Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0401/2018

Teksty złożone :

A8-0401/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Teksty przyjęte
PDF 551kWORD 162k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
„Horyzont Europa” - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Celem, do jakiego dąży Unia, jest wzmocnienie jej bazy naukowej i technologicznej oraz pobudzanie jej konkurencyjności, w tym w przemyśle, przy jednoczesnym promowaniu wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w celu realizacji strategicznych priorytetów Unii, których nadrzędnym celem jest propagowanie pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej obywateli.
(1)  Celem, do jakiego dąży Unia, jest wzmocnienie jej doskonałości naukowej i bazy technologicznej, w ramach której odbywa się swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii, oraz pobudzanie jej konkurencyjności, w tym w przemyśle, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej, przy jednoczesnym promowaniu wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w celu realizacji strategicznych priorytetów i zobowiązań Unii, których nadrzędnym celem jest propagowanie pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej obywateli.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, gospodarcze i społeczne, Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorbcję innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniompropagowania konkurencyjności przemysłowej; propagowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, i wzmocnienie procesu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek; oraz zoptymalizować rezultaty takich inwestycji pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.
(2)  Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, gospodarcze i społeczne oraz maksymalną wartość dodaną UE swoich inwestycji w badania, rozwój i innowacje, Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie, rozpowszechnianie i transfer wysokiej jakości wiedzy i technologii w Unii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji w reagowaniu na globalne wyzwania, w tym cele zrównoważonego rozwoju i zmianę klimatu oraz przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorpcję innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań przez unijny przemysł i społeczeństwo w celu tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przemysłowej; program powinien propagować wszelkie formy innowacji, wzmocnić proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek oraz zoptymalizować rezultaty inwestycji.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Program powinien przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na inwestowaniu 3 % unijnego PKB w badania i rozwój, zgodnie z głównym celem strategii „Europa 2020”. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało od państw członkowskich i sektora prywatnego uzupełnienia programu własnymi i wzmocnionymi działaniami inwestycyjnymi w badania, rozwój i innowacje.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Przy wspieraniu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, niezbędnych do realizacji celów politycznych Unii należy uwzględnić zasadę innowacyjności przedstawioną w komunikacie Komisji z dnia 15 maja 2018 r. „Odnowiony europejski program na rzecz badań i innowacji – szansa Europy na ukształtowanie własnej przyszłości” (COM(2018) 306).
(3)  Przy wspieraniu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, niezbędnych do realizacji celów politycznych Unii należy uwzględnić zasadę innowacyjności jako kluczowy czynnik prowadzący do szybszego i bardziej intensywnego przekształcania istotnych zasobów wiedzy Unii w innowacje.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Otwarte innowacje, otwarta nauka i otwarcie na świat stanowią podstawowe zasady, które powinny zapewnić doskonałość i oddziaływanie unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Zasady te należy stosować w realizacji programu, w szczególności do celów planowania strategicznego w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjności przemysłowa”.
(4)  Kontynuacja podejścia pod hasłem „Otwarte innowacje, otwarta nauka i otwarcie na świat”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów naukowych i społeczno-gospodarczych Unii, powinna zapewnić doskonałość i oddziaływanie unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz wzmocnić zdolność wszystkich państw członkowskich w dziedzinie badań i innowacji. Powinno to prowadzić do zrównoważonej realizacji programu.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Otwarta nauka, w tym otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych, może przyczynić się do poprawy jakości nauki oraz zwiększenia jej oddziaływania i płynących z niej korzyści, a także do przyspieszenia postępu w zakresie wiedzy poprzez uczynienie jej bardziej wiarygodną, wydajniejszą i lepiej zrozumiałą dla społeczeństwa oraz szybciej reagującą na wyzwania społeczne. Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia, by beneficjenci udzielali otwartego dostępu do publikacji naukowych poddanych wzajemnej ocenie oraz do danych badawczych i innych wyników badań naukowych w sposób otwarty i niedyskryminujący, nieodpłatnie i jak najwcześniej w procesie upowszechniania, oraz w celu umożliwienia ich jak najszerszego wykorzystania i ponownego wykorzystywania. W szczególności większy nacisk należy położyć na odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi, zwłaszcza poprzez propagowanie opracowywania planów zarządzania takimi danymi, które z kolei powinny spełniać zasady FAIR, czyli być możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystywania. W stosownych przypadkach beneficjenci powinni korzystać z możliwości oferowanych przez europejską chmurę dla otwartej nauki i stosować także inne zasady i dobre praktyki w zakresie otwartej nauki.
(5)  Otwarta nauka może przyczynić się do poprawy jakości nauki oraz zwiększenia jej oddziaływania i płynących z niej korzyści, a także do przyspieszenia postępu w zakresie wiedzy poprzez uczynienie jej bardziej wiarygodną, wydajniejszą i lepiej zrozumiałą dla społeczeństwa oraz szybciej reagującą na wyzwania społeczne. Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia, by beneficjenci udzielali otwartego dostępu do publikacji naukowych poddanych wzajemnej ocenie oraz do danych badawczych i innych wyników badań naukowych w sposób otwarty i niedyskryminujący, nieodpłatnie i jak najwcześniej w procesie upowszechniania, oraz w celu umożliwienia ich jak najszerszego wykorzystania i ponownego wykorzystywania. W odniesieniu do danych badawczych należy stosować zasadę „otwarte w największym możliwym zakresie, zamknięte tylko w koniecznym”, uwzględniając tym samym zapotrzebowanie na różne systemy dostępu ze względu na interesy społeczno-gospodarcze Unii, prawa własności intelektualnej, ochronę danych osobowych i poufność, kwestie bezpieczeństwa oraz inne uzasadnione interesy. Większy nacisk należy położyć na odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi, zwłaszcza poprzez propagowanie opracowywania planów zarządzania takimi danymi, które z kolei powinny spełniać zasady FAIR, czyli być możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystywania. W stosownych przypadkach beneficjenci powinni korzystać z możliwości oferowanych przez europejską chmurę dla otwartej nauki i europejską infrastrukturę danych oraz stosować także inne zasady i dobre praktyki w zakresie otwartej nauki. Wzajemny otwarty dostęp należy propagować w umowach o współpracy międzynarodowej w obszarze nauki i technologii oraz w odpowiednich układach o stowarzyszeniu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Beneficjentów będących MŚP zachęca się do korzystania z istniejących instrumentów takich jak IPR SME Helpdesk, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa Unii Europejskiej w ochronie i egzekwowaniu swoich praw własności intelektualnej dzięki zapewnianiu bezpłatnych informacji i usług, w formie poufnego doradztwa na temat własności intelektualnej i powiązanych kwestii, a także szkoleń, materiałów i zasobów internetowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Koncepcja i struktura programu powinna stanowić odpowiedź na potrzebę osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań, w całej Unii oraz w drodze współpracy międzynarodowej, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Realizacja programu powinna wspomóc działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.
(6)  Koncepcja i struktura programu powinna stanowić odpowiedź na potrzebę osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań, w całej Unii oraz w drodze współpracy międzynarodowej, przy jednoczesnym zachęcaniu wszystkich państw członkowskich do udziału w programie, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumieniem paryskim. Realizacja programu powinna wspomóc działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Działalność wspierana w ramach programu powinna przyczyniać się do osiągnięcia unijnych celów i priorytetów, do monitorowania i oceny postępów pod kątem realizacji tych celów i priorytetów, a także do opracowania zmienionych lub nowych priorytetów.
(7)  Działalność wspierana w ramach programu powinna przyczyniać się do osiągnięcia unijnych i programowych celów, priorytetów i zobowiązań, do monitorowania i oceny postępów pod kątem realizacji tych celów, priorytetów i zobowiązań, a także do opracowania zmienionych lub nowych priorytetów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   W ramach programu należy dążyć do osiągnięcia zgodności z już istniejącymi europejskimi planami działania i strategiami w zakresie badań naukowych i innowacji.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W niniejszym programie należy utrzymać równowagę między oddolnym (opartym na inicjatywie badacza lub innowatora) a odgórnym (uzależnionym od ustalonych strategicznie priorytetów) podejściem do finansowania, z uwzględnieniem charakteru zaangażowanych społeczności w obszarze badań naukowych i innowacji, rodzajów i celu prowadzonej działalności oraz oddziaływania, jakie chce się uzyskać. Od połączenia tych czynników powinien zależeć wybór podejścia w poszczególnych częściach programu, a wszystkie one powinny przyczyniać się do realizacji wszystkich ogólnych i szczegółowych celów programu.
(8)  W niniejszym programie należy utrzymać równowagę między oddolnym (opartym na inicjatywie badacza lub innowatora) a odgórnym (uzależnionym od ustalonych strategicznie priorytetów) podejściem do finansowania, z uwzględnieniem charakteru zaangażowanych społeczności w obszarze badań naukowych i innowacji w całej Unii, wskaźników skuteczności dla poszczególnych obszarów interwencji, rodzajów i celu prowadzonej działalności, zasady pomocniczości oraz oddziaływania, jakie chce się uzyskać. Od połączenia tych czynników powinien zależeć wybór podejścia w poszczególnych częściach programu, a wszystkie one powinny przyczyniać się do realizacji wszystkich ogólnych i szczegółowych celów programu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  W szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji należy stosować logikę Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji, w ramach której czas oczekiwania na przyznanie dotacji nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. Powinno to pozwolić na szybszy, oddolny dostęp do środków finansowych dla małych konsorcjów opartych na współpracy, obejmujących działania od podstawowych badań naukowych po wprowadzenie na rynek.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  Program powinien wspierać wszystkie etapy badań naukowych i innowacji, w szczególności w ramach projektów opartych na współpracy. Podstawowe badania naukowe stanowią zasadnicze aktywa i istotny warunek zwiększania zdolności Unii do przyciągania najlepszych naukowców, tak aby stała się ośrodkiem doskonałości na szczeblu globalnym. Należy zapewnić równowagę między badaniami podstawowymi a stosowanymi. W powiązaniu z innowacjami, będzie to wspierać konkurencyjność gospodarczą, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
(8c)  W celu osiągnięcia jak największego wpływu programu „Horyzont Europa” należy poświęcić szczególną uwagę multidyscyplinarnym, interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym podejściom jako czynnikowi niezbędnemu do dokonania ważnych postępów naukowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 d (nowy)
(8d)  Zaangażowanie społeczeństwa należy wspierać za pomocą odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji jako elementu przekrojowego w celu budowania skutecznej współpracy między nauką a społeczeństwem. Umożliwiłoby to wszystkim podmiotom społecznym (naukowcom, obywatelom, podmiotom kształtującym politykę, przedsiębiorstwom, organizacjom trzeciego sektora itd.) podejmowanie współpracy w całym procesie badań naukowych i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań europejskiego społeczeństwa.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości.
(9)  Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Doskonała i otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, z naciskiem na przyciąganie nowych talentów w obszarze badań i innowacji oraz młodych naukowców, przy jednoczesnym wzmocnieniu EPB i unikaniu drenażu mózgów. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Filar „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” należy ustanowić poprzez połącznie w klastry działań w zakresie badań naukowych i innowacji, aby jak najbardziej zwiększyć poziom integracji między odnośnymi obszarami prac, a jednocześnie zapewnić wysokie i trwałe poziomy oddziaływania w stosunku do wydatkowanych środków. Zachęci to do współpracy między dyscyplinami, sektorami, obszarami polityki i ponad granicami w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zarazem zwiększenia konkurencyjności gałęzi przemysłu unijnego.
(10)  Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” należy ustanowić poprzez połączenie w klastry działań w zakresie badań naukowych i innowacji, aby jak najbardziej zwiększyć poziom integracji między odnośnymi obszarami prac, a jednocześnie zapewnić wysokie i trwałe poziomy oddziaływania dla Unii w stosunku do wydatkowanych środków. Zachęci to do współpracy między dyscyplinami, sektorami, obszarami polityki i ponad granicami w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zobowiązań Unii w ramach porozumienia paryskiego oraz, w odpowiednich przypadkach, do uwzględnienia wyzwań społecznych, a zarazem zwiększenia konkurencyjności gałęzi przemysłu unijnego. Działania w ramach tego filaru powinny obejmować pełny zakres działań w obszarze badań naukowych i innowacji, tym badania i rozwój, pilotaż, demonstrację i wsparcie zamówień publicznych, badania prenormatywne i ustanawianie norm oraz absorpcję innowacji przez rynek w celu zapewnienia, by Europa pozostawała na najwyższym poziomie zaawansowania badań naukowych w odniesieniu do ustalonych strategicznie priorytetów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Pełne zaangażowanie przemysłu – na wszystkich poziomach, od jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje – w program powinno stanowić jedną z głównych dróg realizacji jego celów, w szczególności celu polegającego na osiągnięciu trwałego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przedstawiciele przemysłu powinni przyczynić się do określania perspektyw i priorytetów w ramach procesu planowania strategicznego, które powinno wspomagać opracowywanie programów prac. Takie zaangażowanie przemysłu powinno obejmować jego uczestnictwo w działaniach wspieranych na poziomach co najmniej współmiernych do poziomów w ramach poprzedniego programu ramowego „Horyzont 2020” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/201313 („program »Horyzont 2020«”).
(11)  Pełne i terminowe zaangażowanie przemysłu – na wszystkich poziomach, od jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje – w program powinno nadal zmierzać w szczególności w kierunku celu polegającego na osiągnięciu trwałego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie, wzmacniając współpracę między sektorem prywatnym i publicznym oraz zwiększając inwestycje w badania naukowe i innowacje z sektora prywatnego.
__________________
13
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Wielostronne konsultacje, w tym ze społeczeństwem obywatelskim i przemysłem, powinny wnieść wkład w perspektywy i priorytety ustalone w procesie planowania strategicznego. Powinno to skutkować okresowymi strategicznymi planami badań naukowych i innowacji przyjmowanymi w drodze aktów delegowanych. Te plany strategiczne powinny być następnie wdrażane przez opracowywanie programów prac.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Duże znaczenie ma wspieranie przemysłu w utrzymaniu lub osiągnięciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, w szczególności poprzez inwestycje w kluczowe technologie prorozwojowe, które będą stanowić oparcie dla przyszłej działalności gospodarczej. Działania w ramach programu powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną. Zapewni to spójność między działaniami programu a unijnymi zasadami pomocy państwa oraz unikanie nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.
(12)  Duże znaczenie ma wspieranie przemysłu Unii w utrzymaniu lub osiągnięciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, w szczególności poprzez inwestycje w kluczowe technologie prorozwojowe, które będą stanowić oparcie dla przyszłej działalności gospodarczej. Kluczowe technologie prorozwojowe mają odegrać centralną rolę w filarze II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” oraz powinny być dodatkowo powiązane z inicjatywami przewodnimi w obszarze przyszłych i powstających technologii (FET), aby umożliwić projektom badawczym objęcie całego łańcucha innowacji. Działania w ramach programu powinny odzwierciedlać strategię dotyczącą polityki przemysłowej Unii w celu eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, pobudzenia inwestycji w sposób proporcjonalny i przejrzysty, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną i publiczny zwrot z inwestycji. Zapewni to spójność między działaniami programu a unijnymi zasadami pomocy państwa w obszarze badań, rozwoju i innowacji, które należy zmienić w celu zachęcania do innowacji.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Ważnym źródłem innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie są MŚP. W związku z tym program „Horyzont Europa” wymaga silnego zaangażowania MŚP, zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE. Opierając się na najlepszych praktykach z programu „Horyzont 2020”, program „Horyzont Europa” powinien nadal zachęcać MŚP do uczestnictwa w programie ramowym w zintegrowany sposób. Należy przewidzieć odpowiednie środki i zasoby budżetowe, w tym wdrażanie w pełni oddolnego instrumentu przeznaczonego dla MŚP będących pojedynczymi beneficjentami, dokonujących innowacji stopniowych, ze specjalnymi otwartymi zaproszeniami do składania wniosków na różnych etapach cyklu innowacji.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne. Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być nadal, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”, uwzględniane w klasyfikacji działalności w zakresie badań technologicznych, opracowywania produktu i demonstracji oraz przy określaniu rodzajów działań dostępnych w zaproszeniach do składania wniosków. Nie powinno się zasadniczo udzielać dotacji na działania obejmujące działalność o poziomie gotowości technologicznej wyższym niż 8. W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
(13)  Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne, projektowanie i kreatywność. Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być uwzględniane, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”. W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  W komunikacie Komisji w sprawie śródokresowej oceny programu „Horyzont 2020” (COM(2018)0002) przedstawiono zbiór zaleceń dotyczących niniejszego programu, w tym jego zasad uczestnictwa i upowszechniania, sformułowanych na podstawie wniosków z realizacji poprzedniego programu, jak również wkładu instytucji unijnych i zainteresowanych stron. Zalecono między innymi: wykazanie się większymi ambicjami inwestycyjnymi, aby osiągnąć masę krytyczną i jak najbardziej zwiększyć oddziaływanie; wspieranie innowacji mających przełomowe znaczenie; priorytetowe traktowanie unijnych inwestycji w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarach o wysokiej wartości dodanej, w szczególności poprzez zorientowanie na realizację misji, zaangażowanie obywateli i szeroko zakrojoną działalność informacyjną; racjonalizację systemu finansowania w Unii, w tym poprzez uporządkowanie wachlarza inicjatyw dotyczących partnerstwa oraz usprawnienie systemów współfinansowania; dążenie do większej i wyraźnej synergii między różnymi unijnymi instrumentami finansowania, w szczególności aby pomóc w mobilizowaniu niedostatecznie wykorzystywanego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji w całej Unii; zacieśnienie współpracy międzynarodowej i zwiększenie otwartości na uczestnictwo państw trzecich; oraz dalsze upraszczanie w oparciu o doświadczenia z realizacji programu „Horyzont 2020”.
(14)  W komunikacie Komisji w sprawie śródokresowej oceny programu „Horyzont 2020” (COM(2018)0002) oraz w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego (2016/2147(INI)) przedstawiono zbiór zaleceń dotyczących niniejszego programu, w tym jego zasad uczestnictwa i upowszechniania, sformułowanych na podstawie wniosków z realizacji poprzedniego programu, jak również wkładu instytucji unijnych i zainteresowanych stron. Zalecono między innymi: wykazanie się większymi ambicjami inwestycyjnymi, aby osiągnąć masę krytyczną i jak najbardziej zwiększyć oddziaływanie; wspieranie innowacji mających przełomowe znaczenie; priorytetowe traktowanie unijnych inwestycji w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarach o wysokiej wartości dodanej, w szczególności poprzez zorientowanie na realizację misji, pełne, świadome i wczesne zaangażowanie obywateli i szeroko zakrojoną działalność informacyjną; racjonalizację systemu finansowania w Unii w celu pełnego wykorzystania potencjału wszystkich państw członkowskich w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym poprzez uporządkowanie wachlarza inicjatyw dotyczących partnerstwa oraz usprawnienie systemów współfinansowania; dążenie do większej i wyraźnej synergii między różnymi unijnymi instrumentami finansowania, w szczególności aby pomóc w mobilizowaniu niedostatecznie wykorzystywanego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji w całej Unii; lepsze zaangażowanie infrastruktur badawczych finansowanych przez Unię, w szczególności z EFRR, w projekty realizowane w ramach programu w celu zacieśnienia współpracy międzynarodowej i zwiększenia otwartości na uczestnictwo państw trzecich, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Unii i poszerzeniu udziału wszystkich państw członkowskich w programie; oraz dalsze upraszczanie w oparciu o doświadczenia z realizacji programu „Horyzont 2020”.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  W programie należy dążyć do synergii z innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, można dokonywać przesunięć środków z innych unijnych programów do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności. W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”.
(15)  Polityka spójności powinna nadal zapewniać wkład w badania naukowe i innowacje. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację i komplementarność tych dwóch polityk unijnych. W programie należy dążyć do dostosowania zasad i synergii z innymi programami unijnymizgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, a także zmniejszyć obciążenie administracyjne dla wnioskodawców i beneficjentów, wszystkie synergie powinny realizować zasadę „jedno działanie jest zgodne z jednym zestawem zasad”:
–   można dokonywać przesunięć środków z innych unijnych programów, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności na dobrowolnej zasadzie. W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”, ale korzysta z nich wyłącznie państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca, w stosownych przypadkach, które postanawiają dokonać przesunięcia;
–  można także przewidzieć współfinansowanie działań przez program „Horyzont Europa” i inny unijny program, bez przekraczania łącznych kosztów kwalifikowalnych działania. W takich przypadkach miałyby zastosowanie jedynie przepisy programu „Horyzont Europa” i należy unikać podwójnych kontroli;
–  pieczęcie doskonałości powinny być przyznawane wszystkim wnioskom, które przekroczyły próg doskonałości programu „Horyzont Europa”, ale które nie mogą być finansowane ze względu na ograniczenia budżetowe. W takich przypadkach powinny mieć zastosowanie przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie, z wyjątkiem zasad pomocy państwa.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki Unii program powinien tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego. Do takich partnerów należą podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak fundacje, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.
(16)  W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki i zobowiązań Unii program może tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego, na podstawie wyniku planowania strategicznego. Do takich partnerów należą publiczne i prywatne zainteresowane strony w obszarze badań naukowych i innowacji, centra kompetencji, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, podmioty realizujące misję publiczną, fundacje oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i regionalne ekosystemy innowacji, w stosownych przypadkach, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Program powinien wzmocnić współpracę między partnerstwami europejskimi a partnerami z sektora prywatnego lub publicznego na szczeblu międzynarodowym, także poprzez włączanie się w programy w zakresie badań naukowych i innowacji i inwestycje transgraniczne w tym zakresie przynoszące wzajemne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zapewniając jednocześnie UE utrzymanie ochrony jej interesów w strategicznych obszarach14.
(17)  Program powinien wzmocnić współpracę między partnerstwami europejskimi a partnerami z sektora prywatnego lub publicznego na szczeblu międzynarodowym, także poprzez włączanie się w programy w zakresie badań naukowych i innowacji i inwestycje transgraniczne w tym zakresie przynoszące wzajemne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zapewniając jednocześnie Unii utrzymanie ochrony jej interesów.
__________________
14 Zob. np. wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE (COM(2017)0487).
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Inicjatywy przewodnie FET okazały się skutecznym i wydajnym instrumentem, zapewniając korzyści społeczeństwu w ramach wspólnych, skoordynowanych wysiłków Unii i jej państw członkowskich, należy w związku z tym nadal wspierać te istniejące inicjatywy przewodnie, które udokumentowały wynikające z nich korzyści.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Wspólne Centrum Badawcze (JRC) powinno nadal dostarczać niezależnych dowodów naukowych dostosowanych do potrzeb klienta i zapewniać wsparcie techniczne w całym cyklu kształtowania polityki Unii. Działania bezpośrednie JRC powinny być realizowane w sposób elastyczny, sprawny i przejrzysty, z uwzględnieniem odpowiednich potrzeb użytkowników JRC i potrzeb polityki unijnej oraz z zapewnieniem ochrony interesów finansowych Unii. JRC powinno nadal generować dodatkowe zasoby.
(18)  Wspólne Centrum Badawcze (JRC) powinno nadal dostarczać niezależnych dowodów naukowych dostosowanych do potrzeb klienta i zapewniać wsparcie techniczne w całym cyklu kształtowania polityki Unii. Działania bezpośrednie JRC powinny być realizowane w sposób elastyczny, sprawny i przejrzysty, z uwzględnieniem odpowiednich potrzeb użytkowników JRC, ograniczeń budżetowych i potrzeb polityki unijnej oraz z zapewnieniem ochrony interesów finansowych Unii. JRC powinno nadal generować dodatkowe zasoby.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  W filarze „Otwarte innowacje” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby przedsiębiorców i przedsiębiorczości, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi. Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i europejskich ekosystemów innowacji ogółem, zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi podmiotami wspierającymi innowacje.
(19)  W filarze „Innowacyjna Europa” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby przedsiębiorców i przedsiębiorczości opierającej się na badaniach naukowych, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku, a także promowaniu technologicznej autonomii Unii w strategicznych obszarach. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa, w tym MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi. Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), Regionalnego Systemu Innowacji EIT i europejskich ekosystemów innowacji ogółem, w całej Unii, zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, podmiotami wspierającymi innowacje.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Realizacja celów polityki w niniejszym programie odbywać się będzie także z wykorzystaniem instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentów polityki Funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe powinno być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani też zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną.
(20)  Aby uwzględnić potrzebę wsparcia inwestycji w działania o wyższym ryzyku i nielinearnym charakterze, takie jak badania naukowe i innowacje, konieczne jest, by program „Horyzont Europa”, a w szczególności EIC, a także EIT wraz z jego WWiI, działały w synergii z produktami finansowymi wdrażanymi w ramach InvestEU. W tym względzie doświadczenia zdobyte w związku z instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach programu „Horyzont 2020” takimi jak InnovFin oraz gwarancjami kredytowymi dla MŚP powinny stanowić solidną podstawę dla zapewniania tego ukierunkowanego wsparcia, a EIC powinna opracować informacje strategiczne i działania oceniające w czasie rzeczywistym w celu terminowego zarządzania swoimi różnymi działaniami i ich koordynowania.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Celem działalności EIC, prowadzonej za pośrednictwem jej instrumentów: „Pionier” i „Akcelerator”, powinno być określenie, wypracowanie i wdrożenie przełomowych innowacji tworzących nowe rynki oraz wspieranie ich szybkiej ekspansji do szczebla unijnego i międzynarodowego. Poprzez spójne i ukierunkowane wsparcie przełomowych innowacji EIC powinna wypełnić obecną próżnię w obszarze publicznego wsparcia i prywatnych inwestycji na rzecz przełomowych innowacji. Instrumenty EIC wymagają elementów prawnych i w zakresie zarządzania odpowiednio odzwierciedlających jej cele, w szczególności działalność dotyczącą wprowadzania na rynek.
skreśla się
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Dzięki finansowaniu mieszanemu z EIC instrument „Akcelerator” powinien przyczynić się do rozwiązania problemu „doliny śmierci”, czyli okresu między badaniami naukowymi i fazą przed masową komercjalizacją a zwiększeniem skali działalności przedsiębiorstw. W szczególności „Akcelerator” powinien zapewniać wsparcie przedsięwzięciom charakteryzującym się tak wysokim ryzykiem technologicznym lub rynkowym, że nie są one uznawane za mogące przynieść zyski i nie są w stanie pozyskać znaczących inwestycji ze strony rynku, dzięki czemu instrument ten stanowiłby uzupełnienie programu InvestEU ustanowionego rozporządzeniem …15.
(22)  Dzięki finansowaniu mieszanemu z EIC instrument „Akcelerator” EIC powinien przyczynić się do rozwiązania problemu „doliny śmierci”, czyli okresu między badaniami naukowymi i fazą przed masową komercjalizacją a zwiększeniem skali działalności przedsiębiorstw. W szczególności „Akcelerator” powinien zapewniać wsparcie przedsięwzięciom charakteryzującym się tak wysokim ryzykiem technologicznym lub rynkowym, że nie są one uznawane za mogące przynieść zyski i nie są w stanie pozyskać znaczących inwestycji ze strony rynku, dzięki czemu instrument ten stanowiłby uzupełnienie programu InvestEU ustanowionego rozporządzeniem …15.
__________________
__________________
15
15 ...
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  EIT, przede wszystkim za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), powinien dążyć do wzmocnienia ekosystemów innowacji ukierunkowanych na pokonywanie globalnych wyzwań, poprzez wspieranie integracji przedsiębiorstw, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości. EIT powinien w swojej działalności wspierać innowacje i integrację szkolnictwa wyższego w ekosystemie innowacji, w szczególności poprzez: stymulowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie silnej współpracy pozadyscyplinarnej między przemysłem a środowiskiem akademickim; określanie perspektywicznych umiejętności potrzebnych przyszłym innowatorów do sprostania globalnym wyzwaniom, w tym umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych i innowacyjności. Programy wsparcia realizowane przez EIT powinny przynosić korzyści beneficjentom EIC, natomiast przedsiębiorstwa typu start-up powstające w wyniku działalności wspólnot wiedzy i innowacji w ramach EIT powinny mieć dostęp do działań EIC. Choć skoncentrowanie działalności EIT na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Otwarte innowacje”, planowanie WWiI w jego ramach powinno zostać dostosowane w procesie planowania strategicznego do potrzeb filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”.
(23)  EIT, przede wszystkim za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) oraz Regionalnego Systemu Innowacji EIT, powinien dążyć do wzmocnienia ekosystemów innowacji w celu rozwoju ogólnych zdolności Unii w zakresie innowacji ukierunkowanych na pokonywanie globalnych wyzwań, poprzez wspieranie integracji przedsiębiorstw, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości. Zgodnie ze swoim aktem ustanawiającym, rozporządzeniem w sprawie EIT1a i strategicznym planem innowacji EIT1b, EIT powinien w swojej działalności wspierać innowacje i integrację szkolnictwa wyższego w ekosystemie innowacji, w szczególności poprzez stymulowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie silnej współpracy pozadyscyplinarnej między przemysłem a środowiskiem akademickim; określanie perspektywicznych umiejętności potrzebnych przyszłym innowatorów do sprostania globalnym wyzwaniom, w tym umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych i innowacyjności. Programy wsparcia realizowane przez EIT powinny przynosić korzyści beneficjentom EIC, natomiast przedsiębiorstwa typu start-up powstające w wyniku działalności wspólnot wiedzy i innowacji w ramach EIT powinny mieć przyspieszony dostęp do działań EIC. Choć skoncentrowanie działalności EIT na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Innowacyjna Europa”, powinien on wspierać także wszystkie pozostałe filary, w razie potrzeby, a planowanie WWiI w jego ramach powinno zostać dostosowane w procesie planowania strategicznego do potrzeb filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. Należy unikać powielania WWiI i innych instrumentów w tym samym obszarze, w szczególności innych partnerstw.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 174).
1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Zapewnienie i utrzymanie równych warunków działania dla przedsiębiorstw konkurujących na danym rynku powinno stanowić kluczowy wymóg umożliwiający rozwój przełomowych lub radykalnych innowacji, tym samym ułatwiając w szczególności innowatorom będącym małymi i średnimi podmiotami czerpanie korzyści ze swoich inwestycji i zdobycie udziału w rynku.
(24)  Zapewnienie i utrzymanie równych warunków działania dla przedsiębiorstw konkurujących na danym rynku powinno stanowić kluczowy wymóg umożliwiający rozwój przełomowych lub radykalnych innowacji, tym samym ułatwiając w szczególności innowatorom będącym małymi i średnimi podmiotami czerpanie korzyści ze swoich inwestycji i zdobycie udziału w rynku. Podobnie pewien stopień otwartości w skali innowacyjności finansowanych działań – w odniesieniu do dużej sieci beneficjentów – może zapewniać istotny wkład w budowanie zdolności MŚP, zapewniając im środki konieczne do przyciągania inwestycji i do dynamicznego rozwoju.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Program powinien wspierać i włączać się we współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz inicjatywy oparte na wspólnocie interesów, wspólnych korzyściach i globalnych zobowiązaniach do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Celem współpracy międzynarodowej powinno być wzmocnienie doskonałości, atrakcyjności oraz konkurencyjności gospodarczej i przemysłowej unijnych badań naukowych i innowacji, pokonywanie globalnych wyzwań, ujętych w celach zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz wsparcie polityki zewnętrznej Unii. Należy przyjąć podejście polegające na ogólnym otwarciu na działania z międzynarodowym uczestnictwem i ukierunkowaną współpracą międzynarodową, w tym poprzez odpowiednią kwalifikowalność podmiotów z siedzibą w państwach o niskim lub średnim dochodzie do otrzymania finansowania. Jednocześnie należy propagować stowarzyszanie państw trzecich z programem.
(25)  Program powinien wspierać i włączać się we współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz inicjatywy oparte na interesach Unii oraz wspólnych korzyściach i globalnych zobowiązaniach do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Celem współpracy międzynarodowej powinno być wzmocnienie doskonałości unijnych badań naukowych i innowacji, atrakcyjności oraz konkurencyjności gospodarczej i przemysłowej, pokonywanie globalnych wyzwań, ujętych w celach zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz wsparcie polityki zewnętrznej Unii. Należy przyjąć podejście polegające na ogólnym otwarciu na działania z wzajemnym międzynarodowym uczestnictwem i ukierunkowaną współpracą międzynarodową oraz stosować odpowiednie kryteria kwalifikowalności, z uwzględnieniem różnych poziomów zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, podmiotów z siedzibą w państwach o niskim lub średnim dochodzie do otrzymania finansowania. Jednocześnie należy propagować stowarzyszanie państw trzecich z programem, w przypadku gdy przewidywana jest wzajemność oraz chronione są interesy Unii, a także promowane jest zwiększone uczestnictwo wszystkich państw członkowskich w programie.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Dążąc do pogłębienia związku między nauką a społeczeństwem i zwiększenia do maksimum korzyści płynących z ich współdziałania, program powinien czynnie i biernie angażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wspólne opracowywanie i tworzenie programów i treści odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji, propagowanie edukacji naukowej i czynienie wiedzy naukowej publicznie dostępną, a także ułatwiać obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego uczestnictwo w swoich działaniach. Powinno to następować w obrębie całego programu oraz za pośrednictwem podejmowanych w tym celu działań w ramach części „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”. Angażowaniu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w badania naukowe i innowacje powinny towarzyszyć działania informacyjne dla ogółu społeczeństwa służące uzyskaniu i podtrzymaniu społecznego poparcia dla programu. Program powinien również dążyć do usunięcia barier i zwiększenia synergii między światem nauki, technologii, kultury i sztuki w celu uzyskania nowej jakości w postaci zrównoważonych innowacji.
(26)  Dążąc do pogłębienia związku między nauką a społeczeństwem i zwiększenia do maksimum korzyści płynących z ich współdziałania, program powinien czynnie i biernie angażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wspólne opracowywanie i tworzenie programów i treści odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI), które odpowiadają na obawy, potrzeby i oczekiwania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie edukacji naukowej i czynienie wiedzy naukowej publicznie dostępną, a także ułatwiać obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego uczestnictwo w swoich działaniach. Środki podejmowane w celu zwiększenia zaangażowania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego powinny być monitorowane.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Program „Horyzont Europa” powinien wspierać nowe technologie z myślą o przezwyciężaniu przeszkód, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp i pełne uczestnictwo oraz ograniczają w konsekwencji rozwój prawdziwie integracyjnego społeczeństwa.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)
(26b)  W celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej wszystkie części programu powinny przyczyniać się do znaczącego zmniejszenia przepaści w badaniach naukowych i innowacjach, w szczególności zwiększając udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa w działaniach na rzecz badań i innowacji w ramach programu, upowszechniania doskonałości naukowej, pobudzenia nowych wzorców współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach wśród kadry naukowej w Unii, równoważenia drenażu mózgów, unowocześnienia krajowych ekosystemów badań naukowych i innowacji oraz zapewnienia zrównoważonej reprezentacji w panelach oceniających, grupach eksperckich i radach naukowych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Zgodnie z art. 349 TFUE regiony najbardziej oddalone Unii mają prawo do specyficznych środków (biorąc pod uwagę ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą) w odniesieniu do ich dostępu do programów horyzontalnych Unii. W związku z tym w programie powinno się uwzględnić szczególny charakter tych regionów, zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017)0623), w wersji zatwierdzonej przez Radę w dniu 12 kwietnia 2018 r.
(27)  Zgodnie z art. 349 TFUE regiony najbardziej oddalone Unii mają prawo do specyficznych środków (biorąc pod uwagę ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą) w odniesieniu do ich dostępu do programów horyzontalnych Unii. W związku z tym w programie powinno się uwzględnić szczególny charakter tych regionów, zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017)0623), w wersji zatwierdzonej przez Radę w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz, w razie możliwości, propagować ich uczestnictwo w programie.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Celem działalności prowadzonej w ramach programu powinno być zniesienie nierówności płcii propagowanie równości kobiet i mężczyzn w obszarze badań naukowych i innowacji, zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 8 TFUE. Aspekt płci powinien zostać odpowiednio włączony do treści badań naukowych i innowacji oraz monitorowany na wszystkich etapach cyklu badawczego.
(28)  Celem działalności prowadzonej w ramach programu powinno być zniesienie nierówności płci, unikanie dyskryminacji ze względu na płeć, odpowiednie włączanie aspektu płci do treści badań naukowych i innowacji, wzmacnianie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, propagowanie równości kobiet i mężczyzn, w tym zasad równości wynagrodzenia, o których mowa w art. 141 ust. 3 TFUE i dyrektywie 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, a także zapewnianie dostępu niepełnosprawnym naukowcom do badań naukowych i innowacji.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Z uwagi na specyfikę sektora przemysłu obronnego szczegółowe przepisy dotyczące finansowania unijnego dla projektów badawczych w dziedzinie obronności powinny zostać ustanowione w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny16, określającym zasady uczestnictwa w badaniach nad obronnością. Działalność w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzona w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego powinna być ukierunkowana wyłącznie na zastosowania wojskowe.
(29)  Z uwagi na specyfikę sektora przemysłu obronnego szczegółowe przepisy dotyczące finansowania unijnego dla projektów badawczych w dziedzinie obronności powinny zostać ustanowione w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny16, określającym zasady uczestnictwa w badaniach nad obronnością. Chociaż należy wspierać synergie między programem „Horyzont Europa” i Europejskim Funduszem Obronnym, unikając jednocześnie powielania, działalność w ramach programu „Horyzont Europa” powinna być ukierunkowana wyłącznie na zastosowania cywilne.
__________________
__________________
16
16 ...
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
(31a)  Należy stale dążyć do uproszczeń administracyjnych, w szczególności zmniejszenia obciążenia administracyjnego i opóźnień dla beneficjentów, podczas ustanawiania, wdrażania, oceny i monitorowania programu oraz powiązanej sprawozdawczości.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 b (nowy)
(31b)  Aby zapewnić utrzymanie europejskiej pozycji lidera globalnych badań naukowych i innowacji w obszarze cyfrowym oraz uwzględnić konieczność zwiększenia inwestycji w celu czerpania coraz większych korzyści z technologii cyfrowych, na podstawowe priorytety cyfrowe należy przeznaczyć wystarczający budżet.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Zgodnie z [odniesienie do ewentualnego zaktualizowania stosownie do nowej decyzji w sprawie KTZ: art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE23] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.
(33)  Zgodnie z [odniesienie do ewentualnego zaktualizowania stosownie do nowej decyzji w sprawie KTZ: art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE23] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Program powinien należycie uwzględniać specyfikę tych terytoriów w celu zapewnienia ich skutecznego uczestnictwa oraz powinien wspierać współpracę i synergie zwłaszcza z regionami najbardziej oddalonymi, jak również z państwami trzecimi leżącymi w ich sąsiedztwie.
__________________
__________________
23 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
23 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba ewaluacji niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w ramach spełniania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę ewaluacji rzeczywistych efektów programu.
(34)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba ewaluacji niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w ramach spełniania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich i beneficjentów programu. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę ewaluacji rzeczywistych efektów programu.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Jednolite zasady stosowane w całym programie powinny zapewnić spójne ramy, które ułatwią uczestnictwo w programach wspieranych finansowo z budżetu programu, w tym uczestnictwo w programach zarządzanych przez organy finansujące, takie jak EIT, wspólne przedsięwzięcia lub inne struktury utworzone na podstawie art. 187 TFUE, oraz uczestnictwo w programach podejmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 185 TFUE. W uzasadnionych przypadkach należy zapewnić elastyczność w zakresie przyjmowania szczególnych zasad.
(38)  Jednolite zasady i wymogi stosowane w całym programie powinny zapewnić uproszczone i wspólne narzędzia wdrażające, w tym na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości, oraz spójne ramy, które ułatwią uczestnictwo w programach wspieranych finansowo z budżetu programu, w tym uczestnictwo w programach zarządzanych przez organy finansujące, takie jak EIT, wspólne przedsięwzięcia lub inne struktury utworzone na podstawie art. 187 TFUE, oraz uczestnictwo w programach podejmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 185 TFUE. Przyjmowanie szczególnych zasad powinno być możliwe, jednak wyjątki muszą być ograniczone do absolutnie koniecznych i należycie uzasadnionych przypadków.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  W działaniach wchodzących w zakres programu należy przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny być realizowane w zgodności z wszelkimi obowiązkami prawnymi, w tym z prawem międzynarodowym oraz z wszelkimi stosownymi decyzjami Komisji, takimi jak zawiadomienie Komisji z dnia 28 czerwca 2013 r.24, a także z zasadami etyki, co obejmuje unikanie naruszania zasady rzetelności badawczej. Działalność badawczą należy również prowadzić z uwzględnieniem art. 13 TFUE, a także ograniczać wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach, dążąc docelowo do całkowitego zastąpienia ich wykorzystywania innymi rozwiązaniami.
(39)  W działaniach wchodzących w zakres programu należy przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny być realizowane w zgodności z wszelkimi obowiązkami prawnymi, w tym z prawem międzynarodowym oraz z wszelkimi stosownymi decyzjami Komisji, takimi jak zawiadomienie Komisji z dnia 28 czerwca 2013 r.24, a także z zasadami etyki, co obejmuje unikanie naruszania zasady rzetelności badawczej. Należy uwzględniać opinie Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Działalność badawczą należy również prowadzić z uwzględnieniem art. 13 TFUE, a także ograniczać wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach, dążąc docelowo do całkowitego zastąpienia ich wykorzystywania innymi rozwiązaniami.
__________________
__________________
24 Dz.U. C 205 z 19.7.2013, s. 9.
24 Dz.U. C 205 z 19.7.2013, s. 9.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Zgodnie z celami współpracy międzynarodowej określonymi w art. 180 i 186 TFUE należy propagować uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Realizacja programu powinna być zgodna ze środkami przyjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE oraz z prawem międzynarodowym. W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem uczestnictwo w określonych działaniach programu może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub określonych innych państwach trzecich.
(40)  Zgodnie z celami współpracy międzynarodowej określonymi w art. 180 i 186 TFUE należy propagować uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych w najlepszym interesie naukowym, społecznym, gospodarczym i technologicznym Unii. Realizacja programu powinna być zgodna ze środkami przyjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE oraz z prawem międzynarodowym. W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem uczestnictwo w określonych działaniach programu może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub określonych innych państwach trzecich.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %.
(41)  Uznając, że zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań globalnych i społecznych oraz z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przeznaczy co najmniej 35 % swoich wydatków na wspieranie celów w dziedzinie klimatu, w stosownych przypadkach i w ramach ogólnego celu Unii, jakim jest uwzględnianie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie wydatków na poziomie 30 % budżetu UE. Aby monitorować i weryfikować ten cel, wszystkie wydatki związane z klimatem muszą być rejestrowane w celu objęcia wszystkich programów budżetowych Unii oraz rejestrowane w odpowiednich częściach programów prac. Szacowane wydatki na poszczególne technologie w zakresie czystych technologii energetycznych powinny być podzielone w celu zapewnienia międzynarodowej porównywalności. W celu uwzględnienia zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego [sprawozdanie 31/2016] mechanizmy związane z uwzględnianiem kwestii klimatu powinny wprowadzać rozróżnienie ex post między łagodzeniem zmiany klimatu a przystosowaniem się do niej podczas prowadzenia sprawozdawczości.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
(43)  Wykorzystywanie poufnych informacji zawartych w istniejącej wiedzy lub dostęp nieuprawnionych osób do poufnych rezultatów mogą mieć niekorzystny wpływ na interesy Unii lub jednego bądź większej liczby państw członkowskich. W związku z tym przetwarzanie poufnych danych i informacji niejawnych powinno podlegać wszystkim stosownym przepisom prawa Unii, w tym wewnętrznym przepisom instytucji, takim jak decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444, w której ustanowiono przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych UE.
(43)  Wykorzystywanie poufnych informacji zawartych w istniejącej wiedzy lub dostęp nieuprawnionych osób do poufnych rezultatów i danych badawczych mogą mieć niekorzystny wpływ na interesy Unii lub jednego bądź większej liczby państw członkowskich. W związku z tym przetwarzanie poufnych danych i informacji niejawnych powinno podlegać wszystkim stosownym przepisom prawa Unii, w tym wewnętrznym przepisom instytucji, takim jak decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444, w której ustanowiono przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych UE.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Niezbędne jest ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących uczestnictwa, zarówno w postaci ogólnej zasady, zgodnie z którą w skład konsorcjum powinien wchodzić przynajmniej jeden podmiot prawny z państwa członkowskiego, jak również zasad uwzględniających specyfikę określonych rodzajów działań w ramach programu.
skreśla się
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)  Należy ustanowić warunki przyznawania finansowania unijnego uczestnikom działań w ramach programu. Dotacje powinny być realizowane z uwzględnieniem wszystkich form wkładu określonych w rozporządzeniu finansowym, w tym płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych lub kosztów jednostkowych, w celu dalszego uproszczenia.
(45)  Konieczne jest ustanowienie warunków przyznawania finansowania unijnego uczestnikom działań w ramach programu. Dotacje będą głównym rodzajem finansowania w ramach programu. Inne rodzaje finansowania powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powinno to obejmować uwzględnienie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych lub kosztów jednostkowych określonych w rozporządzeniu finansowym w celu dalszego uproszczenia. Zanim jakikolwiek nowy system zwrotu kosztów może być uznany za prawdziwe uproszczenie dla beneficjentów, powinien być poprzedzony kompleksową oceną zakończoną pozytywnym wynikiem.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Stopy finansowania określone w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kwot maksymalnych, by zapewnić zgodność z zasadą współfinansowania.
skreśla się
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym program powinien zapewnić podstawę do szerszego akceptowania zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjentów w odniesieniu do kosztów personelu i kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie.
(47)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym program powinien zapewnić podstawę do szerszego akceptowania zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjentów w odniesieniu do kosztów personelu i kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie. Stosowanie kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, obejmujących koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, powinno stanowić opcję dostępną dla wszystkich beneficjentów. Koszty oszacowane za pomocą kluczy alokacji powinny być uznawane za kwalifikowalne.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Należy jeszcze bardzie uprościć obecny system zwrotu kosztów rzeczywistych personelu, wychodząc od opracowanego w ramach programu „Horyzont 2020” podejścia przewidującego wynagrodzenie oparte na projektach i dostosowując je dalej do rozporządzenia finansowego.
(48)  Należy jeszcze bardziej uprościć obecny system zwrotu kosztów rzeczywistych personelu, wychodząc od opracowanego w ramach programu „Horyzont 2020” podejścia przewidującego wynagrodzenie oparte na projektach i dostosowując je dalej do rozporządzenia finansowego, w dążeniu do przestrzegania ogólnej zasady równego wynagrodzenia za taką samą pracę oraz zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach wśród naukowców z UE biorących udział w programie.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)  Należy ustanowić przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania rezultatów, aby zapewnić ich ochronę, wykorzystanie, upowszechnianie i zapewnianie dostępu do nich przez beneficjentów, stosownie do przypadku. Należy położyć większy nacisk na wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w Unii. Beneficjenci powinni aktualizować swoje plany dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu.
(50)  Należy ustanowić przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania rezultatów, aby zapewnić ich ochronę, wykorzystanie, upowszechnianie i zapewnianie dostępu do nich przez beneficjentów, stosownie do przypadku, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów beneficjentów i wszelkich innych ograniczeń, takich jak zasady ochrony danych, zasady prywatności i bezpieczeństwa oraz prawa własności intelektualnej, poufność lub globalna konkurencyjność gospodarcza Unii. Należy położyć większy nacisk na wykorzystywanie rezultatów, zwłaszcza w Unii. Beneficjenci powinni aktualizować swoje plany dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów w trakcie realizacji działania.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
(51)  Kluczowe elementy systemu oceny i kwalifikacji wniosków ze szczególnym naciskiem na doskonałość, stosowane w poprzednim programie „Horyzont 2020”, powinny zostać zachowane. Wnioski powinny nadal być kwalifikowane na podstawie oceny dokonywanej przez niezależnych ekspertów. W stosownych przypadkach należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia spójności portfela projektów jako całości.
(51)  Kluczowe elementy systemu oceny i kwalifikacji wniosków ze szczególnym naciskiem na kryterium doskonałości, oddziaływania i jakości oraz skuteczności realizacji, stosowane w poprzednim programie „Horyzont 2020”, powinny zostać zachowane. Wnioski powinny nadal być kwalifikowane na podstawie oceny dokonywanej przez niezależnych ekspertów wywodzących się z jak największej liczby państw członkowskich. Komisja powinna organizować anonimowe oceny, w stosownych przypadkach, i analizować ich wyniki w celu unikania błędu selekcji. W stosownych przypadkach niezależni eksperci powinni brać pod uwagę konieczność zapewnienia spójności portfela projektów jako całości.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)  Należy przewidzieć szersze wzajemne uznawanie wyników audytów i ocen – w tym z innych programów unijnych w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów funduszy unijnych. Wzajemne uznawanie powinno być wyraźnie przewidziane poprzez uwzględnienie także innych elementów uzyskiwania pewności, takich jak audyty systemów i procesów.
(52)  Należy wdrożyć systematyczne wzajemne uznawanie wyników audytów i ocen z innych programów unijnych zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego w odniesieniu do wszystkich części programu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów funduszy unijnych. Wzajemne uznawanie powinno być wyraźnie przewidziane poprzez uwzględnienie także innych elementów uzyskiwania pewności, takich jak audyty systemów i procesów.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Do pokonania określonych wyzwań w obszarze badań naukowych i innowacji należy dążyć poprzez przyznawanie nagród, w tym, w stosownych przypadkach, nagród wspólnych lub łącznych, w konkursach organizowanych przez Komisję lub organ finansujący z innymi organami Unii, państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi lub podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
(53)  Do pokonania określonych wyzwań w obszarach badań naukowych i innowacji należy dążyć poprzez przyznawanie nagród, w tym, w stosownych przypadkach, nagród wspólnych lub łącznych, w konkursach organizowanych przez Komisję lub organ finansujący z innymi organami Unii, państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi lub podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym. W szczególności należy przyznawać nagrody projektom przyciągającym naukowców do państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa, a także udanym projektom w celu zwiększenia ich widoczności i umożliwienia im wzmocnionego promowania działań finansowanych przez Unię.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
(54)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i stawek jednostkowych,
(54)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia są wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i skali kosztów jednostkowych.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Artykuł 1
Artykuł 1
Przedmiot
Przedmiot
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program”) oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania w działaniach pośrednich w ramach tego programu.
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program”) oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania w działaniach pośrednich w ramach tego programu, a także określa ramy regulujące unijne wsparcie na rzecz działalności w zakresie badań naukowych i innowacji.
2.  Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
2.  Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
3.  Program jest realizowany poprzez:
3.  Program jest realizowany poprzez:
a)  program szczegółowy ustanowiony decyzją Komisji .../.../UE25, który obejmuje wkład finansowy na rzecz EIT;
a)  program szczegółowy ustanowiony decyzją Komisji .../.../UE25, który obejmuje uzasadnienie i obszary interwencji EIT;
b)  program szczegółowy w zakresie badań nad obronnością ustanowiony rozporządzeniem .../.../UE.
b)  program szczegółowy w zakresie badań nad obronnością ustanowiony rozporządzeniem .../.../UE.
4.  Terminy „Horyzont Europa”, „program” i „program szczegółowy” stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kwestii dotyczących jedynie programu szczegółowego określonego w ust. 3 lit. a), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
4.  Terminy „Horyzont Europa”, „program” i „program szczegółowy” stosowane w niniejszym rozporządzeniu nie odnoszą się do kwestii dotyczących programu szczegółowego określonego w ust. 3 lit. b), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
4a.   EIT realizuje program zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji oraz strategicznym planem innowacji EIT na lata 2021–2027, z zastrzeżeniem, że utworzenie każdej nowej WWiI, w razie możliwości, ma się wiązać z dodatkowymi i wystarczającymi zasobami budżetowymi, tak aby nie naruszać celów i zobowiązań istniejących WWiI.
__________________
__________________
25
25
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Artykuł 2
Artykuł 2
Definicje
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1)  „infrastruktury badawcze” oznaczają zaplecze zapewniające zasoby i usługi na potrzeby społeczności naukowych, umożliwiające im prowadzenie badań naukowych i wspieranie innowacji w swoich dziedzinach. Definicja ta obejmuje powiązane zasoby ludzkie oraz główne wyposażenie lub zestawy przyrządów; zaplecze związane z wiedzą, takie jak zbiory, archiwa lub infrastruktura danych naukowych; systemy obliczeniowe, sieci łączności i wszelkie inne rodzaje infrastruktury, o unikatowym charakterze i otwarte dla użytkowników zewnętrznych, niezbędne do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji. W stosownych przypadkach mogą być one wykorzystywane do celów innych niż badawcze, na przykład do celów edukacyjnych lub świadczenia usług publicznych, i mogą być „zlokalizowane w jednym miejscu”, „wirtualne” lub „rozproszone”;
1)  „infrastruktury badawcze” oznaczają zaplecze zapewniające zasoby i usługi na potrzeby społeczności naukowych, umożliwiające im prowadzenie badań naukowych i wspieranie innowacji w swoich dziedzinach. Definicja ta obejmuje powiązane zasoby ludzkie oraz główne wyposażenie lub zestawy przyrządów, w szczególności wspierane przez inne fundusze unijne, zgodnie z załącznikiem IV; zaplecze związane z wiedzą, takie jak zbiory, archiwa lub infrastruktura danych naukowych; systemy obliczeniowe, sieci łączności i wszelkie inne rodzaje infrastruktury, o unikatowym charakterze i otwarte dla użytkowników zewnętrznych, niezbędne do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji. W stosownych przypadkach mogą być one wykorzystywane do celów innych niż badawcze, na przykład do celów edukacyjnych lub świadczenia usług publicznych, i mogą być „zlokalizowane w jednym miejscu”, „wirtualne” lub „rozproszone”;
2)  „strategia inteligentnej specjalizacji” ma takie samo znaczenie jak strategia inteligentnej specjalizacji zdefiniowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201326 i spełniająca warunki podstawowe określone w rozporządzeniu (UE) XX [rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy];
2)  „strategia inteligentnej specjalizacji” ma takie samo znaczenie jak strategia inteligentnej specjalizacji zdefiniowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201326 i spełniająca warunki podstawowe określone w rozporządzeniu (UE) XX [rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy];
3)  „partnerstwo europejskie” oznacza inicjatywę, w ramach której Unia wraz z partnerami prywatnymi lub publicznymi (takimi jak podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje) zobowiązują się do wspólnego wspierania opracowywania i realizacji programu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym związanych z absorbcją rynkową, regulacyjną lub polityczną;
3)  „partnerstwo europejskie” oznacza inicjatywę, w ramach której Unia wraz z partnerami prywatnymi lub publicznymi (takimi jak podmioty z sektora przemysłu, szkoły wyższe, organizacje badawcze, w tym infrastruktury badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarządowe i fundacje), w stosownych przypadkach, zobowiązują się do wspólnego wspierania opracowywania i realizacji programu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym zgodnych z art. 185 i 187 TFUE oraz związanych z absorpcją rynkową, regulacyjną lub polityczną;
4)  „otwarty dostęp” oznacza praktykę zapewniania użytkownikom końcowym nieodpłatnego dostępu internetowego do produktów badań naukowych, będących wynikiem działań finansowanych ze środków programu, w szczególności do publikacji naukowych i danych badawczych;
4)  „otwarty dostęp” oznacza praktykę zapewniania użytkownikom końcowym nieodpłatnego dostępu internetowego do produktów badań naukowych, będących wynikiem działań finansowanych ze środków programu, w szczególności do publikacji naukowych i danych badawczych. W odniesieniu do danych badawczych należy uwzględnić odpowiednie interesy w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, a także prawa własności intelektualnej, poufność, globalną konkurencyjność gospodarczą Unii Europejskiej i inne uzasadnione interesy zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym” oraz zgodnie z konkretnymi możliwościami wyłączenia;
5)  „misja” oznacza portfel działań służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię lub społeczeństwo i obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;
5)  „misja” oznacza portfel działań w zakresie badań naukowych i innowacji zorientowanych na doskonałość, które mogą mieć charakter międzyklastrowy lub przekrojowy, służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię, społeczeństwo, kształtowanie polityki lub dyplomację i obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;
6)  „przedkomercyjne zamówienia publiczne” oznaczają zamawianie usług w zakresie badań naukowych i rozwoju obejmujące podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych oraz rozwój konkurencyjny w etapach, przy czym zamówione usługi w zakresie badań naukowych i rozwoju są wyraźnie oddzielone od komercyjnego rozpowszechniania produktów końcowych;
6)  „przedkomercyjne zamówienia publiczne” oznaczają zamawianie usług w zakresie badań naukowych i rozwoju obejmujące podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych oraz rozwój konkurencyjny w etapach, przy czym zamówione usługi w zakresie badań naukowych i rozwoju są wyraźnie oddzielone od komercyjnego rozpowszechniania produktów końcowych;
7)  „zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania” oznaczają zamówienia, w których instytucje zamawiające odgrywają rolę pierwszego nabywcy innowacyjnych towarów lub usług, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie na dużą skalę, przy czym procedura zamówienia może obejmować badanie zgodności;
7)  „zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania” oznaczają zamówienia, w których instytucje zamawiające odgrywają rolę pierwszego nabywcy innowacyjnych towarów lub usług, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie na dużą skalę, przy czym procedura zamówienia może obejmować badanie zgodności;
8)  „prawa dostępu” oznaczają prawa do korzystania z rezultatów lub istniejącej wiedzy;
8)  „prawa dostępu” oznaczają prawa do korzystania z rezultatów lub istniejącej wiedzy na warunkach określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
9)  „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie dane, wiedzę fachową lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter, materialne lub niematerialne – w tym wszelkie prawa, takie jak prawa własności intelektualnej – które: (i) znajdują się w posiadaniu beneficjentów przed ich przystąpieniem do działania; (ii) zostały określone przez beneficjentów na piśmie w jakikolwiek sposób na potrzeby realizacji działania lub wykorzystania jego rezultatów;
9)  „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie dane, wiedzę fachową lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter, materialne lub niematerialne – w tym wszelkie prawa, takie jak prawa własności intelektualnej – które: (i) znajdują się w posiadaniu beneficjentów przed ich przystąpieniem do działania; oraz (ii) zostały określone przez beneficjentów wpisemnej umowie na potrzeby realizacji działania lub wykorzystania jego rezultatów;
10)  „upowszechnianie” oznacza publiczne ujawnienie rezultatów przy wykorzystaniu stosownych środków (inne niż w następstwie ochrony lub wykorzystania rezultatów), w tym poprzez publikacje naukowe w dowolnym medium;
10)  „upowszechnianie” oznacza publiczne ujawnienie rezultatów przy wykorzystaniu stosownych środków (inne niż w następstwie ochrony lub wykorzystania rezultatów), w tym poprzez publikacje naukowe w dowolnym medium;
11)  „wykorzystanie” oznacza stosowanie rezultatów w dalszej działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, innej niż działalność objęta danym działaniem, lub w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu bądź w celu stworzenia i świadczenia usługi lub też w działalności normalizacyjnej;
11)  „wykorzystanie” oznacza stosowanie rezultatów w dalszej działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, innej niż działalność objęta danym działaniem, lub między innymi wykorzystanie komercyjne w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu bądź w celu stworzenia i świadczenia usługi lub też w działalności normalizacyjnej;
12)  „sprawiedliwe i rozsądne warunki” oznaczają odpowiednie warunki, w tym ewentualne warunki finansowe lub warunki udzielania nieodpłatnego dostępu, uwzględniające konkretne okoliczności wniosku o prawa dostępu, na przykład rzeczywistą bądź potencjalną wartość rezultatów lub istniejącej wiedzy, których dotyczy wniosek o prawa dostępu, lub zakres, czas trwania bądź inne cechy przewidzianego wykorzystania;
12)  „sprawiedliwe i rozsądne warunki” oznaczają odpowiednie warunki, w tym ewentualne warunki finansowe lub warunki udzielania nieodpłatnego dostępu, uwzględniające konkretne okoliczności wniosku o prawa dostępu, na przykład rzeczywistą bądź potencjalną wartość rezultatów lub istniejącej wiedzy, których dotyczy wniosek o prawa dostępu, lub zakres, czas trwania bądź inne cechy przewidzianego wykorzystania;
13)  „organ finansujący” oznacza organ lub organizację, inne niż Komisja, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego, którym Komisja powierzyła zadania związane z wykonaniem budżetu w ramach programu;
13)  „organ finansujący” oznacza organ lub organizację, inne niż Komisja, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego, którym Komisja powierzyła zadania związane z wykonaniem budżetu w ramach programu;
14)  „międzynarodowa organizacja na rzecz badań naukowych w Europie” oznacza organizację międzynarodową, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie;
14)  „międzynarodowa organizacja na rzecz badań naukowych w Europie” oznacza organizację międzynarodową, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie;
15)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z art. 197 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego;
15)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z art. 197 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego;
15a)  „państwa objęte inicjatywą szerszego uczestnictwa” oznaczają państwa zidentyfikowane z wykorzystaniem zbiorczego wskaźnika doskonałości badawczej (intensywność działań w zakresie badań naukowych i rozwoju, doskonałość naukowa i technologiczna, poziom wykorzystania wiedzy w gospodarce, udział zaawansowanych technologii i średnio zaawansowanych technologii w bilansie handlowym) oraz przy zastosowaniu progu korygującego na poziomie 70 % średniej dla UE26a;
16)  „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków;
16)  „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków;
17)  „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem („MŚP”) zdefiniowanym w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27 i którego liczba pracowników wynosi nie więcej niż 3 000, przy czym liczba zatrudnionych jest obliczana zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I załącznika do wspomnianego zalecenia;
17)  „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem („MŚP”) zdefiniowanym w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27 i którego liczba pracowników wynosi nie więcej niż 3 000, przy czym liczba zatrudnionych jest obliczana zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I załącznika do wspomnianego zalecenia;
18)  „rezultaty” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne efekty realizacji działania, takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter i niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej;
18)  „rezultaty” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne produkty realizacji działania, takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter i niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej;
19)  „pieczęć doskonałości” oznacza certyfikowany znak jakości wskazujący, że wniosek przedłożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków przekracza wszelkie progi określone w programie prac, ale nie mógł być finansowany ze względu na brak środków w budżecie przeznaczonym na to zaproszenie w odnośnym programie prac;
19)  „pieczęć doskonałości” oznacza certyfikowany znak jakości wskazujący, że wniosek przedłożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków przekracza wszelkie progi określone w programie prac, ale nie mógł być finansowany ze względu na brak środków w budżecie przeznaczonym na to zaproszenie w odnośnym programie prac, ale może otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania;
19a)  „strategiczny plan badań naukowych i innowacji” oznacza dokument przyjmowany na podstawie aktu delegowanego co dwa lata, uzupełniający program szczegółowy, w następstwie procesu szerokich obowiązkowych, wielostronnych konsultacji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, zainteresowanymi stronami w obszarze badań, rozwoju i innowacji, w tym ze społeczeństwem obywatelskim. Określa priorytety, instrumenty i odpowiednie rodzaje działań oraz formy wdrożenia, służąc tym samym za podstawę rozwoju programów prac. Obejmuje w szczególności wybrane misje, nowo ustanowione lub kontynuowane partnerstwa umowne bądź instytucjonalne, inicjatywy przewodnie FET oraz WWiI;
20)  „program prac” oznacza dokument przyjęty przez Komisję w celu realizacji programu szczegółowego28 zgodnie z jego art. 12 lub dokument równoważny w treści i strukturze przyjęty przez organ finansujący;
20)  „program prac” oznacza dokument przyjęty przez Komisję w celu realizacji programu szczegółowego28 zgodnie z jego art. 12 lub dokument równoważny w treści i strukturze przyjęty przez organ finansujący;
21)  „zaliczka zwrotna” oznacza część finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub EIC, która odpowiada pożyczce na podstawie tytułu X rozporządzenia finansowego, ale która jest bezpośrednio przyznawana przez Unię na zasadzie nienastawienia na zysk i przeznaczona na pokrycie kosztów działalności odpowiadającej działaniu w zakresie innowacji oraz którą beneficjent ma zwrócić Unii na warunkach określonych w umowie;
21)  „zaliczka zwrotna” oznacza część finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa”, która odpowiada pożyczce na podstawie tytułu X rozporządzenia finansowego, ale która jest bezpośrednio przyznawana przez Unię na zasadzie nienastawienia na zysk i przeznaczona na pokrycie kosztów działalności odpowiadającej działaniu w zakresie innowacji oraz którą beneficjent ma zwrócić Unii na warunkach określonych w umowie;
(22)  „umowa” oznacza porozumienie zawarte między Komisją lub organem finansującym a podmiotem prawnym realizującym działanie w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek i otrzymującym wsparcie w postaci finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub EIC;
(22)  „umowa” oznacza porozumienie zawarte między Komisją lub organem finansującym a podmiotem prawnym realizującym działanie w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek i otrzymującym wsparcie w postaci finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa”;
(23)  „informacja niejawna” oznacza informację niejawną Unii Europejskiej zdefiniowaną w art. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444, jak również informację niejawną państw członkowskich, informację niejawną państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie, oraz informację niejawną organizacji międzynarodowej, z którą Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie;
(23)  „informacja niejawna” oznacza informację niejawną Unii Europejskiej zdefiniowaną w art. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444, jak również informację niejawną państw członkowskich, informację niejawną państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie, oraz informację niejawną organizacji międzynarodowej, z którą Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie;
(24)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
(24)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
(25)  „finansowanie mieszane z programu »Horyzont Europa« lub EIC” oznacza pojedyncze wsparcie finansowe na rzecz działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, składające się z określonego połączenia dotacji lub zaliczki zwrotnej z inwestycją kapitałową.
(25)  „finansowanie mieszane z programu »Horyzont Europa«” oznacza pojedyncze wsparcie finansowe na rzecz działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, składające się z określonego połączenia dotacji lub zaliczki zwrotnej z inwestycją kapitałową;
25a)  „działanie w zakresie badań naukowych i innowacji” oznacza działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym;
25b)  „działanie w zakresie innowacji” oznacza działanie polegające głównie na działalności bezpośrednio w celu opracowania planów i ustaleń lub projektów dotyczących nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, mogącej obejmować opracowanie prototypu, testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe;
25c)  „badania pionierskie ERBN” oznaczają działania badawcze pod kierownictwem głównego badacza, prowadzone u jednego beneficjenta albo u większej ich liczby, tylko w ramach ERBN;
25d)  „działanie w zakresie szkoleń i mobilności” oznacza działanie ukierunkowane na poprawę umiejętności, wiedzy i perspektyw rozwoju kariery naukowców w oparciu o mobilność między państwami oraz, w stosownych przypadkach, między sektorami lub dyscyplinami;
25e)  „działanie do celów współfinansowania programu” oznacza działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące;
25f)  „działanie dotyczące przedkomercyjnych zamówień publicznych” oznacza działanie, którego głównym celem jest realizacja przedkomercyjnych procedur zamówień publicznych, udzielanych przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi;
25g)  „działanie dotyczące zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania” oznacza działanie, którego głównym celem jest realizacja wspólnych lub skoordynowanych procedur zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, udzielanych przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi;
25h)  „działanie koordynacyjne i wspierające” oznacza działanie przyczyniające się do realizacji celów programu, z wyłączeniem działań w zakresie badań naukowych i innowacji;
25i)  „zamówienie publiczne” oznacza realizację części programu związanych ze strategicznymi interesami i autonomią Unii oraz przeprowadzenie, na potrzeby własne Komisji, procedur zamówień publicznych na badania, produkty, usługi i zdolności;
25j)  „podmiot powiązany” oznacza każdy podmiot prawny znajdujący się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą uczestnika lub pod tą samą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą co uczestnik, bądź też każdy podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący uczestnika;
__________________
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
26a Komisja może dokonać przeglądu wykazu państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa w swoich programach prac i w razie konieczności zaktualizować go.
27
27
28 Dz.U. ….
28 Dz.U. ….
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
Artykuł 3
Artykuł 3
Cele programu
Cele programu
1.  Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności, w tym w jej przemyśle, zrealizować strategiczne priorytety Unii i wnieść wkład w pokonywanie globalnych wyzwań, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.
1.  Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, technologicznego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii jako całości, wzmocnić europejską przestrzeń badawczą i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności. Badania naukowe i przemysł zrealizują strategiczne priorytety i polityki Unii, wnoszą wkład w reagowanie na globalne wyzwania, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego, a także przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych inwestycji w badania naukowe i rozwój na poziomie 3 % PKB, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez szefów państw lub rządów Unii.
2.  Program ma następujące cele szczegółowe:
2.  Program ma następujące cele szczegółowe:
-a)  rozwój, promowanie i rozpowszechnianie doskonałości naukowej i technologicznej;
a)  wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości nowej wiedzy, umiejętności, technologii oraz rozwiązań wyzwań globalnych;
a)  wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości wiedzy, umiejętności, technologii oraz rozwiązań, opartych zarówno na podstawowych badaniach naukowych, jak i na badaniach stosowanych w celu sprostania wzywaniom globalnym, w tym takim wyzwaniom jak zmiana klimatu i cele zrównoważonego rozwoju;
aa)  znaczące zmniejszenie przepaści w badaniach naukowych i innowacjach w Unii, w szczególności dzięki zwiększeniu uczestnictwa w programie „Horyzont Europa” państw z gorszymi wynikami w zakresie badań naukowych i innowacji w porównaniu z poprzednim PR;
b)  wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii oraz wspieranie absorbcji innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu sprostania globalnym wyzwaniom;
b)  wzmocnienie wartości dodanej UE w dziedzinie finansowania badań, rozwoju i innowacji, oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii oraz wspieranie absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez społeczeństwo i europejski przemysł oraz dostępu do nich;
c)  propagowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, i wzmocnienie procesu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek;
c)  propagowanie wszelkich form innowacji i wzmocnienie procesu wprowadzania na rynek, a także wykorzystanie rezultatów badań, rozwoju i innowacji, w szczególności w Unii;
d)  oraz zoptymalizowanie rezultatów programu pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.
d)  oraz zoptymalizowanie rezultatów programu pod kątem wzmocnienia i zwiększenia oddziaływania oraz atrakcyjności badań, rozwoju i innowacji w europejskiej przestrzeni badawczej.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Artykuł 4
Artykuł 4
Struktura programu
Struktura programu
1.  Program składa się z następujących części, przyczyniających się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3:
1.  Program składa się z następujących części, przyczyniających się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3:
1)  filar I „Otwarta nauka”, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. a), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. b) i c), obejmujący następujące elementy składowe:
1)  filar I „Doskonała i otwarta nauka” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  Europejska Rada Badań Naukowych (ERBN);
a)  Europejska Rada Badań Naukowych (ERBN);
b)  działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA);
b)  działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA);
c)  infrastruktury badawcze;
c)  infrastruktury badawcze;
2)  filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. b), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a) i c), obejmujący następujące elementy składowe:
2)  filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  klaster „Zdrowie”;
a)  klaster „Zdrowie”;
b)  klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”;
b)  klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”;
ba)  klaster „Bezpieczne społeczeństwa”;
c)  klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”;
c)  klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”;
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
e)  klaster „Żywność i zasoby naturalne”;
e)  klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”;
f)  niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
f)  niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
3)  filar III „Otwarte innowacje, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a) i b), obejmujący następujące elementy składowe:
3)  filar III „Innowacyjna Europa” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  Europejska Rada ds. Innowacji (EIC);
a)  Europejska Rada ds. Innowacji (EIC);
b)  europejskie ekosystemy innowacji;
b)  europejskie ekosystemy innowacji;
c)  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
c)  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
4)  część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, służąca realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. d), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a), b) i c), obejmująca następujące elementy składowe:
4)  część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy składowe:
a)  dzielenie się doskonałością;
a)  szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa w całej Unii;
b)  zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
b)  zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
2.  Ogólne kierunki działalności określono w załączniku I.
2.  Ogólne kierunki działalności określono w załączniku I.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Artykuł 5
Artykuł 5
Badania nad obronnością
Badania nad obronnością
1.  Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny czyni się badania ukierunkowane wyłącznie na zastosowania obronne, w celu wspierania konkurencyjności, wydajności i innowacyjności przemysłu obronnego.
1.  Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny są wyłącznie badania i zastosowania obronne, w celu wspierania wzmacniania, konkurencyjności, wydajności i innowacyjności unijnego przemysłu obronnego oraz unikania powielania się dwóch programów.
2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), z wyjątkiem niniejszego artykułu, art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ust. 1.
2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), z wyjątkiem niniejszego artykułu, art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ust. 1.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6
Artykuł 6
Artykuł 6
Realizacja i formy finansowania unijnego
Planowanie strategiczne oraz realizacja i formy finansowania unijnego
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z organami finansującymi, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z organami finansującymi, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
2.  Program może zapewniać finansowanie działań pośrednich udzielane w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji (w tym dotacji na działalność), nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.
2.  Program może zapewniać finansowanie działań pośrednich udzielane w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji (w tym dotacji na działalność), które stanowią główną formę wsparcia w ramach programu, nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.
3.  Zasady uczestnictwa i upowszechniania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do działań pośrednich.
3.  Zasady uczestnictwa i upowszechniania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do działań pośrednich.
4.  Główne rodzaje działań, jakie należy stosować w programie, wymieniono i zdefiniowano w załączniku II. Wszystkie formy finansowania stosuje się w sposób elastyczny w ramach wszystkich celów programu, przy czym ich zastosowanie ustala się na podstawie potrzeb i charakteru danego celu.
4.  Główne rodzaje działań, jakie należy stosować w programie, wymieniono i zdefiniowano w art. 2 i załączniku II. Formy finansowania, o których mowa w ust. 2, stosuje się w sposób elastyczny w ramach wszystkich celów programu, przy czym ich zastosowanie ustala się na podstawie potrzeb i charakteru danego celu.
5.  W ramach programu wspiera się również działania bezpośrednie podejmowane przez JRC. W przypadku gdy działania te stanowią wkład w realizację inicjatyw ustanowionych na podstawie art. 185 lub 187 TFUE, wkładu tego nie traktuje się jako części wkładu finansowego przyznanego tym inicjatywom.
5.  W ramach programu wspiera się również działania bezpośrednie podejmowane przez JRC. W przypadku gdy działania te stanowią wkład w realizację inicjatyw ustanowionych na podstawie art. 185 lub 187 TFUE, wkładu tego nie traktuje się jako części wkładu finansowego przyznanego tym inicjatywom.
6.  Program szczegółowy29 realizuje się w oparciu o przejrzyste i strategiczne wieloletnie planowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w następstwie konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. W ten sposób zapewnia się spójność z innymi istotnymi programami unijnymi.
6.  Program szczegółowy29 realizuje się w oparciu o strategiczne plany badań naukowych i innowacji oraz zgodnie z wszystkimi celami programu ustanowionymi w art. 3, w następstwie procesu przejrzystego, integracyjnego i strategicznego wieloletniego planowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”.
Z organami krajowymi, Parlamentem Europejskim, sektorem przemysłu, zainteresowanymi stronami w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz przemysłu, w tym europejskimi platformami technologicznymi (EPT), przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i niezależnymi grupami doradczymi złożonymi z wysokiej rangi ekspertów przeprowadzone zostaną konsultacje na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. Planowanie strategiczne zapewnia spójność z innymi istotnymi programami unijnymi oraz zwiększa komplementarność i synergie z krajowymi i regionalnymi programami finansowania w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz priorytetami, wzmacniając tym samym EPB.
6a.  Program zapewnia możliwość wnioskowania o finansowanie w szybszy sposób wszystkim beneficjentom. W szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji stosowana jest logika Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji, w ramach której czas oczekiwania na przyznanie dotacji nie może przekraczać sześciu miesięcy. Pozwoli to na szybszy, oddolny dostęp do środków finansowych dla małych konsorcjów opartych na współpracy, obejmujących działania od podstawowych badań naukowych po wprowadzenie na rynek. Zaproszenia do składania wniosków w ramach Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji są ciągle otwarte z datami granicznymi oraz są wdrażane w programach prac w ramach klastrów, EIC i części dotyczącej szerzenia doskonałości.
7.  Działania w ramach programu „Horyzont Europa” realizuje się przede wszystkim w drodze zaproszeń do składania wniosków, przy czym niektóre z tych zaproszeń organizuje się jako elementy misji i partnerstw europejskich.
7.  Działania w ramach programu „Horyzont Europa” realizuje się w drodze zaproszeń do składania wniosków, przy czym niektóre z tych zaproszeń organizuje się jako elementy misji i partnerstw europejskich, z wyjątkiem działań wspomnianych w art. 39 dotyczącym nagród.
8.  Działalność w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzoną w ramach programu „Horyzont Europa” ukierunkowuje się na zastosowania cywilne.
9.  Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w takich gremiach jak grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.
__________________
__________________
29
29
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a
Zasady finansowania przez UE i zagadnienia przekrojowe
1.  Działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone w ramach programu „Horyzont Europa” skupiają się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych. Nie zezwala się na przesunięcia budżetowe między programem a Europejskim Funduszem Obronnym.
2.  Program „Horyzont Europa” zapewnia podejście wielodyscyplinarne i przewiduje, w stosownych przypadkach, włączenie nauk społecznych i humanistycznych do wszystkich działań opracowywanych w ramach programu.
3.  Części programu oparte na współpracy zapewniają równowagę między niższymi i wyższymi poziomami gotowości technologicznej, obejmując tym samym cały łańcuch wartości.
4.  Program ma na celu znaczne ograniczenie przepaści w badaniach, rozwoju i innowacjach w Unii oraz promowanie szerokiego zasięgu geograficznego w projektach realizowanych w ramach współpracy. Wysiłki te znajdują odzwierciedlenie w proporcjonalnych środkach podejmowanych przez państwa członkowskie, przy wsparciu funduszy unijnych, krajowych i regionalnych. Szczególną uwagę zwraca się na równowagę geograficzną w finansowanych projektach, panelach oceniających oraz w takich gremiach jak rady i grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji, nie lekceważąc kryteriów doskonałości.
5.  Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci i aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji oraz uwzględnianie przyczyn braku równowagi płci. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w innych odpowiednich organach doradczych takich jak rady i grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.
6.  Program jest ukierunkowany na ciągłe upraszczanie administracyjne i ograniczanie obciążenia dla beneficjentów.
7.  Uwzględnianie kwestii związanych z klimatem jest odpowiednio włączone do treści badań naukowych i innowacji oraz stosowane na wszystkich etapach cyklu badawczego.
8.  Program przewiduje, w stosownych przypadkach, zaangażowanie społeczne w celu lepszego dostosowania procesu i wyników badań naukowych i innowacji do wartości i potrzeb społeczeństwa dzięki promowaniu działań w dziedzinie zaangażowania w naukę i edukacji naukowej oraz wspólnemu opracowywaniu i tworzeniu programów naukowych poprzez angażowanie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w ustanawianie priorytetów badań naukowych i innowacji.
9.  Program zapewnia przejrzystość i rozliczalność finansowania publicznego w projektach badań naukowych i innowacji, chroniąc tym samym interesy publiczne.
10.  Komisja lub właściwy organ finansujący zapewniają, aby w momencie opublikowania zaproszenia do składania wniosków wszystkim potencjalnym uczestnikom udostępniono wystarczające wytyczne i informacje, w szczególności mający zastosowanie model umowy o udzielenie dotacji.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
Artykuł 7
Artykuł 7
Misje
Misje
1.  Misje programuje się w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjności przemysłowa”, ale w ich realizacji można również korzystać z działań prowadzonych w ramach innych części programu.
1.  Misje programuje się w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, ale w ich realizacji można również korzystać z działań prowadzonych w ramach innych części programu, a także z działań prowadzonych w ramach innych unijnych programów finansowania, zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”.
2.  Misje realizuje się zgodnie z art. 5 programu szczegółowego. Oceny dokonuje się zgodnie z art. 26.
2.  Treść misji, cele, zamierzenia, harmonogramy i ich wdrażanie są określane szczegółowo w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, zdefiniowanych w art. 2 oraz określonych szczegółowo w art. 6 programu ramowego i w art. 5 programu szczegółowego. Oceny dokonuje się zgodnie z art. 26.
2a.  W pierwszych dwóch latach obowiązywania programu maksymalnie 10 % rocznego budżetu filaru II programuje się w ramach indywidualnych zaproszeń do realizacji misji. W ostatnich trzech latach programu i wyłącznie po pozytywnej ocenie procesu wyboru misji oraz zarządzania ta wartość procentowa może zostać zwiększona. Łączny udział w budżecie przeznaczony na misje jest określany w strategicznych planach badań naukowych i innowacji.
2b.  Należy przeprowadzić pełną ocenę misji obejmującą zakres, zarządzanie, wyznaczanie członków rady i jej wstępne działania zgodnie z odpowiednimi mierzalnymi celami pośrednimi. Zalecenia wynikające z takiej oceny są uwzględniane przed programowaniem nowych misji lub przed kontynuowaniem, zakończeniem lub przekierowaniem istniejących misji.
3.  Misje muszą:
3.  Misje muszą:
a)  stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii;
a)  stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów, celów i zobowiązań Unii;
aa)  mieć integracyjny charakter, zachęcać do szerokiego zaangażowania oraz zapewniać uczestnictwo różnych rodzajów zainteresowanych stron, a także zapewniać rezultaty w obszarze badań, rozwoju i innowacji z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich;
b)  być śmiałe i inspirujące, a co za tym idzie mieć szerokie znaczenie społeczne lub gospodarcze;
b)  być śmiałe, inspirujące oraz mieć szerokie znaczenie społeczne, naukowe, technologiczne, dyplomatyczne, środowiskowe lub gospodarcze;
c)  wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;
c)  wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;
d)  być ukierunkowane na ambitną, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji;
d)  być wybierane w przejrzysty sposób i być ukierunkowane na ambitną, zorientowaną na doskonałość, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji na wszystkich etapach rozwoju;
da)  uwzględniać konieczność pilnego osiągania celów misji, mieć niezbędny zakres i skalę oraz umożliwiać szeroko zakrojoną mobilizację potrzebnych zasobów oraz skupiać się wyłącznie na dążeniu do osiągnięcia wyniku misji;
e)  pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny, sektory i podmioty;
e)  pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny (w tym nauki społeczne i humanistyczne), sektory i podmioty;
f)  być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne.
f)  być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne;
fa)  osiągać w przejrzysty sposób synergie z innymi programami unijnymi, a także z funduszami publicznymi i prywatnymi, w tym dzięki aktywnemu zaangażowaniu krajowych i regionalnych ekosystemów innowacji.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
Artykuł 7a
Europejska Rada ds. Innowacji
1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w celu wdrażania działań w ramach filaru III „Innowacyjna Europa”, które dotyczą EIC. EIC działa zgodnie z następującymi zasadami: nacisk na przełomowe i radykalne innowacje, autonomia, zdolność do podejmowania ryzyka, efektywność, skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność.
2.  EIC jest otwarta dla wszystkich rodzajów innowatorów, od osób prywatnych po szkoły wyższe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa typu start-up, w szczególności MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, oraz od pojedynczych beneficjentów po konsorcja wielodyscyplinarne. Co najmniej 70 % budżetu EIC jest przeznaczone na innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP.
3.  Rada EIC oraz zasady zarządzania EIC są zdefiniowane w decyzji (UE) ... [program szczegółowy] i w załącznikach do niej.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
Artykuł 8
Artykuł 8
Partnerstwa europejskie
Partnerstwa europejskie
1.  Części programu „Horyzont Europa” mogą być realizowane poprzez partnerstwa europejskie. Udział Unii w partnerstwach europejskich może przyjmować dowolną z następujących form:
1.  Części programu „Horyzont Europa” mogą być realizowane poprzez partnerstwa europejskie. Udział Unii w partnerstwach europejskich może przyjmować dowolną z następujących form:
a)  uczestnictwo w partnerstwach utworzonych na podstawie protokołów ustaleń lub ustaleń umownych między Komisją a partnerami, o których mowa w art. 2 ust. 3, określających cele partnerstwa, odnośne zobowiązania partnerów dotyczące wkładów finansowych lub rzeczowych, kluczowe wskaźniki realizacji celów i oddziaływania oraz produkty, jakie mają zostać wygenerowane. Obejmują one określenie uzupełniających działań w zakresie badań naukowych i innowacji realizowanych przez partnerów w ramach programu (współprogramowane partnerstwa europejskie);
a)  uczestnictwo w partnerstwach utworzonych na podstawie protokołów ustaleń lub ustaleń umownych między Komisją a partnerami, o których mowa w art. 2 ust. 3, określających cele partnerstwa, odnośne zobowiązania partnerów dotyczące wkładów finansowych lub rzeczowych, kluczowe wskaźniki realizacji celów i oddziaływania oraz produkty, jakie mają zostać wygenerowane. Obejmują one określenie uzupełniających działań w zakresie badań naukowych i innowacji realizowanych przez partnerów w ramach programu (współprogramowane partnerstwa europejskie);
b)  uczestnictwo w programie dotyczącym działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wnoszenie finansowego wkładu do takiego programu, w oparciu o zobowiązanie partnerów do wniesienia wkładów finansowych i rzeczowych oraz integrację ich odnośnych działań przy wykorzystaniu działania do celów współfinansowania programu (współfinansowane partnerstwa europejskie);
b)  uczestnictwo w programie dotyczącym działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wnoszenie finansowego wkładu do takiego programu, w oparciu o zobowiązanie partnerów do wniesienia wkładów finansowych i rzeczowych oraz integrację ich odnośnych działań przy wykorzystaniu działania do celów współfinansowania programu (współfinansowane partnerstwa europejskie);
c)  uczestnictwo w programach w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych przez kilka państw członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE lub przez podmioty ustanowione zgodnie z art. 187 TFUE, takie jak wspólne przedsięwzięcia, bądź przez wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach EIT zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym EIT] (zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie) oraz wnoszenie wkładu finansowego do takich programów, do stosowania jedynie w przypadku, gdy inne formy partnerstw europejskich nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów lub nie umożliwiałyby uzyskania niezbędnego oczekiwanego oddziaływania, oraz jeżeli jest to uzasadnione ze względu na perspektywę długoterminową i wysoki stopień integracji, w tym centralne zarządzanie wszystkimi wkładami finansowymi.
c)  uczestnictwo w programach w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych przez kilka państw członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE lub przez podmioty ustanowione zgodnie z art. 187 TFUE, takie jak wspólne przedsięwzięcia, bądź przez wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach EIT zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym EIT] (zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie) oraz wnoszenie wkładu finansowego lub rzeczowego do takich programów, do stosowania jedynie w przypadku, gdy inne formy partnerstw europejskich nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów lub nie umożliwiałyby uzyskania niezbędnego oczekiwanego oddziaływania, oraz jeżeli jest to uzasadnione ze względu na perspektywę długoterminową i wysoki stopień integracji, w tym centralne zarządzanie wszystkimi wkładami finansowymi.
2.  Partnerstwa europejskie:
2.  Partnerstwa europejskie:
a)  ustanawia się w przypadkach gdy umożliwią one bardziej skuteczne osiągnięcie celów programu „Horyzont Europa” niż przez samą Unię;
a)  ustanawia się w przypadkach gdy umożliwią one bardziej skuteczne osiągnięcie celów programu „Horyzont Europa” w porównaniu z innymi częściami programu ramowego;
b)  realizuje się stosując takie zasady, jak: unijna wartość dodana, przejrzystość, otwartość, oddziaływanie, efekt mnożnikowy, długoterminowe zaangażowanie finansowe wszystkich uczestniczących stron, elastyczność, spójność i komplementarność z inicjatywami unijnymi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
b)  realizuje się, stosując takie zasady, jak: unijna wartość dodana, przejrzystość, otwartość, oddziaływanie, silny efekt mnożnikowy, długoterminowe zaangażowanie finansowe lub rzeczowe wszystkich uczestniczących stron, elastyczność, spójność i komplementarność z inicjatywami unijnymi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
c)  zawiera się na czas określony i przewiduje warunki stopniowego wycofywania finansowania ze środków programu.
c)  zawiera się na czas określony i przewiduje warunki stopniowego wycofywania finansowania ze środków programu.
2a.  Wszystkie partnerstwa są identyfikowane w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, o których mowa w art. 6 oraz załączniku III do programu ramowego i załączniku I do programu szczegółowego, przed ich realizacją w programach prac lub planach prac.
Przepisy i kryteria dotyczące ich kwalifikacji, realizacji, monitorowania, oceny i stopniowego finalizowania określono w załączniku III.
Przepisy i kryteria dotyczące ich kwalifikacji, realizacji, monitorowania, oceny i stopniowego finalizowania określono w załączniku III.
Poprawki 71 oraz 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Artykuł 9
Artykuł 9
Budżet
Budżet
1.  Pula środków finansowych na realizację programu ramowego na lata 2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR według cen bieżących na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz obejmuje dodatkowo kwotę na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny.
1.  Pula środków finansowych na realizację programu ramowego na lata 2021–2027 wynosi 120 000 000 000 EUR według cen z 2018 r. na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz obejmuje dodatkowo kwotę na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny.
2.  Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, jest następujący:
2.  Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, jest następujący:
a)  25 800 000 000 EUR na filar I „Otwarta nauka” na lata 2021–2027, z czego:
a)  27,42 % na filar I „Doskonała i otwarta nauka” na lata 2021–2027, z czego:
1)  16 600 000 000 EUR na Europejską Radę ds. Badań Naukowych;
1)  17,64 % na Europejską Radę ds. Badań Naukowych;
2)  6 800 000 000 EUR na działania „Maria Skłodowska-Curie”;
2)  7,23 % na działania „Maria Skłodowska-Curie”;
3)  2 400 000 000 EUR na infrastruktury badawcze;
3)  2,55 % na infrastruktury badawcze;
b)  52 700 000 000 EUR na filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego:
b)  55,48 % na filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego:
1)  7 700 000 000 EUR na klaster „Zdrowie”;
1)  8,16 % na klaster „Zdrowie”;
2)  2 800 000 000 EUR na klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”;
2)  2,50 % na klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”;
2a)  2,00 % na klaster „Bezpieczne społeczeństwa”;
3)  15 000 000 000 EUR na klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”;
3)  15,94 % na klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”;
4)  15 000 000 000 EUR na klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
4)  15,84 % na klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
5)  10 000 000 000 EUR na klaster „Żywność i zasoby naturalne”;
5)  9,00 % na klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”;
6)  2 200 000 000 EUR na niejądrowe działań bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
6)  2,04 % na niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
c)  13 500 000 000 EUR na filar III „Otwarte innowacje” na lata 2021–2027, z czego:
c)  12,71 % na filar III „Innowacyjna Europa” na lata 2021–2027, z czego:
1)  10 500 000 000 EUR na Europejską Radę ds. Innowacji, w tym do 500 000 000 EUR na europejskie ekosystemy innowacji;
1)  8,71 % na Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), w tym do 0,53 % na europejskie ekosystemy innowacji;
2)  3 000 000 000 EUR na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
2)  4 % na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
d)  2 100 000 000 EUR na część „Wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej” na lata 2021–2027, z czego:
d)  4,39 % na część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmującą następujące elementy:
1)  1 700 000 000 EUR na „dzielenie się doskonałością”;
1)  4,00 % na szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa w całej Unii;
2)  400 000 000 EUR na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
2)  0,39 % na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
3.  Aby móc zareagować na nieprzewidziane sytuacje lub rozwój wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, o maksymalnie 10 %. Nie dopuszcza się takiej zmiany w odniesieniu do kwoty, o której mowa w niniejszym artykule ust. 2 lit. b) pkt 6 oraz całkowitej kwoty określonej w ust. 2 niniejszego artykułu jako przeznaczonej na część „Wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej”.
3.  Aby móc zareagować na nieprzewidziane sytuacje lub rozwój wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, o maksymalnie 10 %, łącznie z przydziałem wkładów z państw stowarzyszonych.
3a.  W ramach ogólnego celu Unii, jakim jest uwzględnianie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie wydatków na poziomie 30 % budżetu UE na wspieranie celów w dziedzinie klimatu, działania programu przeznaczają co najmniej 35 % wydatków w ramach programu na cele w dziedzinie klimatu, w stosownych przypadkach.
3b.  Co najmniej 2,5 mld EUR należy przeznaczyć na dotacje na innowacje stopniowe w MŚP zgodnie z instrumentem, o którym mowa w art. 43a niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do decyzji.
3c.  45 % budżetu klastra „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo” wspiera badania naukowe w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym dziedzictwo kulturowe Unii, z czego 300 mln EUR należy przeznaczyć na stworzenie Europejskiej Chmury Dziedzictwa Kulturowego, zgodnie z załącznikiem I do programu szczegółowego, po przedstawieniu Parlamentowi Europejskiemu oceny skutków.
3d.  Należy dążyć do przeznaczenia co najmniej 1 mld EUR na badania kwantowe w ramach klastra „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” filaru II.
4.  Z kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, można również pokrywać wydatki na przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i inne rodzaje działalności oraz wydatki niezbędne do zarządzania programem i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki administracyjne, a także wydatki na ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej można ponadto pokrywać wydatki związane z badaniami, spotkaniami ekspertów, działalnością w zakresie informacji i komunikacji, o ile są one związane z celami programu, jak również wydatki związane z sieciami informatycznymi w zakresie przetwarzania i wymiany informacji, w tym z narzędziami informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju pomocą techniczną i administracyjną niezbędną w związku z zarządzaniem programem.
4.  Z kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, można również pokrywać wydatki na przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i inne rodzaje działalności oraz wydatki niezbędne do zarządzania programem i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki administracyjne, a także wydatki na ocenę realizacji jego celów. Wydatki te nie przekraczają 5 % całkowitej kwoty w ramach programu. Z kwoty tej można ponadto pokrywać wydatki związane z badaniami, spotkaniami ekspertów, działalnością w zakresie informacji i komunikacji, o ile są one związane z celami programu, jak również wydatki związane z sieciami informatycznymi w zakresie przetwarzania i wymiany informacji, w tym z narzędziami informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju pomocą techniczną i administracyjną niezbędną w związku z zarządzaniem programem.
5.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.
5.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.
6.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na kilka lat na roczne raty.
6.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na kilka lat na roczne raty.
7.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia finansowego, wydatki na działania wynikające z projektów ujętych w pierwszym programie prac mogą być kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.
7.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia finansowego, wydatki na działania wynikające z projektów ujętych w pierwszym programie prac mogą być kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.
8.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego i mogące być przenoszone zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX […ustanawiającego wspólne przepisy] mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tegoż artykułu. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
9.  Program „Horyzont Europa” opracowano tak, by jego realizacja odbywała się w synergii z innymi unijnymi programami finansowania. Niewyczerpujący wykaz efektów synergii z innymi unijnymi programami finansowania zawarto w załączniku IV.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Artykuł 10
Artykuł 10
Otwarty dostęp i otwarte dane
Otwarty dostęp i otwarte dane
1.  Otwarty dostęp do publikacji naukowych będących wynikiem badań naukowych finansowanych ze środków programu zapewnia się zgodnie z art. 35 ust. 3. Zapewnia się otwarty dostęp do danych badawczych zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”. Zachęca się do zapewniania otwartego dostępu do innych produktów badań naukowych.
1.  Otwarty dostęp do publikacji naukowych będących wynikiem badań naukowych finansowanych ze środków programu zapewnia się zgodnie z art. 35 ust. 3. Zapewnia się otwarty dostęp do danych badawczych zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”.
1a.  Otwarty dostęp do danych badawczych uwzględnia zapotrzebowanie na różne systemy dostępu ze względu na interesy gospodarcze Unii, prawa własności intelektualnej, ochronę danych osobowych i poufność, kwestie bezpieczeństwa oraz inne uzasadnione interesy, w tym możliwości wyłączenia. Plany zarządzania danymi w trakcie trwania projektu są uznawane za koszty kwalifikowalne.
1b.  Wzajemny otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych należy promować na szczeblu międzynarodowym, z uwzględnieniem konkurencyjności i interesów przemysłowych Unii. W szczególności wzajemny otwarty dostęp należy przewidzieć i promować we wszystkich układach o stowarzyszeniu i umowach o współpracy w obszarze nauki i technologii z państwami trzecimi, w tym w umowach podpisanych przez organy finansujące, którym powierzono zarządzanie pośrednie programem.
2.  Zapewnia się odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania”.
2.  Zapewnia się odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania” danych.
3.  Propaguje się praktyki na rzecz otwartej nauki wykraczające poza otwarty dostęp do produktów badań naukowych oraz odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi.
3.  Propaguje się praktyki na rzecz otwartej nauki wykraczające poza otwarty dostęp do danych badawczych i publikacji naukowych oraz odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Artykuł 11
Artykuł 11
Finansowanie uzupełniające i łączone
Finansowanie uzupełniające, łączone i skumulowane
1.   Program „Horyzont Europa” należy wdrażać w synergii z innymi unijnymi programami finansowania przy dążeniu do maksymalnego uproszczenia administracyjnego. Niewyczerpujący wykaz efektów synergii z innymi programami finansowania zawarto w załączniku IV. Do współfinansowanych działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji ma zastosowanie jeden zbiór zasad programu „Horyzont Europa”.
Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
2.   Pieczęć doskonałości należy przyznawać w odniesieniu do wszystkich części programu. Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
a)  zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,
a)  zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,
b)  spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,
b)  spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,
c)  nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,
c)  nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,
mogą otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) XX [ustanawiającego wspólne przepisy] i art. [8] rozporządzenia (UE) XX [w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej], pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu. Stosuje się przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie.
mogą otrzymać wsparcie ze środków krajowych lub regionalnych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) XX [ustanawiającego wspólne przepisy] i art. [8] rozporządzenia (UE) XX [w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej], bez konieczności składania dodatkowego wniosku i przeprowadzania oceny oraz pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu. Z wyjątkiem zasad pomocy państwa stosuje się przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie.
2a.   Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX [... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] instytucja zarządzająca, na dobrowolnej zasadzie, może wnioskować o przeniesienie części swoich przydziałów finansowych do programu „Horyzont Europa”. Przeniesione zasoby są wdrażane zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”. Ponadto Komisja zapewnia, by takie przeniesione środki finansowe były przeznaczone w całości na programy lub projekty, które będą wdrażane w państwie członkowskim lub regionie, w stosownym przypadku, z którego pochodzą.
2b.   Po uzyskaniu upoważnienia od wnioskodawców Komisja ujmuje przydziały, o których mowa w niniejszym artykule, w systemie informacji na temat wybranych projektów w celu przewidzenia szybkiej wymiany informacji i umożliwienia organom finansującym przekazania środków finansowych wybranym działaniom.
Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Artykuł 12
Artykuł 12
Państwa trzecie stowarzyszone z programem
Państwa trzecie stowarzyszone z programem
1.  Program jest otwarty do celów stowarzyszenia dla następujących państw trzecich:
1.  Program jest otwarty do celów stowarzyszenia dla następujących państw trzecich:
a)  członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;
a)  członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;
b)  państwa przystępujące, państwa kandydujące i potencjalni kandydaci, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
b)  państwa przystępujące, państwa kandydujące i potencjalni kandydaci, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
c)  państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
c)  państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
d)  państwa trzecie i terytoria spełniające wszystkie poniższe kryteria:
d)  państwa trzecie i terytoria spełniające wszystkie poniższe kryteria:
(i)  dobry potencjał naukowy, techniczny i innowacyjny;
(i)  dobry potencjał naukowy, techniczny i innowacyjny;
(ii)  zobowiązanie do otwartej gospodarki rynkowej opartej na zasadach, w tym sprawiedliwe i równe traktowanie praw własności intelektualnej, poparte instytucjami demokratycznymi;
(ii)  zobowiązanie do otwartej gospodarki rynkowej opartej na zasadach, w tym sprawiedliwe i równe traktowanie praw własności intelektualnej, poszanowanie praw człowieka, poparte instytucjami demokratycznymi;
(iii)  aktywne propagowanie polityki na rzecz poprawy dobrobytu gospodarczego i społecznego obywateli.
(iii)  aktywne propagowanie polityki na rzecz poprawy dobrobytu gospodarczego i społecznego obywateli.
Stowarzyszenie z programem każdego z państw trzecich, o których mowa w lit. d), odbywa się zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowym układzie obejmującym udział tego państwa trzeciego w programie, pod warunkiem że układ ten:
Pełne lub częściowe stowarzyszenie z programem każdego z państw trzecich, o których mowa w lit. d), odbywa się na podstawie oceny korzyści dla Unii. Należy to zapewnić w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym porozumieniu regulującym udział tego państwa trzeciego w programach Unii, pod warunkiem że porozumienie to:
–  zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państw trzecich uczestniczących w programach unijnych;
–  zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państw trzecich uczestniczących w programach unijnych;
–   przyznaje prawo do koordynowania działania w ramach programu, pod warunkiem że zapewnia korzyści dla Unii i ochronę interesów finansowych Unii;
–  ustanawia warunki uczestnictwa w tych programach, w tym sposób obliczania wkładów finansowych do poszczególnych programów i związanych z nimi kosztów administracyjnych. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
–  ustanawia warunki uczestnictwa w programie, w tym sposób obliczania wkładów finansowych do poszczególnych (pod)programów i związanych z nimi kosztów administracyjnych. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
–  gwarantuje prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.
–  gwarantuje prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych Unii.
2.  W zakresie stowarzyszenia każdego państwa trzeciego z programem uwzględnia się cel, jakim jest pobudzanie wzrostu gospodarczego w Unii poprzez innowacje. W związku z tym części programu mogą zostać wyłączone z układu o stowarzyszeniu zawieranego z określonym państwem, z wyjątkiem państw będących członkami EOG, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów.
2.  W zakresie stowarzyszenia każdego państwa trzeciego z programem uwzględnia się cel, jakim jest pobudzanie wzrostu gospodarczego w Unii poprzez innowacje oraz należy unikać drenażu mózgów z Unii. W związku z tym części programu oparte na systemie jednego beneficjenta, w szczególności dotyczące podmiotów prywatnych, mogą zostać wyłączone z układu o stowarzyszeniu zawieranego z określonym państwem, z wyjątkiem państw będących członkami EOG, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów.
3.  W układzie o stowarzyszeniu przewiduje się, w stosownych przypadkach, uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w Unii w równoważnych programach państw stowarzyszonych zgodnie z ustanowionymi w nim warunkami.
3.  W układzie o stowarzyszeniu przewiduje się, w stosownych przypadkach, wzajemne uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w Unii w równoważnych programach państw stowarzyszonych zgodnie z ustanowionymi w nim warunkami oraz dąży się do niego.
4.  Warunki dotyczące ustalania poziomu wkładu finansowego muszą zapewniać automatyczną korektę wszelkiej znaczącej nierównowagi w stosunku do kwoty, jaką podmioty z siedzibą w państwie stowarzyszonym otrzymują z tytułu uczestnictwa w programie, z uwzględnieniem kosztów zarządzania programem oraz jego realizacji i funkcjonowania.
4.  Warunki układu o stowarzyszeniu dotyczące ustalania poziomu wkładu finansowego muszą zapewniać automatyczną korektę co dwa lata wszelkiej nierównowagi w stosunku do kwoty, jaką podmioty z siedzibą w państwie stowarzyszonym otrzymują z tytułu uczestnictwa w programie, z uwzględnieniem kosztów zarządzania programem oraz jego realizacji i funkcjonowania.
4a.  Wkłady wszystkich państw stowarzyszonych są ujęte w odpowiednich częściach programu, pod warunkiem że przestrzega się podziału budżetu, zgodnie z art. 9 ust. 2. Komisja w ramach rocznej procedury budżetowej zgłasza Radzie i Parlamentowi łączną pulę środków finansowych każdej części programu, określając każde z państw stowarzyszonych, poszczególne wkłady i ich równowagę finansową.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł
Działania kwalifikowalne
Działania kwalifikowalne i zasady etyczne
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Artykuł 15
Artykuł 15
Etyka
Etyka
1.  Działania prowadzone w ramach programu realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i stosownymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i jej protokołami uzupełniającymi.
1.  Działania prowadzone w ramach programu realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i stosownymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i jej protokołami uzupełniającymi.
Szczególną uwagę zwraca się na zasadę proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego osób, prawo do niedyskryminacji oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.
2.  Podmioty uczestniczące w działaniu przedkładają:
2.  Podmioty uczestniczące w działaniu przedkładają:
a)  samoocenę etyczną określającą i wyszczególniającą wszystkie przewidywalne kwestie etyczne związane z celem, realizacją i prawdopodobnym wpływem działalności, która ma być finansowana, w tym potwierdzenie zgodności z ust. 1 oraz opis sposobu, w jaki zostanie ona zapewniona;
a)  samoocenę etyczną określającą i wyszczególniającą wszystkie przewidywalne kwestie etyczne związane z celem, realizacją i prawdopodobnym wpływem działalności, która ma być finansowana, w tym potwierdzenie zgodności z ust. 1 oraz opis sposobu, w jaki zostanie ona zapewniona;
b)  potwierdzenie, że dana działalność będzie zgodna z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej opublikowanym przez Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk i że nie będzie prowadzona żadna działalność wyłączona z finansowania;
b)  potwierdzenie, że dana działalność będzie zgodna z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej opublikowanym przez Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk i że nie będzie prowadzona żadna działalność wyłączona z finansowania;
c)  w przypadku działalności prowadzonej poza Unią – potwierdzenie, że taka sama działalność byłaby dozwolona w państwie członkowskim; oraz
c)  w przypadku działalności prowadzonej poza Unią – potwierdzenie, że taka sama działalność byłaby dozwolona w państwie członkowskim; oraz
d)  w przypadku działalności z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, stosownie do okoliczności, informacje o środkach w zakresie zezwoleń i kontroli, jakie muszą zostać zastosowane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, jak również informacje o zatwierdzeniach zgodności z zasadami etyki, które uzyskuje się przed rozpoczęciem danej działalności.
d)  w przypadku działalności z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, stosownie do okoliczności, informacje o środkach w zakresie zezwoleń i kontroli, jakie muszą zostać zastosowane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, jak również informacje o zatwierdzeniach zgodności z zasadami etyki, które uzyskuje się przed rozpoczęciem danej działalności.
3.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Oceny pod kątem etyczności dokonuje Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu. Ocena pod kątem etyczności jest obowiązkowa w przypadku działań obejmujących wykorzystanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki. Komisja i organy finansujące zapewniają w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.
3.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Oceny pod kątem etyczności dokonuje Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu. Ocena pod kątem etyczności jest obowiązkowa w przypadku działań obejmujących wykorzystanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki. Komisja i organy finansujące zapewniają przejrzystość procedur w zakresie etyki.
4.  Podmioty uczestniczące w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem odnośnej działalności wszelkie zatwierdzenia lub inne obowiązkowe dokumenty od odpowiednich krajowych, lokalnych komisji etycznych lub innych organów, takich jak organy ochrony danych. Dokumenty te przechowuje się w dokumentacji i przedstawia Komisji lub organowi finansującemu na żądanie.
4.  Podmioty uczestniczące w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem odnośnej działalności wszelkie zatwierdzenia lub inne obowiązkowe dokumenty od odpowiednich krajowych, lokalnych komisji etycznych lub innych organów, takich jak organy ochrony danych. Dokumenty te przechowuje się w dokumentacji i przedstawia Komisji lub organowi finansującemu na żądanie.
5.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza kontrole pod kątem etyczności. W przypadku poważnych lub złożonych kwestii etycznych kontrole przeprowadza Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu.
5.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza kontrole pod kątem etyczności. W przypadku poważnych lub złożonych kwestii etycznych kontrole przeprowadza Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu.
Kontrole pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki.
Kontrole pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki.
6.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
6.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, zostają odrzucone lub zakończone z chwilą stwierdzenia ich niedopuszczalności z punktu widzenia etyki.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Artykuł 16
Artykuł 16
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
1.  Działania w ramach programu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności z przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, w tym z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. W przypadku badań prowadzonych poza Unią wykorzystujących informacje niejawne lub generujących takie informacje konieczne jest, oprócz spełnienia wspomnianych powyżej wymogów, aby między Unią a państwem trzecim, w którym prowadzone są badania, została zawarta umowa o bezpieczeństwie.
1.  Działania w ramach programu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności z przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, w tym z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. W przypadku badań prowadzonych poza Unią wykorzystujących informacje niejawne lub generujących takie informacje konieczne jest, oprócz spełnienia wspomnianych powyżej wymogów, aby między Unią a państwem trzecim, w którym prowadzone są badania, została zawarta umowa o bezpieczeństwie.
2.  W stosownych przypadkach we wnioskach zawiera się samoocenę bezpieczeństwa, w której określa się wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem oraz podaje, w jaki sposób problemy te zostaną rozwiązane w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.
2.  W stosownych przypadkach we wnioskach zawiera się samoocenę bezpieczeństwa, w której określa się wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem oraz podaje, w jaki sposób problemy te zostaną rozwiązane w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.
3.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza weryfikację pod kątem bezpieczeństwa w odniesieniu do wniosków rodzących problemy związane z bezpieczeństwem.
3.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza weryfikację pod kątem bezpieczeństwa w odniesieniu do wniosków rodzących problemy związane z bezpieczeństwem.
4.  W stosownych przypadkach działania prowadzi się w zgodzie z decyzją (UE, Euratom) 2015/444 i jej przepisami wykonawczymi.
4.  W stosownych przypadkach działania prowadzi się w zgodzie z decyzją (UE, Euratom) 2015/444 i jej przepisami wykonawczymi.
5.  Podmioty uczestniczące w działaniu zapewniają ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych wykorzystywanych w tym działaniu lub wygenerowanych w jego ramach. Przed rozpoczęciem odnośnej działalności przedstawiają one dowód uzyskania od właściwego krajowego organu bezpieczeństwa poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
5.  Podmioty uczestniczące w działaniu zapewniają ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych wykorzystywanych w tym działaniu lub wygenerowanych w jego ramach. Przed rozpoczęciem odnośnej działalności przedstawiają one dowód uzyskania od właściwego krajowego organu bezpieczeństwa poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego na żądanie Komisji lub organu finansującego.
6.  Jeżeli eksperci zewnętrzni mają do czynienia z informacjami niejawnymi, przed ich powołaniem wymaga się od nich uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
6.  Jeżeli eksperci zewnętrzni mają do czynienia z informacjami niejawnymi, przed ich powołaniem wymaga się od nich uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
7.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący może przeprowadzać kontrole pod kątem bezpieczeństwa.
7.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący może przeprowadzać kontrole pod kątem bezpieczeństwa.
8.  Działania, które nie są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
8.  Działania, które nie są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Artykuł 18
Artykuł 18
Podmioty kwalifikujące się do uczestnictwa
Podmioty kwalifikujące się do uczestnictwa
1.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, lub organizacje międzynarodowe mogą uczestniczyć w działaniu w ramach programu, o ile spełnione zostały warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z wszelkimi warunkami określonymi w programie prac lub w zaproszeniu.
1.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, w tym podmioty prawne z niestowarzyszonych państw trzecich, lub organizacje międzynarodowe mogą uczestniczyć w działaniu w ramach programu, o ile spełnione zostały warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z wszelkimi warunkami określonymi w programie prac lub w zaproszeniu.
2.  Podmioty muszą stanowić części konsorcjum, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy samodzielne podmioty prawne, każdy z siedzibą w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, przy czym przynajmniej jeden z tych podmiotów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim, chyba że:
2.  Podmioty muszą stanowić części konsorcjum, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy samodzielne podmioty prawne, każdy z siedzibą w innym państwie członkowskim, w tym w regionach najbardziej oddalonych, lub państwie stowarzyszonym, przy czym przynajmniej dwa z tych podmiotów muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim, chyba że działanie jest działaniem, o którym mowa w ust. 3 lub 4.
a)  w programie prac przewidziano inaczej, w uzasadnionych przypadkach;
b)  działanie jest działaniem, o którym mowa w ust. 3 lub 4.
3.  Działania w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), działania Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), działania w zakresie szkoleń i mobilności lub działania do celów współfinansowania programu mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
3.  Działania w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), działania Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), działania w zakresie szkoleń i mobilności lub działania do celów współfinansowania programu mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub, w stosownym przypadku, państwie stowarzyszonym w rozumieniu art. 12 ust. 1.
4.  Działania koordynacyjne i wspierające mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub w innym państwie trzecim.
4.  Działania koordynacyjne i wspierające mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim albo państwie stowarzyszonym lub w innym państwie trzecim.
5.  W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem program prac może przewidywać, że uczestnictwo może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów prawnych z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów prawnych z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub innych państwach trzecich.
5.  W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem program prac może przewidywać, że uczestnictwo może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów prawnych z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów prawnych z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub innych państwach trzecich.
6.  W programie prac można określić kryteria kwalifikowalności uzupełniające kryteria określone w ust. 2, 3, 4 i 5 stosownie do szczególnych wymogów polityki lub charakteru i celów działania, w tym liczbę podmiotów prawnych, rodzaj podmiotu prawnego i miejsce siedziby.
6.  W programie prac można określić kryteria kwalifikowalności uzupełniające kryteria określone w ust. 2, 3, 4 i 5 stosownie do szczególnych wymogów polityki lub charakteru i celów działania, w tym liczbę podmiotów prawnych, rodzaj podmiotu prawnego i miejsce siedziby.
7.  W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 9 ust. 8, uczestnictwo ogranicza się do pojedynczego podmiotu prawnego z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot, chyba że uzgodniono inaczej z tą instytucją zarządzającą i przewidziano to w programie prac.
7.  W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 11, uczestnictwo ogranicza się do pojedynczego podmiotu prawnego z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot, chyba że uzgodniono inaczej z tą instytucją zarządzającą i przewidziano to w programie prac.
8.  W przypadkach wskazanych w programie prac w działaniach może uczestniczyć Wspólne Centrum Badawcze.
8.  W przypadkach wskazanych w programie prac w działaniach może uczestniczyć Wspólne Centrum Badawcze.
9.  Wspólne Centrum Badawcze, międzynarodowe europejskie organizacje badawcze i podmioty prawne utworzone na podstawie prawa Unii uznaje się za mające siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwa członkowskie, w których siedzibę mają pozostałe podmioty prawne uczestniczące w działaniu.
10.  W przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności organizacje międzynarodowe mające siedzibę główną w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym uznaje się za mające siedzibę w tym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
10.  W przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności organizacje międzynarodowe mające siedzibę główną w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym uznaje się za mające siedzibę w tym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Artykuł 19
Artykuł 19
Podmioty kwalifikujące się do otrzymania finansowania
Podmioty kwalifikujące się do otrzymania finansowania
1.   Podmioty kwalifikują się do otrzymania finansowania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
1.   Podmioty kwalifikują się do otrzymania finansowania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, zgodnie z art. 12 ust. 1.
W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 9 ust. 8, do finansowania z tych kwot kwalifikują się wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot.
W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 11 ust. 3, do finansowania z tych kwot kwalifikują się wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot.
1a.  W stosownych przypadkach organizacje międzynarodowe kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
1b.  Podmioty z państw o niskim lub średnim dochodzie oraz w drodze wyjątku z innych niestowarzyszonych państw trzecich mogą kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli:
a)  państwo trzecie jest wskazane w programie prac oraz
b)  Komisja albo organ finansujący uważa, że ich uczestnictwo ma zasadnicze znaczenie dla realizacji działania.
2.  Podmioty z siedzibą w niestowarzyszonym państwie trzecim powinny zasadniczo ponosić koszty swojego uczestnictwa. Jednak podmioty z państw o niskim lub średnim dochodzie oraz w drodze wyjątku z innych niestowarzyszonych państw trzecich mogą kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli:
2.  Podmioty z siedzibą w innym niestowarzyszonym państwie trzecim powinny ponosić koszty swojego uczestnictwa. Umowy w dziedzinie badań i rozwoju między tymi niestowarzyszonymi państwami trzecimi a Unią mogą być zawierane, jeśli zostaną uznane za użyteczne, oraz można ustanowić mechanizm współfinansowania podobny do uzgodnionego w ramach programu „Horyzont 2020”. Państwa te zapewniają wzajemny dostęp unijnym podmiotom prawnym do programów finansowania badań, rozwoju i innowacji tych państw, a także wzajemność w odniesieniu do otwartego dostępu do wyników i danych naukowych oraz sprawiedliwych i równych warunków dotyczących praw własności intelektualnej.
a)  dane państwo trzecie jest wskazane w programie prac przyjętym przez Komisję; lub
b)  Komisja albo organ finansujący uważa, że ich uczestnictwo ma zasadnicze znaczenie dla realizacji działania.
3.  Podmioty stowarzyszone kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim wskazanym w programie prac przyjętym przez Komisję.
3.  Podmioty stowarzyszone kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
3a.  Komisja przekazuje Parlamentowi i Radzie sprawozdanie, określając względem każdego niestowarzyszonego państwa trzeciego kwotę wkładów finansowych Unii przekazanych uczestniczącym podmiotom oraz kwotę wkładów finansowych przekazanych przez dane państwo podmiotom unijnym uczestniczącym w ich działaniach.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20
Artykuł 20
Artykuł 20
Zaproszenia do składania wniosków
Zaproszenia do składania wniosków
1.  W przypadku wszystkich działań, z wyjątkiem działań przejściowych w ramach instrumentu „Pionier” EIC, program prac obejmuje treść zaproszeń do składania wniosków.
1.  W przypadku wszystkich działań program prac obejmuje treść zaproszeń do składania wniosków.
Program prac uzasadnia finansowanie określonego działania w odniesieniu do wyników konkretnych uprzednich projektów oraz sytuacji w nauce, technologii i innowacjach na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz odpowiednich zmian politycznych, rynkowych i społecznych.
2.  W przypadku działań przejściowych w ramach instrumentu „Pionier” EIC:
a)  ogłaszanie i treść zaproszeń do składania wniosków ustala się z uwzględnieniem celów i budżetu ustanowionych w programie prac w odniesieniu do odpowiedniego portfela działań;
b)  dotacje na ustaloną kwotę nieprzekraczającą 50 000 EUR mogą być przyznawane bez zaproszenia do składania wniosków w celu przeprowadzenia pilnych działań koordynacyjnych i wspierających służących wzmocnieniu społeczności beneficjentów danego portfela działań lub ocenie możliwych firm typu spin-off lub innowacji mogącej tworzyć nowy rynek.
3.   Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów, zaproszenia mogą być ograniczone do opracowywania dodatkowego rodzaju działalności lub dodania dodatkowych partnerów do istniejących działań.
3.   Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów, zaproszenia mogą być ograniczone do opracowywania dodatkowego rodzaju działalności lub dodania dodatkowych partnerów do istniejących działań.
4.   Zaproszenie do składania wniosków nie jest wymagane w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających lub działań do celów współfinansowania programu, które:
4.   Zaproszenie do składania wniosków nie jest wymagane w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających lub działań do celów współfinansowania programu, które:
a)  mają być realizowane przez Wspólne Centrum Badawcze lub podmioty prawne określone w programie prac; oraz
a)  mają być realizowane przez Wspólne Centrum Badawcze lub podmioty prawne określone w programie prac; oraz
b)  nie wchodzą w zakres zaproszenia do składania wniosków.
b)  nie wchodzą w zakres zaproszenia do składania wniosków.
5.   W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Po otrzymaniu od wnioskodawcy uprzedniej zgody informacje dotyczące wniosku i oceny mogą być udostępniane zainteresowanym organom finansującym, z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.
5.   W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Po otrzymaniu od wnioskodawcy uprzedniej zgody informacje dotyczące wniosku i oceny mogą być udostępniane zainteresowanym organom finansującym, z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.
5a.  Aby zaradzić problemowi nadmiaru zgłoszeń, w odniesieniu do pewnej liczby zaproszeń Komisja może stosować dwuetapową procedurę oceny.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21
Artykuł 21
Artykuł 21
Wspólne zaproszenia
Wspólne zaproszenia
Komisja lub organ finansujący może ogłosić wspólne zaproszenie do składania wniosków razem z:
Komisja lub organ finansujący może ogłosić wspólne zaproszenie do składania wniosków razem z:
a)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
a)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
b)  organizacjami międzynarodowymi;
b)  organizacjami międzynarodowymi;
c)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
c)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury kwalifikacji i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.
W przypadku wspólnego zaproszenia konsorcja składające wniosek spełniają wymogi, o których mowa w art. 18 niniejszego rozporządzenia, a także ustanawia się wspólne procedury kwalifikacji i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Artykuł 22
Artykuł 22
Przedkomercyjne zamówienia publiczne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania
Przedkomercyjne zamówienia publiczne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania
1.  Działania mogą obejmować lub mieć jako główny cel przedkomercyjne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania, które mają być realizowane przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, zdefiniowanymi w dyrektywach 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 i 2009/81/WE33.
1.  Działania mogą obejmować lub mieć jako główny cel przedkomercyjne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania, które mają być realizowane przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, zdefiniowanymi w dyrektywach 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 i 2009/81/WE33.
2.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia:
2.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia:
a)  przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania, należytego zarządzania finansami, proporcjonalności i reguł konkurencji;
a)  przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania, należytego zarządzania finansami, proporcjonalności i reguł konkurencji;
b)  w przypadku przedkomercyjnych zamówień publicznych można przewidzieć szczególne warunki, polegające na przykład na ograniczeniu miejsca przeprowadzenia zamawianych działań do terytorium państw członkowskich i państw stowarzyszonych;
b)  w przypadku przedkomercyjnych zamówień publicznych można zastosować procedurę uproszczoną lub przyspieszoną oraz można przewidzieć szczególne warunki, polegające na przykład na ograniczeniu miejsca przeprowadzenia zamawianych działań do terytorium państw członkowskich i państw stowarzyszonych;
c)  można zezwalać na udzielenie więcej niż jednego zamówienia w ramach tego samego postępowania („zamawianie u różnych dostawców”); oraz
c)  można zezwalać na udzielenie więcej niż jednego zamówienia w ramach tego samego postępowania („zamawianie u różnych dostawców”); oraz
d)  przewiduje się udzielenie zamówienia oferentowi lub oferentom, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie przy jednoczesnym zapewnieniu braku konfliktu interesów.
d)  przewiduje się udzielenie zamówienia oferentowi lub oferentom, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie przy jednoczesnym zapewnieniu braku konfliktu interesów.
3.  Wykonawca uzyskujący rezultaty w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych staje się posiadaczem przynajmniej powiązanych praw własności intelektualnej. Instytucjom zamawiającym przysługują przynajmniej nieodpłatne prawa dostępu do rezultatów na własny użytek oraz prawo udzielania lub wymagania od uczestniczących wykonawców udzielania licencji niewyłącznych osobom trzecim do celów wykorzystania rezultatów na potrzeby instytucji zamawiającej, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, bez prawa do udzielania sublicencji. Jeżeli wykonawca nie wykorzysta komercyjnie rezultatów w okresie po udzieleniu przedkomercyjnego zamówienia publicznego, wskazanym w odnośnej umowie, instytucje zamawiające mogą wymagać od niego przeniesienia na nie wszelkich praw własności tych rezultatów.
3.  Wykonawca uzyskujący rezultaty w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych staje się posiadaczem przynajmniej powiązanych praw własności intelektualnej. Instytucjom zamawiającym przysługują nieodpłatne prawa dostępu do rezultatów na własny użytek. Jeżeli wykonawca nie wykorzysta komercyjnie rezultatów w okresie po udzieleniu przedkomercyjnego zamówienia publicznego, wskazanym w odnośnej umowie, instytucje zamawiające konsultują się z wykonawcą i analizują przyczyny niewykorzystania. Po konsultacji instytucja zamawiająca może wymagać od niego przeniesienia na nią wszelkich praw własności tych rezultatów.
3a.  W umowach dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania można stosować przepisy szczegółowe dotyczące własności, praw dostępu i udzielania licencji.
__________________
__________________
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23
skreśla się
Finansowanie skumulowane
Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Do wkładu do działania, który jest wnoszony z innego programu unijnego, stosuje się przepisy programu, z którego wkład ten pochodzi. Finansowanie skumulowane nie może przekroczyć łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów unijnych można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł
Kryteria kwalifikacji
Zdolność finansowa wnioskodawców
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25
Artykuł 25
Artykuł 25
Kryteria wyboru
Kryteria wyboru i przyznania dotacji
1.  Oceny wniosków dokonuje się w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1.  Oceny wniosków dokonuje się w oparciu o następujące kryteria wyboru:
a)  doskonałość;
a)  doskonałość;
b)  oddziaływanie;
b)  oddziaływanie;
c)  jakość i skuteczność realizacji.
c)  jakość i skuteczność realizacji.
2.  Do wniosków dotyczących działań w zakresie badań pionierskich ERBN stosuje się wyłącznie kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a).
2.  Do wniosków dotyczących działań w zakresie badań pionierskich ERBN stosuje się wyłącznie kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Wyłącznie w przypadku, gdy co najmniej dwa doskonałe projekty uzyskają tę samą ocenę, stosuje się rozróżnienie przez wykorzystanie kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub c).
3.  W programie prac zawiera się dalsze informacje na temat stosowania kryteriów wyboru określonych w ust. 1, można także wskazać ich wagę i progi.
3.  W programie prac zawiera się dalsze informacje na temat stosowania kryteriów wyboru określonych w ust. 1, w tym wagi, progów i zasad dotyczących postępowania z wnioskami, które uzyskały taką samą punktację, z uwzględnieniem celów zaproszenia do składania wniosków. Warunki dotyczące postępowania z wnioskami, które uzyskały taką samą punktację, mogą obejmować między innymi następujące kryteria: MŚP, aspekty płci, udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa.
3a.  Komisja bierze pod uwagę możliwość zastosowania dwuetapowej procedury składania wniosków, a w razie możliwości może dokonywać oceny zanonimizowanych wniosków na pierwszym etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26
Artykuł 26
Artykuł 26
Ocena
Ocena
1.  Wnioski są oceniane przez komisję oceniającą, która może składać się:
1.  Wnioski są oceniane przez komisję oceniającą, która składa się:
–  w całości lub w części z niezależnych ekspertów zewnętrznych,
–  z niezależnych ekspertów zewnętrznych.
–   z przedstawicieli innych instytucji unijnych lub organów, o których mowa w art. 150 rozporządzenia finansowego.
W przypadku EIC i misji komisja oceniająca może składać się także z przedstawicieli innych instytucji unijnych lub organów, o których mowa w art. 150 rozporządzenia finansowego.
Komisję oceniającą mogą wspierać niezależni eksperci.
Komisję oceniającą mogą wspierać niezależni eksperci.
2.  W razie potrzeby komisja oceniająca klasyfikuje wnioski, które przekroczyły stosowne progi, na podstawie:
2.  W razie potrzeby komisja oceniająca klasyfikuje wnioski, które przekroczyły stosowne progi, na podstawie:
–  wyników oceny,
–  wyników oceny,
–  ich wkładu w osiągnięcie szczegółowych celów polityki, w tym tworzenia spójnego portfela projektów.
–  ich wkładu w osiągnięcie szczegółowych celów polityki, w tym tworzenia spójnego portfela projektów.
Komisja oceniająca może również zaproponować wprowadzenie we wnioskach istotnych dostosowań w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia spójności portfela.
Komisja oceniająca może, tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, zaproponować wprowadzenie we wnioskach dostosowań w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia spójności portfela.
2a.  W procesie oceny należy unikać wszelkich konfliktów interesów i stronniczości ze względu na reputację. Gwarantuje się przejrzystość kryteriów oceny i punktacji wniosku.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27
Artykuł 27
Artykuł 27
Procedura przeglądu oceny
Procedura przeglądu oceny, zapytania i skargi
1.  Wnioskodawca może wnieść o przegląd oceny, jeżeli uzna, że mająca zastosowanie procedura oceny nie została prawidłowo zastosowana do jego wniosku.
1.  Wnioskodawca może wnieść o przegląd oceny, jeżeli uzna, że mająca zastosowanie procedura oceny nie została prawidłowo zastosowana do jego wniosku.
2.  Przegląd oceny dotyczy wyłącznie proceduralnych aspektów oceny, nie zaś merytorycznej oceny wniosku.
2.  Przegląd oceny dotyczy wyłącznie proceduralnych aspektów oceny, nie zaś merytorycznej oceny wniosku.
2a.  Wniosek o dokonanie przeglądu oceny jest związany z konkretnym wnioskiem oraz zostaje złożony w ciągu 30 dni od poinformowania o wynikach oceny. W skład komisji ds. przeglądu wchodzą i przewodniczą jej przedstawiciele, którzy nie byli zaangażowani w zaproszenia do składania wniosków. Komisja decyduje, czy wniosek musi zostać poddany ponownej ocenie lub czy potwierdzona zostaje pierwotna ocena. Dokonuje tego bez zbędnych opóźnień i bez ograniczania możliwości wyboru.
3.  Przegląd oceny nie może opóźniać procesu kwalifikacji wniosków, które nie są przedmiotem przeglądu.
3.  Przegląd oceny nie może opóźniać procesu kwalifikacji wniosków, które nie są przedmiotem przeglądu.
3a.  Komisja zapewnia istnienie procedury umożliwiającej uczestnikom składanie bezpośrednich zapytań lub skarg dotyczących ich udziału w programie „Horyzont Europa”. Informacje dotyczące zgłaszania zapytań lub skarg są udostępniane w internecie.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
Artykuł 28
Artykuł 28
Czas na udzielenie dotacji
Czas na udzielenie dotacji
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 194 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego stosuje się następujące okresy:
1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 194 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego stosuje się następujące okresy:
a)  w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wyniku oceny ich wniosków – okres nie dłuższy niż pięć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
a)   w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wyniku oceny ich wniosków – okres nie dłuższy niż pięć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
b)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami – okres nie dłuższy niż osiem miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków.
b)   w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami – okres nie dłuższy niż osiem miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
ba)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji w ramach Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji – okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków.
Czas na udzielenie dotacji nie wpływa na jakość oceny.
2.  W programie prac EIC można określić krótsze okresy.
2.   W programie prac EIC można określić krótsze okresy.
3.  Poza wyjątkami określonymi w art. 194 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia finansowego, okresy, o których mowa w ust. 1, mogą zostać także przedłużone w przypadku działań ERBN, misji oraz w sytuacji, gdy działania są przedkładane do oceny pod kątem etyczności lub bezpieczeństwa.
3.   Poza wyjątkami określonymi w art. 194 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia finansowego, okresy, o których mowa w ust. 1, mogą zostać także przedłużone w przypadku działań ERBN, misji oraz w sytuacji, gdy działania są przedkładane do oceny pod kątem etyczności lub bezpieczeństwa.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Artykuł 29
Artykuł 29
Realizacja dotacji
Realizacja dotacji
1.  Jeśli beneficjent nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących realizacji działania od strony technicznej, pozostali beneficjenci wypełniają zobowiązania bez dodatkowego finansowania unijnego, chyba że zostaną wyraźnie zwolnieni z tego obowiązku. Odpowiedzialność finansowa każdego z beneficjentów jest ograniczona do jego własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących Mechanizmu Ubezpieczeń Wzajemnych.
1.  Jeśli beneficjent nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących realizacji działania od strony technicznej, pozostali beneficjenci wypełniają zobowiązania bez dodatkowego finansowania unijnego, chyba że zostaną wyraźnie zwolnieni z tego obowiązku. Odpowiedzialność finansowa każdego z beneficjentów jest ograniczona do jego własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących Mechanizmu Ubezpieczeń Wzajemnych.
2.  W umowie o udzielenie dotacji można określić cele pośrednie i powiązane raty płatności zaliczkowych. Jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie może zostać zawieszone, zmienione lub zakończone.
2.  W umowie o udzielenie dotacji można określić cele pośrednie i powiązane raty płatności zaliczkowych. Jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie może zostać zawieszone, zmienione, w przypadku gdy nie zostanie znalezione działanie naprawcze, lub zakończone, na podstawie oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów.
3.  Działanie może również zostać zakończone, jeżeli oczekiwane rezultaty utraciły swoje znaczenie dla Unii z przyczyn naukowych, technologicznych lub ekonomicznych, w tym – w przypadku EIC i misji – swoje znaczenie jako część portfela działań.
3.  Działanie może również zostać zakończone, jeżeli oczekiwane rezultaty lub cele pośrednie utraciły swoje znaczenie zarówno dla Unii, jak i beneficjentów z przyczyn naukowych, technologicznych lub ekonomicznych, w tym – w przypadku EIC i misji – swoje znaczenie jako część portfela działań. Komisja przeprowadza procedurę z udziałem koordynatora działania i w stosownych przypadkach z udziałem ekspertów zewnętrznych przed podjęciem decyzji o zakończeniu działania.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30
Artykuł 30
Artykuł 30
Stopy finansowania
Stopy finansowania
1.  Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania ustala się w programie prac.
1.  Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania na działanie ustala się w programie prac.
2.  Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:
2.  Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:
a)  w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;
a)  w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;
b)  w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.
b)  w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.
3.  Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.
3.  Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31
Artykuł 31
Artykuł 31
Koszty pośrednie
Koszty pośrednie
1.  Kwalifikowalne koszty pośrednie ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.
1.  Kwalifikowalne koszty pośrednie ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.
W stosownych przypadkach koszty pośrednie objęte kosztami jednostkowymi lub płatnościami ryczałtowymi oblicza się stosując stawkę zryczałtowaną określoną w ust. 1, z wyjątkiem jednostkowych kosztów towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, które oblicza się na podstawie kosztów rzeczywistych, zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów przez beneficjentów.
W stosownych przypadkach koszty pośrednie objęte kosztami jednostkowymi lub płatnościami ryczałtowymi oblicza się, stosując stawkę zryczałtowaną określoną w ust. 1, z wyjątkiem jednostkowych kosztów towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, które oblicza się na podstawie kosztów rzeczywistych, przewidując klucze alokacji, zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów przez beneficjentów.
2.  Jeżeli jednak przewidziano to w programie prac, koszty pośrednie mogą być deklarowane w formie płatności ryczałtowej lub kosztów jednostkowych.
2.  Jeżeli jednak przewidziano to w programie prac, koszty pośrednie mogą być deklarowane w formie płatności ryczałtowej lub kosztów jednostkowych.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
Artykuł 32
Artykuł 32
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
1.  Oprócz kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego, w przypadku beneficjentów otrzymujących wynagrodzenie w oparciu o projekt koszty personelu są kwalifikowalne do wysokości wynagrodzenia wypłacanego danej osobie za pracę w ramach podobnych projektów finansowanych ze środków programów krajowych.
1.  Oprócz kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego, w przypadku beneficjentów otrzymujących wynagrodzenie w oparciu o projekt koszty personelu są kwalifikowalne do wysokości wynagrodzenia wypłacanego danej osobie za pracę w ramach podobnych projektów finansowanych ze środków programów krajowych. Z ograniczeniem do czasu trwania niniejszego programu, w państwach członkowskich kwalifikujących się do działań na rzecz szerszego uczestnictwa godzinowe koszty personelu są kwalifikowalne do poziomu stanowiącego 1,25 krajowego poziomu wynagrodzenia godzinowego stosowanego w projektach dotyczących badań, rozwoju i innowacji finansowanych z programów krajowych.
Wynagrodzenie w oparciu o projekt oznacza wynagrodzenie, które jest związane z uczestnictwem danej osoby w projektach, stanowi część zwyczajowej praktyki beneficjenta w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane w sposób jednolity.
Wynagrodzenie w oparciu o projekt oznacza wynagrodzenie, które jest związane z uczestnictwem danej osoby w projektach, stanowi część zwyczajowej praktyki beneficjenta w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane w sposób jednolity.
2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 190 ust. 1 rozporządzenia finansowego, koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w postaci wkładów rzeczowych są kwalifikowalne, do wysokości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich danej osoby trzeciej.
2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 190 ust. 1 rozporządzenia finansowego, koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w postaci wkładów rzeczowych są kwalifikowalne, do wysokości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich danej osoby trzeciej.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 192 rozporządzenia finansowego, dochód generowany przez wykorzystanie rezultatów nie jest uznawany za wpływy z działania.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 192 rozporządzenia finansowego, dochód generowany przez wykorzystanie rezultatów nie jest uznawany za wpływy z działania.
3a.  Beneficjenci mogą stosować zwyczajową praktykę w zakresie księgowania do określania i deklarowania kosztów poniesionych w związku z działaniem. Komisja może określić ograniczoną liczbę dodatkowych warunków kwalifikowalności, aby zapewnić należyte zarządzanie dotacją. Komisja nie odrzuca praktyk księgowych, jeżeli ich wyniki nie różnią się od wyników Komisji oraz oferują one taki sam poziom ochrony interesów finansowych Unii.
4.  Na zasadzie odstępstwa od art. 203 ust. 4 rozporządzenia finansowego, poświadczenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe w momencie dokonywania płatności salda, jeżeli kwota deklarowana do zwrotu jako koszty rzeczywiste i koszty jednostkowe obliczone zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów wynosi co najmniej 325 000 EUR.
4.  Na zasadzie odstępstwa od art. 203 ust. 4 rozporządzenia finansowego, poświadczenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe w momencie dokonywania płatności salda, jeżeli kwota deklarowana do zwrotu jako koszty rzeczywiste i koszty jednostkowe obliczone zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów wynosi co najmniej 325 000 EUR.
Świadectwa dotyczące sprawozdań finansowych mogą być wydawane przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, upoważnionego przez właściwe organy krajowe do przeprowadzenia audytu beneficjenta, lub przez niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE.
4a.  Na zasadzie odstępstwa od art. 186 ust. 1 rozporządzenia finansowego, w przypadku działań w zakresie szkoleń i mobilności MSCA, wyłącznie w przypadku urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w okresie trwania dotacji, maksymalna kwota dofinansowania zostanie zwiększona o dodatki należne naukowcowi w tym zakresie.
4b.  Koszty generowane przez odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania, są kosztami kwalifikowalnymi.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
Artykuł 33
Artykuł 33
Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych
Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych
1.  Niniejszym ustanawia się Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych („Mechanizm”), który zastępuje fundusz ustanowiony na podstawie art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1290/2013 i jest jego następcą prawnym. Mechanizm przeznaczony jest na pokrycie ryzyka związanego z niemożnością odzyskania od beneficjentów kwot należnych:
1.  Niniejszym ustanawia się Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych („Mechanizm”), który zastępuje fundusz ustanowiony na podstawie art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i jest jego następcą prawnym. Mechanizm przeznaczony jest na pokrycie ryzyka związanego z niemożnością odzyskania od beneficjentów kwot należnych:
a)  Komisji na mocy decyzji nr 1982/2006/WE,
a)  Komisji na mocy decyzji nr 1982/2006/WE,
b)  Komisji i organom unijnym w ramach programu „Horyzont 2020”,
b)  Komisji i organom unijnym w ramach programu „Horyzont 2020”,
c)  Komisji i organom finansującym w ramach niniejszego programu.
c)  Komisji i organom finansującym w ramach niniejszego programu.
Pokrycie ryzyka w odniesieniu do organów finansujących, o których mowa w ust. 1 lit. c), może być realizowane poprzez system pokrycia pośredniego określony w stosownej umowie i uwzględniający charakter organu finansującego.
Pokrycie ryzyka w odniesieniu do organów finansujących, o których mowa w ust. 1 lit. c), może być realizowane poprzez system pokrycia pośredniego określony w stosownej umowie i uwzględniający charakter organu finansującego.
2.  Mechanizm jest zarządzany przez Unię reprezentowaną przez Komisję występującą jako podmiot wykonawczy. Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Mechanizmu.
2.  Mechanizm jest zarządzany przez Unię reprezentowaną przez Komisję występującą jako podmiot wykonawczy. Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Mechanizmu.
3.  Beneficjenci uiszczają składkę w wysokości 5 % unijnego finansowania na działanie. Na podstawie ocen okresowych składka ta może zostać podwyższona przez Komisję do 8 % lub obniżona poniżej 5 %. Składki beneficjentów na Mechanizm mogą zostać potrącone z początkowej płatności zaliczkowej i wpłacone do Mechanizmu w imieniu beneficjentów.
3.  Beneficjenci uiszczają składkę w wysokości 5 % unijnego finansowania na działanie. Na podstawie przejrzystych ocen prowadzonych raz do roku składka ta może zostać podwyższona przez Komisję do 8 % lub obniżona poniżej 5 %. Składki beneficjentów na Mechanizm mogą zostać potrącone z początkowej płatności zaliczkowej i wpłacone do Mechanizmu w imieniu beneficjentów.
4.  Składki beneficjentów są zwracane w momencie dokonywania płatności salda.
4.  Składki beneficjentów są zwracane w momencie dokonywania płatności salda.
5.  Wszelki zwrot finansowy wygenerowany przez Mechanizm jest dodawany do Mechanizmu. Jeżeli zwrot jest niewystarczający, Mechanizm nie interweniuje, a Komisja lub organ finansujący odzyskuje wszelkie należne kwoty bezpośrednio od beneficjentów lub osób trzecich.
5.  Wszelki zwrot finansowy wygenerowany przez Mechanizm jest dodawany do Mechanizmu. Jeżeli zwrot jest niewystarczający, Mechanizm nie interweniuje, a Komisja lub organ finansujący odzyskuje wszelkie należne kwoty bezpośrednio od beneficjentów lub osób trzecich.
6.  Odzyskane kwoty stanowią dochody przeznaczone na Mechanizm w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego. Po zakończeniu realizacji wszystkich dotacji, których ryzyko bezpośrednio lub pośrednio pokrywa Mechanizm, wszelkie pozostające kwoty należne zostają odzyskane przez Komisję i zapisane w budżecie Unii, z zastrzeżeniem decyzji władzy ustawodawczej.
6.  Odzyskane kwoty stanowią dochody przeznaczone na Mechanizm w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego. Po zakończeniu realizacji wszystkich dotacji, których ryzyko bezpośrednio lub pośrednio pokrywa Mechanizm, wszelkie pozostające kwoty należne zostają odzyskane przez Komisję i zapisane w budżecie Unii.
7.  Mechanizm może zostać otwarty dla beneficjentów wszelkich innych programów unijnych zarządzanych bezpośrednio. Komisja przyjmuje warunki udziału beneficjentów innych programów.
7.  Mechanizm może zostać rozszerzony na beneficjentów wszelkich innych programów unijnych zarządzanych bezpośrednio. Komisja przyjmuje warunki udziału beneficjentów innych programów.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
Artykuł 34
Artykuł 34
Własność i ochrona
Własność i ochrona
1.  Beneficjenci stają się właścicielami rezultatów, które uzyskują. Zapewniają oni, by wszelkie prawa ich pracowników lub innych osób trzecich w odniesieniu do rezultatów mogły być wykonywane w sposób nienaruszający obowiązków beneficjentów zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.
1.  Beneficjenci stają się właścicielami rezultatów, które uzyskują. Zapewniają oni, by wszelkie prawa ich pracowników lub innych osób trzecich w odniesieniu do rezultatów mogły być wykonywane w sposób nienaruszający obowiązków beneficjentów zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.
Rezultaty mogą stanowić współwłasność dwóch beneficjentów lub większej ich liczby, jeżeli:
Rezultaty mogą stanowić współwłasność dwóch beneficjentów lub większej ich liczby, jeżeli:
a)  zostały uzyskane wspólnie przez tych beneficjentów; oraz
a)  zostały uzyskane wspólnie przez tych beneficjentów; oraz
b)  niemożliwe jest:
b)  niemożliwe jest:
(i)  ustalenie wkładu, jaki każdy z beneficjentów wniósł w ich uzyskanie,
(i)  ustalenie wkładu, jaki każdy z beneficjentów wniósł w ich uzyskanie,
lub
lub
(ii)  rozdzielenie ich przy składaniu wniosku o objęcie ich ochroną, obejmowaniu ich ochroną lub jej utrzymywaniu.
(ii)  rozdzielenie ich przy składaniu wniosku o objęcie ich ochroną, obejmowaniu ich ochroną lub jej utrzymywaniu.
Współwłaściciele uzgadniają na piśmie przydział współwłasności i warunki korzystania z niej. Każdy ze współwłaścicieli może udzielać osobom trzecim niewyłącznych licencji na korzystanie z rezultatów stanowiących współwłasność (bez prawa do udzielania sublicencji), pod warunkiem że pozostali współwłaściciele zostali o tym powiadomieni z wyprzedzeniem i otrzymają godziwą i rozsądną zapłatę, chyba że uzgodniono inaczej. Współwłaściciele mogą uzgodnić na piśmie stosowanie innego rozwiązania niż współwłasność.
Współwłaściciele uzgadniają na piśmie przydział współwłasności i warunki korzystania z niej. W umowie konsorcjum lub w umowie współwłasności każdy ze współwłaścicieli może udzielać osobom trzecim niewyłącznych licencji na korzystanie z rezultatów stanowiących współwłasność (bez prawa do udzielania sublicencji), pod warunkiem że pozostali współwłaściciele zostali o tym powiadomieni z wyprzedzeniem i otrzymają godziwą i rozsądną zapłatę, chyba że uzgodniono inaczej. Współwłaściciele mogą uzgodnić na piśmie stosowanie innego rozwiązania niż współwłasność.
2.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, odpowiednio chronią swoje rezultaty, jeżeli ochrona jest możliwa i uzasadniona, uwzględniając wszelkie istotne aspekty, w tym perspektywy wykorzystania komercyjnego. Podejmując decyzję w sprawie ochrony beneficjenci uwzględniają także uzasadnione interesy pozostałych beneficjentów uczestniczących w danym działaniu.
2.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, odpowiednio chronią swoje rezultaty, jeżeli ochrona jest możliwa i uzasadniona, uwzględniając wszelkie istotne aspekty, w tym perspektywy wykorzystania komercyjnego oraz inne uzasadnione interesy, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, prywatność, prawa własności intelektualnej i przepisy bezpieczeństwa, w powiązaniu z globalną konkurencyjnością gospodarczą UE. Podejmując decyzję w sprawie ochrony, beneficjenci uwzględniają także uzasadnione interesy pozostałych beneficjentów uczestniczących w danym działaniu.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35
Artykuł 35
Artykuł 35
Wykorzystanie i upowszechnianie
Wykorzystanie i upowszechnianie
1.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie Unii, dokładają wszelkich starań w celu wykorzystania swoich rezultatów, w szczególności w obrębie Unii. Możliwe jest wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjentów lub pośrednio, w szczególności poprzez przeniesienie własności rezultatów i udzielenie licencji na nie zgodnie z art. 36.
1.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie Unii, dokładają wszelkich starań w celu wykorzystania swoich rezultatów, zwłaszcza w obrębie Unii. Możliwe jest wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjentów lub pośrednio, w szczególności poprzez przeniesienie własności rezultatów i udzielenie licencji na nie zgodnie z art. 36.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie wykorzystania.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie wykorzystania.
Jeżeli pomimo wszelkich starań beneficjenta o wykorzystanie jego rezultatów bezpośrednio lub pośrednio wykorzystanie to nie następuje w ustalonym okresie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, beneficjent korzysta z odpowiedniej platformy internetowej wskazanej w umowie o udzielenie dotacji, aby znaleźć strony zainteresowane wykorzystaniem tych rezultatów. Od obowiązku tego można odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione na podstawie wniosku beneficjenta.
Jeżeli pomimo wszelkich starań beneficjenta o wykorzystanie jego rezultatów bezpośrednio lub pośrednio wykorzystanie to nie następuje w ustalonym okresie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji oraz tak jak zostało to określone w planie upowszechniania i wykorzystania, działania w zakresie wykorzystania można przenieść na inną stronę po uzgodnieniu tego z beneficjentami. Od obowiązku tego można odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione na podstawie wniosku beneficjenta.
2.  Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń wynikających z ochrony własności intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa lub uzasadnionych interesów, beneficjenci upowszechniają swoje rezultaty jak najwcześniej.
2.  Beneficjenci upowszechniają swoje rezultaty jak najwcześniej, w otwartym formacie, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń wynikających z ochrony własności intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa lub uzasadnionych interesów.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie upowszechniania.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie upowszechniania przy jednoczesnej ochronie interesów gospodarczych i naukowych Unii.
3.  Beneficjenci zapewniają, by otwarty dostęp do publikacji naukowych był stosowany zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji. W szczególności beneficjenci zapewniają, by oni sami lub autorzy zachowali prawa własności intelektualnej wystarczające do spełnienia przez nich wymogów w zakresie otwartego dostępu.
3.  Beneficjenci zapewniają, by otwarty dostęp do publikacji naukowych był stosowany zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji. W szczególności beneficjenci zapewniają, by oni sami lub autorzy zachowali prawa własności intelektualnej wystarczające do spełnienia przez nich wymogów FAIR w zakresie otwartego dostępu.
Otwarty dostęp do danych badawczych powinien stanowić ogólną zasadę w warunkach określanych w umowie o udzielenie dotacji, ale w uzasadnionych przypadkach stosuje się wyjątki, uwzględniając uzasadnione interesy beneficjentów oraz wszelkie inne ograniczenia, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, przepisy bezpieczeństwa lub prawa własności intelektualnej.
W odniesieniu do rozpowszechniania danych badawczych umowa o udzielenie dotacji, w kontekście otwartego dostępu spełniającego wymogi FAIR do danych badawczych i ich przechowywania, ustanawia warunki przewidujące sprawiedliwy dostęp do takich rezultatów, z zapewnieniem możliwości wyłączenia na podstawie zasady „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”. W uzasadnionych przypadkach stosuje się wyjątki, uwzględniając uzasadnione interesy beneficjentów oraz wszelkie inne ograniczenia, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, prywatność, poufność, przepisy bezpieczeństwa, tajemnice przedsiębiorstwa, uzasadnione interesy handlowe lub prawa własności intelektualnej bądź konkurencyjność zewnętrzna Unii.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania się do praktyk otwartej nauki.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe zachęty w zakresie stosowania się do praktyk otwartej nauki.
4.  Beneficjenci zarządzają wszelkimi danymi badawczymi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji i ustanawiają plan zarządzania danymi.
4.  Beneficjenci zarządzają wszelkimi danymi badawczymi wygenerowanymi w ramach działania „Horyzont Europa” zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji i ustanawiają plan zarządzania danymi.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki dotyczące korzystania z europejskiej chmury dla otwartej nauki do celów przechowywania i udostępniania danych badawczych.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe zachęty do korzystania z europejskiej chmury dla otwartej nauki do celów przechowywania i udostępniania danych badawczych.
5.  Beneficjenci, którzy zamierzają upowszechniać swoje rezultaty, powiadamiają z wyprzedzeniem pozostałych beneficjentów uczestniczących w działaniu. Każdy z pozostałych beneficjentów może zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że zamierzone upowszechnianie znacząco szkodziłoby jego uzasadnionym interesom w odniesieniu do jego rezultatów lub istniejącej wiedzy. W takich przypadkach upowszechnianie nie może nastąpić, chyba że zostaną poczynione odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia tych uzasadnionych interesów.
5.  Beneficjenci, którzy zamierzają upowszechniać swoje rezultaty, powiadamiają z wyprzedzeniem pozostałych beneficjentów uczestniczących w działaniu. Każdy z pozostałych beneficjentów może zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że zamierzone upowszechnianie znacząco szkodziłoby jego uzasadnionym interesom w odniesieniu do jego rezultatów lub istniejącej wiedzy. W takich przypadkach upowszechnianie nie może nastąpić, chyba że zostaną poczynione odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia tych uzasadnionych interesów.
6.  We wnioskach zawiera się plan wykorzystania i upowszechniania rezultatów, chyba że w programie prac przewidziano inaczej. Jeżeli przewidywane wykorzystanie wiąże się z projektowaniem, tworzeniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktu bądź procesu, lub tworzeniem i świadczeniem usługi, w planie określa się strategię takiego wykorzystania. Jeżeli w planie przewidziano wykorzystanie głównie w niestowarzyszonych państwach trzecich, podmioty prawne wyjaśniają względy, z których wykorzystanie to nadal leży w interesie Unii.
6.  We wnioskach zawiera się plan wykorzystania i upowszechniania rezultatów, chyba że w programie prac przewidziano inaczej. Jeżeli przewidywane wykorzystanie wiąże się z projektowaniem, tworzeniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktu bądź procesu, lub tworzeniem i świadczeniem usługi, w planie określa się strategię takiego wykorzystania. Jeżeli w planie przewidziano wykorzystanie głównie w niestowarzyszonych państwach trzecich, podmioty prawne uzasadniają względy, z których wykorzystanie to nadal leży w interesie Unii.
Beneficjenci rozwijają dalej plan w trakcie i po zakończeniu działania.
Beneficjenci mogą rozwijać dalej plan w trakcie działania, w tym w drodze zaangażowania społeczeństwa i edukacji naukowej.
7.  Do celów monitorowania i upowszechniania przez Komisję lub organ finansujący beneficjenci przedstawiają wszelkie wymagane informacje dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów. Z zastrzeżeniem uzasadnionych interesów beneficjentów, informacje takie udostępnia się publicznie.
7.  Do celów monitorowania i upowszechniania przez Komisję lub organ finansujący beneficjenci przedstawiają wszelkie konieczne wymagane informacje dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów zgodnie z umową o udzielenie dotacji. Z zastrzeżeniem uzasadnionych interesów beneficjentów, informacje takie udostępnia się publicznie.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36
Artykuł 36
Artykuł 36
Przeniesienie własności i udzielanie licencji
Przeniesienie własności i udzielanie licencji
1.  Beneficjenci mogą przenieść własność swoich rezultatów. Zapewniają oni, aby ich obowiązki miały również zastosowanie do nowego właściciela i aby ten ostatni był zobowiązany do przeniesienia tych obowiązków na nowego właściciela w każdym przypadku kolejnego przeniesienia własności.
1.  Beneficjenci mogą przenieść własność swoich rezultatów. Zapewniają oni, aby ich obowiązki miały również zastosowanie do nowego właściciela i aby ten ostatni był zobowiązany do przeniesienia tych obowiązków na nowego właściciela w każdym przypadku kolejnego przeniesienia własności.
2.  Beneficjenci, którzy zamierzają przenieść własność rezultatów, powiadamiają z wyprzedzeniem każdego z pozostałych beneficjentów, który wciąż posiada prawa dostępu do tych rezultatów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich lub nie jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów. Powiadomienie to musi zawierać wystarczające informacje o nowym właścicielu, aby umożliwić beneficjentowi ocenę wpływu takiego przeniesienia na jego prawa dostępu.
2.  Beneficjenci, którzy zamierzają przenieść własność rezultatów, powiadamiają z wyprzedzeniem każdego z pozostałych beneficjentów, który wciąż posiada prawa dostępu do tych rezultatów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich i podmiotów z nimi stowarzyszonych lub nie jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów. Powiadomienie to musi zawierać wystarczające informacje o nowym właścicielu, aby umożliwić beneficjentowi ocenę wpływu takiego przeniesienia na jego prawa dostępu.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich, beneficjent może sprzeciwić się przeniesieniu, jeżeli jest w stanie wykazać, że przeniesienie to wpłynęłoby niekorzystnie na jego prawa dostępu. W takim przypadku przeniesienie nie może nastąpić do czasu osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi beneficjentami.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich i podmiotów z nimi stowarzyszonych, beneficjent może sprzeciwić się przeniesieniu, jeżeli jest w stanie wykazać, że przeniesienie to wpłynęłoby niekorzystnie na jego prawa dostępu. W takim przypadku przeniesienie nie może nastąpić do czasu osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi beneficjentami. Terminy w tym zakresie ustalane są w umowie o udzielenie dotacji.
3.  Beneficjenci mogą udzielać licencji w odniesieniu do swoich rezultatów bądź w inny sposób przyznawać prawo do ich wykorzystania, jeżeli nie ma to wpływu na wypełnianie spoczywających na nich obowiązków.
3.  Beneficjenci mogą udzielać licencji w odniesieniu do swoich rezultatów bądź w inny sposób przyznawać prawo do ich wykorzystania, jeżeli nie ma to wpływu na wypełnianie spoczywających na nich obowiązków.
4.  W uzasadnionych przypadkach w umowach o udzielenie dotacji ustanawia się prawo sprzeciwu wobec przeniesienia prawa własności rezultatów lub wobec udzielenia wyłącznej licencji w odniesieniu do rezultatów, jeżeli:
4.  W uzasadnionych przypadkach w umowach o udzielenie dotacji ustanawia się prawo Komisji do sprzeciwu wobec przeniesienia prawa własności rezultatów lub wobec udzielenia wyłącznej licencji w odniesieniu do rezultatów, jeżeli:
a)  beneficjenci uzyskujący dane rezultaty otrzymali finansowanie unijne;
a)  beneficjenci uzyskujący dane rezultaty otrzymali finansowanie unijne;
b)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji następuje na rzecz podmiotu prawnego z siedzibą w państwie trzecim; oraz
b)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji następuje na rzecz podmiotu prawnego z siedzibą w państwie trzecim; oraz
c)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji nie jest zgodne z interesem Unii.
c)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji nie jest zgodne z interesem Unii.
Należy promować umowy o transferze technologii.
Jeżeli prawo sprzeciwu ma zastosowanie, beneficjent dokonuje powiadomienia z wyprzedzeniem. Od prawa sprzeciwu można odstąpić na piśmie w odniesieniu do przeniesienia własności lub udzielania licencji na rzecz wyraźnie określonych podmiotów prawnych, jeżeli wprowadzono środki w celu ochrony interesów Unii.
Jeżeli prawo sprzeciwu ma zastosowanie, beneficjent dokonuje powiadomienia z wyprzedzeniem. Od prawa sprzeciwu można odstąpić na piśmie w odniesieniu do przeniesienia własności lub udzielania licencji na rzecz wyraźnie określonych podmiotów prawnych, jeżeli wprowadzono środki w celu ochrony interesów Unii.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37
Artykuł 37
Artykuł 37
Prawa dostępu
Prawa dostępu
1.  Stosuje się następujące zasady dotyczące praw dostępu:
1.  Stosuje się następujące zasady dotyczące praw dostępu:
a)  wniosek o skorzystanie z praw dostępu bądź zrzeczenie się praw dostępu ma formę pisemną;
a)  wniosek o skorzystanie z praw dostępu bądź zrzeczenie się praw dostępu ma formę pisemną;
b)  prawa dostępu nie obejmują prawa do udzielania sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej z udzielającym tych praw;
b)  prawa dostępu nie obejmują prawa do udzielania sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej z udzielającym tych praw;
c)  przed ich przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci informują się wzajemnie o wszelkich ograniczeniach w zakresie udzielania dostępu do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy;
c)  przed ich przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci informują się wzajemnie o wszelkich ograniczeniach w zakresie udzielania dostępu do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy;
d)  fakt, że beneficjent nie jest już zaangażowany w działanie, nie ma wpływu na jego obowiązek udzielania dostępu;
d)  fakt, że beneficjent nie jest już zaangażowany w działanie, nie ma wpływu na jego obowiązek udzielania dostępu;
e)  jeżeli beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, beneficjenci mogą uzgodnić, że nie przysługują mu już prawa dostępu.
e)  jeżeli beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, beneficjenci mogą uzgodnić, że nie przysługują mu już prawa dostępu.
2.  Beneficjenci udzielają dostępu do:
2.  Beneficjenci udzielają dostępu do:
a)  swoich rezultatów nieodpłatnie każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań;
a)  swoich rezultatów nieodpłatnie każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań;
b)  posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań; z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c); takiego dostępu udziela się nieodpłatnie, chyba że przed przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci uzgodnili inaczej;
b)  posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań; z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c); takiego dostępu udziela się nieodpłatnie, chyba że przed przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci uzgodnili inaczej;
c)  swoich rezultatów oraz, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c), do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działania, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykorzystania jego własnych rezultatów; takiego dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
c)  swoich rezultatów oraz, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c), do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działania, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykorzystania jego własnych rezultatów; takiego dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
3)  O ile beneficjenci nie uzgodnili inaczej, udzielają oni również dostępu do swoich rezultatów i – z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c) – do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy podmiotowi prawnemu, który:
3.  O ile beneficjenci nie uzgodnili inaczej, udzielają oni również dostępu do swoich rezultatów i – z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c) – do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy podmiotowi prawnemu, który:
a)  ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
a)  ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
b)  znajduje się pod bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą innego beneficjenta lub pod tą samą bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą co dany beneficjent, albo bezpośrednio lub pośrednio kontroluje danego beneficjenta; oraz
b)  znajduje się pod bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą innego beneficjenta lub pod tą samą bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą co dany beneficjent, albo bezpośrednio lub pośrednio kontroluje danego beneficjenta; oraz
c)  potrzebuje takiego dostępu, aby wykorzystać rezultaty danego beneficjenta.
c)  potrzebuje takiego dostępu, aby wykorzystać rezultaty danego beneficjenta.
Dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
Dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
4.  Wniosek o dostęp do celów wykorzystania można złożyć w terminie do roku od zakończenia działania, chyba że beneficjenci uzgodnili inny termin.
4.  Wniosek o dostęp do celów wykorzystania można złożyć w terminie do roku od zakończenia działania, chyba że beneficjenci uzgodnili inny termin.
5.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów unijnym instytucjom, organom lub jednostkom administracyjnym, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania polityki lub programów unijnych. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego.
5.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów unijnym instytucjom, organom lub jednostkom administracyjnym, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania polityki lub programów unijnych. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego z uwzględnieniem uzasadnionych interesów beneficjentów.
Takimi prawami dostępu nie obejmuje się istniejącej wiedzy uczestników.
W przypadku działań w ramach klastra „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, w obszarze interwencji „Ochrona i bezpieczeństwo”, beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów także organom krajowym państw członkowskich, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania ich polityki lub programów w tym obszarze. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego i udzielany na podstawie dwustronnego porozumienia określającego szczegółowe warunki mające zapewnić, by z praw tych korzystano tylko w przewidzianym celu i by nałożono odpowiednie obowiązki w zakresie poufności. Państwo członkowskie, instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii zwracający się z wnioskiem powiadamiają wszystkie państwa członkowskie o takim wniosku.
W przypadku działań w ramach klastra „Bezpieczne społeczeństwo”, w obszarze interwencji „Ochrona i bezpieczeństwo”, beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów także organom krajowym państw członkowskich, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania ich polityki lub programów w tym obszarze. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego i udzielany na podstawie dwustronnego porozumienia określającego szczegółowe warunki mające zapewnić, by z praw tych korzystano tylko w przewidzianym celu i by nałożono odpowiednie obowiązki w zakresie poufności. Państwo członkowskie, instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii zwracający się z wnioskiem powiadamiają wszystkie państwa członkowskie o takim wniosku.
6.  W programie prac można przewidzieć dodatkowe prawa dostępu.
6.  W programie prac można przewidzieć, w stosownych przypadkach, dodatkowe prawa dostępu.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
Artykuł 38
Artykuł 38
Szczególne przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania
Szczególne przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania
Do działań ERBN, działań w zakresie szkoleń i mobilności, działań dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych, działań dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, działań do celów współfinansowania programu oraz działań koordynacyjnych i wspierających mogą mieć zastosowanie szczególne zasady dotyczące własności, wykorzystania i upowszechniania, przeniesienia własności i udzielania licencji, a także praw dostępu.
Do działań ERBN, działań EIT, działań w zakresie szkoleń i mobilności, działań dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych, działań dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, działań do celów współfinansowania programu oraz działań koordynacyjnych i wspierających mogą mieć zastosowanie szczególne zasady dotyczące wykorzystania i upowszechniania, przeniesienia własności i udzielania licencji, a także praw dostępu.
Takie szczególne zasady nie mają wpływu na obowiązki w zakresie otwartego dostępu.
Takie szczególne zasady nie mają wpływu na obowiązki i zasady w zakresie otwartego dostępu, zgodnie z art. 10.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
Artykuł 39
Artykuł 39
Nagrody
Nagrody
1.  Nagrody w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
1.  Nagrody w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
2.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, mogą wziąć udział w konkursie, chyba że w programie prac lub w zasadach konkursów przewidziano inaczej.
2.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, mogą wziąć udział w konkursie, chyba że w programie prac lub w zasadach konkursów przewidziano inaczej.
3.  Komisja lub organ finansujący może organizować konkursy o nagrody razem z:
3.  Komisja lub organ finansujący może, w stosownych przypadkach, organizować konkursy o nagrody razem z:
a)  innymi organami unijnymi;
a)  innymi organami unijnymi;
b)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
b)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
c)  organizacjami międzynarodowymi; lub
c)  organizacjami międzynarodowymi; lub
d)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
d)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
4.  Program prac lub regulamin konkursu mogą obejmować obowiązki w zakresie komunikacji, wykorzystania i upowszechniania.
4.  Program prac lub regulamin konkursu obejmują obowiązki w zakresie komunikacji, własności, praw dostępu, wykorzystania i upowszechniania, w tym przepisy dotyczące licencjonowania.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42
Artykuł 42
Artykuł 42
Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC
Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC
1.  Dotacje i zaliczki zwrotne, będące elementami finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub z EIC, podlegają przepisom art. 30–33.
1.  Dotacje i zaliczki zwrotne, będące elementami finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub z EIC, podlegają przepisom art. 30–33.
2.  Finansowanie mieszane z EIC realizuje się zgodnie z art. 43. Wsparcie w ramach finansowania mieszanego z EIC może zostać przyznane do momentu, kiedy dane działanie można będzie finansować jako działanie łączone lub jako działanie w zakresie finansowania i inwestycji w pełni objęte gwarancją UE w ramach funduszu InvestEU. Na zasadzie odstępstwa od art. 209 rozporządzenia finansowego, warunki określone w ust. 2, a w szczególności w lit. a) i d), nie mają zastosowania w momencie przyznawania finansowania mieszanego z EIC.
2.  Finansowanie mieszane z EIC realizuje się zgodnie z art. 43. Wsparcie w ramach finansowania mieszanego z EIC może zostać przyznane na projekty związane z ryzykiem do momentu, kiedy dane działanie można będzie finansować jako działanie łączone lub jako działanie w zakresie finansowania i inwestycji w pełni objęte gwarancją UE w ramach funduszu InvestEU. Na zasadzie odstępstwa od art. 209 rozporządzenia finansowego, warunki określone w ust. 2, a w szczególności w lit. a) i d), nie mają zastosowania w momencie przyznawania finansowania mieszanego z EIC.
3.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” może zostać przyznane na działanie do celów współfinansowania programu, w przypadku gdy we wspólnym programie państw członkowskich i państw stowarzyszonych przewidziano wdrażanie instrumentów finansowych w celu wsparcia zakwalifikowanych działań. Oceny i kwalifikacji takich działań dokonuje się zgodnie z art. 19, 20, 23, 24, 25 i 26. Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” realizuje się w trybie zgodnym z art. 29, przez analogię z art. 43 ust. 9 oraz z dodatkowymi warunkami określonymi w programie prac.
3.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” może zostać przyznane na działanie do celów współfinansowania programu, w przypadku gdy we wspólnym programie państw członkowskich i państw stowarzyszonych przewidziano wdrażanie instrumentów finansowych w celu wsparcia zakwalifikowanych działań. Oceny i kwalifikacji takich działań dokonuje się zgodnie z art. 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42a i 43. Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” realizuje się w trybie zgodnym z art. 29, przez analogię z art. 43 ust. 9 oraz z dodatkowymi i uzasadnionymi warunkami określonymi w programie prac.
4.  Spłaty, w tym zwroty zaliczek, i dochody z finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” i EIC uznaje się za wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) i art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego.
4.  Spłaty, w tym zwroty zaliczek, i dochody z finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” i EIC uznaje się za wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) i art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego.
5.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC zapewnia się w sposób, który nie zakłóca konkurencji.
5.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC zapewnia się w sposób, który promuje konkurencyjność Unii bez zakłócania konkurencji.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)
Artykuł 42a
Instrument „Pionier”
1.  Za pośrednictwem instrumentu „Pionier” udzielane są dotacje dla projektów o najwyższym poziomie zaawansowania i wysokim ryzyku, mających na celu rozwój strategicznej autonomii Unii w kierunku potencjalnie radykalnych innowacyjnych technologii przyszłości i nowych możliwości rynkowych. „Pionier” początkowo zapewnia wsparcie na rzecz najwcześniejszych etapów badań naukowych i technologicznych, w tym weryfikacji poprawności projektu i prototypów na potrzeby walidacji technologii.
Instrument „Pionier” jest wdrażany przede wszystkim w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków oddolnych z regularnymi datami granicznymi w ciągu roku oraz uwzględnia wyzwania w zakresie konkurencyjności w celu opracowania kluczowych celów strategicznych1a wymagających wysoce technicznego i radykalnego myślenia. Grupowanie wybranych projektów w portfele tematyczne lub oparte na celach umożliwi osiągnięcie masy krytycznej wysiłków i strategicznej autonomii technologicznej na szczeblu UE oraz ukształtowanie nowych multidyscyplinarnych społeczności badawczych.
2.  Działania przejściowe w ramach instrumentu „Pionier” będą wdrażane w celu wsparcia inwestorów w opracowaniu ścieżki prowadzącej do rozwoju komercyjnego w Unii, jak na przykład w ramach demonstracji i studiów wykonalności, aby ocenić potencjalne uzasadnienie biznesowe oraz wspierać tworzenie firm typu spin-off i przedsiębiorstw typu start-up:
a)  ogłaszanie i treść zaproszeń do składania wniosków ustala się z uwzględnieniem celów i budżetu ustanowionych w programie prac w odniesieniu do odpowiedniego portfela działań;
b)  dotacje na ustaloną kwotę nieprzekraczającą 50 000 EUR mogą być przyznawane bez zaproszenia do składania wniosków wyłącznie w odniesieniu do działań już finansowanych w ramach instrumentu „Pionier” w celu przeprowadzenia pilnych działań koordynacyjnych i wspierających służących wzmocnieniu społeczności beneficjentów danego portfela działań lub ocenie możliwych firm typu spin-off lub innowacji mogącej tworzyć nowy rynek.
3.  Kryteria wyboru zdefiniowane w art. 25 mają zastosowanie do instrumentu „Pionier” EIC.
__________________
1a Mogłyby one obejmować takie tematy jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, kontrola biologiczna, technologie „digital twins” drugiej generacji lub wszelkie inne zagadnienia określone w kontekście programowania strategicznego programu „Horyzont Europa” (w tym w ramach programów sieciowych państw członkowskich).
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43
Artykuł 43
Artykuł 43
Akcelerator EIC
Akcelerator
1.  Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.
1.  Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, przedsiębiorstwo scale-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.
2.  Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.
2.  Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.
3.  Wnioski poddawane są indywidulanej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Wnioski poddawane są indywidualnej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Stosuje się następujące kryteria wyboru:
4.  Stosuje się następujące kryteria wyboru:
–  doskonałość;
–  doskonałość;
–  oddziaływanie;
–  oddziaływanie i wartość dodana UE;
–  poziom ryzyka związanego z działaniem oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.
–  poziom ryzyka związanego z działaniem oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.
5.  Za zgodą zainteresowanych wnioskodawców, wniosek dotyczący działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, który spełnia już pierwsze dwa kryteria, może zostać przez Komisję lub organy finansujące realizujące program „Horyzont Europa” przedłożony bezpośrednio do oceny pod kątem ostatniego kryterium, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków łącznych:
5.  Za zgodą zainteresowanych wnioskodawców, wniosek dotyczący działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, zwłaszcza w Unii, który spełnia już pierwsze dwa kryteria, może zostać przez Komisję lub organy finansujące realizujące program „Horyzont Europa” (w tym EIT i WWiI) przedłożony bezpośrednio do oceny pod kątem ostatniego kryterium, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków łącznych:
–  wniosek ten wynika z dowolnego innego działania finansowanego w ramach programu „Horyzont 2020” lub niniejszego programu albo z programu krajowego podobnego do instrumentu „Pionier” EIC i uznanego za taki przez Komisję;
–  wniosek ten wynika z dowolnego innego działania finansowanego w ramach programu „Horyzont 2020” lub niniejszego programu albo z programu krajowego uznanego przez Komisję za spełniający wymogi EIC;
–  oparty jest na przeglądzie poprzedniego projektu, w ramach którego oceniono poziom doskonałości i oddziaływanie wniosku oraz z zastrzeżeniem dodatkowych warunków i procesów określonych w programie prac.
–  oparty jest na przeglądzie poprzedniego projektu, w ramach którego oceniono poziom doskonałości i oddziaływanie wniosku oraz z zastrzeżeniem dodatkowych warunków i procesów określonych w programie prac.
6.  Pieczęć doskonałości można przyznać, jeżeli spełnione zostały następujące warunki łączne:
6.  Pieczęć doskonałości można przyznać, jeżeli spełnione zostały następujące warunki łączne:
–  beneficjent jest przedsiębiorstwem typu start-up lub MŚP,
–  beneficjent jest przedsiębiorstwem typu start-up lub MŚP,
–  wniosek kwalifikował się i przekroczył progi stosowane w pierwszych dwóch kryteriach wyboru, o których mowa w ust. 4,
–  wniosek kwalifikował się i przekroczył progi stosowane w pierwszych dwóch kryteriach wyboru, o których mowa w ust. 4,
–  przyznaje się ją w odniesieniu do działalności, która kwalifikowałyby się w ramach działania w zakresie innowacji.
–  przyznaje się ją w odniesieniu do działalności, która kwalifikowałyby się w ramach działania w zakresie innowacji.
7.  W przypadku wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę, niezależni eksperci przedstawiają propozycję odpowiedniego finansowania mieszanego z EIC, w oparciu o poniesione ryzyko oraz zasoby i czas niezbędne do wprowadzenia innowacji na rynek i jej wdrożenia.
7.  W przypadku wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę, niezależni eksperci przedstawiają propozycję odpowiedniego finansowania mieszanego z EIC, w oparciu o poniesione ryzyko oraz zasoby i czas niezbędne do wprowadzenia innowacji na rynek i jej wdrożenia.
Komisja może odrzucić wniosek zachowany przez niezależnych ekspertów z uzasadnionych względów, w tym ze względu na zgodność z celami polityki Unii.
Komisja może odrzucić wniosek zachowany przez niezależnych ekspertów z uzasadnionych względów, w tym ze względu na brak zgodności z celami polityki Unii.
8.  Dotacja lub zaliczka zwrotna będące elementami składowymi finansowania mieszanego nie może przekraczać 70 % kosztów wybranego działania w zakresie innowacji.
8.  Dotacja lub zaliczka zwrotna będące elementami składowymi finansowania mieszanego nie może przekraczać 70 % kosztów wybranego działania w zakresie innowacji.
9.  Tryb realizacji podlegających spłacie lub kapitałowych elementów składowych wsparcia w ramach finansowania mieszanego z EIC określa się w decyzji [program szczegółowy].
9.  Tryb realizacji podlegających spłacie lub kapitałowych elementów składowych wsparcia w ramach finansowania mieszanego z EIC określa się w decyzji [program szczegółowy].
10.  W umowie dotyczącej wybranego działania ustanawia się szczegółowe cele pośrednie i określa odpowiadające im płatności zaliczkowe i płatności w ratach w ramach finansowania mieszanego z EIC.
10.  W umowie dotyczącej wybranego działania ustanawia się szczegółowe mierzalne cele pośrednie i określa odpowiadające im płatności zaliczkowe i płatności w ratach w ramach finansowania mieszanego z EIC.
Działalność odpowiadającą działaniu w zakresie innowacji można rozpocząć, a pierwszą płatność zaliczkową w ramach dotacji lub zaliczkę zwrotną wypłacić jeszcze przed realizacją innych elementów składowych przyznanego finansowania mieszanego z EIC. Elementy te realizuje się pod warunkiem osiągnięcia szczegółowych celów pośrednich ustanowionych w umowie.
Działalność odpowiadającą działaniu w zakresie innowacji można rozpocząć, a pierwszą płatność zaliczkową w ramach dotacji lub zaliczkę zwrotną wypłacić jeszcze przed realizacją innych elementów składowych przyznanego finansowania mieszanego z EIC. Elementy te realizuje się pod warunkiem osiągnięcia szczegółowych celów pośrednich ustanowionych w umowie.
11.  Zgodnie z umową, jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie zostaje zawieszone, zmienione lub zakończone. Działanie może również zostać zakończone, jeżeli nie można osiągnąć zamierzonego wprowadzenia na rynek.
11.  Zgodnie z umową, jeżeli nie osiągnięto mierzalnych celów pośrednich, działanie zostaje zawieszone, zmienione lub zakończone. Działanie może również zostać zakończone, jeżeli nie można osiągnąć zamierzonego wprowadzenia na rynek, zwłaszcza w Unii.
Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu finansowania mieszanego z EIC, z zastrzeżeniem przeglądu projektu przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.
Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu finansowania mieszanego z EIC, z zastrzeżeniem przeglądu projektu przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)
Artykuł 43a
Innowacje stopniowe w sektorze MŚP
Oprócz instrumentów w ramach EIC, specjalny instrument na rzecz innowacji stopniowych w sektorze MŚP jest zarządzany i wdrażany centralnie, wspierając dotacje dla jednego beneficjenta na potrzeby działań w zakresie badań i innowacji we wszystkich klastrach, w sposób oddolny, w ramach stałego otwartego zaproszenia dostosowanego do potrzeb MŚP.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44
Artykuł 44
Artykuł 44
Powoływanie ekspertów zewnętrznych
Powoływanie niezależnych ekspertów zewnętrznych
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 237 ust. 3 rozporządzenia finansowego, ekspertów zewnętrznych można wybrać bez publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, jeżeli jest to uzasadnione, a wyboru dokonuje się w sposób przejrzysty.
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 237 ust. 3 rozporządzenia finansowego, niezależnych ekspertów zewnętrznych można wyjątkowo wybrać bez publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, tylko w przypadku gdy zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie wyłoniło odpowiednich ekspertów zewnętrznych. Każdy wybór ekspertów zewnętrznych bez zaproszenia do wyrażenia zainteresowania musi być należycie uzasadniony, a wyboru dokonuje się w sposób przejrzysty. Tacy eksperci muszą wykazać swoją niezależność oraz zdolność do wsparcia celów programu „Horyzont Europa”.
1a.  Niezależnych ekspertów zewnętrznych wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonego im zadania. Podczas powoływania niezależnych ekspertów zewnętrznych Komisja lub organ finansujący Unii dążą do zapewnienia wyważonej reprezentacji i składu grup eksperckich i paneli oceniających pod względem specjalizacji, pochodzenia geograficznego, płci i rodzaju organizacji, którą reprezentują.
2.  Zgodnie z art. 237 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego ekspertom zewnętrznym wypłaca się wynagrodzenie na standardowych warunkach. W uzasadnionych przypadkach przyznane może zostać wynagrodzenie na poziomie wykraczającym poza standardowe warunki, w oparciu o standardy na odnośnym rynku, zwłaszcza w przypadku określonych ekspertów wysokiego szczebla.
2.  Zgodnie z art. 237 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego niezależnym ekspertom zewnętrznym wypłaca się wynagrodzenie na standardowych warunkach.
3.  W uzupełnieniu przepisów art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, nazwiska ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o udzielenie dotacji, którzy są powoływani do działania we własnym imieniu, publikuje się co najmniej raz do roku na stronie internetowej Komisji lub organu finansującego, wraz z informacją o obszarach, w których eksperci ci się specjalizują. Takie informacje gromadzi się, przetwarza i publikuje zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.
3.  W uzupełnieniu przepisów art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, nazwiska niezależnych ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o udzielenie dotacji, którzy są powoływani do działania we własnym imieniu, publikuje się co najmniej raz do roku na stronie internetowej Komisji lub organu finansującego, wraz z informacją o obszarach, w których eksperci ci się specjalizują. Takie informacje gromadzi się, przetwarza i publikuje zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.
3a.  Komisja lub odpowiedni organ finansujący zapewnia, by ekspert w sytuacji konfliktu interesów w związku ze sprawą, w odniesieniu do której wymagana jest jego opinia, nie dokonywał ocen ani nie udzielał porad ani pomocy w tej konkretnej sprawie.
3b.  Aby zagwarantować jakość oceny, należy zapewnić odpowiednią liczbę niezależnych ekspertów do każdego zaproszenia do składania wniosków.
3c.  Poziom wynagrodzenia wszystkich niezależnych i zewnętrznych ekspertów jest zgłaszany co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wynagrodzenia należy pokrywać z wydatków administracyjnych programu.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45
Artykuł 45
Artykuł 45
Monitorowanie i sprawozdawczość
Monitorowanie i sprawozdawczość
1.  Komisja corocznie monitoruje realizację programu „Horyzont Europa”, jego programu szczegółowego i działań EIT. Roczne sprawozdania monitorujące obejmują:
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów ustanowionych w art. 3 określono w załączniku V, wraz ze ścieżkami oddziaływania.
(i)   wskaźniki w odniesieniu do celów ustanowionych w art. 3 i określone w załączniku V, wraz ze ścieżkami oddziaływania;
(ii)  informacje na temat wdrażania zasad finansowania i zagadnień przekrojowych ustanowionych w szczególności w art. 6a, takich jak poziom włączenia nauk społecznych i humanistycznych, stosunek między niższymi i wyższymi poziomami gotowości technologicznej w badaniach opartych na współpracy, udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa, wykaz państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa aktualizowany w programach prac, postępy w zmniejszaniu przepaści w badaniach, rozwoju i innowacjach, zasięg geograficzny w projektach realizowanych w ramach współpracy, wynagrodzenia naukowców, stosowanie dwuetapowej procedury składania i oceny wniosków, stosowanie przeglądu oceny i poziom skarg, poziom uwzględniania kwestii klimatu i powiązane wydatki, uczestnictwo MŚP, w tym w porównaniu z krajowymi instrumentami specjalnymi na rzecz MŚP, udział sektora prywatnego, postępy w zakresie równości płci, pieczęci doskonałości, partnerstwa publiczno-prywatne, a także efekt mnożnikowy względem dodatkowego finansowania prywatnego i publicznego, finansowanie łączone i skumulowane z innych unijnych funduszy, w szczególności synergie z programami, o których mowa w załączniku IV, korzystanie z infrastruktur badawczych wspieranych przez inne unijne programy finansowania, Szybka ścieżka do badań naukowych i innowacji, poziom i oddziaływanie współpracy międzynarodowej, także w odniesieniu do zasady wzajemności, zaangażowanie obywateli i uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym;
(iii)  poziomy wydatków na obszary interwencji, zgodnie z załącznikiem I, oraz kwestie przekrojowe w programie i EIT w celu umożliwienia analizy portfela, przy czym w celu zwiększenia przejrzystości dane te będą także udostępniane publicznie w dostępny sposób na stronie internetowej Komisji, zgodnie z najnowszą aktualizacją;
(iv)  poziom nadmiaru zgłoszeń, w szczególności liczbę wniosków na linię budżetową i obszary interwencji, ich średnią punktację, udział wniosków powyżej i poniżej wartości progowej.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 50, aktów delegowanych dotyczących zmian do załącznika V w celu uzupełnienia lub zmiany wskaźników ścieżek oddziaływania, jeżeli uzna to za konieczne, oraz ustanawiania poziomów wyjściowych i docelowych.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 50, aktów delegowanych dotyczących zmian do załącznika V w celu uzupełnienia lub zmiany wskaźników ścieżek oddziaływania, jeżeli uzna to za konieczne, oraz ustanawiania poziomów wyjściowych i docelowych.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców finansowania ze środków unijnych oraz (w stosownych przypadkach) państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów, bez zwiększania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. W szczególności dane dla projektów finansowanych w ramach ERBN, partnerstw europejskich, misji, EIC i EIT należy ująć w tej samej bazie danych co działania finansowane bezpośrednio w ramach programu (tj. baza danych E-corda).
3a.  Analiza jakościowa Komisji oraz unijnych lub krajowych organów finansujących uzupełnia w jak największym stopniu dane ilościowe.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46
Artykuł 46
Artykuł 46
Informacja, komunikacja, promocja, upowszechnianie i wykorzystywanie
Informacja, komunikacja, promocja, upowszechnianie i wykorzystywanie
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, w tym w odniesieniu do nagród) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami. W szczególności dostarcza państwom członkowskim i beneficjentom terminowych i szczegółowych informacji.
3.  Komisja ustanawia również strategię na rzecz upowszechniania i wykorzystywania służącą zwiększeniu dostępności i rozpowszechniania uzyskanych w programie rezultatów badań naukowych i innowacji oraz wiedzy, aby przyspieszyć ich wykorzystywanie, a następnie absorbcję przez rynek, oraz aby zwiększyć oddziaływanie programu. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii oraz działalności w zakresie informacji, komunikacji, promocji, upowszechniania i wykorzystywania, o ile jest ona związana z celami, o których mowa w art. 3.
3.  Komisja ustanawia również strategię na rzecz upowszechniania i wykorzystywania służącą zwiększeniu dostępności i rozpowszechniania uzyskanych w programie rezultatów badań naukowych i innowacji oraz wiedzy, aby przyspieszyć ich wykorzystywanie, a następnie absorpcję przez rynek, zwłaszcza w Unii, oraz aby zwiększyć oddziaływanie programu. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii oraz działalności w zakresie informacji, komunikacji, promocji, upowszechniania i wykorzystywania, o ile jest ona związana z celami, o których mowa w art. 3.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47
Artykuł 47
Artykuł 47
Ocena programu
Ocena programu
1.  Oceny programu przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, jego następcy i innych istotnych inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
1.  Oceny programu przeprowadza się w terminie i udostępnia publicznie w celu uwzględnienia ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, jego następcy i innych istotnych inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
1a.  Misje są w pełni oceniane do dnia 31 grudnia 2022 r. przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących nowych misji lub przekierowania, zakończenia lub kontynuowania misji bądź zwiększenia ich budżetu. Wyniki oceny misji są podawane do wiadomości publicznej oraz obejmują między innymi analizę procesu ich wyboru oraz zarządzanie nimi, obszar ich zainteresowania i ich wykonanie.
2.  Ocena okresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych i stanowi podstawę do dostosowania realizacji programu, w razie potrzeby.
2.  Ocena okresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona analizę portfela i ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych i stanowi podstawę do dostosowania realizacji programu lub przeglądu programu, w razie potrzeby. Ocenia ona skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, efekt mnożnikowy, komplementarność z innymi unijnymi i krajowymi programami finansowania badań, rozwoju i innowacji oraz wartość dodaną UE. W szczególności należy oceniać oddziaływanie środków finansowych przeniesionych z innych programów unijnych.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja dokonuje oceny końcowej programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż trzy lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja dokonuje oceny końcowej programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych.
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
4.  Komisja publikuje i rozpowszechnia wyniki i wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, oraz prezentuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48
Artykuł 48
Artykuł 48
Audyty
Audyty
1.  System kontroli programu zapewnia właściwą równowagę między zaufaniem a kontrolą, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych i innych kosztów kontroli na wszystkich poziomach, w szczególności kosztów ponoszonych przez beneficjentów.
1.  System kontroli programu zapewnia właściwą równowagę między zaufaniem a kontrolą, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych i innych kosztów kontroli na wszystkich poziomach, w szczególności kosztów ponoszonych przez beneficjentów. Zasady audytu muszą być jasne i spójne w całym programie.
2.  Podstawą strategii audytu w odniesieniu do programu jest audyt finansowy reprezentatywnej próby wydatków w całym programie. Reprezentatywną próbę uzupełnia wybór oparty na ocenie ryzyka związanego z wydatkami. Działania otrzymujące wspólne finansowanie z różnych programów unijnych poddawane są tylko jednemu audytowi obejmującemu wszystkie odnośne programy i ich odpowiednie obowiązujące przepisy.
2.  Podstawą strategii audytu w odniesieniu do programu jest audyt finansowy reprezentatywnej próby wydatków w całym programie. Reprezentatywną próbę uzupełnia wybór oparty na ocenie ryzyka związanego z wydatkami. Działania otrzymujące wspólne finansowanie z różnych programów unijnych poddawane są tylko jednemu audytowi obejmującemu wszystkie odnośne programy i ich odpowiednie obowiązujące przepisy.
3.  Ponadto Komisja lub organ finansujący może opierać się na połączonych przeglądach systemów na poziomie beneficjenta. Takie połączone przeglądy są fakultatywne w odniesieniu do określonych rodzajów beneficjentów i składają się z audytu systemów i procesu, uzupełnionego audytem transakcji i przeprowadzanego przez właściwego niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE34. Mogą być one wykorzystywane przez Komisję lub organ finansujący w celu określenia ogólnej pewności co do należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wydatków oraz w celu ponownego rozważenia poziomu audytów ex post i poświadczeń dotyczących sprawozdania finansowego.
3.  Ponadto Komisja lub organ finansujący może opierać się na połączonych przeglądach systemów na poziomie beneficjenta. Takie połączone przeglądy są fakultatywne w odniesieniu do określonych rodzajów beneficjentów i składają się z audytu systemów i procesu, uzupełnionego audytem transakcji i przeprowadzanego przez właściwego niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE34. Mogą być one wykorzystywane przez Komisję lub organ finansujący w celu określenia ogólnej pewności co do należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wydatków oraz w celu ponownego rozważenia kwalifikowalności zgłoszonych kosztów i poziomu audytów ex post i poświadczeń dotyczących sprawozdania finansowego.
4.  Zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja lub organ finansujący może opierać się na audytach dotyczących wykorzystania wkładów Unii przeprowadzanych przez inne osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii.
4.  Zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja lub organ finansujący opiera się na audytach dotyczących wykorzystania wkładów Unii przeprowadzanych przez inne certyfikowane osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii.
5.  Audyty można przeprowadzać w okresie do dwóch lat od płatności salda.
5.  Audyty można przeprowadzać w okresie do dwóch lat od daty zakończenia projektu.
5a.  Komisja publikuje wytyczne dotyczące audytów opracowane we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Audytorzy zapewniają przejrzystość przeprowadzonych audytów, a także wiarygodną i jednolitą interpretację zasad audytu w całym okresie trwania programu w celu zapewnienia pewności prawa.
__________________
__________________
34 Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
34 Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie
1)  Filar I „Otwarta nauka”
1)  Filar I „Doskonała i otwarta nauka”
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
a)  Europejska Rada ds. Badań Naukowych: zapewnienie atrakcyjnego i elastycznego finansowania umożliwiającego utalentowanym i kreatywnym naukowcom indywidualnym i ich zespołom podążanie najbardziej obiecującymi ścieżkami w pionierskich dziedzinach nauki, a przyznawanego na zasadach ogólnounijnej konkurencji.
a)  Europejska Rada ds. Badań Naukowych: zapewnienie atrakcyjnego i elastycznego finansowania umożliwiającego utalentowanym i kreatywnym naukowcom indywidualnym, z ukierunkowaniem na młodych naukowców, i ich zespołom podążanie najbardziej obiecującymi ścieżkami w pionierskich dziedzinach nauki, a przyznawanego na zasadach ogólnounijnej konkurencji.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera b – wprowadzenie
b)  Działania „Maria Skłodowska-Curie”: umożliwianie naukowcom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dzięki mobilności i gromadzeniu doświadczenia w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach, a także strukturyzacja i usprawnienie instytucjonalnych i krajowych systemów rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery naukowej; w ten sposób działania „Maria Skłodowska-Curie” pomagają w tworzeniu podstaw doskonałego środowiska badawczego Europy, przyczyniając się do pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz do pokonywania obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
b)  Działania „Maria Skłodowska-Curie”: umożliwianie naukowcom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dzięki mobilności i gromadzeniu doświadczenia w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach, a także strukturyzacja i usprawnienie instytucjonalnych i krajowych systemów rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery naukowej; w ten sposób działania „Maria Skłodowska-Curie” pomagają w tworzeniu podstaw doskonałego środowiska badawczego Europy w całej Europie, przyczyniając się do pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz do pokonywania obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera b – akapit 1
Obszary interwencji: dbanie o doskonałość poprzez wspieranie mobilności naukowców ponad granicami, sektorami i dyscyplinami; wspieranie zdobywania nowych umiejętności przez naukowców poprzez zapewnianie im szkoleń najwyższej jakości; wzmacnianie kapitału ludzkiego i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej; zwiększenie synergii i ułatwianie jej osiągania; propagowanie działań informacyjnych dla ogółu społeczeństwa.
Obszary interwencji: dbanie o doskonałość poprzez wspieranie mobilności naukowców ponad granicami, sektorami i dyscyplinami; wspieranie zdobywania nowych umiejętności przez naukowców poprzez zapewnianie im szkoleń najwyższej jakości; wzmacnianie zasobów ludzkich i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej; zwiększenie synergii i ułatwianie jej osiągania; propagowanie działań informacyjnych dla ogółu społeczeństwa.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – wprowadzenie
2)  Filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”
2)  Filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2
Aby jak najbardziej zwiększyć elastyczność i efekt synergii, działania w zakresie badań naukowych i innowacji zostaną pogrupowane w pięć klastrów, które indywidualnie i wspólnie będą tworzyć zachęty do współpracy interdyscyplinarnej, międzysektorowej i między obszarami polityki, a także transgranicznej i międzynarodowej.
Aby jak najbardziej zwiększyć elastyczność i efekt synergii, działania w zakresie badań naukowych i innowacji zostaną pogrupowane w sześć klastrów, wzajemnie połączonych za pomocą paneuropejskich infrastruktur badawczych, które indywidualnie i wspólnie będą tworzyć zachęty do współpracy interdyscyplinarnej, międzysektorowej i między obszarami polityki, a także transgranicznej i międzynarodowej. Sześć klastrów będzie także wspierać innowacje w poszczególnych MŚP w sposób oddolny w drodze dotacji.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera a – wprowadzenie
a)  klaster „Zdrowie”: poprawa i ochrona zdrowia obywateli w każdym wieku poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby profilaktyki, diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób; ograniczenie zagrożeń dla zdrowia, ochrona ludności i propagowanie dobrego stanu zdrowia; sprawienie, aby publiczne systemy opieki zdrowotnej były bardziej opłacalne, sprawiedliwe i zrównoważone; oraz wspieranie i umożliwianie zaangażowania pacjentów i samozarządzania.
a)  klaster „Zdrowie”: poprawa i ochrona zdrowia obywateli w każdym wieku poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby profilaktyki, diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób oraz opracowywania technologii medycznych; ograniczenie zagrożeń dla zdrowia, ochrona ludności i propagowanie dobrego stanu zdrowia; sprawienie, aby publiczne systemy opieki zdrowotnej były bardziej opłacalne, sprawiedliwe i zrównoważone; oraz wspieranie i umożliwianie zaangażowania pacjentów i samozarządzania.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera b – wprowadzenie
b)  klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”: wzmocnienie europejskich wartości demokratycznych, w tym praworządności i praw podstawowych, ochrona naszego dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie przemian społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do włączenia społecznego i wzrostu gospodarczego, a jednocześnie pokonywanie wyzwań wynikających z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym cyberprzestępczości, oraz związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
b)  klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”: wzmocnienie europejskich wartości demokratycznych, w tym praworządności i praw podstawowych, ochrona naszego dziedzictwa kulturowego, badanie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz propagowanie przemian społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do włączenia społecznego i wzrostu gospodarczego, w tym zarządzania migracjami i integracji migrantów.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera b – akapit 1
Obszary interwencji: demokracja; dziedzictwo kulturowe; przemiany społeczne i gospodarcze; społeczeństwa odporne na klęski żywiołowe i katastrofy; ochrona i bezpieczeństwo; cyberbezpieczeństwo;
Obszary interwencji: demokracja; kultura i kreatywność; przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze; nauki społeczne i humanistyczne.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera c – akapit 1
Obszary interwencji: technologie produkcyjne; technologie cyfrowe; materiały zaawansowane; sztuczna inteligencja i robotyka; internet nowej generacji; obliczenia wielkiej skali i duże zbiory danych; gałęzie przemysłu o obiegu zamkniętym; niskoemisyjny i ekologiczny przemysł; przestrzeń kosmiczna;
Obszary interwencji: technologie produkcyjne; technologie cyfrowe; materiały zaawansowane; sztuczna inteligencja i robotyka; internet nowej generacji; technologie kwantowe; obliczenia wielkiej skali i duże zbiory danych; gałęzie przemysłu o obiegu zamkniętym; niskoemisyjny i ekologiczny przemysł; przestrzeń kosmiczna;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera c a (nowa)
ca)  klaster „Bezpieczne społeczeństwo”: pokonywanie wyzwań wynikających z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym cyberprzestępczości, oraz związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
Obszary interwencji: przestępczość zorganizowana; terroryzm, ekstremizm, radykalizacja i przemoc na tle ideologicznym; zarządzanie ochroną granic; cyberbezpieczeństwo, prywatność, ochrona danych; ochrona infrastruktur krytycznych i poprawa odporności na katastrofy; piractwo i podrabiane produkty; wspieranie zewnętrznych polityk bezpieczeństwa Unii, w tym przez zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju; promowanie koordynacji, współpracy i synergii.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera d – wprowadzenie
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”: przeciwdziałanie zmianie klimatu dzięki lepszemu zrozumieniu jej przyczyn, ewolucji, ryzyka, skutków i szans, a także poprzez uczynienie sektorów energetyki i transportu bardziej przyjaznymi dla klimatu i środowiska, wydajniejszymi, bardziej konkurencyjnymi, korzystającymi w większym stopniu z systemów inteligentnych, bezpieczniejszymi i bardziej odpornymi.
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”: przeciwdziałanie zmianie klimatu dzięki lepszemu zrozumieniu jej przyczyn, ewolucji, ryzyka, skutków i szans, a także poprzez uczynienie sektorów energetyki i transportu bardziej przyjaznymi dla klimatu i środowiska, wydajniejszymi, bardziej konkurencyjnymi, korzystającymi w większym stopniu z systemów inteligentnych, bezpieczniejszymi i bardziej odpornymi; promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zmian zachowania.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera d – akapit 1
Obszary interwencji: nauka o klimacie i rozwiązania w zakresie klimatu; dostawy energii; systemy i sieci energetyczne; budynki i infrastruktura przemysłowa w transformacji energetyki; społeczności i miasta; konkurencyjność przemysłowa w transporcie; ekologiczny transport i ekologiczna mobilność; inteligentna mobilność; magazynowanie energii;
Obszary interwencji: nauka o klimacie i rozwiązania w zakresie klimatu; dostawy energii; systemy i sieci energetyczne; budynki w transformacji energetyki; infrastruktura przemysłowa w transformacji energetyki; regiony górnicze w okresie transformacji; społeczności i miasta; konkurencyjność przemysłowa w transporcie; ekologiczny transport i ekologiczna mobilność; inteligentna mobilność; magazynowanie energii;
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera e – wprowadzenie
e)  klaster „Żywność i zasoby naturalne”: ochrona, odnowa i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i biologicznych z lądu i morza oraz zrównoważone zarządzanie nimi, aby rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety oraz przejść na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
e)  klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”; ochrona, odnowa i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i biologicznych z lądu, wód śródlądowych i morza oraz zrównoważone zarządzanie nimi, aby rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety oraz przejść na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera e – akapit 1
Obszary interwencji: obserwacja środowiska; różnorodność biologiczna i kapitał naturalny; rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; morza i oceany; systemy żywnościowe; systemy innowacji opartych na biotechnologii; systemy o obiegu zamkniętym;
Obszary interwencji: obserwacja środowiska; różnorodność biologiczna i kapitał naturalny; rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; morza, oceany, wody śródlądowe i niebieska gospodarka; systemy żywnościowe; systemy innowacji opartych na biotechnologii; systemy o obiegu zamkniętym;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera f – akapit 1
Obszary interwencji: zdrowie; odporność i bezpieczeństwo; technologie cyfrowe i przemysł; klimat, energetyka i mobilność; żywność i zasoby naturalne; wspieranie funkcjonowania rynku wewnętrznego i zarządzania gospodarką Unii; wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu przez nie aktów prawnych i opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji; narzędzia analityczne i metody na potrzeby kształtowania polityki; zarządzanie wiedzą; transfer wiedzy i technologii; wsparcie dla nauki na rzecz platform polityki.
Obszary interwencji: zdrowie; integracyjne i kreatywne społeczeństwo; bezpieczne społeczeństwo; technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna; klimat, energetyka i mobilność; żywność i zasoby naturalne; wspieranie funkcjonowania rynku wewnętrznego i zarządzania gospodarką Unii; wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu przez nie aktów prawnych i opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji; narzędzia analityczne i metody na potrzeby kształtowania polityki; zarządzanie wiedzą; transfer wiedzy i technologii; wsparcie dla nauki na rzecz platform polityki.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie
3)  Filar III „Otwarte innowacje
3)  Filar III „Innowacyjna Europa
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach tego filaru, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu wspierania wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, oraz wzmocnienia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Przyczyni się ona również do realizacji innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3.
W ramach tego filaru, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu wspierania wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, technologicznych i społecznych, oraz wzmocnienia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek, w szczególności przez przedsiębiorstwa typu start-up oraz MŚP współpracujące z instytutami badawczymi. Przyczyni się ona również do realizacji innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – akapit 1
W ramach tej części, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu optymalizacji realizacji programu pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie ona również wspierać realizację innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3. Część ta stanowić będzie podporę całego programu, a w jej ramach wspierana będzie działalność przyczyniająca się do tworzenia Europy w większym stopniu opartej na wiedzy i innowacyjności, zapewniającej równość płci i zajmującej pozycję w czołówce globalnej konkurencji, tym samym prowadząca do optymalizacji krajowych atutów i potencjału w całej Europie w ramach sprawnie funkcjonującej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) ze swobodnym przepływem wiedzy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w której wyniki badań naukowych i innowacji są zrozumiałe i wiarygodne dla poinformowanych obywateli oraz przynoszą korzyści ogółowi społeczeństwa, a polityka UE, w szczególności w zakresie badań naukowych i innowacji, jest oparta na dowodach naukowych wysokiej jakości.
W ramach tej części, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu optymalizacji realizacji programu pod kątem zwiększenia oddziaływania i atrakcyjności w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie ona również wspierać realizację innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3. Część ta stanowić będzie podporę całego programu, a w jej ramach wspierana będzie działalność przyczyniająca się do przyciągania talentów w Unii i rozwiązywania problemu drenażu mózgów. Przyczyni się ona także do tworzenia Europy w większym stopniu opartej na wiedzy i innowacyjności, zapewniającej równość płci i zajmującej pozycję w czołówce globalnej konkurencji, tym samym prowadząca do optymalizacji krajowych atutów i potencjału w całej Europie w ramach sprawnie funkcjonującej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) ze swobodnym zrównoważonym przepływem wiedzy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w której wyniki badań naukowych i innowacji są zrozumiałe i wiarygodne dla poinformowanych obywateli oraz przynoszą korzyści ogółowi społeczeństwa, a polityka UE, w szczególności w zakresie badań naukowych i innowacji, jest oparta na dowodach naukowych wysokiej jakości.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – akapit 2
Obszary interwencji: dzielenie się doskonałością; zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
Obszary interwencji: szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa dzięki instrumentom współpracy, partnerstwa, inicjatywom katedr EPB, europejskiej współpracy naukowo-technicznej, inicjatywom doskonałości i stypendiom w ramach szerszego uczestnictwa; zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 2 – tiret 1
–  działanie w zakresie badań naukowych i innowacji: działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym;
–  działanie w zakresie badań naukowych i innowacji: działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym. Logika Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji będzie stosowana względem wybranej liczby działań w zakresie badań naukowych i innowacji opartych na współpracy;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 2 – tiret 6
–  działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Taki program działań może wspierać tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;
–  działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Taki program działań może wspierać wzajemne połączenia, tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera a – wprowadzenie
a)  dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest bardziej skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla UE i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.
a)  dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest bardziej skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla całej Unii i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE, zrównoważonego rozwoju i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera b
b)  spójność i synergia partnerstwa europejskiego w obrębie środowiska badań naukowych i innowacji w UE;
b)  spójność i synergia partnerstw europejskich w obrębie środowiska badań naukowych i innowacji w UE, w tym strategii krajowych i regionalnych;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera c
c)  przejrzystość i otwartość partnerstwa europejskiego w odniesieniu do określania priorytetów i celów oraz zaangażowanie partnerów i zainteresowanych stron z różnych sektorów, w tym w stosownych przypadkach międzynarodowych;
c)  przejrzystość i otwartość partnerstw europejskich w odniesieniu do określania priorytetów i celów, a także zarządzania nimi, oraz zaangażowanie partnerów i zainteresowanych stron z różnych sektorów i środowisk, w tym w stosownych przypadkach międzynarodowych;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 1
–  określenie mierzalnych oczekiwanych wyników, rezultatów i skutków w określonych ramach czasowych, w tym kluczowej wartości gospodarczej dla Europy;
–  określenie mierzalnych oczekiwanych wyników, rezultatów i skutków w określonych ramach czasowych, w tym kluczowej wartości gospodarczej dla UE;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 2
–  wykazanie oczekiwanych jakościowych i ilościowych efektów mnożnikowych;
–  wykazanie silnych oczekiwanych jakościowych i ilościowych efektów mnożnikowych;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 3
–  podejścia w celu zapewnienia elastyczności realizacji oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb polityki lub rynku bądź do postępu naukowego;
–  podejścia w celu zapewnienia elastyczności realizacji oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb polityki, społeczeństwa lub rynku bądź do postępu naukowego;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera e – akapit 1
W przypadku zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich wkłady finansowe lub rzeczowe wnoszone przez partnerów innych niż Unia wyniosą co najmniej 50 % i mogą sięgać do 75 % łącznych zobowiązań budżetowych partnerstwa europejskiego. W przypadku każdego zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego część wkładów wnoszonych przez partnerów innych niż Unia będzie miała formę wkładów finansowych.
W przypadku zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich wkłady finansowe lub rzeczowe wnoszone przez partnerów innych niż Unia wyniosą co najmniej 50 %, w przypadku partnerstw między Unią a partnerami prywatnymi, i mogą sięgać do 75 %, w przypadku partnerstw obejmujących również państwa członkowskie, łącznych zobowiązań budżetowych partnerstwa europejskiego.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa)
ea)  w porozumieniu z organami regionalnymi EFRR jest akceptowany jako częściowy wkład krajowy dla współfinansowania w ramach programu działań obejmujących państwa członkowskie.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 2 – litera c
c)  koordynacja lub wspólnie prowadzona działalność z innymi odpowiednimi inicjatywami w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniająca skuteczną synergię;
c)  koordynacja lub wspólnie prowadzona działalność z innymi odpowiednimi inicjatywami w zakresie badań naukowych i innowacji w celu zagwarantowania optymalnego poziomu wzajemnych połączeń i zapewnienia skutecznej synergii;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 2 – litera d
d)  prawnie wiążące zobowiązania, w szczególności dotyczące wkładów finansowych, ze strony każdego partnera przez cały okres trwania inicjatywy;
d)  prawnie wiążące zobowiązania, w szczególności dotyczące wkładów rzeczowych lub finansowych, ze strony każdego partnera przez cały okres trwania inicjatywy;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 3 – litera a
a)  system monitorowania zgodny z wymogami określonymi w art. 45 w celu śledzenia postępów w realizacji szczegółowych celów polityki, rezultatów i kluczowych wskaźników efektywności umożliwiających dokonanie w miarę upływu czasu oceny osiągnięć, skutków i potencjalnej potrzeby wprowadzenia środków naprawczych;
a)  system monitorowania zgodny z wymogami określonymi w art. 45 w celu śledzenia postępów w realizacji szczegółowych celów polityki w ramach programu, rezultatów i kluczowych wskaźników efektywności umożliwiających dokonanie w miarę upływu czasu oceny osiągnięć, skutków i potencjalnej potrzeby wprowadzenia środków naprawczych;
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 4 – litera b
b)  odpowiednie środki zapewniające stopniowe finalizowanie stosownie do uzgodnionych warunków i harmonogramu, bez uszczerbku dla możliwości kontynuowania finansowania ponadnarodowego z programów krajowych lub innych programów unijnych.
b)  w przypadku braku przedłużenia, odpowiednie środki zapewniające stopniowe finalizowanie stosownie do uzgodnionego harmonogramu i warunków uzgodnionych z prawnie zobowiązanymi partnerami, bez uszczerbku dla możliwości kontynuowania finansowania ponadnarodowego z programów krajowych lub innych programów unijnych oraz bez uszczerbku dla inwestycji prywatnych i bieżących projektów.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b
b)  w WPR w jak najlepszy sposób wykorzystywano rezultaty badań naukowych i innowacji oraz propagowano wykorzystanie, wdrażanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązań pochodzących z projektów finansowanych ze środków programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji oraz ze środków europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa;
b)  w WPR w jak najlepszy sposób wykorzystywano rezultaty badań naukowych i innowacji oraz propagowano wykorzystanie, wdrażanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązań pochodzących z projektów finansowanych ze środków programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, ze środków europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa i odpowiednich wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT;
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera b
b)  EFMR wspierał wdrażanie nowatorskich technologii i innowacyjnych produktów, procesów i usług, w szczególności będących rezultatami programu z dziedziny polityki morskiej; EFMR propagował również gromadzenie danych w terenie i przetwarzanie danych oraz upowszechniał odpowiednie działania wspierane w ramach programu, co z kolei przyczyni się do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej i międzynarodowego zarządzania oceanami.
b)  EFMR wspierał wdrażanie nowatorskich technologii i innowacyjnych produktów, procesów i usług, w szczególności będących rezultatami programu z dziedziny polityki morskiej; EFMR propagował również gromadzenie danych w terenie i przetwarzanie danych oraz upowszechniał odpowiednie działania wspierane w ramach programu, co z kolei przyczyni się do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej, międzynarodowego zarządzania oceanami i zobowiązań międzynarodowych.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera a
a)  ustalenia dotyczące finansowania łączonego ze środków EFRR i programu były stosowane do wspierania rodzajów działalności stanowiących pomost między strategiami inteligentnej specjalizacji a międzynarodową doskonałością w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym wspólnych programów transregionalnych i ponadnarodowych oraz paneuropejskich infrastruktur badawczych, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
a)  ustalenia dotyczące finansowania łączonego ze środków EFRR i programu „Horyzont Europa” były stosowane do wspierania rodzajów działalności stanowiących pomost między regionalnymi programami operacyjnymi, strategiami inteligentnej specjalizacji a międzynarodową doskonałością w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym wspólnych programów transregionalnych i ponadnarodowych oraz paneuropejskich infrastruktur badawczych, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera a a (nowa)
aa)  środki finansowe EFRR mogły być przenoszone na zasadzie dobrowolnej w celu wsparcie działań w ramach programu, w szczególności pieczęci doskonałości;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b a (nowa)
ba)  wzmocnione zostały istniejące ekosystemy regionalne, sieci platformy i strategie regionalne;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera b
b)  ustalenia dotyczące finansowania uzupełniającego z EFS+ mogły być stosowane do wspierania działalności propagującej rozwój kapitału ludzkiego w sektorze badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
b)  ustalenia dotyczące finansowania uzupełniającego z EFS+ mogły być stosowane na zasadzie dobrowolnej do wspierania działalności programu, która propaguje rozwój kapitału ludzkiego w sektorze badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera b
b)  potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”; oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;
b)  potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, technologii kwantowych, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”; oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera c
c)  w programie „Cyfrowa Europa” skoncentrowano się na budowaniu na dużą skalę zdolności cyfrowych i infrastruktury w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, dążąc do szerokiej absorbcji i stosowania w całej Europie kluczowych istniejących lub przetestowanych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w ramach UE w obszarach służących interesowi publicznemu (takich jak zdrowie, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach niedoskonałości rynku (takich jak kwestia cyfryzacji przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich); program „Cyfrowa Europa” był realizowany głównie przy użyciu dokonywanych wraz z państwami członkowskimi, w szczególności poprzez wspólne zamówienia publiczne, skoordynowanych i strategicznych inwestycji w zdolności cyfrowe, które będą wspólnie wykorzystywane w całej Europie, oraz w działania ogólnounijne, które wspierają interoperacyjność i normalizację jako elementy rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;
c)  w programie „Cyfrowa Europa” skoncentrowano się na budowaniu na dużą skalę zdolności cyfrowych i infrastruktury w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, technologii kwantowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, dążąc do szerokiej absorpcji i stosowania w całej Europie kluczowych istniejących lub przetestowanych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w ramach UE w obszarach służących interesowi publicznemu (takich jak zdrowie, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach niedoskonałości rynku (takich jak kwestia cyfryzacji przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich); program „Cyfrowa Europa” był realizowany głównie przy użyciu dokonywanych wraz z państwami członkowskimi, w szczególności poprzez wspólne zamówienia publiczne, skoordynowanych i strategicznych inwestycji w zdolności cyfrowe, które będą wspólnie wykorzystywane w całej Europie, oraz w działania ogólnounijne, które wspierają interoperacyjność i normalizację jako elementy rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera f
f)  podejmowane w ramach programu inicjatywy na rzecz programów nauczania ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji, w tym realizowane w ośrodkach kolokacji WWiI „Digital” Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były uzupełniane budowaniem zdolności w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych wspieranym w ramach programu „Cyfrowa Europa”;
f)  podejmowane w ramach programu inicjatywy na rzecz programów nauczania ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji, w tym realizowane w ośrodkach kolokacji wspólnot wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były uzupełniane budowaniem zdolności w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych wspieranym w ramach programu „Cyfrowa Europa”;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera a
a)  w Programie na rzecz jednolitego rynku zajęto się niedoskonałościami rynku, które mają wpływ na wszystkie MŚP, a także promowano przedsiębiorczość oraz tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Zapewniono pełną komplementarność między Programem na rzecz jednolitego rynku a działaniami przyszłej Europejskiej Rady ds. Innowacji w odniesieniu do innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również w obszarze usług wsparcia dla MŚP, w szczególności w przypadkach gdy rynek nie zapewnia realnego finansowania;
a)  w Programie na rzecz jednolitego rynku zajęto się niedoskonałościami rynku, które mają wpływ na wszystkie MŚP, a także promowano przedsiębiorczość oraz tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Zapewniono pełną komplementarność między Programem na rzecz jednolitego rynku a działaniami EIT i przyszłej Europejskiej Rady ds. Innowacji w odniesieniu do innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również w obszarze usług wsparcia dla MŚP, w szczególności w przypadkach gdy rynek nie zapewnia realnego finansowania;
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera b
b)  Europejska Sieć Przedsiębiorczości mogła służyć, podobnie jak inne istniejące struktury wsparcia MŚP (np. krajowe punkty kontaktowe, agencje ds. innowacji) świadczeniu usług wsparcia w ramach Europejska Rady ds. Innowacji.
b)  Europejska Sieć Przedsiębiorczości mogła służyć, podobnie jak inne istniejące struktury wsparcia MŚP (np. krajowe punkty kontaktowe, agencje ds. innowacji, ośrodki innowacji cyfrowych, centra kompetencji, certyfikowane inkubatory) świadczeniu usług wsparcia w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 8 – akapit 1
potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z pokonywaniem wyzwań w zakresie środowiska, klimatu i energii w obrębie UE były określane i ustalane podczas procesu planowania strategicznego w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu. LIFE będzie w dalszym ciągu pełnił rolę katalizatora w realizacji polityki i wdrażaniu przepisów UE w zakresie środowiska, klimatu i odpowiednich zagadnień energetyki, w tym poprzez przejmowanie i stosowanie pochodzących z programu rezultatów badań naukowych i innowacji oraz pomoc we wprowadzaniu ich w skali krajowej i (między-) regionalnej, w przypadku gdy może to pomóc w rozwiązywaniu kwestii transformacji w zakresie środowiska, klimatu lub czystej energii. W szczególności LIFE będzie w dalszym ciągu stwarzać zachęty do synergii z programem poprzez przyznawanie premii w ramach oceny wniosków, które obejmują absorbcję rezultatów programu. Projekty LIFE w ramach standardowych działań będą wspierać opracowywanie, testowanie lub demonstrację odpowiednich technologii lub metodologii realizacji polityki UE w zakresie środowiska i klimatu, które mogą być następnie wprowadzane na dużą skalę i finansowane z innych źródeł, w tym ze środków programu. Europejska Rada ds. Innowacji w ramach programu może wspierać ekspansję i komercjalizację nowych przełomowych rozwiązań, które mogą być rezultatem realizacji projektów LIFE.
potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z pokonywaniem wyzwań w zakresie środowiska, klimatu i energii w obrębie UE były określane i ustalane podczas procesu planowania strategicznego w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu. LIFE będzie w dalszym ciągu pełnił rolę katalizatora w realizacji polityki i wdrażaniu przepisów UE w zakresie środowiska, klimatu i odpowiednich zagadnień energetyki, w tym poprzez przejmowanie i stosowanie pochodzących z programu rezultatów badań naukowych i innowacji oraz pomoc we wprowadzaniu ich w skali krajowej i (między-) regionalnej, w przypadku gdy może to pomóc w rozwiązywaniu kwestii transformacji w zakresie środowiska, klimatu lub czystej energii. W szczególności LIFE będzie w dalszym ciągu stwarzać zachęty do synergii z programem poprzez przyznawanie premii w ramach oceny wniosków, które obejmują absorpcję rezultatów programu. Projekty LIFE w ramach standardowych działań będą wspierać opracowywanie, testowanie lub demonstrację odpowiednich technologii lub metodologii realizacji polityki UE w zakresie środowiska i klimatu, które mogą być następnie wprowadzane na dużą skalę i finansowane z innych źródeł, w tym ze środków programu. EIT oraz przyszła Europejska Rada ds. Innowacji w ramach programu mogą wspierać ekspansję i komercjalizację nowych przełomowych rozwiązań, które mogą być rezultatem realizacji projektów LIFE.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 9 – litera a
a)  połączone zasoby programu i programu Erasmus były wykorzystywane do wspierania działań na rzecz wzmocnienia i modernizacji europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Program zapewni uzupełnienie wsparcia w ramach programu Erasmus dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych, w szczególności jej wymiaru badawczego, jako części opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długofalowych i zrównoważonych strategii w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji opartych na podejściu transdyscyplinarnym i międzysektorowym, w celu urzeczywistnienia trójkąta wiedzy, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy;
a)  połączone zasoby programu i programu Erasmus były wykorzystywane do wspierania działań na rzecz wzmocnienia i modernizacji europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Program zapewni uzupełnienie wsparcia w ramach programu Erasmus dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych, w szczególności jej wymiaru badawczego, jako części opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długofalowych i zrównoważonych strategii w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji opartych na podejściu transdyscyplinarnym i międzysektorowym, w celu urzeczywistnienia trójkąta wiedzy, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy; działania edukacyjne EIT mogą stanowić inspirację dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych oraz być z nią powiązane.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 13 – litera b
b)  instrumenty finansowe na potrzeby badań naukowych i innowacji oraz MŚP zostały zgrupowane w ramach Funduszu InvestEU, w szczególności za pośrednictwem segmentu tematycznego poświęconego badaniom naukowym i innowacjom, a także poprzez produkty wprowadzane w ramach segmentu MŚP ukierunkowanego na innowacyjne przedsiębiorstwa, przyczyniając się w ten sposób również do realizacji celów programu.
b)  instrumenty finansowe na potrzeby badań naukowych i innowacji oraz MŚP zostały zgrupowane w ramach Funduszu InvestEU, w szczególności za pośrednictwem segmentu tematycznego poświęconego badaniom naukowym i innowacjom, a także poprzez produkty wprowadzane w ramach segmentu MŚP ukierunkowanego na innowacyjne przedsiębiorstwa, przyczyniając się w ten sposób również do realizacji celów programu. Ustanowione zostaną silne uzupełniające powiązania między Funduszem InvestEU a programem „Horyzont Europa”.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera a
a)  fundusz innowacyjny był wyraźnie ukierunkowany na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla, które w znacznym stopniu przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, oraz na produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne, a także by pomagał w pobudzaniu budowy i eksploatacji projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii;
a)  fundusz innowacyjny był wyraźnie ukierunkowany na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla, które w znacznym stopniu przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, oraz na produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne, a także by pomagał w pobudzaniu budowy i eksploatacji projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii; utworzone zostaną odpowiednie ramy w celu zapewniania i propagowania bardziej ekologicznych produktów o znacznej wartości dodanej dla klientów/użytkowników końcowych;
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera b
b)  ze środków programu finansowano opracowywanie i demonstrację technologii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie obniżenia emisyjności, energetyki i transformacji przemysłowej, w szczególności w ramach filaru II;
b)  ze środków programu finansowano opracowywanie, demonstrację i wdrażanie technologii, w tym przełomowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej i unijnych celów w zakresie obniżenia emisyjności, energetyki i transformacji przemysłowej, w szczególności w ramach filaru II i poprzez EIT;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera c
c)  fundusz innowacyjny mógł, z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów kwalifikacji i wyboru, wspierać fazę demonstracyjną kwalifikowalnych projektów, które mogły otrzymać już wsparcie z programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji.
c)  fundusz innowacyjny mógł, z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów kwalifikacji i wyboru, wspierać fazę demonstracyjną kwalifikowalnych projektów. Projekty otrzymujące wsparcie z funduszu innowacyjnego powinny kwalifikować się do wsparcia z programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji i odwrotnie. W celu uzupełnienia programu „Horyzont Europa” fundusz innowacyjny może koncentrować się na innowacjach bliskich rynkowi, zapewniając wkład w znaczną i szybką redukcję emisji CO2. Ustanowione zostaną silne uzupełniające powiązania między funduszem innowacyjnym a programem „Horyzont Europa”.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16
16.  Synergia z Europejskim Funduszem Obronnym przyniesie korzyści w zakresie badań cywilnych i nad obronnością. Zbędne powielanie zostanie wyeliminowane.
16.  Potencjalna synergia z Europejskim Funduszem Obronnym przyczyni się do unikania powielania.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16 a (nowy)
16a.  Synergie z programem „Kreatywna Europa” będą wspierać konkurencyjność i innowacje, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i społecznego oraz wspierając skuteczne wykorzystanie środków publicznych.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16 b (nowy)
16b.  Można przewidzieć synergie z ważnymi projektami stanowiącymi przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1
Ścieżki oddziaływania i związane z nimi kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania umożliwią uporządkowanie struktury monitorowania postępów w realizacji celów programu ramowego (PR). W ścieżkach oddziaływania istotny jest czynnik czasu: rozróżnia się w nich perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową. Wskaźniki ścieżek oddziaływania służą jako wartości orientacyjne przy sporządzaniu sprawozdań z postępów w osiąganiu każdego z rodzajów oddziaływania badań naukowych i innowacji na szczeblu PR. Poszczególne części programu będą w różnym stopniu i przy wykorzystaniu różnych mechanizmów przyczyniać się do osiągnięcia określonej wartości wskaźnika. W stosownych przypadkach do monitorowania poszczególnych części programu można stosować dodatkowe wskaźniki.
Ścieżki oddziaływania i związane z nimi kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania umożliwią uporządkowanie struktury monitorowania postępów w realizacji celów programu ramowego (PR) zgodnie z art. 3. W ścieżkach oddziaływania istotny jest czynnik czasu i odzwierciedlają one cztery uzupełniające kategorie oddziaływania odzwierciedlające nielinearny charakter inwestycji w badania naukowe i rozwój: kategorię naukową, społeczną, gospodarczą i europejskiej przestrzeni badawczej. W odniesieniu do każdej z kategorii oddziaływania stosowane będą wskaźniki orientacyjne w celu śledzenia postępów, rozróżniające perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową, z odpowiednim podziałem, oraz rozróżniające między państwami członkowskimi a państwami stowarzyszonymi. Poszczególne części programu będą w różnym stopniu i przy wykorzystaniu różnych mechanizmów przyczyniać się do osiągnięcia określonej wartości wskaźnika. W stosownych przypadkach do monitorowania poszczególnych części programu można stosować dodatkowe wskaźniki.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 2
Dane jednostkowe, na których opierają się kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania będą gromadzone w odniesieniu do wszystkich części programu i wszystkich mechanizmów realizacji w trybie zarządzania centralnego, w sposób zharmonizowany oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości i przy minimalnym obciążeniu sprawozdawczym beneficjentów.
Dane jednostkowe, na których opierają się kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania, będą gromadzone w odniesieniu do wszystkich części programu i wszystkich mechanizmów realizacji w trybie zarządzania centralnego, w sposób zharmonizowany oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości i przy minimalnym obciążeniu sprawozdawczym beneficjentów. Dowodom empirycznym i wskaźnikom, w największym możliwym zakresie, musi towarzyszyć analiza jakościowa.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 4
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie społeczne dzięki przyczynieniu się do realizacji priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje, generowaniu korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnieniu absorbcji innowacji przez społeczeństwo. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych czterech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie społeczne dzięki przyczynieniu się do pokonania globalnych wyzwań zidentyfikowanych w filarze II, w tym celów zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz realizacji priorytetów i zobowiązań polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje, generowaniu korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnieniu absorpcji innowacji przez społeczeństwo, przyczyniając się ostatecznie do dobrostanu społeczeństwa. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych czterech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

W kierunku oddziaływania społecznego

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyczynianie się do realizacji priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje

Produkty –

Liczba i odsetek produktów służących realizacji określonych priorytetów polityki UE

Rozwiązania –

Liczba i odsetek innowacji i wyników naukowych służących realizacji określonych priorytetów polityki UE

Korzyści –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR do realizacji określonych priorytetów polityki UE, w tym wkład w cykl kształtowania polityki i stanowienie prawa

 

Generowanie korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji

Produkty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Produkty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji

Rezultaty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Rezultaty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji

Osiągnięte cele misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Cele osiągnięte w określonych misjach w zakresie badań naukowych i innowacji

 

Wzmocnienie absorbcji innowacji przez społeczeństwo

Współtworzenie –

Liczba i odsetek projektów PR, w których obywatele i użytkownicy końcowi z UE przyczyniają się do współtworzenia treści w zakresie badań naukowych i innowacji

Zaangażowanie –

Liczba i odsetek podmiotów będących beneficjentami PR posiadających mechanizmy zaangażowania obywateli i użytkowników końcowych po zakończeniu projektu w ramach PR

Społeczna absorbcja badań naukowych i innowacji

Absorbcja współtworzonych wyników naukowych i innowacyjnych rozwiązań z PR oraz stopień poinformowania o nich

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania społecznego

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyczynianie się do realizacji celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje

Produkty –

Liczba i odsetek produktów służących realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE

Rozwiązania –

Liczba i odsetek innowacji i wyników naukowych służących realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE

Korzyści –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR do realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE, wkład w cykl kształtowania polityki i stanowienie prawa

 

Generowanie korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstwa

Produkty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Produkty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstw

Rezultaty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Rezultaty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstw

Osiągnięte cele misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Cele osiągnięte w określonych misjach w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstwach

 

Wywiązanie się ze zobowiązania klimatycznego Unii

Projekty i produkty –

Liczba i udział projektów oraz produktów związanych z klimatem (według misji, partnerstw i linii budżetowych programu)

Innowacje z projektu związanego z klimatem w ramach PR –

Liczba innowacji z projektów w ramach PR, które są związane z klimatem, w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

Oddziaływanie społeczne i gospodarcze projektów związanych z klimatem –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR w zakresie wywiązywania się z długoterminowych zobowiązań UE w obszarze klimatu i energii na podstawie porozumienia paryskiego

Koszty i korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe projektów związanych z klimatem

– Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, wynikających z projektów w ramach PR

– Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania tych rozwiązań dla tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, czystej energii, zdrowia i dobrostanu (w tym jakości powietrza, gleby i wody)

 

Wzmocnienie absorpcji badań naukowych i innowacji przez społeczeństwo

Współtworzenie –

Liczba i odsetek projektów PR, w których obywatele i użytkownicy końcowi z UE przyczyniają się do współtworzenia treści w zakresie badań naukowych i innowacji

Zaangażowanie –

Liczba i odsetek podmiotów będących beneficjentami PR posiadających mechanizmy zaangażowania obywateli i użytkowników końcowych po zakończeniu projektu w ramach PR

Społeczna absorpcja badań naukowych i innowacji

Absorpcja wyników naukowych i innowacyjnych rozwiązań z PR oraz dostęp do nich i stopień poinformowania o nich

Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 5
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie gospodarcze/w zakresie innowacji dzięki wywieraniu wpływu na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu bezpośrednio i pośrednio miejsc pracy oraz ułatwi uruchamianie inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych trzech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie gospodarcze/w zakresie innowacji, zwłaszcza w Unii, dzięki wywieraniu wpływu na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, tworzeniu bezpośrednio i pośrednio miejsc pracy, zwłaszcza w Unii, oraz ułatwi uruchamianie inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych trzech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

W kierunku oddziaływania gospodarczego/w zakresie innowacji

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Generowanie wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach

Produkty innowacyjne –

Liczba innowacyjnych produktów, procesów lub metod z PR (w podziale na rodzaje innowacji) oraz zgłoszeń dotyczących praw własności intelektualnej

Innowacje –

Liczba innowacji z projektów PR (w podziale na rodzaje innowacji), w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

Wzrost gospodarczy –

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, które opracowały innowacje w ramach PR, oraz udział takich przedsiębiorstw w rynku

 

Tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy

Wsparcie w zakresie zatrudnienia –

Liczba stworzonych etatów w pełnym wymiarze czasu pracy oraz miejsc pracy utrzymanych w podmiotach będących beneficjentami projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Utrzymane zatrudnienie –

Wzrost liczby etatów w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiotach będących beneficjentami w PR w następstwie projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Zatrudnienie ogółem

Liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio lub pośrednio albo utrzymanych w wyniku rozpowszechnienia rezultatów PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

 

Ułatwienie uruchamiania inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji

Współinwestowanie –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych dzięki początkowej inwestycji z PR

Zwiększanie skali –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych w celu wykorzystania lub zwiększenia skali rezultatów PR

Wkład w dążenie do docelowego poziomu 3 % –

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia docelowego poziomu 3 % PKB w wyniku PR

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania gospodarczego/w zakresie innowacji

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Generowanie wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach w Unii

Produkty innowacyjne –

Liczba innowacyjnych produktów, procesów lub metod z PR (w podziale na rodzaje innowacji) oraz zgłoszeń dotyczących praw własności intelektualnej we wszystkich uczestniczących państwach

Innowacje –

Liczba innowacji z projektów PR (w podziale na rodzaje innowacji i państwa), w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

MŚP

MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe dzięki finansowaniu w ramach PR jako % MŚP finansowanych z PR

Normy i standardy

Liczba norm i standardów wynikających z projektów w ramach PR opracowywanych w UE

Wzrost gospodarczy –

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, które opracowały innowacje w ramach PR, oraz udział takich przedsiębiorstw w rynku, w Unii i poza jej terytorium

 

Zmniejszanie przepaści w Unii między działaniami w zakresie badań i rozwoju a rynkiem

Wykorzystanie rezultatów badań, rozwoju i innowacji

Udział rezultatów PR prowadzących do wykorzystania komercyjnego w Unii lub poza jej terytorium, w zależności od danego sektora

Analiza wykorzystania w Unii i poza jej terytorium

Powody (byłych) uczestników PR do wykorzystania badań i rozwoju poza terytorium Unii

 

Tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy

Wsparcie w zakresie zatrudnienia –

Dla każdego uczestniczącego państwa liczba stworzonych etatów w pełnym wymiarze czasu pracy oraz miejsc pracy utrzymanych w podmiotach będących beneficjentami projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Utrzymane zatrudnienie –

Dla każdego uczestniczącego państwa wzrost liczby etatów w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiotach będących beneficjentami w PR w następstwie projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Zatrudnienie ogółem

- Liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio lub pośrednio albo utrzymanych lub przeniesionych w Unii w wyniku rozpowszechnienia rezultatów PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

- Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio i pośrednio w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy według uczestniczących państw

 

Ułatwienie uruchamiania inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji

Współinwestowanie –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych dzięki początkowej inwestycji z PR

Zwiększanie skali –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych w celu wykorzystania lub zwiększenia skali rezultatów PR

Wkład w dążenie do docelowego poziomu 3 % –

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia docelowego poziomu 3 % PKB w wyniku PR

Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – podtytuł 4 a (nowy)
Wskaźniki ścieżek oddziaływania dla europejskiej przestrzeni badawczej
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania dla europejskiej przestrzeni badawczej

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyciąganie i utrzymywanie talentów w Unii

Mobilność finansowana z PR

Przyjeżdżający i wyjeżdżający studenci lub naukowcy i innowatorzy, w Unii i poza jej terytorium, według państwa

Internacjonalizacja finansowana z PR

– Rozwój i udział zagranicznych naukowców i innowatorów we wszystkich państwach EPB

– Rozwój działań w zakresie łączności i tworzenia sieci instytucji badawczych, w tym powiązań publiczno-prywatnych

Atrakcyjne systemy badań naukowych i innowacji

–  Inwestycje zagraniczne w działania innowacyjne w Unii

– Liczba patentów w uczestniczących państwach

–  Dochody z licencji z zagranicy

 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

Uczestnictwo w PR

Udział koordynatorów i uczestników z państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa według części programu i według instrumentu

– Udział osób dokonujących oceny i członków rad zarządzających, w tym z państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa i regionów osiągających gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji

Tworzenie i modernizacja enklaw doskonałości

Doskonałe ekosystemy badań naukowych i innowacji, w tym regiony osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji stające się ośrodkami i siłami napędowymi zmiany w swoich krajach

 

Przepaść w badaniach naukowych i innowacjach

Koncentracja geograficzna

– Wskaźniki skuteczności

– Wykorzystanie finansowanych przez Unię infrastruktur badawczych we wszystkich państwach EPB

Strategiczne planowanie unijnych programów finansowania

Synergie i interakcje między PR a strategiami inteligentnej specjalizacji

Wzmocnienie krajowych systemów badań naukowych i innowacji

– Zwiększenie finansowania wysokiej jakości i niezależnych konkurencyjnych badań naukowych oraz systemów oceny kariery

– Zwiększenie wydatków prywatnych oraz krajowych wydatków publicznych na badania naukowe i innowacje

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0401/2018).

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności