up løsninger.
f)  være åbne over for flere forskellige, bottom-up løsninger.
fa)  opnå synergier på en gennemsigtig måde med andre EU-programmer samt med offentlige og private midler, herunder gennem aktiv inddragelse af nationale og regionale innovationsøkosystemer.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7 a
Det Europæiske Innovationsråd
1.  Kommissionen etablerer Det Europæiske Innovationsråd (EIC) med henblik på gennemførelsen af aktioner under søjle III "Innovativt Europa", som vedrører EIC. Grundlaget for EIC's arbejde er følgende principper: fokus på banebrydende og disruptiv innovation, autonomi, evne til at løbe en risiko, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed.
2.  EIC skal være åben for alle typer af innovatorer, fra enkeltpersoner til universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder, opstartsvirksomheder, navnlig SMV'er og midcapselskaber, og fra enkeltmodtagere eller tværfaglige konsortier. Mindst 70 % af EIC's budget skal afsættes til innovative opstartsvirksomheder og SMV'er.
3.  EIC's bestyrelse og ledelsesfunktioner er defineret i afgørelse (EU)... [specifikt program] og bilagene hertil.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 8
Artikel 8
Artikel 8
Europæiske partnerskaber
Europæiske partnerskaber
1.  Dele af Horisont Europa kan gennemføres ved hjælp af europæiske partnerskaber. Unionens deltagelse i europæiske partnerskaber kan antage enhver af følgende former:
1.  Dele af Horisont Europa kan gennemføres ved hjælp af europæiske partnerskaber. Unionens deltagelse i europæiske partnerskaber kan antage enhver af følgende former:
a)  deltagelse i partnerskaber, der oprettes på grundlag af aftalememoranda og/eller kontrakter mellem Kommissionen og de partnere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, med angivelse af partnerskabets målsætninger og de tilknyttede forpligtelser angående partnernes finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier og de centrale indikatorer for performance og virkninger samt output, der skal leveres. De omfatter udpegning af komplementære forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres af partnerne og i programmet (europæiske partnerskaber med fælles programlægning)
a)  deltagelse i partnerskaber, der oprettes på grundlag af aftalememoranda og/eller kontrakter mellem Kommissionen og de partnere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, med angivelse af partnerskabets målsætninger og de tilknyttede forpligtelser angående partnernes finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier og de centrale indikatorer for performance og virkninger samt output, der skal leveres. De omfatter udpegning af komplementære forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres af partnerne og i programmet (europæiske partnerskaber med fælles programlægning)
b)  deltagelse i og finansielle bidrag til et program for forsknings- og innovationsaktiviteter på grundlag af partnernes tilsagn om finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier og integration af deres relevante aktiviteter ved hjælp af en programsamfinansieringsaktion (samfinansierede europæiske partnerskaber)
b)  deltagelse i og finansielle bidrag til et program for forsknings- og innovationsaktiviteter på grundlag af partnernes tilsagn om finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier og integration af deres relevante aktiviteter ved hjælp af en programsamfinansieringsaktion (samfinansierede europæiske partnerskaber)
c)  deltagelse i og finansielt bidrag til forsknings- og innovationsprogrammer, som iværksættes af adskillige medlemsstater, jf. artikel 185 i TEUF, eller af organer, der oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF (såsom fællesforetagender) eller EIT's videns- og innovationsfællesskaber i overensstemmelse med [EIT-forordningen] (institutionaliserede europæiske partnerskaber), og som udelukkende gennemføres, hvis andre former for europæiske partnerskaber ikke ville kunne nå målene, eller de nødvendige og forventede virkninger ikke ville kunne opnås, og hvis det er begrundet i et langsigtet perspektiv og en høj grad af integrering, herunder central forvaltning af alle finansielle bidrag.
c)  deltagelse i og finansielt bidrag og/eller bidrag i naturalier til forsknings- og innovationsprogrammer, som iværksættes af adskillige medlemsstater, jf. artikel 185 i TEUF, eller af organer, der oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF (såsom fællesforetagender) eller EIT's videns- og innovationsfællesskaber i overensstemmelse med [EIT-forordningen] (institutionaliserede europæiske partnerskaber), og som udelukkende gennemføres, hvis andre former for europæiske partnerskaber ikke ville kunne nå målene, eller de nødvendige og forventede virkninger ikke ville kunne opnås, og hvis det er begrundet i et langsigtet perspektiv og en høj grad af integrering, herunder central forvaltning af alle finansielle bidrag.
2.  Europæiske partnerskaber skal:
2.  Europæiske partnerskaber skal:
a)  oprettes i de tilfælde, hvor de mere effektivt vil opfylde Horisont Europas målsætninger, end det er muligt for Unionen på egen hånd
a)  kun oprettes i de tilfælde, hvor de i forhold til andre dele af rammeprogrammet mere effektivt vil opfylde Horisont Europas målsætninger
b)   efterleve principperne om Unionens merværdi, gennemsigtighed, åbenhed, virkning, løftestangseffekt og langsigtede finansielle tilsagn fra alle de involverede parter, fleksibilitet, kohærens og komplementaritet med Unionens, lokale, regionale, nationale og internationale initiativer
b)  efterleve principperne om Unionens merværdi, gennemsigtighed, åbenhed, virkning, solid løftestangseffekt og langsigtede tilsagn om finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier fra alle de involverede parter, fleksibilitet, kohærens og komplementaritet med Unionens, lokale, regionale, nationale og internationale initiativer
c)  være tidsbegrænsede og omfatte betingelser for udfasning af programmets finansiering.
c)  være tidsbegrænsede og omfatte betingelser for udfasning af programmets finansiering
2 a.  Alle partnerskaber identificeres i strategiske FoI-planer som defineret i artikel 6 og i bilag III til rammeprogrammet og i bilag I til særprogrammet, inden de gennemføres i arbejdsprogrammerne eller i arbejdsplanerne.
Bestemmelser og kriterier for deres udvælgelse, gennemførelse, overvågning, evaluering og udfasning er anført i bilag III.
Bestemmelser og kriterier for deres udvælgelse, gennemførelse, overvågning, evaluering og udfasning er anført i bilag III.
Ændring 71+172
Forslag til forordning
Artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Budget
Budget
1.  Budgettet for gennemførelsen af rammeprogrammet for perioden 2021-2027 udgør 94 100 000 000 EUR i løbende priser for det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), og omfatter derudover beløbet for det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), som fastsat ved forordning … om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond.
1.  Budgettet for gennemførelsen af rammeprogrammet for perioden 2021-2027 udgør 120 000 000 000 EUR i 2018-priser for det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), og omfatter derudover beløbet for det særprogram, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), som fastsat ved forordning … om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond.
2.  Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første halvdel, er som følger:
2.  Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første halvdel, er som følger:
a)   25 800 000 000 EUR til søjlen "Åben videnskab" for perioden 2021-2027, heraf:
a)  27,42 % til søjle I "Videnskabelig topkvalitet og åben videnskab" for perioden 2021-2027, heraf:
1)   16 600 000 000 EUR til Det Europæiske Forskningsråd
1)  17,64 % til Det Europæiske Forskningsråd
2)   6 800 000 000 EUR til Marie Skłodowska-Curie-aktioner
2)  7,23 % til Marie Skłodowska-Curie-aktioner
3)   2 400 000 000 EUR til forskningsinfrastrukturer
3)  2,55 % til forskningsinfrastrukturer
b)   52 700 000 000 EUR til søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" for perioden 2021-2027, heraf:
b)  55,48 % til søjle II "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" for perioden 2021-2027, heraf:
1)  7 700 000 000 EUR til klyngen "Sundhed"
1)  8,16 % til klyngen "Sundhed"
2)   2 800 000 000 EUR til klyngen "Inklusive og sikre samfund"
2)  2,50 % til klyngen "Inklusive og kreative samfund"
2 a)  2,00 % til klyngen "Sikre samfund"
3)   15 000 000 000 EUR til klyngen "Inklusive og sikre samfund"
3)  15,94 % til klyngen "Det digitale område, industri og rummet"
4)   15 000 000 000 EUR til klyngen "Klima, energi og mobilitet"
4)  15,84 % til klyngen "Klima, energi og mobilitet"
5)   10 000 000 000 EUR til klyngen "Fødevarer og naturressourcer"
5)  9,00 % til klyngen "Fødevarer, naturressourcer og landbrug"
6)  2 200 000 000 EUR til Det Fælles Forskningscenters (JRC) ikkenukleare direkte aktioner
(6)  2,04 % til Det Fælles Forskningscenters (JRC) ikkenukleare direkte aktioner
c)   13 500 000 000 EUR til søjlen "Åben innovation" for perioden 2021-2027, heraf:
c)  12,71 % til søjle III "Innovativt Europa" for perioden 2021-2027, heraf:
1)   10 500 000 000 EUR til Det Europæiske Innovationsråd, herunder op til 500 000 000 EUR til europæiske innovationsøkosystemer
1)  8,71 % til Det Europæiske Innovationsråd (EIC), herunder op til 0,53 % til europæiske innovationsøkosystemer
2)   3 000 000 000 EUR til Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
2)  4,00 % til Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
d)   2 100 000 000 EUR til delen "Styrkelse af det europæiske forskningsrum" for perioden 2021-2027, heraf:
d)  4,39 % til delen "Styrkelse af det europæiske forskningsrum" med følgende komponenter:
1)   1 700 000 000 EUR til "deling af topkvalitet"
1)  4,00 % til udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen i hele Unionen;
2)   400 000 000 EUR til "reform og forbedring af det europæiske FoI-system".
2)  0,39 % til reform og styrkelse af det europæiske FoI-system.
3.  For at kunne reagere på uforudsete situationer eller på nye tendenser og behov kan Kommissionen som led i den årlige budgetprocedure afvige fra de i stk. 2 omhandlede beløb op til maksimalt 10 %. En sådan afvigelse er ikke tilladt med hensyn til de i stk. 2, litra b), nr. 6 nævnte beløb og det samlede beløb, der er fastsat i stk. 2 for delen "Styrkelse af det europæiske forskningsrum".
3.  For at kunne reagere på uforudsete situationer eller på nye tendenser og behov kan Kommissionen som led i den årlige budgetprocedure afvige fra de i stk. 2 omhandlede beløb op til maksimalt 10 %, herunder tildelingen af bidragene fra associerede lande.
3 a.  Som led i Unionens generelle målsætning om at integrere klimaforanstaltninger og anvende 30 % af Unionens budget til støtte for klimamål skal aktioner under programmet bidrage med mindst 35 % af udgifterne under programmet til klimamål, hvor det er relevant.
3 b.  Mindst 2,5 mia. EUR afsættes til tilskud til trinvis innovation i SMV'er i henhold til det instrument, der er omhandlet i denne forordnings artikel 43a og i bilag I til afgørelsen.
3 c.  45 % af budgettet for klyngen "Inklusive og kreative samfund" støtter forskning i kulturelle og kreative sektorer, herunder Unionens kulturarv, og skal indeholde et øremærket beløb på 300 mio. EUR til dannelsen af en europæisk kulturarvssky som anført i bilag I til særprogrammet efter en konsekvensanalyse, der forelægges for Europa-Parlamentet.
3 d.  Der sigtes mod at øremærke mindst 1 mia. EUR til kvanteforskning under klyngen "Det digitale område, industri og rummet" i søjle II.
4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første halvdel, kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, audit, evaluering og andre aktiviteter samt udgifter, der er nødvendige for at forvalte og gennemføre programmet, herunder alle administrationsudgifter, og evaluere opfyldelsen af dets målsætninger. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationstiltag, for så vidt som de vedrører programmets målsætninger, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis institutionelle IT-værktøjer og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet.
4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første halvdel, kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, audit, evaluering og andre aktiviteter samt udgifter, der er nødvendige for at forvalte og gennemføre programmet, herunder alle administrationsudgifter, og evaluere opfyldelsen af dets målsætninger. Disse udgifter må ikke overstige 5 % af det samlede beløb for programmet. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationstiltag, for så vidt som de vedrører programmets målsætninger, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis institutionelle IT-værktøjer og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet.
5.  Bevillinger kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2027 til dækning af udgifterne i stk. 4, således at aktioner, der ikke er afsluttet senest den 31. december 2027, fortsat kan forvaltes.
5.  Bevillinger kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2027 til dækning af udgifterne i stk. 4, således at aktioner, der ikke er afsluttet senest den 31. december 2027, fortsat kan forvaltes.
6.  Budgetforpligtelser for aktioner, der løber over mere end et regnskabsår, kan opdeles på flere år i årlige trancher.
6.  Budgetforpligtelser for aktioner, der løber over mere end et regnskabsår, kan opdeles på flere år i årlige trancher.
7.  For så vidt andet ikke er fastsat i finansforordningen, kan udgifter til aktioner under projekter, som er omfattet af det første arbejdsprogram, være støtteberettigede fra og med den 1. januar 2021.
7.  For så vidt andet ikke er fastsat i finansforordningen, kan udgifter til aktioner under projekter, som er omfattet af det første arbejdsprogram, være støtteberettigede fra og med den 1. januar 2021.
8.  Ressourcer, som er tildelt medlemsstaterne under delt forvaltning, og som kan overføres i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser], kan på deres anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.
9.  Horisont Europa er udformet, så dets gennemførelse muliggør synergier med andre af Unionens finansieringsprogrammer. En ikke-udtømmende liste over synergier med andre EU-finansieringsprogrammer fremgår af bilag IV.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Fri brugsret og åbne data
Fri brugsret og åbne data
1.  Der sikres fri brugsret til videnskabelige publikationer, der udspringer af forskning finansieret under programmet, jf. artikel 35, stk. 3. Fri brugsret til forskningsdata sikres i overensstemmelse med princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt". Der opfordres til fri brugsret til andre forskningsoutput.
1.  Der sikres fri brugsret til videnskabelige publikationer, der udspringer af forskning finansieret under programmet, jf. artikel 35, stk. 3. Fri brugsret til forskningsdata sikres i overensstemmelse med princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt".
1 a.  Fri brugsret til forskningsdata anerkender behovet for forskellige adgangsordninger på grund af Unionens økonomiske interesse, intellektuelle ejendomsrettigheder, beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed, sikkerhedshensyn og andre legitime interesser, herunder fravalgsmuligheden. Dataforvaltningsplaner under projektforløbet betragtes som støtteberettigede omkostninger.
1 b.  Gensidig fri brugsret til videnskabelige publikationer fremmes internationalt under hensyntagen til EU's konkurrenceevne og industrielle interesser. Gensidig fri brugsret skal navnlig indgå i alle associeringsaftaler og aftaler om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (V&T-aftaler) med tredjelande, herunder aftaler underskrevet af finansieringsorganer, som har fået overdraget den indirekte forvaltning af programmet.
2.  Ansvarlig forvaltning af forskningsdata sikres i overensstemmelse med FAIR-principperne (søgbarhed, tilgængelighed, interoperabilitet og anvendelighed).
2.  Ansvarlig forvaltning af forskningsdata sikres i overensstemmelse med FAIR-dataprincipperne (søgbarhed, tilgængelighed, interoperabilitet og anvendelighed).
3.  Åben videnskabspraksis, som går videre end fri brugsret til forskningsoutput og ansvarlig forvaltning af forskningsdata, fremmes.
3.  Åben videnskabspraksis, som går videre end fri brugsret til forskningsdata og videnskabelige publikationer og ansvarlig forvaltning af forskningsdata, fremmes.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Supplerende og kombineret finansiering
Supplerende, kombineret og kumulativ finansiering
1.   Horisont Europa gennemføres i synergi med andre af Unionens finansieringsprogrammer, samtidig med at der stræbes efter størst mulig administrativ forenkling. En ikkeudtømmende liste over synergier med andre EU-finansieringsprogrammer findes i bilag IV. Der gælder ét enkelt Horisont Europa-regelsæt for en FUI-samfinansieret aktion.
Aktioner, der tildeles mærket "Seal of Excellence", eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser –
2.   Seal of Excellence tildeles automatisk i alle dele af programmet. Aktioner, der tildeles Seal of Excellence, eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser –
a)  de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet
a)  de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet
b)  de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag
b)  de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag
c)  de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger
c)  de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger
kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne aktioner er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.
kan modtage støtte fra nationale eller regionale fonde, herunder fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], uden at stille krav om yderligere anvendelse og evaluering og forudsat at sådanne aktioner er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Med forbehold for statsstøttereglerne anvendes reglerne for den fond, der yder støtte.
2 a.   I overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) XX [... forordningen om fælles bestemmelser] kan forvaltningsmyndigheden frivilligt anmode om at få overført dele af sine finansielle tildelinger til Horisont Europa. Overførte ressourcer gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Horisont Europa. Derudover sikrer Kommissionen, at sådanne overførte midler øremærkes i deres helhed til programmer og/eller projekter, som gennemføres i dén medlemsstat eller region, hvor midlerne stammer fra, alt efter hvad der er relevant.
2 b.   Med forudgående godkendelse fra ansøgerne medtager Kommissionen de i denne artikel omhandlede tildelinger i informationssystemet om udvalgte projekter med henblik på at tillade en hurtig udveksling af oplysninger og give finansieringsmyndighederne mulighed for at yde finansiering til de udvalgte aktioner.
En aktion, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, kan også modtage et bidrag under programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 12
Artikel 12
Artikel 12
Tredjelande, der er associeret til programmet
Tredjelande, der er associeret til programmet
1.  Følgende tredjelande kan komme i betragtning til associering til programmet:
1.  Følgende tredjelande kan komme i betragtning til associering til programmet:
a)  medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA-medlemmer), som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen
a)  medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA-medlemmer), som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen
b)  tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem Unionen og disse lande
b)  tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem Unionen og disse lande
c)  lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem EU og disse lande
c)  lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem EU og disse lande
d)  tredjelande og områder, der opfylder alle følgende kriterier:
d)  tredjelande og områder, der opfylder alle følgende kriterier:
i.  de har en god kapacitet inden for videnskab, teknologi og innovation
i.  de har en god kapacitet inden for videnskab, teknologi og innovation
ii.  de tilslutter sig princippet om en regelbaseret og åben markedsøkonomi, herunder en retfærdig og rimelig behandling af intellektuelle ejendomsrettigheder, som understøttes af demokratiske institutioner
ii.  de tilslutter sig princippet om en regelbaseret og åben markedsøkonomi, herunder en retfærdig og rimelig behandling af intellektuelle ejendomsrettigheder, overholder menneskerettighederne og understøttes af demokratiske institutioner
iii.  de fremmer aktivt politikker med henblik på at forbedre borgernes økonomiske og sociale velfærd.
iii.  de fremmer aktivt politikker med henblik på at forbedre borgernes økonomiske og sociale velfærd.
Associeringen til programmet for hvert af disse tredjelande, jf. litra d), skal være i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i den konkrete aftale om tredjelandets deltagelse i Unionens programmer, forudsat at der i aftalen:
Fuld eller delvis associering til programmet for hvert af de tredjelande, der er omhandlet i litra d), baseres på en vurdering af fordelene for Unionen. Den skal navnlig være overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en særlig aftale om tredjelandets deltagelse i Unionens programmer, forudsat at der i aftalen:
–  sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer
–  sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer
–  giver ret til at koordinere en aktion under programmet, forudsat at den gavner Unionen, og at beskyttelsen af Unionens finansielle interesser sikres
–  fastsættes betingelser for deltagelse i programmerne, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og dets administrationsomkostninger; disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 5
–  fastsætter betingelser for deltagelse i programmet, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og delprogrammer og deres administrative omkostninger disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 5
–  garanteres Unionen ret til at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og beskytte sine finansielle interesser.
–  garanterer Unionen ret til at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og til at beskytte Unionens finansielle interesser.
2.  Anvendelsesområdet for hvert tredjelands associering til programmet skal tage hensyn til målsætningen om at fremme økonomisk vækst i Unionen gennem innovation. Med undtagelse af EØS-medlemmer kan dele af programmet dermed være udelukket fra et konkret lands associeringsaftale – dette gælder dog ikke tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande.
2.  Anvendelsesområdet for hvert tredjelands associering til programmet skal tage hensyn til målsætningen om at fremme økonomisk vækst i Unionen gennem innovation og undgå hjerneflugt fra Unionen. Med undtagelse af EØS-medlemmer, tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande kan dele af programmet, som omfatter enkeltmodtagere, dermed udelukkes fra et konkret lands associeringsaftale, navnlig dem der er øremærket til private enheder
3.  Associeringsaftalen fastsætter, hvor det er relevant, bestemmelser om, at retlige enheder, der er etableret i Unionen, må deltage i associerede landes ækvivalente programmer på de deri fastlagte betingelser.
3.  Associeringsaftalen fastsætter, hvor det er relevant, bestemmelser om, at retlige enheder, der er etableret i Unionen, må deltage i associerede landes ækvivalente programmer og tilstræber gensidig deltagelse på de deri fastlagte betingelser.
4.  I betingelserne for fastlæggelse af den finansielle støttes omfang sikres det, at en eventuel betydelig uligevægt automatisk korrigeres i forhold til det beløb, som enheder etableret i associerede lande modtager i kraft af deres deltagelse i programmet, idet der tages hensyn til omkostningerne i forbindelse med programmets forvaltning, gennemførelse og drift.
4.  I betingelserne i associeringsaftalen for fastlæggelse af den finansielle støttes omfang sikres det, at enhver eventuel betydelig uligevægt automatisk korrigeres hver andet år i forhold til det beløb, som enheder etableret i associerede lande modtager i kraft af deres deltagelse i programmet, idet der tages hensyn til omkostningerne i forbindelse med programmets forvaltning, gennemførelse og drift.
4 a.  Bidragene fra alle de associerede lande indgår i de relevante dele af programmet, forudsat at budgetfordelingen af disse dele, jf. artikel 9, stk. 2, respekteres. Kommissionen aflægger under den årlige budgetprocedure beretning til Rådet og Parlamentet om det samlede budget for hver del af programmet med angivelse af hvert af de associerede lande, individuelle bidrag og deres finansielle balance.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 14 – overskrift
Støtteberettigede aktioner
Støtteberettigede aktioner og etiske principper
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Etik
Etik
1.  Aktiviteter under programmet gennemføres under overholdelse af etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning samt international lovgivning, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, inklusive tillægsprotokoller.
1.  Aktiviteter under programmet gennemføres under overholdelse af etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning samt international lovgivning, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, inklusive tillægsprotokoller.
Der lægges særlig vægt på proportionalitetsprincippet, retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til personlig fysisk og psykisk integritet, retten til ikkediskrimination og behovet for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.
2.  Enheder, der deltager i aktionen, fremviser:
2.  Enheder, der deltager i aktionen, fremviser:
a)  en selvevaluering vedrørende etik, der indkredser og præciserer alle forventelige etiske spørgsmål vedrørende målsætningen, gennemførelsen og de sandsynlige virkninger ved de aktiviteter, der skal finansieres, herunder en bekræftelse af overensstemmelsen med stk. 1, og et beskrivelse af, hvordan denne vil blive sikret
a)  en selvevaluering vedrørende etik, der indkredser og præciserer alle forventelige etiske spørgsmål vedrørende målsætningen, gennemførelsen og de sandsynlige virkninger ved de aktiviteter, der skal finansieres, herunder en bekræftelse af overensstemmelsen med stk. 1, og et beskrivelse af, hvordan denne vil blive sikret
b)  en bekræftelse af, at alle aktiviteter vil være i overensstemmelse med den europæiske kodeks for forskningsintegritet som offentliggjort af All European Academies, og at der ikke vil blive udført aktiviteter, som er udelukket fra finansieringen
b)  en bekræftelse af, at alle aktiviteter vil være i overensstemmelse med den europæiske kodeks for forskningsintegritet som offentliggjort af All European Academies, og at der ikke vil blive udført aktiviteter, som er udelukket fra finansieringen
c)  for så vidt angår aktiviteter uden for Unionen en bekræftelse af, at de samme aktiviteter ville være tilladt i en medlemsstat og
c)  for så vidt angår aktiviteter uden for Unionen en bekræftelse af, at de samme aktiviteter ville være tilladt i en medlemsstat og
d)  for så vidt angår aktiviteter, hvor der anvendes menneskelige embryonale stamceller, nærmere oplysninger — efter forholdene — om, hvilke foranstaltninger de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder vil træffe med hensyn til tilladelse og kontrol, og om, hvilke etiske godkendelser, der vil blive givet, før de pågældende aktiviteter påbegyndes.
d)  for så vidt angår aktiviteter, hvor der anvendes menneskelige embryonale stamceller, nærmere oplysninger — efter forholdene — om, hvilke foranstaltninger de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder vil træffe med hensyn til tilladelse og kontrol, og om, hvilke etiske godkendelser, der vil blive givet, før de pågældende aktiviteter påbegyndes.
3.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de aktioner, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Den etiske vurdering foretages af Kommissionen, medmindre den har uddelegeret opgaven til finansieringsorganet. For aktioner, der involverer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller eller menneskelige embryoner, er en etisk vurdering obligatorisk. Den etiske screening og vurdering foretages med bistand fra eksperter inden for etik. Kommissionen og finansieringsorganerne sikrer i så vid udstrækning som mulig gennemsigtighed i de etiske procedurer.
3.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de aktioner, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Den etiske vurdering foretages af Kommissionen, medmindre den har uddelegeret opgaven til finansieringsorganet. For aktioner, der involverer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller eller menneskelige embryoner, er en etisk vurdering obligatorisk. Den etiske screening og vurdering foretages med bistand fra eksperter inden for etik. Kommissionen og finansieringsorganerne sikrer gennemsigtighed i de etiske procedurer.
4.  Enheder, som deltager i aktionen, skal indhente alle godkendelser eller andre obligatoriske dokumenter fra de relevante nationale eller lokale etiske råd eller andre organer såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden de pågældende aktiviteter påbegyndes. Disse dokumenter arkiveres og fremlægges efter anmodning fra Kommissionen eller finansieringsorganet.
4.  Enheder, som deltager i aktionen, skal indhente alle godkendelser eller andre obligatoriske dokumenter fra de relevante nationale eller lokale etiske råd eller andre organer såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden de pågældende aktiviteter påbegyndes. Disse dokumenter arkiveres og fremlægges efter anmodning fra Kommissionen eller finansieringsorganet.
5.  Hvis det er hensigtsmæssigt, udfører Kommissionen eller finansieringsorganet en etisk kontrol. Hvad angår alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål foretages kontrollen af Kommissionen, medmindre den har uddelegeret opgaven til finansieringsorganet.
5.  Hvis det er hensigtsmæssigt, udfører Kommissionen eller finansieringsorganet en etisk kontrol. Hvad angår alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål foretages kontrollen af Kommissionen, medmindre den har uddelegeret opgaven til finansieringsorganet.
Den etiske kontrol foretages med bistand fra eksperter inden for etik.
Den etiske kontrol foretages med bistand fra eksperter inden for etik.
6.  Aktioner, der ikke er etisk forsvarlige, kan til enhver tid afvises eller afsluttes.
6.  Aktioner, der ikke er etisk forsvarlige, afvises eller afsluttes, så snart det etisk uforsvarlige forhold opdages.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Sikkerhed
Sikkerhed
1.  Aktioner gennemført i forbindelse med programmet skal overholde de gældende sikkerhedsregler og navnlig regler om beskyttelse af klassificerede informationer mod uautoriseret videregivelse, herunder også overholdelse af relevant national ret og EU-ret. Hvis der foretages forskning uden for Unionen, hvor der anvendes/genereres klassificerede informationer, er der tillige med overholdelse af ovenstående krav behov for, at der er indgået en sikkerhedsaftale mellem Unionen og det tredjeland, hvori aktiviteten gennemføres.
1.  Aktioner gennemført i forbindelse med programmet skal overholde de gældende sikkerhedsregler og navnlig regler om beskyttelse af klassificerede informationer mod uautoriseret videregivelse, herunder også overholdelse af relevant national ret og EU-ret. Hvis der foretages forskning uden for Unionen, hvor der anvendes/genereres klassificerede informationer, er der tillige med overholdelse af ovenstående krav behov for, at der er indgået en sikkerhedsaftale mellem Unionen og det tredjeland, hvori aktiviteten gennemføres.
2.  Forslag skal, hvor det er relevant, omfatte en selvevaluering af sikkerheden, som skal bidrage til at identificere eventuelle sikkerhedsproblemer og redegøre for, hvordan disse problemer løses, så nationale regler og EU-regler overholdes.
2.  Forslag skal, hvor det er relevant, omfatte en selvevaluering af sikkerheden, som skal bidrage til at identificere eventuelle sikkerhedsproblemer og redegøre for, hvordan disse problemer løses, så nationale regler og EU-regler overholdes.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet skal, hvor det er relevant, gennemføre en sikkerhedskontrol for forslag, der kan give anledning til sikkerhedsproblemer.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet skal, hvor det er relevant, gennemføre en sikkerhedskontrol for forslag, der kan give anledning til sikkerhedsproblemer.
4.  Aktioner skal, hvor det er relevant, leve op til reglerne i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 og dens gennemførelsesbestemmelser.
4.  Aktioner skal, hvor det er relevant, leve op til reglerne i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 og dens gennemførelsesbestemmelser.
5.  Enheder, som deltager i aktionen, sørger for beskyttelse mod uautoriseret videregivelse af klassificerede informationer, som anvendes og/eller genereres i forbindelse med aktionen. De fremlægger bevis på personel- og/eller facilitetssikkerhedsgodkendelse fra de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, før de påbegynder de pågældende aktiviteter.
5.  Enheder, som deltager i aktionen, sørger for beskyttelse mod uautoriseret videregivelse af klassificerede informationer, som anvendes og/eller genereres i forbindelse med aktionen. De fremlægger på Kommissionens eller et finansieringsorgans anmodning bevis på personel- og/eller facilitetssikkerhedsgodkendelse fra de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, før de påbegynder de pågældende aktiviteter.
6.  Hvis eksterne eksperter skal behandle klassificerede informationer, kræves den fornødne sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen af disse eksperter.
6.  Hvis eksterne eksperter skal behandle klassificerede informationer, kræves den fornødne sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen af disse eksperter.
7.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan, hvor det er relevant, foretage sikkerhedskontrol.
7.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan, hvor det er relevant, foretage sikkerhedskontrol.
8.  Aktioner, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, kan til enhver tid afvises eller afsluttes.
8.  Aktioner, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, kan til enhver tid afvises eller afsluttes.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 18
Artikel 18
Artikel 18
Enheder, som er berettigede til at deltage
Enheder, som er berettigede til at deltage
1.  Enhver retlig enhed, uanset etableringssted, eller international organisation kan deltage i aktioner under programmet, forudsat at betingelserne i denne forordning er opfyldt, og eventuelle betingelser i arbejdsprogrammet eller indkaldelsen er opfyldt.
1.  Enhver retlig enhed, uanset etableringssted, herunder retlige enheder fra ikkeassocierede tredjelande, eller international organisation kan deltage i aktioner under programmet, forudsat at betingelserne i denne forordning er opfyldt, og eventuelle betingelser i arbejdsprogrammet eller indkaldelsen er opfyldt.
2.  Enheder skal være del af et konsortium, hver især bestående af mindst tre uafhængige retlige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller associerede lande, og hvor mindst én af dem er etableret i en medlemsstat, medmindre:
2.  Enheder skal være del af et konsortium, hver især bestående af mindst tre uafhængige retlige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater, herunder regionerne i den yderste periferi, eller i et associeret lande, og hvor mindst to af dem er etableret i en medlemsstat, medmindre der er tale om en af de i stk. 3 eller 4 nævnte aktioner:
a)  andet er begrundet og fastsat i arbejdsprogrammet
b)  den pågældende aktion er en af de aktioner, der er omhandlet i stk. 3 eller 4.
3.  Det Europæiske Forskningsråds (EFR) frontlinjeforskning, Det Europæiske Innovationsråds (EIC) aktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner eller programsamfinansieringsaktioner kan gennemføres af en eller flere retlige enheder, hvoraf en skal være etableret i en medlemsstat eller et associeret land.
3.  Det Europæiske Forskningsråds (EFR) frontlinjeforskning, Det Europæiske Innovationsråds (EIC) aktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner eller programsamfinansieringsaktioner kan gennemføres af en eller flere retlige enheder, hvoraf en skal være etableret i en medlemsstat eller, hvor det er relevant, et associeret land som omhandlet i artikel 12, stk. 1.
4.  Koordinerings- og støtteaktioner kan gennemføres af en eller flere enheder, hvoraf en skal være etableret i en medlemsstat eller et associeret land.
4.  Koordinerings- og støtteaktioner kan gennemføres af en eller flere enheder, hvoraf en skal være etableret i en medlemsstat eller et associeret land eller i et andet tredjeland.
5.  For aktioner vedrørende Unionens strategiske aktiver, interesser, uafhængighed eller sikkerhed kan det fastsættes i arbejdsprogrammet, at deltagelse i programmets specifikke aktioner kan begrænses til de retlige enheder, som er etableret i medlemsstaterne, eller foruden medlemsstaterne til retlige enheder, som er etableret i specificerede associerede lande eller andre tredjelande.
5.  For aktioner vedrørende Unionens strategiske aktiver, interesser, uafhængighed eller sikkerhed kan det fastsættes i arbejdsprogrammet, at deltagelse i programmets specifikke aktioner kan begrænses til de retlige enheder, som er etableret i medlemsstaterne, eller foruden medlemsstaterne til retlige enheder, som er etableret i specificerede associerede lande eller andre tredjelande.
6.  Arbejdsprogrammet kan fastsætte kriterier for støtteberettigelse ud over dem, der er fastsat i stk. 2, 3, 4 og 5, i overensstemmelse med specifikke politiske krav eller aktionens type eller målsætninger, herunder antallet af retlige enheder, typen af retlig enhed og etableringssted.
6.  Arbejdsprogrammet kan fastsætte kriterier for støtteberettigelse ud over dem, der er fastsat i stk. 2, 3, 4 og 5, i overensstemmelse med specifikke politiske krav eller aktionens type eller målsætninger, herunder antallet af retlige enheder, typen af retlig enhed og etableringssted.
7.  Hvad angår aktioner, der modtager beløb i henhold til artikel 9, stk. 8, er deltagelsen begrænset til én enkelt retlig enhed, som er etableret i den delegerende forvaltningsmyndigheds jurisdiktion, medmindre andet er aftalt med forvaltningsmyndigheden og fastsat i arbejdsprogrammet.
7.  Hvad angår aktioner, der modtager beløb i henhold til artikel 11, er deltagelsen begrænset til én enkelt retlig enhed, som er etableret i den delegerende forvaltningsmyndigheds jurisdiktion, medmindre andet er aftalt med forvaltningsmyndigheden og fastsat i arbejdsprogrammet.
8.  Hvis det fremgår af arbejdsprogrammet, kan Det Fælles Forskningscenter (JRC) deltage i aktionerne.
8.  Hvis det fremgår af arbejdsprogrammet, kan Det Fælles Forskningscenter (JRC) deltage i aktionerne.
9.  Det Fælles Forskningscenter, internationale europæiske forskningsorganisationer og retlige enheder etableret i henhold til EU-retten anses for at være etableret i en anden medlemsstat end dem, hvor de retlige enheder, der deltager i aktionen, er etableret.
10.  Med hensyn til Det Europæiske Forskningsråds (EFR) frontlinjeforskning og uddannelses- og mobilitetsaktioner anses internationale organisationer med hovedsæde i en medlemsstat eller et associeret land for at være etableret i denne medlemsstat eller dette associerede land.
10.  Med hensyn til Det Europæiske Forskningsråds (EFR) frontlinjeforskning og uddannelses- og mobilitetsaktioner anses internationale organisationer med hovedsæde i en medlemsstat eller et associeret land for at være etableret i denne medlemsstat eller dette associerede land.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 19
Artikel 19
Artikel 19
Enheder, som er berettigede til at modtage finansiering
Enheder, som er berettigede til at modtage finansiering
1.   Enheder er berettigede til at modtage finansiering, hvis de er etableret i en medlemsstat eller et associeret land.
1.   Enheder er berettigede til at modtage finansiering, hvis de er etableret i en medlemsstat eller et associeret land som omhandlet i artikel 12, stk. 1.
For så vidt angår aktioner, der modtager beløb i henhold til artikel 9, stk. 8, er det kun enheder, som er etableret i den delegerende forvaltningsmyndigheds jurisdiktion, der er berettiget til at blive finansieret via disse beløb.
For så vidt angår aktioner, der modtager beløb i henhold til artikel 11, stk. 3, er det kun enheder, som er etableret i den delegerende forvaltningsmyndigheds jurisdiktion, der er berettiget til at blive finansieret via disse beløb.
1 a.  Internationale organisationer er, hvor det er relevant, berettigede til finansiering i forbindelse med en aktion, hvis de har hovedsæde i en medlemsstat eller et associeret land.
1 b.  For lav- og mellemindkomstlande og undtagelsesvist for andre ikkeassocierede tredjelande gælder det, at de kan være berettiget til at modtage finansiering i forbindelse med en aktion, hvis:
a)  tredjelandet er identificeret i arbejdsprogrammet, og
b)  Kommissionen eller finansieringsorganet er af den opfattelse, at dets deltagelse er afgørende for gennemførelsen af aktionen.
2.  Enheder, der er etableret i ikke-associerede tredjelande, bør i princippet selv afholde omkostningerne ved deres deltagelse. For lav- og mellemindkomstlande og undtagelsesvist for andre ikke-associerede tredjelande gælder det dog, at de kan være berettiget til at modtage finansiering i forbindelse med en aktion, hvis:
2.  Enheder, der er etableret i andre ikkeassocierede tredjelande, bør selv afholde omkostningerne ved deres deltagelse. FoU-aftaler mellem sådanne ikkeassocierede tredjelande og Unionen kan indgås, når det skønnes hensigtsmæssigt, og når der kan oprettes samfinansieringsordninger svarende til dem, der er aftalt inden for Horisont 2020. Disse lande sikrer gensidig adgang for Unionens retlige enheder til disse landes FUI-finansieringsprogrammer samt gensidighed i den frie brugsret til videnskabelige resultater og data og til rimelige og ligelige betingelser for intellektuelle ejendomsrettigheder.
a)  tredjelandet er identificeret i det arbejdsprogram, som Kommissionen har vedtaget, eller
b)  Kommissionen eller finansieringsorganet er af den opfattelse, at dets deltagelse er afgørende for gennemførelsen af aktionen.
3.  Tilknyttede enheder er berettiget til finansiering i forbindelse med en aktion, hvis de er etableret i en medlemsstat, et associeret land eller et tredjeland, som er identificeret i det arbejdsprogram, som Kommissionen har vedtaget.
3.  Tilknyttede enheder er berettiget til finansiering i forbindelse med en aktion, hvis de er etableret i en medlemsstat eller et associeret land.
3 a.  Kommissionen rapporterer for så vidt angår hvert ikkeassocieret tredjeland til Europa-Parlamentet og Rådet størrelsen af Unionens finansielle bidrag, som ydes til de deltagende enheder, og størrelsen af de finansielle bidrag, som ydes af det samme land til Unionens enheder, som deltager i deres aktiviteter.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 20
Artikel 20
Artikel 20
Indkaldelser af forslag
Indkaldelser af forslag
1.  For alle aktioner, undtagen overgangsaktiviteter under EIC's Pathfinder, gælder det, at indholdet af indkaldelserne af forslag skal være omfattet af arbejdsprogrammet.
1.  For alle aktioner gælder det, at indholdet af indkaldelserne af forslag skal være omfattet af arbejdsprogrammet.
I arbejdsprogrammet skal der redegøres for årsagerne til, at en bestemt foranstaltning vil modtage støtte, med henvisning til resultatet af specifikke tidligere projekter og til det nationale, europæiske og internationale videnskabelige, teknologiske og innovative niveau og til relevante politiske, markedsmæssige og samfundsmæssige tendenser.
2.  For overgangsaktiviteter under EIC's Pathfinder gælder det, at:
a)  iværksættelsen og indholdet af indkaldelserne af forslag fastsættes under hensyntagen til de målsætninger og det budget, der er fastsat i arbejdsprogrammet i forbindelse med den pågældende portefølje af aktioner
b)  der kan ydes tilskud i form af et fast beløb, som ikke overstiger 50 000 EUR, uden indkaldelse af forslag med henblik på at udføre presserende koordinerings- og støtteaktioner, der har som formål at styrke porteføljens gruppe af støttemodtagere eller vurdere mulige spin off-virksomheder eller potentielle markedsskabende innovationer.
3.   Hvis det er nødvendigt for at nå målsætningerne, kan indkaldelserne af forslag begrænses til udvikling af yderligere aktiviteter eller til tilføjelse af yderligere partnere til eksisterende aktioner.
3.   Hvis det er nødvendigt for at nå målsætningerne, kan indkaldelserne af forslag begrænses til udvikling af yderligere aktiviteter eller til tilføjelse af yderligere partnere til eksisterende aktioner.
4.   En indkaldelse af forslag er ikke påkrævet for samordnings- og støtteaktioner og programsamfinansieringsaktioner, som:
4.   En indkaldelse af forslag er ikke påkrævet for samordnings- og støtteaktioner og programsamfinansieringsaktioner, som:
a)  skal udføres af Det Fælles Forskningscenter eller retlige enheder, som er omfattet af arbejdsprogrammet, og
a)  skal udføres af Det Fælles Forskningscenter eller retlige enheder, som er omfattet af arbejdsprogrammet, og
b)  ikke falder under anvendelsesområdet for indkaldelsen af forslag.
b)  ikke falder under anvendelsesområdet for indkaldelsen af forslag.
5.   I arbejdsprogrammet præciseres det i forbindelse med hvilke indkaldelser, der vil blive tildelt "Seal of Excellence". Oplysninger vedrørende ansøgningen og evalueringen kan med ansøgerens forhåndstilladelse deles med interesserede finansieringsmyndigheder med forbehold af indgåelse af fortrolighedsaftaler.
5.   I arbejdsprogrammet præciseres det i forbindelse med hvilke indkaldelser, der vil blive tildelt "Seal of Excellence". Oplysninger vedrørende ansøgningen og evalueringen kan med ansøgerens forhåndstilladelse deles med interesserede finansieringsmyndigheder med forbehold af indgåelse af fortrolighedsaftaler.
5a.  For at undgå overtegning kan Kommissionen for en række indkaldelser anvende evalueringsprocedurer i to trin.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 21
Artikel 21
Artikel 21
Fælles indkaldelser
Fælles indkaldelser
Kommissionen eller finansieringsorganet kan fremsætte fælles indkaldelser af forslag sammen med:
Kommissionen eller finansieringsorganet kan fremsætte fælles indkaldelser af forslag sammen med:
a)  tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer
a)  tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer
b)  internationale organisationer
b)  internationale organisationer
c)  almennyttige retlige enheder.
c)  almennyttige retlige enheder.
I tilfælde af en fælles indkaldelse fastsættes der fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne skal involvere en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.
I tilfælde af en fælles indkaldelse skal det ansøgende konsortium opfylde kravene i denne forordnings artikel 18, og der fastsættes fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne skal involvere en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger
Prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger
1.  Aktioner kan involvere eller som primær målsætning have prækommercielle eller offentlige indkøb af innovative løsninger, der skal foretages af modtagere, som er ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i direktiv 2014/24/EU31, 2014/25/EU32 og 2009/81/EC33.
1.  Aktioner kan involvere eller som primær målsætning have prækommercielle eller offentlige indkøb af innovative løsninger, der skal foretages af modtagere, som er ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i direktiv 2014/24/EU31, 2014/25/EU32, og 2009/81/EC33.
2.  Under procedurerne for offentlige indkøb:
2.  Under procedurerne for offentlige indkøb:
a)  skal principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitet, konkurrenceregler overholdes
a)  skal principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitet, konkurrenceregler overholdes
b)  kan der for prækommercielle offentlige indkøb fastsættes særlige betingelser – f.eks. at de indkøbte aktiviteter skal finde sted på medlemsstaternes og associerede landes territorium
b)  kan der for prækommercielle offentlige indkøb anvendes den forenklede og/eller den fremskyndede procedure og fastsættes særlige betingelser – f.eks. at de indkøbte aktiviteter skal finde sted på medlemsstaternes og associerede landes territorium
c)  kan det tillades at foretage flere tildelinger af kontrakter inden for samme procedure (valg af flere leverandører), og
c)  kan der tillades flere kontrakttildelinger inden for samme procedure (valg af flere leverandører). og
d)  skal ordren tildeles den eller de tilbudsgivere, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene, idet det sikres, at der ikke opstår interessekonflikter.
d)  skal ordren tildeles den eller de tilbudsgivere, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene, idet det sikres, at der ikke opstår interessekonflikter.
3.  Den kontrahent, der frembringer resultater under prækommercielle offentlige udbud, ejer som minimum de medfølgende intellektuelle ejendomsrettigheder. De ordregivende myndigheder har som minimum royaltyfri brugsret til resultaterne til eget brug og ret til at udstede eller kræve, at de deltagende kontrahenter udsteder, ikkeeksklusive licenser til tredjeparter for at udnytte resultaterne for de ordregivende myndigheder under rimelige forhold uden ret til at give underlicenser. Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter den prækommercielle offentlige udbudsrunde fastsat i kontrakten, kan de ordregivende myndigheder kræve, at kontrahenten overdrager ejerskabet til resultaterne til dem.
3.  Den kontrahent, der frembringer resultater under prækommercielle offentlige udbud, ejer som minimum de medfølgende intellektuelle ejendomsrettigheder. De ordregivende myndigheder nyder godt af royaltyfri brugsret til resultaterne til eget brug. Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter den prækommercielle offentlige udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal de ordregivende myndigheder høre kontrahenten og undersøge årsagerne til en sådan manglende udnyttelse. Efter en sådan høring kan de ordregivende myndigheder kræve, at kontrahenten overdrager ejerskabet til resultaterne til dem.
3a.  Særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsret og licensudstedelse fastsættes i kontrakterne om offentlige indkøb af innovative løsninger.
__________________
__________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 23
Artikel 23
udgår
Kumuleret finansiering
En aktion, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, kan også modtage et bidrag under programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert bidragende EU-program finder anvendelse på de respektive bidrag til aktionen. Den kumulerede finansiering må ikke overstige aktionens samlede støtteberettigede omkostninger, ligesom støtten fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttebetingelserne er fastsat.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift
Udvælgelseskriterier
Ansøgernes finansielle formåen
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 25
Artikel 25
Artikel 25
Tildelingskriterier
Udvælgelses- og tildelingskriterier
1.  Et forslag evalueres på grundlag af følgende tildelingskriterier:
1.  Et forslag evalueres på grundlag af følgende tildelingskriterier:
a)  topkvalitet
a)  topkvalitet
b)  virkning
b)  virkning
c)  gennemførelsens kvalitet og effektivitet.
c)  gennemførelsens kvalitet og effektivitet.
2.  Forslag om EFR's frontlinjeforskningsaktioner evalueres alene ud fra det i stk. 1, litra a), omhandlede kriterium.
2.  Forslag om EFR's frontlinjeforskningsaktioner evalueres alene ud fra det i stk. 1, litra a), omhandlede kriterium. Kun i tilfælde, hvor to eller flere projekter af topkvalitet opnår den samme placering, differentieres der ved at anvende de i stk. 1, litra b) eller c), opstillede kriterier.
3.  Arbejdsprogrammet fastsætter yderligere oplysninger om anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1 og kan præcisere vægtninger og tærskler.
3.  Arbejdsprogrammet fastsætter yderligere oplysninger om anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, herunder en eventuel vægtning, tærskler og regler for behandling af lignende forslag, idet der tages hensyn til målene med indkaldelserne af forslag. Betingelserne for behandling af de lignende forslag kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende kriterier: SMV'er, køn og udvidelse af deltagerlande
3a.  Kommissionen tager hensyn til muligheden for en indgivelsesprocedure i to faser, og anonymiserede forslag kan, når det er muligt, evalueres i første evalueringsfase på grundlag af de i stk. 1 omhandlede tildelingskriterier.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 26
Artikel 26
Artikel 26
Evaluering
Evaluering
1.  Forslag evalueres af evalueringsudvalget, som kan være:
1.  Forslag evalueres af evalueringsudvalget, som skal være:
–  helt eller delvist sammensat af uafhængige, eksterne eksperter
–  sammensat af uafhængige, eksterne eksperter.
sammensat af repræsentanter for Unionens institutioner eller organer som omhandlet i artikel 150 i finansforordningen.
Når det drejer sig om EIC og missioner, kan evalueringsudvalget også omfatte repræsentanter for Unionens institutioner eller organer som omhandlet i artikel 150 i finansforordningen.
Evalueringsudvalget kan bistås af uafhængige eksperter.
Evalueringsudvalget kan bistås af uafhængige eksperter.
2.  Hvis det er nødvendigt, rangordner evalueringsudvalget de forslag, som er nået over de gældende tærskler, efter:
2.  Hvis det er nødvendigt, rangordner evalueringsudvalget de forslag, som er nået over de gældende tærskler, efter:
–  evalueringsresultater
–  evalueringsresultater
–  deres bidrag til at nå specifikke politiske målsætninger, herunder etableringen af en sammenhængende projektportefølje.
–  deres bidrag til at nå specifikke politiske målsætninger, herunder etableringen af en sammenhængende projektportefølje.
Evalueringsudvalget kan ligeledes foreslå indholdsmæssige tilpasninger af forslagene i det omfang, det er nødvendigt for at sikre porteføljens sammenhæng.
Evalueringsudvalget kan kun undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde foreslå tilpasninger af forslagene i det omfang, det er nødvendigt for at sikre porteføljens sammenhæng.
2a.  Evalueringsprocessen skal undgå enhver form for interessekonflikt og forudindtagethed på grundlag af omdømme. Der skal sikres gennemsigtighed i evalueringskriterierne og i bedømmelsen af forslagene.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 27
Artikel 27
Artikel 27
Procedure for fornyet gennemgang af evalueringen
Procedure for fornyet gennemgang af evalueringen, forespørgsler og klager
1.  En ansøger kan anmode om fornyet gennemgang af evalueringen, hvis ansøgeren mener, at den gældende evalueringsprocedure ikke er blevet fulgt korrekt for så vidt angår vedkommendes forslag.
1.  En ansøger kan anmode om fornyet gennemgang af evalueringen, hvis ansøgeren mener, at den gældende evalueringsprocedure ikke er blevet fulgt korrekt for så vidt angår vedkommendes forslag.
2.  En fornyet gennemgang vedrører kun de formelle aspekter af evalueringen og ikke forslagets kvaliteter.
2.  En fornyet gennemgang vedrører kun de formelle aspekter af evalueringen og ikke forslagets kvaliteter.
2a.  En anmodning om en gennemgang skal vedrøre et bestemt forslag og skal indgives senest 30 dage efter formidlingen af evalueringsresultaterne. Udvalget for fornyet gennemgang ledes og sammensættes af repræsentanter, som ikke deltog i indkaldelsen af forslag. Udvalget beslutter, om forslaget skal evalueres på ny, eller om den indledende evaluering bekræftes. Dette sker uden unødig forsinkelse og uden at gå på kompromis med udvælgelsesmulighederne.
3.  En fornyet gennemgang må ikke forsinke udvælgelsen af forslag, som ikke er genstand for anmodningen om fornyet gennemgang.
3.  En fornyet gennemgang må ikke forsinke udvælgelsen af forslag, som ikke er genstand for anmodningen om fornyet gennemgang.
3a.  Kommissionen sikrer, at der findes en procedure, der gør det muligt for deltagere at fremsætte direkte forespørgsler og indgive klager vedrørende deres deltagelse i Horisont Europa. Oplysninger om, hvordan forespørgsler eller klager registreres, gøres tilgængelige online.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 28
Artikel 28
Artikel 28
Frister for underretning om og indgåelse af tilskudsaftaler
Frister for underretning om og indgåelse af tilskudsaftaler
1.  Uanset finansforordningens artikel 194, stk. 2, første afsnit, finder følgende perioder anvendelse:
1.   Uanset finansforordningens artikel 194, stk. 2, første afsnit, finder følgende perioder anvendelse:
a)  for underrettelse af alle ansøgerne om resultatet af evalueringen af deres ansøgning: en periode på maksimalt fem måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag
a)   for underrettelse af alle ansøgerne om resultatet af evalueringen af deres ansøgning: en periode på maksimalt fem måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag
b)  for indgåelse af tilskudsaftaler med ansøgerne: en periode på maksimalt otte måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag.
b)   for indgåelse af tilskudsaftaler med ansøgerne: en periode på maksimalt otte måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag
ba)  for særlige tilskud under den hurtige vej til forskning og innovation: en periode på maksimalt seks måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag.
Sagsbehandlingstiden må ikke påvirke evalueringernes kvalitet.
2.  Der kan være fastsat kortere frister i arbejdsprogrammet for EIC.
2.   Der kan være fastsat kortere frister i arbejdsprogrammet for EIC.
3.  Ud over undtagelserne i finansforordningens artikel 194, stk. 2, andet afsnit, kan de i stk. 1 nævnte perioder være længere i forbindelse med EFR-aktioner og missioner, samt når aktionerne bliver underkastet en etisk vurdering eller en sikkerhedsvurdering.
3.   Ud over undtagelserne i finansforordningens artikel 194, stk. 2, andet afsnit, kan de i stk. 1 nævnte perioder være længere i forbindelse med EFR-aktioner og missioner, samt når aktionerne bliver underkastet en etisk vurdering eller en sikkerhedsvurdering.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 29
Artikel 29
Artikel 29
Gennemførelse af tilskudsaftalen
Gennemførelse af tilskudsaftalen
1.  Hvis en modtager ikke opfylder sine forpligtelser, for så vidt angår den tekniske gennemførelse af aktionen, opfylder de andre deltagere forpligtelserne uden supplerende tilskud fra Unionen, medmindre de bliver udtrykkeligt fritaget for den forpligtelse. Hver modtagers finansielle ansvar er begrænset til vedkommendes egen gæld, jf. bestemmelserne om den gensidige forsikringsmekanisme.
1.  Hvis en modtager ikke opfylder sine forpligtelser, for så vidt angår den tekniske gennemførelse af aktionen, opfylder de andre deltagere forpligtelserne uden supplerende tilskud fra Unionen, medmindre de bliver udtrykkeligt fritaget for den forpligtelse. Hver modtagers finansielle ansvar er begrænset til vedkommendes egen gæld, jf. bestemmelserne om den gensidige forsikringsmekanisme.
2.  I tilskudsaftalen kan der fastsættes milepæle og dertil hørende forfinansieringsbetalinger. Hvis milepælene ikke nås, kan aktionen suspenderes, ændres eller afsluttes.
2.  I tilskudsaftalen kan der fastsættes milepæle og dertil hørende forfinansieringsbetalinger. Hvis milepælene ikke nås, kan aktionen suspenderes, ændres, hvis der ikke findes nogen korrigerende aktion, eller afsluttes, efter at uafhængige eksperter har foretaget en evaluering.
3.  Aktionen kan ligeledes afsluttes, hvis de forventede resultater af videnskabelige, teknologiske eller økonomiske årsager har mistet deres relevans for Unionen, herunder når det drejer sig om EIC og missioner deres relevans som del af en portefølje.
3.  Aktionen kan ligeledes afsluttes, hvis de forventede resultater og/eller milepæle af videnskabelige, teknologiske eller økonomiske årsager har mistet deres relevans for både Unionen og modtagerne, herunder når det drejer sig om EIC og missioner deres relevans som del af en portefølje. Kommissionen gennemgår en procedure med aktionskoordinatoren og, hvis det er relevant, med eksterne eksperter, inden den beslutter at afslutte en aktion.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 30
Artikel 30
Artikel 30
Finansieringssatser
Finansieringssatser
1.  En enkelt finansieringssats pr. aktion finder anvendelse for alle de aktiviteter, der finansieres. Maksimumssatsen fastsættes i arbejdsprogrammet.
1.  En enkelt finansieringssats pr. aktion finder anvendelse for alle de aktiviteter, der finansieres. Maksimumssatsen pr. aktion fastsættes i arbejdsprogrammet.
2.  Programmet kan finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en aktion med undtagelse af:
2.  Programmet kan finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en aktion med undtagelse af:
a)  innovationsaktioner: op til 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger undtagen for almennyttige retlige enheder, hvor programmet kan refundere op til 100 % af de samlede støtteberettigede omkostninger
a)  innovationsaktioner: op til 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger undtagen for almennyttige retlige enheder, hvor programmet kan refundere op til 100 % af de samlede støtteberettigede omkostninger
b)  programsamfinansieringsaktioner: mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger og i nærmere bestemte og behørigt begrundede tilfælde op til 70 %.
b)  programsamfinansieringsaktioner: mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger og i nærmere bestemte og behørigt begrundede tilfælde op til 70 %.
3.  Finansieringssatserne fastsat i denne artikel finder også anvendelse på aktioner, hvor finansiering efter fast takst, enhedsomkostninger eller faste beløb anvendes for hele eller dele af aktionen.
3.  Finansieringssatserne fastsat i denne artikel finder også anvendelse på aktioner, hvor finansiering efter fast takst, enhedsomkostninger eller faste beløb anvendes for hele eller dele af aktionen.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 31
Artikel 31
Artikel 31
Indirekte omkostninger
Indirekte omkostninger
1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive underleverandørers direkte støtteberettigede omkostninger, finansiel støtte til tredjeparter og enhedsomkostninger eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.
1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive underleverandørers direkte støtteberettigede omkostninger, finansiel støtte til tredjeparter og enhedsomkostninger eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.
Indirekte omkostninger, som er omfattet af enhedsomkostninger eller faste beløb, beregnes, hvor det er passende, ved at anvende den faste takst, der er fastsat i stk. 1, undtagen enhedsomkostninger vedrørende internt fakturerede varer og tjenesteydelser, som beregnes på grundlag af de faktiske omkostninger i overensstemmelse med modtagernes sædvanlige praksis for omkostningsberegning.
Indirekte omkostninger, som er omfattet af enhedsomkostninger eller faste beløb, beregnes, hvor det er passende, ved at anvende den faste takst, der er fastsat i stk. 1, undtagen enhedsomkostninger vedrørende internt fakturerede varer og tjenesteydelser, som beregnes på grundlag af de faktiske omkostninger, eventuelt med anvendelse af fordelingsnøgler, i overensstemmelse med modtagernes sædvanlige praksis for omkostningsberegning.
2.  Hvis det er fastsat i arbejdsprogrammet, kan indirekte omkostninger angives i form af faste beløb eller enhedsomkostninger.
2.  Hvis det er fastsat i arbejdsprogrammet, kan indirekte omkostninger angives i form af faste beløb eller enhedsomkostninger.
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 32
Artikel 32
Artikel 32
Støtteberettigede omkostninger
Støtteberettigede omkostninger
1.  Ud over kriterierne i finansforordningens artikel 197 er personaleomkostningerne – for modtagere med projektbaseret aflønning — støtteberettigede op til det vederlag, som personen modtager for at arbejde med lignende projekter finansieret under nationale ordninger.
1.  Ud over kriterierne i finansforordningens artikel 197 er personaleomkostningerne – for modtagerne med projektbaseret aflønning — støtteberettigede op til det vederlag, som personen modtager for at arbejde med lignende projekter finansieret under nationale ordninger. Personaleomkostninger pr. time, der er begrænset til varigheden af dette program i medlemsstater, der er berettiget til udvidede foranstaltninger, er berettigede til støtte til et niveau svarende til 1,25 gange det nationale niveau for timeløn, der anvendes på FUI-projekter finansieret under nationale ordninger.
Projektbaseret aflønning betyder aflønning, som er knyttet til en persons deltagelse i projekter, er del af modtagerens sædvanlige aflønningspraksis og udbetales konsekvent.
Projektbaseret aflønning betyder aflønning, som er knyttet til en persons deltagelse i projekter, er del af modtagerens sædvanlige aflønningspraksis og udbetales konsekvent.
2.  Uanset artikel 190, stk. 1, i finansforordningen er omkostningerne ved ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter som bidrag i form af naturalier, støtteberettigede op til tredjepartens direkte støtteberettigede omkostninger.
2.  Uanset artikel 190, stk. 1, i finansforordningen er omkostningerne ved ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter som bidrag i form af naturalier, støtteberettigede op til tredjepartens direkte støtteberettigede omkostninger.
3.  Uanset artikel 192 i finansforordningen betragtes indtægter fra udnyttelse af aktionens resultater ikke som aktionens indtægter.
3.  Uanset artikel 192 i finansforordningen betragtes indtægter fra udnyttelse af aktionens resultater ikke som aktionens indtægter.
3a.  Støttemodtagerne kan anvende deres sædvanlige regnskabspraksis til at identificere og angive afholdte udgifter i forbindelse med en aktion. Kommissionen kan angive et begrænset antal yderligere betingelser for støtteberettigelse for at sikre en forsvarlig forvaltning af tilskuddet. Kommissionen afviser ikke regnskabspraksisser, hvis disses resultater ikke afviger fra dens egne, og hvis de giver samme beskyttelsesniveau for Unionens finansielle interesser.
4.  Uanset artikel 203, stk. 4, i finansforordningen er en attest vedrørende udgiftsopgørelserne obligatorisk i forbindelse med udligning af saldoen, hvis det beløb, der hævdes at være faktiske omkostninger og enhedsomkostninger beregnet i overensstemmelse med den sædvanlige praksis for omkostningsberegning, er lig med eller større end 325 000 EUR.
4.  Uanset artikel 203, stk. 4, i finansforordningen er en attest vedrørende udgiftsopgørelserne obligatorisk i forbindelse med udligning af saldoen, hvis det beløb, der hævdes at være faktiske omkostninger og enhedsomkostninger beregnet i overensstemmelse med den sædvanlige praksis for omkostningsberegning, er lig med eller større end 325 000 EUR.
Attester vedrørende udgiftsopgørelser kan udarbejdes af en kompetent og uafhængig embedsmand, som de relevante nationale myndigheder har givet beføjelse til at revidere støttemodtageren, eller af en uafhængig revisor, der er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF.
4a.  Uanset finansforordningens artikel 186, stk. 1, øges det maksimale tilskud til uddannelses- og mobilitetsaktioner under MSCA med den godtgørelse, som de pågældende forskere har til gode i denne henseende, dog udelukkende i tilfælde af barsels- eller forældreorlov i den periode, hvor tilskuddet ydes.
4b.  Omkostninger, som genereres af den ansvarlige forvaltning af forskningsdata i tråd med principperne om søgbarhed, tilgængelighed, interoperabilitet og anvendelighed (FAIR), er støtteberettigede.
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 33
Artikel 33
Artikel 33
Den gensidige forsikringsmekanisme
Den gensidige forsikringsmekanisme
1.  Der oprettes hermed en gensidig forsikringsmekanisme ("mekanismen"), som skal erstatte og efterfølge den fond, som blev etableret ved artikel 38 i forordning (EF) nr. 1290/2013. Mekanismen dækker den risiko, der er forbundet med de skyldige beløb, som ikke kan inddrives fra modtagere:
1.  Der oprettes hermed en gensidig forsikringsmekanisme ("mekanismen"), som skal erstatte og efterfølge den fond, som blev etableret ved artikel 38 i forordning (EU) nr. 1290/2013. Mekanismen dækker den risiko, der er forbundet med de skyldige beløb, som ikke kan inddrives fra modtagere:
a)  til Kommissionen i henhold til afgørelse 1982/2006/EF
a)  til Kommissionen i henhold til afgørelse 1982/2006/EF
b)  til Kommissionen og EU-organer under "Horisont 2020"
b)  til Kommissionen og EU-organer under "Horisont 2020"
c)  til Kommissionen og finansieringsorganer under programmet.
c)  til Kommissionen og finansieringsorganer under programmet.
Dækningen af risici vedrørende finansieringsorganer som omhandlet i første afsnit, litra c), kan foretages ved hjælp af et indirekte dækningssystem, der er fastsat i den gældende aftale, og som tager højde for finansieringsorganets beskaffenhed.
Dækningen af risici vedrørende finansieringsorganer som omhandlet i første afsnit, litra c), kan foretages ved hjælp af et indirekte dækningssystem, der er fastsat i den gældende aftale, og som tager højde for finansieringsorganets beskaffenhed.
2.  Mekanismen forvaltes af Unionen ved Kommissionen, der optræder som eksekutivorgan. Kommissionen fastsætter specifikke regler for mekanismens drift.
2.  Mekanismen forvaltes af Unionen ved Kommissionen, der optræder som eksekutivorgan. Kommissionen fastsætter specifikke regler for mekanismens drift.
3.  Støttemodtagerne yder et bidrag på 5 % af Unionens finansiering af aktionen. Dette bidrag kan på grundlag af periodiske evalueringer hæves af Kommissionen til op til 8 % eller reduceres til under 5 %. Støttemodtagernes bidrag til mekanismen kan modregnes det første forfinansieringsbeløb og betales til fonden på støttemodtagernes vegne.
3.  Støttemodtagerne yder et bidrag på 5 % af Unionens finansiering af aktionen. Dette bidrag kan på grundlag af gennemsigtige evalueringer, der udføres årligt, hæves af Kommissionen til op til 8 % eller reduceres til under 5 %. Støttemodtagernes bidrag til mekanismen kan modregnes det første forfinansieringsbeløb og betales til fonden på støttemodtagernes vegne.
4.  Modtagernes bidrag betales tilbage i forbindelse med udligning af saldoen.
4.  Modtagernes bidrag betales tilbage i forbindelse med udligning af saldoen.
5.  Ethvert finansielt afkast, som mekanismen genererer, lægges til mekanismen. Hvis afkastet er utilstrækkeligt, griber mekanismen ikke ind, og Kommissionen eller finansieringsorganet inddriver ethvert skyldigt beløb direkte hos modtagerne eller tredjeparterne.
5.  Ethvert finansielt afkast, som mekanismen genererer, lægges til mekanismen. Hvis afkastet er utilstrækkeligt, griber mekanismen ikke ind, og Kommissionen eller finansieringsorganet inddriver ethvert skyldigt beløb direkte hos modtagerne eller tredjeparterne.
6.  De beløb, der inddrives, udgør for mekanismen de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4, i finansforordningen. Når alle tilskudsaftaler, hvis risiko bliver dækket direkte eller indirekte af mekanismen, er afsluttet, vil alle udestående beløb blive inddrevet af Kommissionen og opført på Unionens budget med forbehold af lovgivningsmyndighedens afgørelser.
6.  De beløb, der inddrives, udgør for mekanismen de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4, i finansforordningen. Når alle tilskudsaftaler, hvis risiko bliver dækket direkte eller indirekte af mekanismen, er afsluttet, vil alle udestående beløb blive inddrevet af Kommissionen og opført på Unionens budget.
7.  Mekanismen kan åbnes for direkte forvaltede EU-programmers støttemodtagere. Kommissionen vedtager bestemmelser vedrørende modtagernes deltagelse i andre programmer.
7.  Mekanismen kan udvides for direkte forvaltede EU-programmers støttemodtagere. Kommissionen vedtager bestemmelser vedrørende modtagernes deltagelse i andre programmer.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Ejerskab og beskyttelse
Ejerskab og beskyttelse
1.  Modtagerne ejer de resultater, de genererer. De sikrer, at deres ansattes eller andre parters rettigheder med hensyn til resultaterne kan udøves på en måde, der er forenelig med deltagernes forpligtelser i medfør af de i tilskudsaftalen fastsatte vilkår og betingelser.
1.  Modtagerne ejer de resultater, de genererer. De sikrer, at deres ansattes eller andre parters rettigheder med hensyn til resultaterne kan udøves på en måde, der er forenelig med deltagernes forpligtelser i medfør af de i tilskudsaftalen fastsatte vilkår og betingelser.
To eller flere modtagere har fælles ejendomsret til resultater, hvis:
To eller flere modtagere har fælles ejendomsret til resultater, hvis:
a)  de har skabt dem i fællesskab og
a)  de har skabt dem i fællesskab og
b)  og det ikke er muligt
b)  det ikke er muligt
i)  at fastslå, hvad den enkelte modtager har bidraget med
i)  at fastslå, hvad den enkelte modtager har bidraget med
eller
eller
ii)  adskille dem med henblik på at søge om, erhverve eller bevare deres beskyttelse.
ii)  adskille dem med henblik på at søge om, erhverve eller bevare deres beskyttelse.
Medejerne indgår en skriftlig aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes. Medmindre andet er aftalt kan hver medejer udstede ikke-eksklusive licenser til tredjeparter til at udnytte de fællesejede resultater (uden ret til at give underlicenser), hvis medejerne på forhånd bliver underrettet herom og får en rimelig kompensation. Medejerne kan indgå en skriftlig aftale om at anvende en alternativ ordning til fælles ejerskab.
Medejerne indgår en skriftlig aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes. Medmindre andet er aftalt i konsortieaftalen og/eller aftalen om fælles ejerskab, kan hver medejer udstede ikke-eksklusive licenser til tredjeparter til at udnytte de fællesejede resultater (uden ret til at give underlicenser), hvis medejerne på forhånd bliver underrettet herom og får en rimelig kompensation. Medejerne kan indgå en skriftlig aftale om at anvende en alternativ ordning til fælles ejerskab.
2.  Støttemodtagere, som modtager EU-finansiering, beskytter deres resultater i tilstrækkelig grad, hvis beskyttelse er mulig og begrundet, under hensyntagen til alle relevante omstændigheder, herunder mulighederne for kommerciel udnyttelse. Når støttemodtagere træffer afgørelse om, hvorvidt de vil beskytte deres resultater, skal de ligeledes tage hensyn til de berettigede interesser hos aktionens øvrige støttemodtagere.
2.  Støttemodtagere, som modtager EU-finansiering, beskytter deres resultater i tilstrækkelig grad, hvis beskyttelse er mulig og begrundet, under hensyntagen til alle relevante omstændigheder, herunder mulighederne for kommerciel udnyttelse og andre berettigede interesser såsom databeskyttelsesregler, beskyttelse af privatlivets fred, intellektuelle ejendomsrettigheder og sikkerhedsregler koblet med Unionens globale økonomiske konkurrenceevne. Når støttemodtagere træffer afgørelse om, hvorvidt de vil beskytte deres resultater, skal de ligeledes tage hensyn til de berettigede interesser hos aktionens øvrige støttemodtagere.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 35
Artikel 35
Artikel 35
Udnyttelse og formidling
Udnyttelse og formidling
1.  Støttemodtagere, som modtager EU-finansiering, skal gøre deres bedste for at udnytte de resultater, som de ejer, især i Unionen. Udnyttelsen kan ske direkte af støttemodtagerne selv eller indirekte, navnlig gennem overførsel og licensudstedelse i henhold til artikel 36.
1.  Støttemodtagere, som modtager EU-finansiering, skal gøre deres bedste for at udnytte de resultater, som de ejer, navnlig i Unionen. Udnyttelsen kan ske direkte af støttemodtagerne selv eller indirekte, navnlig gennem overførsel og licensudstedelse i henhold til artikel 36.
Der kan fastsættes yderligere udnyttelsesforpligtelser i arbejdsprogrammet.
Der kan fastsættes yderligere udnyttelsesforpligtelser i arbejdsprogrammet.
Hvis resultaterne — til trods for, at støttemodtageren gør sit bedste for at udnytte resultaterne direkte eller indirekte — ikke udnyttes inden for en given periode som fastsat i tilskudsaftalen, anvender støttemodtageren en passende onlineplatform som fastsat i tilskudsaftalen til at finde interesserede parter, der kan udnytte resultaterne. Denne forpligtelse kan fraviges, hvis det er begrundet i støttemodtagerens anmodning.
Hvis resultaterne — til trods for, at støttemodtageren gør sit bedste for at udnytte resultaterne direkte eller indirekte — ikke udnyttes inden for en given periode som fastsat i tilskudsaftalen og som skitseret i formidlings- og udnyttelsesplanen, kan udnyttelsesaktiviteterne efter aftale med modtagerne overdrages til en anden part. Denne forpligtelse kan fraviges, hvis det er begrundet i støttemodtagerens anmodning.
2.  Med forbehold af restriktionerne som følge af beskyttelse af intellektuel ejendom, sikkerhedsregler eller berettigede interesser formidler modtagerne deres resultater så hurtigt som muligt.
2.  Modtagerne formidler deres resultater så hurtigt som muligt i et åbent format, med forbehold af restriktionerne som følge af beskyttelse af intellektuel ejendom, sikkerhedsregler eller berettigede interesser.
Der kan fastsættes yderligere formidlingsforpligtelser i arbejdsprogrammet.
Der kan fastsættes yderligere formidlingsforpligtelser i arbejdsprogrammet under hensyntagen til Unionens økonomiske og videnskabelige interesser.
3.  Modtagerne sikrer, at den frie brugsret til videnskabelige publikationer er fastsat i henhold til tilskudsaftalens vilkår og betingelser. Modtagerne sikrer navnlig, at de eller ophavsmændene bevarer tilstrækkelige intellektuelle ejendomsrettigheder til at kunne opfylde kravet om fri brugsret.
3.  Modtagerne sikrer, at den frie brugsret til videnskabelige publikationer er fastsat i henhold til tilskudsaftalens vilkår og betingelser. Modtagerne sikrer navnlig, at de eller ophavsmændene bevarer tilstrækkelige intellektuelle ejendomsrettigheder til at kunne opfylde FAIR-kravet om fri brugsret.
Fri brugsret til forskningsdata skal være hovedreglen på de vilkår og betingelser, som er fastsat i tilskudsaftalen, men undtagelser kan gælde, hvis de er begrundede, under hensyntagen til støttemodtagernes berettigede interesser og andre begrænsninger såsom databeskyttelsesregler, sikkerhedsregler eller regler vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.
Med hensyn til formidling af forskningsdata fastlægges der i tilskudsaftalen i forbindelse med FAIR-kravet om fri brugsret til og bevaring af forskningsdata de vilkår og betingelser, på hvilke der gives rimelig brugsret til sådanne resultater, ligesom der sikres fravalgsmuligheder efter princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt". Undtagelser kan gælde, hvis de er begrundede, under hensyntagen til støttemodtagernes berettigede interesser og andre begrænsninger såsom databeskyttelsesregler, regler om beskyttelse af privatlivets fred, fortrolighed, sikkerhedsregler, forretningshemmeligheder, legitime kommercielle interesser eller regler vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder eller Unionens eksterne konkurrenceevne.
Arbejdsprogrammet kan indeholde yderligere forpligtelser om overholdelse af regler for åben videnskabelig praksis.
Arbejdsprogrammet kan indeholde yderligere incitamenter til at overholde regler for åben videnskabelig praksis.
4.  Støttemodtagerne forvalter alle forskningsdata i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen, og udarbejder en dataforvaltningsplan.
4.  Støttemodtagerne forvalter alle forskningsdata, der frembringes ved en Horisont Europa-aktion, i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen, og udarbejder en dataforvaltningsplan.
Arbejdsprogrammet kan indeholde yderligere forpligtelser om anvendelse af den europæiske åbne videnskabscloud til lagring af og adgang til forskningsdata.
Arbejdsprogrammet kan yderligere tilskynde til at anvende den europæiske åbne videnskabscloud til lagring af og adgang til forskningsdata.
5.  Støttemodtagere, som har til hensigt at formidle deres resultater, underretter på forhånd de øvrige støttemodtagere i aktionen herom. Andre støttemodtagere kan gøre indsigelse, hvis de kan påvise, at deres berettigede interesser med hensyn til resultater eller baggrundsviden kan blive påført skade af den planlagte formidling. I så fald må formidlingen først finde sted, når der er taget passende skridt til at beskytte disse berettigede interesser.
5.  Støttemodtagere, som har til hensigt at formidle deres resultater, underretter på forhånd de øvrige støttemodtagere i aktionen herom. Andre støttemodtagere kan gøre indsigelse, hvis de kan påvise, at deres berettigede interesser med hensyn til resultater eller baggrundsviden kan blive påført skade af den planlagte formidling. I så fald må formidlingen først finde sted, når der er taget passende skridt til at beskytte disse berettigede interesser.
6.  Medmindre andet er fastsat i arbejdsprogrammet, skal forslagene indeholde en plan for udnyttelse og formidling af resultaterne. Hvis den forventede udnyttelse indebærer, at der udvikles, skabes, fremstilles eller markedsføres et produkt eller en proces, eller at der udvikles og leveres en tjeneste, skal planen omfatte en strategi for en sådan udnyttelse. Hvis planen fastsætter, at udnyttelsen primært skal finde sted i ikke-associerede tredjelande, forklarer de retlige enheder, hvorfor udnyttelsen fortsat er i Unionens interesse.
6.  Medmindre andet er fastsat i arbejdsprogrammet, skal forslagene indeholde en plan for udnyttelse og formidling af resultaterne. Hvis den forventede udnyttelse indebærer, at der udvikles, skabes, fremstilles eller markedsføres et produkt eller en proces, eller at der udvikles og leveres en tjeneste, skal planen omfatte en strategi for en sådan udnyttelse. Hvis planen fastsætter, at udnyttelsen primært skal finde sted i ikke-associerede tredjelande, begrunder de retlige enheder, hvorfor udnyttelsen fortsat er i Unionens interesse.
Støttemodtagerne videreudvikler planen under aktionen og efter dens afslutning.
Støttemodtagerne kan videreudvikle planen under aktionen, herunder gennem offentligt engagement og videnskabelig uddannelse.
7.  Med henblik på den overvågning og formidling, der foretages af Kommissionen eller finansieringsorganet, fremlægger støttemodtagerne alle de oplysninger om udnyttelse og formidling af deres resultater, der anmodes om. Disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige med forbehold af støttemodtagernes berettigede interesser.
7.  Med henblik på den overvågning og formidling, der foretages af Kommissionen eller finansieringsorganet, fremlægger støttemodtagerne alle nødvendige ønskede oplysninger om udnyttelse og formidling af deres resultater i overensstemmelse tilskudsaftalen. Disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige med forbehold af støttemodtagernes berettigede interesser.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 36
Artikel 36
Artikel 36
Overdragelse og licensudstedelse
Overdragelse og licensudstedelse
1.  Støttemodtagerne kan overdrage ejendomsretten til deres resultater. De sikrer, at deres forpligtelser også finder anvendelse på den nye ejer, og at denne er forpligtet til at videregive disse forpligtelser i forbindelse med efterfølgende overdragelser.
1.  Støttemodtagerne kan overdrage ejendomsretten til deres resultater. De sikrer, at deres forpligtelser også finder anvendelse på den nye ejer, og at denne er forpligtet til at videregive disse forpligtelser i forbindelse med efterfølgende overdragelser.
2.  Medmindre andet aftales skriftligt for særligt identificerede tredjeparter, eller det er umuligt i henhold til gældende lovgivning, skal modtagere, som har til hensigt at overdrage ejerskabet over resultater, på forhånd underrette alle andre støttemodtagere, som fortsat har brugsret til resultaterne. Meddelelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om den nye indehaver, så en modtager kan vurdere, hvordan overdragelsen vil påvirke vedkommendes brugsret.
2.  Medmindre andet aftales skriftligt for særligt identificerede tredjeparter og associerede enheder, eller det er umuligt i henhold til gældende lovgivning, skal modtagere, som har til hensigt at overdrage ejerskabet over resultater, på forhånd underrette alle andre støttemodtagere, som fortsat har brugsret til resultaterne. Meddelelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om den nye indehaver, så en modtager kan vurdere, hvordan overdragelsen vil påvirke vedkommendes brugsret.
Medmindre andet aftales skriftligt for særligt identificerede tredjeparter, kan en støttemodtager gøre indsigelse mod overdragelsen, hvis støttemodtageren kan påvise, at overdragelsen vil være til skade for vedkommendes brugsret. Fremsættes en sådan indsigelse, må den påtænkte overdragelse ikke finde sted, før der er opnået enighed mellem de berørte modtagere.
Medmindre andet aftales skriftligt for særligt identificerede tredjeparter og associerede enheder, kan en støttemodtager gøre indsigelse mod overdragelsen, hvis støttemodtageren kan påvise, at overdragelsen vil være til skade for vedkommendes brugsret. Fremsættes en sådan indsigelse, må den påtænkte overdragelse ikke finde sted, før der er opnået enighed mellem de berørte modtagere. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.
3.  Støttemodtagere kan udstede licenser til deres resultater eller på anden vis give ret til at udnytte dem, hvis dette ikke påvirker overholdelsen af deres forpligtelser.
3.  Støttemodtagere kan udstede licenser til deres resultater eller på anden vis give ret til at udnytte dem, hvis dette ikke påvirker overholdelsen af deres forpligtelser.
4.  Når det er hensigtsmæssigt, kan retten til at modsætte sig overdragelse af ejerskabet over resultaterne eller udstedelse af en eksklusivlicens fastsættes i tilskudsaftalen, hvis:
4.  Når det er hensigtsmæssigt, kan Kommissionens ret til at modsætte sig overdragelse af ejerskabet over resultaterne eller udstedelse af en eksklusivlicens fastsættes i tilskudsaftalen, hvis:
a)  de støttemodtagere, som skaber resultater, har modtaget EU-finansiering
a)  de støttemodtagere, som skaber resultater, har modtaget EU-finansiering
b)  overdragelsen eller licensudstedelsen sker til en retlig enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland og
b)  overdragelsen eller licensudstedelsen sker til en retlig enhed, der er etableret i et tredjeland og
c)  overdragelsen eller licensudstedelsen ikke er forenelig med Unionens interesser.
c)  overdragelsen eller licensudstedelsen ikke er forenelig med Unionens interesser.
Teknologioverførselsaftaler skal fremmes.
Hvis retten til at gøre indsigelse finder anvendelse, giver støttemodtageren på forhånd meddelelse herom. Retten til at gøre indsigelse kan frasiges skriftligt for så vidt angår overdragelser eller tilskud til specifikt udpegede retlige enheder, hvis der er truffet foranstaltninger til at beskytte Unionens interesser.
Hvis retten til at gøre indsigelse finder anvendelse, giver støttemodtageren på forhånd meddelelse herom. Retten til at gøre indsigelse kan frasiges skriftligt for så vidt angår overdragelser eller tilskud til specifikt udpegede retlige enheder, hvis der er truffet foranstaltninger til at beskytte Unionens interesser.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 37
Artikel 37
Artikel 37
Brugsret
Brugsret
1.  Følgende principper for brugsret er gældende:
1.  Følgende principper for brugsret er gældende:
a)  En anmodning om at udøve eller give afkald på brugsret skal ske skriftligt.
a)  En anmodning om at udøve eller give afkald på brugsret skal ske skriftligt.
b)  Medmindre andet er aftalt med støtteyderen, omfatter brugsretten ikke retten til at udstede underlicenser.
b)  Medmindre andet er aftalt med støtteyderen, omfatter brugsretten ikke retten til at udstede underlicenser.
c)  Støttemodtagerne skal underrette hinanden, før de tilslutter sig tilskudsaftalen, om eventuelle begrænsninger for at give brugsret til deres baggrundsviden.
c)  Støttemodtagerne skal underrette hinanden, før de tilslutter sig tilskudsaftalen, om eventuelle begrænsninger for at give brugsret til deres baggrundsviden.
d)  Hvis en støttemodtager ikke længere deltager i en aktion, påvirker det ikke forpligtelsen til at give adgang.
d)  Hvis en støttemodtager ikke længere deltager i en aktion, påvirker det ikke forpligtelsen til at give adgang.
e)  Hvis en støttemodtager misligholder sine forpligtelser, kan støttemodtagerne blive enige om, at førstnævnte ikke længere har brugsret.
e)  Hvis en støttemodtager misligholder sine forpligtelser, kan støttemodtagerne blive enige om, at førstnævnte ikke længere har brugsret.
2.  Støttemodtagere giver adgang til:
2.  Støttemodtagere giver adgang til:
a)  deres resultater på royaltyfri basis til andre støttemodtagere i aktionen, som har brug for resultaterne i forbindelse med deres egne opgaver
a)  deres resultater på royaltyfri basis til andre støttemodtagere i aktionen, som har brug for resultaterne i forbindelse med deres egne opgaver
b)  deres baggrundsviden til enhver anden støttemodtager i aktionen, som har brug for den for at kunne gennemføre sine opgaver, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c). Denne brugsret gives på royaltyfri basis, medmindre støttemodtagerne har aftalt andet før deres tiltrædelse af tilskudsaftalen
b)  deres baggrundsviden til enhver anden støttemodtager i aktionen, som har brug for den for at kunne gennemføre sine opgaver, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c). Denne brugsret gives på royaltyfri basis, medmindre støttemodtagerne har aftalt andet før deres tiltrædelse af tilskudsaftalen
c)  deres resultater og, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c), deres baggrundsviden til enhver anden støttemodtager i aktionen, som har brug herfor for at kunne udnytte egne resultater. Denne brugsret gives på rimelige aftalte vilkår.
c)  deres resultater og, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c), deres baggrundsviden til enhver anden støttemodtager i aktionen, som har brug herfor for at kunne udnytte egne resultater. Denne brugsret gives på rimelige aftalte vilkår.
(3)  Medmindre støttemodtagerne aftaler andet, giver de ligeledes brugsret til deres resultater og, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c), deres baggrundsviden til en retlig enhed, som:
3.   Medmindre støttemodtagerne aftaler andet, giver de ligeledes brugsret til deres resultater og, med forbehold af restriktionerne i stk. 1, litra c), deres baggrundsviden til en retlig enhed, som:
a)  er etableret i en medlemsstat eller et associeret land
a)  er etableret i en medlemsstat eller et associeret land
b)  er underlagt en anden støttemodtagers direkte eller indirekte kontrol, eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som støttemodtageren, eller som udøver direkte eller indirekte kontrol over denne støttemodtager, og
b)  er underlagt en anden støttemodtagers direkte eller indirekte kontrol, eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som støttemodtageren, eller som udøver direkte eller indirekte kontrol over denne støttemodtager, og
c)  har brug for at kunne tilgå og udnytte denne støttemodtagers resultater.
c)  har brug for at kunne tilgå og udnytte denne støttemodtagers resultater.
Brugsretten gives på rimelige aftalte vilkår.
Brugsretten gives på rimelige aftalte vilkår.
4.  Anmodninger om brugsret kan fremsættes i indtil et år efter aktionens ophør, medmindre støttemodtagerne fastsætter en anden tidsfrist.
4.  Anmodninger om brugsret kan fremsættes i indtil et år efter aktionens ophør, medmindre støttemodtagerne fastsætter en anden tidsfrist.
5.  Støttemodtagere, som har modtaget EU-finansiering, giver på royaltyfri basis Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer brugsret til deres resultater med henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens politikker eller programmer. Brugsret begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug.
5.  Støttemodtagere, som har modtaget EU-finansiering, giver på royaltyfri basis Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer brugsret til deres resultater med henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens politikker eller programmer. Brugsret begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug under hensyntagen til modtagernes legitime interesser.
Denne brugsret omfatter ikke deltagerens baggrundsviden.
Med hensyn til aktioner under klyngen "Inklusive og sikre samfund", interventionsområdet "Beskyttelse og sikkerhed", giver støttemodtagere, som har modtaget EU-finansiering, ligeledes brugsret til deres resultater på royaltyfri basis til medlemsstaternes nationale myndigheder med henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af deres politikker eller programmer på dette område. Brugsretten begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug og gives efter bilateral aftale om fastsættelse af særlige betingelser, der har til formål at sikre, at denne ret kun bruges til det tilsigtede formål, og at der fastsættes relevante fortrolighedsbestemmelser. Den medlemsstat, den EU-institution eller det EU-organ, -kontor eller -agentur, der anmoder herom, underretter alle medlemsstaterne om sådanne anmodninger.
Med hensyn til aktioner under klyngen "Sikre samfund", interventionsområdet "Beskyttelse og sikkerhed", giver støttemodtagere, som har modtaget EU-finansiering, ligeledes brugsret til deres resultater på royaltyfri basis til medlemsstaternes nationale myndigheder med henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af deres politikker eller programmer på dette område. Brugsretten begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug og gives efter bilateral aftale om fastsættelse af særlige betingelser, der har til formål at sikre, at denne ret kun bruges til det tilsigtede formål, og at der fastsættes relevante fortrolighedsbestemmelser. Den medlemsstat, den EU-institution eller det EU-organ, -kontor eller -agentur, der anmoder herom, underretter alle medlemsstaterne om sådanne anmodninger.
6.  Der kan fastsættes yderligere brugsret i arbejdsprogrammet.
6.  Der kan i givet fald fastsættes yderligere brugsret i arbejdsprogrammet.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Særlige bestemmelser om udnyttelse og formidling
Særlige bestemmelser om udnyttelse og formidling
Særlige bestemmelser om ejerskab, udnyttelse og formidling, overdragelse og licensudstedelse samt brugsret kan finde anvendelse på EFR-aktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner, prækommercielle offentlige indkøb, offentlige indkøb af innovative løsninger, programsamfinansieringsaktioner samt koordinerings- og støtteaktioner.
Særlige bestemmelser om udnyttelse og formidling, overdragelse og licensudstedelse samt brugsret kan finde anvendelse på EFR-aktioner, EIT-aktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner, prækommercielle offentlige indkøb, offentlige indkøb af innovative løsninger, programsamfinansieringsaktioner samt koordinerings- og støtteaktioner.
Disse særlige bestemmelser ændrer ikke forpligtelsen vedrørende fri brugsret.
Disse særlige bestemmelser ændrer ikke forpligtelserne og principperne vedrørende fri brugsret som omhandlet i artikel 10.
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 39
Artikel 39
Artikel 39
Priser
Priser
1.  Priser under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit IX, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i nærværende kapitel.
1.  Priser under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit IX, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i nærværende kapitel.
2.  Enhver retlig enhed, uanset etableringssted, kan deltage i en konkurrence, medmindre andet er fastsat i arbejdsprogrammet eller konkurrencereglerne.
2.  Enhver retlig enhed, uanset etableringssted, kan deltage i en konkurrence, medmindre andet er fastsat i arbejdsprogrammet eller konkurrencereglerne.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan organisere tildeling af priser i samarbejde med:
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan, når det er hensigtsmæssigt, organisere tildeling af priser i samarbejde med:
a)  andre EU-organer
a)  andre EU-organer
b)  tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer
b)  tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer
c)  internationale organisationer eller
c)  internationale organisationer eller
d)  almennyttige retlige enheder.
d)  almennyttige retlige enheder.
4.  Arbejdsprogrammet eller konkurrencereglerne kan indeholde særskilte forpligtelser vedrørende kommunikation, udnyttelse og formidling.
4.  Arbejdsprogrammet eller konkurrencereglerne indeholder særskilte forpligtelser vedrørende kommunikation, ejerskab, brugsret, udnyttelse og formidling, herunder licensbestemmelser.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 42
Artikel 42
Artikel 42
Blandet finansiering under Horisont Europa og EIC
Blandet finansiering under Horisont Europa og EIC
1.  Tilskuddet og de tilbagebetalingspligtige forskud i forbindelse med blandet finansiering under Horisont Europa og EIC er omfattet af artikel 30-33.
1.  Tilskuddet og de tilbagebetalingspligtige forskud i forbindelse med blandet finansiering under Horisont Europa og EIC er omfattet af artikel 30-33.
2.  Blandet finansiering under EIC skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 43. Støtten under EIC's blandede finansiering kan ydes, indtil aktionen kan finansieres som en blandingsoperation eller som en finansierings- og investeringsaktion, der fuldt ud er omfattet af EU-garantien under InvestEU. Uanset artikel 209 i finansforordningen finder betingelserne i stk. 2 og navnlig litra a) og d), ikke anvendelse på tidspunktet for tildelingen af EIC's blandede finansiering.
2.  Blandet finansiering under EIC skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 43. Støtten under EIC's blandede finansiering kan ydes risikobetonede projekter, indtil aktionen kan finansieres som en blandingsoperation eller som en finansierings- og investeringsaktion, der fuldt ud er omfattet af EU-garantien under InvestEU. Uanset artikel 209 i finansforordningen finder betingelserne i stk. 2 og navnlig litra a) og d), ikke anvendelse på tidspunktet for tildelingen af EIC's blandede finansiering.
3.  Blandet finansiering under Horisont Europa kan tildeles en programstøtteaktion, hvis anvendelse af finansielle instrumenter til støtte for udvalgte aktioner er fastsat i medlemsstaternes og de associerede landes fælles programmer. Evaluering og udvælgelse af sådanne aktioner foretages i overensstemmelse med artikel 19, 20, 23, 24, 25 og 26. Gennemførelsesbestemmelserne for blandet finansiering under Horisont Europa skal være i overensstemmelse med artikel 29, analogt artikel 43, stk. 9, og med de yderligere betingelser, der er fastsat i arbejdsprogrammet.
3.  Blandet finansiering under Horisont Europa kan tildeles en programstøtteaktion, hvis anvendelse af finansielle instrumenter til støtte for udvalgte aktioner er fastsat i medlemsstaternes og de associerede landes fælles programmer. Evaluering og udvælgelse af sådanne aktioner foretages i overensstemmelse med artikel 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42a og 43. Gennemførelsesbestemmelserne for blandet finansiering under Horisont Europa skal være i overensstemmelse med artikel 29, analogt artikel 43, stk. 9, og med de yderligere og berettigede betingelser, der er fastsat i arbejdsprogrammet.
4.  Tilbagebetalinger, herunder tilbagebetalingspligtigt forskud og indtægter under Horisont Europa samt blandet finansiering under EIC betragtes som formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 3, litra f), og artikel 21, stk. 4, i finansforordningen.
4.  Tilbagebetalinger, herunder tilbagebetalingspligtigt forskud og indtægter under Horisont Europa samt blandet finansiering under EIC betragtes som formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 3, litra f), og artikel 21, stk. 4, i finansforordningen.
5.  Blandet finansiering under Horisont Europa og EIC ydes på en sådan måde, at det ikke forvrider konkurrencen.
5.  Blandet finansiering under Horisont Europa og EIC ydes på en sådan måde, at det fremmer Unionens konkurrenceevne og samtidig undgår forvridning af konkurrencen.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 42 a (ny)
Artikel 42a
Pathfinder
1.  Pathfinder yder tilskud til avancerede højrisikoprojekter, som har til formål at udvikle Unionens strategiske autonomi til fremtidens potentielt radikalt innovative teknologier og nye markedsmuligheder. Pathfinder støtter indledningsvist de tidligste trin i videnskabelig og teknologisk forskning og udvikling, herunder proof of concept og prototyper til teknologivalidering.
Pathfinder gennemføres primært gennem en åben indkaldelse af bottom-up-forslag med løbende afskæringsdatoer pr. år og giver endvidere konkurrencemæssige udfordringer med henblik på at udvikle strategiske nøglemål1a, der kræver højteknologisk og radikal tankegang. Omgruppering af udvalgte projekter til tematiske eller måldrevne porteføljer giver mulighed for at etablere en kritisk masse af bestræbelser, en teknologisk strategisk autonomi på EU-plan og strukturering af nye, tværfaglige forskningssamfund.
2.  Pathfinders overgangsaktiviteter gennemføres for at hjælpe innovatorer med at udvikle vejen til kommerciel udvikling i Unionen, herunder demonstrationsaktiviteter og gennemførlighedsundersøgelser med henblik på at vurdere potentielle forretningsgrundlag og støtte oprettelsen af spin off- og opstartsvirksomheder.
a)  iværksættelsen og indholdet af indkaldelserne af forslag fastsættes under hensyntagen til de målsætninger og det budget, der er fastsat i arbejdsprogrammet i forbindelse med den pågældende portefølje af aktioner
b)  der kan ydes tilskud i form af et fast beløb, som ikke overstiger 50 000 EUR, uden indkaldelse af forslag, udelukkende til de aktiviteter, som allerede finansieres under Pathfinder, med henblik på at udføre presserende koordinerings- og støtteaktioner, der har som formål at styrke porteføljens gruppe af støttemodtagere eller vurdere mulige spin off-virksomheder eller potentielle markedsskabende innovationer.
3.  Tildelingskriterierne som defineret i artikel 25 finder anvendelse for EIC Pathfinder.
__________________
1a Disse kan omfatte emner som eksempelvis kunstig intelligens, kvanteteknologier, biologisk bekæmpelse og anden generation af digitale tvillinger eller andre emner, der indkredses inden for rammerne af Horisont Europas strategiske programmering (herunder med medlemsstaternes forbundne programmer).
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 43
Artikel 43
Artikel 43
EIC’s Accelerator
Acceleratoren
1.  Støttemodtagere under EIC's Accelerator skal være retlige enheder, der kan karakteriseres som opstartsvirksomheder, SMV'er eller midcapselskaber, og som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land. Forslaget kan indgives af støttemodtageren eller af en eller flere fysiske personer eller retlige enheder, der har til hensigt at etablere eller støtte den pågældende støttemodtager.
1.  Støttemodtagere under EIC's Accelerator skal være retlige enheder, der kan karakteriseres som opstartsvirksomheder, scale-up-virksomheder, SMV'er eller midcapselskaber, og som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land. Forslaget kan indgives af støttemodtageren eller af en eller flere fysiske personer eller retlige enheder, der har til hensigt at etablere eller støtte den pågældende støttemodtager.
2.  En samlet afgørelse om støtte dækker og yder finansiering for alle former for EU-bidrag under EIC's blandede finansiering.
2.  En samlet afgørelse om støtte dækker og yder finansiering for alle former for EU-bidrag under EIC's blandede finansiering.
3.  Forslagene evalueres på basis af egen fortjeneste af uafhængige eksperter og udvælges i forbindelse med en årlig åben indkaldelse med tidsfrister baseret på artikel 24-26, med forbehold af stk. 4.
3.  Forslagene evalueres på basis af egen fortjeneste af uafhængige eksperter og udvælges i forbindelse med en årlig åben indkaldelse med tidsfrister baseret på artikel 24-26, med forbehold af stk. 4.
4.  Tildelingskriterierne er:
4.  Tildelingskriterierne er:
–  topkvalitet
–  topkvalitet
–  virkning
–  virkning og EU-merværdi
–  aktionens risikoniveau og behovet for EU-støtte.
–  aktionens risikoniveau og behovet for EU-støtte.
5.  Kommissionen eller finansieringsorganerne, der gennemfører Horisont Europa, kan med de berørte ansøgeres samtykke indgive et forslag om en innovations- og markedsudrulningsaktion, som allerede opfylder de to første kriterier, direkte til evaluering under det sidste kriterium, forudsat at følgende kumulerede betingelser er opfyldt:
5.  Kommissionen eller finansieringsorganerne, der gennemfører Horisont Europa (herunder EIT og VIF'er), kan med de berørte ansøgeres samtykke indgive et forslag om en innovations- og markedsudrulningsaktion, navnlig i Unionen, som allerede opfylder de to første kriterier, direkte til evaluering under det sidste kriterium, forudsat at følgende kumulerede betingelser er opfyldt:
–  Forslaget stammer fra en anden aktion finansieret under Horisont 2020 eller dette program eller fra et nationalt program, der ligner EIC's Pathfinder, og anerkendes som sådan af Kommissionen.
–  Forslaget stammer fra en anden aktion finansieret under Horisont 2020 eller dette program eller fra et nationalt program, der anerkendes af Kommissionen som opfyldende EIC's krav.
–  Forslaget er baseret på en tidligere projektgennemgang, hvor topkvaliteten og virkningen ved forslaget er blevet vurderet, og det er underlagt betingelser og processer, der er nærmere præciseret i arbejdsprogrammet.
–  Forslaget er baseret på en tidligere projektgennemgang, hvor topkvaliteten og virkningen ved forslaget er blevet vurderet, og det er underlagt betingelser og processer, der er nærmere præciseret i arbejdsprogrammet.
6.  Seal of Excellence kan tildeles på følgende betingelser:
6.  Seal of Excellence kan tildeles på følgende betingelser:
–  støttemodtageren er en opstartsvirksomhed eller en SMV
–  støttemodtageren er en opstartsvirksomhed eller en SMV
–  forslaget er støtteberettiget og ligger over de gældende tærskler for de første to tildelingskriterier som omhandlet i stk. 4
–  forslaget er støtteberettiget og ligger over de gældende tærskler for de første to tildelingskriterier som omhandlet i stk. 4
–  aktiviteterne ville være støtteberettigede under en innovationsaktion.
–  aktiviteterne ville være støtteberettigede under en innovationsaktion.
7.  For forslag, som har gennemgået en evaluering, foreslår uafhængige eksperter tilsvarende blandet finansiering under EIC baseret på de opståede risici og de ressourcer og den tid, der er nødvendig for at bringe innovationen på markedet og udrulle den.
7.  For forslag, som har gennemgået en evaluering, foreslår uafhængige eksperter tilsvarende blandet finansiering under EIC baseret på de opståede risici og de ressourcer og den tid, der er nødvendig for at bringe innovationen på markedet og udrulle den.
Kommissionen kan afvise et forslag, som de uafhængige eksperter har udvalgt, af behørigt begrundede årsager, herunder overensstemmelse med målsætningerne for Unionens politikker.
Kommissionen kan afvise et forslag, som de uafhængige eksperter har udvalgt, af behørigt begrundede årsager, herunder manglende overensstemmelse med målsætningerne for Unionens politikker.
8.  Den del af den blandede finansiering, der udgøres af tilskuddet og det tilbagebetalingspligtige forskud, må ikke overstige 70 % af omkostningerne ved den valgte innovationsaktion.
8.  Den del af den blandede finansiering, der udgøres af tilskuddet og det tilbagebetalingspligtige forskud, må ikke overstige 70 % af omkostningerne ved den valgte innovationsaktion.
9.  Gennemførelsesbestemmelserne for den del af den blandede finansiering, der udgøres af egenkapital og tilbagebetalingspligtig støtte, præciseres i afgørelse [afgørelsen om særprogrammet].
9.  Gennemførelsesbestemmelserne for den del af den blandede finansiering, der udgøres af egenkapital og tilbagebetalingspligtig støtte, præciseres i afgørelse [afgørelsen om særprogrammet].
10.  I kontrakten om den udvalgte aktion fastsættes der særlige milepæle og tilsvarende forfinansiering og ratebetalinger under EIC's blandede finansiering.
10.  I kontrakten om den udvalgte aktion fastsættes der særlige, målelige milepæle og tilsvarende forfinansiering og ratebetalinger under EIC's blandede finansiering.
Aktiviteter i tilknytning til en innovationsaktion kan iværksættes, og den første forfinansieringsbetaling af tilskuddet eller det tilbagebetalingspligtige forskud kan udbetales før gennemførelsen af andre dele af den tildelte blandede finansiering under EIC. Gennemførelsen af disse dele sker på grundlag af opnåelsen af de særlige milepæle, der er fastsat i kontrakten.
Aktiviteter i tilknytning til en innovationsaktion kan iværksættes, og den første forfinansieringsbetaling af tilskuddet eller det tilbagebetalingspligtige forskud kan udbetales før gennemførelsen af andre dele af den tildelte blandede finansiering under EIC. Gennemførelsen af disse dele sker på grundlag af opnåelsen af de særlige milepæle, der er fastsat i kontrakten.
11.  Aktionen suspenderes, ændres eller afsluttes, hvis milepælene ikke nås, jf. kontrakten. Den kan ligeledes afsluttes, hvis den forventede markedsudrulning ikke kan finde sted.
11.  Aktionen suspenderes, ændres eller afsluttes, hvis de målbare milepæle ikke nås, jf. kontrakten. Den kan ligeledes afsluttes, hvis den forventede markedsudrulning navnlig i Unionen ikke kan finde sted.
Kommissionen kan beslutte at øge den blandede finansiering under EIC på grundlag af en projektgennemgang foretaget af eksterne uafhængige eksperter.
Kommissionen kan beslutte at øge den blandede finansiering under EIC på grundlag af en projektgennemgang foretaget af eksterne uafhængige eksperter.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)
Artikel 43a
SMV'er - trinvis innovation
Ud over instrumenterne under EIC skal et SMV-specifikt instrument til trinvis innovation forvaltes og gennemføres centralt, idet der gives mulighed for at yde støtte til én støttemodtager til F&I-aktiviteter i alle klynger efter bottom-up-princippet gennem en løbende åben indkaldelse, der er skræddersyet til SMV'ernes behov.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 44
Artikel 44
Artikel 44
Udnævnelse af eksterne eksperter
Udnævnelse af uafhængige eksterne eksperter
1.  Uanset finansforordningens artikel 237, stk. 3, og hvis det er berettiget, kan eksterne eksperter udnævnes uden indkaldelse af interessetilkendegivelser, og udnævnelsen foregår på gennemsigtig vis.
1.  Uanset finansforordningens artikel 237, stk. 3, kan uafhængige eksterne eksperter undtagelsesvist udnævnes uden indkaldelse af interessetilkendegivelser, dog kun hvis der ikke er fundet passende eksterne eksperter i forbindelse med en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Enhver udvælgelse af eksterne eksperter uden en indkaldelse af interessetilkendegivelser begrundes behørigt, og udnævnelsen foregår på gennemsigtig vis. Sådanne eksperter skal bevise deres uafhængighed og kapacitet til at støtte Horisont Europas målsætninger.
1a.  Uafhængige eksterne eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse. I forbindelse med udpegelsen af uafhængige eksterne eksperter søger Kommissionen eller Unionens finansieringsorgan at opnå en afbalanceret repræsentation og sammensætning i ekspertgruppen og evalueringspanelerne med hensyn til specialisering, geografisk baggrund, køn og den type organisation, de repræsenterer.
2.  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 237, stk. 2 og 3, aflønnes eksterne eksperter på grundlag af standardbetingelser. Hvis det er berettiget, kan der fastsættes et andet passende lønningsniveau, der ligger ud over standardbetingelserne, baseret på relevante markedsstandarder, navnlig for specifikke eksperter på højt niveau.
2.  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 237, stk. 2 og 3, aflønnes uafhængige eksterne eksperter på grundlag af standardbetingelser.
3.  Ud over artikel 38, stk. 2 og 3, i finansforordningen offentliggøres navnene på de eksterne eksperter, der evaluerer ansøgningerne om tilskud, og som udnævnes i deres personlige egenskab, sammen med deres ekspertiseområde mindst en gang om året på Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans websted. Sådanne oplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler.
3.  Ud over artikel 38, stk. 2 og 3, i finansforordningen offentliggøres navnene på de uafhængige eksterne eksperter, der evaluerer ansøgningerne om tilskud, og som udnævnes i deres personlige egenskab, sammen med deres ekspertiseområde mindst en gang om året på Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans websted. Sådanne oplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler.
3a.  Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan sikrer, at en ekspert, der står over for en interessekonflikt i forbindelse med et spørgsmål, som vedkommende skal udtale sig om, ikke bedømmer, rådgiver om eller bistår med det pågældende spørgsmål.
3b.  For hver indkaldelse sikres et passende antal uafhængige eksperter som garanti for kvaliteten af evalueringen.
3c.  Aflønningen af alle uafhængige og eksterne eksperter indberettes årligt til Europa-Parlamentet og til Rådet. Den dækkes af programmets administrationsomkostninger.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 45
Artikel 45
Artikel 45
Overvågning og rapportering
Overvågning og rapportering
1.  Kommissionen fører årligt tilsyn med gennemførelsen af Horisont Europa, det tilhørende særprogram og EIT's aktiviteter. De årlige tilsynsrapporter omfatter:
1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3, findes i bilag V sammen med virkningsveje.
i)   indikatorerne vedrørende programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af målsætningerne, der er indeholdt i artikel 3 og fastlagt i bilag V sammen med virkningsveje
ii)  oplysninger om gennemførelsen af principperne om finansiering og tværgående spørgsmål, som navnlig er fastlagt i artikel 6a, såsom graden af integrering af samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, forholdet mellem lavere og højere teknologisk modenhedsniveau i forskningssamarbejdet, udvidelse af antallet af deltagerlande, listen over lande, der kan omfattes af en udvidelse af deltagerkredsen, som ajourført i arbejdsprogrammerne, fremskridt med hensyn til at mindske FUI-kløften, den geografiske dækning i samarbejdsprojekter, aflønning af forskere, anvendelse af en indgivelses- og evalueringsprocedure i to trin, anvendelse af fornyet gennemgang og antallet af klager, niveauet for klimamainstreaming og dermed forbundne udgifter, inddragelse af SMV'er, herunder sammenligning med lignede nationale SMV-specifikke instrumenter, den private sektors deltagelse, fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kønnene, Seal of Excellence, offentlig-private partnerskaber samt løftestangseffekten for yderligere privat og offentlig finansiering, den supplerende og kumulative finansiering fra andre EU-fonde, særlig synergi med de programmer, der er omhandlet i bilag IV, anvendelsen af forskningsinfrastrukturer, der støttes af andre EU-støtteprogrammer, den hurtige vej til forskning og innovation, graden og indvirkningen af internationalt samarbejde, også for så vidt angår princippet om gensidighed, inddragelse af borgernes og civilsamfundets deltagelse både på nationalt plan og på EU-plan
iii)  niveauet af udgifter pr. interventionsområde, jf. bilag I, og tværgående spørgsmål i programmet og EIT for at muliggøre porteføljeanalyse, og for at øge gennemsigtigheden skal disse data også gøres offentligt tilgængelige på Kommissionens websted i overensstemmelse med den seneste opdatering
iv)  graden af overtegning, navnlig antallet af forslag pr. budgetpost og pr. interventionsområde, deres gennemsnitlige score, andelen af forslag over og under tærsklerne.
2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 vedrørende ændringer af bilag V for om nødvendigt at supplere eller ændre indikatorerne for virkningsveje og fastsætte referencescenarier og mål.
2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 vedrørende ændringer af bilag V for om nødvendigt at supplere eller ændre indikatorerne for virkningsveje og fastsætte referencescenarier og mål.
3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og (hvis det er relevant) medlemsstater forholdsmæssige rapporteringskrav.
3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt og uden at øge den administrative byrde for modtagerne. Navnlig skal data for projekter, der finansieres under EFR, europæiske partnerskaber, missioner, EIC og EIT medtages i den samme database som aktioner, der finansieres direkte under programmet (f.eks. E-corda-databasen) .
3a.  Kvalitative analyser fra Kommissionen og EU-organer eller nationale finansieringsorganer supplerer så vidt muligt de kvantitative data.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 46
Artikel 46
Artikel 46
Oplysning, kommunikation, reklame, formidling og udnyttelse
Oplysning, kommunikation, reklame, formidling og udnyttelse
1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.
1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater, herunder for priser) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.
2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets aktioner og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.
2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets aktioner og resultater. Den leverer navnlig rettidige og udtømmende oplysninger til medlemsstaterne og modtagerne.
3.  Kommissionen skal ligeledes udforme en strategi for formidling og udnyttelse med henblik på at øge tilgængeligheden og formidlingen af programmets forsknings- og innovationsrelaterede resultater og viden med henblik på at fremskynde udnyttelsen på markedet og øge virkningen af programmet. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal ligeledes bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter tillige med aktiviteter med henblik på oplysning, kommunikation, reklame, formidling og udnyttelse, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.
3.  Kommissionen skal ligeledes udforme en strategi for formidling og udnyttelse med henblik på at øge tilgængeligheden og formidlingen af programmets forsknings- og innovationsrelaterede resultater og viden med henblik på at fremskynde udnyttelsen på markedet, navnlig inden for Unionen, og øge virkningen af programmet. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal ligeledes bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter tillige med aktiviteter med henblik på oplysning, kommunikation, reklame, formidling og udnyttelse, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 47
Artikel 47
Artikel 47
Evaluering af programmet
Evaluering af programmet
1.  Evalueringer af programmet gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen vedrørende programmet, dets efterfølger og andre initiativer af relevans for forskning og innovation.
1.  Evalueringer af programmet gennemføres rettidigt og offentliggøres, resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen vedrørende programmet, dets efterfølger og andre initiativer af relevans for forskning og innovation.
1a.  Evalueringen af missionerne skal være fuldført senest den 31. december 2022, inden der træffes afgørelse om at etablere nye missioner eller om at omlægge, afslutte eller fortsætte igangværende missioner eller om at forhøje deres budget. Resultaterne af evalueringen af missioner skal gøres offentligt tilgængelige og omfatter, men er ikke begrænset til, en analyse af deres udvælgelsesproces og af deres styring, fokus og performance.
2.  Den foreløbige evaluering af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere rammeprogrammer og danne grundlag for at tilpasse gennemførelsen af programmet, hvis dette er relevant.
2.  Den foreløbige evaluering af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal omfatte en porteføljeanalyse og en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere rammeprogrammer og danne grundlag for at tilpasse gennemførelsen af programmet og/eller gennemgå programmet, hvis dette er relevant. Den vurderer programmets effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng, løftestangseffekt og komplementaritet med andre EU- og nationale FUI-finansieringsprogrammer og EU-merværdi. Navnlig skal virkningen af overførte midler fra andre EU-programmer vurderes.
3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere rammeprogrammer.
3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest tre år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere rammeprogrammer.
4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.
4.  Kommissionen offentliggør og videreformidler resultaterne og konklusionerne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil og forelægger dem for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 48
Artikel 48
Artikel 48
Revision
Revision
1.  Kontrolsystemet for programmet skal sikre en passende balance mellem tillid og kontrol under hensyntagen til administrative og andre omkostninger ved kontrol på alle niveauer, navnlig for støttemodtagere.
1.  Kontrolsystemet for programmet skal sikre en passende balance mellem tillid og kontrol under hensyntagen til administrative og andre omkostninger ved kontrol på alle niveauer, navnlig for støttemodtagere. Revisionsreglerne skal være klare, konsistente og sammenhængende for hele programmet.
2.  Revisionsstrategien for programmet skal være baseret på en finansiel revision af en repræsentativ stikprøve af udgifter fra programmet som helhed. Denne repræsentative stikprøve suppleres af en udvælgelse baseret på en vurdering af risiciene i forbindelse med udgifterne. Aktioner, der modtager fælles finansiering fra forskellige EU-programmer, skal kun underkastes én revision, der dækker alle involverede programmer og deres respektive gældende regler.
2.  Revisionsstrategien for programmet skal være baseret på en finansiel revision af en repræsentativ stikprøve af udgifter fra programmet som helhed. Denne repræsentative stikprøve suppleres af en udvælgelse baseret på en vurdering af risiciene i forbindelse med udgifterne. Aktioner, der modtager fælles finansiering fra forskellige EU-programmer, skal kun underkastes én revision, der dækker alle involverede programmer og deres respektive gældende regler.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan derudover basere sig på kombinerede systemgennemgange på støttemodtagerniveau. Disse kombinerede gennemgange skal være frivillige for visse typer af modtagere og skal bestå af en revision af systemer og processer suppleret med en revision af transaktioner foretaget af en kompetent uafhængig revisor, der er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF34. Kommissionen eller finansieringsorganet kan anvende disse til at fastslå, om udgifterne overordnet set er forvaltet økonomisk forsvarligt, og genoverveje niveauet for efterfølgende revisioner og attester vedrørende udgiftsopgørelser.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan derudover basere sig på kombinerede systemgennemgange på støttemodtagerniveau. Disse kombinerede gennemgange skal være frivillige for visse typer af modtagere og skal bestå af en revision af systemer og processer suppleret med en revision af transaktioner foretaget af en kompetent uafhængig revisor, der er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF34. Kommissionen eller finansieringsorganet kan anvende disse til at fastslå, om udgifterne overordnet set er forvaltet økonomisk forsvarligt, og genoverveje, om de anmeldte udgifter er støtteberettigede samt niveauet for efterfølgende revisioner og attester vedrørende udgiftsopgørelser.
4.  Kommissionen eller finansieringsorganet kan basere sig på revisioner af anvendelse af EU-midler, der gennemføres af andre personer eller enheder – herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af Unionens institutioner eller organer, jf. finansforordningens artikel 127.
4.  Kommissionen eller finansieringsorganet baserer sig på revisioner af anvendelse af EU-midler, der gennemføres af andre certificerede personer eller enheder – herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af Unionens institutioner eller organer, jf. finansforordningens artikel 127.
5.  Revisioner kan udføres op til to år efter udligning af saldoen.
5.  Revisioner kan udføres op til to år efter projektets slutdato.
5a.  Kommissionen offentliggør revisionsretningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med Den Europæiske Revisionsret. Revisorer skal med henblik på at garantere retssikkerheden sikre gennemsigtigheden af den revision, de har udført, samt en pålidelig og ensartet fortolkning af revisionsreglerne i hele programmets løbetid.
__________________
__________________
34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).
34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).)
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – titel
1)  Søjle I – "Åben videnskab"
1)  Søjle I – "Videnskabelig topkvalitet og åben videnskab"
Ændring 110
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1 – litra a
a)  Det Europæiske Forskningsråd: tilbyder attraktive og fleksible finansieringsmuligheder for at sætte talentfulde og kreative forskere og forskerhold, der udvælges i EU-dækkende konkurrence, i stand til at udforske de mest lovende områder i forskningens grænseland.
a)  Det Europæiske Forskningsråd: tilbyder attraktive og fleksible finansieringsmuligheder for at sætte talentfulde og kreative forskere, med fokus på unge forskere, og forskerhold, der udvælges i EU-dækkende konkurrence, i stand til at udforske de mest lovende områder i forskningens grænseland.
Ændring 111
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1 – litra b – afsnit 1
b)  Marie Skłodowska-Curie aktiviteter: giver forskere ny viden og nye færdigheder gennem mobilitet og engagement på tværs af grænser, sektorer og fagområder, og strukturerer og forbedrer desuden institutionelle og nationale ansættelses-, uddannelses- og karriereudviklingssystemer; Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne bidrager i den forbindelse til at bane vejen for Europas fremragende forskningslandskab, der medvirker til at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer, og finde løsninger på de aktuelle og fremtidige samfundsrelaterede udfordringer.
b)  Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter: giver forskere ny viden og nye færdigheder gennem mobilitet og engagement på tværs af grænser, sektorer og fagområder, og strukturerer og forbedrer desuden institutionelle og nationale ansættelses-, uddannelses- og karriereudviklingssystemer; Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne bidrager i den forbindelse til at bane vejen for Europas fremragende forskningslandskab i hele Europa, der medvirker til at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer, og finde løsninger på de aktuelle og fremtidige samfundsrelaterede udfordringer.
Ændring 112
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1 – litra b – afsnit 2
Interventionsområder: fremme af topkvalitet via forskermobilitet på tværs af landegrænser og sektorer; fremme af nye kvalifikationer gennem fremragende uddannelse af forskere; styrkelse af den menneskelige kapital og udvikling af færdigheder i det europæiske forskningsrum; forbedring og fremme af synergier og øget oplysning af offentligheden.
Interventionsområder: fremme af topkvalitet via forskermobilitet på tværs af landegrænser og sektorer; fremme af nye kvalifikationer gennem fremragende uddannelse af forskere; styrkelse af de menneskelige ressourcer og udvikling af færdigheder i det europæiske forskningsrum; forbedring og fremme af synergier og øget oplysning af offentligheden.
Ændring 113
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – titel
2)  Søjle II – "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne"
2)  Søjle II – "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne"
Ændring 114
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 2
For at maksimere virkning, fleksibilitet og synergi opdeles forsknings- og innovationsaktiviteterne i fem klynger, som hver for sig og sammen vil fremme tværfagligt, tværsektorielt, tværpolitisk, grænseoverskridende og internationalt samarbejde.
For at maksimere virkning, fleksibilitet og synergi opdeles forsknings- og innovationsaktiviteterne i seks klynger, som er forbundet gennem tværeuropæiske forskningsinfrastrukturer, og som hver for sig og sammen vil fremme tværfagligt, tværsektorielt, tværpolitisk, grænseoverskridende og internationalt samarbejde. De seks klynger vil også støtte innovation af individuelle SMV'er efter bottom-up-princippet ved hjælp af tilskud.
Ændring 115
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra a – afsnit 1
a)  Klyngen "Sundhed": forbedring og beskyttelse af sundheden for borgere i alle aldre, ved at der udvikles innovative løsninger for at forebygge, diagnosticere, overvåge, behandle og helbrede sygdomme; mindskede sundhedsrisici, beskyttelse af befolkningen og fremmer af sundhed; de offentlige sundhedssystemer gøres mere omkostningseffektive, retfærdige og bæredygtige samt støtte til og muliggørelse af patienters deltagelse og selvforvaltning.
a)  Klyngen "Sundhed": forbedring og beskyttelse af sundheden for borgere i alle aldre, ved at der udvikles innovative løsninger for at forebygge, diagnosticere, overvåge, behandle og helbrede sygdomme og udvikling af sundhedsteknologier; mindskede sundhedsrisici, beskyttelse af befolkningen og fremmer af sundhed; de offentlige sundhedssystemer gøres mere omkostningseffektive, retfærdige og bæredygtige samt støtte til og muliggørelse af patienters deltagelse og selvforvaltning.
Ændring 116
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra b – afsnit 1
b)  Klyngen "Inklusive og sikre samfund": styrkelse af de europæiske demokratiske værdier, herunder retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, beskyttelse af vores kulturarv og fremme af socioøkonomiske forandringer, som bidrager til social inklusion og vækst, samtidig med at der reageres på udfordringerne som følge af de vedvarende trusler mod sikkerheden, herunder cyberkriminalitet, samt naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
b)  Klyngen "Inklusive og kreative samfund": styrkelse af de europæiske demokratiske værdier, herunder retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, beskyttelse af vores kulturarv, udforskning af potentialet i kulturelle og kreative sektorer og fremme af socioøkonomiske forandringer, som bidrager til social inklusion og vækst, herunder migrationsforvaltning og integration af migranter.
Ændring 117
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra b – afsnit 2
Interventionsområder: demokrati; kulturarv; sociale og økonomiske forandringer; samfund, der er modstandsdygtige over for katastrofer; beskyttelse og sikkerhed samt cybersikkerhed.
Interventionsområder: demokrati; kultur og kreativitet; sociale, kulturelle og økonomiske forandringer; samfundsvidenskab og humaniora.
Ændring 118
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra c – afsnit 2
Interventionsområder: produktionsteknologier; digitale teknologier; avancerede materialer; kunstig intelligens og robotteknologi; næste generation af internettet; højtydende databehandling og big data; cirkulære industrier; ren lavemissionsindustri og rummet.
Interventionsområder: produktionsteknologier; digitale teknologier; avancerede materialer; kunstig intelligens og robotteknologi; næste generation af internettet; kvanteteknologier; højtydende databehandling og big data; cirkulære industrier; ren lavemissionsindustri og rummet.
Ændring 119
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra c a (nyt)
ca)  Klyngen "Sikre samfund": reaktion på udfordringerne som følge af de vedvarende trusler mod sikkerheden, herunder cyberkriminalitet, samt naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
Interventionsområder: organiseret kriminalitet; terrorisme, ekstremisme, radikalisering og politisk motiveret vold; forvaltning af grænsebeskyttelse; cybersikkerhed, sikring af privatlivets fred, databeskyttelse; beskyttelse af kritisk infrastruktur og forbedring af katastrofeberedskabet; piratkopiering og forfalskning af produkter; støtte til Unionens eksterne sikkerhedspolitikker, herunder gennem konfliktforebyggelse og fredsopbygning; fremme af koordinering, samarbejde og synergier
Ændring 120
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra d – afsnit 1
d)  Klyngen "Klima, energi og mobilitet": bekæmper klimaændringerne gennem en bedre forståelse af deres årsager, udvikling, risici, konsekvenser og muligheder og ved at gøre energi- og transportsektoren mere klima- og miljøvenlig, mere effektiv og konkurrencedygtig samt mere intelligent, sikrere og mere modstandsdygtig.
d)  Klyngen "Klima, energi og mobilitet": bekæmper klimaændringerne gennem en bedre forståelse af deres årsager, udvikling, risici, konsekvenser og muligheder og ved at gøre energi- og transportsektoren mere klima- og miljøvenlig, mere effektiv og konkurrencedygtig samt mere intelligent, sikrere og mere modstandsdygtig; fremme brug af vedvarende energikilder og adfærdsmæssige ændringer.
Ændring 121
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra d – afsnit 2
Interventionsområder: klimaforskning og -løsninger; energiforsyning; energisystemer og -net; bygninger og industrianlæg i energiomstillingen; lokalsamfund og byer; industriel konkurrenceevne inden for transport; ren transport og mobilitet; intelligent mobilitet samt energilagring.
Interventionsområder: klimaforskning og -løsninger; energiforsyning; energisystemer og -net; bygninger i energiomstillingen; industrianlæg i energiomstillingen; kulregioner under omstilling; lokalsamfund og byer; industriel konkurrenceevne inden for transport; ren transport og mobilitet; intelligent mobilitet samt energilagring.
Ændring 122
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra e – afsnit 1
e)  Klyngen "Fødevarer og naturressourcer": beskytter, genopretter, sikrer bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer og biologiske ressourcer fra land- og vandområder med henblik på at tilgodese fødevare- og ernæringssikkerhed samt omstillingen til en ressourceeffektiv, cirkulær lavemissionsøkonomi.
e)  Klyngen "Fødevarer, naturressourcer og landbrug" beskytter, genopretter, sikrer bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer og biologiske ressourcer fra landområder, indvand og havet med henblik på at tilgodese fødevare- og ernæringssikkerhed samt omstillingen til en ressourceeffektiv, cirkulær lavemissionsøkonomi.
Ændring 123
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra e – afsnit 2
Interventionsområder: miljøobservation; biodiversitet og naturkapital; landbrug, skovbrug og landdistrikter; have og oceaner; fødevaresystemer; biobaserede innovationssystemer og cirkulære systemer.
Interventionsområder: miljøobservation; biodiversitet og naturkapital; landbrug, skovbrug og landdistrikter; have, oceaner, indvand og den blå økonomi; fødevaresystemer; biobaserede innovationssystemer og cirkulære systemer.
Ændring 124
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 – afsnit 4 – litra f – afsnit 2
Interventionsområder: sundhed; modstandsdygtighed og sikkerhed; det digitale område og industri; klima, energi og mobilitet; fødevarer og naturressourcer; støtte til det indre markeds funktion og Unionens økonomiske styring; støtte til medlemsstaterne med hensyn til gennemførelse af lovgivning og udvikling af strategier for intelligent specialisering; analytiske værktøjer og metoder til politisk beslutningstagning; videnforvaltning; overførsel af viden og teknologi samt støtte til videnskab med henblik på politikplatforme.
Interventionsområder: sundhed; inklusive og kreative samfund; sikre samfund; det digitale område, industri og rummet; klima, energi og mobilitet; fødevarer og naturressourcer; støtte til det indre markeds funktion og Unionens økonomiske styring; støtte til medlemsstaterne med hensyn til gennemførelse af lovgivning og udvikling af strategier for intelligent specialisering; analytiske værktøjer og metoder til politisk beslutningstagning; videnforvaltning; overførsel af viden og teknologi samt støtte til videnskab med henblik på politikplatforme.
Ændring 125
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3 – titel
3)  Søjle III – "Åben innovation"
3)  Søjle III – "Det innovative Europa"
Ændring 126
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3 – afsnit 1 – indledning
Denne søjle vil med følgende aktiviteter i tråd med artikel 4 fremme alle former for innovation, herunder banebrydende innovation, og styrke ibrugtagningen på markedet af innovative løsninger. Den vil også bidrage til opfyldelsen af programmets øvrige specifikke mål, som er beskrevet i artikel 3.
Denne søjle vil med følgende aktiviteter i tråd med artikel 4 fremme alle former for innovation, herunder banebrydende teknologisk og social innovation, og styrke ibrugtagningen på markedet af innovative løsninger, navnlig gennem opstartsvirksomheder og SMV'er, der arbejder sammen med forskningsinstitutioner. Den vil også bidrage til opfyldelsen af programmets øvrige specifikke mål, som er beskrevet i artikel 3.
Ændring 127
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4 – afsnit 1
Denne søjle vil med følgende aktiviteter i tråd med artikel 4 optimere programmets bidrag for at øge virkningen inden for et styrket europæisk forskningsrum. Den vil også støtte opfyldelsen af programmets øvrige specifikke mål, som er beskrevet i artikel 3 Samtidig med, at hele programmet understøttes, vil denne del støtte aktiviteter, der bidrager til et mere videnbaseret og innovativt Europa med ligestilling mellem kønnene på forkant af den globale konkurrence, hvorved nationale styrker og potentialet i hele Europa optimeres i et velfungerende europæisk forskningsrum (ERA), hvor viden og en højt kvalificeret arbejdsstyrke har fri bevægelighed, hvor velinformerede borgere forstår og har tillid til FoIresultaterne til gavn for samfundet som helhed, og hvor EU-politik, navnlig FoI-politikken, bygger på videnskabelig dokumentation af høj kvalitet.
Denne søjle vil med følgende aktiviteter i tråd med artikel 4 optimere programmets bidrag for at øge virkningen og tiltrækningskraften inden for et styrket europæisk forskningsrum. Den vil også støtte opfyldelsen af programmets øvrige specifikke mål, som er beskrevet i artikel 3. Samtidig med, at hele programmet understøttes, vil denne del støtte aktiviteter, der bidrager til at tiltrække talenter til Unionen og håndtere hjerneflugt. Den vil også bidrage til et mere videnbaseret og innovativt Europa med ligestilling mellem kønnene på forkant af den globale konkurrence, hvorved nationale styrker og potentialet i hele Europa optimeres i et velfungerende europæisk forskningsrum (ERA), hvor viden og en højt kvalificeret arbejdsstyrke har fri bevægelighed på en afbalanceret måde, hvor velinformerede borgere forstår og har tillid til FoI-resultaterne til gavn for samfundet som helhed, og hvor EU-politik, navnlig FoI-politikken, bygger på videnskabelig dokumentation af høj kvalitet.
Ændring 128
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4 – afsnit 2
Interventionsområder: delt topkvalitet; reform og styrkelse af det europæiske FoI-system.
Interventionsområder: udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen gennem samarbejde, parvist samarbejde, initiativer fra ERA-professorater, COST, topkvalitetsinitiativer og udvidelse af stipendier; reform og styrkelse af det europæiske FoI-system.
Ændring 129
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – led 1
–  Forsknings- og innovationsaktion: aktion, der primært består af aktiviteter med sigte på at skabe ny viden og/eller undersøge gennemførligheden af nye eller forbedrede teknologier, produkter, processer, tjenesteydelser eller løsninger. Dette kan omfatte grundforskning og anvendt forskning, teknologiudvikling og -integration, test og validering af prototyper i lille målestok i et laboratorium eller et simuleret miljø.
–  Forsknings- og innovationsaktion: aktion, der primært består af aktiviteter med sigte på at skabe ny viden og/eller undersøge gennemførligheden af nye eller forbedrede teknologier, produkter, processer, tjenesteydelser eller løsninger. Dette kan omfatte grundforskning og anvendt forskning, teknologiudvikling og -integration, test og validering af prototyper i lille målestok i et laboratorium eller et simuleret miljø. Logikken med den hurtige vej til forskning og innovation anvendes for en udvalgt række samarbejdsaktioner inden for forskning og innovation.
Ændring 130
Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – led 6
–  Programsamfinansieringsaktion: aktion, hvormed der tilvejebringes samfinansiering til et aktivitetsprogram, som etableres og/eller gennemføres af enheder, der forvalter og/eller finansierer forsknings- og innovationsprogrammer, dog undtagen Unionens finansieringsorganer. Et sådant aktivitetsprogram kan støtte netværksarbejde og koordinering, forskning, innovation, pilotprojekter samt innovations- og markedsføringsaktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner, oplysnings- og kommunikationsforanstaltninger, formidling og udnyttelse eller en kombination heraf, som gennemføres direkte af disse enheder eller af tredjeparter, til hvem de kan yde al relevant finansiel støtte såsom tilskud, priser og indkøb, samt blandet finansiering via Horisont Europa.
–  Programsamfinansieringsaktion: aktion, hvormed der tilvejebringes samfinansiering til et aktivitetsprogram, som etableres og/eller gennemføres af enheder, der forvalter og/eller finansierer forsknings- og innovationsprogrammer, dog undtagen Unionens finansieringsorganer. Et sådant aktivitetsprogram kan støtte sammenkobling, netværksarbejde og koordinering, forskning, innovation, pilotprojekter samt innovations- og markedsføringsaktioner, uddannelses- og mobilitetsaktioner, oplysnings- og kommunikationsforanstaltninger, formidling og udnyttelse eller en kombination heraf, som gennemføres direkte af disse enheder eller af tredjeparter, til hvem de kan yde al relevant finansiel støtte såsom tilskud, priser og indkøb, samt blandet finansiering via Horisont Europa.
Ændring 131
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra a – afsnit 1
a)  Dokumentation for, at det europæiske partnerskab mere effektivt vil opfylde programmets målsætninger, bl.a. med hensyn til at skabe tydelige virkninger for EU og dets borgere og navnlig med henblik på at skabe resultater i henseende til de globale udfordringer og forsknings- og innovationsmålsætningerne, sikre EU's konkurrenceevne og bidrage til at styrke det europæiske rum for forskning og innovation såvel som internationale forpligtelser.
a)  Dokumentation for, at det europæiske partnerskab mere effektivt vil opfylde programmets målsætninger, bl.a. med hensyn til at skabe tydelige virkninger i hele Unionen og for dens borgere og navnlig med henblik på at skabe resultater i henseende til de globale udfordringer og forsknings- og innovationsmålsætningerne, sikre EU's konkurrenceevne og bæredygtighed og bidrage til at styrke det europæiske rum for forskning og innovation såvel som internationale forpligtelser.
Ændring 132
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra b
b)  Det europæiske partnerskabs kohærens og synergier inden for Unionens forsknings- og innovationslandskab.
b)  De europæiske partnerskabers kohærens og synergier inden for Unionens forsknings- og innovationslandskab, herunder nationale og regionale strategier.
Ændring 133
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra c
c)  Det europæiske partnerskabs gennemsigtighed og åbenhed angående fastsættelse af prioriteter og mål samt inddragelse af partnere og interessenter fra forskellige sektorer, også på internationalt plan, hvor dette er relevant.
c)  De europæiske partnerskabers gennemsigtighed og åbenhed angående fastsættelse af prioriteter og mål og forvaltningen heraf samt inddragelse af partnere og interessenter fra forskellige sektorer og baggrunde, også på internationalt plan, hvor dette er relevant.
Ændring 134
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra d – led 1
–  fastsættelse af målbare forventede udfald, resultater og virkninger inden for bestemte tidsrammer, herunder deres væsentlige økonomiske værdi for Europa
–  fastsættelse af målbare forventede udfald, resultater og virkninger inden for bestemte tidsrammer, herunder deres væsentlige økonomiske værdi for EU
Ændring 135
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra d – led 2
–  påvisning af forventede kvalitative og kvantitative løftestangseffekter
–  påvisning af kraftige forventede kvalitative og kvantitative løftestangseffekter
Ændring 136
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra d – led 3
–  tilgange, hvormed der sikres fleksibilitet mht. gennemførelsen, og med henblik på at sikre tilpasningsevnen i forhold til skiftende politiske eller markedsmæssige behov såvel som videnskabelige fremskridt
–  tilgange, hvormed der sikres fleksibilitet mht. gennemførelsen, og med henblik på at sikre tilpasningsevnen i forhold til skiftende politiske, samfundsmæssige og/eller markedsmæssige behov såvel som videnskabelige fremskridt
Ændring 137
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – afsnit 2
For institutionaliserede europæiske partnerskaber udgør de finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier fra andre partnere end Unionen mindst 50 % og kan udgøre op til 75 % af det europæiske partnerskabs aggregerede budgetforpligtelser. For institutionaliserede europæiske partnerskaber antager andelen bidraget fra andre partnere end Unionen form af finansielle bidrag.
For institutionaliserede europæiske partnerskaber udgør de finansielle bidrag og/eller bidrag i naturalier fra andre partnere end Unionen mindst 50 % i forbindelse med partnerskaber mellem Unionen og private partnere, og kan udgøre op til 75 % i tilfælde af partnerskaber, der også involverer medlemsstaterne, af det europæiske partnerskabs aggregerede budgetforpligtelser.
Ændring 138
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 – litra e a (nyt)
ea)  EFRU accepteres efter aftale med regionale myndigheder som et delvist nationalt bidrag til programmets samfinansieringsaktioner, der omfatter medlemsstater.
Ændring 139
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 2 – litra c
c)  Samordning og/eller fælles aktiviteter med andre relevante forsknings- og innovationsinitiativer, hvormed der sikres effektive synergier.
c)  Samordning og/eller fælles aktiviteter med andre relevante forsknings- og innovationsinitiativer for at sikre det bedst mulige niveau af sammenkoblinger og sikre effektive synergier.
Ændring 140
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 2 – litra d
d)  Retligt bindende forpligtelser, især for finansielle bidrag fra hver enkelt partner i hele initiativets levetid.
d)  Retligt bindende forpligtelser, især for bidrag i naturalier og/eller finansielle bidrag fra hver enkelt partner i hele initiativets levetid.
Ændring 141
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 3 – litra a
a)  Et overvågningssystem i overensstemmelse med kravene i artikel 45 til at spore fremskridt hen imod opfyldelsen af specifikke politiske mål/målsætninger, resultater og centrale performanceindikatorer, der muliggør en vurdering af resultater og virkninger med tiden samt potentielle behov for korrigerende foranstaltninger.
a)  Et overvågningssystem i overensstemmelse med kravene i artikel 45 til at spore fremskridt hen imod opfyldelsen af programspecifikke politiske mål/målsætninger, resultater og centrale performanceindikatorer, der muliggør en vurdering af resultater og virkninger med tiden samt potentielle behov for korrigerende foranstaltninger.
Ændring 142
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 4 – litra b
b)  Passende foranstaltninger, hvormed udfasning sikres ifølge de aftalte betingelser og den aftalte frist, uden at dette berører en eventuel fortsat tværnational finansiering fra nationale programmer eller andre EU-programmer.
b)  I mangel af fornyelse, passende foranstaltninger, hvormed udfasning sikres ifølge den aftalte frist og de betingelser, der er aftalt med de forpligtede partnere, uden at dette berører en eventuel fortsat tværnational finansiering fra nationale programmer eller andre EU-programmer, og uden at det berører private investeringer og igangværende projekter.
Ændring 143
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1 – litra b
b)  den fælles landbrugspolitik udnytter forsknings- og innovationsresultater bedst muligt og fremmer anvendelsen, gennemførelsen og ibrugtagningen af innovative løsninger, herunder løsninger fra projekter, der finansieres over rammeprogrammerne for forskning og innovation og det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed
b)  den fælles landbrugspolitik udnytter forsknings- og innovationsresultater bedst muligt og fremmer anvendelsen, gennemførelsen og ibrugtagningen af innovative løsninger, herunder løsninger fra projekter, der finansieres over rammeprogrammerne for forskning og innovation og det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed og relevante EIT-videns- og innovationsfællesskaber
Ændring 144
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 2 – litra b
b)  EHFF støtter udrulning af nye teknologier og innovative produkter, processer og tjenester, særlig dem, der følger af programmet på området marin og maritim politik; EHFF også fremmer dataindsamling, og med databehandling formidles relevante aktioner, der støttes under programmet, hvilket med tiden bidrager til at gennemføre den fælles fiskeripolitik, EU's havpolitik og den internationale havforvaltning.
b)  EHFF støtter udrulning af nye teknologier og innovative produkter, processer og tjenester, særlig dem, der følger af programmet på området marin og maritim politik; EHFF også fremmer dataindsamling, og med databehandling formidles relevante aktioner, der støttes under programmet, hvilket med tiden bidrager til at gennemføre den fælles fiskeripolitik, EU's havpolitik, den internationale havforvaltning og internationale forpligtelser.
Ændring 145
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 3 – litra a
a)  ordninger for kombineret finansiering fra EFRU og programmet anvendes til støtte for aktiviteter, der kan slå bro mellem strategier for intelligent specialisering og international topkvalitet inden for forskning og innovation, herunder fælles tværregionale/tværnationale programmer og paneuropæiske forskningsinfrastrukturer med henblik på at styrke det europæiske forskningsrum
a)  ordninger for kombineret finansiering fra EFRU og Horisont Europa anvendes til støtte for aktiviteter, der kan slå bro mellem regionale operationelle programmer, strategier for intelligent specialisering og international topkvalitet inden for forskning og innovation, herunder fælles tværregionale/tværnationale programmer og paneuropæiske forskningsinfrastrukturer med henblik på at styrke det europæiske forskningsrum
Ændring 146
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 3 – litra a a (nyt)
aa)  EFRU-midler kan overføres på frivillig basis til at støtte aktiviteter under programmet, navnlig kvalitetsmærket "Seal of excellence"
Ændring 147
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 3 – litra b a (nyt)
ba)  eksisterende regionale økosystemer, netværksplatforme og regionale strategier styrkes
Ændring 148
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 4 – litra b
b)  ordninger for supplerende ordninger fra ESF+ kan bruges til at støtte aktiviteter med henblik på at udvikle den menneskelige kapital inden for forskning og innovation for derigennem at styrke det europæiske forskningsrum
b)  ordninger for supplerende finansiering fra ESF+ kan på frivillig basis bruges til at støtte aktiviteter i programmet, der fremmer udvikling af den menneskelige kapital inden for forskning og innovation for derigennem at styrke det europæiske forskningsrum
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 6 – litra b
b)  forsknings- og innovationsrelaterede behov i relation til digitale aspekter udpeges og fastlægges i programmets strategiske forsknings- og innovationsplaner; dette omfatter forskning og innovation med henblik på højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed, hvori digitale og andre støtteteknologier kombineres med ikke-teknologiske innovationer; der ydes støtte til opskalering af virksomheder, der introducerer banebrydende innovationer, idet mange af disse kombinerer digitale og fysiske teknologier; digitale aspekter integreres i hele søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" samt støtten til digitale forskningsinfrastrukturer
b)  forsknings- og innovationsrelaterede behov i relation til digitale aspekter udpeges og fastlægges i programmets strategiske forsknings- og innovationsplaner; dette omfatter forskning og innovation med henblik på højtydende databehandling, kunstig intelligens, distributed ledger-teknologier, kvanteteknologier, cybersikkerhed, hvori digitale og andre støtteteknologier kombineres med ikke-teknologiske innovationer; der ydes støtte til opskalering af virksomheder, der introducerer banebrydende innovationer, idet mange af disse kombinerer digitale og fysiske teknologier; digitale aspekter integreres i hele søjlen "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" samt støtten til digitale forskningsinfrastrukturer
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 6 – litra c
c)  DEP fokuserer på storstilet digital kapacitets- og infrastrukturopbygning på områderne højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder med henblik på bred indførelse og ibrugtagning i Europa af kritiske eksisterende eller afprøvede innovative digitale løsninger inden for en EU-ramme på områder af almen interesse (såsom sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller markedssvigt (såsom digitalisering af virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder); DEP først og fremmest gennemføres gennem koordinerede og strategiske investeringer med medlemsstaterne, navnlig gennem fælles offentlige indkøb, således at digital kapacitet deles i hele Europa, men også gennem EUdækkende aktioner, der støtter interoperabilitet og standardisering som led i udviklingen af et digitalt indre marked
c)  DEP fokuserer på storstilet digital kapacitets- og infrastrukturopbygning på områderne højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed, distributed ledger-teknologier, kvanteteknologier og højtudviklede IT-færdigheder med henblik på bred indførelse og ibrugtagning i Europa af kritiske eksisterende eller afprøvede innovative digitale løsninger inden for en EU-ramme på områder af almen interesse (såsom sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller markedssvigt (såsom digitalisering af virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder); DEP først og fremmest gennemføres gennem koordinerede og strategiske investeringer med medlemsstaterne, navnlig gennem fælles offentlige indkøb, således at digital kapacitet deles i hele Europa, men også gennem EU-dækkende aktioner, der støtter interoperabilitet og standardisering som led i udviklingen af et digitalt indre marked
Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 6 – litra f
f)  programmets initiativer med henblik på at udvikle færdigheder og kompetencer, herunder på samplaceringscentrene under Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis KIC-Digital, suppleres af støtte fra programmet for det digitale Europa til kapacitetsopbygning i højtudviklede ITfærdigheder
f)  programmets initiativer med henblik på at udvikle færdigheder og kompetencer, herunder på samplaceringscentrene under Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis videns- og innovationsfællesskaber, suppleres af støtte fra programmet for det digitale Europa til kapacitetsopbygning i højtudviklede IT-færdigheder
Ændring 152
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 7 – litra a
a)  programmet for det indre marked tager fat på de markedssvigt, der påvirker alle SMV'er, og vil fremme iværksætteri samt virksomhedsetablering og vækst. Der hersker fuld komplementaritet mellem programmet for det indre marked og aktionerne i det fremtidige Europæiske Innovationsråd for innovative virksomheder, samt inden for støttetjenester for SMV'er, navnlig når markedet ikke tilvejebringer en levedygtig finansiering
a)  programmet for det indre marked tager fat på de markedssvigt, der påvirker alle SMV'er, og vil fremme iværksætteri samt virksomhedsetablering og vækst. Der hersker fuld komplementaritet mellem programmet for det indre marked og aktionerne fra både EIT og i det fremtidige Europæiske Innovationsråd for innovative virksomheder, samt inden for støttetjenester for SMV'er, navnlig når markedet ikke tilvejebringer en levedygtig finansiering
Ændring 153
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 7 – litra b
b)  Enterprise Europe-netværket i lighed med andre eksisterende støtteforanstaltningerne for SMV'er (f.eks. nationale kontaktpunkter og agenturer for innovation) kan levere støttetjenester inden for rammerne af Det Europæiske Innovationsråd.
b)  Enterprise Europe-netværket i lighed med andre eksisterende støtteforanstaltningerne for SMV'er (f.eks. nationale kontaktpunkter, agenturer for innovation, digitale innovationsknudepunkter, kompetencecentre, certificerede væksthuse) kan levere støttetjenester inden for rammerne af Horisont Europa-programmet, herunder Det Europæiske Innovationsråd.
Ændring 154
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 8 – afsnit 1
Forsknings- og innovationsbehov med henblik på at imødegå miljø-, klima- og energirelaterede udfordringer inden for Unionen udpeges og fastlægges i forbindelse med programmets strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. LIFE fortsat vil fungere som en katalysator for gennemførelsen af Unionens politik og lovgivning på områderne miljø, klima og relevant energi, bl.a. ved at udbrede og anvende forsknings- og innovationsresultater fra programmet og bidrage til, at de tages i brug i national og (inter)regional skala, hvor dette kan medvirke til at imødegå problemer på områderne miljø, klima eller omstilling til ren energi. LIFE vil navnlig fortsat tilskynde til synergier med programmet gennem tildelingen af bonuspoint i forbindelse med evalueringen af forslag, som omhandler indførelsen af programmets resultater. LIFE standard indsatsprojekter vil støtte udvikling, test eller demonstration af egnede teknologier eller metoder til gennemførelse af Unionens miljø- og klimapolitik, som efterfølgende kan ibrugtages i stor skala finansieret af andre kilder, bl.a. via programmet. Programmets Europæiske Innovationsråd kan yde støtte til opskaleringen og kommercialisere nye banebrydende idéer, der kan opstå ved gennemførelsen af LIFE-projekter.
Forsknings- og innovationsbehov med henblik på at imødegå miljø-, klima- og energirelaterede udfordringer inden for Unionen udpeges og fastlægges i forbindelse med programmets strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. LIFE fortsat vil fungere som en katalysator for gennemførelsen af Unionens politik og lovgivning på områderne miljø, klima og relevant energi, bl.a. ved at udbrede og anvende forsknings- og innovationsresultater fra programmet og bidrage til, at de tages i brug i national og (inter)regional skala, hvor dette kan medvirke til at imødegå problemer på områderne miljø, klima eller omstilling til ren energi. LIFE vil navnlig fortsat tilskynde til synergier med programmet gennem tildelingen af bonuspoint i forbindelse med evalueringen af forslag, som omhandler indførelsen af programmets resultater. LIFE standard indsatsprojekter vil støtte udvikling, test eller demonstration af egnede teknologier eller metoder til gennemførelse af Unionens miljø- og klimapolitik, som efterfølgende kan ibrugtages i stor skala finansieret af andre kilder, bl.a. via programmet. Programmets EIT såvel som det fremtidige Europæiske Innovationsråd kan yde støtte til opskaleringen og kommercialisere nye banebrydende idéer, der kan opstå ved gennemførelsen af LIFE-projekter.
Ændring 155
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 9 – litra a
a)  de kombinerede ressourcer fra programmet og Erasmus-programmet anvendes til at støtte aktiviteter med henblik på at styrke og modernisere de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Programmet vil supplere Erasmusprogrammets støtte til initiativet "Europauniversiteter", især dets forskningsdimension som led i udviklingen af nye fælles og integrerede langsigtede og bæredygtige strategier for uddannelse, forskning og innovation, der er baseret på tværfaglige og tværsektorielle tilgange, med henblik på at virkeliggøre videnstrekanten for derigennem at sætte skub i den økonomiske vækst
a)  de kombinerede ressourcer fra programmet og Erasmus-programmet anvendes til at støtte aktiviteter med henblik på at styrke og modernisere de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Programmet vil supplere Erasmusprogrammets støtte til initiativet "Europauniversiteter", især dets forskningsdimension som led i udviklingen af nye fælles og integrerede langsigtede og bæredygtige strategier for uddannelse, forskning og innovation, der er baseret på tværfaglige og tværsektorielle tilgange, med henblik på at virkeliggøre videnstrekanten for derigennem at sætte skub i den økonomiske vækst; EIT's uddannelsesaktiviteter kan både tjene som inspiration og være forbundet med initiativet "Europauniversiteter".
Ændring 156
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 13 – litra b
b)  finansielle instrumenter til forskning og innovation samt SMV'er grupperes sammen under InvestEU-fonden, navnlig gennem et særskilt tematisk FoIvindue og med produkter, som ibrugtages inden for rammerne af SMV-vinduet, og som er målrettet innovative virksomheder, for på denne måde også at bidrage til at opfylde programmets målsætninger.
b)  finansielle instrumenter til forskning og innovation samt SMV'er grupperes sammen under InvestEU-fonden, navnlig gennem et særskilt tematisk FoIvindue og med produkter, som ibrugtages inden for rammerne af SMV-vinduet, og som er målrettet innovative virksomheder, for på denne måde også at bidrage til at opfylde programmets målsætninger. Der vil blive etableret stærke komplementære forbindelser mellem InvestEU og Horisont Europa.
Ændring 157
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 14 – litra a
a)  Innovationsfonden specifikt vil være målrettet innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer, herunder miljømæssigt sikker CO2opsamling og -anvendelse, som bidrager væsentligt til at modvirke klimaændringer, samt produkter, der erstatter kulstofintensive produkter, og som ligeledes bidrager til at fremme opførelsen og driften af projekter, der sigter mod en miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 samt innovative vedvarende energi- og energioplagringsteknologier
a)  Innovationsfonden specifikt vil være målrettet innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer, herunder miljømæssigt sikker CO2-opsamling og -anvendelse, som bidrager væsentligt til at modvirke klimaændringer, samt produkter, der erstatter kulstofintensive produkter, og som ligeledes bidrager til at fremme opførelsen og driften af projekter, der sigter mod en miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 samt innovative vedvarende energi- og energioplagringsteknologier Der vil blive etableret en passende ramme for at skabe mulighed for og tilskynde til "grønnere" produkter med en bæredygtig merværdi for kunder/slutbrugere.
Ændring 158
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 14 – litra b
b)  programmet vil finansiere udvikling og demonstration af teknologier, der kan skabe resultater med hensyn til EU's målsætninger angående dekarbonisering, energi og industriel omstilling, navnlig i programmets søjle 2
b)  programmet vil finansiere udvikling, demonstration og implementering af teknologier, herunder banebrydende løsninger, der kan skabe resultater med hensyn til kulsstoffattig økonomi og Unionens målsætninger angående dekarbonisering, energi og industriel omstilling, navnlig i programmets søjle 2
Ændring 159
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 14 – litra c
c)  Innovationsfonden, forudsat at udvælgelses- og tildelingskriterier er opfyldt, kan støtte demonstrationsfasen af støtteberettigede projekter, der har modtaget støtte fra rammeprogrammerne for forskning og innovation.
c)  Innovationsfonden, forudsat at udvælgelses- og tildelingskriterier er opfyldt, kan støtte demonstrationsfasen af støtteberettigede projekter. Projekter, der modtager støtte fra innovationsfonden, kan være berettigede til støtte fra rammeprogrammerne for forskning og innovation og omvendt. Innovationsfonden kan med henblik på at supplere Horisont Europa fokusere på markedsnære innovationer, der bidrager til en betydelig og hurtig reduktion af CO2-emissioner. Der vil blive etableret stærke supplerende forbindelser mellem innovationsfonden og Horisont Europa.
Ændring 160
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 16
16.  Med synergier med Den Europæiske Forsvarsfond sikres det, at: unødvendig overlapning vil blive udelukket.
16.  Potentielle synergier med Den Europæiske Forsvarsfond vil bidrage til at undgå overlapning.
Ændring 161
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 16 a (nyt)
16a.  Synergier med Et Kreativt Europa vil støtte konkurrenceevne og innovation, bidrage til økonomisk og social vækst og fremme en effektiv anvendelse af offentlige midler.
Ændring 162
Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 16 b (nyt)
16b.  Der kan blive tale om synergier med vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.
Ændring 163
Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 1
Overvågningen af rammeprogrammets performance mht. opfyldelsen af sine målsætninger struktureres med virkningsveje og tilknyttede centrale indikatorer for virkningsveje. Virkningsvejene er følsomme over for tidsfaktoren: der skelnes mellem kort, mellemlang og lang sigt. Indikatorer for virkningsvejene udgør referencer for rapporteringen om fremskridt med hensyn til hver type forsknings- og innovationsrelateret (FoI) virkning på rammeprogramniveauet. Programmets enkelte dele vil bidrage til disse indikatorer i forskelligt omfang og via forskellige mekanismer. Yderligere indikatorer kan anvendes til at overvåge de enkelte dele af programmet, hvor det er relevant.
Overvågningen af rammeprogrammets performance mht. opfyldelsen af dets målsætninger struktureres med virkningsveje og tilknyttede centrale indikatorer for virkningsveje, som omhandlet i artikel 3. Virkningsvejene er følsomme over for tidsfaktoren og afspejler fire supplerende kategorier af virkninger, hvilket afspejler den ikkelineære karakter af FoI-investeringer: den videnskabelige, den samfundsmæssige og den økonomiske kategori samt det europæiske forskningsrum. For hver af disse kategorier af virkninger vil der blive anvendt referenceindikatorer til at spore fremskridt, idet der skelnes mellem det korte, mellemlange og langsigtede plan og med en relevant opdeling, hvor der skelnes mellem medlemsstater og associerede lande. Programmets enkelte dele vil bidrage til disse indikatorer i forskelligt omfang og via forskellige mekanismer. Yderligere indikatorer kan anvendes til at overvåge de enkelte dele af programmet, hvor det er relevant.
Ændring 164
Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 2
Mikrodataene bag de centrale indikatorer for virkningsveje vil blive indsamlet for alle dele af programmet og alle gennemførelsesmekanismer på en centralt styret og ensartet måde og med en tilstrækkelig detaljeringsgrad, idet rapporteringsbyrden for støttemodtagerne minimeres.
Mikrodataene bag de centrale indikatorer for virkningsveje vil blive indsamlet for alle dele af programmet og alle gennemførelsesmekanismer på en centralt styret og ensartet måde og med en tilstrækkelig detaljeringsgrad, idet rapporteringsbyrden for støttemodtagerne minimeres. Empiriske data og indikatorer skal så vidt muligt være ledsaget af en kvalitativ analyse.
Ændring 165
Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 4
Programmet forventes at få en samfundsrelateret virkning, idet EU-politiske prioriteter tackles gennem FoI, der skabes fordele og virkninger gennem FoI-missioner, og udnyttelsen af innovation i samfundet styrkes. Fremskridt på dette område vil blive overvåget via referenceindikatorer fastsat for de følgende fire centrale virkningsveje.
Programmet forventes at få en samfundsrelateret virkning, idet globale udfordringer, som er identificeret under søjle II, herunder FN's mål for bæredygtig udvikling, samt EU-politiske prioriteter og forpligtelser tackles gennem FoI, der skabes fordele og virkninger gennem FoI-missioner, og udnyttelsen af innovation i samfundet styrkes, hvilket i sidste ende vil bidrage til befolkningernes velfærd. Fremskridt på dette område vil blive overvåget via referenceindikatorer fastsat for de følgende fire centrale virkningsveje.
Ændring 166
Forslag til forordning
Bilag V – tabel 2

Kommissionens forslag

 

 

Virkninger for samfundet

Kortfristet

Mellemfristet

Længerefristet

 

EU-politiske prioriteter tackles gennem FoI

Output – antal og andel af output med henblik på at tage fat på specifikke EU-politiske prioriteter

Løsninger – antal og andel af innovationer og videnskabelige resultater vedrørende specifikke EU-politiske prioriteter

Fordele – aggregerede anslåede virkninger af udnyttelsen af resultater, der er finansieret via rammeprogrammet, med hensyn til at tackle specifikke EU-politiske prioriteter, herunder bidrag til politikken og lovgivningsprocessen

 

Der skabes fordele og virkninger gennem FoI-missioner

FoI-missioners output – output i specifikke FoI-missioner

FoI-missioners resultater – resultater af specifikke FoI-missioner

FoI-missioners målopfyldelse – opfyldte mål i specifikke FoI-missioner

 

Styrket ajourføring af innovation i samfundet

Medskabelse – antal og andel af rammeprogram-projekter, hvor EU-borgere og slutbrugere bidrager til medskabelse af FoI-indhold

Inddragelse – antal og andel af rammeprogram-støttemodtagende enheder med mekanismer til inddragelse af borgerne og slutbrugerne efter rammeprogram-projekter

Indførelse af samfundsrelateret R&I –indførelse og opsøgende aktiviteter med hensyn til rammeprogrammets medskabte videnskabelige resultater og innovative løsninger

Ændring

 

 

Virkninger for samfundet

Kortfristet

Mellemfristet

Længerefristet

 

Horisont Europa-målsætninger og EU-politiske prioriteter tackles gennem FoI

Output – antal og andel af output med henblik på at tage fat på specifikke Horisont Europa-målsætninger og EU-politiske prioriteter

Løsninger – antal og andel af innovationer og videnskabelige resultater vedrørende specifikke Horisont Europa-målsætninger og EU-politiske prioriteter

Fordele – aggregerede anslåede virkninger af udnyttelsen af resultater, der er finansieret via rammeprogrammet, med hensyn til at tackle specifikke Horisont Europa-målsætninger og EU-politiske prioriteter, herunder bidrag til politikken og lovgivningsprocessen

 

Der skabes fordele og virkninger gennem FoI-missioner og partnerskaber

FoI-missioners output – output i specifikke FoI-missioner og partnerskaber

FoI-missioners resultater – resultater af specifikke FoI-missioner og partnerskaber

FoI-missioners målopfyldelse – opfyldte mål i specifikke FoI-missioner og partnerskaber

 

Opfyldelse af Unionens klimaforpligtelse

Projekter og output –

antal og andel af projekter og output, som er klimarelevante (opdelt i programmets missioner, partnerskaber og budgetposter)

Innovation fra klimarelevante rammeprogram-projekter – antal innovationer fra rammeprogram-projekter, som er klimarelevante, herunder fra tildelte intellektuelle ejendomsrettigheder

Samfundsmæssige og økonomiske virkninger af klimarelevante projekter – aggregerede anslåede virkninger af anvendelsen af resultater, der er finansieret af rammeprogrammet, til opnåelse af EU's langsigtede klima- og energiforpligtelser i henhold til Parisaftalen Økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige omkostninger og fordele ved klimarelevante projekter

—  optagelse af innovative løsninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, der stammer fra rammeprogram-projekter

- aggregerede anslåede virkninger af anvendelsen af disse løsninger på beskæftigelse og virksomhedsoprettelse, økonomisk vækst, ren energi, sundhed og trivsel (herunder luft-, jord- og vandkvalitet)

 

Styrket ajourføring af FoI i samfundet, i medlemsstaterne

Medskabelse – antal og andel af rammeprogram-projekter, hvor EU-borgere og slutbrugere bidrager til medskabelse af FoI-indhold

Inddragelse – antal og andel af rammeprogram-støttemodtagende enheder med mekanismer til inddragelse af borgerne og slutbrugerne efter rammeprogram-projekter

Indførelse af samfundsrelateret R&I –adgang, indførelse og opsøgende aktiviteter med hensyn til rammeprogrammets medskabte videnskabelige resultater og innovative løsninger

Ændring 167
Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 5
Programmet forventes at få en økonomi/innovationsrelateret virkning, idet virksomhedsetablering og -vækst påvirkes, hvilket skaber direkte og indirekte beskæftigelse, og idet investeringer inden for forskning og innovation opnår løftestangseffekt. Fremskridt på dette område vil blive overvåget via referenceindikatorer fastsat for de følgende tre centrale virkningsveje.
Programmet forventes at få en økonomi/innovationsrelateret virkning, navnlig i Unionen, idet virksomhedsetablering og -vækst af især SMV'er påvirkes, hvilket skaber direkte og indirekte beskæftigelse, navnlig i Unionen, og idet investeringer inden for forskning og innovation opnår løftestangseffekt. Fremskridt på dette område vil blive overvåget via referenceindikatorer fastsat for de følgende tre centrale virkningsveje.
Ændring 168
Forslag til forordning
Bilag V – tabel 3

Kommissionens forslag

 

 

Virkninger for økonomien/innovationen

Kortfristet

Mellemfristet

Længerefristet

 

Innovationsbaseret vækst genereres

Innovative output – antal innovative produkter, processer eller metoder fra rammeprogrammet (opdelt på type af innovation) og IPR-anvendelser

Innovationer – antal innovationer fra rammeprogram-projekter (opdelt på type af innovation), herunder fra tildelte intellektuelle ejendomsrettigheder

Økonomisk vækst – etablering, vækst og markedsandele for virksomheder, som har udviklet innovationer, der er finansieret via rammeprogrammet

 

Skabelse af flere og bedre job

Beskæftigelsesstøtte – antal skabte job og bevarede job (fuldtidsækvivalenter) i rammeprogram-projektets støttemodtagende enheder (opdelt på type af job)

Varig beskæftigelse – tilvækst i antallet af job (fuldtidsækvivalenter) i støttemodtagende enheder efter rammeprogram-projekter (opdelt på type af job)

Samlet beskæftigelse – antal skabte eller bevarede direkte og indirekte job som følge af formidlingen af rammeprogrammets resultater (opdelt på type job)

 

Løftestangseffekt af investeringer i FoI

Saminvestering – omfanget af offentlige og private investeringer, der blev mobiliseret via rammeprogrammets oprindelige investering

Opskalering – omfanget af offentlige og private investeringer, der blev mobiliseret med henblik på at udnytte eller opskalere rammeprogrammets resultater

Bidrag til "3 %-målet" – rammeprogrammets bidrag til EU's fremskridt hen imod målet om 3 % af BNP

Ændring

 

 

Virkninger for økonomien/innovationen

Kortfristet

Mellemfristet

Længerefristet

 

Innovationsbaseret vækst genereres i Unionen

Innovative output – Innovative output – antal innovative produkter, processer eller metoder fra rammeprogrammet (opdelt på type af innovation) og IPR-anvendelser i alle deltagende lande

Innovationer – antal innovationer fra rammeprogram-projekter (opdelt på type af innovation og på land), herunder fra tildelte intellektuelle ejendomsrettigheder, SMV'er SMV'er der indfører produkt- eller procesinnovationer, takket være finansiering fra rammeprogrammet som % af rammeprogram-finansierede SMV'er

normer og standarder antal normer og standarder, der er resultatet af rammeprogram-projekter, der er udviklet inden for EU

Økonomisk vækst – etablering, vækst og markedsandele for virksomheder, som har udviklet innovationer, der er finansieret via rammeprogrammet i og uden for Unionen

 

Håndtering af kløften mellem FoU-aktiviteter og markedet i Unionen

Udnyttelse af FoU-resultater Andel af rammeprogram-resultater, der fører til kommerciel udnyttelse i eller uden for Unionen, afhængigt af den berørte sektor

Analyse af udnyttelsen i og uden for Unionen Årsager til (tidligere) rammeprogram-deltageres udnyttelse af FoU uden for Unionen

 

Skabelse af flere og bedre job

Beskæftigelsesstøtte – antal skabte job og bevarede job (fuldtidsækvivalenter) i rammeprogram-projektets støttemodtagende enheder (opdelt på type af job) for hvert deltagende land

Varig beskæftigelse –

tilvækst i antallet af job (fuldtidsækvivalenter) i støttemodtagende enheder efter rammeprogram-projekter (opdelt på type af job) for hvert deltagende land

Samlet beskæftigelse –antal direkte og indirekte job, der er skabt, bevaret eller overført i Unionen som følge af formidlingen af rammeprogrammets resultater (opdelt på type job)

–  antal direkte og indirekte job skabt i videnintensive sektorer pr. deltagerland

 

Løftestangseffekt af investeringer i FoI

Saminvestering – omfanget af offentlige og private investeringer, der blev mobiliseret via rammeprogrammets oprindelige investering

Opskalering – omfanget af offentlige og private investeringer, der blev mobiliseret med henblik på at udnytte eller opskalere rammeprogrammets resultater

Bidrag til "3 %-målet" – rammeprogrammets bidrag til EU's fremskridt hen imod målet om 3 % af BNP

Ændring 169
Forslag til forordning
Bilag V – overskrift 4 a (ny)
Indikatorer for virkningsveje for det europæiske forskningsrum
Ændring 170
Forslag til forordning
Bilag V – tabel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

 

Ændring

 

 

Virkninger for det europæiske forskningsrum

Kortfristet

Mellemfristet

Længerefristet

 

Tiltrækning og fastholdelse af talenter i Unionen

Rammeprogram-finansieret mobilitet Indgående og udgående mobilitet eller forskere og innovatorer i og uden for Unionen pr. land

Internationalisering finansieret af rammeprogrammet

- udvikling og deling af udenlandske forskere og innovatorer i alle EFR-lande

—  udvikling i forskningsinstitutioners konnektivitet og netværksaktiviteter, herunder offentlig-private forbindelser

Attraktive FoI-systemer

—  udenlandske investeringer i innovative aktiviteter i Unionen

—  antal patenter i de deltagende lande

—  licensindtægter fra udlandet

 

Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

Deltagelse i rammeprogrammet

—  andel af koordinatorer og deltagere fra lande, der kan omfattes af en udvidelse af deltagerkredsen, pr. del af programmet og pr. instrumenter

—  andel af evaluatorer og bestyrelsesmedlemmer, herunder fra lande, der kan omfattes af en udvidelse af deltagerkredsen, og regioner med lav FoI-performance

Etablering og modernisering af enklaver af ekspertise

FoI-økosystemer af topkvalitet, herunder skal regioner med lav FoI-performance være knudepunkter og drivkræfter bag forandring i deres eget land

 

FoI-kløft

Geografisk koncentration

—  succesrater

—  udnyttelse af EU-finansierede forskningsinfrastrukturer i alle EFR-lande

Strategisk planlægning af EU's finansieringsprogrammer

Synergier og interaktioner mellem rammeprogrammerne og strategierne for intelligent specialisering

Styrkelse af de nationale FoI-systemer

—  forøgelse af finansiering af uafhængig og konkurrencedygtig forsknings- og karriereevalueringssystemer

—  forøgelse af private og nationale offentlige udgifter til FoI

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0401/2018).

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik