Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0401/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0401/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 617kWORD 189k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στόχος της Ένωσης είναι να ενισχύει την επιστημονική και τεχνολογική βάση της, να προωθεί την ανταγωνιστικότητά της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της, και, παράλληλα, να προάγει όλες τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, οι οποίες αποσκοπούν μακροπρόθεσμα στην προώθηση της ειρήνης, των αξιών της Ένωσης και της ευημερίας των λαών της.
(1)  Στόχος της Ένωσης είναι να ενισχύει την επιστημονική αριστεία της και την τεχνολογική βάση στην οποία οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα και προωθούν την ανταγωνιστικότητά της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της, να ενισχύει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και, παράλληλα, να προάγει όλες τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και δεσμεύσεων της Ένωσης, οι οποίες αποσκοπούν μακροπρόθεσμα στην προώθηση της ειρήνης, των αξιών της Ένωσης και της ευημερίας των λαών της·
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για την επίτευξη επιστημονικών, κοινωνιακών και οικονομικών επιπτώσεων κατά την επιδίωξη του γενικού αυτού στόχου, η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία μέσω του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027» (εφεξής το «πρόγραμμα») με στόχο τα εξής: στήριξη της παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής ποιότητας· ενίσχυση των επιπτώσεων της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· στήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από τη βιομηχανία και την κοινωνία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας· προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά· και βελτιστοποίηση της υλοποίησης των επενδύσεων για μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πλαίσιο ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
(2)  Για την επίτευξη επιστημονικών, κοινωνιακών και οικονομικών επιπτώσεων κατά την επιδίωξη του γενικού αυτού στόχου και για τη μεγιστοποίηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των επενδύσεών της στον τομέα ΕΑΚ, η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία μέσω του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027» (εφεξής το «πρόγραμμα») με στόχο τα εξής: στήριξη της παραγωγής, της διάχυσης και της μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής ποιότητας στην Ένωση· ενίσχυση των επιπτώσεων της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, και στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, τη στήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων και αειφόρων λύσεων στη βιομηχανία και την κοινωνία της Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας· Το Πρόγραμμα πρέπει να προωθεί όλες τις μορφές καινοτομίας, να ενισχύει τη διείσδυση καινοτόμων λύσεων στην αγορά και να βελτιστοποιεί την υλοποίηση επενδύσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη συνολικού στόχου 3% του ΑΕΠ της Ένωσης που θα επενδύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ2020. Η επίτευξη του στόχου θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη και από τον ιδιωτικό τομέα να ενσωματώσουν το πρόγραμμα στις δικές τους ενισχυμένες επενδυτικές δράσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για την προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θεωρούνται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της καινοτομίας, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2018 «Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία - Η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον της» (COM(2018)0306).
(3)  Για την προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θεωρούνται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της καινοτομίας, καθώς αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την ταχύτερη και πιο εντατική μετατροπή των ενωσιακών πόρων γνώσης σε καινοτομίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η ανοικτή επιστήμη, η ανοικτή καινοτομία και το άνοιγμα στον κόσμο αποτελούν γενικές αρχές, οι οποίες προσδοκάται ότι θα διασφαλίσουν την αριστεία και τον αντίκτυπο της επένδυσης της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία. Θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης του προγράμματος, ιδίως για τον στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».
(4)  Η συνέχιση της στάσης «ανοικτή επιστήμη, ανοικτή καινοτομία και άνοιγμα στον κόσμο» με παράλληλη διασφάλιση των επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προσδοκάται ότι θα διασφαλίσει την αριστεία και τον αντίκτυπο της επένδυσης της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία και θα ενισχύσει την ικανότητα Ε&Κ όλων των κρατών μελών. Τούτο αναμένεται να οδηγήσει σε ισορροπημένη υλοποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η ανοικτή επιστήμη, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές εκδόσεις και ερευνητικά δεδομένα, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα, τον αντίκτυπο και τα οφέλη της επιστήμης και να επιταχύνει την επέκταση των γνώσεων, καθιστώντας τις περισσότερο αξιόπιστες, αποδοτικές, ακριβείς, εύληπτες από την κοινωνία και ανταποκρινόμενες στις κοινωνιακές προκλήσεις. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι παρέχουν ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις αξιολογούμενες από ομοτίμους, σε ερευνητικά δεδομένα και σε άλλες ερευνητικές εκροές κατά τρόπο ανοικτό που δεν εισάγει διακρίσεις, δωρεάν και όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία διάδοσης, και ότι καθιστούν εφικτή την ευρύτερη δυνατή χρήση και επαναχρησιμοποίησή τους. Θα πρέπει ειδικότερα να δίνεται έμφαση στην υπεύθυνη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές FAIR, δηλαδή την «ευρεσιμότητα», την «προσβασιμότητα», τη «διαλειτουργικότητα» και τη «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης», κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης των σχεδίων διαχείρισης δεδομένων. Κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρονται από το ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης και να συμμορφώνονται περαιτέρω με τις αρχές και πρακτικές της ανοικτής επιστήμης.
(5)  Η ανοικτή επιστήμη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα, τον αντίκτυπο και τα οφέλη της επιστήμης και να επιταχύνει την επέκταση των γνώσεων, καθιστώντας τις περισσότερο αξιόπιστες, αποδοτικές, ακριβείς, εύληπτες από την κοινωνία και ανταποκρινόμενες στις κοινωνιακές προκλήσεις. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι παρέχουν ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις αξιολογούμενες από ομοτίμους, σε ερευνητικά δεδομένα και σε άλλες ερευνητικές εκροές κατά τρόπο ανοικτό που δεν εισάγει διακρίσεις, δωρεάν και όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία διάδοσης, και ότι καθιστούν εφικτή την ευρύτερη δυνατή χρήση και επαναχρησιμοποίησή τους. Όσον αφορά τα ερευνητικά δεδομένα, η αρχή θα πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν πιο ανοικτά, όσο χρειάζεται κλειστά», αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης, λόγω των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εμπιστευτικότητας, ζητημάτων ασφαλείας και άλλων έννομων συμφερόντων. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην υπεύθυνη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές FAIR, δηλαδή την «ευρεσιμότητα», την «προσβασιμότητα», τη «διαλειτουργικότητα» και τη «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης», κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης των σχεδίων διαχείρισης δεδομένων. Κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης και την Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων και να συμμορφώνονται περαιτέρω με τις αρχές και πρακτικές της ανοικτής επιστήμης. Η αμοιβαία ελεύθερη πρόσβαση πρέπει να ενθαρρύνεται στις διεθνείς συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και στις σχετικές συμφωνίες σύνδεσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Οι δικαιούχοι ΜΜΕ ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα μέσα, όπως το γραφείο υποστήριξης των ΜΜΕ σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για την προστασία όσο και για την επιβολή των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) μέσω της παροχής δωρεάν πληροφοριών και υπηρεσιών, με τη μορφή εμπιστευτικών συμβουλών για τη διανοητική ιδιοκτησία και συναφή ζητήματα, καθώς και με την κατάρτιση, την παροχή υλικού και τους διαδικτυακούς πόρους.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η σύλληψη και ο σχεδιασμός του προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας κρίσιμης μάζας υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και με την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συμβάλλει στην επιδίωξη αυτού του στόχου.
(6)  Η σύλληψη και ο σχεδιασμός του προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας κρίσιμης μάζας υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και με την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, με παράλληλη ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των κρατών μελών του προγράμματος, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και τη συμφωνία του Παρισιού. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συμβάλλει στην επιδίωξη αυτού του στόχου.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου ως προς αυτούς τους στόχους και τις προτεραιότητες, καθώς και την κατάρτιση αναθεωρημένων ή νέων προτεραιοτήτων.
(7)  Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων, των προτεραιοτήτων και των δεσμεύσεων της Ένωσης και του προγράμματος, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου ως προς αυτούς τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις, καθώς και την κατάρτιση αναθεωρημένων ή νέων προτεραιοτήτων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Το πρόγραμμα πρέπει να επιδιώκει την εναρμόνιση με χάρτες πορείας και στρατηγικές που ήδη υφίστανται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρεί ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των χρηματοδοτήσεων από τη βάση προς την κορυφή (κατευθυνόμενων από φορείς έρευνας ή καινοτομίας) και των χρηματοδοτήσεων από την κορυφή προς τη βάση (καθοριζόμενων βάσει στρατηγικών προτεραιοτήτων), ανάλογα με τη φύση των κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας που συμμετέχουν, τον τύπο και τον σκοπό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται. Το μείγμα αυτών των παραγόντων θα πρέπει να καθορίζει την επιλογή της προσέγγισης για τα αντίστοιχα μέρη του προγράμματος, τα οποία συμβάλλουν συνολικά στον γενικό και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.
(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρεί ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των χρηματοδοτήσεων από τη βάση προς την κορυφή (κατευθυνόμενων από φορείς έρευνας ή καινοτομίας) και των χρηματοδοτήσεων από την κορυφή προς τη βάση (καθοριζόμενων βάσει στρατηγικών προτεραιοτήτων), ανάλογα με τη φύση των κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας που συμμετέχουν σε όλη την Ένωση, τα ποσοστά επιτυχίας ανά τομέα παρέμβασης, τον τύπο και τον σκοπό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται, την αρχή της επικουρικότητας και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται. Το μείγμα αυτών των παραγόντων θα πρέπει να καθορίζει την επιλογή της προσέγγισης για τα αντίστοιχα μέρη του προγράμματος, τα οποία συμβάλλουν συνολικά στον γενικό και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Σε ορισμένες δράσεις έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να εφαρμοστεί λογική ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων Έρευνας και Καινοτομίας, όπου ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την επιχορήγηση δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη, από τη βάση προς την κορυφή πρόσβαση σε κεφάλαια για μικρές συνεργατικές κοινοπραξίες που καλύπτουν δράσεις από τη βασική έρευνα έως την εφαρμογή στην αγορά.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει όλα τα στάδια της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως στο πλαίσιο συνεργατικών έργων. Η βασική έρευνα αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο και σημαντική προϋπόθεση για την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης να προσελκύει τους καλύτερους επιστήμονες προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος κόμβος αριστείας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Σε συνδυασμό με την καινοτομία, έτσι θα στηριχθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ένωση΄.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη πολυεπιστημονικές, διεπιστημονικές και υπερτομεακές προσεγγίσεις ως απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση μειζόνων επιστημονικών επιτευγμάτων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)
(8δ)  Η δέσμευση με την κοινωνία πρέπει να καλλιεργηθεί με την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία ως οριζόντιο στοιχείο, με στόχο την οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σε όλους τους κοινωνιακούς παράγοντες (ερευνητές, πολίτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, οργανώσεις του τρίτου τομέα, κ.λπ.) να συνεργάζονται καθ’ όλη τη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να ευθυγραμμίζεται καλύτερα η διαδικασία και τα αποτελέσματά της με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι δραστηριότητες έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του πυλώνα «Ανοικτή επιστήμη» θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συγκυρίες της επιστήμης. Η θεματολογία της έρευνας θα πρέπει να καθορίζεται σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Η έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας.
(9)  Οι δραστηριότητες έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του πυλώνα «Ανοικτή επιστήμη αριστείας» θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συγκυρίες της επιστήμης. Η θεματολογία της έρευνας θα πρέπει να καθορίζεται σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και να περιλαμβάνει την έμφαση στην προσέλκυση νέων ταλέντων Ε & Κ και νέων ερευνητών, με παράλληλη ενίσχυση της ΕΚΑ και αποφυγή της διαφυγής εγκεφάλων. Η έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο πυλώνας «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» θα πρέπει να συγκροτηθεί σε ομάδες δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης στους αντίστοιχους τομείς εργασίας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά και σταθερά επίπεδα επιπτώσεων σε σχέση με τους πόρους που διατίθενται. Ο πυλώνας θα ενθαρρύνει τη διεπιστημονική, διατομεακή, διαπολιτική και διασυνοριακή συνεργασία, με στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και, σε αυτό το πλαίσιο, την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της Ένωσης.
(10)  Ο πυλώνας «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» θα πρέπει να συγκροτηθεί σε ομάδες δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης στους αντίστοιχους τομείς εργασίας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά και σταθερά επίπεδα επιπτώσεων για την Ένωση σε σχέση με τους πόρους που διατίθενται. Ο πυλώνας θα ενθαρρύνει τη διεπιστημονική, διατομεακή, διαπολιτική και διασυνοριακή συνεργασία, με στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και των δεσμεύσεων της Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και όπου απαιτείται να αντιμετωπίζει τις κοινωνιακές αλλαγές και, σε αυτό το πλαίσιο, την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της Ένωσης. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα θα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων η έρευνα και ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή, η επίδειξη, και η υποστήριξη των δημόσιων συμβάσεων, της προ-τυποποιητικής έρευνας και του καθορισμού προτύπων, καθώς και της διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει πρωτοποριακό ρόλο στην έρευνα όσον αφορά στρατηγικά καθορισμένες προτεραιότητες.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η πλήρης συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα —σε όλα τα επίπεδα, από τον μεμονωμένο επιχειρηματία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως τις επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας— θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς διαύλους μέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι του προγράμματος, ιδιαίτερα για τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης. Η βιομηχανία θα πρέπει να συμβάλλει στις προοπτικές και τις προτεραιότητες που θα καθορίζονται με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού βάσει της οποίας θα πρέπει να καταρτίζονται τα προγράμματα εργασίας. Η εν λόγω συμμετοχή της βιομηχανίας στις δράσεις θα πρέπει να στηρίζεται σε επίπεδα τουλάχιστον αντίστοιχα του προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 («Ορίζων 2020»).
(11)  Η πλήρης και έγκαιρη συμμετοχή της ενωσιακής βιομηχανίας στο πρόγραμμα —σε όλα τα επίπεδα, από τον μεμονωμένο επιχειρηματία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως τις επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας— θα πρέπει να συνεχιστεί, ιδιαίτερα για τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη, και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικού και ακαδημαϊκού τομέα και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Κ.
__________________
13
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Διαβουλεύσεις με πολλούς συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας, θα πρέπει να συμβάλουν στις προοπτικές και τις προτεραιότητες που θεσπίζονται μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Τούτο θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση περιοδικών στρατηγικών σχεδίων Ε&Κ που θα εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Στη συνέχεια, αυτά τα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν με την κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η βιομηχανία ώστε διατηρήσει ή να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως μέσω επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ των δράσεων του προγράμματος και των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, χωρίς αδικαιολόγητες διαστρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς.
(12)  Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η ενωσιακή βιομηχανία ώστε να διατηρήσει ή να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως μέσω επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) πρόκειται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον πυλώνα ΙΙ «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και θα πρέπει να συνδεθούν περαιτέρω με τις εμβληματικές μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ), ώστε να καταστεί δυνατό τα ερευνητικά έργα να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας. Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να αντανακλούν τη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν ελλείψεις της αγοράς ή ανεπαρκείς επενδύσεις, να προωθούν τις επενδύσεις κατά τρόπο αναλογικό και διαφανή, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και δημόσια απόδοση των επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ των δράσεων του προγράμματος και των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα ΕΚΑ, οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να παρέχονται κίνητρα στην καινοτομία.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» απαιτεί την ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα-πλαίσιο κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Θα πρέπει να προβλέπονται επαρκή μέτρα και δημοσιονομικές πρόνοιες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός μέσου μοναδικού δικαιούχου που θα λειτουργεί πλήρως από τη βάση προς την κορυφή και θα προορίζεται για τις ΜΜΕ που εκτελούν επαυξητική καινοτομία, με ειδικές ανοικτές προσκλήσεις σε όλα τα στάδια του κύκλου καινοτομίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία με ενιαίο τρόπο, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η έννοια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης, θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ, ενώ η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και να καλύπτει ευρύ φάσμα καινοτομιών, όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική καινοτομία. Όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί του ΟΟΣΑ για το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας κατά την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και επίδειξης, όπως και ο ορισμός των τύπων δράσης που διατίθενται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Κατά κανόνα, δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιχορηγήσεις σε δράσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπερβαίνουν το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 8. Το πρόγραμμα εργασίας για δεδομένη πρόσκληση του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» μπορεί ενδεχομένως να προβλέπει επιχορηγήσεις για επικύρωση προϊόντων και εμπορική αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας.
(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία με ενιαίο τρόπο, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η έννοια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης, θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ, ενώ η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και να καλύπτει ευρύ φάσμα καινοτομιών, όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική καινοτομία, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα. Όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί του ΟΟΣΑ για το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα εργασίας για δεδομένη πρόσκληση του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» μπορεί ενδεχομένως να προβλέπει επιχορηγήσεις για επικύρωση προϊόντων και εμπορική αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» [COM(2018)0002), παρέχεται δέσμη συστάσεων για το παρόν πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης, με βάση τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα, καθώς και παρατηρήσεις από τα όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις συστάσεις αυτές περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση πιο φιλόδοξων επενδύσεων με στόχο τα εξής: επίτευξη κρίσιμης μάζας και μεγιστοποίηση των επιπτώσεων· υποστήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας· κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, κυρίως μέσω του προσανατολισμού στις αποστολές, της συμμετοχής των πολιτών και της ευρείας επικοινωνίας· εξορθολογισμό του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος της Ένωσης, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση του εύρους πρωτοβουλιών σύμπραξης και συστημάτων συγχρηματοδότησης· ανάπτυξη περισσότερων και συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, κυρίως με στόχο τη συμβολή στην κινητοποίηση των ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων Ε&Κ ανά την ΕΕ· ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και το περαιτέρω άνοιγμα στη συμμετοχή τρίτων χωρών· και συνέχιση της απλούστευσης με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020».
(14)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» (COM(2018)0002) και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI)), παρέχεται δέσμη συστάσεων για το παρόν πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης, με βάση τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα, καθώς και παρατηρήσεις από τα όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις συστάσεις αυτές περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση πιο φιλόδοξων επενδύσεων με στόχο τα εξής: επίτευξη κρίσιμης μάζας και μεγιστοποίηση των επιπτώσεων· υποστήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας· κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, κυρίως μέσω του προσανατολισμού στις αποστολές, της πλήρους, συνειδητής και έγκαιρης συμμετοχής των πολιτών και της ευρείας επικοινωνίας· εξορθολογισμό του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος της Ένωσης, ούτως ώστε να αξιοποιείται πλήρως δυναμικό Ε&Κ όλων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση του εύρους πρωτοβουλιών σύμπραξης και συστημάτων συγχρηματοδότησης· ανάπτυξη περισσότερων και συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, κυρίως με στόχο τη συμβολή στην κινητοποίηση των ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων Ε&Κ ανά την ΕΕ· καλύτερη συμμετοχή των ερευνητικών υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση –και ιδίως από το ΕΤΠΑ– στα έργα του προγράμματος για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και το περαιτέρω άνοιγμα στη συμμετοχή τρίτων χωρών με ταυτόχρονη εξασφάλιση των ενωσιακών συμφερόντων και της ισόρροπης συμμετοχής όλων των κρατών μελών στο πρόγραμμα· και συνέχιση της απλούστευσης με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020».
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, από τον σχεδιασμό και τον στρατηγικό προγραμματισμό έως την επιλογή έργων, τη διαχείριση, την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τη διακυβέρνηση. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επαναλήψεων και την αύξηση της κινητοποίησης ενωσιακής χρηματοδότησης, επιτρέπεται η μεταφορά δραστηριοτήτων από άλλα προγράμματα σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι μεταφερόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
(15)  Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην έρευνα και την καινοτομία. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό και στη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο ενωσιακών πολιτικών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ευθυγράμμιση των κανόνων και συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, από τον σχεδιασμό και τον στρατηγικό προγραμματισμό έως την επιλογή έργων, τη διαχείριση, την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τη διακυβέρνηση. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επαναλήψεων και την αύξηση της κινητοποίησης ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αιτούντες και τους δικαιούχους, όλα τα είδη συνεργειών θα πρέπει να ακολουθούν την αρχή «μία δράση ακολουθεί μία δέσμη κανόνων»:
—  η μεταφορά δραστηριοτήτων από άλλα προγράμματα, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση Οι μεταφερόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», αλλά θα χρησιμοποιούνται μόνο προς όφελος του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής, κατά περίπτωση, που αποφασίζει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά.
—  θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η συγχρηματοδότηση μιας δράσης από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και ένα άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, χωρίς ωστόσο το ποσό να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα εφαρμόζονται μόνο οι κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και θα πρέπει να αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι·
—  θα πρέπει να χορηγούνται σφραγίδες αριστείας σε όλες τις προτάσεις που έχουν επιτύχει το όριο «αριστείας» στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει στήριξη με εξαίρεση τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για να έχει η χρηματοδότηση της Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στους στόχους πολιτικής της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάπτει ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Στους εταίρους αυτούς περιλαμβάνονται η βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως ιδρύματα που υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω σύμπραξης απ’ ότι μόνον από την Ένωση.
(16)  Για να έχει η χρηματοδότηση της Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στους στόχους και τις δεσμεύσεις πολιτικής της Ένωσης, το πρόγραμμα μπορεί να συνάπτει ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα, με βάση τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού. Στους εταίρους αυτούς περιλαμβάνονται συμφεροντούχοι έρευνας και καινοτομίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κέντρα επάρκειας, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, φορείς επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, κατά περίπτωση, που υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω σύμπραξης απ’ ότι μόνον από την Ένωση.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών συμπράξεων και εταίρων του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τη συγχώνευση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και διασυνοριακών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία που αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεριμνώντας παράλληλα ώστε η ΕΕ να μπορεί να προασπίζει τα συμφέροντά της σε στρατηγικούς τομείς14.
(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών συμπράξεων και εταίρων του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τη συγχώνευση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και διασυνοριακών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία που αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεριμνώντας παράλληλα ώστε η Ένωση να μπορεί να προασπίζει τα συμφέροντά της.
__________________
14 Βλ. π.χ. την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ (COM(2017)0487).
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Έχει αποδειχθεί ότι οι εμβληματικές ΜΑΤ αποτελούν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο, καθώς παρέχουν οφέλη στην κοινωνία μέσω μιας κοινής, συντονισμένης προσπάθειας από την Ένωση και τα κράτη μέλη της, και θα πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη υφιστάμενων εμβληματικών πρωτοβουλιών με αποδεδειγμένα οφέλη.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στις πολιτικές της Ένωσης ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία με βάση τις ανάγκες των πελατών και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις του ΚΚΕρ θα πρέπει να υλοποιούνται με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές ανάγκες των χρηστών του ΚΚΕρ και των πολιτικών της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το ΚΚΕρ θα πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει πρόσθετους πόρους.
(18)  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στις πολιτικές της Ένωσης ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία με βάση τις ανάγκες των πελατών και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις του ΚΚΕρ θα πρέπει να υλοποιούνται με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές ανάγκες των χρηστών του ΚΚΕρ, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις ανάγκες των πολιτικών της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το ΚΚΕρ θα πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει πρόσθετους πόρους.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο πυλώνας «Ανοικτή καινοτομία» θα πρέπει να θεσπίσει σειρά μέτρων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις ανάγκες των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση και την επιτάχυνση ρηξικέλευθων καινοτομιών για ταχεία ανάπτυξη της αγοράς. Θα πρέπει να προσελκύει καινοτόμες εταιρείες με δυνατότητα ταχείας επέκτασης σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης και να προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες επιχορηγήσεις και συνεπενδύσεις, μεταξύ άλλων, με ιδιώτες επενδυτές. Στην επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται ότι θα συμβάλει η σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Ο εν λόγω πυλώνας θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και τα ευρωπαϊκά συστήματα καινοτομίας εν γένει, κυρίως μέσω συμπράξεων συγχρηματοδότησης με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς στήριξης της καινοτομίας.
(19)  Ο πυλώνας «Καινοτόμος Ευρώπη» θα πρέπει να θεσπίσει σειρά μέτρων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις ανάγκες των επιχειρηματιών και της οδηγούμενης από την έρευνα επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση και την επιτάχυνση ρηξικέλευθων καινοτομιών για ταχεία ανάπτυξη της αγοράς καθώς και την προώθηση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ένωσης σε στρατηγικούς τομείς. Θα πρέπει να προσελκύει καινοτόμες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, με δυνατότητα ταχείας επέκτασης σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης και να προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες επιχορηγήσεις και συνεπενδύσεις, μεταξύ άλλων, με ιδιώτες επενδυτές. Στην επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται ότι θα συμβάλει η σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Ο εν λόγω πυλώνας θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), το Σχέδιο Περιφερειακής Καινοτομίας του ΕΙΚΤ και τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας εν γένει, σε ολόκληρη την Ένωση, κυρίως μέσω συμπράξεων συγχρηματοδότησης με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς στήριξης της καινοτομίας, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα πρέπει επίσης να επιτευχθούν με χρηματοδοτικά μέσα και εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του σκελών πολιτικής του Ταμείου InvestEU. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
(20)  Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη στήριξης των επενδύσεων σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου και μη γραμμικές δραστηριότητες, όπως η έρευνα και η καινοτομία, απαιτείται το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και ιδίως το ΕΣΚ, καθώς και το ΕΙΚΤ με τις ΚΓΚ του, να λειτουργούν σε συνέργεια με τα χρηματοδοτικά προϊόντα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του InvestEU. Στο πλαίσιο αυτό, η πείρα που αποκτήθηκε από τα χρηματοδοτικά μέσα που αναπτύχθηκαν δυνάμει του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το InnovFin και η εγγύηση δανείων για τις ΜΜΕ, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για την επίτευξη της εν λόγω στοχευμένης στήριξης, το δε ΕΣΚ θα πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες στρατηγικής συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ούτως ώστε να διαχειρίζεται και να οργανώνει εγκαίρως τις διάφορες δράσεις του.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Το ΕΣΚ, αξιοποιώντας τα μέσα του – Pathfinder και Accelerator – θα πρέπει να επιδιώξει τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν αγορές, καθώς και την υποστήριξη της ταχείας έκτασής τους σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Μέσω της συνεκτικής και εξορθολογισμένης στήριξης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, το ΕΣΚ αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κενού που παρατηρείται σήμερα όσον αφορά τη δημόσια στήριξη και τις ιδιωτικές επενδύσεις για ρηξικέλευθες καινοτομίες. Τα μέσα του ΕΣΚ απαιτούν πρόβλεψη ειδικών νομικών και διαχειριστικών χαρακτηριστικών που θα αντικατοπτρίζουν τους στόχους του, και ιδίως τις δραστηριότητες διείσδυσης στην αγορά.
διαγράφεται
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Μέσω μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, το μέσο Accelerator προσδοκάται ότι θα αποκαταστήσει τη νεκρή ζώνη μεταξύ της έρευνας, της φάσης πριν από τη μαζική διάθεση στην αγορά και της επέκτασης των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο Accelerator θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε έργα με βαθμό τεχνολογικού κινδύνου ή κινδύνου αγοράς τόσο υψηλό ώστε να μην θεωρούνται ικανά να λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση ή να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις από την αγορά. Ως εκ τούτου, το μέσο θα συμπληρώνει το πρόγραμμα InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό …15 ..
(22)  Μέσω μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, το μέσο Accelerator του ΕΣΚ προσδοκάται ότι θα αποκαταστήσει τη νεκρή ζώνη μεταξύ της έρευνας, της φάσης πριν από τη μαζική διάθεση στην αγορά και της επέκτασης των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο Accelerator θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε έργα με βαθμό τεχνολογικού κινδύνου ή κινδύνου αγοράς τόσο υψηλό ώστε να μην θεωρούνται ικανά να λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση ή να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις από την αγορά. Ως εκ τούτου, το μέσο θα συμπληρώνει το πρόγραμμα InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό …15 ..
__________________
__________________
15
15
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Το ΕΙΚΤ, κυρίως μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του, θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας που αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, προωθώντας την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Το ΕΙΚΤ θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία στις δραστηριότητές του και να στηρίζει την ενοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το οικοσύστημα καινοτομίας, ιδίως με: την ώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, την ενθάρρυνση ισχυρών μη επιστημονικού χαρακτήρα συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας· και τον καθορισμό των προσδοκώμενων δεξιοτήτων των μελλοντικών φορέων καινοτομίας, όπως, για παράδειγμα, ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες καινοτομίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Τα προγράμματα στήριξης που προσφέρει το ΕΙΚΤ θα πρέπει να απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΣΚ, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες που προκύπτουν από τις ΚΓΚ του ΕΙΚΤ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δράσεις του ΕΣΚ. Λόγω της εστίασης του ΕΙΚΤ στα οικοσυστήματα καινοτομίας, αυτό υπάγεται σαφώς στον πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία», ωστόσο, ο σχεδιασμός όμως των οικείων ΚΓΚ θα πρέπει να εναρμονίζεται, μέσω της διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, με τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».
(23)  Το ΕΙΚΤ, κυρίως μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του και του Σχεδίου Περιφερειακής Καινοτομίας του ΕΙΚΤ, θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, για την ανάπτυξη μιας συνολικής ενωσιακής ικανότητας για καινοτομία που να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις, προωθώντας την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη, τον κανονισμό ΕΙΚΤ, και το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΚΤ, το ΕΙΚΤ θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία στις δραστηριότητές του και να στηρίζει την ενοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το οικοσύστημα καινοτομίας, ιδίως με: την ώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, την ενθάρρυνση ισχυρών μη επιστημονικού χαρακτήρα συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας· και τον καθορισμό των προσδοκώμενων δεξιοτήτων των μελλοντικών φορέων καινοτομίας, όπως, για παράδειγμα, ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες καινοτομίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Τα προγράμματα στήριξης που προσφέρει το ΕΙΚΤ θα πρέπει να απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΣΚ, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες που προκύπτουν από τις ΚΓΚ του ΕΙΚΤ θα πρέπει να έχουν ταχεία πρόσβαση σε δράσεις του ΕΣΚ. Λόγω της εστίασης του ΕΙΚΤ στα οικοσυστήματα καινοτομίας, αυτό υπάγεται σαφώς στον πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη», ωστόσο, θα πρέπει επίσης να στηρίζει όλους τους άλλους πυλώνες, κατά περίπτωση, ενώ ο σχεδιασμός των οικείων ΚΓΚ θα πρέπει να εναρμονίζεται, μέσω της διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, με τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα». Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις μεταξύ των ΚΓΚ και άλλων μέσων στον ίδιο τομέα, ιδίως άλλων συμπράξεων.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Η εξασφάλιση και η διαφύλαξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται σε μια δεδομένη αγορά θα πρέπει να αποτελεί βασική απαίτηση για την άνθηση της καινοτομίας αιχμής ή της επαναστατικής καινοτομίας ώστε να μπορούν ιδίως οι φορείς καινοτομίας μικρού και μεσαίου μεγέθους να δρέψουν τα οφέλη της επένδυσής τους και να κατακτήσουν μερίδιο της αγοράς.
(24)  Η εξασφάλιση και η διαφύλαξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται σε μια δεδομένη αγορά θα πρέπει να αποτελεί βασική απαίτηση για την άνθηση της καινοτομίας αιχμής ή της επαναστατικής καινοτομίας ώστε να μπορούν ιδίως οι φορείς καινοτομίας μικρού και μεσαίου μεγέθους να δρέψουν τα οφέλη της επένδυσής τους και να κατακτήσουν μερίδιο της αγοράς. Παρομοίως, κάποιος βαθμός ανοίγματος στην κλίμακα καινοτομίας των χρηματοδοτούμενων δράσεων –δηλαδή να απευθύνονται σε μεγάλο δίκτυο δικαιούχων– ενδέχεται να συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση ικανοτήτων των ΜΜΕ, καθώς θα τους παρέχει τα αναγκαία μέσα για να προσελκύουν επενδύσεις και να ακμάζουν.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί και να ενσωματώνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες με βάση το κοινό συμφέρον, τα αμοιβαία οφέλη και τις διεθνείς δεσμεύσεις υλοποίησης των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της αριστείας, της ελκυστικότητας και της οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας του τομέα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως διατυπώνονται στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, και την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Θα πρέπει να ακολουθείται προσέγγιση γενικού ανοικτού χαρακτήρα σε διεθνείς συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων, με κατάλληλη επιλεξιμότητα για τη χρηματοδότηση οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προωθείται η σύνδεση τρίτων χωρών με το πρόγραμμα.
(25)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί και να ενσωματώνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες με βάση το ενωσιακό συμφέρον, και τα αμοιβαία οφέλη και τις διεθνείς δεσμεύσεις υλοποίησης των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της αριστείας της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, της ελκυστικότητας και της οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων, όπως διατυπώνονται στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, και την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Θα πρέπει να ακολουθείται προσέγγιση γενικού ανοικτού χαρακτήρα σε αμοιβαίες διεθνείς συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις διεθνούς συνεργασίας, πρέπει δε να εφαρμόζονται κατάλληλα κριτήρια επιλεξιμότητας, που λαμβάνουν υπόψη διάφορα επίπεδα ικανοτήτων Ε&Κ, για τη χρηματοδότηση οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προωθείται η σύνδεση των τρίτων χωρών με το πρόγραμμα, με στόχο την αμοιβαιότητα και διασφαλίζοντας τα ενωσιακά συμφέροντα και την αυξημένη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στο πρόγραμμα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και τη μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή τους, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον κοινό σχεδιασμό και τη συνδημιουργία υπεύθυνων θεματολογίων και περιεχομένου στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, την προαγωγή της επιστημονικής εκπαίδευσης, την παροχή πρόσβασης του κοινού στην επιστημονική γνώση, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του προγράμματος. Αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί σε όλο το εύρος του προγράμματος και μέσω ειδικών δραστηριοτήτων στο μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να συνοδεύεται από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η στήριξη του προγράμματος από το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει την άρση εμποδίων και την προώθηση συνεργειών μεταξύ της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και των τεχνών, με στόχο την επίτευξη μιας νέας ποιότητας βιώσιμης καινοτομίας.
(26)  Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και τη μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή τους, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον κοινό σχεδιασμό και τη συνδημιουργία υπεύθυνων θεματολογίων και περιεχομένου στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας (ΥΕΚ) που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, την προαγωγή της επιστημονικής εκπαίδευσης, την παροχή πρόσβασης του κοινού στην επιστημονική γνώση, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του προγράμματος. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να παρακολουθούνται.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να υποστηρίζει νέες τεχνολογίες οι οποίες συμβάλλουν στην εξάλειψη εμποδίων στην πρόσβαση και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και τα οποία, συνεπώς, περιορίζουν την ανάπτυξη μιας πραγματικά πολυδεκτικής κοινωνίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)  Με στόχο την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όλα τα μέρη του προγράμματος θα πρέπει να συμβάλλουν στην αισθητή μείωση του χάσματος Ε&Κ, ιδίως με αύξηση της συμμετοχής των χωρών διευρυμένης συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος Ε&Κ, στη διάδοση της επιστημονικής αριστείας, στην ενίσχυση νέων μορφών συνεργασίας στον τομέα Ε&Κ, στη μείωση του κενού αμοιβής μεταξύ των ερευνητών στην Ένωση, στην ανάσχεση της διαφυγής εγκεφάλων, στον εκσυγχρονισμό ορθολογικών οικοσυστημάτων Ε&Κ, και στη διασφάλιση της ισορροπημένης εκπροσώπησης σε επιτροπές αξιολόγησης, ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιστημονικά συμβούλια.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης δικαιούνται ειδικά μέτρα (λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, κοινωνική και οικονομική κατάστασή τους) για την πρόσβαση στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιφερειών σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» (COM(2017)0623) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Απριλίου 2018.
(27)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης δικαιούνται ειδικά μέτρα (λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, κοινωνική και οικονομική κατάστασή τους) για την πρόσβαση στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιφερειών σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» (COM(2017)0623) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Απριλίου 2018 και, όπου είναι δυνατόν, να προωθούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ. Η διάσταση των φύλων θα πρέπει να ενσωματώνεται δεόντως στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας και να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του ερευνητικού κύκλου.
(28)  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, στην αποφυγή των προκαταλήψεων λόγω φύλου, στην επαρκή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και καινοτομίας, στη βελτίωση της εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ίσης αμοιβής όπως αναφέρονται στο άρθρο 141 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, καθώς και στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ερευνητών με αναπηρίες στην έρευνα και καινοτομία.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα της άμυνας, οι λεπτομερείς διατάξεις για την ενωσιακή χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να καθοριστούν στον κανονισμό … για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας16 στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες συμμετοχής για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της άμυνας. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά στις εφαρμογές αμυντικού χαρακτήρα.
(29)  Ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα της άμυνας, οι λεπτομερείς διατάξεις για την ενωσιακή χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να καθοριστούν στον κανονισμό … για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας16 στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες συμμετοχής για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της άμυνας. Παρόλο που θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι συνέργειες ανάμεσα στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με αποφυγή των αλληλοκαλύψεων, οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά στις εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα..
__________________
__________________
16
16 ...
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)  Η διοικητική απλούστευση, και ιδίως η μείωση του διοικητικού φόρτου και των καθυστερήσεων για τους δικαιούχους, θα πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς κατά τον καθορισμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση του προγράμματος.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)
(31β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παραμένει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον ψηφιακό τομέα και να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις για να αξιοποιηθούν οι αυξανόμενες ευκαιρίες των ψηφιακών τεχνολογιών, από τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός σε βασικές ψηφιακές προτεραιότητες.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η παραπομπή κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ: άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου23], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.
(33)  Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η παραπομπή κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ: άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου23], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εν λόγω εδαφών, για την αποτελεσματική συμμετοχή των εδαφών αυτών και τη στήριξη της συνεργασίας και των συνεργειών, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και με τις τρίτες χώρες με τις οποίες γειτονεύουν.
__________________
__________________
23 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
23 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, το πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας, ωστόσο, τις υπέρμετρες ρυθμίσεις και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως στα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την επιτόπια αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος.
(34)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, το πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας, ωστόσο, τις υπέρμετρες ρυθμίσεις και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως στα κράτη μέλη και τους δικαιούχους του προγράμματος. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την επιτόπια αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Θα πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί κανόνες στο σύνολο του προγράμματος με σκοπό την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος, περιλαμβανόμενων της συμμετοχής σε προγράμματα υπό τη διαχείριση φορέων χρηματοδότησης, όπως το ΕΙΚΤ, κοινές επιχειρήσεις ή άλλα σχήματα δυνάμει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ ή της συμμετοχής σε προγράμματα αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ευελιξία ως προς την έγκριση συγκεκριμένων κανόνων, όταν αυτό δικαιολογείται.
(38)  Θα πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές απαιτήσεις στο σύνολο του προγράμματος με σκοπό την εξασφάλιση απλουστευμένων και κοινών εργαλείων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, και ενός συνεκτικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος, περιλαμβανόμενων της συμμετοχής σε προγράμματα υπό τη διαχείριση φορέων χρηματοδότησης, όπως το ΕΙΚΤ, κοινές επιχειρήσεις ή άλλα σχήματα δυνάμει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ ή της συμμετοχής σε προγράμματα αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να είναι δυνατή η έγκριση συγκεκριμένων κανόνων, αλλά οι εξαιρέσεις πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο και να δικαιολογούνται δεόντως.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με τυχόν νομικές υποχρεώσεις, όπως το διεθνές δίκαιο, με τυχόν σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής, όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 201324, καθώς και με αρχές δεοντολογίας, όπως, μεταξύ άλλων, η αποφυγή παραβιάσεων της ακεραιότητας της έρευνας. Κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ και να περιορίζεται η χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων.
(39)  Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με τυχόν νομικές υποχρεώσεις, όπως το διεθνές δίκαιο, με τυχόν σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής, όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 201324, καθώς και με αρχές δεοντολογίας, όπως, μεταξύ άλλων, η αποφυγή παραβιάσεων της ακεραιότητας της έρευνας. Οι γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ και να περιορίζεται η χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων.
__________________
__________________
24 ΕΕ C 205 της 19.7.2013, σ. 9.
24 ΕΕ C 205 της 19.7.2013, σ. 9.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Ακολουθώντας τους στόχους της διεθνούς συνεργασίας κατά τα άρθρα 180 και 186 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να προωθείται η συμμετοχή νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών οργανισμών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Για δράσεις που αφορούν στρατηγικούς πόρους, συμφέροντα, την αυτονομία ή την ασφάλεια της Ένωσης, η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος μπορεί να περιορίζεται μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες συνδεδεμένες ή άλλες τρίτες χώρες, πέραν των νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.
(40)  Ακολουθώντας τους στόχους της διεθνούς συνεργασίας κατά τα άρθρα 180 και 186 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να προωθείται η συμμετοχή νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών οργανισμών, προς το επιστημονικό, κοινωνιακό, οικονομικό και τεχνολογικό συμφέρον της Ένωσης. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Για δράσεις που αφορούν στρατηγικούς πόρους, συμφέροντα, την αυτονομία ή την ασφάλεια της Ένωσης, η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος μπορεί να περιορίζεται μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες συνδεδεμένες ή άλλες τρίτες χώρες, πέραν των νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το κλίμα.
(41)  Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες και κοινωνιακές προκλήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία ανάληψης επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει με το 35% τουλάχιστον των δαπανών του στη στήριξη των στόχων για το κλίμα κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του γενικού στόχου της Ένωσης για ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και τη διάθεση του 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προκειμένου να παρακολουθείται και να επαληθεύεται ο στόχος αυτός, όλες οι δαπάνες που συνδέονται με το κλίμα πρέπει να καταγράφονται, ούτως ώστε να καλύπτονται όλα τα προγράμματα του προϋπολογισμού της ΕΕ και να αντικατοπτρίζονται στα κατάλληλα μέρη των προγραμμάτων εργασίας. Οι εκτιμώμενες δαπάνες τους σε συγκεκριμένες τεχνολογίες στο πλαίσιο της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά ώστε να εξασφαλίζεται διεθνής συγκρισιμότητα. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου [έκθεση 31/2016], οι μηχανισμοί για την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών πρέπει να κάνουν διάκριση εκ των υστέρων μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής κατά την υποβολή εκθέσεων.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Η χρήση ευαίσθητων προϋπαρχόντων στοιχείων ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε ευαίσθητα αποτελέσματα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων εκ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ο χειρισμός εμπιστευτικών δεδομένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών θα πρέπει να διέπεται από ολόκληρη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών των θεσμικών οργάνων, όπως η απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444, που θεσπίζει τις διατάξεις που αφορούν τους κανόνες ασφάλειας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
(43)  Η χρήση ευαίσθητων προϋπαρχόντων στοιχείων ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε ευαίσθητα αποτελέσματα και ερευνητικά δεδομένα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων εκ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ο χειρισμός εμπιστευτικών δεδομένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών θα πρέπει να διέπεται από ολόκληρη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών των θεσμικών οργάνων, όπως η απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444, που θεσπίζει τις διατάξεις που αφορούν τους κανόνες ασφάλειας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Είναι ανάγκη να θεσπιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, τόσο ως γενικός κανόνας ότι στις κοινοπραξίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία νομική οντότητα από κράτος μέλος, όσο και ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου τύπου δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.
διαγράφεται
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδότησης σε συμμετέχοντες σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μορφές συνεισφοράς που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως εφάπαξ ποσά, σταθεροί συντελεστές ή μοναδιαίες δαπάνες, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση.
(45)  Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδότησης σε συμμετέχοντες σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι επιχορηγήσεις θα αποτελούν τον κύριο τύπο χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι άλλες μορφές χρηματοδότησης πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τούτο πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών, σταθερών συντελεστών και κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, όπως προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση. Προτού κριθεί ότι ένα νέο σύστημα επιστροφής δαπανών συνιστά όντως απλούστευση για τους δικαιούχους, θα πρέπει να προηγείται εκτενής και θετική αξιολόγηση.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Τα ποσοστά χρηματοδότησης στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται ως ανώτατα όρια προκειμένου να τηρείται η αρχή της συγχρηματοδότησης.
διαγράφεται
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό κανονισμό, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για ευρύτερη αποδοχή των συνήθων πρακτικών κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι δικαιούχοι στις δαπάνες προσωπικού και τις μοναδιαίες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά.
(47)  Σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό κανονισμό, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για ευρύτερη αποδοχή των συνήθων πρακτικών κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι δικαιούχοι στις δαπάνες προσωπικού και τις μοναδιαίες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά. Η χρήση μοναδιαίου κόστους για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά, η οποία συνδυάζει άμεσες δαπάνες και έμμεσες δαπάνες, θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που θα μπορούσε να επιλέγεται από όλους τους δικαιούχους. Οι δαπάνες που εκτιμώνται μέσω κλειδών κατανομής πρέπει να είναι επιλέξιμες.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Το ισχύον σύστημα επιστροφής των πραγματικών δαπανών προσωπικού θα πρέπει να απλουστευθεί ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση της προσέγγισης αμοιβής βάσει έργου, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και είναι πιο εναρμονισμένη με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
(48)  Το ισχύον σύστημα επιστροφής των πραγματικών δαπανών προσωπικού θα πρέπει να απλουστευθεί ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση της προσέγγισης αμοιβής βάσει έργου, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και είναι πιο εναρμονισμένη με τον δημοσιονομικό κανονισμό, με στόχο να προωθηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ως γενική αρχή και να κλείσει το χάσμα αμοιβών μεταξύ ερευνητών της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι προστατεύουν, εκμεταλλεύονται, διαδίδουν και παρέχουν πρόσβαση σε αυτά τα αποτελέσματα, κατά περίπτωση. Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως σε επίπεδο Ένωσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικαιροποιούν τα σχέδιά τους σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάδοση των οικείων αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της δράσης.
(50)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι προστατεύουν, εκμεταλλεύονται, διαδίδουν και παρέχουν πρόσβαση σε αυτά τα αποτελέσματα, κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των σύννομων συμφερόντων των δικαιούχων και άλλων περιορισμών, όπως κανόνες προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, καθώς και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητα, ή η παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως σε επίπεδο Ένωσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικαιροποιούν τα σχέδιά τους σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάδοση των οικείων αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της δράσης.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)  Θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων του προηγούμενου προγράμματος «Ορίζων 2020» με την ιδιαίτερη έμφασή του στην αριστεία. Οι προτάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να επιλέγονται με βάση την αξιολόγηση που διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί η συνολική συνοχή του χαρτοφυλακίου έργων.
(51)  Θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων του προηγούμενου προγράμματος «Ορίζων 2020» με την ιδιαίτερη έμφασή του στα κριτήρια «αριστεία», «αντίκτυπος» και «ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης». Οι προτάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να επιλέγονται με βάση την αξιολόγηση που διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσει αξιολόγηση από ανώνυμους όπου αρμόζει και να αναλύσει τα αποτελέσματά της προκειμένου να αποφεύγεται η μεροληψία λόγω επιλογής. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες η ανάγκη να διασφαλιστεί η συνολική συνοχή του χαρτοφυλακίου έργων.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)  Θα πρέπει να επιδιώκεται αυξημένη αμοιβαία εμπιστοσύνη σε ελέγχους και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα πρέπει να θεσπίζεται ρητώς σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία διασφάλισης όπως οι έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών.
(52)  Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού σε όλα τα τμήματα του προγράμματος συστηματική αμοιβαία εμπιστοσύνη σε ελέγχους και αξιολογήσεις με άλλα ενωσιακά προγράμματα, με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα πρέπει να θεσπίζεται ρητώς σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία διασφάλισης όπως οι έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Οι ειδικές προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω βραβείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών βραβείων, κατά περίπτωση, τα οποία διοργανώνονται από την Επιτροπή ή φορέα χρηματοδότησης σε συνεργασία με άλλα όργανα της Ένωσης, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.
(53)  Οι ειδικές προκλήσεις στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω βραβείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών βραβείων, κατά περίπτωση, τα οποία διοργανώνονται από την Επιτροπή ή φορέα χρηματοδότησης σε συνεργασία με άλλα όργανα της Ένωσης, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες. Ειδικότερα, θα πρέπει να απονέμονται βραβεία σε έργα που προσελκύουν επιστήμονες από χώρες διευρυμένης συμμετοχής, καθώς και σε επιτυχημένα έργα, με σκοπό την αύξηση της προβολής τους και την αύξηση της προώθησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής βάσει του παρόντος κανονισμού επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών συντελεστών ή μοναδιαίων δαπανών.
(54)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής βάσει του παρόντος κανονισμού επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Τούτο πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, σταθερών συντελεστών ή μοναδιαίων δαπανών.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» («το πρόγραμμα»), και διατυπώνονται οι κανόνες συμμετοχής σε έμμεσες δράσεις του προγράμματος και διάδοσης αυτών.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» («το πρόγραμμα»), και διατυπώνονται οι κανόνες συμμετοχής σε έμμεσες δράσεις του προγράμματος και διάδοσης αυτών και προσδιορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
2.  Καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2027, οι μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
2.  Καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2027, οι μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
3.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με:
3.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με:
α)  το ειδικό πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση …/…/ΕΕ25, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδοτική συνεισφορά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας,
α)  το ειδικό πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση …/…/ΕΕ25, το οποίο περιλαμβάνει το σκεπτικό και τους τομείς παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας,
β)  το ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας που θεσπίζεται με τον κανονισμό …/…/ΕΕ.
β)  το ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας που θεσπίζεται με τον κανονισμό …/…/ΕΕ.
4.  Οι όροι «Ορίζων Ευρώπη», «το πρόγραμμα» και «το ειδικό πρόγραμμα» που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό αφορούν μόνο θέματα σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα που περιγράφεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.
4.  Οι όροι «Ορίζων Ευρώπη», «το πρόγραμμα» και «το ειδικό πρόγραμμα» που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό δεν αφορούν θέματα σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα που περιγράφεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.
4α.   Το ΕΙΚΤ εφαρμόζει το πρόγραμμα σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ και το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΚΤ για την περίοδο 2021-2027 με την επιφύλαξη ότι οποιαδήποτε μελλοντική ΚΓΚ θα περιλαμβάνει, ει δυνατόν, επιπρόσθετους και επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και δεν θα υπονομεύει τους στόχους και τις δεσμεύσεις των υφιστάμενων ΚΓΚ.
__________________
__________________
25
25
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Ορισμοί
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1)  «ερευνητικές υποδομές»: εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες προς χρήση από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας στο αντίστοιχο πεδίο τους. Ο ορισμός αυτός, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, καλύπτει: τον βασικό εξοπλισμό ή τα βασικά όργανα και εργαλεία, εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με τη γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή υποδομές επιστημονικών δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών και κάθε άλλη υποδομή, μοναδικού χαρακτήρα και ανοικτή σε εξωτερικούς χρήστες, που είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ανάλογα με την περίπτωση, οι ερευνητικές υποδομές μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της έρευνας, για παράδειγμα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς παροχής δημόσιας υπηρεσίας και μπορούν να είναι «ενιαίας θέσης», «κατανεμημένες» ή «εικονικές»·
(1)  «ερευνητικές υποδομές»: εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες προς χρήση από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας στο αντίστοιχο πεδίο τους. Ο ορισμός αυτός, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, καλύπτει: τον βασικό εξοπλισμό ή τα βασικά όργανα και εργαλεία ιδιαίτερα εκείνα που υποστηρίζονται από άλλα ταμεία της Ένωσης όπως αναφέρεται στο Παράρτημα IV· τον βασικό εξοπλισμό ή τα βασικά όργανα και εργαλεία, εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με τη γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή υποδομές επιστημονικών δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών και κάθε άλλη υποδομή, μοναδικού χαρακτήρα και ανοικτή σε εξωτερικούς χρήστες, που είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ανάλογα με την περίπτωση, οι ερευνητικές υποδομές μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της έρευνας, για παράδειγμα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς παροχής δημόσιας υπηρεσίας και μπορούν να είναι «ενιαίας θέσης», «κατανεμημένες» ή «εικονικές»·
(2)  «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» έχει την ίδια έννοια με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 και πληροί τους ευνοϊκούς όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]·
(2)  «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» έχει την ίδια έννοια με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 και πληροί τους ευνοϊκούς όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]·
(3)  «ευρωπαϊκή σύμπραξη» πρωτοβουλία στην οποία η Ένωση και εταίροι από τον ιδιωτικό και/ή τον δημόσιο τομέα (π.χ. βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί, οργανισμοί με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων) δεσμεύονται να υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, όπως, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες σχετικές με την υιοθέτηση από την αγορά ή την υιοθέτηση κανόνων και πολιτικών·
(3)  «ευρωπαϊκή σύμπραξη»: πρωτοβουλία στην οποία η Ένωση και εταίροι από τον ιδιωτικό και/ή τον δημόσιο τομέα (π.χ. βιομηχανία, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων των ερευνητικών υποδομών, οργανισμοί με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ιδρυμάτων) όπου αρμόζει δεσμεύονται να υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, όπως, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες δυνάμει των άρθρων 185 και 187 ΣΛΕΕ, και δραστηριότητες σχετικές με την υιοθέτηση από την αγορά ή την υιοθέτηση κανόνων και πολιτικών·
(4)  «ανοικτή πρόσβαση» πρακτική παροχής δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης του τελικού χρήστη σε ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει του προγράμματος, ιδίως σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα·
(4)  «ανοικτή πρόσβαση» πρακτική παροχής δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης του τελικού χρήστη σε ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει του προγράμματος, ιδίως σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα· Όσον αφορά τα ερευνητικά δεδομένα, τα συμφέροντα που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το απόρρητο, η παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα έννομα συμφέροντα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την αρχή «όσο το δυνατόν πιο ανοικτά, όσο χρειάζεται κλειστά» και σύμφωνα με «ισχυρές ρήτρες εξαίρεσης»·
(5)  «αποστολή» χαρτοφυλάκιο δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη μετρήσιμου στόχου, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, και αντίκτυπου για την επιστήμη και την τεχνολογία και/ή την κοινωνία και τους πολίτες που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεμονωμένες δράσεις·
(5)  «αποστολή» χαρτοφυλάκιο δράσεων Ε&Κ που έχουν ως κινητήρια δύναμη την αριστεία και θα μπορούσαν να είναι διομαδικές ή οριζόντιες και οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη μετρήσιμου στόχου, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, και έχουν αντίκτυπο για την επιστήμη και την τεχνολογία, για την κοινωνία, τη χάραξη πολιτικής και/ή τη διπλωματία και τους πολίτες και που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεμονωμένες δράσεις·
(6)  «σύναψη προεμπορικών συμβάσεων» σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνουν καταμερισμό επικινδυνότητας-ωφέλειας υπό συνθήκες αγοράς, και ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται και της διάθεσης εμπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·
(6)  «σύναψη προεμπορικών συμβάσεων» σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνουν καταμερισμό επικινδυνότητας-ωφέλειας υπό συνθήκες αγοράς, και ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται και της διάθεσης εμπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·
(7)  «σύναψη δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων» σύναψη συμβάσεων στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν ως εναρκτήριος πελάτης για καινοτόμα αγαθά ή υπηρεσίες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα εμπορικώς σε ευρεία κλίμακα, και ενδεχομένως περιλαμβάνουν δοκιμές συμμόρφωσης·
(7)  «σύναψη δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων» σύναψη συμβάσεων στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν ως εναρκτήριος πελάτης για καινοτόμα αγαθά ή υπηρεσίες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα εμπορικώς σε ευρεία κλίμακα, και ενδεχομένως περιλαμβάνουν δοκιμές συμμόρφωσης·
(8)  «δικαιώματα πρόσβασης»: δικαιώματα χρήσης αποτελεσμάτων ή προϋπαρχόντων στοιχείων·
(8)  «δικαιώματα πρόσβασης» σημαίνει δικαιώματα χρήσης αποτελεσμάτων ή κεκτημένου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με βάση τον παρόντα κανονισμό·
(9)  «προϋπάρχοντα στοιχεία»: κάθε δεδομένο, τεχνογνωσία ή πληροφορία κάθε μορφής ή είδους, υλικού ή άυλου χαρακτήρα, καθώς και κάθε δικαίωμα, όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που: i) κατέχονταν από δικαιούχους πριν από την προσχώρησή τους στη δράση· ii) έχουν προσδιοριστεί εγγράφως από τους δικαιούχους κατά τον τρόπο που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της·
(9)  «προϋπάρχοντα στοιχεία»: κάθε δεδομένο, τεχνογνωσία ή πληροφορία κάθε μορφής ή είδους, υλικού ή άυλου χαρακτήρα, καθώς και κάθε δικαίωμα, όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που: i) κατέχονταν από δικαιούχους πριν από την προσχώρησή τους στη δράση· και ii) έχουν προσδιοριστεί από τους δικαιούχους σε γραπτή συμφωνία κατά τον τρόπο που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της·
(10)  «διάδοση» η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με πρόσφορο μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από την προστασία ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων), μεταξύ άλλων, μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων σε οποιοδήποτε μέσο·
(10)  «διάδοση» η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με πρόσφορο μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από την προστασία ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων), μεταξύ άλλων, μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων σε οποιοδήποτε μέσο·
(11)  «εκμετάλλευση» η χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο περαιτέρω δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη δράση, ή για την ανάπτυξη, δημιουργία, κατασκευή και διάθεση στην αγορά προϊόντος ή διαδικασίας ή για τη δημιουργία και παροχή υπηρεσίας ή για δραστηριότητες τυποποίησης·
(11)  «εκμετάλλευση» η χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο περαιτέρω δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη δράση, ή, μεταξύ άλλων, εμπορική εκμετάλλευση όπως για την ανάπτυξη, δημιουργία, κατασκευή και διάθεση στην αγορά προϊόντος ή διαδικασίας ή για τη δημιουργία και παροχή υπηρεσίας ή για δραστηριότητες τυποποίησης·
(12)  «δίκαιοι και εύλογοι όροι» οι κατάλληλοι όροι, μεταξύ άλλων ενδεχόμενοι οικονομικοί όροι ή όροι για την ατελή πρόσβαση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της αίτησης πρόσβασης, π.χ. η πραγματική ή η δυνητική αξία των αποτελεσμάτων ή των προϋπαρχόντων στοιχείων στα οποία ζητείται πρόσβαση και/ή το εύρος, η διάρκεια ή άλλα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης εκμετάλλευσης·
(12)  «δίκαιοι και εύλογοι όροι» οι κατάλληλοι όροι, μεταξύ άλλων ενδεχόμενοι οικονομικοί όροι ή όροι για την ατελή πρόσβαση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της αίτησης πρόσβασης, π.χ. η πραγματική ή η δυνητική αξία των αποτελεσμάτων ή των προϋπαρχόντων στοιχείων στα οποία ζητείται πρόσβαση και/ή το εύρος, η διάρκεια ή άλλα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης εκμετάλλευσης·
(13)  «φορέας χρηματοδότησης» φορέας ή οργανισμός, εκτός της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, στον οποίο ο Επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού βάσει του προγράμματος·
(13)  «φορέας χρηματοδότησης» φορέας ή οργανισμός, εκτός της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, στον οποίο ο Επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού βάσει του προγράμματος·
(14)  «διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκής έρευνας» διεθνής οργανισμός του οποίου τα μέλη είναι κατά πλειονότητα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες και ο οποίος έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη·
(14)  «διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκής έρευνας» διεθνής οργανισμός του οποίου τα μέλη είναι κατά πλειονότητα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες και ο οποίος έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη·
(15)  «νομική οντότητα» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού·
(15)  «νομική οντότητα» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού·
(15α)  «χώρες διευρυμένης συμμετοχής»: οι χώρες εκείνες που βρίσκονται κάτω από το διορθωτικό κατώτατο όριο του 70% του μέσου όρου της ΕΕ26α όσον αφορά τον σύνθετο δείκτη Ερευνητικής Αριστείας (ένταση έρευνας και ανάπτυξης, αριστεία της Ε&Τ, ένταση γνώσης της οικονομίας, συνεισφορά των προϊόντων υψηλής και μέσης τεχνολογίας στο εμπορικό ισοζύγιο)·
(16)  «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νομική οντότητα η οποία εκ νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρύθμισης να μην διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη·
(16)  «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νομική οντότητα η οποία εκ νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρύθμισης να μην διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη·
(17)  «εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης» εταιρεία που δεν υπάγεται στον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής27, και διαθέτει έως 3 000 απασχολούμενους όταν ο αριθμός απασχολούμενων υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του τίτλου I του παραρτήματος της εν λόγω σύστασης·
(17)  «εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης» εταιρεία που δεν υπάγεται στον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής27, και διαθέτει έως 3 000 απασχολούμενους όταν ο αριθμός απασχολούμενων υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του τίτλου I του παραρτήματος της εν λόγω σύστασης·
(18)  «αποτελέσματα» υλικά ή άυλα προϊόντα της δράσης, όπως δεδομένα, τεχνογνωσία και πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε είδους, είτε μπορούν να προστατεύονται είτε όχι, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα που συνδέονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
(18)  «αποτελέσματα» υλικά ή άυλα αποτελέσματα της δράσης, όπως δεδομένα, τεχνογνωσία και πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε είδους, είτε μπορούν να προστατεύονται είτε όχι, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα που συνδέονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
(19)  «σφραγίδα αριστείας» πιστοποιημένη σήμανση η οποία υποδεικνύει ότι πρόταση υποβληθείσα στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων υπερέβαινε μεν όλα τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, αλλά δεν ήταν δυνατό να χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων για την εν λόγω πρόσκληση στο πρόγραμμα εργασίας·
(19)  «σφραγίδα αριστείας» πιστοποιημένη σήμανση η οποία υποδεικνύει ότι πρόταση υποβληθείσα στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων υπερέβαινε μεν όλα τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, αλλά δεν ήταν δυνατό να χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων για την εν λόγω πρόσκληση στο πρόγραμμα εργασίας, αν και μπορεί να έχει λάβει στήριξη από άλλες ενωσιακές ή εθνικές πηγές χρηματοδότησης·
(19α)  «στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ»: έγγραφο που εκδίδεται κάθε δύο έτη με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, το οποίο συμπληρώνει το ειδικό πρόγραμμα, και καταρτίζεται μετά από ευρεία διαδικασία πολυσυμμετοχικής διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους συμφεροντούχους του τομέα ΕΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Καθορίζει τις προτεραιότητες, τους μηχανισμούς και τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και τις μορφές υλοποίησης, αποτελώντας έτσι τη βάση για την ανάπτυξη των προγραμμάτων εργασίας. Περιλαμβάνει ιδίως τις αποστολές που έχουν επιλεγεί, τις νέες ή συνεχιζόμενες συμβατικές ή θεσμικές συμπράξεις, τις εμβληματικές μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ) και τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)·
(20)  «πρόγραμμα εργασίας» έγγραφο που εκδίδει η Επιτροπή για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος28 σύμφωνα με το οικείο άρθρο 12 ή ισοδύναμο έγγραφο ως προς το περιεχόμενο και τη δομή που εκδίδεται από φορέα χρηματοδότησης·
(20)  «πρόγραμμα εργασίας» έγγραφο που εκδίδει η Επιτροπή για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος28 σύμφωνα με το οικείο άρθρο 12 ή ισοδύναμο έγγραφο ως προς το περιεχόμενο και τη δομή που εκδίδεται από φορέα χρηματοδότησης·
(21)  «επιστρεπτέα προκαταβολή» το μέρος μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) το οποίο αντιστοιχεί σε δάνειο υπό τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού, χορηγείται όμως απευθείας από την Ένωση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά για σκοπούς κάλυψης των δαπανών για δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε δράση καινοτομίας, και το οποίο πρέπει να επιστραφεί από τον δικαιούχο στην Ένωση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στη σύμβαση όρους·
(21)  «επιστρεπτέα προκαταβολή» το μέρος μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» το οποίο αντιστοιχεί σε δάνειο υπό τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού, χορηγείται όμως απευθείας από την Ένωση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά για σκοπούς κάλυψης των δαπανών για δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε δράση καινοτομίας, και το οποίο πρέπει να επιστραφεί από τον δικαιούχο στην Ένωση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στη σύμβαση όρους·
(22)  «σύμβαση» η συμφωνία που συνάπτει η Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης με νομική οντότητα η οποία υλοποιεί δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά και στηρίζεται από μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του ΕΣΚ·
(22)  «σύμβαση»: η συμφωνία που συνάπτει η Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης με νομική οντότητα η οποία υλοποιεί δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά και στηρίζεται από μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
(23)  «διαβαθμισμένες πληροφορίες» διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, διαβαθμισμένες πληροφορίες κρατών μελών, διαβαθμισμένες πληροφορίες τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί ασφάλειας, καθώς και διαβαθμισμένες πληροφορίες διεθνών οργανισμών με τους οποίους η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ασφάλειας·
(23)  «διαβαθμισμένες πληροφορίες» διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, διαβαθμισμένες πληροφορίες κρατών μελών, διαβαθμισμένες πληροφορίες τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί ασφάλειας, καθώς και διαβαθμισμένες πληροφορίες διεθνών οργανισμών με τους οποίους η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ασφάλειας·
(24)  «συνδυαστική πράξη» ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(24)  «συνδυαστική πράξη» ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(25)  «μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του ΕΣΚ»: μεμονωμένη χρηματοδοτική στήριξη σε δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά η οποία συνίσταται σε ειδικό συνδυασμό επιχορήγησης ή επιστρεπτέας προκαταβολής με επένδυση μετοχικού κεφαλαίου.
(25)  «μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”»: μεμονωμένη χρηματοδοτική στήριξη σε δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά η οποία συνίσταται σε ειδικό συνδυασμό επιχορήγησης ή επιστρεπτέας προκαταβολής με επένδυση μετοχικού κεφαλαίου·
(25α)  «δράση έρευνας και καινοτομίας»: δράση που συνίσταται πρωτίστως σε δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία νέων γνώσεων και/ή στη διερεύνηση της σκοπιμότητας νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή λύσεων. Μπορεί να περιλαμβάνει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και ενοποίηση, δοκιμή και επικύρωση σε πρωτότυπο μικρής κλίμακας σε εργαστήριο ή σε περιβάλλον προσομοίωσης·
(25β)  «δράση καινοτομίας»: δράση που συνίσταται πρωτίστως σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως άμεσο στόχο την παραγωγή σχεδίων και ρυθμίσεων ή σχεδιασμού για νέα/-ες, τροποποιημένα/-ες ή βελτιωμένα/-ες προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες, που ενδεχομένως περιλαμβάνουν κατασκευή πρωτοτύπων, δοκιμή, επίδειξη, πιλοτική εφαρμογή, μεγάλης κλίμακας επικύρωση προϊόντος και αναπαραγωγή στην αγορά·
(25γ)  «έρευνα αιχμής του ΕΣΕ»: ερευνητικές δράσεις υπό την καθοδήγηση κύριου ερευνητή, που φιλοξενούνται από μεμονωμένους ή πολλαπλούς δικαιούχους του ΕΣΕ·
(25δ)  «δράση κατάρτισης και κινητικότητας»: δράση με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών βάσει της κινητικότητας μεταξύ χωρών και, κατά περίπτωση, μεταξύ τομέων ή επιστημονικών κλάδων·
(25ε)  «δράση συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα»: δράση για την παροχή συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί και/ή υλοποιείται από οντότητες που διαχειρίζονται και/ή χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των φορέων χρηματοδότησης της Ένωσης·
(25στ)  «δράση σύναψης προεμπορικών συμβάσεων»: δράση με πρωταρχικό στόχο τη σύναψη προεμπορικών συμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από δικαιούχους που είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς·
(25ζ)  «δράση σύναψης συμβάσεων καινοτόμων λύσεων»: δράση με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με καινοτόμες λύσεις, οι οποίες υλοποιούνται από δικαιούχους που είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς·
(25η)  «δράση συντονισμού και στήριξης»: δράση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης·
(25θ)  «σύναψη δημόσιας σύμβασης»: υλοποίηση μερών του προγράμματος που σχετίζονται με τα στρατηγικά συμφέροντα και την αυτονομία της Ένωσης και διεξαγωγή, για ίδιους σκοπούς της Επιτροπής, διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για μελέτες, προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες·
(25ι)  «συνδεδεμένη οντότητα»: νομική οντότητα που τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο συμμετέχοντα, ή υπό τον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όπως ο συμμετέχων, ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα συμμετέχοντα·
__________________
__________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
26α Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει και, εάν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των χωρών διευρυμένης συμμετοχής στα προγράμματα εργασίας της.
27
27
28 ΕΕ ….
28 ΕΕ ….
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Στόχοι του προγράμματος
Στόχοι του προγράμματος
1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης, να προωθείται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και, μεταξύ άλλων, της βιομηχανίας της, να επιτυγχάνονται οι στόχοι των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και να αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.
1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη επιστημονικού, τεχνολογικού, οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης στο σύνολό της, να ενισχύεται ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και να προωθείται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Η έρευνα και η βιομηχανία υλοποιούν τις στρατηγικές προτεραιότητες και πολιτικές της Ένωσης, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη συνολικής επένδυσης ύψους 3 % του ΑΕΠ στην έρευνα και ανάπτυξη, σύμφωνα με τη δέσμευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
-α)  προώθηση, εξάπλωση και ανάπτυξη της επιστημονικής αριστείας·
α)  στήριξη της δημιουργίας και διάδοσης υψηλής ποιότητας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνολογιών και λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις·
α)  στήριξη της δημιουργίας και διάδοσης υψηλής ποιότητας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνολογιών και λύσεων, με βάση τόσο τη θεμελιώδη όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·
α α)  να τεθεί ως στόχος η σημαντική μείωση του χάσματος Ε & Κ εντός της Ένωσης, ιδίως με αύξηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» εκείνων των κρατών μελών που είχαν χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο·
β)  ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στη βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·
β)  ενίσχυση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας της χρηματοδότησης της ΕΑΚ, του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς και στήριξη της πρόσβασης και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στην κοινωνία και την ευρωπαϊκή βιομηχανία·
γ)  προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά·
γ)  προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας και ενίσχυση της διείσδυσης στην αγορά και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ΕΑΚ ιδίως εντός της Ένωσης·
δ)  βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για μεγαλύτερο αντίκτυπο εντός του ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
δ)  βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για ισχυρότερο και μεγαλύτερο αντίκτυπο και ελκυστικότητα ΕΑΚ του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Διάρθρωση του προγράμματος
Διάρθρωση του προγράμματος
1.  Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη που συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού και των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3:
1.  Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη που συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού και των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3:
(1)  Πυλώνας I «ανοικτή επιστήμη», ο οποίος επιδιώκει τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και υποστηρίζει επίσης τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), απαρτιζόμενος από τις εξής συνιστώσες:
(1)  Πυλώνας Ι «ανοικτή επιστήμη αριστείας» με τις ακόλουθες συνιστώσες:
α)  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ),
α)  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ),
β)  δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
β)  δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
γ)  ερευνητικές υποδομές.
γ)  ερευνητικές υποδομές.
(2)  Πυλώνας II «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ο οποίος επιδιώκει τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και υποστηρίζει επίσης τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), απαρτιζόμενος από τις εξής συνιστώσες:
(2)  Πυλώνας II «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» με τις ακόλουθες συνιστώσες:
α)  ομάδα «Υγεία»,
α)  ομάδα «Υγεία»,
β)  ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία»,
β)  ομάδα «Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία»,
β α)  ομάδα «Ασφαλείς κοινωνίες»
γ)  ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία»,
γ)  ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα»,
δ)  ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»,
δ)  ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»,
ε)  ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι»,
ε)  Ομάδα «Τρόφιμα, φυσικοί πόροι και γεωργία»:
στ)  στ) μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).
στ)  στ) μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).
(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Ανοικτή καινοτομία», ο οποίος επιδιώκει τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και υποστηρίζει επίσης τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), απαρτιζόμενος από τις εξής συνιστώσες:
(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Καινοτόμος Ευρώπη» με τις ακόλουθες συνιστώσες:
α)  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ),
α)  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ),
β)  ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας,
β)  ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας,
γ)  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ).
γ)  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ).
(4)  Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», το οποίο επιδιώκει τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και υποστηρίζει επίσης τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), απαρτιζόμενο από τις εξής συνιστώσες:
(4)  Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις ακόλουθες συνιστώσες:
α)  διάδοση της αριστείας,
α)  εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής σε ολόκληρη την Ένωση,
β)  μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ.
β)  μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ.
2.  Οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι.
2.  Οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Έρευνα στον τομέα της άμυνας
Έρευνα στον τομέα της άμυνας
1.  Οι δραστηριότητες προς διεξαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό …. για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, είναι δραστηριότητες έρευνας αποκλειστικά για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία της αμυντικής βιομηχανίας.
1.  Οι δραστηριότητες προς διεξαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό …. για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, εστιάζονται αποκλειστικά στην έρευνα και τις εφαρμογές στον τομέα της άμυνας, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εδραίωση, την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και την αποφυγή αλληλοκαλύψεων μεταξύ των δύο προγραμμάτων.
2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), με εξαίρεση το παρόν άρθρο, το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 1.
2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), με εξαίρεση το παρόν άρθρο, το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 1.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Υλοποίηση και μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ
Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση και μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση διαχείριση με φορείς χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση διαχείριση με φορείς χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε έμμεσες δράσεις σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις (επιχορηγήσεις λειτουργίας), βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε έμμεσες δράσεις σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις (επιχορηγήσεις λειτουργίας) που θα αποτελέσουν βασικό μέσο χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.
3.  Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις.
3.  Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις.
4.  Οι βασικοί τύποι δράσεων βάσει του προγράμματος καθορίζονται στο παράρτημα II. Όλες οι μορφές χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται με ευελιξία σε όλο το φάσμα των στόχων του προγράμματος, ενώ η χρήση τους καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε στόχου.
4.  Οι βασικοί τύποι δράσεων βάσει του προγράμματος καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα II. Οι μορφές χρηματοδότησης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, χρησιμοποιούνται με ευελιξία σε όλο το φάσμα των στόχων του προγράμματος, ενώ η χρήση τους καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε στόχου.
5.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης άμεσες δράσεις που αναλαμβάνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Εάν οι εν λόγω δράσεις συνεισφέρουν σε πρωτοβουλίες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 185 ή του άρθρου 187 ΣΛΕΕ, η εν λόγω συνεισφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε αυτές τις πρωτοβουλίες.
5.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης άμεσες δράσεις που αναλαμβάνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Εάν οι εν λόγω δράσεις συνεισφέρουν σε πρωτοβουλίες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 185 ή του άρθρου 187 ΣΛΕΕ, η εν λόγω συνεισφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε αυτές τις πρωτοβουλίες.
6.  Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος29 βασίζεται σε διαφανή και στρατηγικό πολυετή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», έπειτα από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και τις μορφές υλοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τα άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης.
6.  Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος29 βασίζεται στα στρατηγικά σχέδια Ε&Κ και είναι σύμφωνη με όλους τους στόχους του προγράμματος όπως εκτίθενται στο άρθρο 3, ύστερα από μια διαδικασία διαφανούς, πολυδεκτικού και στρατηγικού πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»,
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμφεροντούχους του τομέα ΕΑΚ και της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητες συμβουλευτικές ομάδες ειδικών υψηλού επιπέδου σχετικά με τις προτεραιότητες, τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και τις μορφές υλοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο στρατηγικός προγραμματισμός διασφαλίζει την εναρμόνιση με άλλα σχετικά ενωσιακά προγράμματα και αυξάνει τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες με τα εθνικά και τα περιφερειακά χρηματοδοτικά προγράμματα και τις προτεραιότητες στον τομέα της ΕΑΚ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τον ΕΧΕ.
6α.  Το πρόγραμμα προσφέρει σε όλους τους δικαιούχους τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση με ταχύτερο τρόπο. Ορισμένες δράσεις έρευνας και καινοτομίας εφαρμόζουν λογική «ταχείας διεκπεραίωσης της Έρευνας και της Καινοτομίας», όπου ο χρόνος που απαιτείται έως την επιχορήγηση δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη, από τη βάση προς την κορυφή πρόσβαση σε κεφάλαια για μικρές συνεργατικές κοινοπραξίες που καλύπτουν δράσεις από τη βασική έρευνα έως την εφαρμογή στην αγορά. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της προσέγγισης «Επιτάχυνση της Έρευνας και της Καινοτομίας» θα είναι συνεχώς ανοικτές με καταληκτικές ημερομηνίες και θα εφαρμόζονται στα προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο των ομάδων, του ΕΣΚ και του μέρους «εξάπλωση της αριστείας».
7.  Οι δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» υλοποιούνται κυρίως μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ορισμένες εκ των οποίων διοργανώνονται στο πλαίσιο αποστολών και ευρωπαϊκών συμπράξεων.
7.  Οι δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» υλοποιούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ορισμένες εκ των οποίων διοργανώνονται στο πλαίσιο αποστολών και ευρωπαϊκών συμπράξεων, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 39 για τα βραβεία.
8.  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.
9.  Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ανάλογα με την κατάσταση στον σχετικό τομέα έρευνας και καινοτομίας, σε ομάδες αξιολόγησης και σε φορείς όπως ομάδες εμπειρογνωμόνων.
__________________
__________________
29
29
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Αρχές της χρηματοδότησης της ΕΕ και οριζόντια ζητήματα
1.  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται αποκλειστικά σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα Δεν επιτρέπονται μεταφορές πιστώσεων ανάμεσα στο πρόγραμμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.
2.  Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» διασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και προβλέπει, όπου αρμόζει, την ολοκλήρωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
3.  Τα συνεργατικά μέρη του προγράμματος διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ χαμηλότερων και υψηλότερων ΕΤΕ και έτσι καλύπτουν το σύνολο της αλυσίδας αξίας.
4.  Το πρόγραμμα αποβλέπει στην αισθητή μείωση του χάσματος ΕΑΚ εντός της Ένωσης, και προωθεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη στα συνεργατικά έργα. Οι προσπάθειες αυτές αντανακλώνται σε ανάλογα μέτρα από τα κράτη μέλη, με τη στήριξη από ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά κονδύλια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη γεωγραφική ισορροπία, ανάλογα με την κατάσταση στον σχετικό τομέα έρευνας και καινοτομίας, στα χρηματοδοτούμενα έργα, σε ομάδες αξιολόγησης και σε όργανα όπως συμβούλια και ομάδες εμπειρογνωμόνων, χωρίς να υπονομεύονται τα κριτήρια αριστείας.
5.  Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας και αντιμετωπίζει τις αιτίες της μη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ανάλογα με την κατάσταση στον σχετικό τομέα έρευνας και καινοτομίας, σε ομάδες αξιολόγησης και σε άλλους συναφείς συμβουλευτικούς φορείς όπως συμβούλια και ομάδες εμπειρογνωμόνων.
6.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνεχή διοικητική απλούστευση και μείωση της επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.
7.  Η διάσταση του κλίματος ενσωματώνεται δεόντως στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας και εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του ερευνητικού κύκλου.
8.  Το πρόγραμμα παρέχει, κατά περίπτωση, κοινωνική δέσμευση για την καλύτερη ευθυγράμμιση της διαδικασίας της Ε & Κ και των αποτελεσμάτων της με τις αξίες και τις ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας δραστηριότητες επιστημονικής δέσμευσης και επιστημονικής εκπαίδευσης, και με την από κοινού δημιουργία και σχεδιασμό επιστημονικών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό προτεραιοτήτων Ε & Κ·
9.  Το πρόγραμμα εξασφαλίζει διαφάνεια και λογοδοσία της δημόσιας χρηματοδότησης σε έργα έρευνας και καινοτομίας διασφαλίζοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον.
10.  H Επιτροπή ή οι σχετικοί χρηματοδοτικοί φορείς εξασφαλίζουν ότι παρέχονται σε όλους τους δυνητικούς συμμετέχοντες επαρκείς κατευθυντήριες γραμμές και πληροφόρηση κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ιδίως όσον αφορά την ισχύουσα πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Αποστολές
Αποστολές
1.  Οι αποστολές προγραμματίζονται υπό τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», επιτρέπεται όμως να επωφελούνται και από δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων μερών του προγράμματος.
1.  Οι αποστολές προγραμματίζονται υπό τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», επιτρέπεται όμως να επωφελούνται και από δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων μερών του προγράμματος καθώς και από δράσεις που επιτελούνται δυνάμει άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, με βάση τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
2.  Οι αποστολές διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ειδικού προγράμματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.
2.  Το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι προθεσμίες των αποστολών, καθώς και η εφαρμογή τους προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδια Ε&Κ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του προγράμματος πλαισίου και στο άρθρο 5 του ειδικού προγράμματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.
2α.  Κατά τα πρώτα δύο έτη του προγράμματος, 10 % κατ’ ανώτατο όριο του ετήσιου προϋπολογισμού του πυλώνα ΙΙ προγραμματίζεται μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την εκτέλεση των αποστολών. Για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος, και μόνο μετά από θετική αξιολόγηση της διαδικασίας επιλογής και διαχείρισης των αποστολών, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί. Το συνολικό μερίδιο του προϋπολογισμού που προορίζεται για τις αποστολές προσδιορίζεται στα στρατηγικά σχέδια Ε&Κ.
2β.  Πλήρης αξιολόγηση των αποστολών που καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής, τη διακυβέρνηση, τον διορισμό διοικητικού συμβουλίου και τις προκαταρκτικές ενέργειές του, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αντίστοιχα μετρήσιμα ορόσημα τους. Οι συστάσεις που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη πριν από τον προγραμματισμό νέων αποστολών ή πριν από τη συνέχιση, την περάτωση ή τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων αποστολών.
3.  Οι αποστολές:
3.  Οι αποστολές:
α)  έχουν σαφή προστιθέμενη αξία της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης·
α)  έχουν σαφή προστιθέμενη αξία της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων, των στόχων και των δεσμεύσεων της Ένωσης·
αα)  είναι χωρίς αποκλεισμούς, ενθαρρύνουν την ευρεία συμμετοχή και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή διαφόρων κατηγοριών συμφεροντούχων, προσφέρουν δε αποτελέσματα ΕΑΚ που ωφελούν όλα τα κράτη μέλη·
β)  είναι φιλόδοξες, αποτελούν πηγή έμπνευσης και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την κοινωνία και την οικονομία·
β)  είναι φιλόδοξες, αποτελούν πηγή έμπνευσης και παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την κοινωνία, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη διπλωματία, το περιβάλλον και την οικονομία·
γ)  έχουν σαφή κατεύθυνση και είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και χρονικά προσδιορισμένες·
γ)  έχουν σαφή κατεύθυνση και είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και χρονικά προσδιορισμένες·
δ)  είναι εστιασμένες σε φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας·
δ)  επιλέγονται με διαφάνεια και είναι εστιασμένες σε φιλόδοξες, προσανατολισμένες στην αριστεία αλλά ρεαλιστικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης·
δα)  περιλαμβάνουν ένα στοιχείο επείγουσας ανάγκης σχετικά με τους στόχους της αποστολής, έχουν το αναγκαίο πεδίο εφαρμογής, την κλίμακα και την ευρεία κινητοποίηση των πόρων που απαιτούνται, και εστιάζονται αποκλειστικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της αποστολής·
ε)  κινητοποιούν διεπιστημονικές, διατομεακές και πολυπαραγοντικές δραστηριότητες·
ε)  κινητοποιούν διεπιστημονικές (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών), διατομεακές και πολυπαραγοντικές δραστηριότητες·
στ)  είναι ανοικτές σε πολλαπλές λύσεις από τη βάση προς την κορυφή.
στ)  είναι ανοικτές σε πολλαπλές λύσεις από τη βάση προς την κορυφή.
στα)  επιτυγχάνουν συνέργειες με διαφανή τρόπο με άλλα προγράμματα της Ένωσης, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού συμμετοχής εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
1.  Η Επιτροπή συγκροτεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙΙ «Καινοτόμος Ευρώπη» που έχουν σχέση με το ΕΣΚ. Το ΕΣΚ λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: έμφαση στη ρηξικέλευθη και ανατρεπτική καινοτομία, αυτονομία, ικανότητα ανάληψης κινδύνων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.
2.  Το ΕΣΚ είναι ανοικτό σε όλους τους τύπους δημιουργών καινοτομίας, από ιδιώτες μέχρι πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και από μεμονωμένους δικαιούχους μέχρι πολυεπιστημονικές κοινοπραξίες. Τουλάχιστον το 70% του προϋπολογισμού του ΕΣΚ διατίθεται για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΚ και τα χαρακτηριστικά διαχείρισής του ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) ...[ειδικό πρόγραμμα] και τα παραρτήματά της.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Ευρωπαϊκές συμπράξεις
Ευρωπαϊκές συμπράξεις
1.  Ορισμένα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων. Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκές συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τις εξής μορφές:
1.  Ορισμένα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων. Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκές συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τις εξής μορφές:
α)  συμμετοχή σε συμπράξεις που συστήνονται με βάση μνημόνια συμφωνίας και/ή συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, όπου προσδιορίζονται οι στόχοι της σύμπραξης, οι σχετικές δεσμεύσεις των εταίρων για χρηματοδοτικές συνεισφορές και/ή συνεισφορές σε είδος, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων και επιπτώσεων, καθώς και τα αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν. Στις εν λόγω συμπράξεις προβλέπεται επίσης σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται από τους εταίρους και από το πρόγραμμα (ευρωπαϊκές συμπράξεις κοινού προγραμματισμού)·
α)  συμμετοχή σε συμπράξεις που συστήνονται με βάση μνημόνια συμφωνίας και/ή συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, όπου προσδιορίζονται οι στόχοι της σύμπραξης, οι σχετικές δεσμεύσεις των εταίρων για χρηματοδοτικές συνεισφορές και/ή συνεισφορές σε είδος, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων και επιπτώσεων, καθώς και τα αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν. Στις εν λόγω συμπράξεις προβλέπεται επίσης σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται από τους εταίρους και από το πρόγραμμα (ευρωπαϊκές συμπράξεις κοινού προγραμματισμού)·
β)  συμμετοχή και χρηματοδοτική συνεισφορά σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, βασιζόμενων στη δέσμευση των εταίρων για χρηματοδοτικές συνεισφορές και συνεισφορές σε είδος και την ενοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων των εταίρων μέσω δράσης συγχρηματοδότησης προγράμματος (συγχρηματοδοτούμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις)·
β)  συμμετοχή και χρηματοδοτική συνεισφορά σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, βασιζόμενων στη δέσμευση των εταίρων για χρηματοδοτικές συνεισφορές και συνεισφορές σε είδος και την ενοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων των εταίρων μέσω δράσης συγχρηματοδότησης προγράμματος (συγχρηματοδοτούμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις)·
γ)  συμμετοχή και χρηματοδοτική συνεισφορά σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αναλαμβάνονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 ΣΛΕΕ ή από φορείς που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ, όπως κοινές επιχειρήσεις, ή από κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΚΤ σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ΕΙΚΤ] (θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις). Οι εν λόγω συμπράξεις εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλες μορφές ευρωπαϊκών συμπράξεων δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τους στόχους ή δεν θα παρήγαγαν τις απαραίτητες προσδοκώμενες επιπτώσεις, και μόνον όταν αυτό δικαιολογείται από μακροπρόθεσμη προοπτική και υψηλό βαθμό ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής διαχείρισης όλων των χρηματοδοτικών συνεισφορών.
γ)  συμμετοχή και χρηματοδοτική συνεισφορά και/ή συνεισφορά σε είδος σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αναλαμβάνονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 ΣΛΕΕ ή από φορείς που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ, όπως κοινές επιχειρήσεις, ή από κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΚΤ σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ΕΙΚΤ] (θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις). Οι εν λόγω συμπράξεις εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλες μορφές ευρωπαϊκών συμπράξεων δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τους στόχους ή δεν θα παρήγαγαν τις απαραίτητες προσδοκώμενες επιπτώσεις, και μόνον όταν αυτό δικαιολογείται από μακροπρόθεσμη προοπτική και υψηλό βαθμό ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής διαχείρισης όλων των χρηματοδοτικών συνεισφορών.
2.  Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις:
2.  Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις:
α)  συστήνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεσματικότερα από την Ευρώπη μεμονωμένα·
α)  συστήνονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεσματικότερα σε σύγκριση με άλλα τμήματα του προγράμματος πλαισίου·
β)  τηρούν τις αρχές της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης, της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, του αντίκτυπου, των αποτελεσμάτων μόχλευσης, της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, της ευελιξίας, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας με πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·
β)  τηρούν τις αρχές της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης, της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, του αντίκτυπου, των ισχυρών αποτελεσμάτων μόχλευσης, της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης και/ή της δέσμευσης σε είδος όλων των εμπλεκόμενων μερών, της ευελιξίας, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας με πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·
γ)  είναι χρονικά προσδιορισμένες και προβλέπουν όρους για την σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος.
γ)  είναι χρονικά προσδιορισμένες και προβλέπουν όρους για την σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος.
2α.  Όλες οι συμπράξεις καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια Ε&Κ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ του προγράμματος πλαισίου και στο παράρτημα Ι του ειδικού προγράμματος, πριν τεθούν σε εφαρμογή σε προγράμματα εργασίας ή σχέδια εργασίας.
Στο παράρτημα III προβλέπονται οι διατάξεις και τα κριτήρια για την επιλογή, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη σταδιακή κατάργηση των ευρωπαϊκών συμπράξεων.
Στο παράρτημα III προβλέπονται οι διατάξεις και τα κριτήρια για την επιλογή, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη σταδιακή κατάργηση των ευρωπαϊκών συμπράξεων.
Τροπολογίες 71 και 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 94 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), στο οποίο προστίθεται το ποσό για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), όπως προβλέπεται στον κανονισμό…. για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 120 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), στο οποίο προστίθεται το ποσό για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), όπως προβλέπεται στον κανονισμό…. για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού της παραγράφου 1 πρώτη ημιπερίοδος έχει ως εξής:
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού της παραγράφου 1 πρώτη ημιπερίοδος έχει ως εξής:
α)  25 800 000 000 EUR για τον πυλώνα I «Ανοικτή επιστήμη» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
α)  27,42% για τον πυλώνα I «Ανοικτή επιστήμη αριστείας» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
(1)  16 600 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας,
(1)  17,64% για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας,
(2)  6 800 000 000 EUR για δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»,
(2)  7,23% για δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»,
(3)  2 400 000 000 EUR για ερευνητικές υποδομές,
(3)  2,55% για ερευνητικές υποδομές,
β)  52 700 000 000 EUR για τον πυλώνα II «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
β)  55,48% για τον πυλώνα II «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
(1)  7 700 000 000 EUR για την ομάδα «Υγεία»,
(1)  8,16% για την ομάδα «Υγεία»,
(2)  2 800 000 000 EUR για την ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία»,
(2)  2,50% για την ομάδα «Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία»,
(2α)  2,00% για την ομάδα «Ασφαλείς κοινωνίες»,
(3)  15 000 000 000 EUR για την ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία»,
(3)  15,94% για την ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα»,
(4)  15 000 000 000 EUR για την ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»,
(4)  15,84% για την ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»,
(5)  10 000 000 000 EUR για την ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι»,
(5)  9,00% για την ομάδα «Τρόφιμα, φυσικοί πόροι και γεωργία»:
(6)  2 200 000 000 EUR για τις μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ),
(6)  2,04% για τις μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ),
γ)  13 500 000 000 EUR για τον πυλώνα III «Ανοικτή καινοτομία» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
γ)  12,71% για τον πυλώνα III «Καινοτόμος Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
(1)  10 500 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ποσού έως και 500 000 000 EUR για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας,
(1)  8,71% για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), συμπεριλαμβανομένου ποσοστού έως και 0,53% για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας,
(2)  3 000 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ),
(2)  4% για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ),
δ)  2 100 000 000 EUR για το μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:
δ)  4,29% για το μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις ακόλουθες συνιστώσες:
(1)  1 700 000 000 EUR για «διάδοση της αριστείας»,
(1)  4,00% για εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής σε ολόκληρη την Ένωση,
(2)  400 000 000 EUR για «μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ».
(2)  0,39% για μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ.
3.  Προκειμένου να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, να παρεκκλίνει από τα ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 έως 10 % κατ’ ανώτατο όριο. Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο 6 του παρόντος άρθρου, ούτε από το συνολικό ποσό που προβλέπεται για το μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» στην παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.
3.  Προκειμένου να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, να παρεκκλίνει από τα ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 έως 10% κατ’ ανώτατο όριο, περιλαμβανομένης της διάθεσης των εισφορών από συνδεδεμένες χώρες.
3α.  Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της Ένωσης για ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και για διάθεση του 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης προς υποστήριξη των στόχων για το κλίμα, οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος συμβάλλουν τουλάχιστον κατά το 35 % των δαπανών του προγράμματος σε στόχους σχετικούς με το κλίμα, κατά περίπτωση.
3β.  Τουλάχιστον 2,5 δισεκ. ευρώ προορίζονται για επιχορηγήσεις για επαυξητική καινοτομία σε ΜΜΕ, σύμφωνα με το μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 43α του παρόντος κανονισμού και στο παράρτημα Ι της απόφασης.
3γ.  Το 45 % του προϋπολογισμού της ομάδας «Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία» στηρίζει την έρευνα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης, περιλαμβάνει δε 300 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νέφους πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του ειδικού προγράμματος κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3δ.  Τουλάχιστον ποσό 1 δισ. ευρώ προορίζεται για την κβαντική έρευνα στο πλαίσιο του ομάδας «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ.
4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτη ημιπερίοδος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τους ελέγχους, τους λογιστικούς ελέγχους, την αξιολόγηση, καθώς και άλλες δραστηριότητες και δαπάνες που απαιτούνται για την διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως, μεταξύ άλλων, όλες οι διοικητικές δαπάνες, και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις μελέτες, τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, στον βαθμό που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, τα εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος.
4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτη ημιπερίοδος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τους ελέγχους, τους λογιστικούς ελέγχους, την αξιολόγηση, καθώς και άλλες δραστηριότητες και δαπάνες που απαιτούνται για την διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως, μεταξύ άλλων, όλες οι διοικητικές δαπάνες, και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Οι εν λόγω δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού ποσού του προγράμματος. Μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις μελέτες, τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, στον βαθμό που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, τα εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος.
5.  Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
5.  Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
6.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις άνω του ενός οικονομικού έτους μπορούν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.
6.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις άνω του ενός οικονομικού έτους μπορούν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.
7.  Με την επιφύλαξη του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας θα είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.
7.  Με την επιφύλαξη του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας θα είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.
8.  Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση και μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) XX […κανονισμός περί κοινών διατάξεων] μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφέρονται στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
9.  Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιείται σε συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης. Στο παράρτημα IV παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτά δεδομένα
Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτά δεδομένα
1.  Διασφαλίζεται ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που απορρέουν από έρευνα χρηματοδοτούμενη βάσει του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3. Διασφαλίζεται ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με την αρχή «ανοικτή στο μέτρο του δυνατού, κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου». Ενθαρρύνεται η ανοικτή πρόσβαση σε άλλα ερευνητικά αποτελέσματα.
1.  Διασφαλίζεται ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που απορρέουν από έρευνα χρηματοδοτούμενη βάσει του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3. Διασφαλίζεται ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με την αρχή «ανοικτή στο μέτρο του δυνατού, κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου».
1α.  Η ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης λόγω του οικονομικού συμφέροντος της Ένωσης, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας, των προβλημάτων ασφαλείας και άλλων έννομων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτοεξαίρεσης. Τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων κατά τη διάρκεια του έργου θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
1β.  Ενθαρρύνεται διεθνώς η αμοιβαία ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα και τα βιομηχανικά συμφέροντα της ΕΕ. Ειδικότερα, ενθαρρύνεται η αμοιβαία ανοικτή πρόσβαση που προβλέπεται σε όλες τις συμφωνίες σύνδεσης και στις συμφωνίες επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από φορείς χρηματοδότησης επιφορτισμένους με την έμμεση διαχείριση του προγράμματος.
2.  Εξασφαλίζεται υπεύθυνη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές FAIR, δηλαδή την «ευρεσιμότητα», την «προσβασιμότητα», τη «διαλειτουργικότητα» και τη «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης».
2.  Εξασφαλίζεται υπεύθυνη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές FAIR, δηλαδή την «ευρεσιμότητα», την «προσβασιμότητα», τη «διαλειτουργικότητα» και τη «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης» των δεδομένων.
3.  Προωθούνται πρακτικές ανοικτής επιστήμης πέραν της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικά αποτελέσματα και της υπεύθυνης διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων.
3.  Προωθούνται πρακτικές ανοικτής επιστήμης πέραν της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές δημοσιεύσεις και της υπεύθυνης διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Συμπληρωματική και συνδυασμένη χρηματοδότηση
Συμπληρωματική, συνδυασμένη και σωρευτική χρηματοδότηση
1.   Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» υλοποιείται σε συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, ενώ επιδιώκεται παράλληλα η μέγιστη διοικητική απλούστευση. Στο παράρτημα IV παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ισχύει ενιαίο σύνολο κανόνων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για συγχρηματοδοτούμενη δράση ΕΑΚ.
Οι δράσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα σωρευτικά συγκριτικά κριτήρια:
2.   Η σφραγίδα αριστείας απονέμεται σε όλα τα μέρη του προγράμματος. Οι δράσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα σωρευτικά συγκριτικά κριτήρια:
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
β)  συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
β)  συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
επιτρέπεται στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει τη στήριξη.
επιτρέπεται να στηρίζονται από εθνικά ή περιφερειακά ταμεία, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη αίτηση και αξιολόγηση και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Με εξαίρεση τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει τη στήριξη.
2α.   Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) XX [... κανονισμός περί κοινών διατάξεων], η διαχειριστική αρχή δύναται, σε εθελοντική βάση, να ζητήσει τη μεταφορά μέρους των κονδυλίων τους στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι μεταφερόμενοι πόροι διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες του «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω μεταφερόμενες πιστώσεις προορίζονται αποκλειστικά για προγράμματα και/ή έργα που θα υλοποιηθούν στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια, κατά περίπτωση, από την οποία προέρχονται.
2β.   Με προηγούμενη έγκριση των αιτούντων, η Επιτροπή περιλαμβάνει τα κονδύλια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στο σύστημα πληροφόρησης για τα επιλεγμένα σχέδια, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και να μπορούν οι χρηματοδοτικές αρχές να χρηματοδοτούν τις επιλεγμένες δράσεις.
Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
1.  Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη σύνδεση με τις ακόλουθες τρίτες χώρες:
1.  Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη σύνδεση με τις ακόλουθες τρίτες χώρες:
α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·
α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·
β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·
β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·
γ)  τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·
γ)  τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·
δ)  τρίτες χώρες και εδάφη που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
δ)  τρίτες χώρες και εδάφη που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
i.  διαθέτουν ικανοποιητικές ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·
i.  διαθέτουν ικανοποιητικές ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·
ii.  είναι προσηλωμένες στην οικονομία της ανοιχτής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πλαισιωμένης από δημοκρατικούς θεσμούς·
ii.  είναι προσηλωμένες στην οικονομία της ανοιχτής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλαισιωμένης από δημοκρατικούς θεσμούς·
iii.  προωθούν ενεργά πολιτικές για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών.
iii.  προωθούν ενεργά πολιτικές για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών.
Η σύνδεση με το πρόγραμμα για κάθε τρίτη χώρα που αναφέρεται στο στοιχείο δ) συνάδει με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε κάθε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:
Η πλήρης ή μερική σύνδεση με το πρόγραμμα για κάθε τρίτη χώρα που αναφέρεται στο στοιχείο δ) βασίζεται σε αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν για την Ένωση. Ειδικότερα, είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε κάθε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:
–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·
–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·
–   παρέχει το δικαίωμα συντονισμού μιας δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι ωφελεί την Ένωση και ότι διασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·
–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα επιμέρους (υπο-)προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
–  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.
–  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
2.  Στο πεδίο σύνδεσης κάθε τρίτης χώρας με το πρόγραμμα συνυπολογίζεται ο στόχος της επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση μέσω της καινοτομίας. Αντιστοίχως, μέρη του προγράμματος μπορούν να μην συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία σύνδεσης συγκεκριμένης χώρας, εξαιρουμένων των μελών του ΕΟΧ, των υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων.
2.  Στο πεδίο σύνδεσης κάθε τρίτης χώρας με το πρόγραμμα συνυπολογίζεται ο στόχος της επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση μέσω της καινοτομίας και της αποφυγής της διαφυγής εγκεφάλων από την Ένωση. Αντιστοίχως, μέρη του προγράμματος με μοναδικό δικαιούχο, ιδίως τα αφιερωμένα σε ιδιωτικές οντότητες, μπορούν να μην συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία σύνδεσης συγκεκριμένης χώρας, εξαιρουμένων των μελών του ΕΟΧ, των υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων.
3.  Κατά περίπτωση, στη συμφωνία σύνδεσης προβλέπεται η συμμετοχή νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση σε ισοδύναμα προγράμματα συνδεδεμένων χωρών σύμφωνα με τους οικείους προβλεπόμενους όρους.
3.  Κατά περίπτωση, στη συμφωνία σύνδεσης προβλέπεται και εφαρμόζεται η αμοιβαία συμμετοχή νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση σε ισοδύναμα προγράμματα συνδεδεμένων χωρών σύμφωνα με τους οικείους προβλεπόμενους όρους.
4.  Οι όροι για τον καθορισμό του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς εξασφαλίζουν την αυτόματη διόρθωση τυχόν σημαντικών ανισορροπιών σε σύγκριση με το ποσό που λαμβάνουν οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη συνδεδεμένη χώρα μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα, λαμβανομένων υπόψη των δαπανών διαχείρισης, εκτέλεσης και λειτουργίας του προγράμματος.
4.  Οι όροι της συμφωνίας σύνδεσης για τον καθορισμό του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς εξασφαλίζουν την αυτόματη διόρθωση, κάθε δύο χρόνια, τυχόν ανισορροπιών σε σύγκριση με το ποσό που λαμβάνουν οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη συνδεδεμένη χώρα μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα, λαμβανομένων υπόψη των δαπανών διαχείρισης, εκτέλεσης και λειτουργίας του προγράμματος.
4α.  Οι συνεισφορές όλων των συνδεδεμένων χωρών περιλαμβάνονται στα σχετικά μέρη του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού των μερών αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, έκθεση σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε μέρους του προγράμματος, προσδιορίζοντας κάθε μία από τις συνδεδεμένες χώρες, τις επιμέρους συνεισφορές και το δημοσιονομικό τους ισοζύγιο.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος
Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες δράσεις και δεοντολογικές αρχές
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Δεοντολογία
Δεοντολογία
1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.
1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
2.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση υποβάλλουν:
2.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση υποβάλλουν:
α)  αυτοαξιολόγηση δεοντολογίας στην οποία προσδιορίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα προβλέψιμα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον στόχο, την υλοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 συνοδευόμενη από περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτή θα διασφαλίζεται·
α)  αυτοαξιολόγηση δεοντολογίας στην οποία προσδιορίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα προβλέψιμα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον στόχο, την υλοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 συνοδευόμενη από περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτή θα διασφαλίζεται·
β)  επιβεβαίωση συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας που δημοσιεύθηκε από τις «All European Academies» (Όλες οι Ευρωπαϊκές Ακαδημίες) και επιβεβαίωση ότι δεν θα διενεργηθεί καμία δραστηριότητα που αποκλείεται από χρηματοδότηση·
β)  επιβεβαίωση συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας που δημοσιεύθηκε από τις «All European Academies» (Όλες οι Ευρωπαϊκές Ακαδημίες) και επιβεβαίωση ότι δεν θα διενεργηθεί καμία δραστηριότητα που αποκλείεται από χρηματοδότηση·
γ)  για δραστηριότητες που διενεργούνται εκτός της Ένωσης, επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες θα επιτρέπονταν σε κράτος μέλος· και
γ)  για δραστηριότητες που διενεργούνται εκτός της Ένωσης, επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες θα επιτρέπονταν σε κράτος μέλος· και
δ)  για δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών, καθώς και λεπτομερή στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων που θα χορηγηθούν πριν από την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων.
δ)  για δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών, καθώς και λεπτομερή στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων που θα χορηγηθούν πριν από την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων.
3.  Οι προτάσεις ελέγχονται συστηματικά με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων που εγείρουν πολύπλοκα ή σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα και την υποβολή τους σε αξιολόγηση δεοντολογίας. Η αξιολόγηση δεοντολογίας διενεργείται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης. Για δράσεις που αφορούν τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων ή ανθρώπινων εμβρύων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια αξιολόγησης δεοντολογίας. Οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας. Η Επιτροπή και οι φορείς χρηματοδότησης διασφαλίζουν στο μέτρο του εφικτού τη διαφάνεια των διαδικασιών δεοντολογίας.
3.  Οι προτάσεις ελέγχονται συστηματικά με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων που εγείρουν πολύπλοκα ή σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα και την υποβολή τους σε αξιολόγηση δεοντολογίας. Η αξιολόγηση δεοντολογίας διενεργείται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης. Για δράσεις που αφορούν τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων ή ανθρώπινων εμβρύων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια αξιολόγησης δεοντολογίας. Οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας. Η Επιτροπή και οι φορείς χρηματοδότησης διασφαλίζουν τη διαφάνεια των διαδικασιών δεοντολογίας.
4.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση μεριμνούν ώστε να αποκτήσουν όλες τις εγκρίσεις ή το λοιπά υποχρεωτικά έγγραφα από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, όπως αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω έγγραφα φυλάσσονται σε αρχείο και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης κατόπιν αιτήματος.
4.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση μεριμνούν ώστε να αποκτήσουν όλες τις εγκρίσεις ή το λοιπά υποχρεωτικά έγγραφα από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, όπως αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω έγγραφα φυλάσσονται σε αρχείο και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης κατόπιν αιτήματος.
5.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται από την Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης. Σε περίπτωση σοβαρών ή πολύπλοκων δεοντολογικών ζητημάτων, οι έλεγχοι διενεργούνται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχουν ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης.
5.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται από την Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης. Σε περίπτωση σοβαρών ή πολύπλοκων δεοντολογικών ζητημάτων, οι έλεγχοι διενεργούνται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχουν ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης.
Οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας.
Οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας.
6.  Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές μπορούν να απορριφθούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.
6.  Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές απορρίπτονται ή τερματίζονται αμέσως μόλις διαπιστωθεί το δεοντολογικά μη αποδεκτό τους.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Ασφάλεια
Ασφάλεια
1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται βάσει του προγράμματος τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες ασφάλειας και, συγκεκριμένα, τους κανόνες για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών από την άνευ αδείας κοινολόγηση, και συμμορφώνονται με κάθε συναφή εθνική και ενωσιακή νομική διάταξη. Στην περίπτωση έρευνας που διεξάγεται εκτός της Ένωσης και χρησιμοποιεί και/ή παράγει διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται, πέραν της συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, η σύναψη συμφωνίας περί ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας στην οποία διεξάγεται η έρευνα.
1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται βάσει του προγράμματος τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες ασφάλειας και, συγκεκριμένα, τους κανόνες για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών από την άνευ αδείας κοινολόγηση, και συμμορφώνονται με κάθε συναφή εθνική και ενωσιακή νομική διάταξη. Στην περίπτωση έρευνας που διεξάγεται εκτός της Ένωσης και χρησιμοποιεί και/ή παράγει διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται, πέραν της συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, η σύναψη συμφωνίας περί ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας στην οποία διεξάγεται η έρευνα.
2.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι προτάσεις περιλαμβάνουν αυτοαξιολόγηση ασφάλειας στην οποία επισημαίνονται τυχόν ζητήματα ασφάλειας και περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος αντιμετώπισής τους με στόχο τη συμμόρφωση με τη συναφή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι προτάσεις περιλαμβάνουν αυτοαξιολόγηση ασφάλειας στην οποία επισημαίνονται τυχόν ζητήματα ασφάλειας και περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος αντιμετώπισής τους με στόχο τη συμμόρφωση με τη συναφή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
3.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης διεξάγει αναλυτικό έλεγχο ασφάλειας για προτάσεις που εγείρουν ζητήματα ασφάλειας.
3.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης διεξάγει αναλυτικό έλεγχο ασφάλειας για προτάσεις που εγείρουν ζητήματα ασφάλειας.
4.  Κατά περίπτωση, οι δράσεις συμμορφώνονται με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 και τους κανόνες εφαρμογής της.
4.  Κατά περίπτωση, οι δράσεις συμμορφώνονται με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 και τους κανόνες εφαρμογής της.
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση μεριμνούν ώστε οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται και/ή παράγονται από τη δράση να προστατεύονται από την άνευ αδείας κοινολόγηση. Παρέχουν αποδεικτικό εξουσιοδότησης ασφαλείας προσωπικού και/ή φορέα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ασφαλείας πριν από την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων.
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση μεριμνούν ώστε οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται και/ή παράγονται από τη δράση να προστατεύονται από την άνευ αδείας κοινολόγηση. Παρέχουν αποδεικτικό εξουσιοδότησης ασφαλείας προσωπικού και/ή φορέα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ασφαλείας πριν από την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων, ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή του φορέα χρηματοδότησης.
6.  Εάν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η δέουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας πριν από τον διορισμό των εν λόγω εμπειρογνωμόνων.
6.  Εάν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η δέουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας πριν από τον διορισμό των εν λόγω εμπειρογνωμόνων.
7.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας.
7.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας.
8.  Οι δράσεις που δεν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας μπορούν να απορριφθούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.
8.  Οι δράσεις που δεν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας μπορούν να απορριφθούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Άρθρο 18
Άρθρο 18
Επιλέξιμες οντότητες για συμμετοχή
Επιλέξιμες οντότητες για συμμετοχή
1.  Κάθε νομική οντότητα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής της, ή διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού καθώς και όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
1.  Κάθε νομική οντότητα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής της, μεταξύ άλλων και νομικές οντότητες από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, ή διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού καθώς και όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
2.  Οι οντότητες αποτελούν μέλος κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες, η καθεμία εκ των οποίων είναι εγκαταστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα, και τουλάχιστον μία εκ των οποίων είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, εκτός εάν:
2.  Οι οντότητες αποτελούν μέλος κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες, η καθεμία εκ των οποίων είναι εγκαταστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος, μεταξύ άλλων και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, ή σε συνδεδεμένη χώρα, και τουλάχιστον δύο εκ των οποίων είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, εκτός εάν η δράση είναι μία εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 3 ή 4:
α)  το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει διαφορετικά, εφόσον δικαιολογείται·
β)  η δράση είναι μια από τις δράσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 ή 4.
3.  Οι δράσεις έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), οι δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας ή οι δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος μπορούν να υλοποιούνται από μία περισσότερες νομικές οντότητες, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα.
3.  Οι δράσεις έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), οι δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας ή οι δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος μπορούν να υλοποιούνται από μία περισσότερες νομικές οντότητες, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, συνδεδεμένη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
4.  Οι δράσεις συντονισμού και στήριξης μπορούν να υλοποιούνται από μία ή περισσότερες νομικές οντότητες οι οποίες μπορούν να είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, συνδεδεμένη χώρα ή σε άλλη τρίτη χώρα.
4.  Οι δράσεις συντονισμού και στήριξης μπορούν να υλοποιούνται από μία ή περισσότερες νομικές οντότητες οι οποίες μπορούν να είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα ή σε άλλη τρίτη χώρα.
5.  Για δράσεις που αφορούν στρατηγικούς πόρους, συμφέροντα, την αυτονομία ή την ασφάλεια της Ένωσης, στο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού της συμμετοχής μόνο σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες συνδεδεμένες ή άλλες τρίτες χώρες, πέραν των νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.
5.  Για δράσεις που αφορούν στρατηγικούς πόρους, συμφέροντα, την αυτονομία ή την ασφάλεια της Ένωσης, στο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού της συμμετοχής μόνο σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες συνδεδεμένες ή άλλες τρίτες χώρες, πέραν των νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.
6.  Ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις πολιτικής ή τον χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, μπορούν να προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας κριτήρια επιλεξιμότητας πέραν αυτών που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 4, και 5, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των νομικών οντοτήτων, ο τύπος της νομικής οντότητας και ο τόπος εγκατάστασης.
6.  Ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις πολιτικής ή τον χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, μπορούν να προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας κριτήρια επιλεξιμότητας πέραν αυτών που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 4, και 5, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των νομικών οντοτήτων, ο τύπος της νομικής οντότητας και ο τόπος εγκατάστασης.
7.  Για δράσεις που λαμβάνουν ποσά δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 8, η συμμετοχή περιορίζεται σε μία μόνο νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη στη δικαιοδοσία της εξουσιοδοτούσας διαχειριστικής αρχής, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τη διαχειριστική αρχή και προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.
7.  Για δράσεις που λαμβάνουν ποσά δυνάμει του άρθρου 11, η συμμετοχή περιορίζεται σε μία μόνο νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη στη δικαιοδοσία της εξουσιοδοτούσας διαχειριστικής αρχής, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τη διαχειριστική αρχή και προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.
8.  Εφόσον αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών δύναται να συμμετέχει σε δράσεις.
8.  Εφόσον αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών δύναται να συμμετέχει σε δράσεις.
9.  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκής έρευνας και νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης θεωρούνται ότι είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτά στα οποία είναι εγκατεστημένες άλλες νομικές οντότητες που συμμετέχουν στη δράση.
10.  Για τις δράσεις έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και τις δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, οι διεθνείς οργανισμοί με έδρα σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα θεωρούνται ότι είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος ή την εν λόγω συνδεδεμένη χώρα.
10.  Για τις δράσεις έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και τις δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, οι διεθνείς οργανισμοί με έδρα σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα θεωρούνται ότι είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος ή την εν λόγω συνδεδεμένη χώρα.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Οντότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση
Οντότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση
1.   Οι οντότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, εάν είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα.
1.   Οι οντότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, εάν είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
Για δράσεις που λαμβάνουν ποσά δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 8, μόνο νομικές οντότητες εγκατεστημένες στη δικαιοδοσία της εξουσιοδοτούσας διαχειριστικής αρχής είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα προαναφερόμενα ποσά.
Για δράσεις που λαμβάνουν ποσά δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3, μόνο νομικές οντότητες εγκατεστημένες στη δικαιοδοσία της εξουσιοδοτούσας διαχειριστικής αρχής είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα προαναφερόμενα ποσά.
1α.  Κατά περίπτωση, διεθνείς οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης, εάν η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.
1β.  Χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και, κατ’ εξαίρεση, άλλες μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης, εάν:
α)  η τρίτη χώρα ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας· και
β)  η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης θεωρούν ότι η συμμετοχή της είναι αναγκαία για την υλοποίηση της δράσης·
2.  Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα θα πρέπει καταρχήν να αναλαμβάνουν το κόστος της συμμετοχής τους. Ωστόσο, χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και, κατ’ εξαίρεση, άλλες μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης, εάν:
2.  Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε άλλη μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα θα πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος της συμμετοχής τους. Συμφωνίες Ε&Α ανάμεσα στις μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες και στην Ένωση μπορούν να συνάπτονται όποτε κρίνεται χρήσιμο, και μπορεί να θεσπιστεί μηχανισμός συγχρηματοδότησης παρόμοιος με εκείνους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Οι εν λόγω χώρες διασφαλίζουν την αμοιβαία πρόσβαση νομικών οντοτήτων της Ένωσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΑΚ των εν λόγω χωρών, καθώς και την αμοιβαιότητα όσον αφορά την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα και δεδομένα και σε δίκαιους και ισότιμους όρους για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
α)  η τρίτη χώρα ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή· ή
β)  η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης θεωρούν ότι η συμμετοχή της είναι αναγκαία για την υλοποίηση της δράσης·
3.  Συνδεδεμένες οντότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης, εάν είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, συνδεδεμένη χώρα ή σε τρίτη χώρα που ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας έχει εγκρίνει η Επιτροπή.
3.  Συνδεδεμένες οντότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης, εάν είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα.
3α.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όπου προσδιορίζει, για κάθε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα, το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών της Ένωσης που παρέχονται στις συμμετέχουσες οντότητες και το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που παρέχονται από την ίδια χώρα σε οντότητες της Ένωσης οι οποίες συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
1.  Για όλες τις δράσεις, εξαιρουμένων των μεταβατικών δραστηριοτήτων του χρηματοδοτικού μέσου Pathfinder του ΕΣΚ, το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας.
1.  Για όλες τις δράσεις, το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας.
Στο πρόγραμμα εργασίας επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους χρηματοδοτείται συγκεκριμένη δράση, και γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα συγκεκριμένων προγενέστερων έργων και στην κατάσταση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των συναφών εξελίξεων ως προς την πολιτική, την αγορά και την κοινωνία.
2.  Για τις μεταβατικές δραστηριότητες του χρηματοδοτικού μέσου Pathfinder του ΕΣΚ:
α)  η προκήρυξη και το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους και τον προϋπολογισμό που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας του σχετικού χαρτοφυλακίου δράσεων·
β)  επιτρέπεται η χορήγηση επιχορηγήσεων πάγιου ποσού έως 50 000 EUR χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε επείγουσες δράσεις συντονισμού και στήριξης που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της κοινότητας δικαιούχων της κοινότητας ή την αξιολόγηση πιθανών τεχνοβλαστών ή δυνητικής καινοτομίας που δημιουργεί αγορές.
3.   Εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των στόχων τους, οι προσκλήσεις μπορούν να περιορίζονται στην ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων ή στην προσθήκη επιπλέον εταίρων σε υφιστάμενες δράσεις.
3.   Εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των στόχων τους, οι προσκλήσεις μπορούν να περιορίζονται στην ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων ή στην προσθήκη επιπλέον εταίρων σε υφιστάμενες δράσεις.
4.   Δεν απαιτείται πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις συντονισμού και στήριξης ή για δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος οι οποίες:
4.   Δεν απαιτείται πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις συντονισμού και στήριξης ή για δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος οι οποίες:
α)  πρόκειται να υλοποιηθούν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή νομικές οντότητες που ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας και
α)  πρόκειται να υλοποιηθούν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή νομικές οντότητες που ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας και
β)  δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πρότασης υποβολής προτάσεων.
β)  δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πρότασης υποβολής προτάσεων.
5.   Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες θα χορηγηθούν «σφραγίδες αριστείας». Οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την αξιολόγηση επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοδότησης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τον αιτούντα, με την επιφύλαξη σύναψης συμφωνιών περί τήρησης του απορρήτου.
5.   Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες θα χορηγηθούν «σφραγίδες αριστείας». Οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την αξιολόγηση επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοδότησης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τον αιτούντα, με την επιφύλαξη σύναψης συμφωνιών περί τήρησης του απορρήτου.
5α.  Για την αντιμετώπιση της υπερκάλυψης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει, σε ορισμένες προσκλήσεις, διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Κοινές προσκλήσεις
Κοινές προσκλήσεις
Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να προκηρύσσει κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με:
Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να προκηρύσσει κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με:
α)  τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών ή υπηρεσιών τους·
α)  τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών ή υπηρεσιών τους·
β)  διεθνείς οργανισμούς·
β)  διεθνείς οργανισμούς·
γ)  μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.
γ)  μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, θεσπίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι διορίζονται από κάθε μέρος.
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, οι αιτούσες κοινοπραξίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος κανονισμού, και θεσπίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι διορίζονται από κάθε μέρος.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Σύναψη προεμπορικών συμβάσεων και σύναψη συμβάσεων καινοτόμων λύσεων
Σύναψη προεμπορικών συμβάσεων και σύναψη συμβάσεων καινοτόμων λύσεων
1.  Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο τη σύναψη προεμπορικών συμβάσεων ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων προς υλοποίηση από δικαιούχους που είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ31, 2014/25/ΕΕ32 και 2009/81/ΕΚ33.
1.  Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο τη σύναψη προεμπορικών συμβάσεων ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων προς υλοποίηση από δικαιούχους που είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ31, 2014/25/ΕΕ32 και 2009/81/ΕΚ33.
2.  Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων:
2.  Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων:
α)  συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αναλογικότητας και με τους κανόνες ανταγωνισμού·
α)  συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αναλογικότητας και με τους κανόνες ανταγωνισμού·
β)  στην περίπτωση προεμπορικών συμβάσεων, μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, όπως ο περιορισμός του τόπου εκτέλεσης των παρεχόμενων δραστηριοτήτων στην επικράτεια των κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών·
β)  στην περίπτωση προεμπορικών συμβάσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλουστευμένη ή/και ταχεία διαδικασία, και μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, όπως ο περιορισμός του τόπου εκτέλεσης των παρεχόμενων δραστηριοτήτων στην επικράτεια των κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών·
γ)  μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση πολλών συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)· και
γ)  μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση πολλών συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)· και
δ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στην/στις πλέον οικονομικά συμφέρουσα/-ες προσφορά/-ές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.
δ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στην/στις πλέον οικονομικά συμφέρουσα/-ες προσφορά/-ές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.
3.  Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα σε προεμπορική σύμβαση είναι κύριος τουλάχιστον των συνδεόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν τουλάχιστον δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση και του δικαιώματος να παραχωρούν ή να απαιτούν από τους συμμετέχοντες αναδόχους να παραχωρούν μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτα μέρη με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, χωρίς δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενης άδειας. Εάν ανάδοχος δεν εκμεταλλευτεί εμπορικώς τα αποτελέσματα εντός καθοριζόμενου στη σύμβαση χρονικού διαστήματος μετά τη σύναψη προεμπορικής σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τον ανάδοχο να μεταβιβάσει τυχόν κυριότητα των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες αρχές.
3.  Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα σε προεμπορική σύμβαση είναι κύριος τουλάχιστον των συνδεόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση. Εάν ανάδοχος δεν εκμεταλλευτεί εμπορικώς τα αποτελέσματα εντός καθοριζόμενου στη σύμβαση χρονικού διαστήματος μετά τη σύναψη προεμπορικής σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διαβούλευση με τον ανάδοχο και διερευνούν τους λόγους για τους οποίους δεν προέβη στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Σε συνέχεια της εν λόγω διαβούλευσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τον ανάδοχο να μεταβιβάσει τυχόν κυριότητα των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες αρχές.
3α.  Ειδικές διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες μπορούν να περιλαμβάνονται στις δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων.
__________________
__________________
31 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
31 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
32 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
32 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
33 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
33 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Άρθρο 23
διαγράφεται
Σωρευτική χρηματοδότηση
Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του εκάστοτε συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία βάσει των εγγράφων που προβλέπουν τους όρους στήριξης.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος
Κριτήρια επιλογής
Χρηματοοικονομική ικανότητα των αιτούντων
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25
Άρθρο 25
Άρθρο 25
Κριτήρια χορήγησης
Κριτήρια επιλογής και χορήγησης
1.  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:
1.  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:
α)  αριστεία,
α)  αριστεία,
β)  επιπτώσεις,
β)  επιπτώσεις,
γ)  ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης.
γ)  ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης.
2.  Το κριτήριο του στοιχείου α) της παραγράφου 1 είναι το μόνο που εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις έρευνας αιχμής του ΕΣΕ.
2.  Το κριτήριο του στοιχείου α) της παραγράφου 1 είναι το μόνο που εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις έρευνας αιχμής του ΕΣΕ. Διαφοροποίηση γίνεται, με την εφαρμογή των κριτηρίων του στοιχείου β) ή γ) της παραγράφου 1, αποκλειστικά σε περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότερα έργα αριστείας έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία.
3.  Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και μπορεί να προσδιορίζει συντελεστές στάθμισης και κατώτατα όρια.
3.  Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων και τυχόν συντελεστές στάθμισης, κατώτατα όρια, και κανόνες για την αντιμετώπιση προτάσεων κατά το ίσον, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προτάσεων κατά το ίσον μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια: ΜΜΕ, φύλο, συμμετέχοντες από χώρες διευρυμένης συμμετοχής·
3α.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα διαδικασίας υποβολής σε δύο στάδια και, ει δυνατόν, το ενδεχόμενο αξιολόγησης ανωνυμοποιημένων προτάσεων κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26
Άρθρο 26
Άρθρο 26
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση
1.  Οι προτάσεις αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης η οποία μπορεί:
1.  Οι προτάσεις αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης η οποία:
–  να απαρτίζεται αποκλειστικά ή εν μέρει από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
–  απαρτίζεται από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
–   να απαρτίζεται από εκπροσώπους θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 150 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Στην περίπτωση του ΕΣΚ και των αποστολών, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εκπροσώπους θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 150 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να επικουρείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να επικουρείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
2.  Εφόσον απαιτείται, η επιτροπή αξιολόγησης κατατάσσει τις προτάσεις που βρίσκονται πάνω από τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
2.  Εφόσον απαιτείται, η επιτροπή αξιολόγησης κατατάσσει τις προτάσεις που βρίσκονται πάνω από τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
–  τους βαθμούς αξιολόγησης,
–  τους βαθμούς αξιολόγησης,
–  τη συμβολή τους στην επίτευξη ειδικών στόχων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης συνεκτικού χαρτοφυλακίου έργων.
–  τη συμβολή τους στην επίτευξη ειδικών στόχων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης συνεκτικού χαρτοφυλακίου έργων.
Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί επίσης να προτείνει ουσιαστικές τροποποιήσεις των προτάσεων στον βαθμό που απαιτείται για τη συνοχή του χαρτοφυλακίου.
Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί, κατ’ εξαίρεση και μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να προτείνει τροποποιήσεις των προτάσεων στον βαθμό που απαιτείται για τη συνοχή του χαρτοφυλακίου.
2α.  Η διαδικασία αξιολόγησης αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και μεροληψία υπέρ της υπόληψης. Είναι εγγυημένη η διαφάνεια όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης και τη βαθμολόγηση της πρότασης.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27
Άρθρο 27
Άρθρο 27
Διαδικασία επανεξέτασης της αξιολόγησης
Διαδικασία επανεξέτασης της αξιολόγησης, ερωτήσεις και καταγγελίες
1.  Οι αιτούντες δύνανται να ζητήσουν επανεξέταση της αξιολόγησης, αν θεωρούν ότι η εφαρμοστέα διαδικασία αξιολόγησης δεν εφαρμόστηκε ορθά στην πρότασή τους.
1.  Οι αιτούντες δύνανται να ζητήσουν επανεξέταση της αξιολόγησης, αν θεωρούν ότι η εφαρμοστέα διαδικασία αξιολόγησης δεν εφαρμόστηκε ορθά στην πρότασή τους.
2.  Η επανεξέταση της αξιολόγησης εφαρμόζεται μόνο στις διαδικαστικές παραμέτρους της αξιολόγησης, όχι στην αξία της πρότασης.
2.  Η επανεξέταση της αξιολόγησης εφαρμόζεται μόνο στις διαδικαστικές παραμέτρους της αξιολόγησης, όχι στην αξία της πρότασης.
2α.  Η αίτηση επανεξέτασης αφορά συγκεκριμένη πρόταση και υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η επιτροπή επανεξέτασης απαρτίζεται από εκπροσώπους που δεν συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η δε προεδρία της ασκείται από τους εκπροσώπους αυτούς. Η επιτροπή αποφασίζει εάν πρέπει να επανεξετάσει την πρόταση ή να επιβεβαιώσει την αρχική αξιολόγηση. Το πράττει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς να διακυβεύει τις δυνατότητες επιλογής.
3.  Η επανεξέταση της αξιολόγησης δεν καθυστερεί τη διαδικασία επιλογής προτάσεων που δεν υπάγονται σε επανεξέταση.
3.  Η επανεξέταση της αξιολόγησης δεν καθυστερεί τη διαδικασία επιλογής προτάσεων που δεν υπάγονται σε επανεξέταση.
3α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι υφίσταται διαδικασία που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προβαίνουν σε άμεσες ερωτήσεις και καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στο «Ορίζων Ευρώπη». Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ερωτήσεων ή καταγγελιών είναι εύκολα προσβάσιμες στο κοινό μέσω διαδικτύου.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28
Άρθρο 28
Άρθρο 28
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 194 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:
1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 194 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:
α)  όσον αφορά την ενημέρωση όλων των αιτούντων σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης της αίτησής τους, μέγιστη προθεσμία πέντε μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων·
α)   όσον αφορά την ενημέρωση όλων των αιτούντων σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης της αίτησής τους, μέγιστη προθεσμία πέντε μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων·
β)  όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης με τους αιτούντες, μέγιστη προθεσμία οκτώ μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων.
β)   όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης με τους αιτούντες, μέγιστη προθεσμία οκτώ μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων·
βα)  όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιχορήγηση που χορηγείται δυνάμει της προσέγγισης της ταχείας διεκπεραίωσης της Έρευνας και της Καινοτομίας, μέγιστη προθεσμία έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων.
Ο χρόνος μέχρι την επιχορήγηση δεν επηρεάζει την ποιότητα της αξιολόγησης.
2.  Στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας μπορούν να προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες.
2.   Στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας μπορούν να προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες.
3.  Επιπροσθέτως των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται για δράσεις του ΕΣΕ, για αποστολές και για δράσεις που υπάγονται σε αξιολόγηση δεοντολογίας ή ασφάλειας.
3.   Επιπροσθέτως των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται για δράσεις του ΕΣΕ, για αποστολές και για δράσεις που υπάγονται σε αξιολόγηση δεοντολογίας ή ασφάλειας.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29
Άρθρο 29
Άρθρο 29
Υλοποίηση της επιχορήγησης
Υλοποίηση της επιχορήγησης
1.  Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση της δράσης, οι λοιποί δικαιούχοι τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις χωρίς συμπληρωματική χρηματοδότηση της Ένωσης, εκτός εάν απαλλάσσονται ρητώς από αυτή την υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε δικαιούχου περιορίζεται στο οικείο χρέος με την επιφύλαξη των όρων που σχετίζονται με τον μηχανισμό αλληλασφάλισης.
1.  Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση της δράσης, οι λοιποί δικαιούχοι τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις χωρίς συμπληρωματική χρηματοδότηση της Ένωσης, εκτός εάν απαλλάσσονται ρητώς από αυτή την υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε δικαιούχου περιορίζεται στο οικείο χρέος με την επιφύλαξη των όρων που σχετίζονται με τον μηχανισμό αλληλασφάλισης.
2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει ορόσημα και συναφείς δόσεις προχρηματοδότησης. Εάν τα ορόσημα δεν επιτευχθούν, η δράση μπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί ή να διακοπεί.
2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει ορόσημα και συναφείς δόσεις προχρηματοδότησης. Εάν τα ορόσημα δεν επιτευχθούν, η δράση μπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που δεν βρίσκεται διορθωτική δράση, ή να διακοπεί, κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
3.  Η δράση μπορεί επίσης να διακοπεί εάν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον για την Ένωση για επιστημονικούς, τεχνολογικούς ή οικονομικούς λόγους και εάν, στην περίπτωση του ΕΣΚ και των αποστολών, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον στο πλαίσιο χαρτοφυλακίου δράσεων.
3.  Η δράση μπορεί επίσης να διακοπεί εάν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή/και ορόσημα δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον τόσο για την Ένωση όσο και για τους δικαιούχους για επιστημονικούς, τεχνολογικούς ή οικονομικούς λόγους και εάν, στην περίπτωση του ΕΣΚ και των αποστολών, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον στο πλαίσιο χαρτοφυλακίου δράσεων. Η Επιτροπή ακολουθεί διαδικασία συνεννόησης με τον συντονιστή δράσης, κατά περίπτωση, με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προτού αποφασίσει να τερματίσει μια δράση.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
Άρθρο 30
Άρθρο 30
Ποσοστά χρηματοδότησης
Ποσοστά χρηματοδότησης
1.  Για κάθε δράση εφαρμόζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης για όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.
1.  Για κάθε δράση εφαρμόζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης για όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Το μέγιστο ποσοστό ανά δράση καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για μια δράση, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για μια δράση, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  δράσεις καινοτομίας: έως το 70 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες για τις οποίες το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·
α)  δράσεις καινοτομίας: έως το 70 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες για τις οποίες το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·
β)  δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών και έως το 70 % σε καθορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
β)  δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών και έως το 70 % σε καθορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
3.  Τα ποσοστά χρηματοδότησης που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση δράσεων στις οποίες έχει καθοριστεί σταθερός συντελεστής, μοναδιαία δαπάνη ή εφάπαξ ποσό για το σύνολο ή μέρος της δράσης.
3.  Τα ποσοστά χρηματοδότησης που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση δράσεων στις οποίες έχει καθοριστεί σταθερός συντελεστής, μοναδιαία δαπάνη ή εφάπαξ ποσό για το σύνολο ή μέρος της δράσης.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31
Άρθρο 31
Άρθρο 31
Έμμεσες δαπάνες
Έμμεσες δαπάνες
1.  Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται με την εφαρμογή σταθερού συντελεστή ύψους 25 % επί των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας, χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη και τυχόν μοναδιαίων δαπανών ή εφάπαξ ποσών που περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες.
1.  Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται με την εφαρμογή σταθερού συντελεστή ύψους 25 % επί των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας, χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη και τυχόν μοναδιαίων δαπανών ή εφάπαξ ποσών που περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες.
Κατά περίπτωση, έμμεσες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μοναδιαίες δαπάνες ή εφάπαξ ποσά υπολογίζονται με βάση τον σταθερό συντελεστή της παραγράφου 1, με εξαίρεση τις μοναδιαίες δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών που τιμολογούνται εσωτερικά οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές δαπάνες, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των δικαιούχων.
Κατά περίπτωση, έμμεσες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μοναδιαίες δαπάνες ή εφάπαξ ποσά υπολογίζονται με βάση τον σταθερό συντελεστή της παραγράφου 1, με εξαίρεση τις μοναδιαίες δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών που τιμολογούνται εσωτερικά οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές δαπάνες, με περιθώριο για κλείδες κατανομής, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των δικαιούχων.
2.  Ωστόσο, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να δηλώνονται με τη μορφή εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίων δαπανών, εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.
2.  Ωστόσο, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να δηλώνονται με τη μορφή εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίων δαπανών, εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32
Άρθρο 32
Άρθρο 32
Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες
1.  Επιπροσθέτως των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, για τους δικαιούχους που αμείβονται βάσει έργου, οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες έως την αμοιβή που καταβάλλεται για εργασία σε παρόμοια έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα.
1.  Επιπροσθέτως των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, για τους δικαιούχους που αμείβονται βάσει έργου, οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες έως την αμοιβή που καταβάλλεται για εργασία σε παρόμοια έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος και μόνο, στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για δράσεις διεύρυνσης, το ωριαίο κόστος του προσωπικού είναι επιλέξιμο σε επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί σε 1,25 φορές το εθνικό επίπεδο ωριαίας αμοιβής που ισχύει για τα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα έργα ΕΑΚ.
Ως αμοιβή βάσει έργου νοείται αμοιβή η οποία συνδέεται με τη συμμετοχή ενός προσώπου σε έργα, αποτελεί μέρος των συνήθων πρακτικών περί αποδοχών του δικαιούχου και καταβάλλεται με συνεκτικό τρόπο.
Ως αμοιβή βάσει έργου νοείται αμοιβή η οποία συνδέεται με τη συμμετοχή ενός προσώπου σε έργα, αποτελεί μέρος των συνήθων πρακτικών περί αποδοχών του δικαιούχου και καταβάλλεται με συνεκτικό τρόπο.
2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 190 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για πόρους διατιθέμενους από τρίτα μέρη με τη μορφή συνεισφορών σε είδος είναι επιλέξιμες έως το ύψος των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του τρίτου μέρους.
2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 190 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για πόρους διατιθέμενους από τρίτα μέρη με τη μορφή συνεισφορών σε είδος είναι επιλέξιμες έως το ύψος των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του τρίτου μέρους.
3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 192 του δημοσιονομικού κανονισμού, έσοδα παραγόμενα από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων δεν θεωρούνται έσοδα της δράσης.
3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 192 του δημοσιονομικού κανονισμού, έσοδα παραγόμενα από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων δεν θεωρούνται έσοδα της δράσης.
3α.  Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές τους, για να προσδιορίζουν και να δηλώνουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε σχέση με μια δράση. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει περιορισμένο αριθμό πρόσθετων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, προκειμένου να διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση της επιχορήγησης. Η Επιτροπή δεν απορρίπτει λογιστικές πρακτικές εφόσον τα αποτελέσματά τους δεν διαφέρουν από τα δικά της και εφόσον προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 203 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η υποβολή πιστοποιητικού οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωτική κατά την πληρωμή του υπολοίπου, εάν το ποσό που ζητείται για πραγματικές δαπάνες και μοναδιαίες δαπάνες υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 325 000 EUR.
4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 203 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η υποβολή πιστοποιητικού οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωτική κατά την πληρωμή του υπολοίπου, εάν το ποσό που ζητείται για πραγματικές δαπάνες και μοναδιαίες δαπάνες υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 325 000 EUR.
Τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων μπορούν να εκδίδονται από αρμόδιο και ανεξάρτητο δημόσιο λειτουργό, τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει οι σχετικές εθνικές αρχές να ελέγχει τον δικαιούχο, ή από ανεξάρτητο ελεγκτή με δικαίωμα να εκτελεί θεσμοθετημένους ελέγχους λογιστικών εγγράφων, σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ.
4α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 186 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για την κατάρτιση και την κινητικότητα, αποκλειστικά σε περίπτωση άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας κατά τη διάρκεια της επιχορήγησης, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης αυξάνεται κατά τις αποζημιώσεις που οφείλονται στον ερευνητή για τον σκοπό αυτόν.
4β.  Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που προκύπτουν από την υπεύθυνη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές «ευρεσιμότητα», «προσβασιμότητα», «διαλειτουργικότητα» και «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης» (FAIR).
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Μηχανισμός αλληλασφάλισης
Μηχανισμός αλληλασφάλισης
1.  Συστήνεται μηχανισμός αλληλασφάλισης (ο «μηχανισμός») ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται το ταμείο που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2013. Ο μηχανισμός καλύπτει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μη είσπραξη ποσών οφειλόμενων από τους δικαιούχους:
1.  Συστήνεται μηχανισμός αλληλασφάλισης (ο «μηχανισμός») ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται το ταμείο που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ο μηχανισμός καλύπτει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μη είσπραξη ποσών οφειλόμενων από τους δικαιούχους:
α)  στην Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ,
α)  στην Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ,
β)  στην Επιτροπή και τα όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»,
β)  στην Επιτροπή και τα όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»,
γ)  στην Επιτροπή και τους φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος.
γ)  στην Επιτροπή και τους φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η κάλυψη του κινδύνου σχετικά με τους φορείς χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, μπορεί να εφαρμόζεται με σύστημα έμμεσης κάλυψης που ορίζεται στην εφαρμοστέα συμφωνία και λαμβανομένης υπόψη της φύσης του φορέα χρηματοδότησης.
Η κάλυψη του κινδύνου σχετικά με τους φορείς χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, μπορεί να εφαρμόζεται με σύστημα έμμεσης κάλυψης που ορίζεται στην εφαρμοστέα συμφωνία και λαμβανομένης υπόψη της φύσης του φορέα χρηματοδότησης.
2.  Η διαχείριση του μηχανισμού ασκείται από την Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή η οποία ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο. Η Επιτροπή θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη λειτουργία του μηχανισμού.
2.  Η διαχείριση του μηχανισμού ασκείται από την Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή η οποία ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο. Η Επιτροπή θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη λειτουργία του μηχανισμού.
3.  Οι δικαιούχοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 5 % επί της χρηματοδότησης Ένωσης για τη δράση. Βάσει περιοδικών αξιολογήσεων, η Επιτροπή δύναται να αυξήσει την εν λόγω συνεισφορά έως το 8 % ή να τη μειώσει κάτω του 5 %. Η συνεισφορά των δικαιούχων στον μηχανισμό μπορεί να αντισταθμίζεται από την αρχική προχρηματοδότηση και να καταβάλλεται στον μηχανισμό για λογαριασμό των δικαιούχων.
3.  Οι δικαιούχοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 5 % επί της χρηματοδότησης Ένωσης για τη δράση. Βάσει διαφανών αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται ετησίως, η Επιτροπή δύναται να αυξήσει την εν λόγω συνεισφορά έως το 8 % ή να τη μειώσει κάτω του 5 %. Η συνεισφορά των δικαιούχων στον μηχανισμό μπορεί να αντισταθμίζεται από την αρχική προχρηματοδότηση και να καταβάλλεται στον μηχανισμό για λογαριασμό των δικαιούχων.
4.  Η συνεισφορά των δικαιούχων επιστρέφεται κατά την πληρωμή του υπολοίπου.
4.  Η συνεισφορά των δικαιούχων επιστρέφεται κατά την πληρωμή του υπολοίπου.
5.  Τυχόν χρηματοοικονομική απόδοση παραγόμενη από τον μηχανισμό προστίθεται στον μηχανισμό. Εάν η απόδοση δεν είναι επαρκής, ο μηχανισμός δεν παρεμβαίνει και η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης εισπράττει τυχόν οφειλόμενα ποσά απευθείας από τους δικαιούχους.
5.  Τυχόν χρηματοοικονομική απόδοση παραγόμενη από τον μηχανισμό προστίθεται στον μηχανισμό. Εάν η απόδοση δεν είναι επαρκής, ο μηχανισμός δεν παρεμβαίνει και η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης εισπράττει τυχόν οφειλόμενα ποσά απευθείας από τους δικαιούχους.
6.  Τα εισπραττόμενα ποσά αποτελούν εισόδημα για τον μηχανισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Μετά την ολοκλήρωση όλων των επιχορηγήσεων των οποίων κίνδυνοι καλύπτονται από τον μηχανισμό, όλα τα εκκρεμή ποσά εισπράττονται από την Επιτροπή και εισέρχονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την επιφύλαξη αποφάσεων της νομοθετικής αρχής.
6.  Τα εισπραττόμενα ποσά αποτελούν εισόδημα για τον μηχανισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Μετά την ολοκλήρωση όλων των επιχορηγήσεων των οποίων κίνδυνοι καλύπτονται από τον μηχανισμό, όλα τα εκκρεμή ποσά εισπράττονται από την Επιτροπή και εισέρχονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
7.  Ο μηχανισμός μπορεί να είναι ανοικτός σε δικαιούχους οποιουδήποτε άλλου προγράμματος υπό την άμεση διαχείριση της Ένωσης. Η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομέρειες συμμετοχής για δικαιούχους άλλων προγραμμάτων.
7.  Ο μηχανισμός μπορεί να επεκταθεί σε δικαιούχους οποιουδήποτε άλλου προγράμματος υπό την άμεση διαχείριση της Ένωσης. Η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομέρειες συμμετοχής για δικαιούχους άλλων προγραμμάτων.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Κυριότητα και προστασία
Κυριότητα και προστασία
1.  Οι δικαιούχοι έχουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων που παράγουν. Μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους ή οποιαδήποτε άλλα μέρη να μπορούν να ασκούν τυχόν δικαιώματά τους επί των αποτελεσμάτων κατά τρόπο συμβατό με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης.
1.  Οι δικαιούχοι έχουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων που παράγουν. Μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους ή οποιαδήποτε άλλα μέρη να μπορούν να ασκούν τυχόν δικαιώματά τους επί των αποτελεσμάτων κατά τρόπο συμβατό με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης.
Δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι είναι συγκύριοι των αποτελεσμάτων, εάν:
Δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι είναι συγκύριοι των αποτελεσμάτων, εάν:
α)  τα έχουν παραγάγει από κοινού· και
α)  τα έχουν παραγάγει από κοινού· και
β)  δεν είναι δυνατόν:
β)  δεν είναι δυνατόν:
i)  να καθοριστεί η αντίστοιχη συμβολή κάθε δικαιούχου,
i)  να καθοριστεί η αντίστοιχη συμβολή κάθε δικαιούχου,
ή
ή
ii)  να διαχωριστούν όταν αιτούνται, αποκτούν ή διατηρούν την προστασία τους.
ii)  να διαχωριστούν όταν αιτούνται, αποκτούν ή διατηρούν την προστασία τους.
Οι συγκύριοι συμφωνούν γραπτώς όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης της συγκυριότητάς τους. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, κάθε συγκύριος δύναται να χορηγεί σε τρίτα μέρη μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων που τελούν υπό καθεστώς συγκυριότητας (χωρίς δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενης άδειας), υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκύριοι έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Οι συγκύριοι δύνανται να συμφωνήσουν γραπτώς όσον αφορά την εφαρμογή άλλου καθεστώτος πλην της συγκυριότητας.
Οι συγκύριοι συμφωνούν γραπτώς όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης της συγκυριότητάς τους. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία κοινοπραξίας ή/και στη συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος δύναται να χορηγεί σε τρίτα μέρη μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων που τελούν υπό καθεστώς συγκυριότητας (χωρίς δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενης άδειας), υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκύριοι έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Οι συγκύριοι δύνανται να συμφωνήσουν γραπτώς όσον αφορά την εφαρμογή άλλου καθεστώτος πλην της συγκυριότητας.
2.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση προστατεύουν επαρκώς τα αποτελέσματά τους εάν η προστασία είναι εφικτή και δικαιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών ζητημάτων, όπως, για παράδειγμα, οι προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης. Κατά την λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία, οι δικαιούχοι συνυπολογίζουν επίσης τα έννομα συμφέροντα των άλλων δικαιούχων στη δράση.
2.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση προστατεύουν επαρκώς τα αποτελέσματά τους εάν η προστασία είναι εφικτή και δικαιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών ζητημάτων, όπως, για παράδειγμα, οι προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα νόμιμα συμφέρονται, όπως οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων, η ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και οι κανόνες ασφάλειας, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Κατά την λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία, οι δικαιούχοι συνυπολογίζουν επίσης τα έννομα συμφέροντα των άλλων δικαιούχων στη δράση.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Εκμετάλλευση και διάδοση
Εκμετάλλευση και διάδοση
1.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως στην Ένωση. Η εκμετάλλευση μπορεί να πραγματοποιείται άμεσα από τους δικαιούχους ή έμμεσα, ιδίως μέσω μεταβίβασης και παραχώρησης αδειών όσον αφορά τα αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 36.
1.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στην Ένωση. Η εκμετάλλευση μπορεί να πραγματοποιείται άμεσα από τους δικαιούχους ή έμμεσα, ιδίως μέσω μεταβίβασης και παραχώρησης αδειών όσον αφορά τα αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 36.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης.
Εάν, παρά τις προσπάθειες δικαιούχου για άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση των οικείων αποτελεσμάτων, δεν πραγματοποιείται καμία εκμετάλλευση εντός δεδομένης προθεσμίας καθοριζόμενης στη συμφωνία επιχορήγησης, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί κατάλληλη επιγραμμική πλατφόρμα καθοριζόμενης στη συμφωνία επιχορήγησης προς αναζήτηση ενδιαφερόμενων μερών για την εκμετάλλευση αυτών των αποτελεσμάτων. Η εν λόγω υποχρέωση μπορεί να αίρεται, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει αιτήματος του δικαιούχου.
Εάν, παρά τις προσπάθειες δικαιούχου για άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση των οικείων αποτελεσμάτων, δεν πραγματοποιείται καμία εκμετάλλευση εντός δεδομένης προθεσμίας καθοριζόμενης στη συμφωνία επιχορήγησης και όπως περιγράφεται στο Σχέδιο διάδοσης και εκμετάλλευσης, οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μέρος κατόπιν συμφωνίας με τους δικαιούχους. Η εν λόγω υποχρέωση μπορεί να αίρεται, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει αιτήματος του δικαιούχου.
2.  Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών λόγω προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, κανόνων ασφάλειας ή έννομων συμφερόντων, οι δικαιούχοι διαδίδουν το ταχύτερο δυνατόν τα αποτελέσματά τους.
2.  Οι δικαιούχοι διαδίδουν το ταχύτερο δυνατόν τα αποτελέσματά τους σε ανοικτό μορφότυπο, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών λόγω προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, κανόνων ασφάλειας ή έννομων συμφερόντων.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσονται τα οικονομικά και επιστημονικά συμφέροντα της Ένωσης.
3.  Οι δικαιούχοι μεριμνούν ώστε η ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύεις να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι ή οι δημιουργοί διατηρούν επαρκή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ανοικτής πρόσβασης που υπέχουν.
3.  Οι δικαιούχοι μεριμνούν ώστε η ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύεις να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι ή οι δημιουργοί διατηρούν επαρκή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ανοικτής πρόσβασης σύμφωνα με τις αρχές FAIR.
Η ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα συνιστά τον γενικό κανόνα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, όμως εφαρμόζονται εξαιρέσεις εφόσον είναι αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων των δικαιούχων και τυχόν άλλων περιορισμών, όπως κανόνες προστασίας δεδομένων, κανόνες ασφάλειας ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Όσον αφορά τη διάδοση των ερευνητικών δεδομένων, η συμφωνία επιχορήγησης, στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσβασης σύμφωνα με τις αρχές FAIR και της διαφύλαξης των ερευνητικών δεδομένων, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παροχή δίκαιης πρόσβασης στα εν λόγω αποτελέσματα και διασφαλίζει ρήτρες εξαίρεσης σύμφωνα με την αρχή «ανοικτή στο μέτρο του δυνατού, κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου». Εφαρμόζονται εξαιρέσεις εφόσον είναι αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων των δικαιούχων και τυχόν άλλων περιορισμών, όπως κανόνες προστασίας δεδομένων, ιδιωτικότητα, εμπιστευτικότητα, κανόνες ασφάλειας, εμπορικά μυστικά, έννομα εμπορικά συμφέροντα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή η εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις τήρησης των πρακτικών ανοικτής επιστήμης.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα για την τήρηση των πρακτικών ανοικτής επιστήμης.
4.  Οι δικαιούχοι διαχειρίζονται όλα τα ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης και εκπονούν σχέδιο διαχείρισης δεδομένων.
4.  Οι δικαιούχοι διαχειρίζονται όλα τα ερευνητικά δεδομένα που παράγονται σε δράση του «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης και εκπονούν σχέδιο διαχείρισης δεδομένων.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις χρήσης του ευρωπαϊκού νέφους ανοικτής επιστήμης για την αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων και την χορήγηση πρόσβασης σε αυτά.
Στο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να ενθαρρύνεται περαιτέρω η χρήση του ευρωπαϊκού νέφους ανοικτής επιστήμης για την αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων και την χορήγηση πρόσβασης σε αυτά.
5.  Οι δικαιούχοι που προτίθενται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους ενημερώνουν εκ των προτέρων τους λοιπούς δικαιούχους στη δράση. Κάθε δικαιούχος μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η σκοπούμενη διάδοση θα μπορούσε να θίξει σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του επί των οικείων αποτελεσμάτων ή προϋπαρχόντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η διάδοση επιτρέπεται μόνον εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν λόγω έννομων συμφερόντων.
5.  Οι δικαιούχοι που προτίθενται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους ενημερώνουν εκ των προτέρων τους λοιπούς δικαιούχους στη δράση. Κάθε δικαιούχος μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η σκοπούμενη διάδοση θα μπορούσε να θίξει σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του επί των οικείων αποτελεσμάτων ή προϋπαρχόντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η διάδοση επιτρέπεται μόνον εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν λόγω έννομων συμφερόντων.
6.  Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδιο εκμετάλλευσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας. Εάν η προσδοκώμενη εκμετάλλευσης συνεπάγεται την ανάπτυξη, δημιουργία, κατασκευή και διάθεση στην αγορά προϊόντος ή διαδικασίας ή τη δημιουργία και παροχή υπηρεσίας, το σχέδιο περιλαμβάνει στρατηγική για την εν λόγω εκμετάλλευση. Εάν στο σχέδιο προβλέπεται εκμετάλλευση πρωτίστως σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, οι νομικές οντότητες περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω εκμετάλλευση εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης.
6.  Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδιο εκμετάλλευσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας. Εάν η προσδοκώμενη εκμετάλλευσης συνεπάγεται την ανάπτυξη, δημιουργία, κατασκευή και διάθεση στην αγορά προϊόντος ή διαδικασίας ή τη δημιουργία και παροχή υπηρεσίας, το σχέδιο περιλαμβάνει στρατηγική για την εν λόγω εκμετάλλευση. Εάν στο σχέδιο προβλέπεται εκμετάλλευση πρωτίστως σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, οι νομικές οντότητες αιτιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω εκμετάλλευση εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης.
Οι δικαιούχοι αναπτύσσουν περαιτέρω το σχέδιο κατά τη διάρκεια της δράσης και μετά την περάτωση της δράσης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να αναπτύσσουν περαιτέρω το σχέδιο κατά τη διάρκεια της δράσης, μεταξύ άλλων και μέσω της δημόσιας συμμετοχής και της επιστημονικής εκπαίδευσης.
7.  Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και διάδοσης εκ μέρους της Επιτροπής ή του χρηματοδοτικού φορέα, οι δικαιούχοι παρέχουν τυχόν αιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους. Με την επιφύλαξη των έννομων συμφερόντων των δικαιούχων, οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται.
7.  Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και διάδοσης εκ μέρους της Επιτροπής ή του χρηματοδοτικού φορέα, οι δικαιούχοι παρέχουν τυχόν αναγκαίες αιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης. Με την επιφύλαξη των έννομων συμφερόντων των δικαιούχων, οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36
Άρθρο 36
Άρθρο 36
Μεταβίβαση και χορήγηση αδειών
Μεταβίβαση και χορήγηση αδειών
1.  Οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων τους. Διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν ισχύουν και για τον νέο κύριο, καθώς και ότι ο τελευταίος έχει την υποχρέωση μεταφοράς τους σε κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση.
1.  Οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων τους. Διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν ισχύουν και για τον νέο κύριο, καθώς και ότι ο τελευταίος έχει την υποχρέωση μεταφοράς τους σε κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση.
2.  Οι δικαιούχοι που προτίθενται να μεταβιβάσουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων ενημερώνουν εκ των προτέρων κάθε άλλο δικαιούχο που εξακολουθεί να έχει δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς για συγκεκριμένα τρίτα μέρη ή εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον νέο κύριο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στα οικεία δικαιώματα πρόσβασης.
2.  Οι δικαιούχοι που προτίθενται να μεταβιβάσουν την κυριότητα των αποτελεσμάτων ενημερώνουν εκ των προτέρων κάθε άλλο δικαιούχο που εξακολουθεί να έχει δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς για συγκεκριμένα τρίτα μέρη και για τις συνδεδεμένες οντότητές του ή εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον νέο κύριο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στα οικεία δικαιώματα πρόσβασης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις όσον αφορά τη μεταβίβαση εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι η μεταβίβαση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα οικεία δικαιώματα πρόσβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς για συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί, μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
Οι δικαιούχοι μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις όσον αφορά τη μεταβίβαση εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι η μεταβίβαση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα οικεία δικαιώματα πρόσβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς για συγκεκριμένα τρίτα μέρη και για τις συνδεδεμένες οντότητές του. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί, μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων. Η συμφωνία επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια σχετικώς.
3.  Οι δικαιούχοι δύνανται να παραχωρούν άδειες επί των οικείων αποτελεσμάτων ή να χορηγούν με άλλον τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν.
3.  Οι δικαιούχοι δύνανται να παραχωρούν άδειες επί των οικείων αποτελεσμάτων ή να χορηγούν με άλλον τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν.
4.  Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η συμφωνία επιχορήγησης κατοχυρώνει το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας αποτελεσμάτων ή την χορήγηση αποκλειστικής άδειας επί των αποτελεσμάτων, εάν:
4.  Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η συμφωνία επιχορήγησης κατοχυρώνει για την Επιτροπή το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας αποτελεσμάτων ή την χορήγηση αποκλειστικής άδειας επί των αποτελεσμάτων, εάν:
α)  οι δικαιούχοι που παράγουν τα αποτελέσματα έχουν λάβει χρηματοδότηση της Ένωσης·
α)  οι δικαιούχοι που παράγουν τα αποτελέσματα έχουν λάβει χρηματοδότηση της Ένωσης·
β)  η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας αφορά νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα· και
β)  η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας αφορά νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα· και
γ)  η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας δεν συνάδει με τα συμφέροντα της Ένωσης.
γ)  η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας δεν συνάδει με τα συμφέροντα της Ένωσης.
Προωθούνται συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας.
Εάν εφαρμόζεται το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά εκ των προτέρων. Το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων μπορεί να αίρεται γραπτώς όσον αφορά μεταβιβάσεις ή χορήγηση αδειών σε συγκεκριμένες νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης.
Εάν εφαρμόζεται το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά εκ των προτέρων. Το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων μπορεί να αίρεται γραπτώς όσον αφορά μεταβιβάσεις ή χορήγηση αδειών σε συγκεκριμένες νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37
Άρθρο 37
Άρθρο 37
Δικαιώματα πρόσβασης
Δικαιώματα πρόσβασης
1.  Εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές για τα δικαιώματα πρόσβασης:
1.  Εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές για τα δικαιώματα πρόσβασης:
α)  τα αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης ή τυχόν παραίτηση από δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται γραπτώς·
α)  τα αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης ή τυχόν παραίτηση από δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται γραπτώς·
β)  τα δικαιώματα πρόσβασης δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενης άδειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εκχωρούντα το δικαίωμα·
β)  τα δικαιώματα πρόσβασης δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενης άδειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εκχωρούντα το δικαίωμα·
γ)  οι δικαιούχοι αλληλοενημερώνονται πριν από την προσχώρησή τους στη συμφωνία επιχορήγησης σχετικά με κάθε περιορισμό που αφορά την παραχώρηση πρόσβασης στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία·
γ)  οι δικαιούχοι αλληλοενημερώνονται πριν από την προσχώρησή τους στη συμφωνία επιχορήγησης σχετικά με κάθε περιορισμό που αφορά την παραχώρηση πρόσβασης στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία·
δ)  εάν δικαιούχος δεν συμμετέχει πλέον στη δράση, αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις που υπέχει όσον αφορά την παραχώρηση πρόσβασης·
δ)  εάν δικαιούχος δεν συμμετέχει πλέον στη δράση, αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις που υπέχει όσον αφορά την παραχώρηση πρόσβασης·
ε)  εάν δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει, οι δικαιούχοι δύνανται να συμφωνήσουν ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν διαθέτει πλέον δικαιώματα πρόσβασης.
ε)  εάν δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει, οι δικαιούχοι δύνανται να συμφωνήσουν ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν διαθέτει πλέον δικαιώματα πρόσβασης.
2.  Οι δικαιούχοι παραχωρούν πρόσβαση:
2.  Οι δικαιούχοι παραχωρούν πρόσβαση:
α)  στα οικεία αποτελέσματα ατελώς σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του·
α)  στα οικεία αποτελέσματα ατελώς σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του·
β)  στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους δικαιούχους πριν από την προσχώρησή τους στη συμφωνία επιχορήγησης·
β)  στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους δικαιούχους πριν από την προσχώρησή τους στη συμφωνία επιχορήγησης·
γ)  στα οικεία αποτελέσματα και, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα οικεία αποτελέσματα. Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται υπό δίκαιους και εύλογους όρους οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνηθούν.
γ)  στα οικεία αποτελέσματα και, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε κάθε άλλο δικαιούχο της δράσης που την χρειάζεται προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα οικεία αποτελέσματα. Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται υπό δίκαιους και εύλογους όρους οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνηθούν.
(3)  Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους δικαιούχους, αυτοί παραχωρούν επίσης πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα και, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε νομική οντότητα η οποία:
3.  Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους δικαιούχους, αυτοί παραχωρούν επίσης πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα και, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα οικεία προϋπάρχοντα στοιχεία σε νομική οντότητα η οποία:
α)  είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα·
α)  είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα·
β)  τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο άλλου δικαιούχου, ή τελεί υπό τον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο με τον εν λόγω δικαιούχο, ή ασκεί τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του εν λόγω δικαιούχου· και
β)  τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο άλλου δικαιούχου, ή τελεί υπό τον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο με τον εν λόγω δικαιούχο, ή ασκεί τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του εν λόγω δικαιούχου· και
γ)  χρειάζεται την πρόσβαση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα του εν λόγω δικαιούχου.
γ)  χρειάζεται την πρόσβαση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα του εν λόγω δικαιούχου.
Η πρόσβαση παραχωρείται υπό δίκαιους και εύλογους όρους οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνηθούν.
Η πρόσβαση παραχωρείται υπό δίκαιους και εύλογους όρους οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνηθούν.
4.  Αίτημα για πρόσβαση για λόγους εκμετάλλευσης μπορεί να υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά την περάτωση της δράσης, εκτός εάν οι δικαιούχοι συμφωνήσουν διαφορετική προθεσμία.
4.  Αίτημα για πρόσβαση για λόγους εκμετάλλευσης μπορεί να υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά την περάτωση της δράσης, εκτός εάν οι δικαιούχοι συμφωνήσουν διαφορετική προθεσμία.
5.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση παραχωρούν ατελώς πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα στα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της Ένωσης για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Η πρόσβαση περιορίζεται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.
5.  Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση παραχωρούν ατελώς πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα στα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της Ένωσης για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Η πρόσβαση περιορίζεται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση, λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων των δικαιούχων.
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης δεν καλύπτουν τα προϋπάρχοντα στοιχεία των συμμετεχόντων.
Για δράσεις υπό την ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία» - τομέας παρέμβασης «Προστασία και ασφάλεια», οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση της Ένωσης παραχωρούν επίσης ατελώς πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα στις εθνικές αρχές κρατών μελών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των οικείων πολιτικών ή προγραμμάτων στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρόσβαση περιορίζεται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση και παραχωρείται βάσει διμερούς συμφωνίας που ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ότι εφαρμόζονται οι δέουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Το κράτος μέλος, θεσμικό ή άλλο όργανο, και οργανισμός της Ένωσης που υποβάλλει το αίτημα ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη για τα εν λόγω αιτήματα.
Για δράσεις υπό την ομάδα «Ασφαλής κοινωνία» - τομέας παρέμβασης «Προστασία και ασφάλεια», οι δικαιούχοι που έχουν λάβει χρηματοδότηση της Ένωσης παραχωρούν επίσης ατελώς πρόσβαση στα οικεία αποτελέσματα στις εθνικές αρχές κρατών μελών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των οικείων πολιτικών ή προγραμμάτων στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρόσβαση περιορίζεται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση και παραχωρείται βάσει διμερούς συμφωνίας που ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ότι εφαρμόζονται οι δέουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Το κράτος μέλος, θεσμικό ή άλλο όργανο, και οργανισμός της Ένωσης που υποβάλλει το αίτημα ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη για τα εν λόγω αιτήματα.
6.  Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης.
6.  Στο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να προβλέπονται, κατά περίπτωση, πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Ειδικές διατάξεις για την εκμετάλλευση και τη διάδοση
Ειδικές διατάξεις για την εκμετάλλευση και τη διάδοση
Σε δράσεις του ΕΣΕ, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, δράσεις σύναψης προεμπορικών συμβάσεων, δράσεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων, δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος και δράσεις συντονισμού και στήριξης μπορούν να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με την κυριότητα, την εκμετάλλευση και τη διάδοση, την μεταβίβαση και την παραχώρηση αδειών, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης.
Σε δράσεις του ΕΣΕ, δράσεις του ΕΙΚΤ, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, δράσεις σύναψης προεμπορικών συμβάσεων, δράσεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων, δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος και δράσεις συντονισμού και στήριξης μπορούν να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάδοση, την μεταβίβαση και την παραχώρηση αδειών, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης.
Οι εν λόγω κανόνες δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις περί ανοικτής πρόσβασης.
Οι εν λόγω κανόνες δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις και τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39
Άρθρο 39
Άρθρο 39
Βραβεία
Βραβεία
1.  Η χορήγηση και η διαχείριση βραβείων στο πλαίσιο του προγράμματος συνάδει με τον τίτλο IX του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
1.  Η χορήγηση και η διαχείριση βραβείων στο πλαίσιο του προγράμματος συνάδει με τον τίτλο IX του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
2.  Κάθε νομική οντότητα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής της, μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας ή τους κανόνες του διαγωνισμού.
2.  Κάθε νομική οντότητα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής της, μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας ή τους κανόνες του διαγωνισμού.
3.  Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να διοργανώνει βραβεία με:
3.  Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται, κατά περίπτωση, να διοργανώνει βραβεία με:
α)  άλλα όργανα της Ένωσης·
α)  άλλα όργανα της Ένωσης·
β)  τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών ή υπηρεσιών τους·
β)  τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών ή υπηρεσιών τους·
γ)  διεθνείς οργανισμούς· ή
γ)  διεθνείς οργανισμούς· ή
δ)  μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.
δ)  μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.
4.  Το πρόγραμμα εργασίας ή οι κανόνες του διαγωνισμού μπορούν να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις σχετικά με την επικοινωνία, την εκμετάλλευση και τη διάδοση.
4.  Το πρόγραμμα εργασίας ή οι κανόνες του διαγωνισμού περιλαμβάνουν υποχρεώσεις σχετικά με την επικοινωνία, την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη διάδοση, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη χορήγηση αδειών.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42
Άρθρο 42
Άρθρο 42
Μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ
Μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ
1.  Οι συνιστώσες «επιχορηγήσεις» και «επιστρεπτέες προκαταβολές» της μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του ΕΣΚ υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 30 έως 33.
1.  Οι συνιστώσες «επιχορηγήσεις» και «επιστρεπτέες προκαταβολές» της μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του ΕΣΚ υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 30 έως 33.
2.  Η μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43. Η στήριξη από μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ μπορεί να παρέχεται μέχρις ότου η δράση να μπορεί να χρηματοδοτείται ως συνδυαστική πράξη ή ως χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη που καλύπτεται πλήρως από την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο του InvestEU. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 209 του δημοσιονομικοί κανονισμού, οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ιδίως δε τα στοιχεία α) και δ), δεν εφαρμόζονται κατά την χορήγηση της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
2.  Η μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43. Η στήριξη από μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ μπορεί να παρέχεται για έργα υψηλού κινδύνου μέχρις ότου η δράση να μπορεί να χρηματοδοτείται ως συνδυαστική πράξη ή ως χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη που καλύπτεται πλήρως από την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο του InvestEU. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 209 του δημοσιονομικοί κανονισμού, οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ιδίως δε τα στοιχεία α) και δ), δεν εφαρμόζονται κατά την χορήγηση της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
3.  Η μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χορηγείται σε συγχρηματοδότηση προγράμματος, όταν προβλέπεται σε κοινό πρόγραμμα κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών η διάθεση χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη επιλεχθεισών δράσεων. Οι εν λόγω δράσεις αξιολογούνται και επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 23, 24, 25 και 26. Οι όροι εκτέλεσης της μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» συνάδουν με το άρθρο 29 κατ’ αναλογία προς το άρθρο 43 παράγραφος 9, όπως επίσης και με πρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας.
3.  Η μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χορηγείται σε συγχρηματοδότηση προγράμματος, όταν προβλέπεται σε κοινό πρόγραμμα κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών η διάθεση χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη επιλεχθεισών δράσεων. Οι εν λόγω δράσεις αξιολογούνται και επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42α και 43. Οι όροι εκτέλεσης της μεικτής χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» συνάδουν με το άρθρο 29 κατ’ αναλογία προς το άρθρο 43 παράγραφος 9, όπως επίσης και με πρόσθετες και αιτιολογημένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας.
4.  Οι επιστροφές, όπως, μεταξύ άλλων, οι επιστρεπτέες προκαταβολές και τα έσοδα από τη μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ θεωρούνται εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
4.  Οι επιστροφές, όπως, μεταξύ άλλων, οι επιστρεπτέες προκαταβολές και τα έσοδα από τη μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ θεωρούνται εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
5.  Η μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ παρέχεται κατά τρόπο που δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
5.  Η μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του ΕΣΚ παρέχεται κατά τρόπο που προάγει την ενωσιακή ανταγωνιστικότητα και παράλληλα αποτρέπει την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)
Άρθρο 42α
Το χρηματοδοτικό μέσο Pathfinder
1.  Το χρηματοδοτικό μέσο Pathfinder παρέχει επιχορηγήσεις σε έργα αιχμής υψηλού κινδύνου, με στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης όσον αφορά δυνητικά ριζοσπαστικές, καινοτόμες τεχνολογίες του μέλλοντος και νέες ευκαιρίες στην αγορά. Το μέσο Pathfinder στηρίζει αρχικά τα πρώιμα στάδια της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων την εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης της ιδέας και τα πρωτότυπα επικύρωσης τεχνολογίας.
Το Pathfinder εκτελείται κυρίως μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από τη βάση προς την κορυφή, με τακτικές προθεσμίες ανά έτος, και επίσης προβλέπει ανταγωνιστικές προκλήσεις για την ανάπτυξη βασικών στρατηγικών στόχων που απαιτούν υπερπροηγμένη τεχνολογία (deep-tech) και ριζοσπαστική σκέψη. Η ομαδοποίηση των επιλεγμένων έργων σε χαρτοφυλάκια με βάση το θέμα ή τον στόχο καθιστά δυνατή τη δημιουργία κρίσιμης μάζας όσον αφορά τις προσπάθειες, την τεχνολογική στρατηγική αυτονομία σε επίπεδο ΕΕ, και τη συγκρότηση νέων πολυεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων.
2.  Οι μεταβατικές δραστηριότητες του χρηματοδοτικού μέσου Pathfinder υλοποιούνται για να βοηθήσουν τους φορείς καινοτομίας να προετοιμάζουν το έδαφος προς την εμπορική ανάπτυξη στην Ένωση, όπως δραστηριότητες επίδειξης και μελέτες σκοπιμότητας για την αξιολόγηση πιθανών επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και τη δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων:
α)  η προκήρυξη και το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους και τον προϋπολογισμό που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας του σχετικού χαρτοφυλακίου δράσεων·
β)  επιτρέπεται η χορήγηση επιχορηγήσεων πάγιου ποσού έως 50 000 EUR χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων μόνο στις δραστηριότητες εκείνες που χρηματοδοτούνται ήδη από το μέσο Pathfinder, για να διενεργηθούν επείγουσες δράσεις συντονισμού και στήριξης με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας δικαιούχων του χαρτοφυλακίου ή την αξιολόγηση πιθανών τεχνοβλαστών ή δυνητικής καινοτομίας που δημιουργεί αγορές.
3.  Τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στο άρθρο 25 εφαρμόζονται στο χρηματοδοτικό μέσο Pathfinder του ΕΣΚ.
__________________
Θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες, ο βιολογικός έλεγχος ή τα ψηφιακά δίδυμα δεύτερης γενιάς, ή οποιαδήποτε άλλα θέματα προσδιορίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένων των δικτυωμένων προγραμμάτων των κρατών μελών).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43
Άρθρο 43
Άρθρο 43
Μέσο Accelerator του ΕΣΚ
Το μέσο Accelerator
1.  Ο δικαιούχος του μέσου Accelerator του ΕΣΚ είναι νομική οντότητα που μπορεί να θεωρείται νεοφυής επιχείρηση, ΜΜΕ ή εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης και είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα. Η πρόταση μπορεί να υποβάλλεται από τον δικαιούχο, ή από ένα/μία ή περισσότερα/-ες φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προτίθενται να προχωρήσουν σε σύσταση ή στήριξη του εν λόγω δικαιούχου.
1.  Ο δικαιούχος του μέσου Accelerator του ΕΣΚ είναι νομική οντότητα που μπορεί να θεωρείται νεοφυής επιχείρηση, ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση, ΜΜΕ ή εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης και είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα. Η πρόταση μπορεί να υποβάλλεται από τον δικαιούχο, ή από ένα/μία ή περισσότερα/-ες φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προτίθενται να προχωρήσουν σε σύσταση ή στήριξη του εν λόγω δικαιούχου.
2.  Με μια μόνο απόφαση χορήγησης καλύπτονται και παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης παρεχόμενης στο πλαίσιο μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
2.  Με μια μόνο απόφαση χορήγησης καλύπτονται και παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης παρεχόμενης στο πλαίσιο μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
3.  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την μεμονωμένη αξία τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επιλέγονται στο πλαίσιο ετήσιας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με καταληκτικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
3.  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την μεμονωμένη αξία τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επιλέγονται στο πλαίσιο ετήσιας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με καταληκτικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
4.  Τα κριτήρια χορήγησης είναι τα ακόλουθα:
4.  Τα κριτήρια χορήγησης είναι τα ακόλουθα:
–  αριστεία,
–  αριστεία,
–  επιπτώσεις,
–  επιπτώσεις και προστιθέμενη αξία της ΕΕ,
–  το επίπεδο κινδύνου της δράσης και η ανάγκη για ενωσιακή στήριξη.
–  το επίπεδο κινδύνου της δράσης και η ανάγκη για ενωσιακή στήριξη.
5.  Κατόπιν συναίνεσης των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, η Επιτροπή ή οι φορείς χρηματοδότησης που υλοποιούν το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δύνανται να υποβάλλουν απευθείας προς αξιολόγηση —σύμφωνα με το τελευταίο κριτήριο αξιολόγησης— πρόταση για δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά η οποία ήδη πληροί τα δύο πρώτα κριτήρια ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
5.  Κατόπιν συναίνεσης των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, η Επιτροπή ή οι φορείς χρηματοδότησης που υλοποιούν το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένων του ΕΣΚ και των ΚΓΚ) δύνανται να υποβάλλουν απευθείας προς αξιολόγηση —σύμφωνα με το τελευταίο κριτήριο αξιολόγησης— πρόταση για δράση καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, ιδίως στην Ένωση, η οποία ήδη πληροί τα δύο πρώτα κριτήρια ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
–  η πρόταση απορρέει από οποιαδήποτε άλλη δράση χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή το παρόν πρόγραμμα, ή από εθνικό πρόγραμμα παρόμοιο με το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ, και αυτή η ιδιότητά της αναγνωρίζεται από την Επιτροπή·
–  η πρόταση απορρέει από οποιαδήποτε άλλη δράση χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή το παρόν πρόγραμμα, ή από εθνικό πρόγραμμα και αναγνωρίζεται από την Επιτροπή ότι πληροί τις απαιτήσεις του ΕΣΚ.
–  βασίζεται σε προηγούμενη αξιολόγηση έργου για την εκτίμηση της αριστείας και των επιπτώσεων της πρότασης και υπάγεται σε όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται περαιτέρω στο πρόγραμμα εργασίας.
–  βασίζεται σε προηγούμενη αξιολόγηση έργου για την εκτίμηση της αριστείας και των επιπτώσεων της πρότασης και υπάγεται σε όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται περαιτέρω στο πρόγραμμα εργασίας.
6.  Μπορεί να χορηγείται σφραγίδα αριστείας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
6.  Μπορεί να χορηγείται σφραγίδα αριστείας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
–  ο δικαιούχος είναι νεοσύστατη επιχείρηση ή ΜΜΕ,
–  ο δικαιούχος είναι νεοσύστατη επιχείρηση ή ΜΜΕ,
–  η πρόταση ήταν επιλέξιμη και υπερέβαινε τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια για τα δύο πρώτα κριτήρια χορήγησης της παραγράφου 4,
–  η πρόταση ήταν επιλέξιμη και υπερέβαινε τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια για τα δύο πρώτα κριτήρια χορήγησης της παραγράφου 4,
–  οι σχετικές δραστηριότητες θα ήταν επιλέξιμες στο πλαίσιο δράσης καινοτομίας.
–  οι σχετικές δραστηριότητες θα ήταν επιλέξιμες στο πλαίσιο δράσης καινοτομίας.
7.  Στην περίπτωση πρότασης που έχει εκπληρώσει τα κριτήρια της αξιολόγησης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες προτείνουν αντίστοιχη μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ, με βάση τον συνεπαγόμενο κίνδυνο, τους πόρους και τον χρόνο που απαιτούνται για την κυκλοφορία και τη διείσδυση της καινοτομίας στην αγορά.
7.  Στην περίπτωση πρότασης που έχει εκπληρώσει τα κριτήρια της αξιολόγησης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες προτείνουν αντίστοιχη μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ, με βάση τον συνεπαγόμενο κίνδυνο, τους πόρους και τον χρόνο που απαιτούνται για την κυκλοφορία και τη διείσδυση της καινοτομίας στην αγορά.
Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει πρόταση που έχει γίνει δεκτή από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εάν αυτό δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, για λόγους συμμόρφωσης με τους στόχους πολιτικών της Ένωσης.
Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει πρόταση που έχει γίνει δεκτή από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εάν αυτό δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους στόχους πολιτικών της Ένωσης.
8.  Οι συνιστώσα «επιχορήγηση» ή «επιστρεπτέα προκαταβολή» της μεικτής χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 70 % των δαπανών της επιλεχθείσας δράσης καινοτομίας.
8.  Η συνιστώσα «επιχορήγηση» ή «επιστρεπτέα προκαταβολή» της μεικτής χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 70 % των δαπανών της επιλεχθείσας δράσης καινοτομίας.
9.  Οι όροι εκτέλεσης των συνιστωσών «ίδια κεφάλαια» και «επιστρεπτέα στήριξη» της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ περιγράφονται λεπτομερώς στην απόφαση [ειδικό πρόγραμμα].
9.  Οι όροι εκτέλεσης των συνιστωσών «ίδια κεφάλαια» και «επιστρεπτέα στήριξη» της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ περιγράφονται λεπτομερώς στην απόφαση [ειδικό πρόγραμμα].
10.  Στη σύμβαση για την επιλεχθείσα δράση καθορίζονται ειδικά ορόσημα και οι αντίστοιχες προχρηματοδοτήσεις και πληρωμές σε δόσεις της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
10.  Στη σύμβαση για την επιλεχθείσα δράση καθορίζονται ειδικά μετρήσιμα ορόσημα και οι αντίστοιχες προχρηματοδοτήσεις και πληρωμές σε δόσεις της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.
Δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε δράση καινοτομίας μπορούν να δρομολογούνται και να καταβάλλεται η πρώτη προχρηματοδότηση της επιχορήγησης ή της επιστρεπτέας προκαταβολής πριν από την εκτέλεση άλλων συνιστωσών της χορηγηθείσας μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ. Η εκτέλεση των εν λόγω συνιστωσών εξαρτάται από την επίτευξη των ειδικών οροσήμων που καθορίζονται στη σύμβαση.
Δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε δράση καινοτομίας μπορούν να δρομολογούνται και να καταβάλλεται η πρώτη προχρηματοδότηση της επιχορήγησης ή της επιστρεπτέας προκαταβολής πριν από την εκτέλεση άλλων συνιστωσών της χορηγηθείσας μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ. Η εκτέλεση των εν λόγω συνιστωσών εξαρτάται από την επίτευξη των ειδικών οροσήμων που καθορίζονται στη σύμβαση.
11.  Σύμφωνα με τη σύμβαση, η δράση αναστέλλεται, τροποποιείται ή διακόπτεται εάν δεν επιτευχθούν τα ορόσημα. Μπορεί επίσης να διακοπεί, εάν δεν είναι εφικτή η προσδοκώμενη διείσδυση στην αγορά.
11.  Σύμφωνα με τη σύμβαση, η δράση αναστέλλεται, τροποποιείται ή διακόπτεται εάν δεν επιτευχθούν τα μετρήσιμα ορόσημα. Μπορεί επίσης να διακοπεί, εάν δεν είναι εφικτή η προσδοκώμενη διείσδυση στην αγορά, ιδίως στην Ένωση.
Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει αύξηση της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, με την επιφύλαξη αξιολόγησης έργου από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει αύξηση της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, με την επιφύλαξη αξιολόγησης έργου από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)
Άρθρο 43α
Επαυξητική καινοτομία των ΜΜΕ
Πέρα από τα μέσα που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΕΣΚ, ειδικό μέσο επαυξητικής καινοτομίας των ΜΜΕ βρίσκεται υπό κεντρική διαχείριση και εφαρμογή, το οποίο στηρίζει επιχορηγήσεις με έναν δικαιούχο για δραστηριότητες Ε&Κ σε όλες τις ομάδες, κατά τρόπο από τη βάση προς την κορυφή, μέσω μιας συνεχώς ανοικτής πρόσκλησης που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44
Άρθρο 44
Άρθρο 44
Διορισμός εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
Διορισμός ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 237 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, επιτρέπεται η επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εάν αυτό δικαιολογείται και η επιλογή πραγματοποιείται κατά τρόπο διαφανή.
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 237 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η επιλογή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μόνον εάν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει αναδείξει κατάλληλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οποιαδήποτε επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικαιολογείται δεόντως και η επιλογή πραγματοποιείται κατά τρόπο διαφανή. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες πρέπει να αποδεικνύουν την ανεξαρτησία τους και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
1α.  Οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με βάση τις δεξιότητές τους, καθώς και την πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του καθήκοντος που τους ανατίθεται. Κατά τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή ή ο ενωσιακός φορέας χρηματοδότησης επιδιώκει ισόρροπη εκπροσώπηση και σύνθεση εντός των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών αξιολόγησης όσον αφορά την εξειδίκευση, τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο και την εκπροσωπούμενη οργάνωση.
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 237 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες αμείβονται βάσει τυποποιημένων όρων. Εφόσον δικαιολογείται, μπορεί να εγκρίνεται κατάλληλο επίπεδο αμοιβής πέραν των τυποποιημένων όρων με βάση τα σχετικά πρότυπα της αγοράς, ιδίως για ειδικούς εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 237 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες αμείβονται βάσει τυποποιημένων όρων.
3.  Επιπροσθέτως του άρθρου 38 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ονόματα των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση αιτήσεων επιχορήγησης, καθώς και ο οικείος τομέας εμπειρογνωσίας τους, δημοσιεύονται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ή του φορέα χρηματοδότησης. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
3.  Επιπροσθέτως του άρθρου 38 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ονόματα των ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση αιτήσεων επιχορήγησης, καθώς και ο οικείος τομέας εμπειρογνωσίας τους, δημοσιεύονται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ή του φορέα χρηματοδότησης. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
3α.  Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας εμπειρογνώμων αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά ένα θέμα για το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη, ο εν λόγω εμπειρογνώμων δεν προχωρά σε κρίση, δεν παρέχει συμβουλές και δεν προσφέρει τη βοήθειά του στο συγκεκριμένο θέμα.
3β.  Διασφαλίζεται επαρκής αριθμός ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για κάθε πρόσκληση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα της αξιολόγησης.
3γ.  Το επίπεδο αμοιβής όλων των ανεξάρτητων και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων υποβάλλεται κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Καλύπτεται από τις διοικητικές δαπάνες του προγράμματος.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45
Άρθρο 45
Άρθρο 45
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί σε ετήσια βάση την υλοποίηση του «Ορίζων Ευρώπη», του ειδικού του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ. Στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης περιλαμβάνονται:
1.  Στο παράρτημα V παρατίθενται δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και κατευθύνσεις επιπτώσεων.
i)   οι δείκτες σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και παρατίθενται στο παράρτημα V, καθώς και κατευθύνσεις επιπτώσεων·
ii)  πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της χρηματοδότησης και σχετικά με τα οριζόντια ζητήματα που ορίζονται ιδίως στο άρθρο 6α, όπως το επίπεδο εξορθολογισμού των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, η σχέση μεταξύ χαμηλότερων και υψηλότερων επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας στη συνεργατική έρευνα, η συμβολή των χωρών διευρυμένης συμμετοχής, ο κατάλογος με τις χώρες διευρυμένης συμμετοχής που επικαιροποιείται στα προγράμματα εργασίας, η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του χάσματος στην ΕΑΚ, η γεωγραφική κάλυψη των συνεργατικών σχεδίων, οι μισθοί των ερευνητών, η χρήση διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης σε δύο στάδια, η χρήση της επανεξέτασης της αξιολόγησης και το επίπεδο καταγγελιών, το επίπεδο ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος και των σχετικών δαπανών, η συμμετοχή των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων σε σύγκριση με παρόμοια εθνικά ειδικά μέσα για τις ΜΜΕ, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι σφραγίδες αριστείας, οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα της μόχλευσης σε πρόσθετη ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, η συμπληρωματική και σωρευτική χρηματοδότηση από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως οι συνέργειες με τα προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η χρήση ερευνητικών υποδομών που υποστηρίζονται από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, η ταχεία διεκπεραίωση της έρευνας και της καινοτομίας, το επίπεδο και ο αντίκτυπος της διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αρχή της αμοιβαιότητας, η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·
iii)  τα επίπεδα δαπανών ανά τομέα παρέμβασης, που αναφέρονται στο παράρτημα I, και οριζόντια ζητήματα στο πλαίσιο του προγράμματος και του ΕΙΚΤ, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυση χαρτοφυλακίου· επίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, τα δεδομένα αυτά δημοσιοποιούνται και είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα της Επιτροπής σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση·
iv)  το επίπεδο της υπερκάλυψης, και ιδίως ο αριθμός προτάσεων ανά γραμμή του προϋπολογισμού και ανά τομέα παρέμβασης, η μέση βαθμολογία τους, το ποσοστό των προτάσεων πάνω και κάτω από τα κατώτατα όρια.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, όσον αφορά τροποποιήσεις του παραρτήματος V για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών κατεύθυνσης επιπτώσεων, όταν κρίνεται απαραίτητο, και τον καθορισμό γραμμών αναφοράς και στόχων.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, όσον αφορά τροποποιήσεις του παραρτήματος V για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών κατεύθυνσης επιπτώσεων, όταν κρίνεται απαραίτητο, και τον καθορισμό γραμμών αναφοράς και στόχων.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος συλλέγονται με αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και (κατά περίπτωση) στα κράτη μέλη.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος συλλέγονται με αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο που δεν αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους. Ειδικότερα, τα δεδομένα για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΕ, των ευρωπαϊκών συμπράξεων, των αποστολών, του ΕΣΚ και του ΕΙΚΤ περιλαμβάνονται στην ίδια βάση δεδομένων σε σχέση με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται απευθείας στο πλαίσιο του προγράμματος (π.χ. βάση δεδομένων E-corda).
3α.  Η ποιοτική ανάλυση από την Επιτροπή και τους ενωσιακούς ή εθνικούς φορείς χρηματοδότησης συμπληρώνει, κατά το δυνατόν, τα ποσοτικά δεδομένα.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46
Άρθρο 46
Άρθρο 46
Πληροφόρηση, επικοινωνία, δημοσιότητα, διάδοση και εκμετάλλευση
Πληροφόρηση, επικοινωνία, δημοσιότητα, διάδοση και εκμετάλλευση
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλά διαφορετικά κοινά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, μεταξύ άλλων και για βραβεία), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλά διαφορετικά κοινά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, παρέχει έγκαιρα και λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία στα κράτη μέλη και στους δικαιούχους.
3.  Επιπλέον, η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων και των γνώσεων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος, ώστε να επιταχυνθεί η εκμετάλλευση για τους σκοπούς της υιοθέτησης από την αγορά και να ενισχυθούν σημαντικά οι επιπτώσεις του προγράμματος. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και σε δραστηριότητες πληροφόρησης, επικοινωνίας, δημοσιότητας, διάδοσης και εκμετάλλευσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
3.  Επιπλέον, η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων και των γνώσεων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος, ώστε να επιταχυνθεί η εκμετάλλευση για τους σκοπούς της υιοθέτησης από την αγορά, ιδίως εντός της Ένωσης, και να ενισχυθούν σημαντικά οι επιπτώσεις του προγράμματος. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και σε δραστηριότητες πληροφόρησης, επικοινωνίας, δημοσιότητας, διάδοσης και εκμετάλλευσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47
Άρθρο 47
Άρθρο 47
Αξιολόγηση του προγράμματος
Αξιολόγηση του προγράμματος
1.  Οι αξιολογήσεις του προγράμματος διεξάγονται εγκαίρως ώστε να χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα, το πρόγραμμα που θα το διαδεχθεί του και άλλες πρωτοβουλίες συναφείς με την έρευνα και την καινοτομία.
1.  Οι αξιολογήσεις του προγράμματος διεξάγονται εγκαίρως και δημοσιεύονται, προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα, το πρόγραμμα που θα το διαδεχθεί του και άλλες πρωτοβουλίες συναφείς με την έρευνα και την καινοτομία.
1α.  Οι αποστολές αξιολογούνται πλήρως πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, προτού ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία νέων αποστολών ή για τον αναπροσανατολισμό, την περάτωση, τη συνέχιση των αποστολών ή για την αύξηση του προϋπολογισμού τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αποστολών δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ανάλυση της διαδικασίας επιλογής τους και της διακυβέρνησης, της εστίασης και των επιδόσεών τους.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, το αργότερο όμως τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων και αποτελεί τη βάση για την προσαρμογή της υλοποίησης του προγράμματος, κατά περίπτωση.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, το αργότερο όμως τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Περιλαμβάνει ανάλυση του χαρτοφυλακίου και αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων και αποτελεί τη βάση για την προσαρμογή της υλοποίησης του προγράμματος ή/και την επανεξέταση του προγράμματος, κατά περίπτωση. Αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, τη συνέπεια, τα αποτελέσματα της μόχλευσης, η συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΑΚ, και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Ειδικότερα, αξιολογείται ο αντίκτυπος των κονδυλίων που μεταφέρονται από άλλα προγράμματα της Ένωσης.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, το αργότερο όμως τέσσερα έτη από την λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή ολοκληρώνει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Σε αυτήν περιλαμβάνεται αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, το αργότερο όμως τρία έτη από την λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή ολοκληρώνει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Σε αυτήν περιλαμβάνεται αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων.
4.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει και διαδίδει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, και τα παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48
Άρθρο 48
Άρθρο 48
Λογιστικοί έλεγχοι
Λογιστικοί έλεγχοι
1.  Το σύστημα ελέγχου του προγράμματος διασφαλίζει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τους δικαιούχους.
1.  Το σύστημα ελέγχου του προγράμματος διασφαλίζει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τους δικαιούχους. Οι κανόνες ελέγχου πρέπει να είναι σαφείς, συνεκτικοί και συνεπείς σε όλο το εύρος του προγράμματος.
2.  Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου του προγράμματος βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος των δαπανών στο σύνολο του προγράμματος. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες. Οι δαπάνες που λαμβάνουν κοινή χρηματοδότηση από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης υποβάλλονται μόνο μια φορά σε λογιστικό έλεγχο ο οποίος καλύπτει όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους εφαρμοστέους κανόνες τους.
2.  Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου του προγράμματος βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος των δαπανών στο σύνολο του προγράμματος. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες. Οι δαπάνες που λαμβάνουν κοινή χρηματοδότηση από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης υποβάλλονται μόνο μια φορά σε λογιστικό έλεγχο ο οποίος καλύπτει όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους εφαρμοστέους κανόνες τους.
3.  Επιπλέον, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να βασίζεται σε συνδυασμένες αξιολογήσεις συστημάτων σε επίπεδο δικαιούχου. Οι εν λόγω συνδυασμένες αξιολογήσεις είναι προαιρετικές για ορισμένους τύπους δικαιούχων και συνίστανται σε λογιστικό έλεγχο συστημάτων και διαδικασιών, ο οποίος συμπληρώνεται από λογιστικό έλεγχο συναλλαγών και διεξάγεται από αρμόδιο ανεξάρτητο ελεγκτή που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων λογιστικών εγγράφων σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ34. Οι εν λόγω συνδυασμένες αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή ή από τον φορέα χρηματοδότησης για τον καθορισμό της συνολικής διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των δαπανών και την επανεξέταση του επιπέδου των εκ των υστέρων ελέγχων και των πιστοποιητικών οικονομικών καταστάσεων.
3.  Επιπλέον, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να βασίζεται σε συνδυασμένες αξιολογήσεις συστημάτων σε επίπεδο δικαιούχου. Οι εν λόγω συνδυασμένες αξιολογήσεις είναι προαιρετικές για ορισμένους τύπους δικαιούχων και συνίστανται σε λογιστικό έλεγχο συστημάτων και διαδικασιών, ο οποίος συμπληρώνεται από λογιστικό έλεγχο συναλλαγών και διεξάγεται από αρμόδιο ανεξάρτητο ελεγκτή που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων λογιστικών εγγράφων σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ34. Οι εν λόγω συνδυασμένες αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή ή από τον φορέα χρηματοδότησης για τον καθορισμό της συνολικής διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των δαπανών και την επανεξέταση της επιλεξιμότητας του ζητούμενου κόστους και του επιπέδου των εκ των υστέρων ελέγχων και των πιστοποιητικών οικονομικών καταστάσεων.
4.  Σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να βασίζεται σε λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τη χρήση των συνεισφορών της Ένωσης, οι οποίοι διενεργούνται από άλλα πρόσωπα ή άλλες οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης είτε όχι.
4.  Σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης βασίζεται σε λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τη χρήση των συνεισφορών της Ένωσης, οι οποίοι διενεργούνται από άλλα πιστοποιημένα πρόσωπα ή άλλες οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης είτε όχι.
5.  Λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται έως και δύο έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου.
5.  Λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται έως και δύο έτη μετά την καταληκτική ημερομηνία του έργου.
5α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο, οι οποίες εκπονούνται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ελεγκτές διασφαλίζουν τη διαφάνεια του ελέγχου που διενήργησαν, καθώς και την αξιόπιστη και ομοιόμορφη ερμηνεία των κανόνων ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου.
__________________
__________________
34 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).
34 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
(1)  Πυλώνας Ι «Ανοικτή επιστήμη»
(1)  Πυλώνας Ι «Ανοικτή επιστήμη αριστείας»
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Παρέχει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές και στις ομάδες τους να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία της επιστήμης αιχμής, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.
α)  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Παρέχει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές, με έμφαση στους νέους ερευνητές, και στις ομάδες τους να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία της επιστήμης αιχμής, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Εφοδιασμός των ερευνητών με νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσω της κινητικότητας και της έκθεσης σε διασυνοριακό, διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο, καθώς και διάρθρωση και βελτίωση των θεσμικών και εθνικών συστημάτων προσλήψεων, κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας· εν προκειμένω, οι δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» βοηθούν στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού τοπίου αριστείας, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, καθώς και στην επίλυση υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνιακών προκλήσεων.
β)  Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Εφοδιασμός των ερευνητών με νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσω της κινητικότητας και της έκθεσης σε διασυνοριακό, διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο, καθώς και διάρθρωση και βελτίωση των θεσμικών και εθνικών συστημάτων προσλήψεων, κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας· εν προκειμένω, οι δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» βοηθούν στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού τοπίου αριστείας σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, καθώς και στην επίλυση υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνιακών προκλήσεων.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Προαγωγή της αριστείας μέσω της διασυνοριακής, διατομεακής και διεπιστημονικής κινητικότητας των ερευνητών· προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της άριστης κατάρτισης των ερευνητών· ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας· βελτίωση και διευκόλυνση συνεργειών· προώθηση της δημόσιας προβολής.
Τομείς παρέμβασης: Προαγωγή της αριστείας μέσω της διασυνοριακής, διατομεακής και διεπιστημονικής κινητικότητας των ερευνητών· προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της άριστης κατάρτισης των ερευνητών· ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας· βελτίωση και διευκόλυνση συνεργειών· προώθηση της δημόσιας προβολής.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
(2)  Πυλώνας ΙΙ «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»
(2)  Πυλώνας ΙΙ «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 2
Με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων, της ευελιξίας και των συνεργειών, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα διοργανώνονται σε πέντε ομάδες οι οποίες, τόσο μεμονωμένα όσο και από κοινού, θα παρέχουν κίνητρα για τη διατομεακή, διαπολιτική, διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία.
Με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων, της ευελιξίας και των συνεργειών, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα διοργανώνονται σε έξι ομάδες διασυνδεδεμένες μέσω πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, οι οποίες, τόσο μεμονωμένα όσο και από κοινού, θα παρέχουν κίνητρα για τη διατομεακή, διαπολιτική, διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία. Οι έξι ομάδες θα υποστηρίξουν επίσης την καινοτομία των επιμέρους ΜΜΕ κατά τρόπο από τη βάση προς την κορυφή, μέσω επιχορηγήσεων.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  Ομάδα «Υγεία»: Βελτίωση και προστασία της υγείας των πολιτών κάθε ηλικίας, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία νοσημάτων· μετριασμός των κινδύνων για την υγεία, προστασία των πληθυσμών και προώθηση της καλής υγείας· βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, της ισοτιμίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων δημόσιας υγείας· και στήριξη και διευκόλυνση της συμμετοχής και της αυτοδιαχείρισης των ασθενών.
α)  Ομάδα «Υγεία»: Βελτίωση και προστασία της υγείας των πολιτών κάθε ηλικίας, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία νοσημάτων, και την ανάπτυξη τεχνολογιών υγείας· μετριασμός των κινδύνων για την υγεία, προστασία των πληθυσμών και προώθηση της καλής υγείας· βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, της ισοτιμίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων δημόσιας υγείας· και στήριξη και διευκόλυνση της συμμετοχής και της αυτοδιαχείρισης των ασθενών.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  Ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία»: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, προώθηση κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών που συμβάλλουν στην εξάλειψη των αποκλεισμών και την ανάπτυξη, και αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από συνεχείς απειλές κατά της ασφάλειας, π.χ. εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, και από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
β)  Ομάδα «Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία»: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διερεύνηση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και προώθηση κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών που συμβάλλουν στην εξάλειψη των αποκλεισμών και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Δημοκρατία· Πολιτιστική κληρονομιά· Κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί· Κοινωνίες ανθεκτικές στις καταστροφές· Προστασία και ασφάλεια· Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Τομείς παρέμβασης: Δημοκρατία· Πολιτισμός και δημιουργικότητα· Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί· κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Μεταποιητικές τεχνολογίες· Ψηφιακές τεχνολογίες· Προηγμένα υλικά· Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική· Διαδίκτυο επόμενης γενιάς· Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και μαζικά δεδομένα· Κυκλικές βιομηχανίες· Καθαρή βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· Διάστημα
Τομείς παρέμβασης: Μεταποιητικές τεχνολογίες· Ψηφιακές τεχνολογίες· Προηγμένα υλικά· Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική· Διαδίκτυο επόμενης γενιάς· Κβαντικές τεχνολογίες· Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και μαζικά δεδομένα· Κυκλικές βιομηχανίες· Καθαρή βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· Διάστημα
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Ομάδα «Ασφαλής κοινωνία»: Απόκριση στις προκλήσεις που ανακύπτουν από τις επίμονες απειλές κατά της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεγκλήματος, καθώς και τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς καταστροφές.
Τομείς παρέμβασης: Οργανωμένο έγκλημα· τρομοκρατία, εξτρεμισμός, ριζοσπαστικοποίηση και πολιτικά υποκινούμενη βία· Διαχείριση της προστασίας των συνόρων· Κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικότητα, προστασία των δεδομένων· Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και βελτίωση της απόκρισης στις καταστροφές· Πειρατεία και παράνομη απομίμηση προϊόντων· Στήριξη των στόχων των πολιτικών εξωτερικής ασφαλείας της Ένωσης, μεταξύ άλλων με την πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης· Προώθηση του συντονισμού, της συνεργασίας και των συνεργειών.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
δ)  Ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω καλύτερης κατανόησης των συνδεόμενων αιτίων που την προκαλούν, της εξέλιξης, των κινδύνων, των επιπτώσεων και των ευκαιριών που συνδέονται με αυτήν, και καθιστώντας τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών περισσότερο φιλικούς προς το κλίμα και το περιβάλλον, περισσότερο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς, εξυπνότερους, ασφαλέστερους και ανθεκτικότερους.
δ)  Ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω καλύτερης κατανόησης των συνδεόμενων αιτίων που την προκαλούν, της εξέλιξης, των κινδύνων, των επιπτώσεων και των ευκαιριών που συνδέονται με αυτήν, και καθιστώντας τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών περισσότερο φιλικούς προς το κλίμα και το περιβάλλον, περισσότερο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς, εξυπνότερους, ασφαλέστερους και ανθεκτικότερους· προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αλλαγής συμπεριφοράς.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Επιστήμη του κλίματος και λύσεις· Ενεργειακός εφοδιασμός· Ενεργειακά συστήματα και δίκτυα· Κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ενεργειακή μετάβαση· Κοινότητες και πόλεις· Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στις μεταφορές· Καθαρές μεταφορές και κινητικότητα· Έξυπνη κινητικότητα· Αποθήκευση ενέργειας.
Τομείς παρέμβασης: Επιστήμη του κλίματος και λύσεις· Ενεργειακός εφοδιασμός· Ενεργειακά συστήματα και δίκτυα· Κτίρια στην ενεργειακή μετάβαση· Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση· Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση· Κοινότητες και πόλεις· Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στις μεταφορές· Καθαρές μεταφορές και κινητικότητα· Έξυπνη κινητικότητα· Αποθήκευση ενέργειας,
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
ε)  Ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι»: Προστασία, αποκατάσταση, βιώσιμη διαχείριση και χρήση φυσικών και βιολογικών πόρων από γη και θάλασσα, ώστε να καλύπτονται η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και η μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
ε)  Ομάδα «Τρόφιμα, φυσικοί πόροι και γεωργία»: Προστασία, αποκατάσταση, βιώσιμη διαχείριση και χρήση φυσικών και βιολογικών πόρων από γη, εσωτερικά ύδατα και θάλασσα, ώστε να καλύπτονται η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και η μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Περιβαλλοντική παρατήρηση· Βιοποικιλότητα και φυσικό κεφάλαιο· Γεωργία, δασοκομία και αγροτικές περιοχές· Θάλασσα και ωκεανοί· Συστήματα τροφίμων· Συστήματα καινοτομίας βιολογικής βάσης· Κυκλικά συστήματα
Τομείς παρέμβασης: Περιβαλλοντική παρατήρηση· Βιοποικιλότητα και φυσικό κεφάλαιο· Γεωργία, δασοκομία και αγροτικές περιοχές· Θάλασσες, ωκεανοί, εσωτερικά ύδατα και η γαλάζια οικονομία· Συστήματα τροφίμων· Συστήματα καινοτομίας βιολογικής βάσης· Κυκλικά συστήματα
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ – παράγραφος 1
Τομείς παρέμβασης: Υγεία· ανθεκτικότητα και ασφάλεια· ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία· κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα· τρόφιμα και φυσικοί πόροι· στήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης· στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· αναλυτικά εργαλεία και μέθοδοι χάραξης πολιτικής· διαχείριση της γνώσης· μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας· στήριξη της επιστήμης για πλατφόρμες πολιτικής.
Τομείς παρέμβασης: Υγεία· Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία· Ασφαλής κοινωνία· ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα· κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα· τρόφιμα και φυσικοί πόροι· στήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης· στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· αναλυτικά εργαλεία και μέθοδοι χάραξης πολιτικής· διαχείριση της γνώσης· μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας· στήριξη της επιστήμης για πλατφόρμες πολιτικής.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Ανοικτή καινοτομία»
(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Καινοτόμος Ευρώπη»
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Με τις ακόλουθες δραστηριότητες, ο παρών πυλώνας θα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 4, για όλες τις μορφές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, και θα ενισχύει την διείσδυση καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Θα συμβάλλει επίσης στους λοιπούς ειδικούς στόχους του προγράμματος όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.
Με τις ακόλουθες δραστηριότητες, ο παρών πυλώνας θα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 4, για όλες τις μορφές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, και θα ενισχύει την διείσδυση καινοτόμων λύσεων στην αγορά, ειδικότερα μέσω της συνεργασίας νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ με τα ερευνητικά ιδρύματα. Θα συμβάλλει επίσης στους λοιπούς ειδικούς στόχους του προγράμματος όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 1
Με τις ακόλουθες δραστηριότητες, το παρόν μέρος θα βελτιστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 4, την επίτευξη των στόχων του προγράμματος για αύξηση των επιπτώσεων εντός του ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα συμβάλλει επίσης στους λοιπούς ειδικούς στόχους του προγράμματος όπως περιγράφονται στο άρθρο 3. Το μέρος αυτό θα αποτελεί τη βάση ολόκληρου του προγράμματος και, παράλληλα, θα στηρίζει δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν σε μια Ευρώπη που βασίζεται περισσότερο στις γνώσεις, την καινοτομία και την ισότητα των φύλων και βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, το μέρος αυτό θα βελτιστοποιεί τα εθνικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο ενός εύρυθμου ΕΧΕ, στον οποίο η γνώση και το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης κυκλοφορούν ελεύθερα, στον οποίο ενημερωμένοι πολίτες κατανοούν και εμπιστεύονται τα αποτελέσματα της Ε&Κ τα οποία ωφελούν την κοινωνία συνολικά, και στον οποίο η πολιτική της ΕΕ, ιδίως δε η πολιτική Ε&Κ, βασίζεται σε υψηλής ποιότητας επιστημονικά στοιχεία.
Με τις ακόλουθες δραστηριότητες, το παρόν μέρος θα βελτιστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 4, την επίτευξη των στόχων του προγράμματος για αύξηση των επιπτώσεων και της ελκυστικότητας εντός του ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα συμβάλλει επίσης στους λοιπούς ειδικούς στόχους του προγράμματος όπως περιγράφονται στο άρθρο 3. Το μέρος αυτό θα αποτελεί τη βάση ολόκληρου του προγράμματος και, παράλληλα, θα στηρίζει δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην προσέλκυση ταλέντων στην Ένωση και στην αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων. Θα συμβάλλει επίσης σε μια Ευρώπη που βασίζεται περισσότερο στις γνώσεις, την καινοτομία και την ισότητα των φύλων και βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, το μέρος αυτό θα βελτιστοποιεί τα εθνικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο ενός εύρυθμου ΕΧΕ, στον οποίο η γνώση και το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης κυκλοφορούν ελεύθερα και ισόρροπα, στον οποίο ενημερωμένοι πολίτες κατανοούν και εμπιστεύονται τα αποτελέσματα της Ε&Κ τα οποία ωφελούν την κοινωνία συνολικά, και στον οποίο η πολιτική της ΕΕ, ιδίως δε η πολιτική Ε&Κ, βασίζεται σε υψηλής ποιότητας επιστημονικά στοιχεία.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 2
Τομείς παρέμβασης: Διάδοση της αριστείας· Μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ.
Τομείς παρέμβασης: Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής μέσω της ομαδικών συνεργασιών, αδελφοποιήσεων, πρωτοβουλιών εδρών ΕΧΕ, πρωτοβουλιών για την αριστεία και υποτροφιών για τη διεύρυνση της συμμετοχής· Μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – περίπτωση 1
–  Δράσεις έρευνας και καινοτομίας: δράσεις που συνίστανται πρωτίστως σε δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην δημιουργία νέων γνώσεων και/ή στη διερεύνηση της σκοπιμότητας νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή λύσεων. Μπορεί να περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και ενοποίηση, δοκιμή και επικύρωση σε πρωτότυπο μικρής κλίμακας σε εργαστήριο ή σε περιβάλλον προσομοίωσης·
–  Δράσεις έρευνας και καινοτομίας: δράσεις που συνίστανται πρωτίστως σε δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην δημιουργία νέων γνώσεων και/ή στη διερεύνηση της σκοπιμότητας νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή λύσεων. Μπορεί να περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και ενοποίηση, δοκιμή και επικύρωση σε πρωτότυπο μικρής κλίμακας σε εργαστήριο ή σε περιβάλλον προσομοίωσης. Η λογική της ταχείας διεκπεραίωσης της έρευνας και της καινοτομίας θα εφαρμόζεται σε επιλεγμένο αριθμό συνεργατικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – περίπτωση 6
–  Δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: δράσεις για την παροχή συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί και/ή υλοποιείται από οντότητες που διαχειρίζονται και/ή χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των φορέων χρηματοδότησης της Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδέχεται να στηρίζει τη δικτύωση και τον συντονισμό, την έρευνα, την καινοτομία, πιλοτικές δράσεις, δράσεις καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση, ή συνδυασμό αυτών, τα οποία υλοποιούνται άμεσα από οντότητες ή τρίτα μέρη στα οποία μπορούν να παρέχουν κάθε σχετική οικονομική στήριξη, όπως επιχορηγήσεις, βραβεία, σύναψη συμβάσεων, καθώς και μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
–  Δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: δράσεις για την παροχή συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί και/ή υλοποιείται από οντότητες που διαχειρίζονται και/ή χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των φορέων χρηματοδότησης της Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδέχεται να στηρίζει τη διασύνδεση, τη δικτύωση και τον συντονισμό, την έρευνα, την καινοτομία, πιλοτικές δράσεις, δράσεις καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση, ή συνδυασμό αυτών, τα οποία υλοποιούνται άμεσα από οντότητες ή τρίτα μέρη στα οποία μπορούν να παρέχουν κάθε σχετική οικονομική στήριξη, όπως επιχορηγήσεις, βραβεία, σύναψη συμβάσεων, καθώς και μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη είναι περισσότερο αποτελεσματική για την επίτευξη των συναφών στόχων του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων για την ΕΕ και τους πολίτες της, την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την υλοποίηση των στόχων έρευνας και καινοτομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας και των διεθνών δεσμεύσεων·
α)  Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη είναι περισσότερο αποτελεσματική για την επίτευξη των συναφών στόχων του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων για ολόκληρη την Ένωση και για τους πολίτες της, την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την υλοποίηση των στόχων έρευνας και καινοτομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της βιωσιμότητας, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας και των διεθνών δεσμεύσεων·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  Συνοχή και συνέργειες της ευρωπαϊκής σύμπραξης εντός του ενωσιακού τοπίου έρευνας και καινοτομίας·
β)  Συνοχή και συνέργειες των ευρωπαϊκών συμπράξεων εντός του ενωσιακού τοπίου έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Διαφάνεια και ανοικτός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής σύμπραξης όσον αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων, καθώς και τη συμμετοχή εταίρων και ενδιαφερόμενων φορέων από διαφορετικούς τομείς και, κατά περίπτωση, διεθνών φορέων·
γ)  Διαφάνεια και ανοικτός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών συμπράξεων όσον αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων, καθώς και τη διακυβέρνησή τους, και τη συμμετοχή εταίρων και ενδιαφερόμενων φορέων από διαφορετικούς τομείς και με ποικίλο ιστορικό, κατά περίπτωση, διεθνών φορέων.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1
–  προσδιορισμό μετρήσιμων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, παραδοτέων και επιπτώσεων εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης βασικής οικονομικής αξίας για την Ευρώπη·
–  προσδιορισμό μετρήσιμων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, παραδοτέων και επιπτώσεων εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης βασικής οικονομικής αξίας για την ΕΕ·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  επίδειξη προσδοκώμενων ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων μόχλευσης·
–  επίδειξη έντονων προσδοκώμενων ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων μόχλευσης·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 3
–  προσεγγίσεις για τη διασφάλιση ευέλικτης εφαρμογής και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες πολιτικής ή αγοράς, ή στην επιστημονική πρόοδο·
–  προσεγγίσεις για τη διασφάλιση ευέλικτης εφαρμογής και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες πολιτικής, κοινωνίας ή/και αγοράς, ή στην επιστημονική πρόοδο·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Στην περίπτωση των θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών συμπράξεων, οι χρηματοδοτικές ή/και σε είδος συνεισφορές από εταίρους εκτός της Ένωσης είναι τουλάχιστον ίσες με το 50 % και μπορούν να ανέρχονται έως και το 75 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής σύμπραξης. Για κάθε θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή σύμπραξη, ένα μερίδιο των συνεισφορών από εταίρους εκτός της Ένωσης καταβάλλεται με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών.
Στην περίπτωση των θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών συμπράξεων, οι χρηματοδοτικές ή/και σε είδος συνεισφορές από εταίρους εκτός της Ένωσης είναι τουλάχιστον ίσες με το 50 %, στην περίπτωση συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και εταίρων του ιδιωτικού τομέα, και μπορούν να ανέρχονται έως και το 75 %, στην περίπτωση συμπράξεων στις οποίες συμμετέχουν και τα κράτη μέλη, των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής σύμπραξης.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Κατόπιν συμφωνίας με τις περιφερειακές αρχές, το ΕΤΠΑ γίνεται αποδεκτό ως μερική εθνική συνεισφορά για συγχρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα δράσεις στις οποίες συμμετέχουν κράτη μέλη.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  Συντονισμός και/ή κοινές δραστηριότητες με άλλες συναφείς πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικών συνεργειών·
γ)  Συντονισμός και/ή κοινές δραστηριότητες με άλλες συναφείς πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας για την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου διασυνδέσεων και τη διασφάλιση αποτελεσματικών συνεργειών·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
δ)  Νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, ιδίως για χρηματοδοτικές συνεισφορές, από κάθε εταίρο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της πρωτοβουλίας·
δ)  Νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, ιδίως για συνεισφορές σε είδος ή/και χρηματοδοτικές συνεισφορές, από κάθε εταίρο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της πρωτοβουλίας·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  Σύστημα παρακολούθησης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 45 για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων γενικών στόχων πολιτικής και ειδικών στόχων, παραδοτέων και βασικών δεικτών επιδόσεων, το οποίο καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των επιτευγμάτων, των επιπτώσεων και των ενδεχόμενων αναγκών για διορθωτικά μέτρα σε βάθος χρόνου·
α)  Σύστημα παρακολούθησης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 45 για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων γενικών στόχων πολιτικής και ειδικών στόχων ανά πρόγραμμα, παραδοτέων και βασικών δεικτών επιδόσεων, το οποίο καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των επιτευγμάτων, των επιπτώσεων και των ενδεχόμενων αναγκών για διορθωτικά μέτρα σε βάθος χρόνου·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  Κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν τη σταδιακή κατάργηση σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους και το χρονοδιάγραμμα, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης διαρκούς διακρατικής χρηματοδότησης από εθνικά ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.
β)  Σε περίπτωση μη ανανέωσης, κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν τη σταδιακή κατάργηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τους νομικά δεσμευμένους εταίρους, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης διαρκούς διακρατικής χρηματοδότησης από εθνικά ή άλλα ενωσιακά προγράμματα, και με την επιφύλαξη ιδιωτικών επενδύσεων και υπό εξέλιξη σχεδίων.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  η ΚΓΠ αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας και προωθεί τη χρήση, διάδοση και διείσδυση καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από έργα χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και την καινοτομία και από την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»·
β)  η ΚΓΠ αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας και προωθεί τη χρήση, διάδοση και διείσδυση καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από έργα χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και την καινοτομία, από την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» και συναφείς κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του ΕΙΚΤ·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  το ΕΤΘΑ στηρίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, ιδίως όσων απορρέουν από το πρόγραμμα στους τομείς της θαλάσσιας και ναυτιλιακής πολιτικής· το ΕΤΘΑ προωθεί επίσης την συλλογή και την επεξεργασία επιτόπιων δεδομένων και διαδίδει συναφείς δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.
β)  το ΕΤΘΑ στηρίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, ιδίως όσων απορρέουν από το πρόγραμμα στους τομείς της θαλάσσιας και ναυτιλιακής πολιτικής· το ΕΤΘΑ προωθεί επίσης την συλλογή και την επεξεργασία επιτόπιων δεδομένων και διαδίδει συναφείς δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και των διεθνών δεσμεύσεων.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  οι ρυθμίσεις για συνδυασμένη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το πρόγραμμα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που γεφυρώνουν τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης με τη διεθνή αριστεία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών διαπεριφερειακών/διακρατικών προγραμμάτων και πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·
α)  οι ρυθμίσεις για συνδυασμένη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που γεφυρώνουν τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης με τη διεθνή αριστεία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών διαπεριφερειακών/διακρατικών προγραμμάτων και πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τα κονδύλια του ΕΤΠΑ μπορούν να μεταφερθούν σε εθελοντική βάση για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος, και ιδίως της σφραγίδας αριστείας·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  ενισχύονται τα υφιστάμενα περιφερειακά οικοσυστήματα και δίκτυα πλατφορμών, και οι υφιστάμενες περιφερειακές στρατηγικές·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  μπορούν να χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις για συνδυασμένη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για τη στήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·
β)  μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εθελοντική βάση ρυθμίσεις για συνδυασμένη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για τη στήριξη δραστηριοτήτων του Προγράμματος οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6 – στοιχείο β
β)  οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που συνδέονται με ψηφιακές πτυχές καθορίζονται και εδραιώνονται στα στρατηγικά σχέδια έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος· σε αυτά περιλαμβάνονται η έρευνα και καινοτομία στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ο συνδυασμός ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και με μη τεχνολογικές καινοτομίες· η στήριξη για την επέκταση επιχειρήσεων που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες (πολλές από τις οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακές και υλικές τεχνολογίες)· η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»· και η στήριξη των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών·
β)  οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που συνδέονται με ψηφιακές πτυχές καθορίζονται και εδραιώνονται στα στρατηγικά σχέδια έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος· σε αυτά περιλαμβάνονται η έρευνα και καινοτομία στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, των κβαντικών τεχνολογιών και ο συνδυασμός ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και με μη τεχνολογικές καινοτομίες· η στήριξη για την επέκταση επιχειρήσεων που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες (πολλές από τις οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακές και υλικές τεχνολογίες)· η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»· και η στήριξη των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6 – στοιχείο γ
γ)  το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» εστιάζεται στη δημιουργία ψηφιακών ικανοτήτων και υποδομών μεγάλης κλίμακας στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με στόχο να υιοθετηθούν και να αναπτυχθούν ευρέως ανά την Ευρώπη κρίσιμες καινοτόμες ψηφιακές λύσεις —υφιστάμενες ή υπό δοκιμή— εντός ενός ενωσιακού πλαισίου σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως υγεία, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και εκπαίδευση) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)· Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» υλοποιείται κυρίως μέσω συντονισμένων και στρατηγικών επενδύσεων με τα κράτη μέλη, ιδίως με τη σύναψη κοινών δημόσιων συμβάσεων, σε ψηφιακές ικανότητες προς από κοινού χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε δράσεις ενωσιακής εμβέλειας που στηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
γ)  το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» εστιάζεται στη δημιουργία ψηφιακών ικανοτήτων και υποδομών μεγάλης κλίμακας στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, των κβαντικών τεχνολογιών και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με στόχο να υιοθετηθούν και να αναπτυχθούν ευρέως ανά την Ευρώπη κρίσιμες καινοτόμες ψηφιακές λύσεις —υφιστάμενες ή υπό δοκιμή— εντός ενός ενωσιακού πλαισίου σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως υγεία, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και εκπαίδευση) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)· Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» υλοποιείται κυρίως μέσω συντονισμένων και στρατηγικών επενδύσεων με τα κράτη μέλη, ιδίως με τη σύναψη κοινών δημόσιων συμβάσεων, σε ψηφιακές ικανότητες προς από κοινού χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε δράσεις ενωσιακής εμβέλειας που στηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6 – στοιχείο στ
στ)  οι πρωτοβουλίες του προγράμματος για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουν δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στα κέντρα συστέγασης της κοινότητας γνώσης και καινοτομίας (KIC-Digital) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμπληρώνονται με δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες με στήριξη από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»·
στ)  οι πρωτοβουλίες του προγράμματος για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουν δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στα κέντρα συστέγασης των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμπληρώνονται με δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες με στήριξη από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 7 – στοιχείο α
α)  το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες της αγοράς που επηρεάζουν όλες τις ΜΜΕ, και θα προωθεί την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία και ανάπτυξη εταιρειών. Υφίσταται πλήρης συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος για την ενιαία αγορά και των δράσεων του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τις καινοτόμες εταιρείες, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ, ιδίως εκεί όπου η αγορά δεν παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση·
α)  το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες της αγοράς που επηρεάζουν όλες τις ΜΜΕ, και θα προωθεί την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία και ανάπτυξη εταιρειών. Υφίσταται πλήρης συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος για την ενιαία αγορά και των δράσεων τόσο του ΕΙΚΤ όσο και του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τις καινοτόμες εταιρείες, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ, ιδίως εκεί όπου η αγορά δεν παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 7 – στοιχείο β
β)  το δίκτυο «Enterprise Europe Network» μπορεί, όπως και άλλες υφιστάμενες δομές στήριξης των ΜΜΕ (π.χ. τα εθνικά σημεία επαφής, οι οργανισμοί καινοτομίας), να παρέχει υπηρεσίες στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας του προγράμματος.
β)  το δίκτυο «Enterprise Europe Network» μπορεί, όπως και άλλες υφιστάμενες δομές στήριξης των ΜΜΕ (π.χ. τα εθνικά σημεία επαφής, οι οργανισμοί καινοτομίας, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, τα κέντρα ικανοτήτων, τα πιστοποιημένα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων), να παρέχει υπηρεσίες στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας του προγράμματος.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 8 – παράγραφος 1
Οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών προκλήσεων εντός της ΕΕ καθορίζονται και εδραιώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα LIFE θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής και της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, μεταξύ άλλων, με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας από το πρόγραμμα και με την ανάπτυξή τους σε εθνική και (δια)περιφερειακή κλίμακα, όταν αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών ζητημάτων καθώς και ζητημάτων μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LIFE θα εξακολουθήσει να παρέχει κίνητρα για συνέργειες με το πρόγραμμα μέσω πριμοδότησης κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τα συνήθη έργα δράσης του προγράμματος LIFE θα στηρίζουν την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή την επίδειξη κατάλληλων τεχνολογιών ή μεθοδολογιών για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, που μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του προγράμματος μπορεί να στηρίζει την επέκταση και την εμπορική διάθεση νέων ρηξικέλευθων ιδεών οι οποίες ενδεχομένως απορρέουν από την εφαρμογή των έργων του προγράμματος LIFE.
Οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών προκλήσεων εντός της ΕΕ καθορίζονται και εδραιώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα LIFE θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής και της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, μεταξύ άλλων, με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας από το πρόγραμμα και με την ανάπτυξή τους σε εθνική και (δια)περιφερειακή κλίμακα, όταν αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών ζητημάτων καθώς και ζητημάτων μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LIFE θα εξακολουθήσει να παρέχει κίνητρα για συνέργειες με το πρόγραμμα μέσω πριμοδότησης κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τα συνήθη έργα δράσης του προγράμματος LIFE θα στηρίζουν την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή την επίδειξη κατάλληλων τεχνολογιών ή μεθοδολογιών για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, που μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το πρόγραμμα. Το ΕΙΚΤ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, του προγράμματος μπορεί να στηρίζει την επέκταση και την εμπορική διάθεση νέων ρηξικέλευθων ιδεών οι οποίες ενδεχομένως απορρέουν από την εφαρμογή των έργων του προγράμματος LIFE.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 9 – στοιχείο α
α)  χρησιμοποιούνται συνδυασμένοι πόροι από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα Erasmus για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει τη στήριξη του προγράμματος Erasmus για την πρωτοβουλία «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια», ιδίως όσον αφορά την ερευνητική του πτυχή, στο πλαίσιο δημιουργίας νέων κοινών, ολοκληρωμένων, μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, με βάση διεπιστημονικές και διατομεακές προσεγγίσεις για την υλοποίηση του τριγώνου της γνώσης και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·
α)  χρησιμοποιούνται συνδυασμένοι πόροι από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα Erasmus για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει τη στήριξη του προγράμματος Erasmus για την πρωτοβουλία «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια», ιδίως όσον αφορά την ερευνητική του πτυχή, στο πλαίσιο δημιουργίας νέων κοινών, ολοκληρωμένων, μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, με βάση διεπιστημονικές και διατομεακές προσεγγίσεις για την υλοποίηση του τριγώνου της γνώσης και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης· οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΙΚΤ θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για την πρωτοβουλία σχετικά με τα δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να συνδέονται με αυτήν.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 13 – στοιχείο β
β)  τα χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα, την καινοτομία και τις ΜΜΕ ομαδοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ειδικότερα μέσω ειδικής θεματικής θυρίδας Ε&Κ, καθώς και μέσω προϊόντων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ για καινοτόμες εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι επίσης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
β)  τα χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα, την καινοτομία και τις ΜΜΕ ομαδοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ειδικότερα μέσω ειδικής θεματικής θυρίδας Ε&Κ, καθώς και μέσω προϊόντων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ για καινοτόμες εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι επίσης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Θα δημιουργηθούν ισχυροί συμπληρωματικοί δεσμοί μεταξύ του InvestEU και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 14 – στοιχείο α
α)  το Ταμείο Καινοτομίας εστιάζει ειδικά στην καινοτομία σε τεχνολογίες και διαδικασίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως, για παράδειγμα, η περιβαλλοντικά ασφαλής δέσμευση και αξιοποίηση άνθρακα η οποία συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα προϊόντα που υποκαθιστούν άλλα προϊόντα υψηλής έντασης άνθρακα, και συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της λειτουργίας έργων που αποσκοπούν σε περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση CO2, σε αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ενέργειας·
α)  το Ταμείο Καινοτομίας εστιάζει ειδικά στην καινοτομία σε τεχνολογίες και διαδικασίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως, για παράδειγμα, η περιβαλλοντικά ασφαλής δέσμευση και αξιοποίηση άνθρακα η οποία συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα προϊόντα που υποκαθιστούν άλλα προϊόντα υψηλής έντασης άνθρακα, και συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της λειτουργίας έργων που αποσκοπούν σε περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση CO2, σε αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ενέργειας· Θα δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή την παραγωγή πιο «πράσινων» προϊόντων με βιώσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες, και θα παρέχει σχετικά κίνητρα.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 14 – στοιχείο β
β)  το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και επίδειξη τεχνολογιών που μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τους στόχους ενεργειακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού, ιδίως στον πυλώνα 2 του προγράμματος·
β)  το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, την επίδειξη και την εφαρμογή τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ρηξικέλευθων λύσεων, που μπορούν να επιτύχουν τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και για την απαλλαγή της Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τους στόχους ενεργειακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού, ιδίως στον πυλώνα 2 του προγράμματος και μέσω του ΕΙΚΤ
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 14 – στοιχείο γ
γ)  το Ταμείο Καινοτομίας μπορεί, με την επιφύλαξη της πλήρωσης των οικείων κριτηρίων επιλογής και χορήγησης, να στηρίζει το στάδιο επίδειξης επιλέξιμων έργων που μπορεί να έχουν λάβει στήριξη από τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας.
γ)  το Ταμείο Καινοτομίας μπορεί, με την επιφύλαξη της πλήρωσης των οικείων κριτηρίων επιλογής και χορήγησης, να στηρίζει το στάδιο επίδειξης επιλέξιμων έργων. Έργα που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας μπορούν να είναι επιλέξιμα για στήριξη από τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας, και αντιστρόφως. Για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Ταμείο Καινοτομίας μπορεί να εστιάζει στις καινοτομίες που βρίσκονται κοντά στην αγορά και συμβάλλουν στη σημαντική και ταχεία μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. Θα δημιουργηθούν ισχυροί συμπληρωματικοί δεσμοί μεταξύ του Ταμείου Καινοτομίας και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 16
16.  Οι συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα ωφελούν την έρευνα για μη στρατιωτικούς σκοπούς και αμυντικούς σκοπούς. Θα αποκλείονται περιττές επαναλήψεις.
16.  Οι δυνητικές συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας συμβάλλουν ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 16 α (νέο)
16α.  Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, και θα προωθούν την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 16 β (νέο)
16β.  Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργειών με σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1
Οι κατευθύνσεις επιπτώσεων και οι συναφείς κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων θα διαρθρώνουν την παρακολούθηση των επιδόσεων του προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ) ως προς την επίτευξη των στόχων του. Οι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων είναι ευαίσθητοι ως προς τον χρόνο: κάνουν διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Οι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων λειτουργούν ως προσεγγιστικοί δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε είδος επίπτωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε επίπεδο ΠΠ. Τα μεμονωμένα μέρη του προγράμματος θα συμβάλλουν στους εν λόγω δείκτες σε διαφορετικό βαθμό και μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων δεικτών για την παρακολούθηση μεμονωμένων μερών του προγράμματος, κατά περίπτωση.
Οι κατευθύνσεις επιπτώσεων και οι συναφείς κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων θα διαρθρώνουν την παρακολούθηση των επιδόσεων του προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ) ως προς την επίτευξη των στόχων του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3. Οι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων είναι ευαίσθητοι ως προς τον χρόνο και αντικατοπτρίζουν τέσσερις συμπληρωματικές κατηγορίες επιπτώσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον μη γραμμικό χαρακτήρα των επενδύσεων Ε&Κ: επιστήμη, κοινωνία, οικονομία, και Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Η πρόοδος κάθε μίας από τις παραπάνω κατηγορίες επιπτώσεων θα παρακολουθείται με τη χρήση προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι κάνουν διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου επιπέδου, με τη σχετική ανάλυση, και μεταξύ κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών. Τα μεμονωμένα μέρη του προγράμματος θα συμβάλλουν στους εν λόγω δείκτες σε διαφορετικό βαθμό και μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων δεικτών για την παρακολούθηση μεμονωμένων μερών του προγράμματος, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 2
Τα μικροδεδομένα στα οποία βασίζονται οι βασικοί δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων συλλέγονται για όλα τα μέρη του προγράμματος και για όλους τους μηχανισμούς υλοποίησης με κεντρικά διαχειριζόμενο και εναρμονισμένο τρόπο, στον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας και με ελάχιστο φόρτο υποβολής εκθέσεων για τους δικαιούχους.
Τα μικροδεδομένα στα οποία βασίζονται οι βασικοί δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων συλλέγονται για όλα τα μέρη του προγράμματος και για όλους τους μηχανισμούς υλοποίησης με κεντρικά διαχειριζόμενο και εναρμονισμένο τρόπο, στον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας και με ελάχιστο φόρτο υποβολής εκθέσεων για τους δικαιούχους. Τα εμπειρικά στοιχεία και οι δείκτες πρέπει να συνοδεύονται, κατά το δυνατόν, από ποιοτική ανάλυση.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 4
Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει κοινωνιακές επιπτώσεις, επειδή θα καλύπτει ενωσιακές προτεραιότητες πολιτικής μέσω της Ε&Κ, θα αποφέρει οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών Ε&Κ και θα ενισχύει την υιοθέτηση της καινοτομίας από την κοινωνία. Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων επιπτώσεων θα παρακολουθείται μέσω προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις βασικές κατευθύνσεις επιπτώσεων.
Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει κοινωνιακές επιπτώσεις, επειδή θα καλύπτει τις παγκόσμιες προκλήσεις που προσδιορίζονται στον Πυλώνα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ των Ηνωμένων εθνών, καθώς και τις ενωσιακές προτεραιότητες και δεσμεύσεις πολιτικής μέσω της Ε&Κ, θα αποφέρει οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών Ε&Κ, θα ενισχύει την υιοθέτηση της καινοτομίας από την κοινωνία, και εντέλει θα συνεισφέρει στην ευημερία των ανθρώπων. Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων επιπτώσεων θα παρακολουθείται μέσω προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις βασικές κατευθύνσεις επιπτώσεων.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Κατευθύνσεις κοινωνιακών επιπτώσεων

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

 

Κάλυψη ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής μέσω της Ε&Κ

Εκροές -

Αριθμός και ποσοστό εκροών για την κάλυψη συγκεκριμένων ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής

Λύσεις -

Αριθμός και ποσοστό καινοτομιών και επιστημονικών αποτελεσμάτων που καλύπτουν συγκεκριμένες ενωσιακές προτεραιότητες πολιτικής

Οφέλη -

Συνολικές προσδοκώμενες επιπτώσεις από τη χρήση αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΠΠ σχετικές με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς στον κύκλο χάραξης πολιτικής και νομοθετικής διαδικασίας.

 

Οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών Ε&Κ

Εκροές αποστολών Ε&Κ -

Εκροές σε ειδικές αποστολές Ε&Κ

Αποτελέσματα αποστολών Ε&Κ -

Αποτελέσματα σε ειδικές αποστολές Ε&Κ

Στόχοι αποστολών Ε&Κ που επιτεύχθηκαν -

Στόχοι που επιτεύχθηκαν σε ειδικές αποστολές Ε&Κ

 

Ενίσχυση της υιοθέτησης της καινοτομίας από την κοινωνία

Συνδημιουργία -

Αριθμός και ποσοστό έργων του ΠΠ στα οποία οι πολίτες της ΕΕ και οι τελικοί χρήστες συμβάλλουν στη συνδημιουργία περιεχομένου Ε&Κ

Συμμετοχή -

Αριθμός και ποσοστό δικαιούχων οντοτήτων του ΠΠ με μηχανισμούς συμμετοχής πολιτών και τελικών χρηστών μετά το έργο του ΠΠ

Υιοθέτηση της Ε&Κ από την κοινωνία -

Υιοθέτηση και προβολή συνδημιουργούμενων επιστημονικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων λύσεων στο πλαίσιο του ΠΠ

Τροπολογία

 

 

Κατευθύνσεις κοινωνιακών επιπτώσεων

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

 

Κάλυψη στόχων του «Ορίζων Ευρώπη» και ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής μέσω της Ε&Κ

Εκροές -

Αριθμός και ποσοστό εκροών για την κάλυψη συγκεκριμένων στόχων του «Ορίζων Ευρώπη» και ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής

Λύσεις -

Αριθμός και ποσοστό καινοτομιών και επιστημονικών αποτελεσμάτων που καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους του «Ορίζων Ευρώπη» και συγκεκριμένες ενωσιακές προτεραιότητες πολιτικής

Οφέλη -

Συνολικές προσδοκώμενες επιπτώσεις από τη χρήση αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΠΠ σχετικές με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων στόχων του «Ορίζων Ευρώπη» και ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής, και συνεισφορά στον κύκλο χάραξης πολιτικής και νομοθετικής διαδικασίας.

 

Οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών και συμπράξεων Ε&Κ

Εκροές αποστολών Ε&Κ -

Εκροές σε ειδικές αποστολές και συμπράξεις Ε&Κ

Αποτελέσματα αποστολών Ε&Κ -

Αποτελέσματα σε ειδικές αποστολές και συμπράξεις Ε&Κ

Στόχοι αποστολών Ε&Κ που επιτεύχθηκαν -

Στόχοι που επιτεύχθηκαν σε ειδικές αποστολές και συμπράξεις Ε&Κ

 

Εκπλήρωση της δέσμευσης της Ένωσης για το κλίμα

Έργα και εκροές -

Αριθμός και ποσοστό έργων και εκροών που συνδέονται με το κλίμα (ανά αποστολή, σύμπραξη, και γραμμή του προϋπολογισμού του προγράμματος)

Καινοτομίες από έργα του ΠΠ που συνδέονται με το κλίμα -

Αριθμός καινοτομιών από έργα του ΠΠ που συνδέονται με το κλίμα, μεταξύ άλλων από χορηγηθέντα ΔΔΙ

Κοινωνιακές και οικονομικές επιπτώσεις των έργων που συνδέονται με το κλίμα -

Εκτιμώμενες σωρευτικές επιπτώσεις της χρήσης αποτελεσμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ, για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών δεσμεύσεων της ΕΕ που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού

Οικονομικό, κοινωνιακό και περιβαλλοντικό κόστος και όφελος των έργων που συνδέονται με το κλίμα

- Διείσδυση καινοτόμων λύσεων, που προκύπτουν από έργα του ΠΠ, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν

- Εκτιμώμενες σωρευτικές επιπτώσεις της χρήσης των λύσεων αυτών στις θέσεις εργασίας και στη δημιουργία εταιρειών, στην οικονομική μεγέθυνση, στην καθαρή ενέργεια, στην υγεία και στην ευημερία (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και των υδάτων)

 

Ενίσχυση της υιοθέτησης της Ε&Κ από την κοινωνία, στα κράτη μέλη

Συνδημιουργία -

Αριθμός και ποσοστό έργων του ΠΠ στα οποία οι πολίτες της ΕΕ και οι τελικοί χρήστες συμβάλλουν στη συνδημιουργία περιεχομένου Ε&Κ

Συμμετοχή -

Αριθμός και ποσοστό δικαιούχων οντοτήτων του ΠΠ με μηχανισμούς συμμετοχής πολιτών και τελικών χρηστών μετά το έργο του ΠΠ

Υιοθέτηση της Ε&Κ από την κοινωνία -

Πρόσβαση, υιοθέτηση και προβολή συνδημιουργούμενων επιστημονικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων λύσεων στο πλαίσιο του ΠΠ

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 5
Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία και την καινοτομία, επειδή θα επηρεάζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών, θα δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει στη μόχλευση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων επιπτώσεων θα παρακολουθείται μέσω προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις βασικές κατευθύνσεις επιπτώσεων.
Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία και την καινοτομία, ιδιαίτερα εντός της Ένωσης, επειδή θα επηρεάζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, θα δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα εντός της Ένωσης, και θα συμβάλλει στη μόχλευση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων επιπτώσεων θα παρακολουθείται μέσω προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις βασικές κατευθύνσεις επιπτώσεων.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – πίνακας 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Κατευθύνσεις επιπτώσεων στην οικονομία και την καινοτομία

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

 

Δημιουργία ανάπτυξης με βάση την καινοτομία

Εκροές καινοτομίας -

Αριθμός καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή μεθόδων από το ΠΠ (ανά κατηγορία καινοτομίας) & αιτήσεων σχετικών με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Καινοτομίες -

Αριθμός καινοτομιών από έργα του ΠΠ (ανά κατηγορία καινοτομίας), μεταξύ άλλων, από χορηγηθέντα ΔΔΙ

Οικονομική ανάπτυξη -

Δημιουργία, ανάπτυξη και μερίδια αγοράς εταιρειών που έχουν αναπτύξει καινοτομίες στο πλαίσιο του ΠΠ

 

Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Υποστηριζόμενη απασχόληση -

Αριθμός θέσεων εργασίας ΙΠΑ που δημιουργήθηκαν και θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν σε δικαιούχους οντότητες για έργο του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

Διαρκής απασχόληση -

Αύξηση των θέσεων εργασίας ΙΠΑ σε δικαιούχους οντότητες μετά το έργο του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

Συνολική απασχόληση -

Αριθμός άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν λόγω διάδοσης των αποτελεσμάτων του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

 

Μόχλευση επενδύσεων σε Ε&Κ

Συνεπένδυση -

Το ύψος των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν με την αρχική επένδυση στο πλαίσιο του ΠΠ

Επέκταση -

Το ύψος των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση ή την επέκταση αποτελεσμάτων του ΠΠ

Συνεισφορά στον «στόχο του 3 %» -

Πρόοδος στην ΕΕ όσον αφορά τον στόχο του 3 % του ΑΕΠ από το ΠΠ

Τροπολογία

 

 

Κατευθύνσεις επιπτώσεων στην οικονομία και την καινοτομία

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

 

Δημιουργία ανάπτυξης με βάση την καινοτομία στην Ένωση

Εκροές καινοτομίας -

Αριθμός καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή μεθόδων από το ΠΠ (ανά κατηγορία καινοτομίας) & αιτήσεων σχετικών με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες

Καινοτομίες -

Αριθμός καινοτομιών από έργα του ΠΠ (ανά κατηγορία καινοτομίας και ανά χώρα), μεταξύ άλλων, από χορηγηθέντα ΔΔΙΜΜΕ

ΜΜΕ που εισάγουν καινοτόμα προϊόντα ή καινοτόμες διαδικασίες χάρη στη χρηματοδότηση του ΠΠ ως % των ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από το ΠΠΚανόνες και πρότυπα

Αριθμός κανόνων και προτύπων που προκύπτουν από σχέδια του ΠΠ που αναπτύσσονται εντός της ΕΕ

Οικονομική ανάπτυξη -

Δημιουργία, ανάπτυξη και μερίδια αγοράς εταιρειών που έχουν αναπτύξει καινοτομίες στο πλαίσιο του ΠΠ εντός και εκτός της Ένωσης

 

Γεφύρωση του ενωσιακού χάσματος μεταξύ των δραστηριοτήτων Ε&Α και της αγοράς

Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της ΕΑΚ

Μερίδιο των αποτελεσμάτων του ΠΠ που καταλήγει σε εμπορική εκμετάλλευση εντός ή εκτός της Ένωσης, ανάλογα με τον οικείο κλάδο

Ανάλυση της εκμετάλλευσης εντός ή εκτός της Ένωσης

Λόγοι για τους οποίους (πρώην) συμμετέχοντες στο ΠΠ εκμεταλλεύονται την Ε&Α εκτός της Ένωσης

 

Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Υποστηριζόμενη απασχόληση -

Για κάθε συμμετέχουσα χώρα, αριθμός θέσεων εργασίας ΙΠΑ που δημιουργήθηκαν και θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν σε δικαιούχους οντότητες για έργο του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

Διαρκής απασχόληση -

Για κάθε συμμετέχουσα χώρα, αύξηση των θέσεων εργασίας ΙΠΑ σε δικαιούχους οντότητες μετά το έργο του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

Συνολική απασχόληση

- Αριθμός άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν ή μεταφέρθηκαν στην Ένωση λόγω διάδοσης των αποτελεσμάτων του ΠΠ (ανά κατηγορία θέσης εργασίας)

- Αριθμός άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν σε κλάδους έντασης γνώσης ανά συμμετέχουσα χώρα

 

Μόχλευση επενδύσεων σε Ε&Κ

Συνεπένδυση -

Το ύψος των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν με την αρχική επένδυση στο πλαίσιο του ΠΠ

Επέκταση -

Το ύψος των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση ή την επέκταση αποτελεσμάτων του ΠΠ

Συνεισφορά στον «στόχο του 3 %» -

Πρόοδος στην ΕΕ όσον αφορά τον στόχο του 3 % του ΑΕΠ από το ΠΠ

Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – επιμέρους τίτλος 4 α (νέος)
Δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – πίνακας 3 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογία

 

 

Κατευθύνσεις επιπτώσεων στον ΕΧΕ

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

 

Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στην Ένωση

Κινητικότητα που χρηματοδοτείται από το ΠΠ

Εισερχόμενες και εξερχόμενες δραστηριότητες κινητικότητας ή ερευνητές και φορείς καινοτομίας, εντός και εκτός της Ένωσης, ανά χώρα

Διεθνοποίηση που χρηματοδοτείται από το ΠΠ

- Εξέλιξη και μερίδιο των αλλοδαπών ερευνητών και φορέων καινοτομίας που εδρεύουν σε όλες τις χώρες του ΕΧΕ

- Εξέλιξη των δραστηριοτήτων συνδεσιμότητας και δικτύωσης των ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ελκυστικά συστήματα Ε&Κ

—  Ξένες επενδύσεις σε καινοτόμες δραστηριότητες στην Ένωση

- Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις συμμετέχουσες χώρες

—  Έσοδα από πωλήσεις αδειών από το εξωτερικό

 

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

Συμμετοχή στο ΠΠ

Μερίδιο των συντονιστών και των συμμετεχόντων από χώρες διευρυμένης συμμετοχής ανά τμήμα του προγράμματος και ανά χρηματοδοτικό μέσο,

- Μερίδιο των αξιολογητών και των μελών των διοικητικών συμβουλίων, μεταξύ άλλων από χώρες διευρυμένης συμμετοχής και περιοχές με χαμηλές επιδόσεις στην Ε&Κ

Δημιουργία και εκσυγχρονισμός θυλάκων αριστείας

Οικοσυστήματα αριστείας Ε&Κ, μεταξύ άλλων και περιοχές με χαμηλές επιδόσεις στην Ε&Κ που μετατρέπονται σε κόμβους και κινητήριες δυνάμεις αλλαγής στη χώρα τους

 

Χάσμα στην ΕΑΚ

Γεωγραφική συγκέντρωση

- Ποσοστά επιτυχίας

- Αξιοποίηση των ενωσιακά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών υποδομών σε όλες τις χώρες του ΕΧΕ

Στρατηγικός σχεδιασμός των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ

Συνέργειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ΠΠ και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης

Ενίσχυση των εθνικών συστημάτων Ε&Κ

- Αύξηση των υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητων προγραμμάτων ανταγωνιστικής χρηματοδότησης της έρευνας και συστημάτων αξιολόγησης της σταδιοδρομίας

- Αύξηση των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων δαπανών για την Ε&Κ

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0401/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου