Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0225(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0410/2018

Predkladané texty :

A8-0410/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.12
CRE 12/12/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0510
P8_TA(2019)0396

Prijaté texty
PDF 684kWORD 270k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I
P8_TA(2018)0510A8-0410/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. decembra 2018 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Citácia 5 a (nová)
–   so zreteľom na správu Európskeho parlamentu o hodnotení vykonávania programu Horizont 2020 vzhľadom na jeho predbežné hodnotenie a návrh 9. rámcového programu,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie osobitného programu by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci prijímať pracovné programy na vykonávanie osobitného programu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20114.
(3)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie osobitného programu by sa mali na Komisiu preniesť delegovacie právomoci na prijatie strategických plánov pre výskum a vývoj, ako aj vykonávacie právomoci prijímať pracovné programy na vykonávanie osobitného programu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20114.
__________________
__________________
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja bude tento osobitný program prispievať k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci tohto osobitného programu prispejú 35 % k celkovému finančnému krytiu osobitného programu na ciele v oblasti klímy. Príslušné akcie sa identifikujú počas prípravy a vykonávania osobitného programu a opätovne sa posúdia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.
(5)  Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja bude tento osobitný program prispievať k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci tohto osobitného programu prispejú najmenej 35 % k celkovému finančnému krytiu osobitného programu na ciele v oblasti klímy, prípadne na záväzky. Príslušné akcie sa identifikujú počas prípravy a vykonávania osobitného programu, monitorujú sa, podá sa o nich správa a opätovne sa posúdia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Akcie osobitného programu by mali byť primerane použité na riešenie zlyhaní trhu alebo prípady suboptimálych investícií bez zdvojovania činností alebo vytlačenia súkromných investícií a mali byť mať jasnú európsku pridanú hodnotu.
(6)  Akcie osobitného programu by mali byť použité na posilnenie, rozšírenie a zväčšenie excelentnosti vedeckej a technologickej základne Únie, na riešenie hlavných globálnych výziev, na zvýšenie vedúceho postavenia Únie v oblasti priemyslu, zlepšenie kvality života v Únii, ako aj na podporu investícií, riešenie zlyhaní trhu alebo prípady suboptimálnych investícií, pri ktorých sa využívajú dodatočné finančné prostriedky namiesto toho, aby sa zabraňovalo vytlačeniu súkromných investícií.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Rodová rovnosť je pre EÚ politickou prioritou a kľúčovou spoločenskou zmenou (cieľ OSN v oblasti udržateľného rozvoja 5). Navyše, cieľ rodovej rovnosti v spoločnosti je dôležitým motorom sociálnej a priemyselnej premeny požadovanej v iných cieľoch udržateľného rozvoja. Aspekty rodovej rovnosti by sa preto mali primerane začleniť do celého programu a mal by sa takisto vyžadovať osobitný rodový výskum na podporu realizácie a navrhovania lepších politík EÚ v oblasti rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Osobitný program by sa mal vykonávať transparentným, participatívnym a strategickým spôsobom, pričom by sa usilovalo o zapojenie zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti. Zastupovanie zainteresovaných strán a účasť občianskej spoločnosti by mali byť vyvážené a predstavovať rôzne prostredia.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Vzhľadom na významný prínos, ktorý by sa mal v oblasti výskumu a inovácií dosiahnuť pri riešení výziev v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva, a pri využívaní zodpovedajúcich príležitostí na výskum a inovácie v úzkej súčinnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou, sa na príslušné akcie v rámci osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 poskytne podpora pre klaster „Potravinové a prírodné zdroje“ vo výške 10 miliárd EUR.
(7)  Vzhľadom na významný prínos, ktorý by sa mal v oblasti výskumu a inovácie dosiahnuť pri riešení výziev v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva a mal by ich učiniť udržateľnejšími, a pri využívaní zodpovedajúcich príležitostí na výskum a inováciu v úzkej súčinnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou, sa na príslušné akcie v rámci osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 poskytne podpora pre osobitný klaster „Potravinové a prírodné zdroje a poľnohospodárstvo“.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Európsky kultúrny a kreatívny priemysel vytvára mosty medzi umením, kultúrou, podnikaním a technológiou. Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou európskej súdržnosti a podporuje prepojenie tradície a inovácie. Zachovanie kultúrneho dedičstva a rozvoj kreatívnych riešení, najmä v oblasti digitalizácie, bude prioritou programu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)  Dokončenie jednotného digitálneho trhu a rastúce príležitosti vyplývajúce z konvergencie digitálnych a fyzických technológií si vyžadujú zvýšenie investícií. Program Európsky horizont prispeje k tomuto úsiliu v porovnaní s rámcovým programom pre výskum a inovácie Horizont 20206 výrazným zvýšením výdavkov na hlavné digitálne výskumné a inovačné činnosti. Tým by sa malo zabezpečiť, aby Európa zostala v digitálnej oblasti na čele globálneho výskumu a inovácií.
(8)  Dokončenie jednotného digitálneho trhu a rastúce príležitosti vyplývajúce z konvergencie digitálnych a fyzických technológií si vyžadujú zvýšenie investícií. Program Horizont Európa prispeje k tomuto úsiliu osobitným klastrom s cieľom zabezpečiť, aby Európa zostala v digitálnej oblasti na čele globálneho výskumu a inovácie.
__________________
6 V oznámení Komisie „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“ sa uvádza suma 13 mld. EUR vynaložená na hlavné digitálne činnosti v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Vzhľadom na význam lepšieho sprostredkovania pridanej hodnoty a vplyvu opatrení EÚ širšiemu publiku by Komisia mala zvýšiť svoje úsilie o zviditeľnenie programu Horizont Európa. Podobne by príjemcovia mali zabezpečiť zviditeľnenie svojich dosiahnutých výsledkov v dôsledku financovania EÚ.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto rozhodnutí sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Pri grantoch sa zváži použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Článok 2
Článok 2
Článok 2
Operačné ciele
Operačné ciele
1.  Osobitný program prispieva k všeobecným a špecifickým cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia nariadenie o RP/PÚ.
1.  Osobitný program prispieva k všeobecným a špecifickým cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia nariadenie o RP/PÚ.
2.  Osobitný program má tieto operačné ciele:
2.  Osobitný program má tieto operačné ciele:
a)  posilňovať a šíriť excelentnosť;
a)  posilňovať a rozširovať európsku vedeckú a technologickú základňu a posilňovať a šíriť excelentnosť;
b)  zlepšovať spoluprácu medzi sektormi a disciplínami;
b)  zlepšovať spoluprácu medzi sektormi a disciplínami;
c)  spájať a rozvíjať výskumné infraštruktúry v rámci európskeho výskumného priestoru;
c)  spájať a rozvíjať výskumné infraštruktúry a uľahčovať k nim široký prístup, a to aj virtuálne, v rámci európskeho výskumného priestoru;
d)  posilňovať medzinárodnú spoluprácu;
d)  posilňovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky s cieľom podporiť excelentnosť Únie;
e)  snažiť sa o to, aby Európsky výskumný priestor výskumných pracovníkov a inovátorov priťahoval a potom aj vzdelával a udržal, a to aj prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov;
e)  snažiť sa o pritiahnutie, vzdelávanie a udržanie výskumných pracovníkov a inovátorov z EÚ a medzinárodných výskumných pracovníkov a inovátorov, a to aj prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov s cieľom vytvoriť Európsky výskumný priestor ako najexcelentnejší a najkonkurencieschopnejší na svete;
f)  podporovať otvorenú vedu a zabezpečovať, aby bola pre verejnosť viditeľná, a otvorený prístup k výsledkom;
f)  podporovať otvorenú vedu a otvorený prístup k výsledkom;
g)  aktívne šíriť a využívať výsledky najmä pri tvorbe politiky;
g)  aktívne šíriť a využívať výsledky najmä pri tvorbe politiky;
h)  podporovať vykonávanie priorít politiky Únie;
h)  podporovať vykonávanie cieľov a priorít politiky Únie;;
i)  posilňovať prepojenie medzi výskumom a inováciami a inými politikami vrátane cieľov udržateľného rozvoja;
i)  posilňovať prepojenie medzi výskumom, inováciou, vzdelávaním a inými politikami vrátane cieľov udržateľného rozvoja a Parížskej dohody;
j)  prostredníctvom výskumných a inovačných misií zabezpečovať plnenie ambicióznych cieľov v stanovenom časovom rámci,
j)  prostredníctvom výskumných a inovačných misií zabezpečovať plnenie ambicióznych cieľov v stanovenom časovom rámci,
k)  zapájať občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a spoločného vytvárania;
k)  zapájať príslušné zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácie vrátane občanov, akademickej obce, výskumných organizácií a priemyslu do procesov spoločného navrhovania a spoločného vytvárania;
l)  zlepšovať komunikáciu v oblasti vedy;
l)  zlepšovať komunikáciu v oblasti vedy;
m)  urýchľovať priemyselnú transformáciu;
m)  podporovať priemyselnú transformáciu EÚ s cieľom uvoľniť potenciál európskych strategických sektorov, akými sú kľúčové podporné technológie;
n)  zlepšovať zručnosti pre inovácie;
n)  zlepšovať zručnosti prostredníctvom odbornej prípravy a podporovania kreatívnosti v oblasti výskumu a inovácie;
o)  stimulovať zakladanie a rozširovanie inovačných spoločností, najmä malých a stredných podnikov;
o)  stimulovať zakladanie a rozširovanie inovačných spoločností, najmä startupov a malých a stredných podnikov;
p)  zlepšovať prístup k rizikovému financovaniu, najmä tam, kde trh neposkytuje životaschopné financovanie.
p)  zlepšovať prístup k rizikovému financovaniu, a to aj prostredníctvom synergií s programom InvestEU, najmä tam, kde trh neposkytuje životaschopné financovanie;
pa)  posilňovať rodové hľadisko a začleňovať rodový rozmer do výskumu a inovácie;
pb)  maximalizovať vedecký, technologický, spoločenský a hospodársky vplyv.
3.  V rámci cieľov uvedených v odseku 2 sa môžu zohľadňovať nové a nepredvídané potreby, ktoré vzniknú v priebehu obdobia vykonávania osobitného programu. Ak je to náležite odôvodnené, môže to zahŕňať reakcie na vznikajúce príležitosti, krízy a hrozby, ako aj na potreby súvisiace s vývojom nových politík Únie.
3.  V rámci cieľov uvedených v odseku 2 sa môžu zohľadňovať nové a nepredvídané potreby, ktoré vzniknú v priebehu obdobia vykonávania osobitného programu. Ak je to náležite odôvodnené, môže to zahŕňať reakcie na vznikajúce príležitosti, krízy a hrozby, ako aj na potreby súvisiace s vývojom nových politík Únie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 3
Článok 3
Článok 3
Štruktúra
Štruktúra
1.  V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... nariadenie o RP/PÚ osobitný program pozostáva z týchto častí:
1.  V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... nariadenie o RP/PÚ osobitný program pozostáva z týchto častí:
1.  Pilier I „Otvorená veda“ s týmito zložkami:
1.  Pilier I „Excelentná a otvorená veda“ s týmito zložkami:
a)  Európska rada pre výskum (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 1;
a)  Európska rada pre výskum (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 1;
b)  akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
b)  akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
c)  výskumné infraštruktúry, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 3;
c)  výskumné infraštruktúry, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 3;
2.  Pilier II „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“ s týmito zložkami:
2.  Pilier II „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ vrátane jedného príjemcu, nástroja na podporu MSP založeného na grantoch, ako je to opísané v článku 43a nariadenia a v prílohe I k osobitnému programu:
a)  klaster „Zdravie“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 1;
a)  klaster „Zdravie“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 1;
b)  klaster „Inkluzívna a bezpečná spoločnosť“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
b)  klaster „Inkluzívna a kreatívna spoločnosť“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
ba)  klaster „Bezpečná spoločnosť“;
c)  klaster „Digitalizácia a priemysel“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 3;
c)  klaster „Digitalizácia, priemysel a vesmír“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 3;
d)  klaster „Klíma, energetika a mobilita“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 4;
d)  klaster „Klíma, energetika a mobilita“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 4;
e)  klaster „Potravinové a prírodné zdroje“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 5;
e)  klaster „Potravinové a prírodné zdroje a poľnohospodárstvo“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 5;
f)  nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra (JRC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 6;
f)  nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra (JRC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 6;
3.  Pilier III „Otvorené inovácie“ s týmito zložkami:
3.  Pilier III „Inovatívna Európa“ s týmito zložkami:
a)  Európska rada pre inováciu (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 1;
a)  Európska rada pre inováciu (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 1; vrátane európskych inovačných ekosystémov, ako sa opisuje v prílohe I pilieri III oddiele 2;
b)  európske inovačné ekosystémy, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 2;
vypúšťa sa
c)   Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 3;
b)   Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 3;
4.  Časť „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ s týmito zložkami:
4.  Časť „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ s týmito zložkami:
a)  zdieľanie excelentnosti, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 1;
a)  šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 1;
b)  reforma a posilňovanie európskeho systému výskumu a inovácií, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 2.
b)  reforma a posilňovanie európskeho systému výskumu a inovácií, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 2.
2.  Činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci častí uvedených v odseku 1, sú stanovené v prílohe I.
2.  Činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci častí uvedených v odseku 1, sú stanovené v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 4
Článok 4
Článok 4
Rozpočet
Rozpočet
1.  V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia... nariadenie o RP/PÚ sa finančné krytie na vykonávanie osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 stanovuje na 94 100 000 000 EUR v bežných cenách.
1.  V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia... nariadenie o RP/PÚ sa finančné krytie na vykonávanie osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 stanovuje na 120 000 000 000 v cenách roku 2018.
2.  Suma uvedená v odseku 1 tohto článku sa rozdelí medzi časti uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia nariadenie o RP/PÚ. Uplatňujú sa ustanovenia článku 9 ods. 3 až 8 nariadenia ... nariadenie o RP/PÚ.
2.  Suma uvedená v odseku 1 tohto článku sa rozdelí medzi časti uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia nariadenie o RP/PÚ. Uplatňujú sa ustanovenia článku 9 ods. 3 až 8 nariadenia ... nariadenie o RP/PÚ.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Článok 5
Článok 5
Článok 5
Misie
Misie
1.  V prípade každej misie sa môže zriadiť rada pre misie. Pozostáva z približne 15 osôb na vysokej úrovni vrátane príslušných zástupcov koncových používateľov. Rada poskytuje poradenstvo v prípade:
1.  V prípade každej misie sa zriadi rada pre misie pre spoločné navrhovanie a riadenie implementácie. Pozostáva z 15 až 20 nezávislých osôb na vysokej úrovni vrátane zástupcov z oblasti výskumu a inovácie z rôznych sektorov a disciplín, akademickej obce, výskumných a technologických organizácií, priemyslu všetkých veľkostí, vnútroštátnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti. Členov rady pre misiu vymenuje Komisia na základe nezávislého a transparentného postupu vrátane otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu. Rada poskytuje poradenstvo týkajúce sa:
a)  obsahu pracovných programov a ich revízii, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov misie, na návrhu ktorého sa v prípade potreby môžu podieľať zainteresované strany a verejnosť;
a)  obsahu príslušných pracovných programov a ich revízii, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov misie;
b)  nápravné opatrenia alebo prípadne vypovedanie na základe hodnotení vykonávania misie
b)  nápravné opatrenia alebo prípadne vypovedanie na základe hodnotení vykonávania misie
c)  výberu odborných hodnotiteľov, inštruktáže odborných hodnotiteľov a hodnotiacich kritérií a ich váženia;
c)  výberu odborných hodnotiteľov, predchádzania konfliktom záujmov odborných hodnotiteľov, inštruktáže odborných hodnotiteľov a hodnotiacich kritérií a ich váženia, ako aj štandardných kritérií, konkrétne „excelentnosti; dosahu; kvality a efektívnosti implementácie“;
d)  rámcových podmienok, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele misie;
d)  rámcových podmienok, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele misie v súlade s prioritami Únie;
e)  komunikácie.
e)  komunikácie.
ea)  jasných a merateľných cieľov a možných výsledkov misie;
eb)  hodnotenia sociálneho vplyvu a obchodného potenciálu misie;
2.  Osobitné ustanovenia s cieľom umožniť účinný a flexibilný portfóliový prístup možno stanoviť v pracovnom programe uvedenom v článku 11.
2.  Osobitné ustanovenia s cieľom umožniť účinný a flexibilný portfóliový prístup sa stanovia v pracovnom programe uvedenom v článku 11.
2a.  Obsahy misií, podrobnosti o ich vykonávaní vrátane rozsahu, ukazovateľov, merateľných cieľov a míľnikov, odhadovaného rozpočtu a synergií s ostatnými finančnými prostriedkami Únie a vzťahov s európskymi partnerstvami sa stanovia v strategických plánoch výskumu a vývoja, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
2b.  Misie sa vykonávajú prostredníctvom otvorených výziev v rámci pracovných programov príslušných klastrov na predloženie návrhov projektov, ktoré prispievajú k misii a ktoré sa nachádzajú v jednej alebo viacerých oblastiach intervencie klastrov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 6
Článok 6
Článok 6
Európska rada pre výskum
Európska rada pre výskum
1.  Komisia zriadi Európsku radu pre výskum (ďalej len „ERC“) určenú na vykonávanie akcií v rámci piliera I „Otvorená veda“, ktoré sa týkajú ERC. ERC je nástupníckou organizáciou ERC, ktorá bola zriadená rozhodnutím C(2013) 18957.
1.  Komisia zriadi Európsku radu pre výskum (ďalej len „ERC“) určenú na vykonávanie akcií v rámci piliera I „Excelentná a otvorená veda“, ktoré sa týkajú ERC. ERC je nástupníckou organizáciou ERC, ktorá bola zriadená rozhodnutím C(2013) 18957.
2.  ERC sa skladá z nezávislej vedeckej rady ustanovenej v článku 7 a zo špecializovanej implementačnej štruktúry stanovenej v článku 8.
2.  ERC sa skladá z nezávislej vedeckej rady ustanovenej v článku 7 a zo špecializovanej implementačnej štruktúry stanovenej v článku 8.
3.  ERC má predsedu, ktorý sa vyberá spomedzi skúsených a medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov.
3.  ERC má predsedu, ktorý sa vyberá spomedzi skúsených a medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov.
Predsedu vymenúva Komisia na základe transparentného výberového konania, ktorého sa zúčastňuje na tento účel určená nezávislá výberová komisia, na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré je možné raz obnoviť. Proces výberového konania a výber kandidáta schvaľuje vedecká rada.
Predsedu vymenúva Komisia na základe transparentného výberového konania, ktorého sa zúčastňuje na tento účel určená nezávislá výberová komisia, na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré je možné raz obnoviť. Proces výberového konania a výber kandidáta schvaľuje vedecká rada.
Predseda predsedá vedeckej rade, zabezpečuje jej vedúce postavenie a udržiavanie vzťahov so špecializovanou implementačnou štruktúrou a zastupuje ju v oblasti vedy.
Predseda predsedá vedeckej rade, zabezpečuje jej vedúce postavenie a udržiavanie vzťahov so špecializovanou implementačnou štruktúrou a zastupuje ju v oblasti vedy.
4.  ERC pôsobí v súlade so zásadami vedeckej excelentnosti, nezávislosti, účinnosti, efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Zabezpečuje kontinuitu s opatreniami ERC vykonávanými na základe rozhodnutia .../ES.
4.  ERC pôsobí v súlade so zásadami vedeckej excelentnosti, nezávislosti, účinnosti, efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Zabezpečuje kontinuitu s opatreniami ERC vykonávanými na základe rozhodnutia .../ES.
5.  ERC svojou činnosťou podporuje výskum vo všetkých oblastiach uskutočňovaný samostatnými a nadnárodnými tímami, ktoré si navzájom konkurujú na európskej úrovni.
5.  ERC svojou činnosťou podporuje výskum vo všetkých oblastiach uskutočňovaný samostatnými a nadnárodnými tímami, ktoré si navzájom konkurujú na európskej úrovni. Podpora inovácie, t. j. prostredníctvom systému overenia koncepcie, by mala pokračovať s cieľom podporiť rýchlejší prenos nových objavov do komerčných alebo sociálne hodnotných produktov, procesov a služieb. Aby sa k tomu mohlo prispieť, excelentní žiadatelia o ERC, ktorí prekročili prah, ale nemôžu byť financovaní z dôvodu nedostatku zdrojov, sú oprávnení na overenie koncepcie.
5a.  Známka excelentnosti sa udelí príjemcovi overenia koncepcie ERC, ak je návrh oprávnený, prekročil uplatniteľné prahové hodnoty a nemohol byť financovaný.
6.  Komisia koná ako garant nezávislosti a integrity ERC a zabezpečuje náležité vykonávanie jej zverených úloh.
6.  Komisia koná ako garant nezávislosti a integrity ERC a zabezpečuje náležité vykonávanie jej zverených úloh.
Komisia zabezpečuje, aby vykonávanie akcií ERC bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 4 tohto článku, ako aj s celkovou stratégiou ERC uvedenou v článku 7 ods. 2 písm. a), ktorú vypracovala vedecká rada.
Komisia zabezpečuje, aby vykonávanie akcií ERC bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 4 tohto článku, ako aj s celkovou stratégiou ERC uvedenou v článku 7 ods. 2 písm. a), ktorú vypracovala vedecká rada.
__________________
__________________
7 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 23.
7 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 23.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 7
Článok 7
Článok 7
Vedecká rada ERC
Vedecká rada ERC
1.  Vedecká rada sa skladá z vedcov, technikov a akademických pracovníkov s tou najlepšou reputáciou a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, tak žien, ako aj mužov z rôznych vekových kategórií, pričom sa zabezpečuje rozmanitosť výskumných oblastí a členovia konajú samostatne a nezávisle od vedľajších záujmov.
1.  Vedecká rada sa skladá z vedcov, technikov a akademických pracovníkov s tou najlepšou reputáciou a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, tak žien, ako aj mužov z rôznych vekových kategórií, pričom sa zabezpečuje rozmanitosť výskumných oblastí a členovia konajú samostatne a nezávisle od vedľajších záujmov.
Členov vedeckej rady vymenúva Komisia na základe nezávislého a transparentného postupu na ich určenie, na ktorom sa dohodne vedecká rada a ktorý zahŕňa konzultáciu s vedeckou obcou a predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade.
Členov vedeckej rady vymenúva Komisia na základe nezávislého a transparentného postupu na ich určenie, na ktorom sa dohodne vedecká rada a ktorý zahŕňa konzultáciu s vedeckou obcou a predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade.
Funkčné obdobie je obmedzené na štyri roky, možno ho jedenkrát obnoviť na základe rotačného systému, ktorý je zárukou kontinuity práce vedeckej rady.
Funkčné obdobie je obmedzené na štyri roky, možno ho jedenkrát obnoviť na základe rotačného systému, ktorý je zárukou kontinuity práce vedeckej rady.
2.  Vedecká rada vypracúva:
2.  Vedecká rada vypracúva:
a)  celkovú stratégiu ERC;
a)  celkovú stratégiu ERC;
b)  pracovný program na vykonávanie činností ERC;
b)  pracovný program na vykonávanie činností ERC;
c)  metódy a postupy partnerského preskúmania a hodnotenia návrhov, na základe ktorých sa určujú návrhy, ktoré sa majú financovať;
c)  metódy a postupy partnerského preskúmania a hodnotenia návrhov, na základe ktorých sa určujú návrhy, ktoré sa majú financovať;
d)  stanovisko ku všetkým otázkam, ktoré môžu z vedeckého hľadiska zlepšiť výsledky a vplyv ERC, ako aj kvalitu vykonávaného výskumu;
d)  stanovisko ku všetkým otázkam, ktoré môžu z vedeckého hľadiska zlepšiť výsledky a vplyv ERC, ako aj kvalitu vykonávaného výskumu;
e)  kódex správania, v ktorom sa okrem iného upraví otázka zabránenia konfliktu záujmov.
Komisia sa odchýli od pozícií vedeckej rady stanovených v súlade s písmenami a), c), d) a e) prvého pododseku iba vtedy, keď sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia tohto rozhodnutia. V takom prípade Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie kontinuity vykonávania osobitného programu a plnenia jeho cieľov, pričom stanoví body odchýlenia sa od pozícií vedeckej rady a náležite ich odôvodní.
Komisia vypracuje kódex správania zameraný okrem iného na predchádzanie konfliktu záujmov a odchýli sa od pozícií vedeckej rady stanovených v súlade s písmenami a), c) a d) prvého pododseku iba vtedy, keď sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia tohto rozhodnutia. V takom prípade Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie kontinuity vykonávania osobitného programu a plnenia jeho cieľov, pričom stanoví body odchýlenia sa od pozícií vedeckej rady a náležite ich odôvodní.
3.  Vedecká rada koná v súlade s mandátom uvedeným v pilieri I prílohy I oddiele 1.
3.  Vedecká rada koná v súlade s mandátom uvedeným v pilieri I prílohy I oddiele 1.
4.  Vedecká rada koná výlučne v záujme dosiahnutia cieľov ERC podľa zásad stanovených v článku 6. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne a čo najtransparentnejšie.
4.  Vedecká rada koná výlučne v záujme dosiahnutia cieľov ERC podľa zásad stanovených v článku 6. Koná úplne nezávisle, bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne a čo najtransparentnejšie a najotvorenejšie a maximalizuje príspevok ERC k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácie a najmä cieľov programu Horizont Európa.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 9
Článok 9
Článok 9
Európska rada pre inováciu
Európska rada pre inováciu
1.  Komisia zriadi Európsku radu pre inováciu (ďalej len „EIC“) určenú na vykonávanie akcií v rámci piliera III „Otvorené inovácie“, ktoré sa týkajú EIC. EIC funguje podľa týchto zásad: dôraz na prelomové a prevratné inovácie, samostatnosť, schopnosť riskovať, efektívnosť, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť.
1.  Komisia zriadi Európsku radu pre inováciu (ďalej len „EIC“) v súlade s článkom 7a nariadenia.
1a.  Rada EIC sa zabuduje do dvoch nástrojov – Prieskumník a Akcelerátor, ako je opísané v prílohe I k tomuto rozhodnutiu. Nástroje EIC sa priebežne vyhodnocujú, aby sa systematicky podporovali inováciu.
1b.  Ak je to vhodné, ciele a akcie EIC sú prepojené s ostatnými časťami programu, ako aj s inými vnútroštátnymi fondmi a fondmi Únie, najmä s EIT a Fondom InvestEU.
2.  V rámci EIC sa vytvorí Rada na vysokej úrovni (ďalej len „rada EIC“) stanovená v článku 10.
2.  V rámci EIC sa vytvorí Rada na vysokej úrovni (ďalej len „rada EIC“) stanovená v článku 10.
3.  Komisia zabezpečí, aby vykonávanie činností EIC:
3.  Komisia zabezpečí, aby vykonávanie činností EIC:
a)  bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 1 tohto článku pri náležitom zohľadnení stanoviska rady EIC k celkovej stratégii pre EIC, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 písm. a) a
a)  bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 1 tohto článku pri náležitom zohľadnení stanoviska rady EIC k celkovej stratégii pre EIC, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 písm. a) a
b)  neviedlo k narušeniu hospodárskej súťaže v rozpore so spoločným záujmom.
b)  neviedlo k narušeniu hospodárskej súťaže v rozpore so spoločným záujmom.
4.  Na účely riadenia kombinovaného financovania EIC Komisia využíva nepriame riadenie, alebo, ak to nie je možné, môže zriadiť účelovo vytvorený subjekt. Komisia sa bude snažiť zabezpečiť účasť ďalších verejných a súkromných investorov. Ak to nie je možné pri počiatočnom vytvorení, účelovo vytvorený subjekt bude mať takú štruktúru, aby dokázal pritiahnuť ďalších verejných alebo súkromných investorov s cieľom zvýšiť pákový efekt príspevku Únie.
4.  Na účely riadenia kombinovaného financovania EIC Komisia využíva nepriame riadenie, alebo, ak to nie je možné, môže zriadiť účelovo vytvorený subjekt. Komisia sa bude snažiť zabezpečiť účasť ďalších verejných a súkromných investorov. Ak to nie je možné pri počiatočnom vytvorení, účelovo vytvorený subjekt bude mať takú štruktúru, aby dokázal pritiahnuť ďalších verejných alebo súkromných investorov s cieľom zvýšiť pákový efekt príspevku Únie.
4a.  Komisia zabezpečí spoluprácu medzi EIC a EIT, najmä prostredníctvom svojich ZIS.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 10
Článok 10
Článok 10
Rada EIC
Rada EIC
1.  rada EIC poskytuje Komisii poradenstvo, pokiaľ ide o:
1.  rada EIC poskytuje Komisii poradenstvo, pokiaľ ide o:
a)  celkovú stratégiu pre zložku EIC „Otvorené inovácie“ v rámci piliera III;
a)  celkovú stratégiu pre zložku EIC „Inovačná Európa“ v rámci piliera III;
b)  pracovný program na vykonávanie činností EIC;
b)  pracovný program na vykonávanie činností EIC;
c)  kritériá na posúdenie inovatívnosti a rizikového profilu návrhov a primeranú rovnováhu medzi grantmi, vlastným kapitálom a inými formami financovania v prípade nástroja EIC Akcelerátor;
c)  kritériá na posúdenie inovatívnosti a rizikového profilu návrhov a primeranú rovnováhu medzi grantmi, vlastným kapitálom a inými formami financovania v prípade nástroja EIC Akcelerátor;
d)  identifikáciu strategického portfólia projektov;
d)  identifikáciu strategického portfólia projektov;
e)  profil programových manažérov.
e)  profil programových manažérov.
ea)  systematický a priebežný proces hodnotenia činností EIC;
2.  Rada EIC môže na požiadanie adresovať odporúčania Komisii v prípade:
2.  Rada EIC môže na požiadanie a kedykoľvek to je vhodné, v koordinácii so správnou radou EIT, adresovať odporúčania Komisii v prípade:
a)  akejkoľvek záležitosti, ktorá z hľadiska inovácií môže posilniť a podporovať inovačné ekosystémy v celej Európe, dosiahnutie a vplyv cieľov zložky EIC a schopnosti inovačných firiem zavádzať svoje riešenia;
a)  akejkoľvek záležitosti, ktorá z hľadiska inovácie môže posilniť a podporovať inovačné ekosystémy v celej Európe, dosiahnutie a vplyv cieľov zložky EIC a schopnosti inovačných firiem zavádzať svoje riešenia;
b)  identifikácie, v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie, možných regulačných prekážok, ktorým čelia podnikatelia, najmä tí, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci zložky EIC,
b)  identifikácie, v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie a EIT, možných regulačných prekážok, ktorým čelia podnikatelia, najmä tí, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci zložky EIC,
c)  nových technologických trendov z portfólia EIC s cieľom poskytnúť informácie pre programovanie v iných častiach osobitného programu;
c)  nových technologických trendov z portfólia EIC s cieľom poskytnúť informácie pre programovanie v iných častiach osobitného programu;
d)  identifikácie konkrétnych problémov, v prípade ktorých je potrebné poradenstvo EIC.
d)  identifikácie konkrétnych problémov, v prípade ktorých je potrebné poradenstvo EIC.
Rada EIC koná v záujme dosiahnutia cieľov zložky EIC. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne a transparentne.
Rada EIC koná v záujme dosiahnutia cieľov EIC pri zohľadnení priemyselnej stratégie EÚ, jej konkurencieschopnosti a globálnych výziev. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne, transparentne a otvorene, pričom predchádza narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.
Rada EIC koná v súlade so svojím mandátom uvedeným v prílohe I, v pilieri III, oddiele 1.
Rada EIC koná v súlade so svojím mandátom uvedeným v prílohe I, v pilieri III, oddiele 1.
3.  Rada EIC sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych častí európskeho inovačného ekosystému vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia spoločností, investorov a výskumných pracovníkov. Prispieva k propagačným činnostiam, pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC.
3.  Rada EIC sa skladá z 15 až 20 nezávislých osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych častí európskeho výskumného a inovačného ekosystému vrátane podnikateľov z podnikov všetkých veľkostí, ekonómov, investorov, výskumných pracovníkov a akademických expertov v oblasti inovačnej politiky. Prispieva k propagačným činnostiam, pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC.
Členov rady EIC vymenúva Komisia na základe verejnej výzvy na navrhnutie kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, prípadne obidvoch podľa toho, čo uzná za vhodnejšie, pričom zohľadní potrebu vyváženosti odborných znalostí, pohlavia, veku a geografického rozdelenia.
Členov rady EIC vymenúva Komisia na základe verejnej výzvy na navrhnutie kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, prípadne obidvoch podľa toho, čo uzná za vhodnejšie, pričom zohľadní potrebu vyváženosti odborných znalostí, pohlavia, veku a geografického rozdelenia.
Funkčné obdobie členov rady je obmedzené na dva roky, môže sa dvakrát predĺžiť, pričom sa využíva rotačný systém menovania (členovia sú menovaní každé dva roky).
Funkčné obdobie členov rady je obmedzené na tri roky, môže sa jedenkrát predĺžiť, pričom sa využíva rotačný systém menovania (polovica členov sa mení každé dva roky).
4.  Rada EIC má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený verejný činiteľ, ktorý je prepojený s oblasťou inovácií.
4.  Rada EIC má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený činiteľ s preukázanou odbornosťou v oblasti výskumu a inovácie.
Vymenúva sa na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.
Vymenúva sa na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.
Predseda predsedá rade EIC, pripravuje jej zasadnutia, prideľuje úlohy členom a môže zriaďovať špecializované podskupiny, slúžiace najmä na identifikáciu trendov v oblasti vznikajúcich technológií z portfólia EIC. Propaguje EIC, pôsobí ako kontaktný partner pre rokovania s Komisiou a zastupuje EIC vo svete inovácií. Komisia môže predsedovi pri plnení jeho povinností zabezpečiť administratívnu podporu.
Predseda predsedá rade EIC, pripravuje jej zasadnutia, prideľuje úlohy členom a môže zriaďovať špecializované podskupiny, slúžiace najmä na identifikáciu trendov v oblasti vznikajúcich technológií z portfólia EIC. Propaguje EIC, jej úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti výskumu a inovácie, pôsobí ako kontaktný partner pre rokovania s Komisiou a zastupuje EIC vo svete výskumu a inovácie. Komisia zabezpečí predsedovi pri plnení jeho povinností administratívnu podporu.
5.  Komisia vypracuje kódex správania, v ktorom sa okrem iného upraví otázka zabránenia konfliktu záujmov. Od členov rady EIC sa očakáva prijatie kódexu správania pri preberaní úradu.
5.  Komisia vypracuje kódex správania, v ktorom sa okrem iného upraví otázka zabránenia konfliktu záujmov. Členovia rady EIC musia prijať kódex správania pri preberaní úradu.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 11
Článok 11
Článok 11
Pracovné programy
Strategické plánovanie a pracovné programy
-1.  Implementácia osobitného programu je založená na osobitných plánoch pre výskum a vývoj definovaných každé dva roky prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6 nariadenia a po transparentnom, inkluzívnom a strategickom viacročnom plánovacom procese výskumných a inovačných činností, najmä v prípade piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“. Povinné konzultácie viacerých zainteresovaných strán s vnútroštátnymi orgánmi, Európskym parlamentom a zástupcami zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti o prioritách a vhodných typoch akcií a formách ich vykonávania vrátane misií a európskych partnerstiev zabezpečia potrebné interdisciplinárne a medziodvetvové perspektívy a zosúladenie s inými príslušnými existujúcimi iniciatívami na úrovni Únie, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. To prispeje k využitiu ďalšieho súkromného a verejného financovania, a tým k posilneniu EVP, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tie sa pripravujú podľa postupu strategického plánovania, ktorý je opísaný v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
1.  V nadväznosti na strategický plán výskumu a inovácie sa program implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyhradená na operácie kombinovaného financovania.
V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyhradená na operácie kombinovaného financovania.
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme samostatné pracovné programy na vykonávanie akcií v rámci týchto zložiek, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia:
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme samostatné pracovné programy na vykonávanie akcií v rámci týchto zložiek, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia:
a)  ERC, kde pracovný program stanovuje vedecká rada podľa článku 7 ods. 2 písm. b), v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 3. Komisia sa od pracovného programu stanoveného vedeckou radou odkloní iba vtedy, keď program podľa jej názoru nie je v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia. Komisia v takom prípade prijme pracovný program prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4. Toto opatrenie Komisia náležite zdôvodní.
a)  ERC, kde pracovný program stanovuje vedecká rada podľa článku 7 ods. 2 písm. b), v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 3. Komisia sa od pracovného programu stanoveného vedeckou radou odkloní iba vtedy, keď program podľa jej názoru nie je v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia. Komisia v takom prípade prijme pracovný program prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4. Toto opatrenie Komisia náležite zdôvodní.
b)  všetky klastre v rámci piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“, MSCA, výskumné infraštruktúry, podpora inovačných ekosystémov, zdieľanie excelentnosti a reforma a zdokonalenie európskeho systému výskumu a inovácií v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
b)  všetky klastre v rámci piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“, MSCA, výskumné infraštruktúry, podpora európskych inovačných ekosystémov, šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, reforma a zdokonalenie európskeho systému výskumu a inovácie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
c)  EIC, kde sa pracovný program vypracuje na základe odporúčania rady EIC podľa článku 10 ods. 1 písm. b), v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
c)  EIC, kde sa pracovný program vypracuje na základe odporúčania rady EIC podľa článku 10 ods. 1 písm. b), v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
d)  JRC, keď sa v prípade viacročného pracovného programu zohľadní stanovisko správnej rady JRC, ako je uvedené v rozhodnutí 96/282/Euratom.
d)  JRC, keď sa v prípade viacročného pracovného programu zohľadní stanovisko správnej rady JRC, ako je uvedené v rozhodnutí 96/282/Euratom.
3.  Okrem požiadaviek v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách pracovné programy uvedené v odseku 2 tohto článku podľa potreby obsahujú:
3.  Okrem požiadaviek v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách pracovné programy uvedené v odseku 2 tohto článku podľa potreby obsahujú:
a)  údaj o sume pridelenej na jednotlivé akcie a misie a orientačný harmonogram vykonávania;
a)  údaj o sume a podiele rozpočtu vo vzťahu k programu pridelených na jednotlivé akcie, misie a európske partnerstvá a orientačný harmonogram vykonávania;
b)  v prípade grantov sa v nich uvádzajú priority, kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk a relatívna váha rôznych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ako aj maximálna miera financovania celkových oprávnených nákladov;
b)  v prípade grantov sa v nich uvádzajú priority, kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk a relatívna váha rôznych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ako aj maximálna miera financovania celkových oprávnených nákladov;
c)  sumu pridelenú na kombinované financovanie v súlade s článkami 41 až 43 nariadenia... nariadenie o RP/PÚ:
c)  sumu pridelenú na kombinované financovanie v súlade s článkami 41 až 43 nariadenia... nariadenie o RP/PÚ;
d)  akékoľvek ďalšie povinnosti pre prijímateľov v súlade s článkami 35 a 37 nariadenia o RP/PÚ.
d)  akékoľvek ďalšie povinnosti pre prijímateľov v súlade s článkami 35 a 37 nariadenia o RP/PÚ.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Riadiaca rada pre zdravie
1.   Komisia zriadi riadiacu radu pre zdravie na vykonávanie akcií v rámci piliera II „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“, ktoré sa týkajú klastra „Zdravie“.
2.   Riadiaci výbor pre zdravie sa skladá z 15 až 20 jednotlivcov na vysokej úrovni venujúcich sa rôznym disciplínam a činnostiam v oblasti výskumu, inovácie, verejného zdravia a blahobytu.
3.   Riadiaca rada pre zdravie sa zameriava na tieto zásady: spolupráca a synergie medzi EÚ a národnými programami v oblasti zdravia, ako aj medzi klastrom Zdravie a inými časťami programu Horizont Európa vrátane misií a partnerstiev. Rada podporuje zapojenie pacientov a spoločnosti a poskytuje vedecké poradenstvo a odporúčania. Tieto akcie by mali podporovať výskum zdravia zameraný na hodnotu a lepšie zdravotnícke riešenia a mal by znížiť nerovnosti v oblasti zdravia.
4.   Riadiaca rada pre zdravie prispieva k:
a)   stratégii pre klaster „Zdravie“;
b)   návrhu riadenia koordinácie a spolupráce medzi programami v oblasti zdravia, súvisiacimi piliermi, ako sú EIC, ERC, ako aj v rámci strategických partnerstiev a štrukturálnych fondov EÚ. Tento návrh zabezpečí väčšiu viditeľnosť a koordináciu existujúcich finančných mechanizmov pridelených na výskum v oblasti zdravia, zabezpečí riadenie koordinácie a spolupráce a rozvíja pracovné programy a misie týkajúce sa klastra „Zdravie“;
c)   metódam a postupom navrhovania, výberu a realizácie misií v oblasti zdravia;
d)   zabezpečeniu účasti občanov a ich zapojenia do rozhodovacieho procesu zdola nahor;
e)   podpore udržateľnosti stratégií a mechanizmov financovania, čo umožňuje dlhodobé projekty a ambiciózne misie;
f)   zabezpečovaniu plodných nadnárodných výskumných spoluprác, ktoré maximalizujú európsky potenciál, a smerovaniu výsledkov do systémov zdravotníctva;
g)   posilňovaniu využívania interdisciplinárneho výskumu medzi oblasťami rôznych chorôb, v ktorých existujú podobnosti, čím sa obmedzuje duplicita a izolovaný výskum;
h)   zvyšovaniu viditeľnosti programu Horizont Európa a jeho prínosu pre občanov EÚ, riešeniu otázok fragmentácie zodpovednosti za vedu a výskum v riadiacich orgánoch EÚ, zefektívňovaniu existujúcich mechanizmov financovania.
5.   Riadiaca rada pre zdravie poskytuje komplexnú výskumnú stratégiu a riadenie pri tvorbe pracovných programov a misií súvisiacich so zdravím a dopĺňa sa s osobitnou radou pre misiu.
6.   Riadiaca rada pre zdravie je nezávislou vedeckou skupinou zainteresovaných strán zloženou z aktérov biomedicínskeho výskumu a inovácie, iných relevantných odvetví výskumu a priemyslu a so silnou účasťou zástupcov pacientov a občanov.
7.   Členov riadiacej rady pre zdravie vymenúva Komisia na základe verejnej výzvy na navrhnutie kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu (prípadne na základe obidvoch podnetov), pričom zohľadní potrebu vyváženosti odborných znalostí, pohlavia, veku a geografického rozdelenia. Funkčné obdobie členov rady je obmedzené na dva roky, môže sa dvakrát predĺžiť, pričom sa využíva rotačný systém menovania (členovia sú menovaní každé dva roky).
8.   Riadiaca rada pre zdravie má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený verejný činiteľ, ktorý je prepojený s oblasťou výskumu v oblasti zdravia.
9.   Činnosti a výsledky rady sa preskúmajú a uvedú v priebežnom hodnotení programu, v ktorom sa určia opatrenia na predĺženie, prispôsobenie alebo zatvorenie skupiny v súlade s preskúmaním.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha I – Činnosti programu
ČINNOSTI PROGRAMU
ČINNOSTI PROGRAMU
Pri implementácii programu sa budú uplatňovať tieto zásady.
Pri implementácii programu sa budú uplatňovať tieto zásady.
Strategické plánovanie
Strategické plánovanie
Integrované plnenie cieľov Európskeho horizontu na úrovni programu sa zabezpečí cez viacročné strategické plánovanie. Pri takomto plánovaní sa bude klásť dôraz na celkový vplyv programu a súdržnosť medzi jeho rôznymi piliermi, ako aj na synergiu s ostatnými programami EÚ a podporu poskytovanú iným politikám EÚ a získavanú z takýchto politík.
Implementácia programu Horizont Európa je riadená inkluzívnym participatívnym a transparentným procesom strategického plánovania výskumných a inovačných činností financovaných programom. Proces strategického plánovania povedie k plneniu programových cieľov programu Horizont Európa stanovením priorít financovania. Bude sa pri ňom klásť dôraz na vplyv programu a súdržnosť medzi jeho rôznymi piliermi, ako aj na synergiu s ostatnými programami EÚ a podporu poskytovanú iným politikám EÚ.
Postup strategického plánovania a prijatie strategického plánu v oblasti výskumu a inovácie prostredníctvom delegovaného aktu zvýši zodpovednosť a pochopenie širšej verejnosti na účely programu a umožní spoluzákonodarcom, zainteresovaným stranám a členským štátom, aby boli plne informovaní o plánovaných iniciatívach. Proces strategického plánovania prispeje k rozvoju a vykonávaniu politiky pre príslušné oblasti, na ktoré sa vzťahuje, na úrovni Únie, pričom sa ním zabezpečí, že sa zohľadňujú hlavné európske politické ciele, ktoré sú podporované z programu Horizont Európa primeranými zdrojmi. Umožní zjednodušiť oblasť financovania, vyhnúť sa zdvojeniu a prekrývaniu možností financovania, pričom sa využije ďalšie súkromné a verejné financovanie a podporí sa rýchlejšie šírenie a využívanie výsledkov výskumu a inovácie.
Uplatňovaním systematického, interdisciplinárneho a medziodvetvového a prierezového politického prístupu k výskumu a inovácii sa zaistí prekonanie spoločenských a hospodárskych problémov, vytváranie poznatkov a podľa možnosti vznik nových konkurencieschopných a udržateľných podnikov a odvetví, sociálnej a technologickej inovácie, rozvoj hospodárskej súťaže, stimulácia súkromných investícií a zachovanie rovnakých podmienok na vnútornom trhu.
Strategické plánovanie podporí intenzívnu spoluprácu s občanmi a občianskou spoločnosťou vo všetkých fázach výskumu a inovácie, spoločnú tvorbu poznatkov, účinnú podporu rodovej rovnosti vrátane začlenenia rodového rozmeru do výskumno-inovačného obsahu, pričom zabezpečí a podporí dodržiavanie najvyšších noriem etiky a integrity.
Proces strategického plánovania podporí intenzívnu spoluprácu s občanmi a občianskou spoločnosťou v oblasti výskumu a inovácie, spoločnú tvorbu poznatkov, účinnú podporu rodovej rovnosti vrátane začlenenia rodového rozmeru do výskumu a inovácie, pričom zabezpečí a podporí dodržiavanie najvyšších noriem etiky a integrity.
Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a výmeny s členskými štátmi, podľa potreby s Európskym parlamentom, a s rôznymi zainteresovanými stranami o prioritách aj misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj vhodné druhy opatrení, najmä európske partnerstvá.
S cieľom reagovať na tieto ciele Komisia začne otvorenú fázu konzultácií s členskými štátmi, Európskym parlamentom a s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane vedeckej komunity, výskumných a technologických organizácií, priemyslu, organizácií občianskej spoločnosti atď. Konzultácia sa bude týkať strategických priorít programu vrátane misií v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a vhodných druhov nástrojov, najmä európskych partnerstiev. Výsledky konzultácií budú zverejnené na špeciálnej webovej stránke, ktorá by mala obsahovať aj podrobnosti o obsahu a procese definovania strategického plánovania.
Pokiaľ ide o európske partnerstvá, v strategickom pláne pre výskum a vývoj sa načrtne a zdôvodní ich vytvorenie, zlúčenie a postupné ukončenie. Malo by sa zvážiť pokračovanie pozitívne preskúmaných spoločných technologických iniciatív a zmluvných verejno-súkromných partnerstiev po roku 2020 z dôvodu ich pridanej hodnoty pri dosahovaní sociálneho a hospodárskeho vplyvu, ako aj prostredníctvom využitia súkromných investícií a ich príspevku k synergiám fondov.
Existujúce a potenciálne nové znalostné a inovačné spoločenstvá budú definované v legislatívnom návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe EIT v súlade o strategickým plánom výskumu a vývoja. Napriek tomu by vytvorenie akéhokoľvek nového ZIS malo podliehať primeranému financovaniu, ktoré by súčasným ZIS umožnilo rozvíjať ekosystémy, budovať partnerstvá a efektívne presadzovať a realizovať svoje ambiciózne ciele.
V rámci programu sa budú naďalej podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa podporovali v rámci programu Horizont 2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s misiami, ďalšie hlavné iniciatívy FET sa v tomto rámcovom programe môžu podporovať ako misie zamerané na budúce a vznikajúce technológie. Misie by mali posilniť aspekty spolupráce v rámci programu a doplniť existujúce európske partnerstvá, ktoré by mohli fungovať ako podporné piliere implementácie misií. Misie budú mať technologické a spoločenské prvky a budú definované aj v úzkej spolupráci so všetkými príslušnými generálnymi riaditeľstvami. V procese strategického plánovania sa definujú misie podľa článku 7 nariadenia a článku 5 tohto rozhodnutia.
Na základe takýchto rozsiahlych konzultácií identifikuje spoločné ciele a oblasti činností, ako napríklad oblasti partnerstva (navrhovaný právny základ stanovuje iba nástroje a kritériá ich využívania) a oblasti misií.
Strategické plánovanie pomôže pri vypracovaní a vykonávaní politiky pre príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní politiku a politické prístupy v členských štátoch. Počas procesu strategického plánovania sa zohľadnia politické priority EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa aj prognostické činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako aj relevantné existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a členských štátov.
Strategické plánovanie podporí synergie medzi Európskym horizontom a inými programami Únie vrátane programu Euratomu, takže sa stane referenčným bodom pre výskum a inováciu vo všetkých súvisiacich programoch v rámci rozpočtu EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie šírenie a využívanie výsledkov výskumu a inovácie a zabráni sa duplicite a prekrývaniu medzi možnosťami financovania. Vytvorí sa rámec na prepojenie priamych výskumných opatrení Spoločného výskumného centra a iných opatrení podporovaných v rámci programu vrátane využívania výsledkov na podporu politiky.
Počas procesu strategického plánovania sa určia existujúce prepojenia medzi programom Horizont Európa a inými programami Únie a ponúknu sa možnosti pre synergie medzi fondmi EÚ, regionálnymi a národnými fondmi. Horizont Európa sa stane referenčným bodom pre výskum a inováciu vo všetkých súvisiacich programoch v rámci rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť dosiahnuť politické priority a ciele EÚ. Vytvorí sa aj rámec na prepojenie priamych výskumných opatrení Spoločného výskumného centra a iných opatrení podporovaných v rámci programu vrátane využívania výsledkov na podporu politiky.
V strategickom pláne sa stanoví viacročná stratégia realizácie obsahu v pracovnom programe (v zmysle článku 11) pri zachovaní dostatočnej flexibility na rýchlu reakciu v prípade nečakaných príležitostí a kríz. Keďže Európsky horizont je sedemročným programom, hospodársky, spoločenský a politický kontext, v ktorom bude prebiehať, sa môže počas jeho trvania výrazne zmeniť. Musí byť schopný prispôsobiť sa týmto zmenám. Bude preto existovať možnosť zaradiť podporu činností, ktoré presahujú rámec opisu uvedeného nižšie, ak to bude náležite odôvodnené potrebou riešiť zásadné zmeny alebo nepredvídané udalosti, potrebami politiky alebo krízovými situáciami (v reakcii na závažné ohrozenie zdravia vyplývajúce napríklad z epidémií).
Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa bude osobitná pozornosť venovať tomu, aby sa uplatňoval vyvážený prístup k výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje iba na vývoj nových výrobkov, procesov a služieb na základe prelomových poznatkov a objavov v oblasti vedy a techniky, ale zahŕňa aj novátorské využívanie existujúcich technológií, neustále zlepšovanie a inováciu mimo technologickej oblasti a sociálnu inováciu. Uplatňovaním systematického, interdisciplinárneho a medziodvetvového prístupu k inovácii sa zaistí prekonanie všetkých problémov a zároveň vznik nových konkurencieschopných podnikov a odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, stimulácia súkromných investícií a zachovanie rovnakých podmienok na vnútornom trhu.
Pri pilieroch Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu a Otvorené inovácie sa výskum a inovácia doplnia o činnosti zamerané na koncového používateľa a trh, ako napríklad demonštrácie, pilotné projekty alebo overovanie koncepcie, ale s výnimkou komerčných činností nad rámec fázy výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora činností na strane dopytu s cieľom pomôcť urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu inovácií. Dôraz sa bude klásť na nenormatívne výzvy na predkladanie návrhov.
Podľa piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu a na základe skúseností z programu Horizont 2020 budú spoločenské a humanitné vedy plne integrované do všetkých klastrov vrátane osobitných a cielených činností. Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a námorný výskum a inovácie sa budú vykonávať strategicky a integrovane, v súlade s integrovanou námornou politikou EÚ, spoločnou rybárskou politikou a medzinárodnými záväzkami.
V rámci tohto programu sa budú naďalej podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa podporovali v rámci programu Horizont 2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy FET sa v tomto rámcovom programe budú podporovať ako misie zamerané na budúce a vznikajúce technológie.
Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a techniky s medzinárodnými partnermi EÚ a politické dialógy s hlavnými svetovými regiónmi významne prispejú k systematickej identifikácii príležitostí na spoluprácu, ktoré v kombinácii s rozlišovaním podľa krajiny/regiónu podporia stanovenie priorít.
Zatiaľ čo Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) možno vďaka zameraniu na inovačné ekosystémy prirodzenie spadá pod pilier Otvorené inovácie Európskeho horizontu, plánovanie znalostných a inovačných spoločenstiev EIT sa cez proces strategického plánovania zosúladí s pilierom Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu.
Urýchlenie procesu výskumu a inovácie
Horizont Európa poskytne príjemcom možnosť rýchlejšie podať žiadosť o financovanie, ak je to stanovené v pracovnom programe všetkých klastrov, EIC a „šírenie excelentnosti“, ktoré sa vzťahujú na výskumné a inovačné činnosti. Vychádzajúc z úspechu existujúceho nástroja Urýchlenie procesu inovácie v programe Horizont 2020 bude mať tento prístup logiku vychádzajúcu zdola nahor na základe nepretržite otvorených výziev a čas do udelenia grantu maximálne šesť mesiacov. V časti „šírenie excelentnosti“ bude tento prístup podporovať menej rozvinuté krajiny EÚ s cieľom získať prístup k fondom rýchlejšie a zdola nahor. Táto metóda sa bude uplatňovať na najmenej 15 % rozpočtu programu.
Šírenie poznatkov a komunikácia
Šírenie poznatkov a komunikácia
Z programu Európsky horizont sa bude cielene podporovať otvorený prístup k vedeckým publikáciám, zdrojom poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v spolupráci s inými programami EÚ, vrátane zoskupovania a prezentácie výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch pre cieľové skupiny a siete pre občanov, priemysel, verejné správy, akademickú obec, organizácie občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Program Európsky horizont môže na tento účel využívať pokročilé technológie a spravodajské nástroje.
Z programu Horizont Európa sa bude cielene podporovať otvorený prístup k vedeckým publikáciám, zdrojom poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v spolupráci s inými programami EÚ, vrátane zoskupovania a prezentácie výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch pre cieľové skupiny a siete pre občanov, priemysel, verejné správy, vedeckú komunitu, organizácie občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Program Horizont Európa môže na tento účel využívať pokročilé technológie a spravodajské nástroje.
Zabezpečí sa primeraná podpora mechanizmov na zviditeľnenie programu medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. národné kontaktné miesta).
Zabezpečí sa primeraná podpora mechanizmov na zviditeľnenie programu medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. národné kontaktné miesta).
Komisia bude vykonávať aj informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa Európskeho horizontu, aby propagovala skutočnosť, že výsledky boli získané s finančnou podporou EÚ. Bude sa takisto usilovať zvýšiť verejné povedomie, pokiaľ ide o význam výskumu a inovácií a o širší dosah a väčšiu relevantnosť výskumu a inovácií financovaných z prostriedkov EÚ (napr. prostredníctvom publikácií, vzťahov s médiami, podujatí, zdrojov poznatkov, databáz, viackanálových platforiem, webových stránok alebo cieleného využívania sociálnych médií). Európsky horizont poskytne podporu aj príjemcom, aby mohli informovať o svojej práci a jej vplyve na celú spoločnosť.
Komisia bude vykonávať aj informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa programu Horizont Európa, aby propagovala skutočnosť, že výsledky boli získané s finančnou podporou EÚ. Bude sa takisto usilovať zvýšiť verejné povedomie, pokiaľ ide o význam výskumu a inovácie a o širší dosah a väčšiu relevantnosť výskumu a inovácie financovaných z prostriedkov EÚ (napr. prostredníctvom publikácií, vzťahov s médiami, podujatí, zdrojov poznatkov, databáz, viackanálových platforiem, webových stránok alebo cieleného využívania sociálnych médií). Horizont Európa poskytne podporu aj príjemcom, aby mohli informovať o svojej práci a jej vplyve na celú spoločnosť.
Využívanie a prijatie na trhu
Využívanie a prijatie na trhu
Komisia vypracuje komplexné opatrenia na využívanie výsledkov a poznatkov získaných v rámci programu Európsky horizont. Zintenzívni sa tak ich využívanie, ktoré povedie k prijatiu na trhu a posilní účinok programu.
Komisia vypracuje komplexné opatrenia na využívanie výsledkov a poznatkov získaných v rámci programu Horizont Európa, ktoré budú zahŕňať aj presadzovanie normalizácie. Zintenzívni sa tak ich využívanie, ktoré povedie k prijatiu na trhu a posilní účinok programu.
Komisia bude systematicky zisťovať a zaznamenávať výsledky výskumno-inovačných činností v rámci programu a tieto výsledky a poznatky vypracované nediskriminačným spôsobom odovzdá a poskytne priemyslu a podnikom všetkých veľkostí, verejným správam, akademickej obci, organizáciám občianskej spoločnosti a tvorcom politík s cieľom maximalizovať európsku pridanú hodnotu programu.
Komisia bude systematicky zisťovať a zaznamenávať výsledky výskumno-inovačných činností v rámci programu a tieto výsledky a poznatky vypracované nediskriminačným spôsobom odovzdá a poskytne priemyslu a podnikom všetkých veľkostí, verejným správam, vedeckej komunite, organizáciám občianskej spoločnosti a tvorcom politík s cieľom maximalizovať európsku pridanú hodnotu programu. Pre novú Európsku radu pre inováciu sa zavedie osobitný monitorovací postup.
Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca
Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením opatrení s inými národmi a regiónmi sveta v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu bezprecedentného rozsahu. Na základe vzájomnej prospešnosti budú partneri z celého sveta vyzvaní, aby sa zapojili do úsilia EÚ ako neoddeliteľnej súčasti iniciatív na podporu opatrení EÚ v oblasti udržateľnosti, posilnenia excelentnosti výskumu a inovácie a konkurencieschopnosti.
Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením opatrení s inými národmi a regiónmi sveta v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu bezprecedentného rozsahu. Na základe vzájomnej prospešnosti budú partneri z celého sveta vrátane vedeckej komunity, priemyslu, organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií vyzvaní, aby sa zapojili do úsilia EÚ ako neoddeliteľnej súčasti iniciatív na podporu opatrení EÚ v oblasti udržateľnosti, posilnenia excelentnosti výskumu a inovácie a konkurencieschopnosti. Prenos znalostí, zdieľanie schopností a infraštruktúry medzi partnermi na medzinárodnej scéne povedie k spoločným prístupom a regulácii, ktorou sa zabezpečí synergistické obchodovanie pre všetky strany.
Spoločným úsilím na medzinárodnej úrovni sa zabezpečí účinné riešenie globálnych spoločenských výziev a dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, prístup k najlepším talentom, odborným znalostiam a zdrojom na svete, ako aj lepšia ponuka inovačných riešení a dopyt po nich.
Spoločným úsilím na medzinárodnej úrovni sa zabezpečí účinné riešenie globálnych výziev a dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, prístup k najlepším talentom, odborným znalostiam a zdrojom na svete, ako aj lepšia ponuka inovačných riešení a dopyt po nich. Medzinárodná spolupráca sa navrhne podľa spoločných cieľov. To európskym výskumníkom umožní komunikovať s najlepšími výskumníkmi v ich oblasti pôsobnosti.
Pracovné metodiky hodnotenia
Pracovné metodiky hodnotenia
Využívanie vysokokvalitných nezávislých odborných poznatkov počas hodnotiaceho procesu podporuje zapojenie všetkých zainteresovaných strán, komunít a záujmov a je predpokladom zachovania excelentnosti a relevantnosti financovaných činností.
Využívanie vysokokvalitných nezávislých odborných poznatkov počas hodnotiaceho procesu podporuje zapojenie všetkých zainteresovaných strán, komunít a záujmov a je predpokladom zachovania excelentnosti a relevantnosti financovaných činností.
Komisia alebo financujúci orgán zabezpečí nestrannosť procesu a predíde konfliktu záujmov v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Komisia alebo financujúci orgán zabezpečí nestrannosť procesu a predíde konfliktu záujmov v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Vo výnimočných prípadoch odôvodnených požiadavkou vymenovať najlepších dostupných expertov a/alebo obmedzenou veľkosťou skupiny kvalifikovaných expertov môžu nezávislí experti, ktorí pomáhajú komisii pre vyhodnotenie alebo sú jej členmi, vyhodnotiť konkrétne návrhy, o ktoré vyjadrili možný záujem. Komisia alebo financujúci orgán v takomto prípade prijme všetky potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie integrity procesu hodnotenia. Proces hodnotenia sa bude náležite riadiť vrátane fázy, ktorá zahŕňa interakciu medzi rôznymi expertmi. Komisia pre vyhodnotenie pri výbere návrhu, ktorý sa má financovať, zohľadní osobitné okolnosti.
Pri odôvodnení požiadavkou vymenovať najlepších dostupných expertov a/alebo obmedzenou veľkosťou skupiny kvalifikovaných expertov môžu nezávislí experti, ktorí pomáhajú komisii pre vyhodnotenie alebo sú jej členmi, vyhodnotiť konkrétne návrhy, o ktoré vyjadrili možný záujem. Komisia alebo financujúci orgán v takomto prípade prijme všetky potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie integrity procesu hodnotenia, a to aj s ohľadom na konflikty záujmov. Proces hodnotenia sa bude náležite riadiť vrátane fázy, ktorá zahŕňa interakciu medzi rôznymi expertmi. Použitie tohto procesu bude vykázané v ročnej monitorovacej správe o programe. Komisia pre vyhodnotenie pri výbere návrhu, ktorý sa má financovať, zohľadní osobitné okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I
I OTVORENÁ VEDA
I EXCELENTNÁ A OTVORENÁ VEDA
Hľadanie prevratných koncepcií v chápaní a získavaní vedomostí, prvotriedne zariadenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa vrátane fyzických a znalostných infraštruktúr na výskum a inováciu, ako aj prostriedky na otvorené šírenie a výmenu poznatkov a primeraná ponuka excelentných výskumných pracovníkov sú ťažiskom hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho pokroku vo všetkých jeho podobách.
Hľadanie prevratných koncepcií v chápaní a získavaní vedomostí, prvotriedne zariadenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa vrátane fyzických a elektronických infraštruktúr na výskum a inováciu, ako aj prostriedky na otvorené šírenie a výmenu poznatkov a primeraná ponuka excelentných výskumných pracovníkov a inovátorov sú ťažiskom hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho pokroku vo všetkých jeho podobách.
Otvorená a excelentná veda je neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových inovácií. Vedecké a technologické paradigmatické posuny boli označené za hnacie sily rastu produktivity, konkurencieschopnosti, bohatstva, trvalo udržateľného rozvoja a sociálneho pokroku. Tieto paradigmatické posuny v minulosti prevažne vznikali v rámci vedeckej základne verejného sektora a až následne viedli k vzniku úplne nových odvetví a sektorov.
Otvorená a excelentná veda je neoddeliteľne spätá s vývojom špičkovej inovácie. Vedecké a technologické paradigmatické posuny boli označené za hnacie sily produktivity, udržateľného a inkluzívneho rastu a rozvoja, konkurencieschopnosti, bohatstva a sociálneho pokroku. Tieto paradigmatické posuny v minulosti prevažne vznikali v rámci vedeckej základne verejného sektora a až následne viedli k vzniku úplne nových odvetví a sektorov.
Verejné investície do výskumu, najmä prostredníctvom univerzít a verejných výskumných ústavov a výskumných zariadení, sú často zamerané na dlhodobejší výskum s vyšším rizikom a dopĺňajú činnosti súkromného sektora. Okrem toho vytvárajú zručnosti, know-how a skúsenosti, nové vedecké nástroje a metodiky, ako aj siete na prenos najnovších poznatkov.
Verejné investície do výskumu, najmä prostredníctvom univerzít a verejných výskumných ústavov a výskumných zariadení, sú často zamerané na dlhodobejší výskum s vyšším rizikom a dopĺňajú činnosti súkromného sektora. Okrem toho vytvárajú vysokokvalifikované ľudské zdroje, know-how a skúsenosti, nové vedecké nástroje a metodiky, ako aj siete na prenos najnovších poznatkov.
Európski vedeckí a výskumní pracovníci vždy patrili a naďalej patria medzi špičku v mnohých oblastiach. Túto situáciu však nesmieme považovať za samozrejmosť. Existuje dostatok dôkazov, že pri rastúcom tempe výskumu sa zvyšuje aj počet krajín, ktoré súťažia o prvé miesto. K tradičným výzvam z krajín ako Spojené štáty sa teraz pridali ekonomické veľmoci ako Čína a India, najmä z novo industrializovaných častí sveta, ako aj zo všetkých krajín, kde vlády uznávajú rozmanité prínosy a vysoké výnosy z investícií do výskumu.
Európski vedeckí a výskumní pracovníci vždy patrili a naďalej patria medzi špičku v mnohých oblastiach. Túto situáciu však nesmieme považovať za samozrejmosť. Existuje dostatok dôkazov, že pri rastúcom tempe výskumu sa zvyšuje aj počet krajín, ktoré súťažia o prvé miesto. K tradičným výzvam z krajín ako Spojené štáty sa teraz pridali ekonomické veľmoci ako Čína a India, najmä z novo industrializovaných častí sveta, ako aj zo všetkých krajín, kde vlády uznávajú rozmanité prínosy a vysoké výnosy z investícií do výskumu.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1
1.1.  Zdôvodnenie
1.1.  Zdôvodnenie
Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých publikácií na svete, ide v zásade o „továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom na veľkú rozlohu pomerne malý počet centier excelentnosti, ktoré vynikajú na svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach zaznamenáva priemernú až slabú výkonnosť. V porovnaní so Spojenými štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa zdroje rozložia medzi veľký počet výskumných pracovníkov a výskumných inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka dostatočne atraktívne podmienky pre najlepších výskumných pracovníkov. Tieto faktory prispievajú k relatívnej nepríťažlivosti Európy v rámci celosvetovej súťaže o vedecké talenty.
EÚ vydáva najviac vedeckých publikácií na svete. V porovnaní so Spojenými štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou sa v EÚ uplatňuje „model rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa zdroje rozložia medzi veľký počet výskumných pracovníkov a výskumných inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých krajinách EÚ sú investície verejného sektora do výskumu nerozumne pod prípustnou hranicou, a teda sektor neponúka dostatočne atraktívne podmienky pre najlepších výskumných pracovníkov. Tieto faktory prispievajú k relatívnej nepríťažlivosti Európy v rámci celosvetovej súťaže o vedecké talenty.
Globálna výskumná sféra sa dramaticky vyvíja a je čoraz viac multipolárna v dôsledku rastúceho počtu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín (najmä Číny), ktoré rozširujú svoju vedeckú produkciu. Zatiaľ čo podiel EÚ a Spojených štátov na svetových výdavkoch na výskum a vývoj dosahoval v roku 2000 takmer dve tretiny, do roku 2013 klesol na menej ako polovicu.
Globálna výskumná sféra sa dramaticky vyvíja a je čoraz viac multipolárna v dôsledku rastúceho počtu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín (najmä Číny), ktoré rozširujú svoju vedeckú produkciu. Zatiaľ čo podiel EÚ a Spojených štátov na svetových výdavkoch na výskum a vývoj dosahoval v roku 2000 takmer dve tretiny, do roku 2013 klesol na menej ako polovicu. Európsky prehľad výsledkov inovácie za rok 2018 navyše potvrdil, že verejné a súkromné výdavky na výskum a vývoj v EÚ zostávajú pod úrovňami za rok 2010, a teda sa neplní dlhodobý cieľ vyčleniť 3 % HDP na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
ERC podporuje najlepších výskumných pracovníkov pružným a dlhodobým financovaním pri vykonávaní prelomového, vysoko ziskového/vysoko rizikového výskumu. Funguje samostatne pod vedením nezávislej vedeckej rady zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s najlepšou povesťou, primeranými odbornými znalosťami a pri zachovaní rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej ponuky talentov a nápadov, než by bolo možné v rámci akéhokoľvek národného systému, pričom posilňuje excelentnosť prostredníctvom súťaže medzi najlepšími výskumnými pracovníkmi a najlepšími nápadmi.
ERC podporuje najlepších výskumných pracovníkov vrátane mladých výskumných pracovníkov pružným a dlhodobým financovaním pri vykonávaní prelomového, vysoko ziskového/vysoko rizikového výskumu. Funguje samostatne pod vedením nezávislej, rodovo a disciplinárne vyváženej vedeckej rady zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s najlepšou povesťou, primeranými odbornými znalosťami a pri zachovaní rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej ponuky talentov a nápadov, než by bolo možné v rámci akéhokoľvek národného systému, pričom posilňuje excelentný výskum vo všetkých oblastiach vedy prostredníctvom súťaže medzi najlepšími výskumnými pracovníkmi a najlepšími nápadmi.
Hraničný výskum financovaný z prostriedkov ERC má podstatný priamy vplyv vo forme dosiahnutého pokroku na hraniciach poznania a otvára cestu k novým a často neočakávaným vedeckým a technologickým výsledkom a novým oblastiam výskumu. Vznikajú tak radikálne nové nápady, ktoré stimulujú inováciu a vynaliezavosť podnikov a riešia spoločenské výzvy. ERC má aj výrazný štrukturálny vplyv na pozdvihnutie kvality európskeho výskumného systému ďaleko nad rámec výskumných pracovníkov alebo činností, ktoré priamo financuje. Projekty a činnosti financované z prostriedkov ERC stanovujú inšpiratívny cieľ hraničného výskumu v Európe, zlepšujú jej profil a zvyšujú jej príťažlivosť ako pracoviska pre najlepších výskumných pracovníkov na celosvetovej úrovni. Prestíž spojená s možnosťou prijať na svojej pôde príjemcov grantov ERC vytvára medzi európskymi univerzitami a výskumnými organizáciami konkurenciu, pretože chcú popredným výskumným pracovníkom ponúknuť čo najpríťažlivejšie podmienky, a zároveň im to môže nepriamo pomôcť pri posudzovaní svojich silných a slabých stránok a zavádzaní reforiem.
Hraničný výskum financovaný z prostriedkov ERC má podstatný priamy vplyv vo forme dosiahnutého pokroku na hraniciach poznania a otvára cestu k novým a často neočakávaným vedeckým, technologickým a spoločenským výsledkom a novým oblastiam výskumu. Vznikajú tak radikálne nové nápady, ktoré stimulujú inováciu a vynaliezavosť podnikov a riešia spoločenské výzvy. ERC má aj výrazný štrukturálny vplyv na pozdvihnutie kvality európskeho výskumného systému ďaleko nad rámec výskumných pracovníkov alebo činností, ktoré priamo financuje. Projekty a činnosti financované z prostriedkov ERC stanovujú inšpiratívny cieľ hraničného výskumu v Európe, zlepšujú jej profil a zvyšujú jej príťažlivosť ako pracoviska pre najlepších výskumných pracovníkov na celosvetovej úrovni. Prestíž spojená s možnosťou prijať na svojej pôde príjemcov grantov ERC vytvára medzi európskymi univerzitami a výskumnými organizáciami konkurenciu, pretože chcú popredným výskumným pracovníkom ponúknuť čo najpríťažlivejšie podmienky, a zároveň im to môže nepriamo pomôcť pri posudzovaní svojich silných a slabých stránok a zavádzaní reforiem.
Pokiaľ ide o výkonnosť v oblasti výskumu, rozdiel medzi Spojenými štátmi a krajinami EÚ sa za 10 rokov od založenia ERC znížil. ERC financuje len pomerne malé percento z celkového európskeho výskumu, ale v porovnaní s tým je jeho vedecký vplyv veľmi vysoký. Priemerný citačný ohlas výskumu podporovaného z prostriedkov ERC je porovnateľný s ohlasom špičkových svetových univerzít. Výkonnosť ERC v oblasti výskumu je mimoriadne vysoká v porovnaní s najväčšími svetovými financovateľmi výskumu. Z prostriedkov ERC sa financuje veľká časť hraničného výskumu v mnohých oblastiach s najvyšším počtom citácií vrátane oblastí, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Aj keď sú finančné prostriedky ERC určené na hraničný výskum, viedli k značnému počtu patentov.
Pokiaľ ide o výkonnosť v oblasti výskumu, rozdiel medzi Spojenými štátmi a krajinami EÚ sa za 10 rokov od založenia ERC znížil. ERC financuje len pomerne malé percento z celkového európskeho výskumu, ale v porovnaní s tým je jeho vedecký vplyv veľmi vysoký. Priemerný citačný ohlas výskumu podporovaného z prostriedkov ERC je porovnateľný s ohlasom špičkových svetových univerzít. Výkonnosť ERC v oblasti výskumu je mimoriadne vysoká v porovnaní s najväčšími svetovými financovateľmi výskumu. Z prostriedkov ERC sa financuje veľká časť hraničného výskumu v mnohých oblastiach s najvyšším počtom citácií vrátane oblastí, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Aj keď sú finančné prostriedky ERC určené na hraničný výskum, viedli k značnému počtu patentov.
Existujú teda jasné dôkazy, že ERC priťahuje a financuje excelentných výskumných pracovníkov vďaka svojim výzvam a činnostiam s veľkým počtom najvýznamnejších výsledkov výskumu so značným vplyvom na celom svete vo vznikajúcich oblastiach, ktoré vedú k prelomovým objavom a významným pokrokom. Príjemcovia grantov ERC vykonávajú intenzívnu interdisciplinárnu činnosť, spolupracujú na medzinárodnej úrovni a svoje výsledky otvorene zverejňujú vo všetkých oblastiach výskumu vrátane spoločenských a humanitných vied.
Existujú teda jasné dôkazy, že ERC priťahuje a financuje excelentných výskumných pracovníkov vďaka svojim výzvam a činnostiam s veľkým počtom najvýznamnejších výsledkov výskumu so značným vplyvom na celom svete vo vznikajúcich oblastiach, ktoré vedú k prelomovým objavom a významným pokrokom. Očakáva sa, že práca príjemcov grantov ERC bude postupne čoraz viac interdisciplinárna, a príjemcovia grantov ERC spolupracujú na medzinárodnej úrovni a svoje výsledky otvorene zverejňujú vo všetkých oblastiach výskumu vrátane spoločenských a humanitných vied.
Existujú už aj dôkazy o dlhodobom vplyve grantov ERC na kariéry, odbornú prípravu kvalifikovaných postdoktorandov a doktorandov, zvyšovanie globálnej viditeľnosti a prestíže európskeho výskumu a národných výskumných systémov vďaka silnému účinku referenčného porovnávania. Tento účinok má mimoriadny význam pre model rozloženia excelentnosti EÚ, pretože štatút financovania ERC môže nahradiť uznanie založené na postavení inštitúcií a slúžiť ako presnejší ukazovateľ kvality výskumu. Ambiciózni jednotlivci, inštitúcie, regióny a krajiny môžu prevziať iniciatívu a rozvíjať výskumné profily, v ktorých obzvlášť vynikajú.
Existujú už aj dôkazy o dlhodobom vplyve grantov ERC na kariéry, odbornú prípravu kvalifikovaných výskumných pracovníkovabsolventov doktorandského a postdoktorandského vzdelávania, zvyšovanie globálnej viditeľnosti a prestíže európskeho výskumu a národných výskumných systémov vďaka silnému účinku referenčného porovnávania. Tento účinok má mimoriadny význam pre model rozloženia excelentnosti EÚ, pretože štatút financovania ERC môže nahradiť uznanie založené na postavení inštitúcií a slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ kvality výskumu. Ambiciózni jednotlivci, inštitúcie, regióny a krajiny môžu prevziať iniciatívu a rozvíjať výskumné profily, v ktorých obzvlášť vynikajú.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1
1.2.  Oblasti intervencie
1.2.  Oblasti intervencie
1.2.1.  Hraničná veda
1.2.1.  Hraničná veda
Očakáva sa, že výskum financovaný z prostriedkov ERC povedie k pokroku na hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých publikácie najvyššej kvality, výsledkom výskumu s potenciálne vysokým spoločenským a hospodárskym vplyvom a že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ hraničného výskumu v rámci celej EÚ, Európy a na medzinárodnej úrovni. S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie prostredie pre najlepších svetových vedcov sa ERC zameria na merateľné zlepšenie podielu EÚ v rebríčku najčastejšie citovaných publikácií na svete a na podstatné zvýšenie počtu excelentných výskumných pracovníkov z krajín mimo Európy, ktoré financuje. Finančné prostriedky ERC sa prideľujú na základe týchto zavedených zásad. Granty ERC sa udeľujú na základe jediného kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. ERC funguje na základe prístupu zdola nahor a priority sa vopred neurčujú.
Očakáva sa, že výskum financovaný z prostriedkov ERC povedie k pokroku na hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých publikácií najvyššej kvality, výsledkom výskumu s potenciálne vysokým spoločenským, hospodárskym a environmentálnym vplyvom a že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ hraničného výskumu v rámci celej EÚ, Európy a na medzinárodnej úrovni. S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie prostredie pre najlepších svetových vedcov sa ERC zameria na merateľné zlepšenie podielu EÚ v rebríčku najčastejšie citovaných publikácií na svete a na podstatné zvýšenie počtu excelentných výskumných pracovníkov z krajín mimo Európy, ktoré financuje. Finančné prostriedky ERC sa prideľujú na základe týchto zavedených zásad. Granty ERC sa udeľujú na základe jediného kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. ERC funguje na základe prístupu zdola nahor a priority sa vopred neurčujú.
Základné línie
Základné línie
–  dlhodobé financovanie na podporu excelentných bádateľov a ich výskumných tímov pri vykonávaní prelomového, vysoko ziskového/vysoko rizikového výskumu,
–  dlhodobé financovanie na podporu excelentných bádateľov a ich výskumných tímov pri vykonávaní prelomového, vysoko ziskového/vysoko rizikového výskumu,
–  podpora začínajúcich výskumných pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne konsolidovať svoj výskumný tím alebo program,
–  podpora začínajúcich výskumných pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne konsolidovať svoj výskumný tím alebo program,
–  nové spôsoby práce vo vedeckom svete s potenciálom dosahovať prelomové výsledky a uvoľniť komerčný a sociálny inovačný potenciál financovaného výskumu,
–  nové spôsoby práce vo vedeckom svete s potenciálom dosahovať prelomové výsledky a uvoľniť komerčný a sociálny inovačný potenciál financovaného výskumu,
–  výmena skúseností a osvedčených postupov s regionálnymi a národnými agentúrami na financovanie výskumu s cieľom propagovať podporu excelentných výskumných pracovníkov,
–  výmena skúseností a osvedčených postupov s regionálnymi a národnými agentúrami, ako aj ďalšími orgánmi Únie na financovanie výskumu s cieľom propagovať podporu excelentných výskumných pracovníkov,
–  zvyšovanie viditeľnosti programov ERC.
–  zvyšovanie viditeľnosti programov ERC.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 4
–  preskúma a posúdi výsledky ERC, ako aj kvalitu a vplyv výskumu financovaného z prostriedkov ERC, a vydá odporúčania na nápravné alebo budúce opatrenia,
–  pravidelne predloží na externú kontrolu a posúdenie výsledky ERC, ako aj kvalitu a vplyv výskumu financovaného z prostriedkov ERC, a v súlade s tým prijme odporúčania a vypracuje usmernenia pre nápravné alebo budúce opatrenia,
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1
2.1.  Zdôvodnenie
2.1.  Zdôvodnenie
Európa potrebuje kvalifikovanú a odolnú základňu ľudského kapitálu v oblasti výskumu a inovácie, ktorá sa dokáže ľahko prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre budúce výzvy ako významné demografické zmeny v Európe. Na zabezpečenie excelentnosti treba zaistiť, aby boli výskumní pracovníci mobilní, spolupracovali a šírili poznatky medzi jednotlivými krajinami, sektormi a disciplínami, a mali správnu kombináciu vedomostí a zručností na riešenie spoločenských výziev a podporu inovácie.
Európa potrebuje kvalifikované a odolné ľudské zdroje v oblasti výskumu a inovácie, ktorá sa dokáže ľahko prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre súčasné i budúce výzvy ako významné demografické zmeny v Európe. Na zabezpečenie excelentnosti treba zaistiť, aby boli výskumní pracovníci mobilní, aby mali úplný prístup k najkvalitnejšej infraštruktúre v mnohých oblastiach, aby spolupracovali a šírili poznatky medzi jednotlivými krajinami, sektormi a disciplínami a mali správnu kombináciu vedomostí a zručností na riešenie spoločenských výziev a podporu inovácie.
Európa je vedecká veľmoc s približne 1,8 milióna výskumných pracovníkov, ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo výskumných centrách a v popredných svetových spoločnostiach. Odhaduje sa však, že EÚ bude musieť do roku 2027 vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových výskumných pracovníkov, aby dosiahla ciele stanovené na zvýšenie investícií do výskumu a inovácie. Táto potreba je mimoriadne naliehavá v neakademickom sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac mladých žien a mužov, prilákať výskumných pracovníkov z tretích krajín, udržať si vlastných výskumných pracovníkov a opätovne začleniť európskych výskumných pracovníkov, ktorí pracujú mimo Európy. V záujme rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti treba navyše v celom európskom výskumnom priestore zlepšovať podmienky pre výskumných pracovníkov. V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie prepojenia s európskym vzdelávacím priestorom, Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym sociálnym fondom (ESF+).
Európa je vedecká veľmoc s približne 1,8 milióna výskumných pracovníkov, ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo výskumných centrách a v popredných svetových spoločnostiach. Odhaduje sa však, že EÚ bude musieť do roku 2027 vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových výskumných pracovníkov, aby dosiahla ciele stanovené na zvýšenie investícií do výskumu a inovácie. Táto potreba je mimoriadne naliehavá v neakademickom sektore.
EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac mladých žien a mužov, prilákať výskumných pracovníkov z tretích krajín, udržať si vlastných výskumných pracovníkov a opätovne začleniť európskych výskumných pracovníkov, ktorí pracujú mimo Európy.
Na dosiahnutie týchto cieľov by sa mala venovať pozornosť aj systémom, ktoré zvyšujú pružnosť výskumných pracovníkov oboch pohlaví s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Programami mobility by sa takisto mali zaistiť skutočne rovnaké príležitosti a mali by zahŕňať osobitné opatrenia na odstránenie prekážok mobility výskumných pracovníkov, najmä žien.
V záujme zabezpečenia synergií a rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti sa bude na výzvy v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej naďalej uplatňovať známka excelentnosti a navyše treba v celom európskom výskumnom priestore zlepšovať podmienky pre výskumných pracovníkov. V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie prepojenia s európskym vzdelávacím priestorom, Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym sociálnym fondom (ESF+).
Tieto výzvy možno najlepšie riešiť na úrovni EÚ vzhľadom na ich systémový charakter a cezhraničné úsilie potrebné na ich riešenie.
Tieto výzvy možno najlepšie riešiť na úrovni EÚ vzhľadom na ich systémový charakter a cezhraničné úsilie potrebné na ich riešenie.
Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) sa zameriavajú na excelentný výskum, ktorý prebieha úplne zdola nahor, je otvorený pre akúkoľvek oblasť výskumu a inovácie od základného výskumu až po prijatie na trhu a inovačné služby. Zahŕňajú oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahujú Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). V prípade osobitných potrieb a v závislosti od dostupnosti dodatočných zdrojov financovania sa môže program MSCA zamerať na určité činnosti, pokiaľ ide o konkrétne výzvy (vrátane identifikovaných misií), typy výskumných a inovačných inštitúcií alebo zemepisné lokality, s cieľom reagovať na vývoj európskych požiadaviek so zreteľom na zručnosti, odbornú prípravu v oblasti výskumu, kariérny rast a spoločné využívanie vedomostí.
Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) sa zameriavajú na excelentný výskum, ktorý prebieha úplne zdola nahor, je otvorený pre akúkoľvek oblasť výskumu a inovácie od základného výskumu až po prijatie na trhu a inovačné služby. Zahŕňajú oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahujú Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). V prípade osobitných potrieb a v závislosti od dostupnosti dodatočných zdrojov financovania sa môže program MSCA zamerať na určité typy činností, pokiaľ ide o konkrétne výzvy (vrátane identifikovaných misií), a určité typy výskumných a inovačných inštitúcií alebo zemepisné lokality, s cieľom reagovať na vývoj európskych požiadaviek so zreteľom na zručnosti, odbornú prípravu v oblasti výskumu, kariérny rast a spoločné využívanie vedomostí.
Program MSCA je hlavným nástrojom na úrovni EÚ na prilákanie výskumných pracovníkov z tretích krajín do Európy, čím významne prispieva ku globálnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácie. Preukázalo sa, že program MSCA má nielen pozitívny vplyv na jednotlivcov, organizácie a na úrovni systému, ale prináša aj prelomové výsledky výskumu s veľkým vplyvom a zároveň značne prispieva k riešeniu spoločenských a strategických výziev. Dlhodobé investície do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli štipendistami alebo supervízormi programu MSCA.
Program MSCA je spolu s ERC hlavným nástrojom na úrovni EÚ na prilákanie výskumných pracovníkov z tretích krajín do Európy, čím významne prispieva ku globálnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácie. Preukázalo sa, že program MSCA má nielen pozitívny vplyv na jednotlivcov, organizácie a na úrovni systému, ale prináša aj prelomové výsledky výskumu s veľkým vplyvom a zároveň značne prispieva k riešeniu spoločenských a strategických výziev. Dlhodobé investície do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli štipendistami alebo supervízormi programu MSCA.
Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti výskumu medzi vedcami a hostiteľskými organizáciami z akademickej obce aj mimo nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny vysokokvalitných poznatkov naprieč krajinami, sektormi a disciplínami program MSCA významne prispieva k dosahovaniu cieľov programu pre zamestnanosť, rast a investície, globálnej stratégie EÚ a cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti výskumu medzi vedcami a hostiteľskými organizáciami z akademickej obce aj mimo nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny vysokokvalitných poznatkov naprieč krajinami, sektormi a disciplínami program MSCA významne prispieva k dosahovaniu cieľov programu pre zamestnanosť, rast a investície, globálnej stratégie EÚ a cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Program MSCA prispieva k zvýšeniu účinnosti, konkurencieschopnosti a príťažlivosti Európskeho výskumného priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú generáciu kvalifikovaných výskumných pracovníkov a podporou nádejných talentov z celej EÚ a mimo nej; intenzívnym šírením a uplatňovaním nových poznatkov a nápadov v európskych politikách, hospodárstve a spoločnosti, okrem iného lepšou vedeckou komunikáciou a opatreniami na informovanie verejnosti; uľahčením spolupráce medzi výskumnými organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom na EVP, podporou otvoreného trhu práce a stanovením noriem pre kvalitnú odbornú prípravu, atraktívnymi podmienkami zamestnávania a otvoreným náborom pre všetkých výskumných pracovníkov.
Program MSCA prispieva k zvýšeniu účinnosti, konkurencieschopnosti a príťažlivosti Európskeho výskumného priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú generáciu kvalifikovaných výskumných pracovníkov a podporou nádejných talentov z celej EÚ a mimo nej; intenzívnym šírením a uplatňovaním nových poznatkov a nápadov v európskych politikách, hospodárstve a spoločnosti, okrem iného lepšou vedeckou komunikáciou a opatreniami na informovanie verejnosti; uľahčením spolupráce medzi výskumnými organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom na EVP, podporou otvoreného trhu práce a stanovením noriem pre kvalitnú odbornú prípravu, atraktívnymi podmienkami zamestnávania a otvoreným a transparentným náborom pre všetkých výskumných pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1
EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú základňu ľudských zdrojov so správnou kombináciou inovačných zručností zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu práce v záujme inovácie a premeny vedomostí a nápadov na výrobky a služby s hospodárskym a spoločenským prínosom. Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou výskumných pracovníkov s cieľom prehĺbiť ich základné výskumné kompetencie a posilniť ich prierezové zručnosti ako tvorivé a podnikateľské zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť súčasným a budúcim svetovým výzvam a zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný potenciál.
EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú základňu ľudských zdrojov so správnou kombináciou inovačných zručností zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu práce v záujme inovácie a premeny vedomostí a nápadov na výrobky a služby s vedeckým, hospodárskym a spoločenským prínosom. Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou výskumných pracovníkov s cieľom prehĺbiť ich základné výskumné kompetencie a posilniť ich prierezové zručnosti ako tvorivé a podnikateľské zmýšľanie vrátane pochopenia prínosov, ktoré majú normy pri uvádzaní nových výrobkov a služieb na trh. Vďaka tomu budú môcť čeliť súčasným a budúcim svetovým výzvam a zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný potenciál. To sa dá dosiahnuť, ak je to vhodné, v komplementárnosti so vzdelávacími aktivitami EIT.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3
2.2.3.  Posilnenie rozvoja ľudského kapitálu a zručností v celom Európskom výskumnom priestore
2.2.3.  Posilnenie rozvoja ľudských zdrojov a zručností v celom Európskom výskumnom priestore
S cieľom posilniť excelentnosť, podporiť spoluprácu medzi organizáciami vykonávajúcimi výskum a dosiahnuť pozitívny štrukturálny účinok treba v rámci EVP intenzívnejšie zavádzať kvalitné vzdelávacie normy, vytvárať dobré pracovné podmienky a zaistiť účinný kariérny rast výskumných pracovníkov. Prispeje to k modernizácii a zlepšovaniu programov a systémov odbornej prípravy v oblasti výskumu, ako aj k zvýšeniu príťažlivosti inštitúcií v celosvetovom meradle.
S cieľom posilniť excelentnosť, podporiť spoluprácu medzi organizáciami vykonávajúcimi výskum a dosiahnuť pozitívny štrukturálny účinok treba v rámci EVP intenzívnejšie zavádzať kvalitné vzdelávacie normy, vytvárať dobré pracovné podmienky a zaistiť účinný kariérny rast výskumných pracovníkov. Prispeje to k modernizácii a zlepšovaniu programov a systémov odbornej prípravy v oblasti výskumu, ako aj k zvýšeniu príťažlivosti inštitúcií v celosvetovom meradle, vyvinuté v spolupráci s inými časťami programu Horizont Európa.
Základné línie
Základné línie
–  programy odbornej prípravy na podporu excelentnosti a šírenie osvedčených postupov naprieč výskumno-inovačnými inštitúciami a systémami,
–  programy odbornej prípravy na podporu excelentnosti a šírenie osvedčených postupov naprieč výskumno-inovačnými inštitúciami a systémami,
–  spolupráca, tvorba a šírenie vedomostí v rámci EÚ a s tretími krajinami.
–  spolupráca, tvorba a šírenie vedomostí v rámci EÚ a s tretími krajinami.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5
2.2.5.  Podpora informovania verejnosti
2.2.5.  Podpora informovania verejnosti
Treba zlepšiť povedomie o činnostiach programu a verejné uznanie výskumných pracovníkov v celej EÚ a mimo nej s cieľom zviditeľniť MSCA vo svetovom meradle a lepšie porozumieť vplyvu práce výskumných pracovníkov na každodenný život občanov a motivovať mladých ľudí ku kariére vo výskume. Možno to dosiahnuť lepším šírením, využívaním a prenikaním vedomostí a postupov.
Treba zlepšiť povedomie o činnostiach programu a verejné uznanie výskumných pracovníkov v celej EÚ a mimo nej s cieľom zviditeľniť MSCA vo svetovom meradle a lepšie porozumieť vplyvu práce výskumných pracovníkov na každodenný život občanov a motivovať mladých ľudí, najmä ženy, ku kariére vo výskume. Možno to dosiahnuť lepším šírením, využívaním a prenikaním vedomostí a postupov.
Základné línie
Základné línie
–  iniciatívy šírenia informácií verejnosti zamerané na vzbudenie záujmu o kariéru vo výskume, najmä medzi mladými ľuďmi,
–  iniciatívy šírenia informácií verejnosti zamerané na vzbudenie záujmu o kariéru vo výskume, najmä medzi mladými ľuďmi,
–  podporné činnosti na zvýšenie celosvetového významu, viditeľnosti programu MSCA a povedomia o ňom,
–  podporné činnosti na zvýšenie celosvetového významu, viditeľnosti programu MSCA a povedomia o ňom,
–  šírenie a zoskupovanie vedomostí prostredníctvom spolupráce medzi projektmi a iného nadväzovania kontaktov, ako napríklad služba pre absolventov.
–  šírenie a zoskupovanie vedomostí prostredníctvom spolupráce medzi projektmi a iného nadväzovania kontaktov, ako napríklad služba pre absolventov a národné kontaktné miesta.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1
3.1.  Zdôvodnenie
3.1.  Zdôvodnenie
Moderné výskumné infraštruktúry poskytujú kľúčové služby pre výskumno-inovačné komunity a zohrávajú dôležitú úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. Podpora výskumných infraštruktúr na úrovni EÚ pomáha zmierniť to, čo je v mnohých prípadoch realitou roztrúsených vnútroštátnych výskumných infraštruktúr a oblastí vedeckej excelentnosti, ako aj riešiť problém nízkeho obehu vedomostí v dátových silách.
Moderné výskumné infraštruktúry poskytujú kľúčové služby pre výskumno-inovačné komunity a zohrávajú dôležitú úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. Podpora všetkých typov výskumných infraštruktúr na úrovni EÚ vrátane malých a stredných infraštruktúr a infraštruktúr financovaných z EFRR pomáha zmierniť to, čo je v mnohých prípadoch realitou roztrúsených vnútroštátnych a regionálnych výskumných infraštruktúr, ktoré dopĺňajú a posilňujú oblasti vedeckej excelentnosti, ako aj zvýšiť obeh vedomostí v dátových silách.
Všeobecným cieľom je vybaviť Európu udržateľnými výskumnými infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú otvorené pre všetkých výskumníkov v Európe a mimo nej, a plne využiť ich potenciál v oblasti vedeckého pokroku a inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie fragmentácie výskumno-inovačného ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, lepšia koordinácia vývoja a využívanie výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné podporovať otvorený prístup k výskumným infraštruktúram pre všetkých európskych výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený prístup (prostredníctvom európskeho cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym výskumným zdrojom, najmä v boji proti súčasnému nie práve optimálnemu využívaniu postupov otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o talenty tak, že priláka výskumných pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali v prvotriednych európskych výskumných infraštruktúrach. Rovnako dôležitým cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, podpora kľúčových technológií a služieb relevantných pre výskumné infraštruktúry a ich používateľov, čím sa zlepšujú podmienky na poskytovanie inovačných riešení.
Všeobecným cieľom je vybaviť Európu udržateľnými výskumnými infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú otvorené pre všetkých výskumníkov a inovátorov v Európe a mimo nej, a plne využiť ich potenciál v oblasti vedeckého pokroku a inovácie. Medzi hlavné ciele patrí zníženie fragmentácie výskumno-inovačného ekosystému, zaistenie pokračujúcej modernizácie, predchádzanie duplicite úsilia, lepšia koordinácia vývoja, využívania a prístupnosti výskumných infraštruktúr.
Je tiež nevyhnutné podporovať otvorený prístup k výskumným infraštruktúram pre všetkých európskych výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený prístup (prostredníctvom európskeho cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym výskumným zdrojom, najmä v boji proti súčasnému nie práve optimálnemu využívaniu postupov otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o talenty tak, že priláka výskumných pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali v prvotriednych európskych výskumných infraštruktúrach. Rovnako dôležitým cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, podpora kľúčových technológií a služieb relevantných pre výskumné infraštruktúry a ich používateľov, čím sa zlepšujú podmienky na poskytovanie a využívanie inovačných riešení.
Minulé rámcové programy významne prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a spolu s Európskym strategickým fórom o výskumných infraštruktúrach vypracovali súdržný a strategicky orientovaný prístup k tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych výskumných infraštruktúr. Tento strategický prístup priniesol jasné výhody vrátane zníženia duplicity úsilia s efektívnejším celkovým využívaním zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a postupov.
Minulé rámcové programy významne prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a k odstráneniu prekážok nadnárodného prístupu, pričom spolu s Európskym strategickým fórom o výskumných infraštruktúrach vypracovali súdržný a strategicky orientovaný prístup k tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych výskumných infraštruktúr. Tento strategický prístup priniesol jasné výhody vrátane zníženia duplicity úsilia s efektívnejším celkovým využívaním zdrojov, ako aj štandardizácie a harmonizácie procesov a postupov. Posilnenie a otvorenie existujúcich excelentných sietí výskumu a inovácie, ako aj vytvorenie nových, kde je to vhodné, bude prioritou aj v tejto kapitole.
Činnosť s podporou EÚ prinesie pridanú hodnotu vďaka: konsolidácii a optimalizácii existujúcich výskumných infraštruktúr popri úsilí o rozvoj nových infraštruktúr; zriadeniu európskeho cloudu pre otvorenú vedu ako účinného rozšíriteľného a udržateľného prostredia pre výskum založený na údajoch; prepojeniu národných a regionálnych výskumno-vzdelávacích sietí, rozšíreniu a zabezpečeniu vysokokapacitnej sieťovej infraštruktúry pre obrovské množstvo údajov a prístupu k digitálnym zdrojom naprieč hranicami a doménami; odstráneniu prekážok, ktoré najlepším výskumným tímom bránia v prístupe k službám najlepších výskumných infraštruktúr v EÚ; podpore inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr so zameraním na technologický vývoj a spoločnú inováciu, ako aj vďaka intenzívnejšiemu využívaniu výskumných infraštruktúr v priemysle.
Činnosť s podporou EÚ prinesie pridanú hodnotu vďaka: konsolidácii a optimalizácii existujúcich výskumných infraštruktúr vrátane elektronických infraštruktúr popri úsilí o rozvoj nových infraštruktúr; zriadeniu európskeho cloudu pre otvorenú vedu ako účinného rozšíriteľného a udržateľného prostredia pre výskum založený na údajoch, prepojeniu národných a regionálnych výskumno-vzdelávacích sietí, rozšíreniu a zabezpečeniu vysokokapacitnej sieťovej infraštruktúry pre obrovské množstvo údajov a prístupu k digitálnym zdrojom naprieč hranicami a doménami; odstráneniu prekážok, ktoré najlepším výskumným tímom bránia v prístupe k službám najlepších výskumných infraštruktúr v EÚ; podpore inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr so zameraním na technologický vývoj a spoločnú inováciu, ako aj vďaka intenzívnejšiemu využívaniu výskumných infraštruktúr v priemysle.
Musí sa posilniť aj medzinárodný rozmer výskumných infraštruktúr EÚ, užšia spolupráca s medzinárodnými partnermi a medzinárodná účasť v európskych výskumných infraštruktúrach pri dosahovaní vzájomných výhod.
Musí sa posilniť aj medzinárodný rozmer výskumných infraštruktúr EÚ, užšia spolupráca, prístup a prepojenosť s medzinárodnými partnermi a medzinárodná účasť v európskych výskumných infraštruktúrach pri dosahovaní vzájomných výhod.
Činnosti prispejú k týmto rôznym cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
Činnosti prispejú k týmto rôznym cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I - bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1
3.2.1.  Konsolidácia prostredia európskych výskumných infraštruktúr
3.2.1.  Konsolidácia prostredia európskych výskumných infraštruktúr
Zriadenie, prevádzka a dlhodobá udržateľnosť výskumných infraštruktúr určených fórom ESFRI je pre EÚ nevyhnutná na zaistenie si vedúceho postavenia v oblasti hraničného výskumu, tvorby a využívania poznatkov a konkurencieschopnosti jej odvetví.
Zriadenie, prevádzka a dlhodobá udržateľnosť výskumných infraštruktúr vrátane infraštruktúr určených fórom ESFRI, ako aj maximalizácia ich zapájania sa do excelentných projektov programu Horizont Európa, je pre EÚ nevyhnutná na zaistenie si vedúceho postavenia v oblasti hraničného výskumu, tvorby a využívania poznatkov a konkurencieschopnosti jej odvetví.
Európsky cloud pre otvorenú vedu by mal plniť funkciu účinného a komplexného distribučného kanálu pre služby výskumných infraštruktúr a mal by európskym výskumným komunitám poskytnúť dátové služby novej generácie na zber, uchovávanie, spracovanie (napr. služby analýzy, simulácie a vizualizácie) a výmenu veľkých vedeckých dát (big data). Okrem toho by mal výskumným pracovníkom v Európe poskytnúť prístup k väčšine údajov vygenerovaných a zozbieraných výskumnými infraštruktúrami, ako aj k vysokovýkonnej výpočtovej technike a exaflopovým zdrojom zavedeným v rámci európskej dátovej infraštruktúry13.
Európsky cloud pre otvorenú vedu by mal plniť funkciu účinného a komplexného distribučného kanálu pre služby výskumných infraštruktúr a mal by európskym výskumným komunitám dať možnosť vyvinúť dátové služby novej generácie na zber, uchovávanie, spracovanie (napr. služby analýzy, simulácie a vizualizácie) a výmenu veľkých vedeckých dát (big data). Okrem toho by mal výskumným pracovníkom v Európe poskytnúť služby podnecujúce uchovávanie a spracúvanie väčšiny údajov vygenerovaných a zozbieraných výskumnými pracovníkmi v rámci alebo mimo výskumných infraštruktúr, ako aj poskytnúť prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike a exaflopovým zdrojom zavedeným v rámci európskej dátovej infraštruktúry13.
Celoeurópska výskumno-vzdelávacia sieť prepojí výskumné infraštruktúry a výskumné zdroje a umožní k nim vzdialený prístup zabezpečením vzájomného prepojenia medzi univerzitami, výskumnými ústavmi a výskumno-inovačnými komunitami na úrovni EÚ, ako aj medzinárodného prepojenia s ostatnými partnerskými sieťami na celom svete.
Celoeurópska výskumno-vzdelávacia sieť prepojí výskumné infraštruktúry a výskumné zdroje a umožní k nim vzdialený prístup zabezpečením vzájomného prepojenia medzi univerzitami, výskumnými ústavmi a výskumno-inovačnými komunitami na úrovni EÚ, ako aj medzinárodného prepojenia s ostatnými partnerskými sieťami na celom svete.
Základné línie
Základné línie
–  životný cyklus celoeurópskych výskumných infraštruktúr navrhovaním nových výskumných infraštruktúr, ich prípravná a vykonávacia fáza, počiatočná fáza prevádzky v kombinácii s inými zdrojmi financovania, ako aj konsolidácia a optimalizácia ekosystému výskumnej infraštruktúry monitorovaním medzníkov ESFRI a uľahčením uzatvárania servisných zmlúv, rozvoja, zlučovania alebo vyraďovania celoeurópskych výskumných infraštruktúr,
–  životný cyklus celoeurópskych výskumných infraštruktúr navrhovaním nových výskumných infraštruktúr, ich prípravná a vykonávacia fáza, počiatočná fáza prevádzky v kombinácii s inými zdrojmi financovania, ako aj konsolidácia a optimalizácia ekosystému výskumnej infraštruktúry monitorovaním medzníkov ESFRI a uľahčením uzatvárania servisných zmlúv, rozvoja, zlučovania alebo vyraďovania celoeurópskych výskumných infraštruktúr,
–  európsky cloud pre otvorenú vedu vrátane: rozšíriteľnosti a udržateľnosti prístupového kanála; účinného združovania európskych, národných, regionálnych a inštitucionálnych zdrojov; jeho technického a politického vývoja, pokiaľ ide o plnenie nových potrieb a požiadaviek výskumu (napr. používanie citlivých údajov, začlenenie zásad ochrany súkromia už v štádiu návrhu); interoperability dát a ich súladu so zásadami FAIR a širokej používateľskej základne,
–  európsky cloud pre otvorenú vedu vrátane: rozšíriteľnosti a udržateľnosti prístupového kanála; účinného združovania európskych, národných, regionálnych a inštitucionálnych zdrojov; jeho technického a politického vývoja, pokiaľ ide o plnenie nových potrieb a požiadaviek výskumu (napr. používanie citlivých údajov, začlenenie zásad ochrany súkromia už v štádiu návrhu); interoperability dát a ich súladu so zásadami FAIR a širokej používateľskej základne,
–  celoeurópska výskumno-vzdelávacia sieť, ktorá podporuje európsky cloud pre otvorenú vedu a európsku dátovú infraštruktúru, a umožňuje poskytovanie HPC/dátových služieb v prostredí založenom na cloudových technológiách schopných spracovať extrémne veľké súbory údajov a zvládať rozsiahle výpočtové procesy.
–  celoeurópska výskumno-vzdelávacia sieť, ktorá podporuje európsky cloud pre otvorenú vedu a európsku dátovú infraštruktúru, a umožňuje poskytovanie HPC/dátových služieb v prostredí založenom na cloudových technológiách schopných spracovať extrémne veľké súbory údajov a zvládať rozsiahle výpočtové procesy.
__________________
__________________
13 Európska dátová infraštruktúra bude základom európskeho cloudu pre otvorenú vedu v zmysle zabezpečenia prvotriednej kapacity vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vysokorýchlostného pripojenia a špičkových dátových a softvérových služieb.
13 Európska dátová infraštruktúra bude základom európskeho cloudu pre otvorenú vedu v zmysle zabezpečenia prvotriednej kapacity vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vysokorýchlostného pripojenia a špičkových dátových a softvérových služieb.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I - bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2
3.2.2.  Otvorenie, integrácia a vzájomné prepojenie výskumných infraštruktúr
3.2.2.  Otvorenie, integrácia a vzájomné prepojenie výskumných infraštruktúr
Výskumné prostredie sa výrazne posilní vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných medzinárodných, národných a regionálnych výskumných infraštruktúr pre všetkých výskumných pracovníkov EÚ a podľa potreby integráciou ich služieb v záujme harmonizácie podmienok prístupu, zlepšenia a rozšírenia poskytovaných služieb a podpory spoločnej stratégie rozvoja špičkových technologických komponentov a pokročilých služieb prostredníctvom inovačných činností.
Výskumné prostredie sa výrazne posilní vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných medzinárodných, národných a regionálnych výskumných infraštruktúr pre všetkých výskumných pracovníkov a inovátorov EÚ a podľa potreby integráciou ich služieb v záujme harmonizácie podmienok prístupu, zlepšenia a rozšírenia poskytovaných služieb a podpory spoločnej stratégie rozvoja špičkových technologických komponentov a pokročilých služieb prostredníctvom inovačných činností.
Základné línie
Základné línie
–  siete, ktoré spájajú národných a regionálnych financovateľov výskumných infraštruktúr, na spolufinancovanie nadnárodného prístupu výskumných pracovníkov,
–  siete, ktoré spájajú národných a regionálnych financovateľov výskumných infraštruktúr, na spolufinancovanie nadnárodného prístupu výskumných pracovníkov,
–  siete celoeurópskych, národných a regionálnych výskumných infraštruktúr na riešenie globálnych výziev určené na zabezpečenie prístupu výskumným pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a zlepšenie služieb infraštruktúr,
–  siete celoeurópskych, národných a regionálnych výskumných infraštruktúr vrátane malých a stredných infraštruktúr určené na zabezpečenie prístupu výskumným pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a zlepšenie služieb infraštruktúr,
–  integrované siete výskumných infraštruktúr na rozvoj a vykonávanie spoločnej stratégie/plánu technického rozvoja potrebných na zlepšenie ich služieb prostredníctvom partnerstva s priemyslom, ako aj špičkové technologické komponenty v oblastiach ako vedecké prístrojové vybavenie a na intenzívnejšie využívanie výskumných infraštruktúr v priemysle, napr. ako pokusných skúšobných zariadení.
–  integrované siete výskumných infraštruktúr na rozvoj a vykonávanie spoločnej stratégie/plánu technického rozvoja potrebných na zlepšenie ich služieb prostredníctvom partnerstva s priemyslom, ako aj špičkové technologické komponenty v oblastiach ako vedecké prístrojové vybavenie a na intenzívnejšie využívanie výskumných infraštruktúr v priemysle, napr. ako pokusných skúšobných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II
GLOBÁLNE VÝZVY A KONKURENCIESCHOPNOSŤ PRIEMYSLU
GLOBÁLNE VÝZVY A KONKURENCIESCHOPNOSŤ EURÓPSKEHO PRIEMYSLU
Mnohé z výziev, ktorým EÚ čelí, majú aj globálny charakter. Problémy sú také rozsiahle a zložité, že na ich riešenie treba vynaložiť zodpovedajúce množstvo peňazí, zdrojov a úsilia. Ide práve o tie oblasti, kde musí EÚ spolupracovať: inteligentne, flexibilne a spoločne v prospech našich občanov.
V súčasnom prepojenom svete majú mnohé z výziev, ktorým EÚ čelí, aj globálny charakter. Problémy sú také rozsiahle a zložité, že na ich riešenie treba vynaložiť zodpovedajúce množstvo finančných a ľudských zdrojov a úsilia. Ide práve o tie oblasti, kde musí EÚ spolupracovať: inteligentne, flexibilne a spoločne v prospech našich občanov.
Ešte väčší vplyv možno dosiahnuť zosúladením činností s inými národmi a regiónmi sveta v rámci bezprecedentnej medzinárodnej spolupráce v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy. Partneri z celého sveta sa vyzvú, aby na základe vzájomnej prospešnosti prispeli k spoločnému úsiliu EÚ ako neoddeliteľnej súčasti udržateľnosti výskumu a inovácie.
Ešte väčší vplyv možno dosiahnuť zosúladením činností s inými národmi a regiónmi sveta v rámci bezprecedentnej medzinárodnej spolupráce uvedenej v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a v Parížskej dohode o zmene klímy. Partneri z celého sveta sa vyzvú, aby na základe vzájomnej prospešnosti prispeli k spoločnému úsiliu EÚ ako neoddeliteľnej súčasti udržateľnosti výskumu a inovácie.
Výskum a inovácia sú hlavnými hnacími silami trvalo udržateľného rastu a konkurencieschopnosti priemyslu a prispejú k hľadaniu riešení súčasných problémov, aby sa čo najskôr zvrátil negatívny a nebezpečný trend, ktorý momentálne spája hospodársky rozvoj, využívanie prírodných zdrojov a sociálne otázky, a premenil sa na nové podnikateľské príležitosti.
Výskum a inovácia sú hlavnými hnacími silami trvalo udržateľného rozvoja vrátane rastu a konkurencieschopnosti priemyslu a prispejú k hľadaniu riešení súčasných problémov, aby sa čo najskôr zvrátil negatívny a nebezpečný trend, ktorý momentálne spája hospodársky rozvoj, využívanie prírodných zdrojov a sociálne otázky, a premenil sa na pracovné miesta a nové udržateľné podnikateľské príležitosti a hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj.
EÚ bude profitovať ako používateľ a tvorca technológií a odvetví, pričom preukáže, ako môže moderná, industrializovaná, udržateľne inkluzívna, otvorená a demokratická spoločnosť fungovať a rozvíjať sa. Podporia a posilnia sa čoraz dôležitejšie hospodársko-environmentálno-sociálne príklady udržateľnej priemyselnej ekonomiky, či už ide o zdravie a kvalitu života pre všetkých, odolné inkluzívne a bezpečné spoločnosti, dostupnú čistú energiu a mobilitu, digitalizované hospodárstvo a spoločnosť, interdisciplinárny a kreatívny priemysel, riešenia založené na vesmírnych, námorných alebo pozemných technológiách alebo potravinové a výživové riešenia či udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ochrana klímy a adaptácia na jej zmenu, pričom všetky tieto aspekty vytvárajú v Európe bohatstvo a kvalitnejšie pracovné miesta. Priemyselná transformácia bude mať zásadný význam.
EÚ bude profitovať ako používateľ a tvorca vedomostí, technológií a odvetví. Môže preukázať, ako môže moderná, industrializovaná, udržateľne inkluzívna, otvorená a demokratická spoločnosť fungovať a rozvíjať sa. Podporia a posilnia sa čoraz dôležitejšie hospodársko-environmentálno-sociálne príklady udržateľnej priemyselnej ekonomiky, či už ide o zdravie a kvalitu života pre všetkých, inkluzívne a kreatívne spoločnosti, bezpečné spoločnosti, dostupnú čistú energiu a mobilitu, digitalizované hospodárstvo a spoločnosť, interdisciplinárny a účinný priemysel, riešenia založené na vesmírnych, námorných alebo pozemných technológiách alebo potravinové a výživové riešenia či udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ochrana klímy a zmiernenie zmeny klímy, pričom všetky tieto aspekty vytvárajú v Európe bohatstvo a kvalitnejšie pracovné miesta. Priemyselná transformácia bude mať zásadný význam.
Výskum a inovácia v rámci tohto piliera Európskeho horizontu sú zoskupené do integrovaných klastrov činností. Investície nie sú zamerané na sektory, ale skôr na systematické zmeny našej spoločnosti a hospodárstva pozdĺž vektora udržateľnosti. Možno ich dosiahnuť iba vtedy, ak sa do spoločného navrhovania a tvorby výskumu a inovácie zapoja súkromní aj verejní aktéri, čiže cez spoluprácu koncových používateľov, vedcov, technológov, výrobcov, inovátorov, podnikov, pedagógov, občanov a organizácií občianskej spoločnosti. Žiaden z týchto tematických klastrov teda nie je určený iba pre jeden okruh aktérov.
Výskum a inovácia v rámci tohto piliera programu Horizont Európa sú zoskupené do integrovaných klastrov činností. Investície nie sú zamerané na sektory, ale skôr na systematické zmeny našej spoločnosti a hospodárstva pozdĺž vektora inkluzívnosti a udržateľnosti. Možno ich dosiahnuť iba vtedy, ak sa do spoločného navrhovania a tvorby výskumu a inovácie zapoja súkromní aj verejní aktéri, čiže cez spoluprácu koncových používateľov, výskumných pracovníkov, vedcov, technológov, dizajnérov, výrobcov, inovátorov, podnikov, pedagógov, občanov a organizácií občianskej spoločnosti. Žiaden z týchto tematických klastrov teda nie je určený iba pre jeden okruh aktérov.
Klastre podporia tvorbu znalostí vo všetkých fázach vývoja vrátane výskumných činností v počiatočnom štádiu, ktoré sú doplnené o prierezovú podporu ambicióznych, dlhodobých a rozsiahlych výskumných iniciatív zameraných na budúce a nové technológie (hlavné iniciatívy FET) iniciované v rámci predchádzajúceho rámcového programu: Human Brain Project, Grafen, Quantum Technologies a Future Battery Technologies.
Klastre budú rozvíjať a uplatňovať digitálne, kľúčové podporné a vznikajúce technológie ako súčasť spoločnej stratégie na podporu vedúceho postavenia priemyslu EÚ. Podľa potreby sa na to použijú vesmírne údaje a služby EÚ.
Klastre budú takisto rozvíjať a uplatňovať digitálne, kľúčové podporné a budúce vznikajúce technológie ako súčasť spoločnej stratégie na podporu vedúceho postavenia priemyslu EÚ. Podľa potreby sa na to použijú vesmírne údaje a služby EÚ.
Podporí sa uvedenie technológií z laboratórií na trh a rozvoj aplikácií vrátane pilotných projektov a demonštračných činností, opatrení na podporu prijatia na trhu a posilnenie zapojenia súkromného sektora. Synergie s ďalšími programami budú čo najväčšie.
Podporí sa uvedenie technológií z laboratórií na trh a rozvoj aplikácií vrátane pilotných projektov a demonštračných činností, opatrení na podporu prijatia na trhu a posilnenie zapojenia súkromného sektora. Synergie s inými časťami programu Horizont Európa, najmä EIT, ako aj s ďalšími programami budú čo najväčšie.
Klastre urýchlia zavedenie jedinečných inovácií v EÚ cez širokú škálu začlenených činností vrátane komunikácie, šírenia, využívania, štandardizácie a podpory netechnologických inovácií a inovačných mechanizmov plnenia, čím prispejú k vytváraniu spoločenských, regulačných a trhových podmienok priaznivých pre inováciu, ako napríklad dohody o inováciách. Vytvorí sa sústava inovačných riešení pochádzajúcich z výskumno-inovačných činností, ktorá bude zameraná na verejných a súkromných investorov, ako aj iné relevantné programy EÚ a členských štátov.
Klastre popri skúmaniu dopadu na spoločnosť urýchlia zavedenie jedinečnej inovácie v EÚ cez širokú škálu začlenených činností vrátane komunikácie, šírenia, využívania, štandardizácie a podpory netechnologickej inovácie a inovačných mechanizmov plnenia, čím prispejú k vytváraniu spoločenských, regulačných a trhových podmienok priaznivých pre inováciu, ako napríklad dohody o inovácii Vytvorí sa sústava inovačných riešení pochádzajúcich z výskumno-inovačných činností, ktorá bude zameraná na získavanie ďalších verejných a súkromných investorov, ako aj iné relevantné programy EÚ a členských štátov.
Osobitná pozornosť sa bude venovať podpore MSP v rámci piliera 2 v rámci spoločných častí a prostredníctvom osobitného nástroja pre MSP pre jedného príjemcu založeného na grantoch. Všetky klastre vyčlenia primeranú sumu na nástroj MSP, ktorý bude fungovať úplne zdola nahor, s neustále otvorenými výzvami a uzávierkami, a ktorý sa bude venovať výlučne prírastkovej inovácii. Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP, a to aj prostredníctvom spolupráce alebo subdodávateľstva. Projekty musia mať jasný európsky rozmer a prispievať k pridanej hodnote EÚ.
Pomoc prostredníctvom nástroja pre MSP sa bude poskytovať v troch fázach na základe modelu programu Horizont Európa:
–   Fáza 1: Posúdenie koncepcie a uskutočniteľnosti:
Malé a stredné podniky získajú financie na preskúmanie vedeckej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť projekt inovácie. Pozitívny výsledok tohto posúdenia, v ktorom zohráva dôležitú úlohu prepojenie medzi témou projektu a potrebami potenciálnych používateľov/kupujúcich, umožní financovanie ďalšej fázy (ďalších fáz).
–   Fáza 2: Výskum a vývoj, demonštračné činnosti, trhové uplatnenie:
S primeranou pozornosťou venovanou koncepcii inovačného poukazu sa výskum a vývoj podporia s osobitným zameraním na demonštračné činnosti (testovanie, prototyp, štúdie rozšírenia, návrh, pilotné inovačné procesy, produkty a služby, validácia, overenie výkonu atď.) a trhové uplatnenie, pričom sa podnecuje účasť koncových používateľov alebo potenciálnych klientov. Inovačnými poukazmi sa podporí účasť mladých podnikateľov.
–   Fáza 3: Komercializácia:
V tejto fáze sa okrem podporných činností podpory neposkytne priame financovanie, je však zameraná na uľahčenie prístupu k súkromnému kapitálu a prostrediam umožňujúcim inováciu. Budú sa predpokladať prepojenia medzi EIC a programom InvestEU. MSP budú takisto využívať výhody pomocných opatrení ako sú napríklad vytváranie sietí, odporná príprava, školenia a poradenstvo. Okrem toho sa táto fáza môže prepojiť na opatrenia podporujúce obstarávanie pred komerčným využitím a obstarávanie inovačných riešení.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.1
1.1.  Zdôvodnenie
1.1.  Zdôvodnenie
V pilieri sociálnych práv EÚ sa uvádza, že každý má právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Zdôrazňuje sa tým záväzok EÚ, pokiaľ ide o plnenie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, v ktorých sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 zabezpečila všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov všetkých vekových kategórií, aby nikto neostal opomenutý a zabránilo sa zbytočným úmrtiam.
V pilieri sociálnych práv EÚ sa uvádza, že každý má právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Zdôrazňuje sa tým záväzok EÚ, pokiaľ ide o plnenie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, v ktorých sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 zabezpečila všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov všetkých vekových kategórií, aby nikto neostal opomenutý a zabránilo sa zbytočným úmrtiam.
Zdravé obyvateľstvo má zásadný význam pre stabilnú, udržateľnú a inkluzívnu spoločnosť a zlepšenia v zdravotníctve (konkrétne podpora sociálneho pokroku a prosperity a zvyšovanie hospodárskeho rastu) sú nevyhnutné na zníženie chudoby. Podľa prieskumu OECD zvýšenie strednej dĺžky života o 10 % súvisí aj so zvýšením hospodárskeho rastu o 0,3 až 0,4 % ročne. Stredná dĺžka života v EÚ sa od jej zriadenia zvýšila o 12 rokov v dôsledku obrovských zlepšení dosiahnutých v kvalite života, vzdelávania, zdravotníctva a starostlivosti o jej obyvateľov. V roku 2015 bola celková stredná dĺžka života v EÚ pri narodení 80,6 rokov oproti celosvetovej úrovni 71,4 rokov. V posledných rokoch sa v EÚ každý rok zvyšovala v priemere o 3 mesiace.
Zdravé obyvateľstvo má zásadný význam pre stabilnú, udržateľnú a inkluzívnu spoločnosť a zlepšenia v zdravotníctve (konkrétne podpora sociálneho pokroku a prosperity a zvyšovanie hospodárskeho rastu) sú nevyhnutné na zníženie chudoby. Podľa prieskumu OECD zvýšenie strednej dĺžky života o 10 % súvisí aj so zvýšením hospodárskeho rastu o 0,3 až 0,4 % ročne. Stredná dĺžka života v EÚ sa od jej zavedenia zvýšila o 12 rokov v dôsledku obrovských zlepšení dosiahnutých v kvalite života vrátane vzdelávania a zdravotníctva. V roku 2015 bola celková stredná dĺžka života v EÚ pri narodení 80,6 rokov oproti celosvetovej úrovni 71,4 rokov. V posledných rokoch sa v EÚ každý rok zvyšovala v priemere o 3 mesiace.
Výskum a inovácia v oblasti zdravia sa významnou mierou podieľali na tomto úspechu, ale aj na zvyšovaní produktivity a kvality v odvetví zdravia a zdravotnej starostlivosti. EÚ však naďalej čelí novým, novo vznikajúcim alebo pretrvávajúcim výzvam, ktoré ohrozujú jej občanov a verejné zdravie, udržateľnosť jej zdravotnej starostlivosti a systémov sociálnej ochrany, ako aj konkurencieschopnosť jej odvetvia zdravia a zdravotnej starostlivosti. Medzi hlavné problémy v oblasti zdravia v EÚ patria: nedostatok účinnej podpory zdravia a prevencie chorôb; nárast neprenosných ochorení; čoraz vyššia odolnosť proti antimikrobiálnym látkam a vznik infekčných epidémií; zvýšené znečistenie životného prostredia; pretrvávanie nerovností v oblasti zdravia medzi krajinami a v rámci nich s neúmerným vplyvom na ľudí, ktorí sú znevýhodnení alebo v zraniteľnej životnej situácii; odhaľovanie, pochopenie, kontrola, prevencia a zmiernenie zdravotných rizík v rýchlo sa meniacom sociálnom, mestskom a prírodnom prostredí; rastúce náklady na európske systémy zdravotnej starostlivosti a postupné zavádzanie prístupov personalizovanej medicíny a digitalizácie v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti a zvyšujúci sa tlak na európske odvetvie zdravia a zdravotnej starostlivosti, aby zostalo konkurencieschopné, pokiaľ ide o rozvoj inovácie zdravotníctva v porovnaní s novými a vznikajúcimi globálnymi subjektmi.
Výskum a inovácia v oblasti zdravia sa významnou mierou podieľali na tomto úspechu, ale aj na zvyšovaní produktivity a kvality v odvetví zdravia a zdravotnej starostlivosti, ako aj na poskytovaní vedomostnej základne pre zdravších ľudí a lepšiu starostlivosť o pacienta. Výskum v oblasti zdravia má jedinečné rysy, ktoré sú vzájomne úzko prepojené s inováciou, starostlivosťou o pacientov a zdravím obyvateľstva, a prebieha v multidisciplinárnom prostredí s komplexnou reguláciou.
EÚ však naďalej čelí novým, novo vznikajúcim alebo pretrvávajúcim výzvam, ktoré ohrozujú jej občanov a verejné zdravie, udržateľnosť jej zdravotnej starostlivosti a systémov sociálnej ochrany, ako aj konkurencieschopnosť jej odvetvia zdravia a zdravotnej starostlivosti. Medzi hlavné problémy v oblasti zdravia v EÚ patria: čoraz väčší výskyt prípadov rakoviny; nedostatok účinnej podpory zdravia a prevencie chorôb; nárast neprenosných ochorení; čoraz vyššia odolnosť proti antimikrobiálnym látkam a vznik infekčných epidémií; zvýšené znečistenie životného prostredia; pretrvávanie nerovností v oblasti zdravia medzi krajinami a v rámci nich s neúmerným vplyvom na ľudí, ktorí sú znevýhodnení alebo v zraniteľnej životnej situácii; skoré odhaľovanie, pochopenie, kontrola, prevencia a zmiernenie zdravotných rizík v rýchlo sa meniacom sociálnom, mestskom a prírodnom prostredí; zvýšenie počtu rokov života v zdraví; vysoké náklady na niektoré inovačné nástroje a technológie v oblasti zdravia pre koncových používateľov; rastúce náklady na európske systémy zdravotnej starostlivosti a postupné zavádzanie prístupov presných medicínskych postupov vrátane príslušného výskumu a digitalizácie v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti a zvyšujúci sa tlak na európske odvetvie zdravia a zdravotnej starostlivosti, aby zostalo konkurencieschopné, pokiaľ ide o rozvoj inovácie zdravotníctva v porovnaní s novými a vznikajúcimi globálnymi subjektmi.
Digitálne zdravotné riešenia vytvorili veľa príležitostí na riešenie problémov v oblasti služieb starostlivosti a ďalších vynárajúcich sa problémov starnúcej spoločnosti. Medzi výzvy patrí aj plné využívanie postupného zavádzania príležitostí, ktoré môže priniesť digitalizácia v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti, bez toho, aby bolo ohrozené právo na súkromie a ochrana osobných údajov. Digitálne zariadenia a softvér boli vyvinuté na diagnostiku liečby a uľahčenie samozvládania ochorení zo strany pacientov, a to vrátane chronických ochorení. Digitálne technológie sa takisto čoraz viac využívajú aj v zdravotníckej odbornej príprave a vzdelávaní, ako aj pre pacientov a iných spotrebiteľov využívajúcich zdravotnú starostlivosť, ktorí si pomocou nich môžu prezerať, vymieňať a vytvárať informácie o zdravotnom stave.
Tieto problémy v oblasti zdravia sú zložité, prepojené, celosvetové a vyžadujú si multidisciplinárnu, medziodvetvovú a nadnárodnú spoluprácu. Výskumno-inovačné činnosti vytvoria úzke väzby medzi objavovaním, klinickým, epidemiologickým, environmentálnym a sociálno-ekonomickým výskumom, ako aj regulačnými vedami. Využijú kombinované zručnosti akademickej obce a priemyslu a posilnia ich spoluprácu so zdravotníckymi službami, pacientmi, tvorcami politík a občanmi s cieľom mobilizovať verejné finančné prostriedky a zabezpečiť využívanie výsledkov v klinickej praxi, ako aj v systémoch zdravotnej starostlivosti. Podporia strategickú spoluprácu na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom zhromaždiť odborné znalosti potrebné na dosiahnutie úspor z rozsahu, zo sortimentu a z rýchlosti, ako aj na výmenu očakávaných prínosov a finančných rizík.
Dnešné problémy v oblasti zdravia sú zložité, prepojené, celosvetové a vyžadujú si multidisciplinárnu, medziodvetvovú, translačnú a nadnárodnú spoluprácu vrátane krajín s nízkymi a strednými príjmami. Výskum a inovácia vytvoria úzke väzby medzi klinickým, epidemiologickým, etickým, environmentálnym a sociálno-ekonomickým výskumom, ako aj regulačnými vedami. Využijú kombinované zručnosti akademickej obce a priemyslu a posilnia ich spoluprácu so zdravotníckymi službami, pacientmi, tvorcami politík, organizáciami občianskej spoločnosti a občanmi s cieľom mobilizovať verejné finančné prostriedky a zabezpečiť využívanie výsledkov v klinickej praxi, ako aj v systémoch zdravotnej starostlivosti. Podporia strategickú spoluprácu na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom zhromaždiť odborné znalosti potrebné na dosiahnutie úspor z rozsahu, zo sortimentu a z rýchlosti, ako aj na výmenu očakávaných prínosov a finančných rizík. Štúdie a výskum v rámci tohto klastra zohľadňujú rodové hľadisko a rozdiely.
Výskumno-inovačné činnosti tejto globálnej výzvy budú rozvíjať vedomostnú základňu, vybudujú výskumno-inovačnú kapacitu a poskytnú riešenia potrebné na účinnejšiu podporu zdravia a prevenciu, liečbu a vyliečenie chorôb. Lepšie výsledky v oblasti zdravia budú mať za následok zvýšenie strednej dĺžky života, zdravé aktívne životy a výkon ľudí v produktívnom veku, ako aj udržateľnosť systémov zdravia a zdravotnej starostlivosti.
Výskumno-inovačné činnosti tejto globálnej výzvy budú rozvíjať ľudské zdroje a vedomostnú základňu, vybudujú výskumno-inovačnú kapacitu a poskytnú riešenia potrebné na účinnejšiu podporu zdravia a prevenciu, liečbu a vyliečenie chorôb. Lepšie výsledky v oblasti zdravia budú mať za následok zvýšenie strednej dĺžky života, všeobecne zdravé a aktívne životy a výkon ľudí v produktívnom veku, ako aj udržateľnosť systémov zdravia a zdravotnej starostlivosti. Inovácia v oblasti rýchlych diagnostických techník a nových antibiotík môžu zabrániť rozvoju antimikrobiálnej rezistencie a budú sa podporovať.
Riešenie hlavných problémov v oblasti zdravia prispeje k plneniu cieľov a stratégií EÚ, najmä k pilieru sociálnych práv EÚ, digitálnemu jednotnému trhu EÚ, smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, Európskemu plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) a k vykonávaniu príslušných regulačných rámcov EÚ. Posilní aj záväzok EÚ v rámci Agendy OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030 ďalšie záväzky v kontexte iných organizácií a medzinárodných iniciatív OSN vrátane globálnych stratégií a akčných plánov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Riešenie hlavných problémov v oblasti zdravia prispeje k plneniu cieľov a stratégií EÚ, najmä k pilieru sociálnych práv EÚ, digitálnemu jednotnému trhu EÚ, smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, Európskemu plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) a k vykonávaniu príslušných regulačných rámcov EÚ. Posilní aj záväzok EÚ v rámci Agendy OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030 ďalšie záväzky v kontexte iných organizácií a medzinárodných iniciatív OSN vrátane globálnych stratégií a akčných plánov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Skupina na vysokej úrovni podporí dosahovanie týchto cieľov, konkrétne riadiaci výbor pre zdravie. Zabezpečí sa tak koordinácia inými programami EÚ a národnými programami v oblasti výskumu, ako aj synergie medzi klastrom Zdravie a inými časťami programu Horizont Európa vrátane misií a partnerstiev. Skupina bude vedená vedecky a bude zahŕňať všetky príslušné zainteresované strany so silnou účasťou spoločnosti, občanov a pacientov. Jej úlohou bude zabezpečovať riadenie a poradenstvo pri vytváraní pracovných programov a misií súvisiacich s oblasťou zdravia.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy, a nepriamo k týmto cieľom: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Žiadna chudoba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 5 – Rodová rovnosť, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 6 – Čistá voda a sanitárne opatrenia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 10 – Odstraňovanie nerovností.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1
1.2.1.  Zdravie počas celého života
1.2.1.  Zdravie počas celého života
Ľudia v zraniteľných fázach života (pôrod, útle detstvo, detstvo, dospievanie, tehotenstvo, dospelosť a neskorá dospelosť), ako aj osoby so zdravotným postihnutím alebo zranením majú osobitné zdravotné potreby, ktoré si vyžadujú lepšie pochopenie a individuálne riešenia. Na základe toho bude možné znížiť súvisiace nerovnosti v oblasti zdravia a zlepšiť zdravotné výsledky v prospech aktívneho a zdravého starnutia počas celého života, najmä vďaka zdravému štartu do života, ktorý v neskoršom veku znižuje riziko duševných a fyzických chorôb.
Ľudia v zraniteľných fázach života (pôrod, útle detstvo, detstvo, dospievanie, tehotenstvo, dospelosť a neskorá dospelosť), ako aj osoby so zdravotným postihnutím, s osobitnými potrebami alebo so zranením majú osobitné zdravotné potreby, ktoré si vyžadujú lepšie pochopenie a individuálne riešenia. Na základe toho bude možné znížiť súvisiace nerovnosti v oblasti zdravia a zlepšiť zdravotné výsledky v prospech aktívneho a zdravého starnutia počas celého života, najmä vďaka zdravému štartu do života, ktorý v neskoršom veku znižuje riziko duševných a fyzických chorôb.
Základné línie
Základné línie
–  včasný vývoj a proces starnutia počas celého života,
–  choroby súvisiace s vekom a proces starnutia počas celého života,
–  zdravie matiek, otcov, dojčiat a detí, ako aj úloha rodičov,
–  zdravie matiek, otcov, dojčiat a detí vrátane prežitia detí a matiek, ako aj úloha rodičov,
–  zdravotné potreby a dlhodobé následky súvisiace s vysokou úmrtnosťou a dlhodobou chorobnosťou týkajúce sa problémov v detstve,
–  zdravotné potreby dospievajúcich,
–  zdravotné potreby dospievajúcich vrátane psychickej pohody,
–  následky zdravotných postihnutí a zranení,
–  etiológia zdravotných postihnutí a následky zdravotných postihnutí a zranení,
–  nezávislý a aktívny život pre staršie a/alebo zdravotne postihnuté osoby,
–  nezávislý a aktívny život pre staršie a/alebo zdravotne postihnuté osoby,
–  zdravotná výchova a digitálna gramotnosť v oblasti zdravia.
–  zdravotná výchova a digitálna gramotnosť v oblasti zdravia,
–  regenerácia zostarnutých alebo poškodených orgánov a tkanív,
–  angiogenéza, arteriálna patológia, ischémia myokardu a štrukturálna patológia srdca, biomarkery a genetika kardiovaskulárnych chorôb,
–  liečba chronických chorôb,
Pozmeňujúce návrhy 37, 276 a 277
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2
1.2.2.  Environmentálne a sociálne determinanty zdravia
1.2.2.  Environmentálne a sociálne determinanty zdravia
Lepšie pochopenie zdravotných a rizikových faktorov, ktoré určuje sociálne, hospodárske a fyzické prostredie v každodennom živote ľudí a na pracovisku, vrátane vplyvu digitalizácie, znečisťovania, zmeny klímy a ďalších environmentálnych problémov na zdravie prispeje k identifikácii a zmierneniu zdravotných rizík a hrozieb, k zníženiu počtu úmrtí a ochorení v dôsledku vystavenia chemikáliám a znečistenia životného prostredia, k podpore ekologických, zdravých, odolných a udržateľných životných a pracovných prostredí, k propagovaniu zdravého životného štýlu a spotrebiteľského správania a k rozvoju spravodlivej, inkluzívnej a dôveryhodnej spoločnosti.
Lepšie pochopenie zdravotných a rizikových faktorov, ktoré určuje sociálne, hospodárske a fyzické prostredie v každodennom živote ľudí a na pracovisku, vrátane vplyvu digitalizácie, znečisťovania, rýchlej urbanizácie, zmeny klímy a ďalších národných a nadnárodných environmentálnych problémov na zdravie prispeje k identifikácii, prevencii a zmierneniu zdravotných rizík a hrozieb, k identifikovaniu a zníženiu počtu úmrtí a ochorení v dôsledku vystavenia chemikáliám a znečistenia životného prostredia, k podpore bezpečných ekologických, zdravých, odolných a udržateľných životných a pracovných prostredí, k propagovaniu zdravého životného štýlu a spotrebiteľského správania a k rozvoju spravodlivej, inkluzívnej a dôveryhodnej spoločnosti.
Základné línie
Základné línie
–  technológie na posudzovanie nebezpečenstiev, vystavenia chemikáliám a ich vplyvu na zdravie, znečisťujúcich látok a iných stresových faktorov vrátane faktorov súvisiacich s klímou a životným prostredím, ako aj kombinovaných účinkov viacerých stresových faktorov,
–  bezpečné a účinné technológie a metodiky na posudzovanie nebezpečenstiev chemikálií, vystavenia chemikáliám a ich vplyvu na zdravie, znečisťujúcich látok a iných stresových faktorov vrátane faktorov súvisiacich s klímou a životným prostredím, ako aj kombinovaných účinkov viacerých stresových faktorov,
–  environmentálne, pracovné, sociálne a behaviorálne faktory ovplyvňujúce fyzické a duševné zdravie a blahobyt ľudí a ich vzájomné pôsobenie, s osobitným dôrazom na zraniteľné a znevýhodnené osoby,
–  environmentálne vrátane zastavaného prostredia (návrh a výstavba), pracovné, hospodárske, politické, sociálne a behaviorálne faktory ovplyvňujúce fyzické a duševné zdravie a blahobyt ľudí a ich vzájomné pôsobenie, s osobitným dôrazom na zraniteľné a znevýhodnené osoby, ako aj na osoby so zdravotným postihnutím,
–  posudzovanie, riadenie a oznamovanie rizika s podporou vyspelých nástrojov rozhodovania založeného na dôkazoch vrátane alternatív k testovaniu na zvieratách,
–  posudzovanie, riadenie a oznamovanie rizika vrátane výmeny informácií s podporou vyspelých nástrojov rozhodovania založeného na dôkazoch vrátane alternatív k testovaniu na zvieratách,
–  kapacita a infraštruktúry na zber, výmenu a kombinovanie údajov o všetkých determinantoch zdravia vrátane expozície, zdravia a chorôb na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni,
–  kapacita a infraštruktúry na zber, výmenu a kombinovanie údajov o všetkých determinantoch zdravia vrátane expozície, zdravia a chorôb na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni,
–  podpora zdravia a opatrenia primárnej prevencie.
–  podpora zdravia a opatrenia primárnej prevencie,
—  Výskum týkajúci sa opatrení na plánovanie, vykonávanie a monitorovanie rehabilitácie počas celého života,
—  Výskum týkajúci sa opatrení na plánovanie a vykonávanie programov včasnej individuálnej rehabilitácie (EIRP) pre deti so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.2.3
1.2.3.  Neprenosné a zriedkavé ochorenia
1.2.3.  Neprenosné a zriedkavé ochorenia
Neprenosné ochorenia (vrátane zriedkavých chorôb) sú veľkou zdravotnou a spoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje účinnejšie prístupy v oblasti prevencie, liečby a vyliečenia, vrátane prístupov personalizovanej medicíny.
Neprenosné ochorenia (vrátane zriedkavých chorôb) sú veľkou zdravotnou a spoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje účinnejšie prístupy v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a vyliečenia, vrátane prístupov presnej medicíny.
Základné línie
Základné línie
–  včasnejšia a presnejšia diagnostika a liečba prispôsobená pacientovi,
–  včasnejšia a presnejšia diagnostika a včasná liečba prispôsobená pacientovi,
–  infraštruktúra a možnosti na využitie potenciálu pokroku v oblasti genomickej medicíny v štandardnej klinickej praxi,
–  preventívne a skríningové programy,
–  preventívne a skríningové programy,
–  integrované riešenia, pokiaľ ide o vlastné monitorovanie, podporu zdravia, prevenciu chorôb a riadenie chronických ochorení a multimorbiditu,
–  integrované riešenia, pokiaľ ide o vlastné monitorovanie, podporu zdravia, prevenciu chorôb a riadenie chronických ochorení a multimorbiditu,
–  liečby a vyliečenia vrátane využívania farmakologickej a inej liečby,
–  bezpečné, účinné a prístupné liečby, vyliečenia alebo iné terapeutické stratégievrátane využívania farmakologickej a inej liečby,
–  paliatívna starostlivosť,
–  paliatívna starostlivosť,
–  spoločný výskum molekulárnej, štrukturálnej a bunkovej biológie, experimentálnej terapie, genetiky, genomiky a environmentálnych základov ľudskej rakoviny,
–  genomická hranica, epidemiológia, bioinformatika, patológia a výzvy presných medicínskych postupov v zriedkavých chorobách, neurodegeneratívne ochorenia a onkológia,
–  oblasti mimoriadne nenaplnenej klinickej potreby, ako sú zriedkavé onkologické ochorenia vrátane onkologických ochorení u detí,
–  porovnanie účinnosti intervencií a riešení,
–  porovnanie účinnosti intervencií a riešení,
–  implementačný výskum s cieľom rozšíriť zdravotnícke zásahy a podporiť ich využívanie v politikách a systémoch v oblasti zdravia.
–  implementačný výskum s cieľom rozšíriť zdravotnícke zásahy a podporiť ich využívanie v politikách a systémoch v oblasti zdravia.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.4
1.2.4.  Infekčné choroby
1.2.4.  Infekčné choroby
Ochrana ľudí pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia je veľkou výzvou pre verejné zdravie a vyžaduje si účinnú medzinárodnú spoluprácu na únijnej a celosvetovej úrovni. Bude zahŕňať prevenciu, pripravenosť, včasné zistenie, liečbu a vyliečenie infekčných chorôb, ako aj boj proti antimikrobiálnej rezistencii podľa prístupu „jedno zdravie“.
Ochrana ľudí pred prenosnými ochoreniami, cezhraničnými ohrozeniami zdravia je veľkou výzvou pre verejné zdravie a vyžaduje si účinnú medzinárodnú spoluprácu na únijnej a celosvetovej úrovni. Bude zahŕňať prevenciu, pripravenosť, včasné zistenie, liečbu a vyliečenie infekčných chorôb, ako aj boj proti antimikrobiálnej rezistencii podľa prístupu „jedno zdravie“. Pokračujúce šírenie antimikrobiálne rezistentných baktérií vrátane super baktérií bude mať rovnako významný negatívny vplyv na hospodárstvo a životné prostredie. Zabránenie ich vývoju a šírenia bude jednou z priorít v rámci tohto okruhu. Svetová zdravotnícka organizácia navyše vymedzila zoznam zanedbávaných ochorení, pri ktorých pre obmedzené komerčné stimuly chýbajú investície do výskumu a vývoja zo súkromného sektora. Na riešenie záťaže v podobe takýchto zanedbávaných ochorení a chorôb súvisiacich s chudobou sú potrebné ambicióznejšie verejné investície.
Základné línie
Základné línie
–  faktory vzniku a opätovného výskytu infekčných chorôb a ich šírenie vrátane prenosu zo zvierat na ľudí (zoonóza) alebo z iných častí životného prostredia (voda, pôda, rastliny, potraviny) na ľudí,
–  faktory vzniku a opätovného výskytu infekčných chorôb a ich šírenie vrátane prenosu zo zvierat na ľudí (zoonóza) alebo z iných častí životného prostredia (voda, pôda, rastliny, potraviny) na ľudí a realizácia empirických preventívnych riešení na minimalizáciu tohto prenosu,
–  predvídanie chorôb, ich včasné zistenie a sledovanie vrátane patogénov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam, infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a environmentálnych faktorov,
–  predvídanie chorôb, ich včasné zistenie a sledovanie vrátane patogénov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam, infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a environmentálnych faktorov,
–  vakcíny, diagnostika, liečba a lieky na infekčné choroby vrátane komorbidity a koinfekcií,
–  vhodná, bezpečná a účinná diagnostika, zdravotnícke technológie, liečba a vakcíny na prevenciu a profylaxiu infekčných ochorení vrátane výskumu a objavovania nových vakcín, pokročilých technológií imunizácie a regulačných vied,
–  účinná pripravenosť na mimoriadne situácie v oblasti zdravia, opatrenia a stratégie zamerané na reakciu a obnovu, vrátane účasti komunít,
–  účinná pripravenosť na mimoriadne situácie v oblasti zdravia, opatrenia a stratégie zamerané na reakciu a obnovu, vrátane účasti komunít,
–  prekážky brániace realizácii a prijímaniu lekárskych zásahov v klinickej praxi, ako aj v systéme zdravotnej starostlivosti,
–  prekážky brániace realizácii a prijímaniu lekárskych zásahov v klinickej praxi, ako aj v systéme zdravotnej starostlivosti,
–  cezhraničné aspekty infekčných chorôb a osobitné problémy v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (napr. tropické choroby).
–  cezhraničné aspekty infekčných chorôb a osobitné problémy v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (napr. zanedbávané tropické choroby, AIDS, tuberkulóza a malária). Vývoj nových metód na liečbu infekčných chorôb v rámci boja proti antimikrobiálnej rezistencii.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.5
1.2.5.  Nástroje, technológie a digitálne riešenia pre zdravie a zdravotnú starostlivosť
1.2.5.  Nástroje, technológie a digitálne riešenia pre zdravie a zdravotnú starostlivosť
Zdravotnícke technológie a nástroje majú zásadný význam pre verejné zdravie a do veľkej miery prispeli k dôležitým zlepšeniam kvality života a zdravia ľudí v EÚ a ich zdravotnej starostlivosti. Hlavnou strategickou výzvou je preto navrhovanie, vývoj, dodávanie a implementácia vhodných, dôveryhodných, bezpečných a nákladovo efektívnych nástrojov a technológií v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti pri zohľadnení potrieb ľudí so zdravotným postihnutím a starnúcej spoločnosti. Patria medzi ne umelá inteligencia a iné digitálne technológie, ktoré ponúkajú výrazné zlepšenia oproti existujúcim riešeniam, a navyše stimulujú konkurencieschopný a udržateľný zdravotnícky priemysel, ktorý vytvára vysokohodnotné pracovné miesta. Európsky zdravotnícky priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva EÚ, ktorého podiel na HDP je 3 % a zamestnáva 1,5 milióna ľudí.
Zdravotnícke technológie a nástroje majú zásadný význam pre verejné zdravie a do veľkej miery prispeli k dôležitým zlepšeniam kvality života a zdravia ľudí v EÚ a ich zdravotnej starostlivosti. Hlavnou strategickou výzvou je preto navrhovanie, vývoj, dodávanie a implementácia vhodných, dôveryhodných, bezpečných a nákladovo efektívnych nástrojov a technológií v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti pri zohľadnení potrieb ľudí so zdravotným postihnutím a starnúcej spoločnosti. Patria medzi ne kľúčové podporné technológie, umelá inteligencia, robotika, big data, kvantové technológie a iné digitálne nástroje a technológie, ktoré ponúkajú výrazné zlepšenia oproti existujúcim riešeniam, a navyše stimulujú konkurencieschopný a udržateľný zdravotnícky priemysel, ktorý vytvára vysokohodnotné pracovné miesta. Európsky zdravotnícky priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva EÚ, ktorého podiel na HDP je 3 % a zamestnáva 1,5 milióna ľudí.
Základné línie
Základné línie
–  nástroje a technológie určené na uplatňovanie v celom spektre zdravotníctva a pri každej zdravotnej indikácii vrátane funkčnej poruchy,
–  nástroje a technológie určené na uplatňovanie v celom spektre zdravotníctva vrátane výroby zdravotníckych technológií a pri každej zdravotnej indikácii vrátane funkčnej poruchy,
–  umelá inteligencia a robotika pre zdravotnícke technológie a nástroje,
–  integrované nástroje, technológie a digitálne riešenia pre ľudské zdravie vrátane mobilného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti na diaľku,
–  integrované nástroje, technológie a digitálne riešenia pre ľudské zdravie vrátane mobilného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti na diaľku,
–  personalizované, digitálne prístupy k zdravotnej starostlivosti založené na tzv. digitálnych dvojčatách, presných dátových počítačových modeloch kľúčových biologických procesov ľudského tela, ktoré umožňujú individuálne určenie najlepšej liečby, zdravotnej prevencie a udržiavacích opatrení,
–  pilotné projekty, rozsiahle zavádzanie, optimalizácia a inovačné obstarávanie technológií a nástrojov v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti v skutočných podmienkach vrátane klinického skúšania a implementačného výskumu,
–  pilotné projekty, rozsiahle zavádzanie, optimalizácia a inovačné obstarávanie technológií a nástrojov v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti v skutočných podmienkach vrátane klinického skúšania a implementačného výskumu,
–  inovačné procesy a služby na vývoj, výrobu a rýchle dodanie nástrojov a technológií pre oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti,
–  inovačné procesy a služby na vývoj, výrobu a rýchle dodanie nástrojov starostlivosti, technológií, liekov a vakcín,
–  bezpečnosť, účinnosť a kvalita nástrojov a technológií pre oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti, ako aj ich etický, právny a spoločenský vplyv,
–  bezpečnosť, účinnosť a kvalita nástrojov a technológií pre oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti, ako aj ich etický, právny a spoločenský vplyv,
–  regulačná veda v oblasti zdravotníckych technológií a nástrojov.
–  regulačná veda v oblasti zdravotníckych technológií a nástrojov,
–  nástroje, technológie a digitálne riešenia na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych riešení.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.6
1.2.6.  Systémy zdravotnej starostlivosti
1.2.6.  Systémy zdravotnej starostlivosti
Zdravotnícke systémy sú kľúčovým prvkom sociálnych systémov EÚ a v roku 2017 zamestnávali 24 miliónov ľudí v sektore zdravotníctva a sociálnej práce. Hlavnou prioritou je zabezpečiť ich dostupnosť, nákladovú efektívnosť, odolnosť, udržateľnosť a dôveryhodnosť, ako aj znížiť nerovnosti vrátane rozvoja potenciálu inovácie založenej na údajoch a digitálnej inovácie v záujme lepšieho zdravia a starostlivosti zameranej na jednotlivcov na základe otvorených európskych dátových infraštruktúr. Urýchli sa tak digitálna transformácia zdravia a zdravotnej starostlivosti.
Zdravotnícke systémy sú kľúčovým prvkom sociálnych systémov EÚ a v roku 2017 zamestnávali 24 miliónov ľudí v sektore zdravotníctva a sociálnej práce. Hlavnou prioritou je zabezpečiť ich dostupnosť, nákladovú efektívnosť, odolnosť, udržateľnosť a dôveryhodnosť, ako aj znížiť nerovnosti vrátane rozvoja potenciálu inovácie založenej na údajoch a digitálnej inovácie v záujme lepšieho zdravia a starostlivosti zameranej na jednotlivcov na základe otvorených európskych dátových infraštruktúr. Urýchli sa tak digitálna transformácia zdravia a zdravotnej starostlivosti. Budúca infraštruktúra by sa mala opierať o bezpečné ukladanie, ako je nasadenie technológie 5G, podmienky pre rozvoj internetu vecí, ako aj vysokovýkonné výpočtové strediská.
Základné línie
Základné línie
–  reformy systémov a politík verejného zdravotníctva v Európe a mimo nej,
–  reformy systémov a politík verejného zdravotníctva v Európe a mimo nej,
–  nové modely a prístupy pre zdravie a zdravotnú starostlivosť a ich prevoditeľnosť alebo prispôsobenie z jednej krajiny/oblasti na inú,
–  nové modely a prístupy pre zdravie a zdravotnú starostlivosť a ich prevoditeľnosť alebo prispôsobenie z jednej krajiny/oblasti na inú,
–  zlepšenie hodnotenia zdravotníckych technológií,
–  zlepšenie hodnotenia zdravotníckych technológií,
–  vývoj nerovností v oblasti zdravia a účinná politická reakcia,
–  vývoj nerovností v oblasti zdravia a účinná politická reakcia,
–  budúci zdravotnícky personál a jeho potreby,
–  budúci zdravotnícky personál a jeho potreby,
–  vypracovanie programov špecializovanej odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov, odborná príprava a rozvoj odborných znalostí a nových spôsobov práce s ohľadom na inováciu v elektronickom zdravotníctve,
–  kvalitnejšie a včasné zdravotné informácie a lepšie využívanie zdravotných údajov vrátane elektronických zdravotných záznamov s náležitým dôrazom na bezpečnosť, súkromie, interoperabilitu, štandardy, porovnateľnosť a integritu,
–  kvalitnejšie a včasnejšie zdravotné informácie a lepšia infraštruktúra na efektívne získavanie a využívanie zdravotných údajov vrátane elektronických zdravotných záznamov s náležitým dôrazom na bezpečnosť, súkromie, interoperabilitu, štandardy, porovnateľnosť a integritu, zdravotné informácie a lepšie využívanie zdravotných údajov vrátane elektronických zdravotných záznamov s náležitým dôrazom na bezpečnosť, dôveru, súkromie, interoperabilitu, štandardy, porovnateľnosť a integritu,
–  odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti pri absorbovaní účinkov kríz a prispôsobení sa disruptívnym inováciám,
–  odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti pri absorbovaní účinkov kríz a prispôsobení sa disruptívnej inovácii,
–  riešenia pre posilnenie postavenia občanov a pacientov, vlastné monitorovanie a interakcia s odborníkmi v oblasti zdravia a sociálnej práce pri uplatňovaní integrovanejšej starostlivosti a prístupu zameraného na používateľa,
–  riešenia pre posilnenie postavenia občanov a pacientov, vlastné monitorovanie a interakcia s odborníkmi v oblasti zdravia a sociálnej práce pri uplatňovaní integrovanejšej starostlivosti a prístupu zameraného na používateľa,
–  údaje, informácie, vedomosti a osvedčené postupy z výskumu systémov zdravotnej starostlivosti na únijnej a celosvetovej úrovni.
–  údaje, informácie, vedomosti a osvedčené postupy z výskumu systémov zdravotnej starostlivosti na únijnej a celosvetovej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – úvodná časť
2.  KLASTER INKLUZÍVNA A BEZPEČNÁ SPOLOČNOSŤ
2.  KLASTER INKLUZÍVNA A KREATÍVNA SPOLOČNOSŤ
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.1
2.1.  Zdôvodnenie
2.1.  Zdôvodnenie
EÚ jedinečným spôsobom kombinuje hospodársky rast so sociálnymi politikami s vysokou mierou sociálneho začlenenia, spoločnými hodnotami demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a bohatej rozmanitosti. Tento model sa neustále vyvíja a musí sa okrem iného zaoberať problémami ako globalizácia a technologické zmeny. Európa musí reagovať aj na výzvy vyplývajúce z pretrvávajúcich bezpečnostných hrozieb. Teroristické útoky a radikalizácia, ako aj kybernetické útoky a hybridné hrozby vyvolávajú veľké obavy o bezpečnosť a mimoriadny tlak na spoločnosti.
EÚ jedinečným spôsobom kombinuje prosperitu, hospodársky rast a udržateľnosť so sociálnymi politikami s vysokou mierou sociálneho začlenenia, spoločnými hodnotami demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a bohatej rozmanitosti. Tento model sa neprestajne vyvíja a musí sa okrem iného zaoberať problémami ako digitalizácia, globalizácia a technologický vývoj.
EÚ musí podporovať model inkluzívneho a udržateľného rastu a zároveň využívať výhody technologického pokroku, zvyšovať dôveru v demokratickú správu a podporovať jej inováciu, bojovať proti nerovnostiam, nezamestnanosti, marginalizácii, diskriminácii a radikalizácii, zaručiť dodržiavanie ľudských práv, posilňovať kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo a posilniť postavenie občanov prostredníctvom sociálnej inovácie. Riadenie migrácie a začlenenie migrantov budú aj naďalej prioritnými otázkami. Výskum a inovácia v rámci spoločenských a humanitných vied zohráva významnú úlohu pri riešení týchto problémov a dosahovaní cieľov EÚ.
EÚ musí podporovať model inkluzívneho a udržateľného rastu a zároveň využívať výhody technologického pokroku, zvyšovať dôveru v demokratickú správu a podporovať jej inováciu, bojovať proti nerovnostiam, nezamestnanosti, marginalizácii, diskriminácii a radikalizácii, zaručiť dodržiavanie ľudských práv, posilňovať kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo a posilniť postavenie občanov prostredníctvom sociálnej inovácie. Riadenie migrácie a začlenenie migrantov budú aj naďalej prioritnými otázkami.
Výskum a inovácia v rámci spoločenských a humanitných vied a kultúrnom a kreatívnom priemysle zohráva významnú úlohu pri riešení týchto problémov a dosahovaní cieľov EÚ. Tieto sektory vďaka svojmu širokému spektru, veľkosti a dosahu na súčasnú digitálnu transformáciu významne prispievajú k nášmu hospodárstvu. Vzhľadom na to, že vzájomný vzťah medzi sociálnou a technologickou inováciou je zložitý a zriedka lineárny, je potrebný ďalší výskum rozvoja všetkých druhov inovácie a činností, ktoré sa financujú na podnietenie takéhoto účinného rozvoja do budúcnosti, a to vrátane medzisektorového a multidisciplinárneho rozvoja.
Európski občania, štátne inštitúcie a hospodárstvo musia byť chránené pred pretrvávajúcimi hrozbami organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania so strelnými zbraňami, s drogami a ľuďmi. Zásadný význam má aj posilnenie ochrany a bezpečnosti prostredníctvom lepšieho riadenia hraníc. Počítačová kriminalita je na vzostupe a súvisiace riziká sa diverzifikujú spolu s digitalizáciou hospodárstva a spoločnosti. Európa musí podstatne zlepšiť kybernetickú bezpečnosť, súkromie na internete, ochranu osobných údajov a bojovať proti šíreniu nepravdivých a škodlivých informácií s cieľom chrániť demokratickú a hospodársku stabilitu. Napokon treba vyvinúť ďalšie úsilie na obmedzenie účinkov extrémnych výkyvov počasia, ktoré sa zhoršujú pod vplyvom zmeny klímy (povodne, búrky alebo suchá, ktoré spôsobujú lesné požiare, degradácia pôdy a iné prírodné katastrofy ako zemetrasenia), na životy a živobytie ľudí. Prírodné alebo ľudskou činnosťou spôsobené katastrofy môžu ohroziť dôležité spoločenské funkcie ako zdravotníctvo, dodávky energie a verejnú správu.
Rozsah, zložitosť a nadnárodný charakter výziev si vyžaduje viacúrovňové opatrenia EÚ. Riešenie takýchto závažných sociálnych, politických, kultúrnych a hospodárskych otázok, ako aj bezpečnostných výziev na úrovni členských štátov by mohlo byť ohrozené neefektívnym využívaním zdrojov, nejednotnými prístupmi a rozdielnymi požiadavkami na vedomosti a kapacitu.
Výskum v oblasti bezpečnosti je súčasťou širšej komplexnej reakcie EÚ na bezpečnostné hrozby. Prispieva k procesu rozvoja spôsobilostí tým, že umožňuje budúcu dostupnosť technológií a aplikácií s cieľom odstrániť príslušné nedostatky v spôsobilostiach, ktoré odhalili tvorcovia politík a odborníci. Financovanie výskumu z rámcového programu EÚ už predstavovalo približne polovicu z celkových verejných finančných prostriedkov na výskum bezpečnosti v EÚ. Dostupné nástroje vrátane európskych vesmírnych programov (Galileo a EGNOS, Copernicus, získavanie informácií o situácii vo vesmírnom priestore a vládna satelitná komunikácia) sa budú využívať v plnej miere. Vyvíja sa úsilie o dosiahnutie synergie s činnosťami v rámci výskumu obrany financovanými EÚ a predchádza sa duplicite financovania. Cezhraničná spolupráca prispieva k rozvoju európskeho jednotného trhu s cennými papiermi a zlepšeniu výkonnosti priemyslu, čo podporuje nezávislosť EÚ.
Výskumno-inovačné činnosti v rámci uvedenej globálnej výzvy budú celkovo zosúladené s prioritami Komisie v týchto oblastiach: demokratická zmena; pracovné miesta, rast a investície; spravodlivosť a základné práva; migrácia; hlbšia a spravodlivejšia európska menová únia; digitálny jednotný trh. Budú reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o: „sociálnu Európu“ a „Úniu, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť“. Podporí aj Európsky pilier sociálnych práv a globálny pakt o migrácii. Bezpečnostný výskum je reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o „bezpečnú a chránenú Európu“, čím prispieva ku skutočnej a účinnej bezpečnostnej únii. Využijú sa synergie s programom Spravodlivosť a s programom Práva a hodnoty, ktoré podporujú činnosti v oblasti prístupu k spravodlivosti, práv obetí, rodovej rovnosti, nediskriminácie, ochrany údajov a podpory európskeho občianstva.
Výskumno-inovačné činnosti v rámci uvedenej globálnej výzvy budú celkovo zosúladené s prioritami Komisie v týchto oblastiach: demokratická zmena; pracovné miesta, rast a investície; spravodlivosť a základné práva; migrácia; hlbšia a spravodlivejšia európska menová únia; digitálny jednotný trh. Budú reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o: „sociálnu Európu“ a „Úniu, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť“. Podporí aj Európsky pilier sociálnych práv.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Žiadna chudoba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 4 – Kvalitné vzdelávanie, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 10 – Odstraňovanie nerovností, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Žiadna chudoba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 4 – Kvalitné vzdelávanie, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 5 – Rodová rovnosť, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 10 – Odstraňovanie nerovností, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 17 – Partnerstvo pri dosahovaní cieľov.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2
Základné línie
Základné línie
–  história, vývoj a účinnosť demokracií na rôznych úrovniach a v rôznych formách, aspekty digitalizácie a vplyv komunikácie na sociálnych sieťach, úloha politík v oblasti vzdelávania a mládeže ako základných prvkov demokratického občianstva,
–  história, vývoj a účinnosť demokracií na rôznych úrovniach a v rôznych formách, ako sú hnutia za dialóg medzi kultúrami, spoluprácu medzi národmi a mier medzi náboženstvami, aspekty digitalizácie vrátane mediálnej a digitálnej gramotnosti a vplyv komunikácie na sociálnych sieťach, úloha politík v oblasti vzdelávania a mládeže a kultúrna účasť ako základných prvkov demokratického občianstva,
–  inovačné prístupy na podporu transparentnosti, schopnosti reagovať, zodpovednosti, účinnosti a legitímnosti demokratickej správy pri plnom dodržiavaní základných práv a zásad právneho štátu,
–  inovačné prístupy na podporu transparentnosti, schopnosti reagovať, zodpovednosti, účinnosti a legitímnosti demokratickej správy vrátane boja proti korupcii pri plnom dodržiavaní základných a ľudských práv a zásad právneho štátu,
–  vplyv technológií na životný štýl a správanie jednotlivcov,
–  stratégie na riešenie populizmu, extrémizmu, radikalizácie, terorizmu a na začlenenie a zapojenie roztrpčených a marginalizovaných občanov,
–  stratégie na riešenie populizmu, extrémizmu, radikalizácie, diskriminácie a nenávistných prejavov, terorizmu a na aktívne začlenenie, posilnenie a zapojenie roztrpčených, zraniteľných a marginalizovaných občanov,
–  nové prístupy k riešeniu prepojenia medzi prisťahovalectvom a xenofóbiou a príčin migrácie,
–  lepšie pochopenie úlohy novinárskych štandardov a obsahu vytvoreného používateľmi v čoraz prepojenejšej spoločnosti a vývoj nástrojov na boj proti dezinformáciám,
–  lepšie pochopenie úlohy novinárskych štandardov a obsahu vytvoreného používateľmi v čoraz prepojenejšej spoločnosti a vývoj nástrojov na boj proti dezinformáciám,
–  úloha multikulturálneho občianstva a identít vo vzťahu k demokratickému občianstvu a politickej angažovanosti,
–  úloha multikulturálneho občianstva a identít vo vzťahu k demokratickému občianstvu a politickej angažovanosti,
–  vplyv technologického a vedeckého pokroku [vrátane veľkých dát (big data), online sociálnych sietí a umelej inteligencie] na demokraciu,
–  vplyv technologického a vedeckého pokroku [vrátane veľkých dát (big data), online sociálnych sietí a umelej inteligencie] na demokraciu,
–  poradná a participatívna demokracia a aktívne a inkluzívne občianstvo vrátane digitálneho rozmeru,
–  poradná a participatívna demokracia a aktívne a inkluzívne občianstvo vrátane digitálneho rozmeru,
–  vplyv hospodárskych a sociálnych nerovností na politickú účasť a demokracie, ktorý preukazuje, ako možno zvrátením nerovností a bojom proti všetkým formám diskriminácie (vrátane rodovej) udržať demokraciu.
–  vplyv hospodárskych a sociálnych nerovností na politickú účasť a demokracie, ktorý preukazuje, ako možno zvrátením nerovností a bojom proti všetkým formám diskriminácie (vrátane rodovej) udržať demokraciu,
–  nové prístupy k vedeckej diplomacii.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 2
2.2.2.  Kultúrne dedičstvo
2.2.2.  Kultúra a tvorivosť
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2
2.2.2.  Kultúrne dedičstvo
2.2.2.  Kultúrne dedičstvo
Kultúrny a kreatívny priemysel vytvára most medzi umením, kultúrou, podnikaním a technológiou. Navyše, najmä v oblasti digitalizácie zohráva kultúrny a kreatívny priemysel kľúčovú úlohu v reindustrializácii Európy, je hnacou silou rastu a jeho strategická pozícia mu umožňuje šírenie inovácie do ďalších odvetví, ako sú cestovný ruch, maloobchod, médiá a digitálne technológie a inžinierstvo. V programe Horizont Európa bude tvorivosť a dizajn prierezovou otázkou, ktorá bude integrovaná do projektov v rámci celého programu s cieľom podporiť nové technológie, obchodné modely a kompetencie, ako aj premeniť tvorivé a medzidisciplinárne riešenia na hospodársku a sociálnu hodnotu.
Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a má zásadný význam pre komunity, skupiny a spoločnosti, ktorým dodáva pocit spolupatričnosti. Prepája minulosť s budúcnosťou našich spoločností. Je hnacou silou miestnych hospodárstiev a bohatým zdrojom inšpirácie pre tvorivé a kultúrne odvetvia. Sprístupnenie, ochrana, zabezpečenie a obnova, výklad a využívanie plného potenciálu nášho kultúrneho dedičstva sú kľúčovými výzvami pre súčasné aj budúce generácie. Kultúrne dedičstvo je hlavnou predlohou a inšpiráciou pre umenie, tradičné remeslá, kultúrne, podnikateľské a tvorivé sektory, ktoré poháňajú hospodársky rast, vytvárajú nové pracovné miesta a podporujú zahraničný obchod.
Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kultúrne dedičstvo predstavuje stopy a vyjadrenia z minulosti, ktoré poskytujú prisudzovaný význam pre komunity, skupiny a spoločnosti, ktoré ho využívajú a ktorým dodáva pocit spolupatričnosti. Prepája minulosť s budúcnosťou našich spoločností. Je hnacou silou miestnych hospodárstiev a bohatým zdrojom inšpirácie pre tvorivé a kultúrne odvetvia. Sprístupnenie, ochrana, zabezpečenie a obnova, výklad a využívanie plného potenciálu nášho kultúrneho dedičstva sú kľúčovými výzvami pre súčasné aj budúce generácie. Kultúrne dedičstvo je hlavnou predlohou a inšpiráciou pre umenie, tradičné remeslá, kultúrne, tvorivé a podnikateľské sektory, ktoré poháňajú hospodársky rast, vytvárajú nové pracovné miesta a podporujú zahraničný obchod.
Základné línie
Základné línie
–  štúdie a vedy zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom s využitím vyspelých technológií vrátane digitálnych,
–  štúdie a vedy zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom s využitím vyspelých technológií vrátane digitálnych,
–  prístup ku kultúrnemu dedičstvu a jeho zdieľanie vďaka inovačným štruktúram a využitiam a modelom participatívneho riadenia,
–  prístup ku kultúrnemu dedičstvu a jeho zdieľanie, ako aj k súvisiacim informáciám, vďaka inovačným štruktúram a využitiam a modelom participatívneho riadenia,
–  prepojenie kultúrneho dedičstva s rozvíjajúcim sa kreatívnym priemyslom,
–  prepojenie kultúrneho dedičstva s rozvíjajúcim sa kreatívnym priemyslom,
–  prínos kultúrneho dedičstva k trvalo udržateľnému rozvoju, konkrétne ochranou a obnovou kultúrneho prostredia, pričom EÚ má plniť funkciu laboratória pre inováciu a cestovný ruch založené na kultúrnom dedičstve,
–  prínos kultúrneho dedičstva k trvalo udržateľnému rozvoju, konkrétne ochranou, rozvojom a obnovou kultúrneho prostredia, pričom EÚ má plniť funkciu laboratória pre inováciu a cestovný ruch založené na kultúrnom dedičstve,
–  ochrana, zachovanie, zhodnotenie a obnova kultúrneho dedičstva a jazykov s využitím špičkových technológií vrátane digitálnych,
–  ochrana, zachovanie, zhodnotenie a obnova kultúrneho dedičstva, jazykov a tradičných zručností a remesiel s využitím špičkových technológií vrátane digitálnych,
–  vplyv tradícií, modelov správania, vnímania a vierovyznania na hodnoty a pocit spolupatričnosti.
–   význam pluralistických a rozmanitých tradícií, zvykov, vnímania a vierovyznania na hodnoty pri rozvoji spoločenstiev,
–  vytvorenie tzv. cloudu európskeho kultúrneho dedičstva, priestor spolupráce v oblasti výskumu a inovácie umožňujúci prístup ku kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom nových technológií, ako aj podnecovania a uľahčenia prenosu know-how a zručností, poskytovanie príležitostí na zriadenie individuálnych pracovných skupín a projektových štruktúr a zastupovanie európskej kultúrnej protistrany ku komerčne riadeným cloudovým službám. Tomu bude predchádzať posúdenie vplyvu.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3
2.2.3.  Sociálna a hospodárska transformácia
2.2.3.  Sociálna, kultúrna a hospodárska transformácia
Európske spoločnosti prechádzajú zásadnými sociálno-ekonomickými zmenami, najmä v dôsledku globalizácie a technologických inovácií. Vo väčšine európskych krajín sa zároveň prehĺbila príjmová nerovnosť14. Treba zaviesť progresívne politiky na podporu inkluzívneho rastu a zvrátenie nerovností, zvýšenie produktivity (vrátane pokroku v jej meraní) a ľudského kapitálu v reakcii na migračné a integračné problémy a podporiť medzigeneračnú solidaritu a sociálnu mobilitu. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú potrebné na dosiahnutie spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti.
Európske spoločnosti prechádzajú zásadnými sociálno-kultúrno-ekonomickými zmenami, najmä v dôsledku globalizácie a technologických inovácií. Vo väčšine európskych krajín sa zároveň prehĺbila príjmová nerovnosť14. Treba zaviesť progresívne politiky na podporu inkluzívneho rastu a zvrátenie nerovností, zvýšenie produktivity (vrátane pokroku v jej meraní) a ľudského kapitálu, zlepšenie životných a pracovných podmienok občanov v reakcii na migračné a integračné problémy a podporiť medzigeneračnú solidaritu a sociálnu mobilitu a kultúrnu integráciu. Prístupné, inkluzívne, inovačné a vysokokvalitné systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú potrebné na dosiahnutie spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti.
Základné línie
Základné línie
–  vedomostná základňa pre poradenstvo v oblasti investícií a politík (najmä vzdelávanie a odborná príprava) pre zručnosti s vysokou pridanou hodnotou, produktivitu, sociálnu mobilitu, rast, sociálnu inováciu a tvorbu pracovných miest, úloha vzdelávania a odbornej prípravy pri boji s nerovnosťou,
–  vedomostná základňa pre poradenstvo v oblasti investícií a politík (najmä vzdelávanie a odborná príprava) pre zručnosti s vysokou pridanou hodnotou, produktivitu, sociálnu mobilitu, rast, sociálnu inováciu a tvorbu pracovných miest, úloha vzdelávania a odbornej prípravy pri boji s nerovnosťou,
–  medzisektorový vedecký výskum spájajúci hospodárske, kultúrne a sociálne dôsledky technologických zmien,
–  sociálna udržateľnosť nad rámec ukazovateľov založených na HDP, najmä pokiaľ ide o nové hospodárske a podnikateľské modely a nové finančné technológie,
–  sociálna udržateľnosť nad rámec ukazovateľov založených na HDP, najmä pokiaľ ide o nové hospodárske a podnikateľské modely, ako je sociálne hospodárstvo, a nové finančné technológie,
–  štatistické a iné ekonomické nástroje na lepšie pochopenie rastu a inovácie v kontexte stagnujúcej produktivity,
–  štatistické a iné ekonomické a kvantitatívne nástroje na lepšie pochopenie rastu a inovácie v kontexte stagnujúcej produktivity,
–  nové formy práce, úloha práce, trendy a zmeny na trhoch práce a v otázke príjmov v súčasných spoločnostiach, ako aj ich vplyv na rozdelenie príjmov, nediskrimináciu (vrátane rodovej rovnosti) a sociálne začlenenie,
–  nové formy práce, úloha práce, trendy a zmeny na trhoch práce a v otázke príjmov v súčasných spoločnostiach, ako aj ich vplyv na rozdelenie príjmov, nediskrimináciu (vrátane rodovej rovnosti) a sociálne začlenenie,
–  daňovo-dávkové systémy spolu s politikami v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych investícií s cieľom zvrátiť nerovnosti a riešiť negatívne vplyvy technológií, demografie a rozmanitosti,
–  daňovo-dávkové systémy spolu s politikami v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych investícií, daňových rajov a daňovej spravodlivosti s cieľom zvrátiť nerovnosti a riešiť negatívne vplyvy technológií, demografie a rozmanitosti,
–  stratégie na riešenie demografických zmien, urbanizácie a súvisiaceho vysťahovalectva z vidieckych oblastí, boj proti sociálno-ekonomické vylúčenia a zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach, a to aj prostredníctvom využívania špičkových technológií a digitálnych riešení,
–  mobilita ľudí v globálnom a miestnom kontexte pre lepšie riadenie migrácie, začlenenie migrantov vrátane utečencov, dodržiavanie medzinárodných záväzkov a ľudských práv, širší a lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, odbornej príprave, podporným službám, aktívnemu a inkluzívnemu občianstvu, najmä pre zraniteľné osoby,
–  mobilita ľudí v globálnom a miestnom kontexte pre lepšie riadenie migrácie, začlenenie migrantov vrátane utečencov, dodržiavanie medzinárodných záväzkov a ľudských práv, širší a lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, odbornej príprave, podporným službám, aktívnemu a inkluzívnemu občianstvu, najmä pre zraniteľné osoby,
–  systémy vzdelávania a odbornej prípravy na podporu a čo najlepšie využívanie digitálnej transformácie EÚ, ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z globálnej prepojenosti a technologických inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, etických otázok, sociálno-ekonomických nerovností a radikálnych zmien na trhoch,
–  systémy vzdelávania a odbornej prípravy na podporu a čo najlepšie využívanie digitálnej transformácie EÚ, ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z globálnej prepojenosti a technologických inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, etických otázok, sociálno-ekonomických nerovností a radikálnych zmien na trhoch,
–  modernizácia orgánov verejnej moci s cieľom plniť očakávania občanov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, transparentnosť, dostupnosť, otvorenosť, zodpovednosť a zameranie na používateľa,
–  modernizácia orgánov verejnej moci a verejných služieb s cieľom plniť očakávania a potreby občanov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, transparentnosť, dostupnosť, otvorenosť, zodpovednosť a zameranie na používateľa,
–  efektívnosť systémov súdnictva a lepší prístup k spravodlivosti na základe nezávislosti súdnictva a zásad právneho štátu so spravodlivými, efektívnymi a transparentnými metódami v občianskych aj trestných veciach.
–  efektívnosť systémov súdnictva a lepší prístup k spravodlivosti na základe nezávislosti súdnictva a zásad právneho štátu so spravodlivými, efektívnymi, prístupnými a transparentnými metódami v občianskych aj trestných veciach.
–  identifikácia existujúcich a vznikajúcich rodových rozdielov a potrieb v súvislosti s globálnou transformáciou a rozvoj inovačných metód s cieľom bojovať proti rodovým stereotypom a vychýleniam.
__________________
__________________
14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (OECD: Pochopenie sociálno-ekonomickej priepasti v Európe), 26. január 2017.
14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (OECD: Pochopenie sociálno-ekonomickej priepasti v Európe), 26. január 2017.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.4
2.2.4.  Spoločnosť odolná proti katastrofám
2.2.4.  Spoločenské a humanitné vedy
Katastrofy pochádzajú z rôznych zdrojov (prírodných či spôsobených ľudskou činnosťou) vrátane teroristických útokov, zmeny klímy a iných extrémnych udalostí (vrátane stúpania hladiny morí), ale aj z lesných požiarov, vĺn horúčav, povodní, zo zemetrasení, z cunami a sopečných udalostí, z kríz spôsobených nedostatkom vody, javov vesmírneho počasia, priemyselných a dopravných katastrof, udalostí súvisiacich s CBRN, ako aj z následných kaskádových rizík. Cieľom je predchádzať stratám na životoch, poškodeniu zdravia a životného prostredia, hospodárskym a materiálnym škodám spôsobeným katastrofami a znižovať ich počet, zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a zlepšiť pochopenie rizika katastrof, ďalej znižovať ich počet a poučiť sa z nich.
Spoločenské a humanitné vedy sú začlenené do každej z priorít programu Horizont Európa a prispievajú najmä k tvorbe politík na základe dôkazov na medzinárodnej, únijnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem tejto integrácie sa poskytne osobitná podpora v týchto základných líniách a podporí sa aj tvorba politiky.
Základné línie
Základné línie
–  technológie a spôsobilosti pre špecialistov prvého zásahu pri núdzových operáciách v krízových a katastrofických situáciách,
–  schopnosť spoločnosti lepšie riadiť a znižovať riziko katastrof, a to aj vďaka riešeniam inšpirovaným prírodou, zlepšovaním prevencie, pripravenosti a reakcie na existujúce a nové riziká,
–  interoperabilita vybavenia a postupov na uľahčenie cezhraničnej operačnej spolupráce a integrovaného trhu EÚ.
–  analýza a rozvoj sociálneho, hospodárskeho a politického začlenenia a medzikultúrnej dynamiky v Európe a vo vzťahu k medzinárodným partnerom;
–  lepšie pochopenie spoločenských zmien v Európe a ich vplyvu;
–  riešenie hlavných výziev týkajúcich sa európskych modelov sociálnej súdržnosti, prisťahovalectva, integrácie, demografických zmien, starnutia, zdravotného postihnutia, vzdelania, chudoby a sociálneho vylúčenia,
–  podporný výskum na pochopenie identity a pocitu príslušnosti vo vzťahu ku komunitám, regiónom a národom.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5
2.2.5.  Ochrana a bezpečnosť
vypúšťa sa
Treba chrániť občanov pred bezpečnostnými hrozbami z trestnej činnosti vrátane teroristických útokov a hybridných hrozieb; chrániť ľudí, verejné priestory a kritické infraštruktúry pred fyzickými (vrátane CBRN) a kybernetickými útokmi; bojovať proti terorizmu a radikalizácii vrátane pochopenia teroristických myšlienok a presvedčení a boja proti nim; predchádzať závažnej trestnej činnosti vrátane počítačovej kriminality a organizovanej trestnej činnosti a boja proti nim; podporovať obete; sledovať finančné toky z trestnej činnosti; podporiť využívanie údajov na presadzovanie práva a zabezpečenie ochrany osobných údajov pri činnostiach v oblasti presadzovania práva; podporiť riadenie vzdušných, pozemných a námorných hraníc EÚ, pokiaľ ide o pohyb ľudí a tovaru. Je nevyhnutné zachovať flexibilitu v záujme rýchleho riešenia nových bezpečnostných problémov, ktoré môžu vzniknúť.
Základné línie
–  inovačné prístupy a technológie pre bezpečnostných odborníkov (ako policajné sily, hraničná a pobrežná stráž, colné úrady), odborníkov z oblasti verejného zdravia, prevádzkovateľov infraštruktúry a správcov otvorených priestorov,
–  ľudský a sociálny rozmer trestnej činnosti a násilnej radikalizácie vo vzťahu k osobám, ktoré vykazujú alebo by mohli vykazovať takéto správanie, ako aj k osobám, ktoré sú alebo by mohli byť ovplyvnené;
–  postoj občanov, orgánov verejnej správy a priemyslu pri predchádzaní vzniku nových bezpečnostných rizík a zníženiu existujúcich rizík vrátane rizík vyplývajúcich z nových technológií ako umelá inteligencia,
–  boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam s dôsledkami pre bezpečnosť,
–  interoperabilita vybavenia a postupov na uľahčenie cezhraničnej a medziagentúrnej operačnej spolupráce a rozvoj integrovaného trhu EÚ,
–  zabezpečenie ochrany osobných údajov pri činnostiach v oblasti presadzovania práva, najmä vzhľadom na rýchly technologický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.6
2.2.6.  Kybernetická bezpečnosť
vypúšťa sa
Škodlivá kybernetická činnosť ohrozuje nielen naše ekonomiky, ale aj samotné fungovanie našich demokracií, naše slobody a naše hodnoty. Kybernetické hrozby majú často kriminálnu povahu, sú motivované ziskom, ale môžu mať aj politický alebo strategický charakter. Naša budúca bezpečnosť a prosperita závisia od zlepšenia našej schopnosti chrániť EÚ pred kybernetickými hrozbami. Digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť ochranu veľkého počtu zariadení internetu vecí, ktoré majú byť pripojené k internetu, vrátane tých, ktoré sú určené na kontrolu rozvodných sietí, automobilov a dopravných sietí, nemocníc, financií, verejných inštitúcií, tovární a domácností. Európa musí budovať odolnosť proti kybernetickým útokom a účinne odrádzať páchateľov.
Základné línie
–  technológie v celom digitálnom hodnotovom reťazci (od bezpečných komponentov až po kryptografiu a samoopravný softvér a siete),
–  technológie na riešenie súčasných kybernetických hrozieb, predvídanie budúcich potrieb a udržanie konkurencieschopného priemyslu,
–  Európska sieť kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kompetenčné centrum.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 a (nový)
2a.  KLASTER BEZPEČNÁ SPOLOČNOSŤ
2a.1  Odôvodnenie
V kontexte transformácií a rastúcich globálnych vzájomných závislostí a hrozieb sú výskum a inovácia na zabezpečenie bezpečnosti Európy prvoradou úlohou.
Napriek tomu, že Európa je bez rozsiahlych vojenských agresií, je teraz potrebné reagovať na výzvy vyplývajúce z nových bezpečnostných hrozieb. Teroristické útoky rôzneho druhu, násilná radikalizácia, ako aj kybernetické útoky a hybridné hrozby vyvolávajú veľké obavy o bezpečnosť a mimoriadny tlak na spoločnosti. EÚ musí riešiť tieto výzvy a zabezpečiť verejnú bezpečnosť pri súčasnom zachovaní slobody a základných práv jednotlivca.
Výskum v oblasti bezpečnosti je súčasťou širšieho úsilia EÚ na riešenie tejto a ďalších výziev. Prispieva k procesu rozvoja spôsobilostí tým, že umožňuje budúcu dostupnosť technológií, riešení a aplikácií s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré odhalili tvorcovia politík a koncoví používatelia, najmä orgány verejnej moci.
Takýto výskum a inovácia sú reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o „bezpečnú a chránenú Európu“, čím prispievajú k bezpečnostnej únii. Využijú sa synergie s programom Spravodlivosť a s programom Práva a hodnoty, ktoré podporujú činnosti v oblasti prístupu k spravodlivosti, práv obetí, rodovej rovnosti, nediskriminácie, ochrany údajov a podpory európskeho občianstva.
Dostupné nástroje vrátane európskych vesmírnych programov (Galileo a EGNOS, Copernicus, získavanie informácií o situácii vo vesmírnom priestore a vládna satelitná komunikácia) sa budú využívať v plnej miere.
Európa musí pokračovať vo svojom úsilí v oblasti výskumu a inovácie s cieľom zlepšiť kybernetickú bezpečnosť, súkromie na internete, ochranu osobných údajov a bojovať proti šíreniu nepravdivých a škodlivých informácií s cieľom chrániť prosperitu, demokratickú a hospodársku stabilitu. Terorizmus, násilná radikalizácia, ideologicky motivované násilie, obchodovanie s kultúrnymi tovarmi, kybernetické útoky, organizovaná trestná činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a trestné činy proti životnému prostrediu a katastrofy sú niekoľkými príkladmi oblastí, ktoré treba riešiť v rámci tohto klastra.
V záujme predvídania, prevencie a riadenia rizík a hrozieb je potrebné nielen zaviazať sa k výskumu, ale aj ďalej rozvíjať a uplatňovať inovatívne technológie, riešenia, prognostické nástroje a znalosti, stimulovať spoluprácu medzi poskytovateľmi a verejnými používateľmi, nachádzať riešenia, bojovať proti zneužívaniu súkromia a porušovaniu ľudských práv, a zároveň zabezpečiť individuálne práva a slobodu európskych občanov.
S cieľom zvýšiť komplementárnosť v oblasti výskumu a inovácie budú posilnené orgány verejnej bezpečnosti v snahe o nadnárodnú a medzinárodnú výmenu a spoluprácu. Orgány verejnej bezpečnosti sa povzbudia, aby sa podieľali na úsilí EÚ v oblasti výskumu a inovácie s cieľom podporiť ich schopnosti spolupracovať a komunikovať na všetkých príslušných úrovniach, vymieňať si údaje, využívať spoločné normy v oblasti technológií, postupov a vybavenia a aktuálne poznatky z oblasti vied súvisiacich s kriminalitou, odbornej prípravy a podpory výhod odborných znalostí.
Okrem toho navrhne obstarávanie na podporu prototypov a vypracúvanie testovania a nadobúdania inovačných technológií orgánmi verejnej moci pred uvedením na trh.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Žiadna chudoba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 4 – Kvalitné vzdelávanie, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 10 – Odstraňovanie nerovností, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie.
2a.2  Oblasti intervencie
2a.2.1  Organizovaná trestná činnosť Terorizmus, extrémizmus, radikalizácia a ideologicky motivované násilie
Organizovaná trestná činnosť, terorizmus, extrémizmus, násilná radikalizácia a ideologicky motivované násilie spôsobujú vysoké riziko pre občanov, ako aj pre európsku spoločnosť, hospodárstvo a demokratickú stabilitu. Páchatelia sú od jednotlivých subjektov až po vysoko organizované zločinecké štruktúry, ktoré pôsobia aj na medzinárodnej úrovni. Na odhaľovanie, prevenciu a boj proti ich aktivitám ich príčinám je potrebný výskum a inovácia, a to aj v oblasti humanitných vied a technológií.
Základné línie
–  ľudský a sociálny rozmer trestnej činnosti a násilnej radikalizácie vo vzťahu k osobám, ktoré vykazujú alebo by mohli vykazovať takéto správanie, ako aj k osobám, ktoré sú alebo by mohli byť ovplyvnené,
–  inovatívne prístupy a technológie pre koncových používateľov bezpečnosti, najmä orgány verejnej bezpečnosti,
–  technológie a prevádzkové normy na ochranu infraštruktúry, otvorených a verejných priestorov,
–  predpovedanie, odhaľovanie, prevencia a ochrana proti pokusom a páchateľom závažnej a organizovanej trestnej činnosti,– radikalizácie, násilia a terorizmu.
2a.2.2  Riadenie ochrany hraníc
Posilnenie bezpečnosti a ochrany v rámci EÚ si vyžaduje výskum a inováciu s cieľom posilniť možnosti ochrany a riadenia hraníc. Zahŕňa to prieskum a pozorovanie v teréne (letecké, pozemné, námorné), stabilnú spoluprácu a výmenu údajov so zahraničnými orgánmi vrátane kapacít interoperability s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými veliteľskými, kontrolnými a komunikačnými centrami, ako aj realizáciu riešení pre ochranu hraníc, reakciu na incidenty, odhaľovanie rizík a prevenciu kriminality. Ďalej zahŕňa výskum v oblasti prediktívneho vykonávania policajných funkcií a aplikácií včasného varovania založených na algoritmoch, ako aj automatizovaných monitorovacích technológií využívajúcich rôzne druhy snímačov pri súčasnom zohľadnení základných práv. Pri posudzovaní ich vplyvu a potenciálu na zvýšenie úsilia v oblasti bezpečnosti a posilnenie riešení by technológie a zariadenia mali prispieť k integrite tých, ktorí prichádzajú k vonkajším hraniciam, a to najmä po súši a po mori.
Výskum by mal podporiť aj zlepšenie integrovaného riadenia európskych hraníc vrátane zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, potenciálne kandidátskymi krajinami a krajinami, na ktoré sa uplatňuje susedská politika EÚ. Bude ďalej pomáhať v úsilí EÚ zvládať migráciu.
Základné línie
–  identifikácia sfalšovaných a inak manipulovaných dokumentov,
–  odhaľovanie nelegálnej prepravy/obchodovania s ľuďmi a tovarom,
–  posilňovanie schopností reagovať na hraničné incidenty,
–  modernizácia zariadení na prieskum pohraničných oblastí a dohľad nad nimi;
–  zlepšenie priamej spolupráce bezpečnostných orgánov obidvoch strán v príslušnom pohraničnom priestore na cezhraničné opatrenia s cieľom zabezpečiť nepretržité prenasledovanie páchateľov a podozrivých.
2a.2.3  Kybernetická bezpečnosť, súkromie, ochrana osobných údajov
Škodlivé a nepriateľské kybernetické činnosti ohrozujú našu spoločnosť a občanov, stabilné a bezpečné fungovanie orgánov verejnej moci a inštitúcií, hospodárstva a takisto fungovanie európskych demokratických inštitúcií, našich slobôd a hodnôt. Incidenty týkajúce sa verejných inštitúcií sa už vyskytli a pravdepodobne sa zvýšia v priebehu ďalšej integrácie digitálnych a kybernetických aplikácií do administratívnych a ekonomických postupov, ako aj do súkromného a individuálneho používania.
Počítačová kriminalita sa zvyšuje, súvisiace riziká sa diverzifikujú, keďže hospodárstvo a spoločnosť sa naďalej digitalizujú. Európa musí pokračovať vo svojom úsilí zlepšiť kybernetickú bezpečnosť, súkromie na internete, ochranu osobných údajov a bojovať proti šíreniu nepravdivých a škodlivých informácií s cieľom chrániť demokratickú a hospodársku stabilitu.
Budúca bezpečnosť a prosperita závisia od zlepšenia schopností chrániť EÚ pred takýmito hrozbami, predchádzať škodlivým počítačovým aktivitám, odhaľovať ich a bojovať proti nim, pričom si to často vyžaduje úzku a rýchlu cezhraničnú spoluprácu. Predovšetkým digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť ochranu veľkého počtu zariadení internetu vecí, ktoré majú byť pripojené k internetu, a Európa musí držať krok s celkovým úsilím posilniť odolnosť voči kybernetickým útokom a podporovať účinné odrádzanie páchateľov.
Základné línie
–  boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam s dôsledkami pre bezpečnosť vrátane ochrany registrácie voličov a systémov hodnotenia/počítania a komunikácie (bezpečnosť volieb), rozvoj schopností na zisťovanie zdrojov manipulácie pri súčasnom zachovaní slobody prejavu a prístupu k informáciám,
–  rozširovanie detekčných, preventívnych, obranných a bojových technológií,
–  posilnenie schopností orgánov verejnej moci dešifrovať a dekódovať,
–  technológie na odhaľovanie a monitorovanie nedovoleného elektronického spôsobu platby a finančných tokov,
–  zvýšenie vedeckých a technologických schopností zodpovedných orgánov, najmä Európskeho policajného úradu, Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť,
–  zabezpečenie ochrany osobných údajov pri činnostiach v oblasti presadzovania práva, najmä vzhľadom na rýchly technologický pokrok,
–  technológie v celom digitálnom hodnotovom reťazci (od bezpečných komponentov až po kryptografiu, technológie distribuovanej databázy transakcií a samoopravný a odolný softvér a siete s bezpečnosťou založenou na správaní),
–  technológie, metódy a najlepšie postupy na riešenie, predchádzanie, zmierňovanie a zotavenie sa zo súčasných kybernetických hrozieb, predvídanie budúcich potrieb a udržanie konkurencieschopného priemyslu s vysokou dostupnosťou vrátane zlepšenia vedomostí a informovanosti o rizikách kybernetickej bezpečnosti a ich dôsledkoch,
–  zlepšenie ochrany osobných údajov podporou ľahko použiteľných riešení pre zariadenia používané občanmi a spotrebiteľmi,
–  vývoj bezpečnostného softvéru a hardvéru a testovacie zariadenia na bezpečnostné testovanie softvéru a hardvéru.
2a.2.4  Ochrana kritických infraštruktúr a zlepšovanie reakcií na katastrofy
Nové technológie, procesy, metódy a špecializované spôsobilosti pomôžu chrániť kritické infraštruktúry vrátane elektronických infraštruktúr, systémy a služby, ktoré sú zásadné na riadne fungovanie spoločnosti a hospodárstva vrátane komunikácií, dopravy, finančníctva, zdravotníctva, potravinárstva, vodohospodárstva, energetiky, logistiky, dodávateľského reťazca a životného prostredia.
Katastrofy pochádzajú z rôznych zdrojov (prírodných či spôsobených ľudskou činnosťou) alebo sú výsledkom kaskádových rizík. Je potrebné vyvinúť úsilie na obmedzenie vplyvov na životy a živobytie. Cieľom je predchádzať poškodeniu zdravia a životného prostredia, hospodárskym a materiálnym škodám a obmedziť ich, zabezpečiť dodávky potravín a liekov, bezpečnosti a základných komunikačných prostriedkov.
Základné línie
–  technológie a spôsobilosti pre špecialistov prvého zásahu pri núdzových operáciách v krízových a katastrofických situáciách vrátane reakcie na katastrofy pre obete a systémov včasného varovania,
–  schopnosť spoločnosti lepšie riadiť a znižovať riziko katastrof, a to aj vďaka riešeniam inšpirovaným prírodou a vedomosťami spoločenstiev, zlepšovaním prevencie, pripravenosti a reakcie na existujúce a nové riziká, zlepšenie odolnosti týchto rozličných infraštruktúr, a to aj prostredníctvom inštitucionálnych a politických štruktúr a štruktúr riadenia odolných voči katastrofám,
–  zlepšenie schopností pohybu pre vyhľadávacie a záchranné zariadenia, vozidlá, zásobovanie a sily,
–  technológie, vybavenie a postupy na zabránenie vypuknutiu pandémií alebo ich zvládanie,
–  zlepšovanie viacúrovňových verejných varovných systémov, najmä vzhľadom na zraniteľné osoby,
–  zlepšovanie dostupnosti špecializovaných leteckých a pozemných vozidiel na boj proti rozsiahlym lesným požiarom, ako aj zlepšovanie ich rýchleho rozmiestnenia.
2a.2.5  Pirátstvo a falšovanie výrobkov
Boj proti pirátstvu a falšovaniu výrobkov je naďalej vážnym problémom pre európske hospodárstvo, kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj pre občanov. Tieto nezákonné činnosti spôsobujú vážne straty na daniach, príjmoch a osobných príjmoch, ako aj ohrozenie zamestnanosti v Európe.
Chybné produkty predstavujú riziká spôsobenia škody osobám a škôd na majetku. Takéto dôsledky treba riešiť a treba nájsť riešenia na boj proti pirátstvu a falšovaniu výrobkov, ako aj na podnecovanie príslušných orgánov verejnej moci na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie týchto trestných činov a súvisiacich nezákonných činností a boj proti nim vo vzájomnej spolupráci.
Treba zahrnúť úsilie na podporu ochrany duševného vlastníctva.
Základné línie
–  propagácia metód identifikácie výrobkov,
–  zvýšenie ochrany pôvodných častí a tovaru,
–  technológie na kontrolu prepravovaných produktov (v reálnom čase) a výmeny údajov medzi výrobcami, prepravcom, colnými orgánmi a príjemcami.
2a.2.6  Podpora politík Únie v oblasti vonkajšej bezpečnosti, a to aj prostredníctvom predchádzania konfliktom a budovania mieru
Na podporu vonkajších bezpečnostných politík Únie v rámci civilných úloh od civilnej ochrany až po humanitárnu pomoc, riadenie hraníc alebo udržanie mieru a stabilizáciu po kríze vrátane predchádzania konfliktom a budovania a sprostredkovávania mieru, je potrebný výskum, nové technológie, schopnosti a riešenia.
Základné línie
–  výskum riešenia konfliktov a obnovenie mieru a spravodlivosti, včasné zistenie faktorov vedúcich ku konfliktom a vplyv procesov restoratívnej spravodlivosti,
–  podpora interoperability civilných a vojenských spôsobilostí v civilných úlohách od civilnej ochrany až po humanitárnu pomoc, riadenie hraníc alebo udržiavanie mieru,
–  technologický rozvoj v oblasti technológií s dvojakým použitím s cieľom posilniť interoperabilitu medzi civilnou ochranou a vojenskými silami a medzi jednotkami civilnej ochrany na celom svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, právne a etické aspekty, obchodné otázky, ochrana dôvernosti a integrity informácií a vysledovateľnosť všetkých transakcií a spracovanie,
–  rozvoj spôsobilostí v oblasti velenia a riadenia civilných misií.
2a.2.7  Podpora koordinácie, spolupráce a synergií
Na zabezpečenie schopnosti zaviesť, riadiť, kontrolovať a ovládať postupy medzi orgánmi sú potrebné najnovšie technológie a normy. Cieľom by malo byť vybavenie orgánov verejnej moci a iných síl, ktoré sa majú nasadiť, vymeniteľnými zariadeniami s cieľom začleniť štandardné postupy prevádzkovania, reakcie, podávanie správ a výmeny údajov platné v celej EÚ.
Agentúram by sa mal prideliť primeraný rozpočet na ďalšiu podporu ich schopnosti zúčastňovať sa na výskume a inovácii EÚ s cieľom riadiť príslušné projekty, vymieňať si požiadavky, výsledky a ambície, ako aj spolupracovať a koordinovať úsilie s ostatnými agentúrami a niektorými orgánmi mimo EÚ, ako je protiteroristická skupina a Interpol. Pokiaľ ide o výskum a inováciu súvisiace s bezpečnosťou, ide najmä o European Policy College, Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Európsky policajný úrad, Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Satelitné stredisko Európskej únie.
S cieľom posilniť súčinnosť s obranným výskumom financovaným EÚ by sa mali zaviesť mechanizmy výmeny a konzultácie s orgánmi zodpovednými za výskum obrany na civilné účely.
Normy budú zohrávať významnú úlohu, pretože sa nimi zabezpečuje spoločný vývoj, výroba a realizácia, ako aj možnosti výmeny, interoperability a kompatibility služieb, postupov, technológií a zariadení.
Základné línie
–  technológie a zariadenia so základnými prevádzkovými požiadavkami, ktoré majú byť rovnako uplatniteľné všetkými orgánmi členských štátov tej istej kategórie (polícia, záchranné služby, zvládanie katastrof, komunikácia atď.),
–  interoperabilita vybavenia a postupov na uľahčenie cezhraničnej a medziagentúrnej operačnej schopnosti.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – úvodná časť
3.  KLASTER DIGITALIZÁCIA A PRIEMYSEL
3.  KLASTER DIGITALIZÁCIA, PRIEMYSEL A KOZMICKÝ PRIESTOR
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 3 – bod 3.1
3.1.  Zdôvodnenie
3.1.  Zdôvodnenie
Na zabezpečenie konkurencieschopnosti priemyslu a schopnosti riešiť budúce globálne výzvy musí EÚ posilniť a zachovať svoje technologické a priemyselné kapacity v kľúčových oblastiach, ktoré sú základom transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti.
Na zabezpečenie konkurencieschopnosti priemyslu a schopnosti riešiť budúce globálne výzvy musí EÚ posilniť a zachovať svoje technologické a priemyselné kapacity v kľúčových oblastiach, ktoré sú základom transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti.
Priemysel EÚ vytvára pätinu miest a dve tretiny investícií súkromného sektora do výskumu a vývoja a generuje 80 % vývozu EÚ. Nová vlna inovácií, ktorá zahŕňa zlúčenie fyzických a digitálnych technológií, prinesie obrovské príležitosti pre priemysel EÚ a zlepší kvalitu života občanov Únie.
Priemysel EÚ vytvára pätinu miest a dve tretiny investícií súkromného sektora do výskumu a vývoja a generuje 80 % vývozu EÚ. Nová vlna inovácie, ktorá zahŕňa zlúčenie fyzických a digitálnych technológií, prinesie obrovské príležitosti pre priemysel EÚ a zlepší kvalitu života občanov Únie.
Digitalizácia je hlavnou hnacou silou. Keďže sa naďalej rýchlo šíri všetkými odvetviami, investície do prioritných oblastí od umelej inteligencie po internet novej generácie, vysokovýkonnú výpočtovú techniku, fotoniku a nanoelektroniku sú nevyhnutné pre silu nášho hospodárstva a udržateľnosť našej spoločnosti. Investície do IKT, ich výroba a využívanie výrazne prispieva k hospodárskemu rastu EÚ, ktorý sa len v období 2001 až 2011 zvýšil o 30 %.
Digitalizácia je hlavnou hnacou silou. Keďže sa naďalej rýchlo šíri všetkými odvetviami, investície do prioritných oblastí od umelej inteligencie po internet novej generácie, vysokovýkonnú výpočtovú techniku, fotoniku, kvantové technológie, nanoelektroniku a inteligentné údaje a pod. sú nevyhnutné pre silu nášho hospodárstva. Investície do IKT, ich výroba a využívanie výrazne prispieva k hospodárskemu rastu EÚ, ktorý sa len v období 2001 až 2011 zvýšil o 30 %.
Kľúčové podporné technológie15 sú základom zlúčenia digitálnych a fyzických svetov a ústredným prvkom tejto novej globálnej vlny inovácií. Investovanie do rozvoja, demonštrácie a zavedenia kľúčových podporných technológií a zaistenie bezpečných, udržateľných a dostupných dodávok surovín a progresívnych materiálov zabezpečí strategickú autonómiu EÚ a pomôže jej priemyslu výrazne znížiť emisnú a environmentálnu stopu.
Kľúčové podporné technológie15 sú základom zlúčenia digitálnych a fyzických svetov a ústredným prvkom tejto novej globálnej vlny inovácie. Investovanie do rozvoja, demonštrácie, zavedenia a normalizácie kľúčových podporných technológií a zaistenie bezpečných, udržateľných a dostupných zdrojov, používania a riadenia surovín a progresívnych materiálov zabezpečí strategickú autonómiu EÚ a pomôže jej priemyslu výrazne znížiť emisnú a environmentálnu stopu, a teda náklady pre spoločnosť z hľadiska externalít.
Podľa potreby sa môžu rozvíjať aj špecifické budúce a vznikajúce technológie.
Špecifické budúce a vznikajúce technológie by sa mali presadzovať aj ako základ pre ďalšie prelomové inovácie.
Vesmír má strategický význam, keďže zhruba 10 % HDP EÚ závisí od využívania vesmírnych služieb. EÚ má prvotriedne vesmírne odvetvie so silným priemyslom výroby satelitov a dynamickým sektorom nadväzujúcich služieb. Vesmír poskytuje dôležité nástroje na komunikáciu, navigáciu a sledovanie a prináša mnoho podnikateľských príležitostí, najmä v spojení s digitálnymi technológiami a inými zdrojmi údajov. EÚ musí čo najlepšie využiť tieto príležitosti tým, že vyťaží maximum z potenciálu svojich vesmírnych programov Copernicus, EGNOS a Galileo, ako aj ochranou vesmírnych a pozemných infraštruktúr proti hrozbám z vesmíru.
Vesmír má strategický význam, keďže zhruba 10 % HDP EÚ závisí od využívania vesmírnych služieb. EÚ má prvotriedne vesmírne odvetvie so silným priemyslom výroby satelitov a dynamickým sektorom nadväzujúcich služieb. Vesmír poskytuje dôležité nástroje na komunikáciu, navigáciu a sledovanie a prináša mnoho výskumných, inovačných a podnikateľských príležitostí, najmä v spojení s digitálnymi technológiami a inými zdrojmi údajov. EÚ musí čo najlepšie využiť tieto príležitosti tým, že vyťaží maximum z potenciálu svojich vesmírnych programov Copernicus, EGNOS a Galileo, a podporí okrem iného rozvoj nadväzujúceho sektora a aplikácií pre konečných používateľov, ako aj ochranou vesmírnych a pozemných infraštruktúr proti hrozbám.
EÚ má jedinečnú šancu stať sa svetovým lídrom a zvýšiť svoj podiel na svetových trhoch, keď poukáže na to, ako sa digitálna transformácia, vedúce postavenie v oblasti kľúčových podporných a vesmírnych technológií, prechod na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo a konkurencieschopnosť môžu navzájom posilniť prostredníctvom vedeckej a technickej excelentnosti.
EÚ má jedinečnú šancu stať sa svetovým lídrom a zvýšiť svoj podiel na svetových trhoch, keď poukáže na to, ako digitálna transformácia, vedúce postavenie v oblasti kľúčových podporných a vesmírnych technológií umožňujú scenáre prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami skleníkových plynov vrátane nízkouhlíkových technológií a stratégií dekarbonizácie, biohospodárstvo a obehové hospodárstvo, pričom sa zabezpečí konkurencieschopnosť a spoločenské pochopenie týchto technológií a vývoja.
Na dosiahnutie digitalizovaného, obehového, nízkouhlíkového a nízkoemisného hospodárstva treba prijať opatrenia na úrovni EÚ vzhľadom na zložitosť hodnotových reťazcov, systémovú a medziodborovú povahu technológií a vysoké náklady na ich vývoj, ako aj medziodvetvovú povahu problémov, ktoré sa majú riešiť. EÚ musí zabezpečiť, aby všetci priemyselní aktéri a spoločnosť ako celok mohli profitovať z vyspelých a ekologických technológií a digitalizácie. Samotný vývoj technológií nebude stačiť. Priemyselne orientované infraštruktúry (vrátane pilotných liniek) pomôžu podnikom EÚ a najmä malým a stredným podnikom zaviesť tieto technológie a zlepšiť ich inovačnú výkonnosť.
Na dosiahnutie digitalizovaného, obehového, nízkouhlíkového a nízkoemisného hospodárstva treba prijať opatrenia na úrovni EÚ vzhľadom na zložitosť hodnotových reťazcov, systémovú a medziodborovú povahu technológií a vysoké náklady na ich vývoj, ako aj medziodvetvovú povahu problémov, ktoré sa majú riešiť. EÚ musí zabezpečiť, aby všetci priemyselní aktéri a spoločnosť ako celok mohli profitovať z vyspelých a ekologických technológií a digitalizácie. Samotný vývoj technológií nebude stačiť. Nové udržateľné obchodné modely a priemyselne orientované infraštruktúry (vrátane pilotných liniek) pomôžu podnikom EÚ a najmä malým a stredným podnikom zaviesť tieto technológie a zlepšiť ich inovačnú výkonnosť. Kultúrny a kreatívny priemysel zohráva v tomto kontexte takisto významnú úlohu ako hnacia sila digitálnej transformácie a inovácie na základe IKT v Európe.
Silná angažovanosť priemyslu má zásadný význam pri stanovovaní priorít a vypracúvaní výskumno-inovačných programov, zvyšovaní pákového efektu verejného financovania a zaistení využívania výsledkov. Pochopenie a prijatie zo strany spoločnosti sú kľúčové prvky úspechu, rovnako ako nový program pre zručnosti a normalizáciu v oblasti priemyslu.
Silná angažovanosť priemyslu má preto zásadný význam pri stanovovaní priorít a vypracúvaní výskumno-inovačných programov, zvyšovaní pákového efektu dodatočného verejného a súkromného financovania a zaistení využívania výsledkov. Pochopenie a prijatie zo strany spoločnosti sú kľúčové prvky úspechu, rovnako ako nový program pre zručnosti a normalizáciu v oblasti priemyslu.
Spájanie činností v oblasti digitálnych, kľúčových podporných a vesmírnych technológií, ako aj udržateľné dodávky surovín umožnia systematickejší prístup a rýchlejšiu a dôkladnejšiu digitálnu a priemyselnú transformáciu. Vďaka tomu sa výskum a inovácie v týchto oblastiach premietnu do vykonávania politík EÚ v oblasti priemyslu, digitalizácie, životného prostredia, energetiky a klímy, obehového hospodárstva, surovín a progresívnych materiálov a vesmíru.
Spájanie činností v oblasti digitálnych, kľúčových podporných a vesmírnych technológií, ako aj udržateľné dodávky surovín umožnia systematickejší prístup a rýchlejšiu a dôkladnejšiu digitálnu a priemyselnú transformáciu. Vďaka tomu sa výskum a inovácia v týchto oblastiach premietnu do vykonávania politík EÚ v oblasti priemyslu, digitalizácie, životného prostredia, energetiky a klímy, mobility, obehového hospodárstva, surovín a progresívnych materiálov a vesmíru.
Zabezpečí sa komplementárnosť s činnosťami v rámci programu Digitálna Európa, aby sa rešpektovalo vymedzenie oboch programov a aby sa predišlo akémukoľvek prekrývaniu.
Zabezpečí sa komplementárnosť s činnosťami v rámci programu Digitálna Európa, aby sa rešpektovalo vymedzenie oboch programov a aby sa predišlo akémukoľvek prekrývaniu.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
__________________
__________________
15 Medzi kľúčové podporné technológie budúcnosti patria progresívne materiály a nanotechnológie, fotonika a mikro- a nanoelektronika, technológie vedy o živej prírode, vyspelá výroba a spracovanie, umelá inteligencia a digitálna bezpečnosť a pripojiteľnosť.
15 Medzi kľúčové podporné technológie budúcnosti patria progresívne materiály a nanotechnológie, fotonika a mikro- a nanoelektronika, technológie vedy o živej prírode, vyspelá výroba a spracovanie, umelá inteligencia a digitálna bezpečnosť a pripojiteľnosť.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1
3.2.1.  Výrobné technológie
3.2.1.  Výrobné technológie
Výroba je hlavnou hnacou silou zamestnanosti a prosperity v EÚ, tvorí viac ako tri štvrtiny celosvetového vývozu EÚ a vytvára viac než 100 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest. Hlavnou výzvou pre výrobné odvetvie EÚ je udržať si konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni vďaka inteligentnejším a lepšie prispôsobeným výrobkom s vyššou pridanou hodnotou a vyrobeným pri oveľa nižších nákladoch na energiu. Tvorivé a kultúrne vstupy budú mať zásadný význam pri tvorbe pridanej hodnoty.
Výroba je hlavnou hnacou silou zamestnanosti a prosperity v EÚ, tvorí viac ako tri štvrtiny celosvetového vývozu EÚ a vytvára viac než 100 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest. Hlavnou výzvou pre výrobné odvetvie EÚ je udržať si konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni vďaka inteligentnejším a lepšie prispôsobeným výrobkom s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú efektívne, pokiaľ ide o energiu a zdroje, a menšej uhlíkovej stope vrátane menšieho objemu odpadu a znečistenia. Tvorivé a kultúrne vstupy, ako aj perspektívy spoločenských a humanitných vied o vzťahu medzi technológiou a výrobou ľudí budú mať tiež zásadný význam na dosiahnutie týchto cieľov.
Základné línie
Základné línie
–  prelomové výrobné technológie ako aditívna výroba, priemyselná robotika, ľudské integrované výrobné systémy, podporované aj cez sieť priemyselne orientovaných infraštruktúr EÚ,
–  prelomové výrobné technológie ako aditívna výroba, modelovanie, simulácia, priemyselná automatizácia a robotika, ľudské integrované výrobné systémy, podporované aj cez sieť priemyselne orientovaných infraštruktúr EÚ,
–  prelomové inovácie s využitím rôznych podporných technológií (napr. konvergenčné technológie, umelá inteligencia, analýza údajov, priemyselná robotika, biovýroba, vyspelé technológie batérií) naprieč hodnotovým reťazcom,
–  prelomové inovácie s využitím rôznych podporných technológií (napr. konvergenčné technológie, umelá inteligencia, analýza údajov, priemyselná robotika, udržateľná biovýroba, vyspelé technológie batérií) naprieč hodnotovým reťazcom,
–  zručnosti a pracovné priestory plne prispôsobené novým technológiám v súlade s európskymi sociálnymi hodnotami,
–  zručnosti a pracovné priestory plne prispôsobené novým technológiám vrátane ergonomiky, ktoré sú v súlade s európskymi sociálnymi hodnotami a potrebami;
–  flexibilné, veľmi presné, bezporuchové kognitívne továrne s nulovým odpadom a výrobné systémy spĺňajúce potreby zákazníkov,
–  flexibilné, veľmi presné, bezporuchové kognitívne továrne s nulovým odpadom a inteligentné a energeticky efektívne výrobné systémy spĺňajúce potreby zákazníkov,
–  prelomové inovácie v technikách prieskumu stavenísk v záujme úplnej automatizácie montáže na mieste a prefabrikované komponenty.
–  prelomové inovácie v technikách prieskumu stavenísk v záujme úplnej automatizácie montáže na mieste a prefabrikované komponenty.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1
Zachovanie a autonómne rozvíjanie značných projektovacích a výrobných kapacít pri kľúčových digitálnych technológiách ako mikro- a nanoelektronika, fotonika, softvér a systémy a ich integrácia (vrátane progresívnych materiálov) na uvedené využitia bude mať zásadný význam pre konkurencieschopnú EÚ.
Zachovanie a autonómne rozvíjanie značných projektovacích a výrobných kapacít pri kľúčových digitálnych technológiách ako mikro- a nanoelektronika, fotonika, softvér a systémy, ich integrácia a normalizácia (vrátane progresívnych materiálov) na uvedené využitia bude mať zásadný význam pre konkurencieschopnú EÚ. Kľúčové podporné digitálne technológie sú zásadné, pokiaľ ide o vyplnenie medzery medzi špičkovým výskumom a trhom vytvárajúcim inovácie.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2
–  koncepcie navrhovania a spracovania nanoelektroniky zodpovedajúce osobitným požiadavkám digitálnej transformácie a globálnych výziev z hľadiska funkčnosti, spotreby energie a integrácie,
–  koncepcie navrhovania a spracovania nanoelektroniky zodpovedajúce osobitným požiadavkám digitálnej transformácie a globálnych výziev z hľadiska výkonnosti, funkčnosti, spoločného používania a spotreby energie, efektívnosti a integrácie,
–  snímacie technológie a ich začlenenie do výpočtových jednotiek na umožnenie internetu vecí vrátane inovačných riešení v oblasti pružných a povrchu prispôsobených materiálov pre interakciu s objektmi vhodnými pre človeka,
–  snímacie technológie a ich začlenenie do výpočtových jednotiek na umožnenie internetu vecí vrátane inovačných riešení v oblasti pružných a povrchu prispôsobených materiálov pre interakciu s bezpečnými a zabezpečenými objektmi vhodnými pre človeka a šetrnými k životnému prostrediu,
–  technológie ako doplnky alebo alternatívy k nanoelektronike, ako napríklad neuromorfné výpočtové aplikácie umelej inteligencie alebo integrovaná kvantová výpočtová technika,
–  technológie ako doplnky alebo alternatívy k nanoelektronike, ako napríklad neuromorfné výpočtové aplikácie umelej inteligencie alebo integrovaná kvantová výpočtová technika,
–  výpočtové architektúry a procesory s nízkou spotrebou energie pre širokú škálu aplikácií vrátane metódy edge computing, digitalizácie priemyslu, veľkých dát (big data) a cloudu, inteligentnej energie a prepojenej a automatizovanej jazdy,
–  výpočtové architektúry a procesory s nízkou spotrebou energie pre širokú škálu aplikácií vrátane metódy edge computing, digitalizácie priemyslu, automatizácie a robotiky, veľkých dát (big data) a cloudu, inteligentnej energie a prepojenej a automatizovanej jazdy,
–  návrhy výpočtového hardvéru so zárukou spoľahlivej prevádzky so zabudovanými opatreniami na ochranu súkromia a bezpečnosti pre vstupné/výstupné údaje, ako aj pokyny na spracovanie,
–  návrhy výpočtového hardvéru so zárukou spoľahlivej prevádzky so zabudovanými opatreniami na ochranu súkromia a bezpečnosti pre vstupné/výstupné údaje, ako aj pokyny na spracovanie,
–  fotónové technológie umožňujúce vývoj aplikácií s prelomovou funkčnosťou a výkonnosťou,
–  fotónové technológie umožňujúce vývoj aplikácií s prelomovou funkčnosťou, integráciou a výkonnosťou,
–  technológie systémového inžinierstva na podporu plne autonómnych systémov pre dôveryhodné aplikácie a ich interakcia s fyzickým svetom vrátane kľúčových oblastí priemyslu a bezpečnosti,
–  technológie systémového inžinierstva na podporu plne autonómnych systémov pre dôveryhodné aplikácie a ich interakcia s fyzickým svetom vrátane kľúčových oblastí priemyslu a bezpečnosti,
–  softvérové technológie zvyšujúce kvalitu softvéru, bezpečnosť a spoľahlivosť vďaka dlhšej životnosti, zvýšenej produktivite vývoja a zavedeniu zabudovanej umelej inteligencie a odolnosti softvéru,
–  softvérové a hardvérové technológie zvyšujúce kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť vďaka dlhšej životnosti, zvýšenej produktivite vývoja a interoperabilite, a zavedeniu zabudovanej umelej inteligencie a odolnosti softvéru,
–  vznikajúce technológie, ktoré rozširujú digitálne technológie a odstraňujú rozdiely medzi overením koncepcie vo výskume a priemyselnou uskutočniteľnosťou na relevantných trhoch.
–  vznikajúce technológie, ktoré rozširujú digitálne technológie a odstraňujú rozdiely medzi overením koncepcie vo výskume a priemyselnou uskutočniteľnosťou na relevantných trhoch,.
–  digitálne technológie pre kultúrny a kreatívny priemysel vrátane audiovizuálnych diel, archívov, knižníc a vydavateľstiev na rozvoj nových nástrojov s cieľom vytvoriť prístup, využívať a uchovávať digitálny obsah,
–  rozvoj nových obchodných modelov v oblasti ekologickej inovácie a alternatívnych výrobných prístupov založených na efektívnom využívaní zdrojov a energie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.2.2 – odsek 1
EÚ je celosvetovým lídrom v oblasti progresívnych materiálov a pridružených procesov, ktoré tvoria 20 % jej priemyselnej základne a sú základom takmer všetkých hodnotových reťazcov vďaka transformácii surovín. Aby EÚ zostala konkurencieschopná a uspokojila potreby občanov, pokiaľ ide o udržateľné, bezpečné a progresívne materiály, musí zlepšiť recyklovateľnosť materiálov, znížiť emisnú a environmentálnu stopu a stimulovať medziodvetvové priemyselné inovácie podporou nových aplikácií vo všetkých priemyselných odvetviach.
EÚ je celosvetovým lídrom v oblasti progresívnych materiálov a pridružených procesov, ktoré tvoria 20 % jej priemyselnej základne a sú základom takmer všetkých hodnotových reťazcov vďaka transformácii surovín. Aby EÚ zostala konkurencieschopná a uspokojila potreby občanov, pokiaľ ide o udržateľné, bezpečné a progresívne materiály vrátane ekologických alternatív, musí zlepšiť odolnosť, opakovanú použiteľnosť a recyklovateľnosť materiálov, znížiť emisnú a environmentálnu stopu a stimulovať medziodvetvová priemyselná inovácia podporou nových aplikácií a normalizácie vo všetkých priemyselných odvetviach.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odsek 2
Základné línie
Základné línie
–  materiály (vrátane plastových, bio-, nano-, dvojrozmerných, inteligentných a hybridných materiálov) navrhnuté s novými vlastnosťami a funkciami, spĺňajúce regulatórne požiadavky (bez toho, aby počas ich výroby, používania alebo na konci životnosti viedli k zvýšeniu environmentálnych tlakov),
–  materiály (vrátane plastových, bioplastových, bio-, nano-, dvojrozmerných, inteligentných a hybridných materiálov) navrhnuté s novými vlastnosťami a funkciami, spĺňajúce regulatórne požiadavky (bez toho, aby počas ich výroby, používania alebo na konci životnosti viedli k zvýšeniu environmentálnych tlakov a negatívnych externalít),
–  procesy a výroba integrovaných materiálov podľa etického prístupu orientovaného na zákazníka (vrátane prednormatívnych činností a posudzovania životného cyklu), získavanie a riadenie surovín, ich trvanlivosť, opätovná použiteľnosť a recyklovateľnosť, bezpečnosť, posúdenie a riadenie rizika,
–  procesy a výroba integrovaných materiálov podľa etického prístupu orientovaného na zákazníka (vrátane prednormatívnych činností a posudzovania životného cyklu), udržateľné získavanie a riadenie surovín, ich trvanlivosť, opätovná použiteľnosť a recyklovateľnosť, bezpečnosť, posúdenie a riadenie rizika,
–  materiálové faktory ako charakteristika (napr. na zabezpečenie kvality), modelovanie, pilotné projekty a rozšírenie,
–  materiálové faktory ako charakteristika (napr. na zabezpečenie kvality), modelovanie, pilotné projekty a rozšírenie,
–  inovačný ekosystém EÚ v oblasti technologických infraštruktúr16, ktorý sa určí a prednostne stanoví po dohode s členskými štátmi a ktorý poskytuje služby na urýchlenie technologickej transformácie a využívania v priemysle EÚ, najmä zo strany malých a stredných podnikov; zahrnú sa tak všetky kľúčové technológie potrebné na umožnenie inovácií v oblasti materiálov,
–  inovačná sieť EÚ v oblasti výskumných a technologických infraštruktúr16, ktorá sa určí a prednostne stanoví po dohode s členskými štátmi a po zohľadnení plánu ESFRIa ktorá poskytuje služby na urýchlenie technologickej transformácie a využívania v priemysle EÚ, najmä zo strany malých a stredných podnikov, a tak sa zahrnú všetky kľúčové technológie potrebné na umožnenie inovácií v oblasti materiálov,
–  analýza budúcich a vznikajúcich trendov v oblasti progresívnych materiálov a iných kľúčových podporných technológií,
–  analýza budúcich a vznikajúcich trendov v oblasti progresívnych materiálov a iných kľúčových podporných technológií,
–  riešenia založené na dizajne, architektúre a všeobecnej tvorivosti so značnou orientáciou na používateľov s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu priemyselných a tvorivých odvetví.
–  riešenia založené na dizajne, architektúre a všeobecnej tvorivosti so značnou orientáciou na používateľov s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu priemyselných a tvorivých odvetví vrátane módneho priemyslu.
__________________
__________________
16 Ide o verejné alebo súkromné zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby najmä pre európsky priemysel na účely skúšania a overovania kľúčových podporných technológií a výrobkov. Takéto infraštruktúry môžu byť centralizované, virtuálne alebo decentralizované a musia byť registrované v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu.
16 Ide o verejné alebo súkromné zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby najmä pre európsky priemysel na účely skúšania a overovania kľúčových podporných technológií a výrobkov. Takéto infraštruktúry môžu byť centralizované, virtuálne alebo decentralizované a musia byť registrované v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 1
Inteligentné predmety a zariadenia patria medzi megatrendy. Výskumní pracovníci a inovátori, ktorí vyvíjajú umelú inteligenciu a ponúkajú využitie v robotike a v iných oblastiach, budú kľúčovými hnacími silami budúceho hospodárskeho rastu a zvýšenia produktivity. Mnohé odvetvia vrátane zdravotníctva, výroby, stavebníctva a poľnohospodárstva budú využívať a ďalej rozvíjať tieto kľúčové podporné technológie v iných častiach rámcového programu. V rámci pokroku sa musí zaistiť bezpečnosť aplikácií založených na umelej inteligencii, treba posúdiť príslušné riziká a zmierniť potenciál zneužitia aplikácií a neúmyselnej diskriminácie na základe rodu alebo rasy. Takisto treba zabezpečiť vývoj umelej inteligencie v rámci, ktorý rešpektuje hodnoty EÚ a Chartu základných práv Európskej únie.
Inteligentné predmety a zariadenia patria medzi megatrendy. Výskumní pracovníci a inovátori, ktorí vyvíjajú umelú inteligenciu a ponúkajú využitie v robotike a v iných oblastiach, budú kľúčovými hnacími silami budúceho hospodárskeho rastu a zvýšenia produktivity. Mnohé odvetvia vrátane zdravotníctva, dopravy, výroby, stavebníctva a poľnohospodárstva budú využívať a ďalej rozvíjať tieto kľúčové podporné technológie v iných častiach rámcového programu. V rámci pokroku sa musí zaistiť bezpečnosť aplikácií založených na umelej inteligencii, treba posúdiť ich príslušné riziká a zmierniť ich potenciál zneužitia aplikácií a neúmyselnej diskriminácie na základe rodu alebo rasy. Takisto treba zabezpečiť vývoj umelej inteligencie v etickom rámci, ktorý rešpektuje hodnoty EÚ a Chartu základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 2 – zarážka 4
–  rozvoj a prepojenie výskumných spôsobilostí odborných stredísk pre umelú inteligenciu v celej Európe,
–  rozvoj a prepojenie výskumných a inovačných spôsobilostí odborných stredísk pre umelú inteligenciu v celej Európe,
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – odsek 1
Internet sa stal kľúčovým predpokladom digitálnej transformácie všetkých odvetví nášho hospodárstva a našej spoločnosti. EÚ musí prevziať vedenie, pokiaľ ide o premenu internetu novej generácie na humanocentrický ekosystém v súlade s našimi spoločenskými a etickými hodnotami. Investície do technológií a softvéru pre internet novej generácie zlepší priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ v globálnom hospodárstve. Optimalizácia celoúnijného využívania si bude vyžadovať rozsiahlu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.
Internet sa stal kľúčovým predpokladom digitálnej transformácie všetkých odvetví nášho hospodárstva a našej spoločnosti. EÚ musí prevziať vedenie, pokiaľ ide o premenu internetu novej generácie na humanocentrický ekosystém a o technický rozvoj smerom k dostupnej, bezpečnej a spoľahlivej sieti služieb, v súlade s našimi spoločenskými a etickými hodnotami. Investície do technológií a softvéru pre internet novej generácie zlepší konkurencieschopnosť EÚ v globálnom hospodárstve. Optimalizácia celoúnijného využívania si bude vyžadovať rozsiahlu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a rozvoj európskej a medzinárodnej normalizácie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – odsek 2
Základné línie
Základné línie
–  technológie a systémy pre dôveryhodné a energeticky účinné inteligentné siete a servisné infraštruktúry (pripojenie nad 5G, softvérovo zabezpečené infraštruktúry, internet vecí, cloudové infraštruktúry, kognitívne cloudy), umožnenie využívania schopností v reálnom čase, virtualizácia a decentralizované hospodárenie (ultrarýchle a flexibilné rádiové zariadenia, edge computing, blockchain, zdieľané kontexty a znalosti),
–  technológie a systémy pre dôveryhodné a energeticky účinné inteligentné siete a servisné infraštruktúry (pripojenie nad 5G, softvérovo zabezpečené infraštruktúry, internet vecí, cloudové infraštruktúry, kognitívne cloudy), umožnenie využívania schopností v reálnom čase, virtualizácia a decentralizované hospodárenie (ultrarýchle a flexibilné rádiové zariadenia, edge computing, technológie založené na kryptografii, distribuované databázy transakcií, zdieľané kontexty a znalosti),
–  aplikácie a služby internetu novej generácie určené spotrebiteľom, priemyslu a spoločnosti, ktoré sú založené na dôvere, interoperabilite, lepšej kontrole údajov používateľmi, transparentnom prístupe k jazykom, nových koncepciách multimodálnej interakcie, inkluzívnom a vysoko personalizovanom prístupe k objektom, informáciám a obsahu vrátane interaktívnych a dôveryhodných médií, sociálnych médií a sociálnych sietí,
–  aplikácie a služby internetu novej generácie určené spotrebiteľom, priemyslu a spoločnosti, ktoré sú založené na dôvere, interoperabilite, vzájomnom prepojení, lepšej kontrole údajov používateľmi, transparentnom prístupe k jazykom, nových koncepciách multimodálnej interakcie, inkluzívnom a vysoko personalizovanom prístupe k objektom, informáciám a obsahu vrátane interaktívnych a dôveryhodných médií, sociálnych médií a sociálnych sietí, ako aj riešenia pre bezpečné transakcie a služby prostredníctvom zdieľaných infraštruktúr,
–  midlvér založený na softvéri (vrátane technológií distribuovanej databázy transakcií), ktorý funguje vo vysoko distribuovaných prostrediach, uľahčuje mapovanie dát a ich prenos v rámci hybridných infraštruktúr s vlastnou ochranou údajov, začleňuje umelú inteligenciu, analýzu dát, bezpečnosť a kontrolu v internetových aplikáciách a službách vychádzajúcich z voľného toku údajov a vedomostí.
–  midlvér založený na softvéri (vrátane technológií distribuovanej databázy transakcií), ktorý funguje vo vysoko distribuovaných prostrediach, uľahčuje mapovanie dát a ich prenos v rámci hybridných infraštruktúr s vlastnou ochranou údajov, začleňuje umelú inteligenciu, analýzu dát, bezpečnosť a kontrolu v internetových aplikáciách a službách vychádzajúcich z voľného toku údajov a vedomostí,
–  technológie a nástroje pre systém integrácie systémov pre spoločenské a priemyselné aplikácie na zabezpečenie škálovateľnej, účinnej a spoľahlivej sieťovej výkonnosti vhodnej na rozsiahle zavádzanie služieb.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – odsek 2
Základné línie
Základné línie
–  vysokovýkonná výpočtová technika (HPC): nová generácia kľúčových exaflopových a vyspelejších technológií a systémov (napr. mikroprocesorov s nízkou spotrebou energie, softvéru a systémovej integrácie), algoritmy, kódy a aplikácie, analytické nástroje a testovacie zariadenia, priemyselné pilotné testovacie zariadenia a služby, podpora výskumu a inovácie so zameraním na prvotriednu infraštruktúru HPC vrátane prvej hybridnej HPC/kvantovej výpočtovej infraštruktúry v EÚ,
–  vysokovýkonná výpočtová technika (HPC): rozvoj novej generácie kľúčových exaflopových a vyspelejších technológií a systémov (napr. mikroprocesorov s nízkou spotrebou energie, softvéru a systémovej integrácie), špeciálny hardvér, algoritmy, kódy a aplikácie, analytické nástroje a testovacie zariadenia, priemyselné pilotné testovacie zariadenia a služby, podpora výskumu a inovácie so zameraním na prvotriednu infraštruktúru HPC vrátane prvej hybridnej HPC/kvantovej výpočtovej infraštruktúry v EÚ,
–  veľké dáta (big data): mimoriadne výkonná analýza údajov, „ochrana súkromia už v štádiu návrhu“ pri analýze osobných a dôverných veľkých dát (big data), technológie pre rozsiahle dátové platformy na opätovné použitie priemyselných, osobných a otvorených údajov, správa údajov, interoperabilita a prepájacie nástroje, dátové aplikácie na riešenie globálnych výziev,
–  veľké dáta (big data): mimoriadne výkonná analýza údajov, bezpečnosť a zachovanie integrity, „ochrana súkromia už v štádiu návrhu“ pri analýze osobných a dôverných veľkých dát (big data), technológie pre rozsiahle dátové platformy na opätovné použitie priemyselných, osobných a otvorených údajov, správa údajov, interoperabilita a prepájacie nástroje, dátové aplikácie na riešenie globálnych výziev,
–  znížená uhlíková stopa IKT procesov vrátane hardvéru, softvéru, snímačov, sietí, pamäťových a dátových centier, ako aj zahrnutie štandardizovaných hodnotení.
–  znížená uhlíková stopa IKT procesov vrátane hardvéru, softvéru, snímačov, sietí, pamäťových a dátových centier, ako aj zahrnutie štandardizovaných hodnotení.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 a (nový)
3.2.6a.  Kvantové technológie
Kvantové technológie využívajú obrovské pokroky, pokiaľ ide o našu schopnosť odhaľovať jednotlivé kvanty (atómy, fotóny, elektróny) a manipulovať s nimi. To by mohlo znamenať prelom v celom hodnotovom reťazci informácií od softvéru k hardvéru a od komunikácie k získavaniu údajov a umelej inteligencii. Európa je domovom popredných svetových výskumných pracovníkov v tejto oblasti a v súčasnosti prebiehajú celosvetové preteky, pokiaľ ide o prenos vedeckých poznatkov do aplikácií pripravených na trh. Táto kľúčová podporná technológia bude mať hlboký medzisektorový vplyv, napríklad poskytne európskym občanom a priemyslu podstatne výkonnejší výpočet (vedúci okrem iného k spoľahlivejšej zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu chemických látok a materiálov, k optimalizovanému a tým k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov, efektívnejšiemu inžinierstvu), bezpečnejšie telekomunikácie a mnohé ďalšie revolučné aplikácie.
Základné línie
–  kvantová výpočtová technika a simulácia vrátane vývoja hardvéru rôznych architektúr a fyzických platforiem a vývoj algoritmov a softvéru,
–  kvantové siete na zabezpečený prenos údajov a na výmenu kvantových zdrojov, a to pozemné aj vesmírne,
–  kvantové snímače, zobrazovacie systémy a metrologické normy, s využitím koherentných kvantových systémov a previazaní,
–  skúšobné prostredia a používateľské zariadenia pre vyššie uvedené technológie.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.7 – odsek 2
Primárne suroviny budú aj v obehovom hospodárstve naďalej zohrávať dôležitú úlohu a treba klásť dôraz na ich udržateľnú výrobu. Okrem toho by sa v záujme obehovosti mali navrhnúť úplne nové materiály, výrobky a procesy. Vybudovanie obehového priemyslu prinesie Európe viacero výhod. Povedie k vytvoreniu bezpečných, udržateľných a dostupných dodávok surovín, ktoré zas ochránia priemysel pred nedostatkom zdrojov a cenovou volatilitou. Taktiež vytvorí nové obchodné príležitosti a inovačné a efektívnejšie spôsoby výroby.
Primárne suroviny budú aj v obehovom hospodárstve naďalej zohrávať dôležitú úlohu a treba klásť dôraz na ich udržateľné získavanie, využívanie a výrobu. Okrem toho by sa v záujme obehovosti mali navrhnúť úplne nové materiály, výrobky a procesy. Vybudovanie obehového priemyslu prinesie Európe viacero výhod. Povedie k vytvoreniu bezpečných, udržateľných a dostupných dodávok surovín, ktoré zas ochránia priemysel pred nedostatkom zdrojov a cenovou volatilitou. Taktiež vytvorí nové obchodné príležitosti a inovačné a efektívnejšie spôsoby výroby.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.7 – odsek 3
Cieľom je vyvinúť dostupné prelomové inovácie a zaviesť kombináciu vyspelých technológií a postupov s cieľom získať maximálnu hodnotu zo všetkých zdrojov.
Cieľom je vyvinúť dostupné prelomové inovácie a zaviesť kombináciu vyspelých a digitálnych technológií a postupov s cieľom získať maximálnu hodnotu zo všetkých zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.7 – odsek 4
Základné línie
Základné línie
–  priemyselná symbióza pri toku zdrojov medzi továrňami a naprieč odvetviami a mestskými komunitami, procesy a materiály na prepravu, premenu, opätovné použitie a skladovanie zdrojov v spojení so zhodnocovaním vedľajších produktov, odpadu a CO2,
–  priemyselná symbióza pri toku zdrojov medzi továrňami a naprieč odvetviami a mestskými komunitami, procesy a materiály na prepravu, premenu, opätovné použitie a skladovanie zdrojov v spojení so zhodnocovaním vedľajších produktov, odpadu a CO2,
–  zhodnocovanie a posudzovanie životného cyklu materiálov a výrobných tokov prostredníctvom využívania nových alternatívnych surovín, kontroly zdrojov, sledovania a triedenia materiálu,
–  zhodnocovanie a posudzovanie životného cyklu materiálov a výrobných tokov prostredníctvom využívania nových alternatívnych surovín, kontroly zdrojov vrátane nových obchodných modelov, automatizácie a digitálnych technológií na sledovanie a triedenie materiálu,
–  výrobky s lepšou výkonnosťou počas životného cyklu, odolnosťou, modernizovateľnosťou a jednoduchou opraviteľnosťou, ktoré umožňujú demontáž a recykláciu,
–  vývoj výrobkov vrátane ich dizajnu s lepšou výkonnosťou počas životného cyklu, odolnosťou, opätovnou použiteľnosťou, opraviteľnosťou, modernizovateľnosťou a jednoduchou opätovnou výrobou, opraviteľnosťou, ktoré umožňujú demontáž a recykláciu,
–  odvetvie recyklácie, maximalizácia potenciálu a bezpečnosti druhotných materiálov a minimalizácia znečistenia, zaradenie do nižšej kategórie kvality a zníženie množstva po spracovaní,
–  odvetvie recyklácie, maximalizácia potenciálu a bezpečnosti druhotných materiálov a minimalizácia znečistenia, zaradenie do nižšej kategórie kvality a zníženie množstva po spracovaní,
–  odstránenie látok vzbudzujúcich obavy vo fáze výroby a konca životnosti, bezpečné náhrady látok, ako aj bezpečné a nákladovo efektívne výrobné technológie,
–  bezpečná manipulácia a odstránenie látok vzbudzujúcich obavy vo fáze výroby a konca životnosti, bezpečné náhrady látok, ako aj bezpečné a nákladovo efektívne výrobné technológie,
–  udržateľné dodávky alebo nahrádzanie surovín vrátane kritických surovín v rámci celého hodnotového reťazca.
–  udržateľné dodávky a/alebo možnosti nahradenia surovín vrátane kritických surovín v rámci celého hodnotového reťazca.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.8 – odsek 1
Priemyselné odvetvia (vrátane energeticky náročných) prispievajú k tvorbe miliónov pracovných miest a ich konkurencieschopnosť má zásadný význam pre prosperitu našich spoločností. Majú však 20 % podiel na celosvetových emisiách skleníkových plynov a veľký vplyv na životné prostredie (najmä pokiaľ ide o látky znečisťujúce ovzdušie, vodu a pôdu).
Priemyselné odvetvia (vrátane energeticky náročných) prispievajú k tvorbe miliónov pracovných miest a ich konkurencieschopnosť má zásadný význam pre prosperitu našich spoločností. Majú však 20 % podiel na celosvetových emisiách skleníkových plynov a veľký vplyv na životné prostredie (najmä pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia, vody a pôdy). Priemyselné odvetvia, najmä tie, ktoré sú energeticky náročné, by preto mali ďalej zlepšiť energetickú efektívnosť s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a znížiť spotrebu energie EÚ. Pre priemyselnú transformáciu je mimoriadne dôležitá zvýšená integrácia obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom vývoja nových priemyselných techník a procesov založených na energii.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.8 – odsek 2
Prelomové technológie na dosiahnutie výrazného zníženia emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, často v kombinácii s technológiami pre obehové hospodárstvo uvedenými vyššie, povedú k vytvoreniu silných priemyselných hodnotových reťazcov, zásadne zmenia výrobné kapacity, zlepšia globálnu konkurencieschopnosť priemyslu a zároveň významne prispejú k dosiahnutiu našich cieľov pre opatrenia v oblasti klímy a kvalitu životného prostredia.
Rozsiahly prelomový vedecký a technický výskum na dosiahnutie výrazného zníženia emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, v kombinácii napríklad s technológiami pre obehové hospodárstvo a digitálne technológie, povedie k vytvoreniu silných priemyselných hodnotových reťazcov, zásadne zmení výrobné kapacity a zároveň významne prispeje k dosiahnutiu našich cieľov pre opatrenia v oblasti klímy a kvalitu životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.8 – odsek 3
–  spracovateľské technológie vrátane vykurovania a chladenia, digitálne nástroje a rozsiahle demonštračné projekty zamerané na výkonnosť a efektívnosť procesu, podstatné zníženie a zamedzenie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok (vrátane tuhých častíc),
–  spracovateľské technológie vrátane vykurovania a chladenia, procesné činidlá a digitálne nástroje, najmä vo forme rozsiahlych demonštračných projektov zameraných na výkonnosť a efektívnosť procesu, podstatné zníženie a zamedzenie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok (vrátane tuhých častíc),
–  zhodnocovanie priemyselných emisií CO2,
–  zhodnocovanie priemyselných emisií CO2 vrátane technológií a riešení na zníženie emisií skleníkových plynov z fosílnych palív pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom zachytávania a využívania CO2,
–  priame zabránenie úniku uhlíka prostredníctvom použitia obnoviteľného elektrolytického vodíka a obnoviteľnej elektrickej energie,
–  elektrifikácia a využívanie nekonvenčných zdrojov energie v rámci priemyselných závodov, ako aj výmena energie a zdrojov medzi priemyselnými závodmi (napr. prostredníctvom priemyselnej symbiózy),
–  elektrifikácia a využívanie čistých zdrojov energie v rámci priemyselných závodov s cieľom obmedziť fosílne zdroje energie, najmä pri energeticky náročných priemyselných procesoch,
–  priemyselné výrobky, ktoré počas životného cyklu vyžadujú procesy výroby s nízkymi alebo nulovými emisiami.
–  priemyselné výrobky a materiály, ktoré si vyžadujú procesy výroby s nízkymi alebo nulovými emisiami.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.9 – odsek 2
EÚ bude podporovať synergie medzi vesmírnymi a kľúčovými podpornými technológiami [veľké dáta (big data), vyspelá výroba, robotika a umelá inteligencia], posilní prosperujúce podnikateľské a konkurencieschopné vesmírne odvetvie a pomôže zaistiť nezávislý prístup k vesmíru, ako aj jeho bezpečné a chránené využívanie. Činnosti budú plánovité, pri zohľadnení procesu harmonizácie ESA a príslušných iniciatív členských štátov, a podľa potreby sa budú vykonávať spolu s ESA.
EÚ bude podporovať synergie medzi vesmírnymi a kľúčovými podpornými technológiami [veľké dáta (big data), vyspelá výroba, kvantové technológie, robotika a umelá inteligencia], posilní prosperujúce podnikateľské a konkurencieschopné vesmírne odvetvie a pomôže zaistiť nezávislý prístup k vesmíru, ako aj jeho bezpečné a chránené využívanie. Počiatočné činnosti budú plánovité, pri zohľadnení procesu harmonizácie ESA a príslušných iniciatív členských štátov, a podľa potreby sa budú vykonávať spolu s ESA. Nadväzujúce činnosti budú stimulované trhom a reagovať na potreby používateľov, a budú sa vykonávať s Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.9 – odsek 3 – zarážka 1
–  európske globálne systémy satelitnej navigácie (Galileo a EGNOS): inovačné aplikácie, globálne využitie vrátane spolupráce s medzinárodnými partnermi, riešenia na zlepšenie odolnosti, overovanie a integrita služieb, vývoj základných prvkov ako sú čipové sady, prijímače a antény, udržateľnosť dodávateľských reťazcov, nové technológie (napr. kvantové technológie, optické vlákna, preprogramovateľné informačné polia), ktoré vedú k udržateľnému využívaniu služieb s vplyvom na spoločenské výzvy; vývoj systémov novej generácie v oblasti bezpečnosti alebo autonómnej jazdy na riešenie nových výziev,
–  európske globálne systémy satelitnej navigácie (Galileo a EGNOS): inovačné aplikácie, globálne využitie vrátane spolupráce s medzinárodnými partnermi, riešenia na zlepšenie odolnosti, overovanie a integrita služieb, vývoj základných prvkov ako sú čipové sady, prijímače a antény, udržateľnosť dodávateľských reťazcov, nové technológie (napr. kvantové technológie, optické vlákna, preprogramovateľné informačné polia), zlepšenie dostupnosti a väčšia rozmanitosť aplikácií, ktoré vedú k udržateľnému využívaniu služieb s vplyvom na spoločenské výzvy; vývoj systémov novej generácie v oblasti zníženia rizika prírodných katastrof, bezpečnosti alebo autonómnej jazdy na riešenie nových výziev,
–  Copernicus: inovačné aplikácie, globálne využívanie a medzinárodní partneri, odolnosť a rozvoj služieb, udržateľnosť dodávateľských reťazcov, snímače, systémy a koncepcie misie (napr. platformy vo vysokých výškach, drony, ľahké satelity), kalibrácia a overovanie, udržateľné využívanie služieb a vplyv na spoločenské výzvy, techniky údajov získaných pozorovaním Zeme, veľké dáta (big data), výpočtové zdroje a algoritmické nástroje, vývoj systémov novej generácie v oblasti zmeny klímy a bezpečnosti na riešenie nových výziev,
–  Copernicus: inovačné aplikácie, globálne využívanie a medzinárodní partneri, odolnosť a rozvoj služieb, udržateľnosť dodávateľských reťazcov, snímače, systémy a koncepcie misie (napr. platformy vo vysokých výškach, drony, ľahké satelity), kalibrácia a overovanie, udržateľné využívanie služieb a vplyv na spoločenské výzvy, techniky údajov získaných pozorovaním Zeme, veľké dáta (big data), výpočtové zdroje a algoritmické nástroje, vývoj systémov novej generácie v oblasti zníženia rizika katastrof, zmeny klímy a bezpečnosti na riešenie nových výziev,
–  získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore: rozsiahle kapacity EÚ na monitorovanie a predpovedanie stavu vesmírneho prostredia (napr. vesmírne počasie, vesmírny odpad a objekty v blízkosti Zeme, ako aj nové koncepcie služieb ako riadenie vesmírnej dopravy, aplikácie a služby na zabezpečenie kritickej infraštruktúry vo vesmíre a na Zemi,
–  získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore: rozsiahle kapacity EÚ na monitorovanie a predpovedanie stavu vesmírneho prostredia (napr. vesmírne počasie, vesmírny odpad a objekty v blízkosti Zeme, senzory, ako aj nové koncepcie služieb ako riadenie vesmírnej dopravy, aplikácie a služby na zabezpečenie kritickej infraštruktúry vo vesmíre a na Zemi,
–  bezpečná satelitná komunikácia a vládni aktéri EÚ: riešenia pre čo najširšie spektrum vládnych používateľov a súvisiace používateľské zariadenia v architektonických, technologických a systémových riešeniach pre vesmírnu infraštruktúru, ktoré podporujú suverenitu EÚ,
–  bezpečná, aj z kvantového hľadiska, satelitná komunikácia a vládni aktéri EÚ: riešenia pre čo najširšie spektrum vládnych používateľov a súvisiace používateľské zariadenia v architektonických, technologických a systémových riešeniach pre vesmírnu infraštruktúru, ktoré podporujú suverenitu EÚ,
–  koncová satelitná komunikácia pre občanov a podniky: nákladovo efektívna a pokročilá satelitná komunikácia na prepojenie aktív a ľudí v odľahlých oblastiach v rámci všadeprítomnej pripojiteľnosti siete 5G a rozvoja internetu vecí, ktorá prispieva k infraštruktúre internetu novej generácie; rozšírený pozemný segment a používateľské vybavenie, štandardizácia a interoperabilita s cieľom zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu EÚ,
–  koncová satelitná komunikácia pre občanov a podniky: nákladovo efektívna a pokročilá satelitná komunikácia na prepojenie aktív a ľudí v odľahlých oblastiach v rámci všadeprítomnej pripojiteľnosti siete 5G a rozvoja internetu vecí, ktorá prispieva k infraštruktúre internetu novej generácie; rozšírený pozemný segment a používateľské vybavenie, štandardizácia a interoperabilita s cieľom zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu EÚ,
–  nezávislosť a udržateľnosť dodávateľského reťazca: vyššie úrovne technologickej pripravenosti satelitov a nosných rakiet; súvisiace vesmírne a pozemné segmenty, výrobné a skúšobné zariadenia; v záujme zaistenia technologického prvenstva a autonómie EÚ lepšia udržateľnosť dodávateľského reťazca, nižšia závislosť od kľúčových vesmírnych technológií pochádzajúcich mimo EÚ a lepšia znalosť potenciálu vesmírnych technológií, pokiaľ ide o riešenia pre iné priemyselné odvetvia,
–  nezávislosť a udržateľnosť dodávateľského reťazca: vyššie úrovne technologickej pripravenosti satelitov a nosných rakiet; súvisiace vesmírne a pozemné segmenty, výrobné a skúšobné zariadenia; v záujme zaistenia technologického prvenstva a autonómie EÚ lepšia udržateľnosť dodávateľského reťazca, nižšia závislosť od kľúčových vesmírnych technológií pochádzajúcich mimo EÚ a lepšia znalosť potenciálu vesmírnych technológií, pokiaľ ide o riešenia pre iné priemyselné odvetvia,
–  vesmírny ekosystém: overovacie a demonštračné služby na obežnej dráhe vrátane služieb tzv. rideshare na prepravu ľahkých satelitov; vesmírne demonštračné projekty v oblastiach ako hybridné, inteligentné alebo rekonfigurovateľné satelity, výroba a montáž na obežnej dráhe, opätovná využiteľnosť nosnej rakety, servis na obežnej dráhe a nosné mikrorakety, prelomové inovácie a transfer technológií v oblastiach ako recyklovanie, zelené plochy, umelá inteligencia, robotika, digitalizácia, nákladová efektívnosť, miniaturizácia,
–  vesmírny ekosystém: overovacie a demonštračné služby na obežnej dráhe vrátane služieb tzv. rideshare na prepravu ľahkých satelitov; vesmírne demonštračné projekty v oblastiach ako hybridné, inteligentné alebo rekonfigurovateľné satelity, výroba a montáž na obežnej dráhe, opätovná využiteľnosť nosnej rakety, servis na obežnej dráhe a nosné mikrorakety, prelomové inovácie a transfer technológií v oblastiach ako recyklovanie, čistý priestor, zelené plochy, umelá inteligencia, robotika, digitalizácia, nákladová efektívnosť, miniaturizácia,
–  vesmírna veda: využívanie vedeckých údajov získaných prostredníctvom vedeckých a prieskumných misií spolu s rozvojom inovačných nástrojov v medzinárodnom prostredí; prínos k prekurzorovým vedeckým misiám v rámci vývoja vesmírneho programu.
–  vesmírna veda: využívanie vedeckých údajov získaných prostredníctvom vedeckých a prieskumných misií spolu s rozvojom inovačných nástrojov v medzinárodnom prostredí; prínos k prekurzorovým vedeckým misiám v rámci vývoja vesmírneho programu,
–  vesmírna umelá inteligencia a robotika: nové riešenia pre vesmírne misie, napr. usporiadanie priestorov, manipulácia vo vesmíre, kognitívne vesmírne systémy, spolupráca robotov a ľudí vo vesmíre.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II - bod 4 – bod 4.1
V priesečníku výskumu a inovácie v oblasti klímy, energetiky a mobility sa bude vysoko integrovaným a účinným spôsobom riešiť jedna z najdôležitejších celosvetových výziev pre udržateľnosť a budúcnosť nášho životného prostredia a spôsobu života.
V priesečníku výskumu a inovácie v oblasti klímy, energetiky a mobility sa bude vysoko integrovaným a účinným spôsobom riešiť jedna z najdôležitejších celosvetových výziev pre udržateľnosť a budúcnosť nášho životného prostredia, hospodárstva a spôsobu života.
Na splnenie cieľov Parížskej dohody bude musieť prejsť na nízkouhlíkové, zdrojovo efektívne a odolné hospodárstvo a rovnako sa bude musieť premeniť aj spoločnosť. Základom budú zásadné zmeny technológií a služieb, ako aj správania podnikov a spotrebiteľov, i nové formy riadenia. Obmedzenie zvýšenia priemernej globálnej teploty výrazne pod 2 °C a ďalšie úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C si vyžaduje rýchly pokrok v dekarbonizácii energetického systému a výrazné zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy17. Potrebný bude aj nový impulz na urýchlenie tempa vývoja novej generácie objavov, ako aj demonštračné činnosti a zavádzanie inovačných technológií a riešení aj s využitím možností, ktoré ponúkajú digitálne a vesmírne technológie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa použije integrovaný prístup zahŕňajúci dekarbonizáciu, efektívne využívanie zdrojov, zníženie znečisťovania ovzdušia, prístup k surovinám a obehové hospodárstvo.
Na splnenie cieľov Parížskej dohody bude Únia musieť umožniť scenáre na prechod smerom k hospodárstvu s nízkymi emisiami skleníkových plynov vrátane nízkouhlíkových technológií a stratégií dekarbonizácie. To bude zhŕňať zásadné zmeny technológií a služieb, ktoré sú základom spôsobu, akým priemyselné odvetvia vyrábajú a ako sa podniky a spotrebitelia správajú. Transformácia trhu s energiou bude prebiehať prostredníctvom interakcií technológií, infraštruktúry, trhu, politiky a regulačných rámcov vrátane nových foriem riadenia. V odvetviach energetiky, budov, priemyslu a dopravy sú potrebné systematické inovácie.
Obmedzenie zvýšenia priemernej globálnej teploty výrazne pod 2 °C a ďalšie úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C si vyžaduje zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom dekarbonizácie, úspor energie a zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj elektrifikácie priemyselných procesov, ktoré zahŕňajú sektor energetiky aj dopravy17. Z odvetvia dopravy v súčasnosti pochádza takmer štvrtina emisií skleníkových plynov v Únii.
Potrebný je nový impulz na urýchlenie tempa vývoja novej generácie objavov, ako aj demonštračné činnosti a zavádzanie inovačných technológií a riešení aj s využitím možností, ktoré ponúkajú kľúčové podporné technológie a digitálne a vesmírne technológie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa použije integrovaný prístup zahŕňajúci dekarbonizáciu, obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť, zníženie znečisťovania ovzdušia, prístup k surovinám vrátane kritických surovín a obehové hospodárstvo. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prepojeniu odvetví (t. j. odvetvia výroby elektrickej energie, tepla a chladu, priemyslu a dopravy) vo všetkých oblastiach intervencie, ktoré sú dôležité pre úspešný prechod v oblasti energetiky a dopravy.
Únia na tento účel podporí aj participatívne prístupy k výskumu a inovácii vrátane prístupu založeného na účasti viacerých aktérov a rozvinú sa vedomostné a inovačné systémy na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Poznatky zo spoločenských a humanitných vied, sociálna inovácia s občianskou angažovanosťou budú kľúčovými aspektmi v podpore nových modelov riadenia, výroby a spotreby.
Pokrok v týchto oblastiach, ale aj v rámci celého spektra priemyslu EÚ vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyselných procesov a používania výrobkov, ako aj nakladania s odpadom si bude vyžadovať trvalé úsilie s cieľom lepšie pochopiť mechanizmy zmeny klímy a súvisiacich vplyvov v hospodárstve a spoločnosti, a využívanie synergií s činnosťami na vnútroštátnej úrovni, inými druhmi opatrení a medzinárodnou spoluprácou.
Pokrok v sektore energetiky a dopravy, ale aj v rámci celého spektra priemyslu EÚ vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyselných procesov a používania výrobkov, ako aj nakladania s odpadom a recyklácie si bude vyžadovať trvalé a posilnené úsilie s cieľom lepšie pochopiť mechanizmy zmeny klímy a súvisiacich vplyvov v hospodárstve a spoločnosti, a využívanie synergií s činnosťami na vnútroštátnej úrovni, inými druhmi opatrení Únie a medzinárodnou spoluprácou.
V klimatológii sa za posledné desaťročie dosiahol značný pokrok, najmä pokiaľ ide o pozorovania, asimiláciu údajov a modelovanie klímy. Zložitosť klimatického systému a nutnosť podporiť implementáciu Parížskej dohody, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a politík EÚ si vyžadujú zvýšené úsilie na doplnenie zostávajúcich medzier vo vedomostiach.
V klimatológii sa za posledné desaťročie dosiahol značný pokrok, najmä pokiaľ ide o pozorovania, asimiláciu údajov a modelovanie klímy. Zložitosť klimatického systému a nutnosť podporiť implementáciu Parížskej dohody, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a politík EÚ si vyžadujú zvýšené úsilie na doplnenie zostávajúcich medzier vo vedomostiach.
EÚ vytvorila v stratégii energetickej únie komplexný politický rámec, ktorý obsahuje záväzné ciele, legislatívne akty a výskumné a inovačné činnosti zamerané na získanie vedúceho postavenia vo vývoji a zavádzaní systémov na efektívne získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.
EÚ vytvorila v stratégii energetickej únie komplexný politický rámec, ktorý obsahuje záväzné ciele, legislatívne akty a výskumné a inovačné činnosti zamerané na spravovanie energetického systému s vysokou energetickou efektívnosťou založeného na energii z obnoviteľných zdrojov.
Doprava zabezpečuje mobilitu osôb a tovaru, nevyhnutnú pre integrovaný európsky jednotný trh, územnú súdržnosť a otvorenú a inkluzívnu spoločnosť. Zároveň má značne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, dopravné preťaženie, pôdu, kvalitu ovzdušia a hluk, ako aj na bezpečnosť, v dôsledku čoho dochádza k mnohým predčasným úmrtiam a zvýšeniu sociálno-ekonomických nákladov. Preto sa trvalo udržateľná mobilita a dopravné siete musia stať čistými, bezpečnými, inteligentnými, zabezpečenými, nehlučnými, spoľahlivými a cenovo dostupnými a ponúkať plynulú integrovanú prepravu „od dverí k dverám“.
Doprava zabezpečuje mobilitu osôb a tovaru, nevyhnutnú pre integrovaný európsky jednotný trh, územnú súdržnosť a otvorenú a inkluzívnu spoločnosť. Zároveň má značne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, dopravné preťaženie, pôdu, kvalitu ovzdušia a hluk, ako aj na bezpečnosť, v dôsledku čoho dochádza k mnohým predčasným úmrtiam a zvýšeniu sociálno-ekonomických nákladov. Preto sa mobilita a dopravné siete, najmä v mestských oblastiach, musia stať čistými, efektívnymi, environmentálne a ekonomicky udržateľnými, bezpečnými, inteligentnými, inovatívnymi, zabezpečenými, nehlučnými, spoľahlivými a cenovo dostupnými a ponúkať plynulú integrovanú prepravu „od dverí k dverám“.
Problémy, ktorým čelia odvetvia dopravy a energetiky, sa však netýkajú len obmedzenia emisií. Riešiť treba viaceré výzvy vrátane čoraz väčšieho rozšírenia digitálnych a vesmírnych technológií, zmien v správaní používateľov a foriem mobility, nových účastníkov trhu a prelomových obchodných modelov, globalizácie, zvyšujúcej sa medzinárodnej hospodárskej súťaže, ako aj obyvateľstva, ktoré je staršie, viac sa presúva do miest a je čoraz rozmanitejšie.
Problémy, ktorým čelia odvetvia dopravy a energetiky, sa však netýkajú len obmedzenia emisií. Riešiť treba viaceré výzvy vrátane energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľných palív, skladovania energie a bezpečnosti dodávok, čoraz väčšieho rozšírenia digitálnych, automatizovaných a vesmírnych technológií, zmien v správaní používateľov a foriem mobility, nových účastníkov trhu a prelomových obchodných modelov, globalizácie, zvyšujúcej sa medzinárodnej hospodárskej súťaže, ako aj obyvateľstva, ktoré je staršie, viac sa presúva do miest a je čoraz rozmanitejšie.
Obidve odvetvia sú pre konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu hlavným hnacím motorom. V oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti pracuje v EÚ vyše 1,6 milióna ľudí. Odvetvie dopravy a skladovania zamestnáva v EÚ viac než 11 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 5 % HDP a 20 % vývozu. EÚ je svetovým lídrom v navrhovaní a výrobe vozidiel, lietadiel a plavidiel, a na druhom mieste na svete v oblasti patentovania inovačných technológií na získavanie čistej energie.
Obidve odvetvia energetiky a dopravy sú pre konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu hlavným hnacím motorom. V oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti pracuje v EÚ vyše 1,6 milióna ľudí. Odvetvie dopravy a skladovania zamestnáva v EÚ viac než 11 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 5 % HDP a 20 % vývozu. EÚ je svetovým lídrom v navrhovaní a výrobe vozidiel, lietadiel a plavidiel, a na druhom mieste na svete v oblasti patentovania inovačných technológií na získavanie čistej energie vrátane technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
Nachádzanie nových spôsobov rýchlejšieho zavádzania čistých technológií a riešení na dekarbonizáciu európskeho hospodárstva si vyžaduje aj zvýšený dopyt po inovácii. Možno ho stimulovať posilnením postavenia občanov, ako aj inováciou sociálno-ekonomickej oblasti a verejného sektora, čo povedie k prístupom nad rámec technologickej inovácie. Sociálno-ekonomickým výskumom, ktorý sa okrem iného zameriava na potreby a vzorce správania používateľov, prognostické činnosti, environmentálne, ekonomické, sociálne a behaviorálne aspekty, obchodné prípady a modely a prednormatívny výskum na stanovenie noriem, sa uľahčia aj opatrenia na podporu regulačných, finančných a sociálnych inovácií, zručností, ako aj na zapojenie a posilnenie postavenia účastníkov trhu a spotrebiteľov.
Nachádzanie nových spôsobov rýchlejšieho zavádzania technológií založených na energii z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinných technológií a iných netechnologických riešení na dekarbonizáciu európskeho hospodárstva si vyžaduje aj zvýšený dopyt po inovácii. Možno ho stimulovať posilnením postavenia občanov, ako aj inováciou sociálno-ekonomickej oblasti a verejného sektora a verejného obstarávania, čo povedie k prístupom nad rámec technologickej inovácie. Sociálno-ekonomickým výskumom, ktorý sa okrem iného zameriava na potreby a vzorce správania používateľov, prognostické činnosti, environmentálne, ekonomické, sociálne a behaviorálne aspekty, obchodné prípady a modely a prednormatívny výskum na stanovenie noriem, sa uľahčia aj opatrenia na podporu regulačnej, finančnej a sociálnej inovácie, zručností, ako aj na zapojenie a posilnenie postavenia všetkých účastníkov trhu a spotrebiteľov. Technológie na zlepšenie prepojenia odvetví majú takisto potenciál posilniť domáci spracovateľský priemysel. V odvetví dopravy je kľúčová úloha aplikovaného výskumu a skúšok zameraných na zavádzanie inovácií na trh.
Činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k cieľom energetickej únie, ako aj digitálneho jednotného trhu, k cieľom programu pre zamestnanosť, rast a investície, posilneniu ako globálneho aktéra, novej stratégie priemyselnej politiky , obehového hospodárstva, iniciatívy v oblasti surovín, bezpečnostnej únie a mestskej agendy, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky a právnych ustanovení na zníženie hluku a znečistenia ovzdušia.
Činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k cieľom energetickej únie, k záväzkom z Parížskej dohody, ako aj digitálneho jednotného trhu, k cieľom programu pre zamestnanosť, rast a investície, posilneniu Únie ako globálneho aktéra, novej stratégie priemyselnej politiky Únie, akčného plánu obehového hospodárstva, iniciatívy európskej aliancie v oblasti batérií, iniciatívy v oblasti surovín, stratégie EÚ pre biohospodárstvo, bezpečnostnej únie a mestskej agendy, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie a právnych ustanovení Únie na zníženie hluku a znečistenia ovzdušia. Prispievajú tiež k pomoci členským štátom dosiahnuť národné ciele znižovania emisií. Mala by sa zabezpečiť komplementárnosť a súčinnosť s činnosťami v rámci iných programov Únie.
Vzhľadom na počet európskych technologických a inovačných platforiem (ETP) v tejto oblasti by sa pri výzvach v rámci tohto klastra mali zohľadňovať ich odporúčania.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.
__________________
__________________
17 Podstatná dekarbonizácia v iných odvetviach sa rieši v iných oblastiach piliera Európskeho horizontu Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu.
17 Podstatná dekarbonizácia v iných odvetviach sa rieši v iných oblastiach piliera programu Horizont Európa Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odsek 1
Účinné vykonávanie Parížskej dohody musí vychádzať z vedeckých poznatkov, čo si vyžaduje neustále aktualizovanie našich znalostí o klimatickom systéme Zeme, ako aj o dostupných zmierňujúcich a adaptačných možnostiach, ktoré utvárajú systematický a komplexný obraz o výzvach a príležitostiach pre hospodárstvo . Na tomto základe sa vypracujú vedecké riešenia nákladovo efektívneho prechodu k nízkouhlíkovej a zdrojovo efektívnej spoločnosti, ktorá je odolná proti zmene klímy.
Účinné vykonávanie Parížskej dohody musí vychádzať z vedeckých poznatkov, čo si vyžaduje neustále aktualizovanie našich znalostí o klimatickom systéme Zeme, ako aj o dostupných zmierňujúcich a adaptačných možnostiach, ktoré utvárajú systematický a komplexný obraz o výzvach a príležitostiach pre hospodárstvo Únie. Na tomto základe sa vypracujú vedecké riešenia nákladovo efektívneho prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu alebo k hospodárstvu s nulovými emisiami skleníkových plynov.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odsek 2 – zarážka -1 (nová)
–   identifikácia kľúčových procesov v polárnych regiónoch s cieľom lepšie rozvinúť možnosti riadenia, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy na ekosystémy a zlepšujú pochopenie globálnej klímy,
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1– odsek 2 – zarážka 2
–  spôsoby dekarbonizácie, zmierňujúce opatrenia a politiky, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia hospodárstva, zlučiteľné s Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja,
–  spôsoby znižovania emisií skleníkových plynov, zmierňujúce opatrenia a politiky, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia hospodárstva, zlučiteľné s Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja,
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1– odsek 2 – zarážka 4
–  spôsoby a politiky adaptácie zraniteľných ekosystémov, kritických hospodárskych odvetví a infraštruktúry v EÚ (na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni) vrátane zdokonalených nástrojov na posudzovanie rizika.
–  spôsoby a politiky adaptácie vrátane zdokonalených nástrojov na posudzovanie a zmiernenie rizika zraniteľných ekosystémov, kritických hospodárskych odvetví, kritickej infraštruktúry a mestského prostredia na miestnej, regionálnej, celoštátnej úrovni a na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  modely na posilnenie diplomacie v oblasti klímy ako hnacej sily medzinárodnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 1
EÚ chce byť svetovým lídrom v oblasti cenovo dostupných, bezpečných a trvalo udržateľných energetických technológií, a to zlepšovaním svojej konkurencieschopnosti v rámci globálnych hodnotových reťazcov a svojej pozície na rastových trhoch. Rozličné klimatické, zemepisné, environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky v EÚ, ako aj potreba zaistiť energetickú bezpečnosť a prístup k surovinám určujú široké portfólio energetických riešení, a to aj netechnického charakteru. Pokiaľ ide o technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, treba ďalej znižovať náklady, zvyšovať výkonnosť, zlepšovať začlenenie do energetického systému a rozvíjať prelomové technológie. Na splnenie cieľov v oblasti boja proti zmene klímy bude nevyhnutná dekarbonizácia v používaní fosílnych palív.
EÚ chce byť svetovým lídrom v oblasti cenovo dostupných, bezpečných a trvalo udržateľných technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a tak zlepšovať svoju konkurencieschopnosť v rámci globálnych hodnotových reťazcov a svoju pozíciu na rastových trhoch. Rozličné klimatické, zemepisné, environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky v EÚ, ako aj potreba zaistiť zníženie spotreby energie, energetickú účinnosť, bezpečnosť dodávok energie a prístup k surovinám, najmä kritickým, určujú široké portfólio energetických riešení, a to aj riešení netechnického charakteru. Energetická transformácia bude pre EÚ znamenať výzvu, aby zastávala vedúce postavenie pri vývoji riešení pre modernizáciu koncepcie trhu, pričom treba výrazne zlepšiť systémovú integráciu. Pokiaľ ide o technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, treba ďalej znižovať náklady a zvyšovať výkonnosť. To si vyžaduje podporu pre prírastkové a prevratné výskumy v oblasti vyspelých technológií. Navyše je potrebné rozvíjať a zavádzať nové prelomové technológie a zároveň zlepšiť zavedené technológie. Na splnenie cieľov v oblasti boja proti zmene klímy bude nevyhnutné obmedzenie používania fosílnych palív a surovín.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2– odsek 2 – zarážka 1
–  technológie a riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu, udržateľné palivá v doprave a medziprepravcovia, v rôznom rozsahu a štádiu vývoja, prispôsobené zemepisným podmienkam a trhom, v i celosvetovo,
–  technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby energie z oceánov a jej rôznych pododvetví, ako je veterná energia, energia z prúdov a vĺn, výroba tepla a chladu, palivá, medziprepravcovia, ako je power-to-gas a vodík, v rôznom rozsahu a štádiu vývoja, prispôsobené zemepisným podmienkam a trhom, v Únii i celosvetovo,
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)
–  vysoko energeticky účinné nízkouhlíkové alebo dekarbonizované riešenia na výrobu elektrickej energie,
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2– odsek 2 – zarážka 2
–  priekopnícke technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pre nové aplikácie a prelomové riešenia,
–  priekopnícke technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pre nové, ako aj zavedené a vysoko vylepšené aplikácie a prelomové riešenia,
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová)
–  technologické riešenia novej generácie vrátane vývoja nových materiálov, výrobných procesov a prevádzkových metód na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu v oblasti technológie čistej energie,
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 2 – zarážka 2 b (nová)
–  výskum a vývoj nových obchodných modelov, riešení a služieb na vytvorenie priaznivých trhových podmienok na regulačnej, administratívnej a finančnej úrovni pre technológie a riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch, ktoré sú energeticky účinné pre konečného používateľa,
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3 – odsek 1
Z očakávaného rastu rôznorodej výroby elektriny a prechodu k väčšiemu podielu elektrického vykurovania, chladenia a dopravy vyplýva potreba nových spôsobov riadenia energetických sietí. Okrem dekarbonizácie je cieľom zabezpečiť cenovú dostupnosť, bezpečnosť a stabilitu dodávok energie prostredníctvom investícií do inovačných technológií sieťovej infraštruktúry a inovatívneho systému riadenia. Uskladňovanie energie v rôznych formách bude pri poskytovaní služieb do siete zohrávať kľúčovú úlohu, čím sa zlepšia a posilnia aj kapacity siete. Využitie synergií medzi rôznymi sieťami (napr. elektrické siete, siete vykurovania a chladenia, plynovodné siete, dopravná infraštruktúra na dobíjanie a dopĺňanie paliva vrátane vodíkového, ako aj telekomunikačné siete) a aktérmi (napr. priemyselné areály, dátové centrá, výrobcovia pre vlastnú spotrebu) bude mať zásadný význam pre umožnenie inteligentnej a integrovanej prevádzky príslušných infraštruktúr.
Z očakávaného rastu rôznorodej výroby elektriny a prechodu k väčšiemu podielu elektrického vykurovania, chladenia a dopravy vyplýva potreba nových spôsobov riadenia energetických sietí a zavádzanie decentralizovaných energetických riešení. Pri začleňovaní nízkouhlíkových plynov z obnoviteľných zdrojov zohrávajú dôležitú úlohu aj plynárenské infraštruktúry.
Okrem zníženia emisií skleníkových plynov je cieľom zabezpečiť cenovú dostupnosť, úspory energie, bezpečnosť a stabilitu dodávok energie. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom investícií do prepájania odvetví a súvisiacich inovačných sieťových infraštruktúr a technológií, zvýšenej flexibility pri výrobe elektrickej energie, ktorú možno poslať, najmä z flexibilných obnoviteľných zdrojov energie, inovatívneho systému riadenia, ako aj uľahčovaním činností podporujúcich regulačnú a sociálnu inováciu, zručnosti a zapojenie a posilnenie postavenia účastníkov trhu, spotrebiteľov a spoločenstiev. Uskladňovanie energie v rôznych formách bude pri poskytovaní služieb do siete zohrávať kľúčovú úlohu, čím sa zlepšia a posilnia kapacity siete. Využitie synergií medzi rôznymi sieťami (napr. elektrické siete, siete vykurovania a chladenia, plynovodné siete a uskladňovanie plynu, dopravná infraštruktúra na dobíjanie a dopĺňanie paliva vrátane vodíkovej infraštruktúry, ako aj telekomunikačné siete) a aktérmi (napr. priemyselné areály, prevádzkovatelia sietí, dátové centrá, výrobcovia a spotrebitelia pre vlastnú spotrebu, komunity využívajúce energie z obnoviteľných zdrojov), ako aj zvýšenie odozvy na dopyt a rozvoj a integrácia európskych a medzinárodných noriem bude mať zásadný význam pre umožnenie inteligentnej a integrovanej prevádzky príslušných infraštruktúr.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3– odsek 2 – zarážka 1
–  technológie a nástroje pre elektrické siete na integráciu obnoviteľných zdrojov energie a nového zaťaženia, ako napríklad elektromobilita a tepelné čerpadlá,
–  technológie a nástroje pre existujúce siete na integráciu obnoviteľných zdrojov energie a nového zaťaženia, ako napríklad elektromobilita, elektrolyzéry, palivové články, tepelné čerpadlá, skladovanie energie a decentralizovaná energia z obnoviteľných zdrojov ako kľúčové prvky pre nákladovo efektívny, bezpečný, vysoko energeticky efektívny energetický systém založený na obnoviteľných zdrojoch,
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová)
–  predvedenie stabilných a spoľahlivých energetických systémov a sietí na miestnej a regionálnej úrovni, poháňaných energiou z rôznorodých a pružných obnoviteľných zdrojov,
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3– odsek 2 – zarážka 3
–  integrované prístupy na zladenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na miestnej úrovni vrátane ostrovov, a to na základe nových služieb a komunitných iniciatív,
–  integrované prístupy na zvýšenie, zlepšenie a zladenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na miestnej úrovni vrátane ostrovov, a to na základe nových služieb a technológií (vrátane partnerských, technológií distribuovanej databázy transakcií, virtuálnych systémov čistého merania), ako aj komunitných iniciatív (vrátane aktívnych spotrebiteľov a spotrebiteľov pre vlastnú spotrebu využívajúcich energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí konajú jednotlivo alebo spoločne, spoločenstiev využívajúcich energie z obnoviteľných zdrojov a miestnych energetických spoločenstiev),
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)
–  posúdenie systémových vplyvov nových energetických technológií, ako je výroba energie z flexibilných obnoviteľných zdrojov, vodík a syntetický plyn z obnoviteľných zdrojov na uskladňovanie energie, výskum a integrované prístupy k premene sietí zemného plynu na siete zeleného vodíka alebo siete prepravujúce biometán alebo syntetický metán,
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3– odsek 2 – zarážka 4
–  flexibilita siete a synergie medzi rôznymi energetickými zdrojmi, sieťami, infraštruktúrami a aktérmi.
–  flexibilita siete a výroby a spoľahlivosť zdrojov vrátane reakcie na dopyt a synergie medzi rôznymi energetickými zdrojmi, sieťami, infraštruktúrami (vrátane tých existujúcich) a aktérmi, technológie na prepájanie odvetví s cieľom uľahčiť skladovanie a využitie prepravného potenciálu energie,
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  čisté riešenia, ktorými sa zabezpečí spoľahlivosť systému, doplnia a rozšíria obnoviteľné zdroje energie a uchovávanie na základe elektrifikácie.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – úvodná časť
4.2.4.  Budovy a priemyselné zariadenia v priebehu energetickej transformácie
4.2.4.  Budovy v priebehu energetickej transformácie
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 – odsek 1
Budovy a priemyselné zariadenia zohrávajú pri interakcii s energetickým systémom čoraz aktívnejšiu úlohu. Sú preto rozhodujúcimi prvkami pri prechode na energiu z obnoviteľných zdrojov.
Budovy zohrávajú pri interakcii s energetickým systémom čoraz aktívnejšiu úlohu. Sú preto rozhodujúcimi prvkami pri prechode smerom na energiu z obnoviteľných zdrojov a vyššiu energickú účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 – odsek 2
Budovy sú pre kvalitu života občanov dôležitým faktorom. Integrujú sa v nich rôzne technológie, zariadenia a systémy a prepájajú sa rôzne spôsoby využívania energie. Budovy spolu so svojimi obyvateľmi a užívateľmi predstavujú veľmi vysoký potenciál na zlepšenia, pokiaľ ide o získavanie energie, jej uskladňovanie a efektívnosť.
Budovy sú pre kvalitu života občanov dôležitým faktorom. Integrujú sa v nich rôzne technológie, zariadenia, systémy a normy a prepájajú sa rôzne spôsoby využívania energie. Budovy spolu so svojimi obyvateľmi a užívateľmi predstavujú veľmi vysoký potenciál na zmiernenie zmeny klímy, zlepšenia, pokiaľ ide o získavanie energie, jej úspory a uskladňovanie a efektívnosť.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 – odsek 3
Priemyselné odvetvia, najmä tie, ktoré sú energeticky náročné, by mohli ďalej zlepšiť energetickú efektívnosť a uľahčiť začleňovanie obnoviteľných zdrojov energie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 1
–  elektrina a teplo medzi priemyselným zariadením a prevádzkovateľom energetického systému,
–  elektrina a výmena tepla medzi budovami, priemyselným zariadením a prevádzkovateľom energetického systému,
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 3
–  relevantné procesy, konštrukčné riešenia a materiály,
–  optimalizácia a udržateľnosť relevantných procesov, konštrukčných riešení a materiálov,
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 4
–  inteligentné budovy a veľké centrá mobility (prístavy, letiská, logistické centrá) ako aktívne prvky širších energetických sietí a inovatívnych riešení mobility,
–  inteligentné budovy a veľké centrá mobility (prístavy, letiská, železničné stanice a logistické centrá) ako aktívne prvky širších energetických sietí a inovatívnych riešení mobility,
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 5
–  navrhovanie životného cyklu budov, výstavba, prevádzka a demontáž, zohľadnenie obehovosti a environmentálnych vlastností, energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a recyklácia,
–  nové spôsoby, a to vrátane inteligentných nástrojov a zariadení, na navrhovanie životného cyklu, výstavbu (vrátane používania ľahkých a obnoviteľných materiálov), prevádzku a demontáž budov, zohľadnenie obehovosti, environmentálnych vlastností, udržateľnosti a hospodárskej účinnosti na energetickú účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy, vplyv z pohľadu emisií skleníkových plynov a recyklácia,
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 6
–  nové obchodné modely, prístupy a služby týkajúce sa financovania renovácie, zlepšovanie stavebných zručností, zaangažovanie obyvateľov budov a iných účastníkov trhu,
–  nové obchodné modely, prístupy a služby týkajúce sa financovania renovácie, ako sú systémy predbežného financovania so zaplatením na základe účtu, zlepšovanie stavebných zručností, zaangažovanie obyvateľov budov a iných účastníkov trhu, ako napríklad miestne orgány verejnej správy alebo komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov,
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 7
–  monitorovanie a optimalizácia energetickej hospodárnosti budov,
–  monitorovanie a optimalizácia energetickej hospodárnosti budov v súlade s cieľmi stanovenými v smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica (EÚ) 2018/844) vrátane využívania vyspelých systémov hospodárenia s energiou v budovách,
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 8
–  nástroje a inteligentné zariadenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti v budovách,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4– odsek 4 – zarážka 9
–  postupy renovácie existujúcich budov na „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“.
–  postupy renovácie existujúcich budov na „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“ a inovačné technológie.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.4 – bod 4.2.4 – odsek 2 – zarážka 9 a (nová)
–  flexibilná výroba energie, riadenie odberu, optimalizácia skladovania energie.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 a (nový)
4.2.4a.  Priemyselné zariadenia pri energetickej transformácii
Priemyselné odvetvia, najmä tie, ktoré sú energeticky náročné, by mali ďalej zlepšiť energetickú efektívnosť, obmedziť svoju spotrebu energie a uľahčiť začleňovanie obnoviteľných zdrojov energie. Úloha priemyselných zariadení v energetickom systéme sa mení, a to z dôvodu potreby znížiť emisie na základe priamej alebo nepriamej elektrifikácie, ako aj zdroja materiálov pre výrobné procesy (napríklad vodík). Priemyselné a výrobné komplexy, kde sa popri sebe odohrávajú rôzne procesy, môžu optimalizovať výmenu tokov energie a iných zdrojov (surovín) medzi nimi.
Základné línie
–  konverzné technológie na udržateľné využívanie zdrojov uhlíka s cieľom zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť emisie vrátane hybridných energetických systémov pre priemysel a sektor energetiky s potenciálom dekarbonizácie,
–  demonštrácia priamej a nepriamej elektrifikácie energeticky náročných priemyselných procesov,
–  nástroje a infraštruktúra na riadenie procesov výrobných zariadení s cieľom optimalizovať toky energie a materiálov v súčinnosti s inými výrobnými zariadeniami a energetickým systémom,
–  flexibilita a účinnosť elektriny, surovín a tepla v priemyselných zariadeniach a energetickom systéme,
–  vylepšené alebo nové procesy, dizajn a materiály na efektívne využitie alebo výrobu tepla, chladu, uskladňovanie energie,
–  lepšia efektívnosť materiálu, ktorá znižuje dopyt po energeticky náročných sypkých materiáloch.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 b (nový)
4.2.4b  Uhoľné regióny v prechodnom období
Takmer polovica členských štátov stojí pred výzvou, aby pripravili koherentné stratégie zamerané na regióny, ktoré čelia výzvam postupného vyradenia lignitu, uhlia a iných zdrojov energie založenej na fosílnych palivách. Pri tejto priorite sa bude vyvíjať úsilie o komplementárnosť s inými nástrojmi a programami EÚ.
Základné línie
–  podpora rozvoja stratégií inkluzívnych a spravodlivých prechodov, – riešenie spoločenských, sociálno-ekonomických a environmentálnych vplyvov spolu s rekonštrukciou areálov,
–  technológie a modely na uvoľnenie potenciálu týchto regiónov vrátane toho, ako najlepšie prilákať alternatívne inovatívne podnikanie,
–  výskum, ako revitalizovať tieto regióny z hľadiska perspektívy udržateľnej zamestnanosti a rastu vrátane výskumu o rekvalifikácii pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.5 – odsek 1
Odhaduje sa, že do roku 2050 bude viac než 80 % obyvateľstva EÚ žiť v mestských oblastiach a spotrebúvať podstatný podiel dostupných zdrojov vrátane energie, pričom ide o oblasti obzvlášť citlivé na vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok, ktorý sa už teraz v dôsledku zmeny klímy a prírodných katastrof zhoršuje a tento trend sa bude ešte stupňovať. Kľúčovou výzvou je výrazne zvýšiť celkovú energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov, ako aj odolnosť európskych miest proti zmene klímy holistickým spôsobom, so zameraním sa na fond budov, energetické systémy, zmenu klímy, ako aj vodu, pôdu, kvalitu ovzdušia, odpad a hluk. Mali by sa preskúmať a využiť synergie s akciami a opatreniami v rámci mestskej politiky financovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Odhaduje sa, že do roku 2050 bude viac než 80 % obyvateľstva EÚ žiť v mestských oblastiach a spotrebúvať podstatný podiel dostupných zdrojov vrátane energie, pričom ide o oblasti obzvlášť citlivé na vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok, ktorý sa už teraz v dôsledku zmeny klímy a prírodných katastrof zhoršuje a tento trend sa bude ešte stupňovať. Kľúčovou výzvou je výrazne zvýšiť celkovú energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov, ako aj odolnosť európskych komunít a miest proti zmene klímy holistickým spôsobom, so zameraním sa na fond budov, energetické systémy, dopravu a mobilitu, zmiernenie zmeny klímy, ako aj vodu, pôdu, kvalitu ovzdušia, odpad a hluk. Mali by sa preskúmať a využiť synergie s akciami a opatreniami v rámci mestskej politiky financovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.5– odsek 2 – zarážka 1
–  systémy mestskej/oblastnej energie/mobility, aby sa do roku 2050 v celej zaviedli nízkouhlíkové oblasti s pozitívnou energetickou bilanciou, ako aj mobilita a logistika s nulovými emisiami, pričom sa posilní globálna konkurencieschopnosť integrovaných riešení EÚ,
–  systémy mestskej/oblastnej/regionálnej energie/mobility, aby sa do roku 2050 v celej Únii zaviedli nízkouhlíkové oblasti s pozitívnou energetickou bilanciou, ako aj mobilita a logistika s nulovými emisiami, pričom sa posilní globálna konkurencieschopnosť integrovaných riešení EÚ,
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.5 – odsek 2 – zarážka 2
–  územné plánovanie, infraštruktúra a systémy vrátane vzájomných rozhraní a interoperability, prírodné riešenia a využívanie digitálnych technológií, ako aj vesmírnych služieb a dát, zohľadnenie účinkov predpovedanej zmeny klímy a integrovanie odolnosti proti zmene klímy,
–  mestské a vidiecke územné plánovanie, infraštruktúra a systémy vrátane vzájomných rozhraní a interoperability, normalizácia, prírodné riešenia a využívanie bezpečných digitálnych technológií, ako aj vesmírnych služieb a dát, zohľadnenie účinkov predpovedanej zmeny klímy a integrovanie zmiernenia zmeny klímy,
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.5 – odsek 2 – zarážka 3
–  kvalita života občanov, bezpečná mobilita, mestská sociálna inovácia, obehová a regeneračná kapacita miest, obmedzenie environmentálnej stopy a znečistenia,
–  kvalita života občanov, bezpečná a multimodálna mobilita vrátane chôdze a bicyklovania, mestská a vidiecka sociálna inovácia, obehová a regeneračná kapacita miest, obmedzenie environmentálneho vplyvu a znečistenia,
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.6 – odsek 1
Prechod na čisté technológie, pripojiteľnosť a automatizáciu bude závisieť od správne načasovaného návrhu a výroby lietadiel, vozidiel a plavidiel, v ktorých sa integrujú rozličné technológie a urýchľuje sa ich zavádzanie. Zvyšovanie komfortu, efektívnosti, cenovej dostupnosti a zároveň minimalizovanie vplyvu životného cyklu na životné prostredie, zdravie ľudí a využívanie energie zostáva prvoradým cieľom. Z hľadiska zvýšeného dopytu po mobilite a rýchlo sa meniacich technologických režimov je pre správne fungovanie všetkých spôsobov dopravy dôležitá inovatívna dopravná infraštruktúra s veľkým potenciálom. Integrovaný prístup k rozvoju infraštruktúry a vozidiel/plavidiel/lietadiel si zasluhuje osobitnú pozornosť aj s cieľom minimalizovať energetický a environmentálny vplyv.
Prechod na čisté technológie, pripojiteľnosť a automatizáciu bude závisieť od správne načasovaného návrhu a výroby lietadiel, vozidiel a plavidiel, v ktorých sa integrujú rozličné technológie a urýchľuje sa ich zavádzanie. Zvyšovanie komfortu, efektívnosti, cenovej dostupnosti a zároveň minimalizovanie vplyvu životného cyklu na klímu, životné prostredie, zdravie ľudí a využívanie energie zostáva prvoradým cieľom. Z hľadiska zvýšeného dopytu po mobilite a rýchlo sa meniacich technologických režimov je pre správne fungovanie všetkých spôsobov dopravy dôležitá inovatívna dopravná infraštruktúra s veľkým potenciálom. Integrovaný prístup k rozvoju infraštruktúry a vozidiel/plavidiel/lietadiel si zasluhuje osobitnú pozornosť aj s cieľom minimalizovať energetický a environmentálny vplyv.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.6 – odsek 2 – zarážka 2
–  koncepcie a návrhy vozidiel/plavidiel/lietadiel vrátane náhradných dielov s použitím zdokonalených materiálov a štruktúr, efektívnosť, uskladňovanie a zhodnocovanie energie, bezpečnostné a zabezpečovacie prvky s menším vplyvom na životné prostredie a zdravie,
–  koncepcie a návrhy vozidiel/plavidiel/lietadiel vrátane náhradných dielov, modulových prvkov s použitím zdokonalených pokrokových materiálov a štruktúr, softvérové riešenia a aktualizácie, pokrokové bezpečnostné systémy proti pirátstvu, efektívnosť, uskladňovanie a zhodnocovanie energie, bezpečnostné a zabezpečovacie prvky s minimálnym vplyvom na životné prostredie a zdravie,
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.7 – odsek 1
Ak chce EÚ dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa kvality ovzdušia, klímy a energetiky vrátane 60 % zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2050, ako aj zníženia hluku, bude musieť prehodnotiť celý systém mobility vrátane používateľov, vozidiel, palív a infraštruktúr. Bude si to vyžadovať aj zavedenie alternatívnych energií s nízkymi emisiami a šírenie vozidiel/plavidiel/lietadiel s nulovými emisiami na trhu. Doprava okrem škodlivých účinkov emisií skleníkových plynov výrazne prispieva k zlej kvalite ovzdušia a hluku v Európe s negatívnymi následkami pre zdravie 18 občanov18. V elektrifikácii a používaní osobných automobilov, autobusov a ľahkých vozidiel jazdiacich na palivové články sa dosiahol pokrok a teraz je dôležité urýchliť výskum a inovačné riešenia aj v iných odvetviach, ako napríklad v leteckej, námornej a nákladnej cestnej doprave či vo vnútrozemskej plavbe.
Dosiahnutie cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia, klímy a energetiky, ako aj zníženia hluku si bude vyžadovať, aby Únia prehodnotila celý systém mobility vrátane používateľov, vozidiel, palív, systémov merania CO2 infraštruktúr, využitia priestoru, ako aj nových dopravných riešení. Únia bude vyžadovať aj zavedenie alternatívnych energií s nízkymi emisiami a šírenie vozidiel/plavidiel/lietadiel s nulovými emisiami na trhu. Doprava okrem škodlivých účinkov emisií skleníkových plynov výrazne prispieva k zlej kvalite ovzdušia a hluku v Európe s negatívnymi následkami pre zdravie 18 občanov18. Vo výrobe a v používaní alternatívnych palív, v elektrifikácii, vo vodíkových technológiách, v biopalivách a bioplyne a používaní osobných automobilov, autobusov, nákladných vozidiel a ľahkých vozidiel jazdiacich na palivové články, zlepšení spaľovacích motorov a ich prispôsobení na obnoviteľné palivá a ďalšie udržateľné technológie sa dosiahol pokrok a teraz je dôležité urýchliť výskum a inovačné riešenia aj v iných odvetviach, ako napríklad v leteckej, železničnej, námornej doprave a vo vnútrozemskej plavbe.
__________________
__________________
18 Asi tretina občanov EÚ žije v mestských oblastiach, kde úrovne koncentrácií znečisťujúcich látok prekračujú zákonné limity.
18 Asi tretina občanov EÚ žije v mestských oblastiach, kde úrovne koncentrácií znečisťujúcich látok prekračujú zákonné limity.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.7 – odsek 2 – zarážka 1
–  elektrifikácia všetkých druhov dopravy (napríklad batérie, palivové články, hybridizácia atď.) vrátane nových technológií pre hnacie sústavy vozidiel/plavidiel/lietadiel, rýchle nabíjanie/dopĺňanie paliva, získavanie energie a používateľsky ústretové a dostupné rozhrania spoplatňovania infraštruktúry, zabezpečenie interoperability a plynulé poskytovanie služieb, vývoj a zavedenie konkurencieschopných, bezpečných vysokovýkonných a trvalo udržateľných batérií pre vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami,
–  dekarbonizácia všetkých druhov dopravy vrátane elektromobility (napríklad recyklovateľné batérie, palivové články, všetky typy hybridizácie atď.) a nových technológií pre hnacie sústavy vozidiel/plavidiel/lietadiel, rýchle nabíjanie/dopĺňanie paliva, získavanie energie a používateľsky ústretové a dostupné rozhrania pre opätovne čerpaciu a nabíjaciu infraštruktúru, zabezpečenie interoperability a plynulé poskytovanie služieb, vývoj a zavedenie konkurencieschopných, bezpečných, vysokovýkonných, recyklovateľných a trvalo udržateľných batérií pre vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami,
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.7 – odsek 2 – zarážka 2
–  udržateľné nové palivá a nové inteligentné vozidlá/plavidlá/lietadlá pre existujúce a budúce formy mobility a podporu infraštruktúry, technológie a používateľské riešenia pre interoperabilitu a plynulé poskytovanie služieb,
–  udržateľné nové palivá a nové inteligentné vozidlá/plavidlá/lietadlá pre existujúce a budúce formy mobility a podporu infraštruktúry, technológie a používateľské riešenia pre interoperabilitu a plynulé poskytovanie služieb, tichšie lietadlá šetrnejšie k životnému prostrediu,
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.7 – odsek 2 – zarážka 3
–  znižovanie vplyvu mobility na životné prostredie a zdravie ľudí.
–  minimalizovanie vplyvu mobility na životné prostredie a zdravie ľudí, a to aj skúmaním potenciálu novej generácie diaľkových senzorov na meranie znečistenia v sektore mobility.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 1
Inteligentná mobilita pomôže zabezpečiť účinnosť, bezpečnosť a odolnosť mobility „od dverí k dverám“ a všetkých jej zložiek, predovšetkým pomocou digitálnych technológií, modernej satelitnej navigácie (EGNOS/Galileo) a umelej inteligencie. Nové technológie umožnia optimalizovať používanie a efektívnosť dopravnej infraštruktúry a sietí, pričom sa zlepší multimodalita a pripojiteľnosť, optimalizuje sa riadenie premávky a umožnia sa inovatívne riešenia týkajúce sa dopravy a služieb, čím sa zníži dopravné preťaženie a negatívny vplyv na životné prostredie a zabezpečia sa lepšie služby mobility a logistiky pre občanov i podniky. Prepojenou a automatizovanou mobilitou spolu s podpornou infraštruktúrou sa zlepší efektívnosť a bezpečnosť všetkých druhov dopravy.
Inteligentná mobilita pomôže zabezpečiť účinnosť, bezpečnosť a odolnosť mobility „od dverí k dverám“ a všetkých jej zložiek, predovšetkým pomocou nových digitálnych technológií, modernej satelitnej navigácie (EGNOS/Galileo) a umelej inteligencie. Nové technológie vrátane systémy systémov umožnia optimalizovať používanie a efektívnosť dopravnej infraštruktúry a sietí, pričom sa zlepší multimodalita a pripojiteľnosť, optimalizácia, riadenie premávky a umožnia sa inovatívne riešenia týkajúce sa dopravy, noriem a služieb, čím sa zníži dopravné preťaženie a negatívny vplyv na životné prostredie a zabezpečia sa lepšie služby mobility a logistiky pre občanov i podniky. Prepojenou a automatizovanou mobilitou spolu s podpornou infraštruktúrou sa zlepší efektívnosť a bezpečnosť všetkých druhov dopravy.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 1
–  digitálne riadenie sietí a premávky: zdokonalené systémy na pomoc pri rozhodovaní, nová generácia riadenia premávky (vrátane riadenia multimodálnej siete a premávky), prispievanie k plynulej, multimodálnej a prepojenej mobilite v osobnej aj nákladnej doprave, používanie a obmedzenia veľkých dát (big data), používanie inovatívneho satelitného určovania polohy/navigácie (EGNOS/Galileo),
–  digitálne siete, premávka, využívanie a riadenie priestoru: zdokonalené systémy na pomoc pri rozhodovaní, nová generácia riadenia premávky (vrátane riadenia multimodálnej siete a premávky), prispievanie k plynulej, multimodálnej a prepojenej mobilite v osobnej aj nákladnej doprave, používanie a obmedzenia veľkých dát (big data), používanie inovatívneho satelitného určovania polohy/navigácie (EGNOS/Galileo) na pochopenie nového správania v súvislosti s meniacou sa mobilitou,
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 3
–  železničné technológie a úkony pre vysokokapacitný, nehlučný, interoperabilný a automatizovaný železničný systém,
–  železničné technológie a úkony pre vysokokapacitný, atraktívny, nehlučný, plne prepojený, interoperabilný, cezhraničný a automatizovaný železničný systém pre potreby cestujúcich aj nákladnej dopravy,
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 4
–  prepojené, kooperatívne a automatizované systémy a služby mobility vrátane technologických riešení a netechnologických otázok.
–  prepojené, kooperatívne, interoperabilné a automatizované systémy a služby mobility vrátane technologických riešení a netechnologických otázok ako zmeny v správaní používateľa a modeloch mobility;
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  nové alebo vylepšené služby a obchodné modely, pomocou ktorých je používateľ v interakcii s rôznymi inteligentnými spôsobmi.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 4 b (nová)
–  koncepcia, vývoj, dôsledky, návrh, výskum, overovanie a metódy ako súčasť bezpečného automatizovaného riadenia vozidla v zmiešanej doprave,
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 4 c (nová)
–  inteligentné dopravné riešenia pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu prevádzku plavidiel,
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.8 – odsek 2 – zarážka 4 d (nová)
–  nové systémy a technológie pre správu portov a pripojenie.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.9 – odsek 1
Rozsiahle, koncentrované a decentralizované riešenia na skladovanie energie (vrátane chemickej, elektrochemickej, elektrickej, mechanickej a tepelnej) pre energetický systém zvýšia efektívnosť, flexibilitu, technologickú nezávislosť a dostupnosť, ako aj bezpečnosť dodávok. Dekarbonizovaná doprava s nízkymi emisiami si bude vyžadovať čoraz väčší podiel vozidiel s elektrickým a/alebo iným alternatívnym pohonom na batérie, ktoré sú výkonnejšie, lacnejšie, recyklovateľné a opätovne použiteľné, ako aj miestne zabezpečenie syntetických/obnoviteľných palív ako napríklad vodík a inovatívne riešenia pre lokálne skladovanie.
Rozsiahle, koncentrované a decentralizované riešenia na skladovanie energie (vrátane chemickej, elektrochemickej, elektrickej, mechanickej a tepelnej) pre energetický systém zvýšia efektívnosť, flexibilitu, technologickú nezávislosť a dostupnosť, ako aj bezpečnosť dodávok. Dekarbonizovaná doprava s nízkymi emisiami si bude vyžadovať čoraz väčší podiel vozidiel s elektrickým a/alebo iným alternatívnym pohonom na batérie, ktoré sú výkonnejšie, lacnejšie, vysoko recyklovateľné a opätovne použiteľné s nízkym vplyvom na životné prostredie, ako aj miestne zabezpečenie nízkouhlíkových palív ako napríklad nízkouhlíkové vodíkové palivo alebo vodíkové palivo z obnoviteľných zdrojov a inovatívne riešenia pre lokálne skladovanie.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.9 – odsek 2 – zarážka 1
–  technológie vrátane kvapalných a plynných obnoviteľných palív a ich pridružené hodnotové reťazce na denné až sezónne potreby skladovania energie,
–  technológie vrátane kvapalných a plynných nízkouhlíkových palív a ich pridružené hodnotové reťazce na denné až sezónne potreby skladovania energie vrátane ich vplyvu na životné prostredie a klímu,
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.9 – odsek 2 – zarážka 2
–  batérie a hodnotový reťazec EÚ vrátane návrhu, technológií veľkovýroby batériových článkov, metód opätovného použitia a recyklácie,
–  batérie a hodnotový reťazec EÚ vrátane návrhu, technológií veľkovýroby batériových článkov, vysokého výkonu a vysokej energetickej hustoty, rýchleho nabíjania, nízkeho vplyvu na životné prostredie, metód opätovného použitia a vysokej recyklovateľnosti, pokročilých materiálových riešení pre skladovanie energie, ako aj potrieb normalizácie,
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.9 – odsek 2 – zarážka 3
–  vodíkové palivo s nulovými emisiami CO2 vrátane palivových článkov a hodnotový reťazec EÚ od návrhu až po konečné použitie v rôznych aplikáciách.
–  elektrolýzy a palivové články z obnoviteľných zdrojov v celom hodnotovom reťazci EÚ od návrhu až po konečné použitie v rôznych aplikáciách.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – úvodná časť
5.  KLASTER POTRAVINOVÉ A PRÍRODNÉ ZDROJE
5.  KLASTER POTRAVINOVÉ A PRÍRODNÉ ZDROJE A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 1
Človek svojou činnosťou vyvíja tlak na pôdu, moria a oceány, vodu, ovzdušie, biodiverzitu a iné prírodné zdroje. Zabezpečenie výživy pre neustále rastúci počet obyvateľstva našej planéty priamo závisí od zdravia prírodných systémov a zdrojov. V kombinácii so zmenou klímy však neustály dopyt človeka po prírodných zdrojoch vytvára environmentálny tlak zďaleka prekračujúci hranice udržateľnosti a pôsobiaci na ekosystémy a ich kapacitu slúžiť v prospech ľudského blahobytu. Koncepcia obehového hospodárstva, biohospodárstva a modrého hospodárstva je príležitosťou na vyváženie environmentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov a nasmerovanie činností človeka na cestu k trvalej udržateľnosti.
Človek svojou činnosťou vyvíja tlak na pôdu, moria a oceány, vodu, ovzdušie, biodiverzitu a iné prírodné zdroje. Zabezpečenie výživy pre neustále rastúci počet obyvateľstva našej planéty priamo závisí od zdravia prírodných systémov a zdrojov. V kombinácii so zmenou klímy však neustály dopyt človeka po prírodných zdrojoch vytvára environmentálny tlak zďaleka prekračujúci hranice udržateľnosti a pôsobiaci na ekosystémy a ich kapacitu slúžiť v prospech dlhodobého udržiavania ľudského blahobytu. Rast produkcie potravín nezodpovedá nárastu celosvetovej populácie, a preto potrebujeme prelom v zintenzívnení udržateľnej výroby potravín. Zároveň musíme zabezpečiť, že v systémoch potravinárskej výroby sú výživa a zdravie kľúčové.
Koncepcia obehového hospodárstva, agroekológie, udržateľného poľnohospodárstva, biohospodárstva a modrého hospodárstva je príležitosťou na vyváženie environmentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov a nasmerovanie činností človeka na cestu k trvalej udržateľnosti.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 2
Splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zaručenie výroby a spotreby bezpečných a zdravých potravín, podpora trvalo udržateľných postupov v oblasti poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesného hospodárstva, zabezpečenie čistej vody, pôdy a ovzdušia pre všetkých, vyčistenie morí a oceánov, ochrana a obnovenie životne dôležitých prírodných systémov a životného prostredia našej planéty si vyžaduje, aby sme využili potenciál výskumu a inovácie. Spôsoby prechodu k udržateľnosti a prekonaniu odolných prekážok sa však chápu ťažko. Prechod k trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe a obnove zdravia planéty si vyžaduje investície do technológií, nových obchodných modelov a sociálnej a environmentálnej inovácie. Vytvárajú sa tým nové príležitosti pre udržateľné, odolné, inovatívne a zodpovedné európske hospodárstvo, stimulovanie efektívnosti využívania zdrojov, produktivity a konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest a rastu.
Splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a zníženia emisií skleníkových plynov, zaručenie výroby a spotreby bezpečných a zdravých potravín, podpora trvalo udržateľných postupov v oblasti poľnohospodárstva, hospodárskych zvierat, akvakultúry, rybolovu a lesného hospodárstva, zabezpečenie čistej vody, pôdy a ovzdušia pre všetkých, vyčistenie morí, oceánov a vnútrozemských vôd, ochrana a obnovenie životne dôležitých prírodných systémov a životného prostredia našej planéty si vyžaduje, aby sme využili potenciál výskumu a inovácie. Spôsoby prechodu k udržateľnosti a prekonaniu odolných prekážok sa však chápu ťažko. Prechod k trvalo udržateľnej výrobe, spotrebe a obnove ekosystémov a prírodných zdrojov, ako aj posilňovaniu a vyživovaniu zdrojov, od ktorých závisí poľnohospodárstvo, si vyžaduje investície do vedeckého a technologického výskumu, normalizácie a nových obchodných modelov, ktoré podporujú sociálnu a environmentálnu inováciu vrátane internalizácie environmentálnych nákladov v našich hospodárstvach, zhromaždenie väčšieho množstva kvalitnejších údajov o vplyve rôznych politík. Vytvárajú sa tým nové príležitosti pre udržateľné, odolné, inovatívne a zodpovedné európske hospodárstvo, stimulovanie efektívnosti využívania zdrojov, kapacít a stavu prírodných zdrojov, dlhodobej produktivity a konkurencieschopnosti, životaschopnosti vidieka, ako aj vysokokvalitných pracovných miest a udržateľného hospodárskeho a sociálneho rastu.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 3
Aktivitami sa vybuduje vedomostná základňa a poskytnú sa riešenia na: trvalo udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov z pevniny a mora a posilnenie úlohy suchozemských a vodných systémov, ako je záchyt uhlíka, zaistenie potravinovej a výživovej bezpečnosti, bezpečnej, zdravej a výživnej stravy, urýchlenie prechodu z lineárneho hospodárstva založeného na fosílnych palivách k zdrojovo efektívnemu, odolnému, nízkoemisnému a nízkouhlíkovému obehovému hospodárstvu a podpora rozvoja trvalo udržateľného hospodárstva využívajúceho biologické materiály a modrého hospodárstva a rozvoj odolných a dynamických vidieckych, pobrežných a mestských oblastí.
Multidisciplinárne a transdisciplinárne prístupy využívajúce znalosti a skúsenosti aktérov spolu s hodnotovými reťazcami pomôžu budovať vedomostnú základňu a poskytnú riešenia na: ochranu, trvalo udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov z pevniny a vody, posilnenie udržateľného rastu suchozemských a vodných systémov, zintenzívnenie sekvestrácie uhlíka, zaistenie dostatočnej potravinovej a výživovej bezpečnosti, predchádzanie vzniku odpadu a nadmernej výrobe a poskytovanie bezpečnej, zdravej a výživnej stravy, urýchlenie prechodu k udržateľným prístupom vo všetkých formách poľnohospodárstva vrátane konvenčného a ekologického poľnohospodárstva, urýchlenie prechodu z lineárneho hospodárstva založeného na fosílnych palivách k zdrojovo efektívnemu, odolnému, nízkoemisnému a nízkouhlíkovému obehovému hospodárstvu a podpora rozvoja trvalo udržateľného hospodárstva využívajúceho biologické materiály a modrého hospodárstva a rozvoj odolných a dynamických vidieckych, pobrežných a mestských oblastí.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 4
Pomôžu udržať a posilniť biodiverzitu a zabezpečiť dlhodobé poskytovanie ekosystémových služieb, adaptáciu na zmenu klímy a sekvestráciu oxidu uhličitého (na súši aj na mori). S ich pomocou sa zredukujú emisie skleníkových plynov (GHG) a iné emisie, odpad a znečisťovanie z primárnej výroby (na súši aj na mori), spracúvanie, spotreba a iné ľudské činnosti. Stanú sa spúšťačom investícií, ktorými sa podporí prechod na obehové hospodárstvo, biohospodárstvo a modré hospodárstvo, no súčasne sa ochráni dobrý stav a neporušenosť životného prostredia.
Splnenie týchto cieľov navyše pomôže udržať a posilniť biodiverzitu, v prípade rastlín a zvierat vo voľnej prírode, ako aj pestovaných rastlín a chovaných zvierat, a zabezpečiť dlhodobé poskytovanie ekosystémových služieb, zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy a sekvestráciu uhlíka (na súši aj vo vode). Pomôžu udržať biodiverzitu a zabezpečiť dlhodobé poskytovanie ekosystémových služieb, ako aj zredukovať emisie skleníkových plynov (GHG)a iné emisie, odpad a znečisťovanie z primárnej výroby (na súši aj na mori), spracúvanie, spotreba a iné ľudské činnosti. Stanú sa spúšťačom investícií, ktorými sa podporí prechod na obehové hospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo, biohospodárstvo a modré hospodárstvo, no súčasne sa ochráni dobrý stav, udržateľnosť a neporušenosť životného prostredia. Táto priorita sa tiež zameria na zlepšenie vedomostnej základne o stave biodiverzity prostredníctvom vypracovania, validácie a normalizácie porovnateľných metodík na úrovni celej Únie.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 5
Podporia aj participatívne prístupy k výskumu a inovácii vrátane prístupu založeného na účasti viacerých aktérov a rozvinú vedomostné a inovačné systémy na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Sociálna inovácia s občianskou angažovanosťou a dôvera v inováciu budú kľúčovými aspektmi v podpore nových modelov riadenia, výroby a spotreby.
Podporia aj participatívne prístupy k výskumu a inovácii vrátane prístupu založeného na účasti viacerých aktérov a rozvinú vedomostné a inovačné systémy na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Zahrnutie všetkých aktérov v rámci agropotravinového dodávateľského reťazca do spoločného vytvárania a výmeny poznatkov by podporilo rozvoj a zavádzanie udržateľných poľnohospodárskych inovácií, ktoré riešia výzvy v potravinovom systéme vrátane prispôsobenia sa zmene klímy a jej zmiernenia. Sociálna inovácia s občianskou angažovanosťou a dôvera v inováciu budú kľúčovými aspektmi v podpore nových modelov riadenia, výroby a spotreby.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 6
Keďže ide o zložité, vzájomne prepojené a svojou povahou globálne výzvy, k činnostiam sa bude pristupovať systematicky a v spolupráci s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi, s inými zdrojmi financovania a ďalšími politickými iniciatívami. Bude tam patriť aj využívanie environmentálnych zdrojov veľkých dát (big data) vychádzajúce z potrieb používateľov, ako napríklad z týchto zdrojov: Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet.
Keďže ide o zložité, vzájomne prepojené a svojou povahou globálne výzvy, k činnostiam sa bude pristupovať aj systematicky a v spolupráci s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi, s inými zdrojmi financovania a ďalšími politickými iniciatívami. Bude tam patriť aj využívanie environmentálnych zdrojov veľkých dát (big data) vychádzajúce z potrieb používateľov, ako napríklad z týchto zdrojov: Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 7
Výskumné a inovačné činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k realizácii cieľov: environmentálneho akčného programu, spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej rybárskej politiky, potravinového práva, námornej politiky, akčného plánu obehového hospodárstva, stratégie EÚ pre biohospodárstvo a rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ako aj právnych ustanovení EÚ na zníženie znečistenia ovzdušia.
Výskumné a inovačné činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k realizácii cieľov: environmentálneho akčného programu, spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej rybárskej politiky, potravinového práva, námornej politiky, akčného plánu obehového hospodárstva, stratégie EÚ pre biohospodárstvo, stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru, stratégie lesného hospodárstva EÚ a rámca politík v oblasti klímy a energetiky EÚ v súlade s Parížskou dohodou, ako aj právnych ustanovení EÚ na zníženie znečistenia ovzdušia. Akcie budú úzko prepojené so súčasnými partnerstvami Únie, najmä s PRIMA, a to aj s ohľadom na príspevok k vedeckej diplomacii.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.1 – odsek 8
Činnosti priamo prispejú najmä k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 2 – Úplné odstránenie hladu, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 6 – Čistá voda a sanitárne opatrenia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 14 – Život pod vodou, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 15 – Život na pevnine.
Činnosti priamo prispejú najmä k cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 2 – Úplné odstránenie hladu, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 6 – Čistá voda a sanitárne opatrenia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 11 – Udržateľné mestá a komunity, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 14 – Život pod vodou, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 15 – Život na pevnine.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 1
Kapacita pozorovať životné prostredie je oporou výskumu a inovácie19 pre udržateľné využívanie a monitorovanie potravinových a prírodných zdrojov. Zdokonalené priestorovo-časové pokrytie a intervaly odberu vzoriek so zníženými nákladmi, ako aj prístup k veľkým dátam (big data) a ich integrácia z viacerých zdrojov ponúkajú nové spôsoby monitorovania, chápania a predpovedania systému Zeme. Existuje potreba širšieho zavedenia, využívania a aktualizovania nových technológií a neustáleho výskumu a inovácie na riešenie nedostatkov v pozorovaní Zeme na pevnine a na mori, ako aj v atmosfére a predovšetkým na základe spolupráce prostredníctvom globálneho systému systémov pozorovania Zeme (GEOSS) a jeho európskej zložky EuroGEOSS.
Kapacita pozorovať životné prostredie je oporou výskumu a inovácie19 pre udržateľné využívanie a monitorovanie potravinových a prírodných zdrojov. Zdokonalené priestorovo-časové pokrytie a intervaly odberu vzoriek so zníženými nákladmi, ako aj prístup k veľkým dátam (big data) a ich integrácia z viacerých zdrojov ponúkajú nové spôsoby monitorovania, chápania a predpovedania systému Zeme. Existuje potreba širšieho zavedenia, využívania a aktualizovania nových technológií a neustáleho výskumu a inovácie na riešenie nedostatkov v pozorovaní Zeme na pevnine a vo vode, ako aj v atmosfére a predovšetkým na základe spolupráce prostredníctvom globálneho systému systémov pozorovania Zeme (GEOSS) a jeho európskej zložky EuroGEOSS.
__________________
__________________
19 Pozorovanie Zeme podporí výskum a inovácie v iných intervenčných oblastiach v rámci tejto globálnej výzvy, ako aj iných častí Európskeho horizontu.
19 Pozorovanie Zeme podporí výskum a inováciu v iných intervenčných oblastiach v rámci tejto globálnej výzvy, ako aj iných častí programu Horizont Európa.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 3
–  stav biodiverzity, ochrana ekosystémov, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na túto zmenu, potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, využívanie pôdy a zmena vo využívaní pôdy, rozvoj mestských a prímestských oblastí, riadenie prírodných zdrojov, využívanie a ochrana oceánov, námorná bezpečnosť a iné relevantné oblasti,
–  stav biodiverzity, posúdenie ekosystémových služieb a ich hodnoty, ochrana ekosystémov, zmiernenie zmeny klímy, adaptácia druhov a ekosystémov, potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo, úrodnosť pôdy a lesné hospodárstvo, využívanie pôdy a zmena vo využívaní pôdy, rozvoj mestských a prímestských oblastí, ochrana prírody, obnova a riadenie zdrojov, ochrana a využívanie oceánov, morí a vnútrozemských vôd, námorná bezpečnosť a iné relevantné oblasti,
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 4
–  aplikácie orientované na používateľa vrátane ich rozšírenia s cieľom prispieť k riadeniu európskych prírodných zdrojov a ekosystémových služieb a s nimi súvisiaceho hodnotového reťazca.
–  aplikácie orientované na používateľa vrátane ich rozšírenia s cieľom prispieť k zachovaniu, obnove a riadeniu európskych prírodných zdrojov a ekosystémových služieb a s nimi súvisiaceho hodnotového reťazca.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  komplexné a udržateľné globálne pozorovania v oblasti životného prostredia a informačného systému vrátane podpory spolupráce medzi komunitami v oblasti modelovania klímy a komunitami v oblasti pozorovania životného prostredia a správy údajov,
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 4 b (nová)
–  účinky invazívnych cudzích druhov na biodiverzitu, ekosystémové služby a produktivitu vrátane nových nástrojov na ich prevenciu a boj proti nim;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 4 c (nová)
–  zlepšenie integrovaného predpovedania a hodnotenia rizík a zraniteľnosti voči katastrofám súvisiacim s prírodnými alebo antropogénnymi narušeniami vrátane systémov včasného varovania;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 2 – zarážka 4 d (nová)
–  ekologická a sociokultúrna súdržnosť územných modelov, s osobitným zreteľom na interakcie prírody a spoločnosti vyplývajúce z politík a stratégií s územnou pôsobnosťou,
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odsek 2 – zarážka 1
–  stav a hodnota biodiverzity, pevninské a morské ekosystémy, prírodný kapitál a ekosystémové služby,
–  stav a hodnota globálnej a lokálnej biodiverzity, pevninské, morské a vodné ekosystémy, prírodný kapitál a ekosystémové služby, analýza príčin a potenciálnych riešení úbytku biodiverzity,
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odsek 2 – zarážka 4
–  ekotoxikológia zlúčenín a nových znečisťujúcich látok, ich vzájomné pôsobenie a správanie v životnom prostredí a zmenené biochemické cykly v meniacej sa klíme,
–  ekotoxikológia zlúčenín a nových znečisťujúcich látok, chemických látok a ich vzájomné pôsobenie a správanie v životnom prostredí a zmenené biochemické cykly v meniacej sa klíme,
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 1
Odolné a trvalo udržateľné systémy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva majú pre primárnu produkciu v meniacom sa kontexte hospodárske, environmentálne a spoločenské prínosy. Prispievajú nielen k potravinovej a výživovej bezpečnosti, ale aj k dynamickým hodnotovým reťazcom, riadia využívanie pôdy a prírodných zdrojov a poskytujú celý rad životne dôležitých verejných statkov vrátane sekvestrácie uhlíka, zachovania biodiverzity, opeľovania a verejného zdravia. Potrebné sú integrované prístupy na podporu mnohorakých funkcií poľnohospodárskych a lesných (eko)systémov so zohľadnením meniaceho sa kontextu primárnej výroby, najmä v súvislosti s klímou a životným prostredím, dostupnosťou zdrojov, demografiou a modelmi spotreby. Nutné je aj riešiť územný a sociálno-ekonomický rozmer poľnohospodárskych a lesníckych činností a mobilizovať potenciál vidieckych oblastí.
Odolné a trvalo udržateľné systémy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva majú pre primárnu produkciu v meniacom sa kontexte hospodárske, environmentálne a spoločenské prínosy. Prispievajú nielen k potravinovej a výživovej bezpečnosti, ale aj k dynamickým hodnotovým reťazcom, riadia využívanie pôdy a prírodných zdrojov a poskytujú celý rad životne dôležitých verejných statkov vrátane sekvestrácie uhlíka, zachovania biodiverzity, opeľovania a verejného zdravia a blahobytu. Potrebné sú integrované prístupy na podporu mnohorakých funkcií poľnohospodárskych a lesných (eko)systémov so zohľadnením meniaceho sa kontextu primárnej výroby, najmä v súvislosti s klímou a životným prostredím, dostupnosťou zdrojov, demografiou a modelmi spotreby. Nutné je aj riešiť vplyv a územný a sociálno-ekonomický rozmer poľnohospodárskych a lesníckych činností a mobilizovať potenciál vidieckych oblastí.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka -1 (nová)
–  zlepšenie monitorovania a ukazovateľov biodiverzity, ekosystémových funkcií a služieb vo vidieckych oblastiach a agroekologických systémov, a podporovanie účasti verejnosti na spoločnom vzdelávaní a zlepšení stavu poľnohospodárskych ekosystémov,
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 1
–  metódy, technológie a nástroje pre trvalo udržateľnú a odolnú výrobu v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
–  metódy, technológie a inovačné nástroje pre trvalo udržateľnú a odolnú výrobu v poľnohospodárstve, a to aj v suchozemskom a morskom, a lesnom hospodárstve a pre najefektívnejšie využívanie vodných zdrojov,
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 3
–  vplyv činností v primárnom sektore na klímu a životné prostredie, potenciál poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ako záchyt uhlíka a na zmierňovanie emisií skleníkových plynov vrátane prístupu k záporným emisiám,
–  vplyv činností v primárnom sektore a celom hodnotovom reťazci na klímu a životné prostredie, potenciál poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, pokiaľ ide o zvýšenie nahrádzania a ukladania uhlíka, napríklad zvýšením udržateľnej výroby biomasy, a na zmierňovanie emisií skleníkových plynov vrátane prístupu k záporným emisiám,
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 4
–  škodcovia a choroby rastlín a zdravie a dobré životné podmienky zvierat, alternatívy používania kontroverzných pesticídov, antibiotík a iných látok,
–  škodcovia a choroby rastlín a zdravie a dobré životné podmienky zvierat, alternatívy používania kontroverzných chemických pesticídov, antibiotík a iných látok, pričom sa zohľadňuje zachovanie biodiverzity a agroekosystémové prístupy k vysokej biodiverzite,
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  systémy otvorených dát, ktoré podporujú výmenu údajov a poznatkov o rastlinách, patogénnych a environmentálnych vlastnostiach a umožňujú ďalší vedecký výskum, environmentálne plánovanie a vývoj komerčných produktov,
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 6
–  využívanie a poskytovanie ekosystémových služieb v systémoch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s uplatňovaním ekologických prístupov a testovaním prírodných riešení, a to na úrovni poľnohospodárskeho podniku až po krajinnú úroveň pre poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu,
–  využívanie a poskytovanie ekosystémových služieb v systémoch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s uplatňovaním ekologických prístupov a testovaním prírodných riešení, a to na úrovni poľnohospodárskeho podniku až po krajinnú úroveň pre poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu, riešením výziev súvisiacich so zmenou klímy, stratou biodiverzity, degradáciou ekosystémov, znečistením poľnohospodárstva a zdravím a dobrými životnými podmienkami občanov;
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 7
–  systémy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva od úrovne farmy až po úroveň krajiny, využívanie a poskytovanie ekosystémových služieb v primárnej výrobe,
–  inovatívne systémy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva od úrovne farmy až po úroveň krajiny, využívanie a poskytovanie ekosystémových služieb v primárnej výrobe,
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 8
–  inovácie v poľnohospodárstve na rozhraniach medzi poľnohospodárstvom, akvakultúrou a lesným hospodárstvom a v mestských oblastiach,
–  inovácie v poľnohospodárstve na rozhraniach medzi poľnohospodárstvom, akvakultúrou a lesným hospodárstvom a v mestských a vidieckych oblastiach,
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 10
–  digitálne inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v hodnotových reťazcoch a vidieckych oblastiach využívaním dát a rozvojom infraštruktúry, technológií a modelov riadenia,
–  digitálne inovácie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve vrátane precíznych poľnohospodárskych a lesníckych techník, v hodnotových reťazcoch a vidieckych oblastiach využívaním dát a rozvojom infraštruktúry, umelej inteligencie, technológií strojového učenia algoritmov a robotiky a modelov riadenia vrátane rozvoja demonštračných poľnohospodárskych podnikov,
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 11 a (nová)
–  prechod na integrované a diverzifikované potravinové a poľnohospodárske systémy a agronomické postupy vrátane využívania presných technológií, agroekologických a ekologických stratégií intenzifikácie s cieľom využiť všetky typy poľnohospodárstva,
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 11 b (nová)
–  nové stratégie šľachtenia rastlín zamerané na udržateľný vyšší výnos, vyššiu kvalitu a doplňujúce výhody z hospodárskeho aj environmentálneho hľadiska,
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 11 c (nová)
–  rozvoj produktov, nástrojov a postupov na podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov vrátane zlepšenie poznatkov o vplyve rôznych poľnohospodárskych techník na kvalitu a regeneráciu pôdy,
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – úvodná časť
5.2.4.  Moria a oceány
5.2.4.  Moria, oceány, vnútrozemské vody a modré hospodárstvo
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 1
Prírodný kapitál morí a oceánov a ekosystémové služby majú značný sociálno-ekonomický a verejnoprospešný prínos. Tento potenciál je ohrozený v dôsledku silného tlaku, ktorý vyvoláva človek i príroda, ako napríklad znečistenie, zmena klímy, zvýšenie hladiny morí a extrémne výkyvy počasia. Musíme posilniť svoje vedomosti a chápanie pre trvalo udržateľné riadenie, ochranu a obnovu morských a pobrežných ekosystémov a predchádzanie morskému znečisteniu, aby sa moria a oceány nedostali do bodu, odkiaľ niet návratu, a to v kontexte zdokonaleného a zodpovedného rámca správy oceánov. Bude to zahŕňať aj výskum týkajúci sa trvalo udržateľného uvoľnenia rozsiahleho a nevyužitého hospodárskeho potenciálu morí a oceánov s cieľom zvýšiť výrobu potravín a pritom nevyvíjať na tieto zdroje väčší tlak, a zároveň prispievať k zmierňovaniu tlaku na pevninské, sladkovodné a oceánske zdroje. Potrebné sú partnerské prístupy vrátane stratégie pre morskú oblasť a makroregionálnej stratégie, ktoré prekračujú hranice EÚ (napr. v Stredozemnom, Baltskom a Čiernom mori, Atlantickom oceáne, Karibskom mori a Indickom oceáne), ako aj prispievanie k záväzkom Medzinárodnej správy oceánov, iniciatívam ako desaťročie OSN týkajúce sa vedy o oceánoch pre trvalo udržateľný rozvoj a záväzkom spojeným s ochranou morskej biologickej diverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie.
Bohatá biodiverzita morí, oceánov a vnútrozemských vôd ponúka značný sociálno-ekonomický a verejnoprospešný prínos. Tento potenciál je ohrozený v dôsledku silného tlaku, ktorý vyvoláva človek i príroda, ako napríklad znečistenie, zmena klímy, zvýšenie hladiny morí, neudržateľné využívanie vody a extrémne výkyvy počasia. Musíme posilniť svoje vedomosti a chápanie pre trvalo udržateľné riadenie, ochranu a obnovu morských a pobrežných ekosystémov a predchádzanie morskému znečisteniu, aby sa moria, oceány a vnútrozemské vody nedostali do bodu, odkiaľ niet návratu, a to v kontexte zdokonaleného a zodpovedného rámca správy oceánov. Bude to zahŕňať aj výskum týkajúci sa trvalo udržateľného uvoľnenia rozsiahleho a nevyužitého hospodárskeho potenciálu morí, oceánov a vnútrozemských vôd s cieľom zvýšiť výrobu potravín a pritom nevyvíjať väčší tlak, a zároveň prispievať k zmierňovaniu tlaku na pevninské a vodné zdroje. Potrebné sú partnerské prístupy vrátane stratégie pre morskú oblasť a makroregionálnej stratégie, ktoré prekračujú hranice EÚ (napr. v Stredozemnom, Baltskom a Čiernom mori, Atlantickom oceáne, Karibskom mori a Indickom oceáne), ako aj prispievanie k záväzkom Medzinárodnej správy oceánov, cieľom trvalo udržateľného rozvoja, iniciatívam ako desaťročie OSN týkajúce sa vedy o oceánoch pre trvalo udržateľný rozvoj a záväzkom spojeným s ochranou morskej biologickej diverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 1
–  udržateľný chov v moriach a oceánoch, rybolov a morská akvakultúra na výrobu potravín vrátane alternatívnych zdrojov proteínov so zvýšenou potravinovou bezpečnosťou, potravinovou sebestačnosťou a klimatickou odolnosťou,
–  udržateľný rybolov a zodpovedná akvakultúra na výrobu potravín vrátane alternatívnych zdrojov proteínov so zvýšenou potravinovou bezpečnosťou, potravinovou sebestačnosťou a klimatickou odolnosťou,
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)
–  vývoj nových organických výrobkov na základe morských organizmov so širokým rozsahom použitia, čím sa otvárajú nové príležitosti pre výrobky a služby,
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 2
–  posilnená odolnosť morských ekosystémov, čím sa zabezpečí zdravie morí a oceánov, zdolávanie a zmierňovanie účinkov tlaku prírody a človeka, ako napríklad znečistenie a plasty, eutrofizácia, acidifikácia, otepľovanie morí a oceánov, zvyšovanie hladiny morí, úvahy o prieniku medzi pevninou a morom a posilňovanie obehového prístupu,
–  posilnená odolnosť morských ekosystémov, čím sa zabezpečí zdravie morí, oceánov a vnútrozemských vôd, predchádzanie, zdolávanie a zmierňovanie účinkov tlaku prírody a človeka, ako napríklad znečistenie, chemikálie a plasty vrátane mikroplastov, nadmerný rybolov, eutrofizácia, acidifikácia, otepľovanie, zvyšovanie hladiny morí, úvahy o prieniku medzi pevninou a morským prostredím a posilňovanie obehového prístupu,
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 3
–  správa oceánov na globálnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť ochranu a udržateľné využívanie morských a oceánskych zdrojov,
–  správa oceánov na globálnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť ochranu a udržateľné využívanie morských, oceánskych a sladkovodných zdrojov a ich prírodného kapitálu,
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 6
–  modré hodnotové reťazce, mnohoraké využitie morského priestoru a rast odvetvia obnoviteľných zdrojov energie z morí a oceánov vrátane trvalo udržateľných mikro a makrorias,
–  modré hodnotové reťazce, mnohoraké využitie priestoru a rast odvetvia obnoviteľných zdrojov energie z morí, oceánov a sladkovodných zdrojov vrátane udržateľnej produkcie mikro a makrorias, moderné vodné výrobné systémy na súši, ktoré ponúkajú ekologicky neutrálnu výrobu biomasy,
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 7
–  prírodné riešenia založené na dynamike morských a pobrežných ekosystémov, biodiverzite a mnohorakých ekosystémových službách, čo umožní systematické prístupy k trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov z morí a oceánov a prispievanie k ochrane životného prostredia, správe pobrežia a adaptácii na zmenu klímy,
–  prírodné riešenia založené na dynamike vodných a pobrežných ekosystémov, biodiverzite a mnohorakých ekosystémových službách, čo umožní systematické prístupy k trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov z morí, oceánov a zo sladkovodných zdrojov a prispievanie k ochrane životného prostredia (vrátane pobrežia), jeho obnove a správe a adaptácii na zmenu klímy,
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 8
–  modrá inovácia, a to aj v modrom a digitálnom hospodárstve, v pobrežných oblastiach, pobrežných mestách a prístavoch na posilnenie odolnosti pobrežných oblastí a zvýšenie prínosov pre občanov,
–  modrá inovácia, a to aj v modrom a digitálnom hospodárstve, v pobrežných oblastiach, pobrežných mestách a prístavoch na posilnenie odolnosti pobrežných oblastí a zvýšenie prínosov pre občanov a návštevníkov,
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odsek 2 – zarážka 9
–  lepšie pochopenie úlohy oceánov z hľadiska zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu.
–  lepšie pochopenie úlohy oceánov a iných vodných prostredí z hľadiska zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 1
Kombinované účinky rastúceho počtu obyvateľstva, nedostatku zdrojov a ich nadmerného využívania, zhoršovania životného prostredia, zmeny klímy a migrácie vytvárajú bezprecedentné výzvy, ktoré si vyžadujú premenu potravinového systému (FOOD 2030)20. Súčasná výroba a spotreba potravín je do veľkej miery trvalo neudržateľná, pričom sme konfrontovaní s dvojnásobnou záťažou, ktorú charakterizuje súbežná existencia podvýživy a obezity. Budúce potravinové systémy musia priniesť dostatočne bezpečné, zdravé a kvalitné potraviny pre všetkých, efektívne využívanie zdrojov, trvalú udržateľnosť (vrátane zníženia emisií skleníkových plynov, znečistenia a tvorby odpadu), prepojenie pevniny a mora, musí sa menej plytvať potravinami, posilniť výroba potravín z morí a oceánov a obsiahnuť celý potravinový hodnotový reťazec od výrobcov k spotrebiteľom a naopak. To musí ísť ruka v ruke s rozvojom budúceho systému potravinovej bezpečnosti a návrhom, vývojom a tvorbou nástrojov, technológií a digitálnych riešení, ktoré poskytujú spotrebiteľom značné výhody a zlepšujú konkurencieschopnosť a udržateľnosť v potravinárskom hodnotovom reťazci. Okrem toho treba podporiť zmeny správania, pokiaľ ide o modely spotreby a výroby potravín, a zaangažovať prvovýrobcov, priemysel (vrátane malých a stredných podnikov), maloobchodníkov, potravinárske odvetvia, spotrebiteľov a verejné služby.
Kombinované účinky rastúceho počtu obyvateľstva, nedostatku zdrojov a ich nadmerného využívania, zhoršovania životného prostredia, zmeny klímy a migrácie vytvárajú bezprecedentné výzvy, ktoré si vyžadujú premenu potravinového systému (FOOD 2030)20. Súčasná výroba a spotreba potravín je do veľkej miery trvalo neudržateľná, pričom sme konfrontovaní s dvojnásobnou záťažou, ktorú charakterizuje súbežná existencia podvýživy a obezity. Budúce potravinové systémy musia priniesť dostatočne bezpečné, zdravé a kvalitné potraviny pre všetkých, efektívne využívanie zdrojov, trvalú udržateľnosť (vrátane zníženia emisií skleníkových plynov, znečistenia a tvorby odpadu), prepojenie pevniny a vodného prostredia, musí sa menej plytvať potravinami, posilniť výroba potravín a obsiahnuť celý potravinový hodnotový reťazec od výrobcov k spotrebiteľom a naopak. To musí ísť ruka v ruke s rozvojom budúceho systému potravinovej bezpečnosti a návrhom, vývojom a tvorbou nástrojov, technológií a digitálnych riešení, ktoré poskytujú spotrebiteľom značné výhody a zlepšujú konkurencieschopnosť, efektívnosť a udržateľnosť v potravinárskom hodnotovom reťazci. Okrem toho treba podporiť zmeny správania, pokiaľ ide o modely spotreby a výroby potravín, napríklad prostredníctvom označovania potravín, a lepšie zaangažovať všetkých aktérov vrátane spotrebiteľov, prvovýrobcov, priemysel (vrátane malých a stredných podnikov), maloobchodníkov, potravinárske odvetvia a verejné služby.
__________________
__________________
20 SWD(2016)0319: Európsky výskum a inovácia pre potravinovú a výživovú bezpečnosť.
20 SWD(2016)0319: Európsky výskum a inovácia pre potravinovú a výživovú bezpečnosť.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 1
–  udržateľná a zdravá strava, aby sa ľudia po celý život cítili dobre,
–  udržateľná a zdravá strava, aby sa ľudia po celý život cítili dobre, ktorá zabezpečí, aby boli systémy výroby a spracovania potravín navrhnuté od základu so zreteľom na výživové potreby,
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)
–  používanie nových genomických a metabolomických technológií na rozpoznanie a uspokojenie rôznych výživových potrieb našej celosvetovej populácie,
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 2
–  personalizovaná výživa, najmä pre zraniteľné skupiny, s cieľom zmierniť rizikové faktory súvisiace so stravovaním a neprenosnými ochoreniami,
–  nové prístupy k výžive, najmä pre zraniteľné skupiny, s cieľom zmierniť rizikové faktory súvisiace so stravovaním a neprenosnými ochoreniami vrátane neznášanlivosti potravín,
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 3
–  správanie spotrebiteľov, životný štýl a motivácia, podpora sociálnej inovácie a spoločenskej angažovanosti za lepšie zdravie a environmentálnu udržateľnosť v rámci celého potravinového hodnotového reťazca,
–  správanie spotrebiteľov, ich životný štýl a motivácia, analyzované z multidisciplinárneho (psychologického a kultúrneho) hľadiska, podpora sociálnej inovácie a spoločenskej angažovanosti za lepšie zdravie a environmentálnu udržateľnosť v rámci celého potravinového hodnotového reťazca,
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 4
–  moderné systémy bezpečnosti a pravosti potravín, zvýšenie dôvery spotrebiteľov v potravinový systém,
–  moderné systémy bezpečnosti, vysledovateľnosti a pravosti potravín, zvýšenie dôvery spotrebiteľov v potravinový systém,
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  identifikácia zdrojov bielkovín a ďalší vývoj bielkovinových rastlín a ich spracovania na použitie ako potraviny a krmivá,
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 6
–  environmentálne udržateľné, obehové a zdrojovo efektívne potravinové systémy z pevniny a mora s cieľom dosiahnuť nulové plytvanie potravinami v celom potravinovom systéme prostredníctvom opätovného používania potravín a biomasy, recyklácie odpadu z potravín a nových potravinových obalov, dopyt po prispôsobených a miestnych potravinách,
–  environmentálne udržateľné, obehové a zdrojovo efektívne potravinové systémy z pevniny a vodného prostredia s cieľom dosiahnuť nulové plytvanie potravinami v celom potravinovom systéme prostredníctvom opätovného používania potravín a biomasy, recyklácie odpadu z potravín a nových potravinových obalov, dopyt po prispôsobených a miestnych potravinách,
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 7
–  inovačné a potravinové systémy pre lokalizovanú inováciu a posilnenie postavenia komunít, podpora spravodlivého obchodu a tvorby cien, inkluzívnosť a udržateľnosť prostredníctvom partnerstiev medzi priemyselným odvetvím, miestnymi orgánmi, výskumníkmi a spoločnosťou.
–  inovačné a potravinové systémy pre lokalizovanú inováciu a posilnenie postavenia komunít, podpora spravodlivého obchodu a tvorby cien, inkluzívnosť a udržateľnosť prostredníctvom partnerstiev medzi priemyselnými odvetviami, miestnymi orgánmi, výskumníkmi a spoločnosťou,
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odsek 2 – zarážka 7 a (nová)
–  rozvinutie obehového hospodárstva, maximalizovanie výroby potravín a spracovateľských cyklov na optimalizáciu hodnoty našich zdrojov a minimalizovanie vplyvu na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 1
Inovácia na biologickej báze tvorí základy prechodu od hospodárstva využívajúceho fosílne zdroje a zahŕňa udržateľné získavanie zdrojov, priemyselné spracovanie a premenu biomasy z pevniny i mora na materiály a produkty na biologickej báze. Využíva aj potenciál živých zdrojov, vied o živej prírode a priemyselných biotechnológií pre nové objavy, produkty a procesy. Inovácia na biologickej báze vrátane technológií môže priniesť nové hospodárske činnosti a zamestnanosť do regiónov a miest, prispieť k dynamizácii vidieckych a pobrežných ekonomík a posilniť obehovosť biohospodárstva.
Inovácia na biologickej báze tvorí základy prechodu od hospodárstva využívajúceho fosílne zdroje a zahŕňa udržateľné získavanie zdrojov, priemyselné spracovanie a premenu biomasy z pevniny i vody na materiály a produkty na biologickej báze. Využíva aj potenciál živých zdrojov, vied o živej prírode a priemyselných biotechnológií, ako aj prebiehajúcu štandardizáciu práce pre nové objavy, produkty a procesy. Inovácia na biologickej báze vrátane technológií môže priniesť nové hospodárske činnosti a zamestnanosť do regiónov a miest, prispieť k dynamizácii vidieckych a pobrežných ekonomík a posilniť obehovosť biohospodárstva, čím podporí prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť efektívne využívajúcu zdroje.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 1 a (nový)
Systémy inovácie na biologickej báze si vyžadujú spoluprácu medzi sektormi a hodnotovým reťazcom. Je potrebné dôkladne posúdiť potenciál a vplyv rôznych zdrojov biomasy.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 2 – zarážka 1
–  udržateľné získavanie biomasy a výrobné systémy, zameranie sa na aplikácie a využitia s vysokou hodnotou, sociálna a environmentálna udržateľnosť, ciele znižovania vplyvov na klímu a biodiverzitu a celkové efektívne využívanie zdrojov,
–  udržateľné a spravodlivé získavanie biomasy a výrobné systémy, zameranie sa na aplikácie a využitia s vysokou hodnotou, sociálna, hospodárska a environmentálna udržateľnosť, ciele znižovania vplyvov na klímu a biodiverzitu a celkové efektívne využívanie zdrojov,
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 2 – zarážka 3
–  hodnotové reťazce na biologickom základe vrátane biologicky inšpirovaných materiálov, výrobkov a procesov s novými vlastnosťami, funkčnosťou a vyššou udržateľnosťou (vrátane zníženia emisií skleníkových plynov), s podporou rozvoja moderných biorafinérií využívajúcich väčší rozsah biomasy,
–  hodnotové reťazce na biologickom základe vrátane biologicky inšpirovaných materiálov, výrobkov a procesov s novými vlastnosťami, funkčnosťou a vyššou udržateľnosťou (vrátane zníženia emisií skleníkových plynov), s podporou rozvoja moderných biorafinérií využívajúcich väčší rozsah biomasy, a ďalší rozvoj existujúcich a nových biogenických palív, lepšie využívanie biologického odpadu a vedľajších tokov,
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 2 – zarážka 4
–  biotechnológia vrátane medziodvetvovej špičkovej biotechnológie na uplatnenie v konkurencieschopných, udržateľných a nových priemyselných procesoch, environmentálnych službách a spotrebiteľských produktoch21,
–  biotechnológia vrátane medziodvetvovej špičkovej biotechnológie na uplatnenie v konkurencieschopných, udržateľných a nových poľnohospodárskych, priemyselných procesoch, environmentálnych službách a spotrebiteľských produktoch21,
__________________
__________________
21 Zdravotníckym biotechnologickým aplikáciám sa v rámci tohto piliera bude venovať klaster Zdravie.
21 Zdravotníckym biotechnologickým aplikáciám sa v rámci tohto piliera bude venovať klaster Zdravie.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 2 – zarážka 5
–  obehovosť hospodárstva využívajúceho biologické materiály prostredníctvom technologických, systémových, sociálnych a obchodných modelov inovácie s cieľom výrazne zvýšiť hodnotu vytvorenú na jednotku biologických zdrojov a zachovať hodnotu týchto zdrojov v hospodárstve dlhšie a podporovať zásadu kaskádového využívania udržateľnej biomasy prostredníctvom výskumu a inovácie,
–  obehovosť hospodárstva využívajúceho biologické materiály prostredníctvom technologických, systémových, sociálnych a obchodných modelov inovácie s cieľom zvýšiť hodnotu vytvorenú na jednotku biologických zdrojov a zachovať hodnotu týchto zdrojov v hospodárstve dlhšie a podporovať prechod smerom k udržateľným materiálom a zásadu kaskádového využívania udržateľnej biomasy prostredníctvom výskumu a inovácie,
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odsek 2 – zarážka 5 a (nová)
–  hodnotové reťazce založené na biologickom základe vrátane nového inovačného materiálu, kombinácie materiálov a iných inovačných koncepciách a produktoch,
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odsek 1
Obehové výrobné a spotrebné systémy prinesú výhody európskemu hospodárstvu v podobe zníženia závislosti od zdrojov a zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov, ako aj európskym občanom, a to vytvorením nových pracovných príležitostí a znížením tlakov na životné prostredie a klímu. Okrem priemyselnej transformácie bude pri prechode na nízkoemisné, zdrojovo efektívne a obehové hospodárstvo potrebný širší posun systému, ktorý si vyžaduje systémové ekologicky inovatívne riešenia, nové obchodné modely, trhy a investície, podpornú infraštruktúru, sociálne inovácie, zmeny v správaní spotrebiteľov, ako aj modely riadenia, ktoré stimulujú spoluprácu viacerých zainteresovaných strán, aby sa zabezpečilo, že plánovaná zmena systému prináša lepšie hospodárske, environmentálne a sociálne výsledky22. Otvorenie sa medzinárodnej spolupráci bude dôležité pre porovnateľnosť, nadobúdanie a spoločné využívanie poznatkov a zabránenie duplicite úsilia, napríklad prostredníctvom medzinárodných iniciatív, ako je Medzinárodný panel o zdrojoch.
Obehové výrobné a spotrebné systémy prinesú výhody európskemu hospodárstvu a spoločnosti v podobe zníženia závislosti od zdrojov a zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov, ako aj európskym občanom, a to vytvorením nových pracovných príležitostí a znížením tlakov na životné prostredie a klímu. Okrem priemyselnej transformácie bude pri prechode na nízkoemisné, zdrojovo efektívne a obehové hospodárstvo potrebný širší posun systému, ktorý si vyžaduje systémové ekologicky inovatívne riešenia, nové obchodné modely, trhy a investície, revíziu alebo rozvoj nových noriem, podpornú infraštruktúru, sociálnu inováciu, zmeny v správaní spotrebiteľov, ako aj modely riadenia, ktoré stimulujú spoluprácu viacerých zainteresovaných strán, aby sa zabezpečilo, že plánovaná zmena systému prináša lepšie hospodárske, environmentálne a sociálne výsledky22. Otvorenie sa medzinárodnej spolupráci môže byť prípadne dôležité pre porovnateľnosť, nadobúdanie a spoločné využívanie poznatkov a zabránenie duplicite úsilia, napríklad prostredníctvom medzinárodných iniciatív, ako je Medzinárodný panel o zdrojoch.
__________________
__________________
22 Činnosti v oblasti intervencie týkajúcej sa obehových systémov sa vzájomne dopĺňajú s činnosťami nízkouhlíkového a čistého priemyslu v rámci klastra Digitalizácia a priemysel.
22 Činnosti v oblasti intervencie týkajúcej sa obehových systémov sa vzájomne dopĺňajú s činnosťami nízkouhlíkového a čistého priemyslu v rámci klastra Digitalizácia a priemysel.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odsek 2 – zarážka 1
–  systémový prechod na obehové hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov, s novými paradigmami spotrebiteľskej interakcie, nové obchodné modely pre efektívne využívanie zdrojov a environmentálne správanie, výrobky a služby stimulujúce efektívne využívanie zdrojov počas celého životného cyklu, systémy na zdieľanie, opätovné použitie, opravu, repasáciu, recykláciu a kompostovanie,
–  systémový prechod na obehové hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov, s novými paradigmami spotrebiteľskej interakcie, nové obchodné modely pre efektívne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a environmentálne správanie, výrobky a služby stimulujúce efektívne využívanie zdrojov počas celého životného cyklu, systémy na zdieľanie, opätovné použitie, opravu, repasáciu, recykláciu a kompostovanie,
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7– odsek 2 – zarážka 3
–  riešenia pre udržateľný a regeneračný rozvoj miest, prímestských oblastí a regiónov, integrácia transformácie obehového hospodárstva s prírodnými riešeniami, inovácie v oblasti technologického, digitálneho, sociálneho, kultúrneho a územného riadenia,
–  riešenia pre udržateľný a regeneračný rozvoj miest, prímestských a vidieckych oblastí a regiónov, integrácia transformácie obehového hospodárstva s prírodnými riešeniami, inovácie v oblasti technologického, digitálneho, sociálneho, kultúrneho a územného riadenia,
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)
–  prispôsobenie plne obehovému prístupu zahŕňajúcemu inovatívne riešenia nakladania s odpadmi a ich úpravy, ktoré umožňujú obnovu zdrojov a živín, ako aj riadenie odpadového hospodárstva v mestských oblastiach,
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7– odsek 2 – zarážka 4
–  ekologické inovácie na prevenciu a sanáciu znečistenia životného prostredia nebezpečnými látkami a chemikáliami, pri ktorých vznikajú nové obavy, aj so zreteľom na styčné body medzi chemickými látkami, výrobkami a odpadom,
–  ekologická inovácia na prevenciu a sanáciu znečistenia životného prostredia nebezpečnými látkami a chemikáliami, pri ktorých vznikajú nové obavy, aj so zreteľom na styčné body medzi ekosystémami, chemickými látkami, výrobkami a odpadom,
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odsek 2 – zarážka 5 a (nová)
–  zvýšené chápanie hnacích síl a prekážok pri získavaní biologických výrobkov prostredníctvom výskumu týkajúceho sa označovania obehového hospodárstva, označovania, uplatňovania noriem, postupov certifikácie, verejného obstarávania a regulačných činností, a to aj z hľadiska globálnej hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.1 – odsek 1
Pre dobrú tvorbu a správu verejných politík sú nevyhnutné kvalitné a dôveryhodné vedecké dôkazy. Pre nové iniciatívy a návrhy právnych predpisov EÚ sú nevyhnutné transparentné, komplexné a vyvážené dôkazy, keďže sú potrebné na meranie a monitorovanie ich vplyvu a pokroku pri vykonávaní politík.
Pre dobrú tvorbu a správu verejných politík sú nevyhnutné kvalitné a dôveryhodné vedecké dôkazy. Pre nové iniciatívy a návrhy právnych predpisov EÚ sú nevyhnutné transparentné, komplexné a vyvážené dôkazy a transparentnosť, keďže sú potrebné na meranie a monitorovanie ich vplyvu a pokroku pri vykonávaní politík.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 4.2 – bod 6.2.1 – odsek 1
Vedomosti a údaje rastú geometrickým radom. Musia sa však preskúmať a filtrovať, ak ich majú tvorcovia politiky zmysluplne využiť. Existuje aj potreba prierezových vedeckých metód a analytických nástrojov, ktoré by mali používať všetky útvary Komisie, najmä s cieľom predvídať budúce spoločenské výzvy a podporovať lepšiu právnu reguláciu. Patria sem inovatívne procesy na zapojenie zainteresovaných strán a občanov do tvorby politiky.
Vedomosti a údaje rastú geometrickým radom. Musia sa však preskúmať a filtrovať, ak ich majú tvorcovia politiky zmysluplne využiť. Existuje aj potreba prierezových vedeckých metód a analytických nástrojov, ktoré by mali používať všetky útvary Komisie, najmä s cieľom predvídať a/alebo včas reagovať na budúce spoločenské výzvy a podporovať lepšiu právnu reguláciu. Patria sem inovatívne procesy na zapojenie zainteresovaných strán a občanov do tvorby politiky.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odsek 2 – zarážka 4
–  správa, zdieľanie a koherentnosť údajov,
–  správa, zdieľanie a koherentnosť údajov FAIR,
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – úvodná časť
6.2.2.  Globálne výzvy
6.2.2.  Globálne výzvy a európska konkurencieschopnosť
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 1
JRC bude prispievať k špecifických politikám a záväzkom EÚ, ktorým sa venujú globálne výzvy v rámci piatich klastrov, najmä k záväzku EÚ k cieľom trvalo udržateľného rozvoja.
JRC bude prispievať k špecifických politikám a záväzkom EÚ, ktorým sa venujú globálne výzvy v rámci šiestich klastrov, najmä k záväzku EÚ k cieľom trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 2 – úvodná časť
2.  Inkluzívna a bezpečná spoločnosť
2.  Inkluzívna a kreatívna spoločnosť
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 1
–  výskum v oblasti nerovnosti, chudoby a vylúčenia, sociálnej mobility, kultúrnej rozmanitosti a zručností, hodnotenie sociálnych, demografických a technologických zmien pre hospodárstvo a spoločnosť,
–  výskum v oblasti nerovnosti, chudoby a vylúčenia, sociálnej mobility, kultúrnej rozmanitosti a zručností, hodnotenie sociálnych, demografických, geografických a technologických zmien pre hospodárstvo a spoločnosť,
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 2
–  podporovanie zachovania kultúrneho dedičstva,
–  výskum týkajúci sa hospodárskeho a sociálneho prínosu kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane vývoja štatistiky a podpory zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 3 a (nová)
–  výskum týkajúci sa sociálneho vplyvu vedeckých a technologických zmien na členské štáty a regióny vrátane občanov,
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2. odsek 2 – bod 2 – zarážka 2 a (nová)
2a.  Bezpečná spoločnosť
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 3 – úvodná časť
3.  Digitalizácia a priemysel
3.  Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 3 – zarážka 4
–  výskum v oblasti nanotechnológií a iných kľúčových podporných technológií,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 4 – zarážka 1
–  podpora vykonávania politík EÚ v oblasti klímy, energetiky a dopravy, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a stratégie dekarbonizácie do roku 2050, analýza integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, posúdenie procesu dekarbonizácie vo všetkých odvetviach vrátane poľnohospodárstva a využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva,
–  podpora vykonávania politík EÚ v oblasti klímy, energetiky a dopravy, umožnenie scenárov na prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových plynov vrátane nízkouhlíkových technológií a stratégie dekarbonizácie do roku 2050, analýza integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, posúdenie procesu dekarbonizácie vo všetkých odvetviach vrátane poľnohospodárstva a využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva,
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 4 – zarážka 2
–  posúdenie rizík v citlivých ekosystémoch a kritické hospodárske odvetvia a infraštruktúra s dôrazom na adaptačné stratégie,
–  posúdenie rizík a potenciálnych riešení pre citlivé ekosystémy a kritické hospodárske odvetvia a infraštruktúra s dôrazom na stratégie zmierňovania a adaptačné stratégie,
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 4 – zarážka 3
–  analýza výskumnej a inovačnej dimenzie energetickej únie, posúdenie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu s čistou energiou,
–  analýza výskumnej a inovačnej dimenzie energetickej únie, posúdenie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu s čistou energiou, najmä z obnoviteľných zdrojov,
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 4 – zarážka 5
–  analýza spotreby energie budov, inteligentných a udržateľných miest a priemyselných odvetví,
–  analýza spotreby energie a potenciál zmiernenia zmeny klímy budov, inteligentných a udržateľných miest a priemyselných odvetví,
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 4 – zarážka 8
–  podpora prechodu na iné zdroje energie vrátane Dohovoru primátorov a starostov, čistá energia pre ostrovy v EÚ, citlivé regióny a Afrika,
–  podpora prechodu smerom k dekarbonizovaným energetickým systémom vrátane vysoko účinných a obnoviteľných základných systémov,
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 5 – úvodná časť
5.  Potravinové a prírodné zdroje
5.  Potravinové a prírodné zdroje a poľnohospodárstvo
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 5 – zarážka 1
–  výskumné činnosti týkajúce sa krajiny, pôdy, lesov, ovzdušia, vody, morských zdrojov, surovín a biodiverzity v záujme podpory efektívneho zachovania, obnovy a trvalo udržateľného využívania prírodného kapitálu vrátane trvalo udržateľného riadenia zdrojov v Afrike,
–  výskumné činnosti týkajúce sa krajiny, pôdy, lesov, ovzdušia, vody, morských zdrojov, surovín a biodiverzity v záujme podpory efektívneho zachovania, obnovy a trvalo udržateľného využívania prírodného kapitálu vrátane spravodlivého a trvalo udržateľného riadenia zdrojov v Afrike,
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 5 – zarážka 3
–  posúdenie zmeny klímy a možných zmierňujúcich a adaptačných opatrení pre politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybárstva vrátane potravinovej bezpečnosti,
–  posúdenie zmeny klímy a možných zmierňujúcich a adaptačných opatrení pre politiky v oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a lesného hospodárstva vrátane potravinovej bezpečnosti,
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 5 – zarážka 4
–  monitorovanie a prognózovanie poľnohospodárskych zdrojov v EÚ a susedných krajinách,
–  monitorovanie a prognózovanie poľnohospodárskych zdrojov a zdrojov lesného hospodárstva v EÚ a susedných krajinách,
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – odsek 1
JRC bude prispievať k inovácii a transferu technológií. Podporí fungovanie vnútorného trhu a správu hospodárskych záležitostí Únie. Bude prispievať k vypracúvaniu a monitorovaniu politík zameraných na sociálnejšiu a udržateľnejšiu Európu. Podporí vonkajší rozmer EÚ a medzinárodné ciele a pomôže pri podpore dobrej správy vecí verejných. Dobre fungujúci vnútorný trh so silnou správou hospodárskych záležitostí a spravodlivým sociálnym systémom posilní inováciu a konkurencieschopnosť.
JRC bude prispievať k inovácii a transferu technológií. Podporí fungovanie vnútorného trhu a správu hospodárskych záležitostí Únie. Bude prispievať k vypracúvaniu a monitorovaniu politík zameraných na sociálnejšiu a udržateľnejšiu Európu. Podporí vonkajší rozmer EÚ a medzinárodné ciele a pomôže pri podpore dobrej správy vecí verejných. Dobre fungujúci vnútorný trh so silnou správou hospodárskych záležitostí a spravodlivým sociálnym systémom posilní inováciu, konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest, sociálne začlenenie a blahobyt.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.4 – odsek 2 – zarážka 5
–  otvorená veda a otvorené údaje.
–  otvorená veda a otvorené údaje FAIR.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.5 – odsek 2 – zarážka 1
–  realizácia regionálnych a mestských politík, stratégie pre inteligentnú špecializáciu, stratégie hospodárskej transformácie v prechodných regiónoch, integrované stratégie mestského rozvoja a dáta,
–  realizácia regionálnych a mestských politík, stratégie pre inteligentnú špecializáciu, stratégie hospodárskej transformácie v prechodných regiónoch, integrované stratégie mestského a vidieckeho rozvoja a dáta,
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel III
III OTVORENÉ INOVÁCIE
III INOVATÍVNA EURÓPA
Otvorené inovácie sú pre EÚ životne dôležitou paradigmou, aby aj naďalej mohla svojim občanom zabezpečovať prosperitu a zvládať výzvy budúcnosti. Jej realizácia si vyžaduje systémový, prierezový a mnohostranný prístup. Hospodársky pokrok v Európe, sociálny blahobyt a kvalita života závisia od jej schopnosti povzbudiť produktivitu a rast, čo zasa výrazne závisí od jej schopnosti inovovať. Inovácia je aj kľúčom k riešeniu hlavných výziev, ktoré pred EÚ stoja.
Otvorené inovácie sú pre EÚ životne dôležitou paradigmou, aby aj naďalej mohla svojim občanom zabezpečovať prosperitu a zvládať výzvy budúcnosti. Jej realizácia si vyžaduje systémový, prierezový a mnohostranný prístup. Hospodársky pokrok v Európe, sociálny blahobyt a kvalita života závisia od jej schopnosti povzbudiť produktivitu a rast, čo zasa výrazne závisí od jej schopnosti inovovať. Inovácia je aj kľúčom k riešeniu hlavných výziev, ktoré pred EÚ stoja.
Podobne ako v predchádzajúcich programoch je inovácia stredobodom Európskeho horizontu. Hľadanie nových nápadov, produktov a procesov je hnacou silou cieľov a spôsobov vykonávania programu Európsky horizont, a to od strategického plánovania po výzvy, a je prítomné od začiatku do konca každého podporovaného projektu, od základného výskumu po priemyselné alebo technologické plány a misie.
Podobne ako v predchádzajúcich programoch je inovácia stredobodom programu Horizont Európa. Hľadanie nových nápadov, produktov a procesov je hnacou silou cieľov a spôsobov vykonávania programu Horizont Európa, a to od strategického plánovania po výzvy, a je prítomné od začiatku do konca každého podporovaného projektu, od základného výskumu po priemyselné alebo technologické plány a misie.
Inovácia si však zasluhuje osobitné opatrenia, keďže EÚ musí rozhodne zlepšiť podmienky a prostredie, v ktorých by sa inovácii v Európe darilo, aby sa mohli myšlienky medzi aktérmi v inovačnom ekosystéme čulo šíriť a aby sa nové nápady a technológie rýchlo premenili na produkty a služby potrebné na to, aby EÚ dosiahla požadované výsledky.
Inovácia si však zasluhuje osobitné opatrenia, keďže EÚ musí rozhodne zlepšiť podmienky a prostredie, v ktorých by sa inovácii v Európe darilo, aby sa mohli myšlienky medzi aktérmi v inovačnom ekosystéme čulo šíriť a aby sa nové nápady a technológie rýchlo premenili na produkty a služby potrebné na to, aby EÚ dosiahla požadované výsledky.
V posledných desaťročiach sme boli svedkami vzniku veľkých a globálnych nových trhov v oblasti zábavného priemyslu, médií, zdravotnej starostlivosti, ubytovania a maloobchodu, založených na prelomových inováciách v oblasti informačných a komunikačných technológií, biotechnológie, internetu a hospodárstva založeného na platformách. Tieto inovácie schopné vytvárať nové trhy, ktoré majú vplyv na hospodárstvo EÚ ako celok, zavádzajú rýchlo rastúce a často nové spoločnosti. No len niektoré z nich pochádzajú z EÚ.
V posledných desaťročiach sme boli svedkami vzniku veľkých a globálnych nových trhov v oblasti zábavného priemyslu, médií, komunikácie, zdravotnej starostlivosti, ubytovania a maloobchodu, založených na prelomových inováciách v oblasti informačných a komunikačných technológií, biotechnológie, internetu a hospodárstva založeného na platformách. Tieto inovácie schopné vytvárať nové trhy, ktoré majú vplyv na hospodárstvo EÚ ako celok, zavádzajú rýchlo rastúce a často nové spoločnosti. No len niektoré z nich pochádzajú z EÚ a darí sa im tam.
Prichádza nová celosvetová vlna prelomových inovácií založená na viacerých špičkových technológiách (tzv. deep-tech), akými sú napríklad technológia blockchainu, umelá inteligencia, genomika a robotika, ako aj iné technológie, ktorých pôvodcami môžu byť jednotliví inovátori a skupiny občanov. Ich spoločným znakom je fakt, že sa formujú na križovatke rôznych technológií, priemyselných odvetví a vedeckých odborov, ktoré ponúkajú úplne nové kombinácie produktov, procesov, služieb a obchodných modelov a ktoré majú potenciál otvoriť nové trhy na celom svete. Budú mať dosah aj na ďalšie odvetvia, ako napríklad výrobný priemysel, finančné služby, doprava či energetika.
Prichádza nová celosvetová vlna prelomovej a prevratnej inovácie vrátane sociálnych a technologických založená na viacerých špičkových technológiách (tzv. deep-tech), akými sú napríklad technológia blockchainu, umelá inteligencia, genomika a robotika, ako aj iné technológie, ktorých pôvodcami môžu byť nielen spoločnosti alebo výskumné organizácie, ale aj jednotliví inovátori a skupiny občanov. Ich spoločným znakom je fakt, že sa formujú na križovatke rôznych technológií, priemyselných odvetví a vedeckých odborov, ktoré ponúkajú úplne nové kombinácie produktov, procesov, služieb, noriem a obchodných modelov a ktoré majú potenciál otvoriť nové trhy na celom svete. Budú mať dosah aj na ďalšie odvetvia, ako napríklad výrobný priemysel, finančné služby, doprava či energetika.
Európa musí tento trend využiť. Pokiaľ ide o príchod novej vlny v oblastiach tzv. deep-tech, ako je umelá inteligencia, kvantové technológie, čisté zdroje energie, Európa má dobrú pozíciu a konkurenčnú výhodu v niektorých vedeckých poznatkoch, a môže vychádzať z úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom (napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo energetiky).
Európa musí tento trend využiť. Pokiaľ ide o príchod novej vlny v oblastiach tzv. deep-tech, ako je umelá inteligencia, kvantové technológie, čisté zdroje energie, Európa má dobrú pozíciu a konkurenčnú výhodu v niektorých vedeckých poznatkoch, a môže vychádzať z úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom (napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo energetiky).
Aby Európa mohla stáť v čele tejto novej vlny prelomovej inovácie, musí splniť tieto súvisiace úlohy:
Aby Európa mohla stáť v čele tejto novej vlny prelomovej inovácie, musí splniť tieto súvisiace úlohy:
–  zlepšiť transformáciu vedy do inovácie s cieľom urýchliť prenos nápadov, technológií a talentov z výskumnej základne do startupov a priemyslu,
–  zlepšiť transformáciu vedy do inovácie s cieľom urýchliť prenos nápadov, technológií a talentov z výskumnej základne do startupov a priemyslu,
–  zintenzívnenie spolupráce medzi všetkými typmi inovátorov, najmä medzi začínajúcimi podnikmi, MSP a väčšími spoločnosťami, zlepšovanie ich hnacej sily a vytváranie nových ekosystémov,
–  urýchliť priemyselnú transformáciu: Európsky priemysel zaostáva v osvojovaní si a rozširovaní nových technológií: 77 % mladých a veľkých spoločností v oblasti výskumu a vývoja je v USA alebo Ázii, zatiaľ čo len 16 % z nich sídli v Európe,
–  urýchliť priemyselnú transformáciu: Európsky priemysel zaostáva v osvojovaní si a rozširovaní nových technológií: 77 % mladých a veľkých spoločností v oblasti výskumu a vývoja je v USA alebo Ázii, zatiaľ čo len 16 % z nich sídli v Európe,
–  zvýšiť rizikové financovanie na preklenutie medzier vo financovaní: Pre inovátorov v Európe je ponuka rizikového financovania malá. Na to, aby sa prelomové inovácie pretavili do spoločností s vedúcim postavením vo svete, je rizikový kapitál rozhodujúci, avšak v porovnaní s USA a Áziou je objem týchto financií v Európe menej ako štvrtinový. Európa musí premostiť „údolia smrti“, keďže nápady a inovácie sa nedostávajú na trh pre priepasť medzi verejnou podporou a súkromnými investíciami, najmä pokiaľ ide o vysokorizikové prelomové inovácie a dlhodobé investície,
–  zvýšiť rizikové financovanie na preklenutie medzier vo financovaní: Pre inovátorov v Európe je ponuka rizikového financovania malá. Na to, aby sa prelomové inovácie pretavili do spoločností s vedúcim postavením vo svete, je rizikový kapitál rozhodujúci, avšak v porovnaní s USA a Áziou je objem týchto financií v Európe menej ako štvrtinový. Európa musí premostiť „údolia smrti“, keďže nápady a inovácie sa nedostávajú na trh pre priepasť medzi verejnou podporou a súkromnými investíciami, najmä pokiaľ ide o vysokorizikové prelomové inovácie a dlhodobé investície,
–  rozšíriť a zjednodušiť európsky priestor na financovanie a podporu výskumu a inovácie: Množstvo zdrojov financovania poskytuje inovátorom komplexné podmienky. Intervencia EÚ sa musí uskutočňovať v spolupráci a koordinácii s inými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni, vo verejnej aj súkromnej sfére, aby sa posilnili a zosúladili podporné kapacity a aby sa každý európsky inovátor v týchto podmienkach ľahko zorientoval,
–  rozšíriť a zjednodušiť európsky priestor na financovanie a podporu výskumu a inovácie: Množstvo zdrojov financovania poskytuje inovátorom komplexné podmienky. Intervencia EÚ sa musí uskutočňovať v spolupráci a koordinácii s inými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni, vo verejnej aj súkromnej sfére, aby sa posilnili a zosúladili podporné kapacity a aby sa každý európsky inovátor v týchto podmienkach ľahko zorientoval,
–  prekonať fragmentáciu inovačného ekosystému, Počet hotspotov v Európe sa síce zvyšuje, ale nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s potenciálom medzinárodného rastu musia čeliť roztrieštenosti národných trhov, na ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi a riadia sa inou podnikovou kultúrou a predpismi.
–  prekonať fragmentáciu inovačného ekosystému, Počet hotspotov v Európe sa síce zvyšuje, ale nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s potenciálom medzinárodného rastu musia čeliť roztrieštenosti národných trhov, na ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi a riadia sa inou podnikovou kultúrou a predpismi.
S cieľom vyrovnať sa s touto novou globálnou vlnou prelomovej inovácie si podpora z EÚ v prospech takýchto inovátorov vyžaduje aktívny, bezproblémový a individuálny prístup. Politika rozvoja a využívania prelomových inovácií a expandujúcich spoločností musí byť odvážna a rátať s rizikami a zároveň musí zohľadňovať uvedené výzvy a pridávať hodnotu súvisiacim inovačným činnostiam, ktoré realizujú jednotlivé členské štáty.
S cieľom vyrovnať sa s touto novou globálnou vlnou prelomovej inovácie si podpora z EÚ v prospech takýchto inovátorov vyžaduje aktívny, bezproblémový a individuálny prístup. Politika rozvoja a využívania prelomových inovácií a expandujúcich spoločností musí byť odvážna a rátať s rizikami a zároveň musí zohľadňovať uvedené výzvy a pridávať hodnotu súvisiacim inovačným činnostiam, ktoré realizujú jednotlivé členské štáty.
Pilier Európskeho horizontu Otvorené inovácie má v spolupráci s ostatnými politikami EÚ, a najmä s Programom InvestEU, prinášať takéto hmatateľné výsledky. Opiera sa o poznatky a skúsenosti získané v predchádzajúcich rámcových programoch, najmä z činností zameraných na budúce technológie a inovácie [ako napríklad vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (FET) a urýchlenie procesu inovácie (FTI), malé a stredné podniky (napríklad nástroj pre MSP), ale aj súkromné a podnikové financie (ako napríklad finančný nástroj s rozdelením rizika, RSFF) v rámci RP7, Horizont 2020 InnovFin], ktoré sú všetky súčasťou pilotných činností EIC na obdobie rokov 2018 – 2020.
Pilier programu Horizont Európa Inovatívna Európa má v spolupráci s ostatnými politikami EÚ, a najmä s Programom InvestEU, prinášať takéto hmatateľné výsledky. Opiera sa o poznatky a skúsenosti získané v predchádzajúcich rámcových programoch, najmä z činností zameraných na budúce technológie a inováciu [ako napríklad vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (FET) a urýchlenie procesu inovácie (FTI), malé a stredné podniky (napríklad nástroj pre MSP), ale aj súkromné a podnikové financie (ako napríklad finančný nástroj s rozdelením rizika, RSFF) v rámci RP7, Horizont 2020 InnovFin], ktoré sú všetky súčasťou pilotných činností EIC na obdobie rokov 2018 – 2020.
Na základe týchto skúseností sa v tomto pilieri zriaďuje Európska rada pre inováciu (EIC), ktorá bude podporovať prelomovú inováciu s potenciálom rýchleho rozšírenia na celosvetovej úrovni a so špecializovanými druhmi opatrení a činností:
Na základe týchto skúseností sa v tomto pilieri zriaďuje Európska rada pre inováciu (EIC), ktorá bude podporovať prelomový výskum a inováciu s potenciálom rýchleho rozšírenia na celosvetovej úrovni a so špecializovanými druhmi opatrení a činností:
–  podpora rozvoja budúcich a vznikajúcich prelomových inovácií,
–  podpora rozvoja budúcich a vznikajúcich prelomových inovácií, a to aj prostredníctvom cieleného kolaboratívneho výskumu,
–  podpora šírenia a využívania inovácie v priemyselných a iných hospodárskych hodnotových reťazcoch,
–  preklenutie chýbajúcich finančných prostriedkov na rozvoj, zavádzanie a šírenie inovácií, ktoré vytvárajú trhy,
–  preklenutie chýbajúcich finančných prostriedkov na rozvoj, zavádzanie a šírenie inovácií, ktoré vytvárajú trhy,
–  zvyšovanie vplyvu a viditeľnosti inovačnej podpory z EÚ.
–  zvyšovanie vplyvu a viditeľnosti inovačnej podpory z EÚ,
–  vytváranie synergií v iných častiach programu.
Zatiaľ čo EIC bude priamo podporovať prelomové inovácie, celkové prostredie, v ktorom sa európske inovácie vyvíjajú a z ktorého pochádzajú, sa musí ďalej rozvíjať a podporovať: podpora inovácie v celej Európe a vo všetkých rozmeroch a formách, a to aj podľa možnosti vzájomne sa dopĺňajúcimi politikami a zdrojmi na úrovni EÚ a členských štátov, musí byť výsledkom spoločného európskeho snaženia. Týmto pilierom sa teda zabezpečujú tiež:
Zatiaľ čo EIC bude priamo podporovať prelomové inovácie, celkové prostredie, v ktorom sa európske inovácie vyvíjajú a z ktorého pochádzajú, sa musí ďalej rozvíjať a podporovať: podpora inovácie v celej Európe a vo všetkých rozmeroch a formách, a to aj podľa možnosti vzájomne sa dopĺňajúcimi politikami a zdrojmi na úrovni EÚ a členských štátov, musí byť výsledkom spoločného európskeho snaženia. Týmto pilierom sa teda zabezpečujú tiež:
–  obnovené a posilnené mechanizmy koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a pridruženými krajinami, ale aj so súkromnými iniciatívami, s cieľom podporiť všetky typy európskych inovačných ekosystémov a ich aktérov,
–  obnovené a posilnené mechanizmy koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a pridruženými krajinami, ale aj so súkromnými iniciatívami, s cieľom podporiť všetky typy európskych inovačných ekosystémov a ich aktérov,
–  podpora Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).
–  zvýšená podpora Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).
Okrem toho sa tento pilier v rámci ďalšieho úsilia o posilnenie kapacít rizikového financovania pre výskum a inováciu v Európe prepojí s Programom InvestEU. Programom InvestEU sa na základe úspechov a skúseností získaných v iniciatíve InnovFin v rámci programu Horizont 2020, ako aj v rámci EFSI, zlepší prístup k rizikovému financovaniu pre komerčne sľubné výskumné organizácie, inovátorov a podnikateľov, najmä pre malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj pre investorov.
Okrem toho sa tento pilier v rámci ďalšieho úsilia o posilnenie kapacít rizikového financovania pre výskum a inováciu v Európe prepojí s Programom InvestEU. Programom InvestEU sa na základe úspechov a skúseností získaných v iniciatíve InnovFin v rámci programu Horizont 2020, ako aj v rámci EFSI, zlepší prístup k rizikovému financovaniu pre komerčne sľubné výskumné organizácie, inovátorov a podnikateľov, najmä pre malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj pre investorov.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1
Cieľom EIC je identifikovať, rozvíjať a zavádzať prelomové a prevratné inovácie (vrátane technológií), a podporovať rýchle rozšírenie inovačných podnikov na únijnej a medzinárodnej úrovni, a to od nápadu až po uvedenie na trh.
Cieľom EIC je identifikovať, rozvíjať a zavádzať prelomové a prevratné inovácie (vrátane radikálne nových technológií), a podporovať rýchle rozšírenie inovačných podnikov na únijnej a medzinárodnej úrovni, a to od nápadu až po uvedenie na trh.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2
EIC sa bude realizovať najmä dvomi vzájomne sa dopĺňajúcimi typmi opatrení, konkrétne pomocou nástroja Prieskumník pre pokročilý výskum v raných štádiách technologického vývoja, a pomocou nástroja Akcelerátor na opatrenia týkajúce sa inovácie a zavedenia na trh vrátane etáp pred masovou komercializáciou a rastu spoločnosti. Akcelerátor má byť jediným jednotným kontaktným miestom a ponúkať jednotný postup podpory, pričom sa ním bude prideľovať aj kombinované financovanie, v ktorom sa kombinujú granty s kapitálovými investíciami. Okrem toho bude slúžiť aj na prístup k úverom poskytovaným v rámci Programu InvestEU.
EIC sa bude realizovať najmä dvomi vzájomne sa dopĺňajúcimi typmi opatrení, konkrétne pomocou nástroja EIC Prieskumník pre pokročilý výskum v raných štádiách vedeckého a technologického výskumu a vývoja, a pomocou nástroja EIC Akcelerátor na opatrenia týkajúce sa inovácie a zavedenia na trh vrátane etáp pred masovou komercializáciou a rastu spoločnosti. Akcelerátor má byť jediným jednotným kontaktným miestom a ponúkať jednotný postup podpory, pričom sa ním bude prideľovať kombinované financovanie, v ktorom sa kombinujú granty s kapitálovými investíciami. Okrem toho bude slúžiť aj na prístup k úverom a zárukám poskytovaným v rámci Programu InvestEU. Najmenej 70% rozpočtu EIC sa vyčlení na startupy a MSP.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3 – zarážka 1
–  budú sa zameriavať na prelomové a prevratné inovácie vrátane sociálnej oblasti, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy, v protiklade s tými, ktoré dosahujú postupné zlepšovanie existujúcich produktov, služieb alebo obchodných modelov,
–  budú sa zameriavať na prelomové a prevratné inovácie vrátane sociálnej oblasti, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo umožňovať nové riešenia, ako aj výskum týkajúci sa potenciálne úplne nových technológií,
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3 – zarážka 2
–  budú pôsobiť zdola nahor, otvorené inováciám zo všetkých oblastí vedy, technológií a aplikácií v každom odvetví, no zároveň budú umožňovať cielenú podporu novým prelomovým alebo prevratným technológiám s potenciálnym strategickým významom,
–  budú pôsobiť zdola nahor, otvorené cieleným inováciám a výskumu zo všetkých oblastí vedy, technológií a aplikácií v každom odvetví, no zároveň budú umožňovať cielenú podporu novým prelomovým alebo prevratným technológiám s potenciálnym strategickým významom,
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3 – zarážka 3
–  budú podporovať inovácie naprieč rôznymi vedeckými, technologickými (napr. fyzickými či digitálnymi) oblasťami a odvetviami,
–  budú podporovať výskum a inovácie naprieč rôznymi vedeckými, technologickými (napr. fyzickými či digitálnymi) oblasťami a odvetviami,
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3 – zarážka 4
–  sústredia sa na inovátorov, na zjednodušenie postupov a administratívnych požiadaviek, pričom sa využijú pohovory s cieľom uľahčiť posúdenie žiadostí a zabezpečiť rýchle rozhodovanie,
–  sústredia sa na inovátorov a výskumných pracovníkov, na zjednodušenie postupov a administratívnych požiadaviek, pričom sa využijú pohovory s cieľom uľahčiť posúdenie žiadostí a zabezpečiť rýchle rozhodovanie,
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 4
Popri finančnej podpore budú mať inovátori prístup k službám obchodného poradenstva EIC, v rámci ktorého sa k projektom bude poskytovať inštruktorstvo, mentorstvo a technická pomoc, ako aj spájanie inovátorov navzájom, ako aj s priemyselnými partnermi a investormi. Inovátori budú mať jednoduchší prístup k odborným poznatkom, zariadeniam (vrátane inovačných centier23) a partnerom prostredníctvom činností podporovaných EÚ (vrátane činnosti EIT, najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev).
Popri finančnej podpore budú mať inovátori prístup k službám obchodného poradenstva EIC, v rámci ktorého sa k projektom bude poskytovať inštruktorstvo, mentorstvo a technická pomoc, ako aj spájanie inovátorov navzájom, ako aj s priemyselnými partnermi a investormi. Inovátori budú mať jednoduchší prístup k odborným poznatkom, zariadeniam (vrátane výskumných infraštruktúr a inovačných centier23) a partnerom prostredníctvom činností podporovaných EÚ (vrátane činnosti EIT, najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev).
__________________
__________________
23 Ide o verejné alebo súkromné zariadenia, ktoré ponúkajú najnovšie poznatky a odborné znalosti v oblasti digitálnych a súvisiacich podporných technológií potrebných na to, aby spoločnosti zvýšili svoju konkurencieschopnosť z hľadiska výrobných, servisných a obchodných postupov.
23 Ide o verejné alebo súkromné zariadenia, ktoré ponúkajú najnovšie poznatky a odborné znalosti v oblasti digitálnych a súvisiacich podporných technológií potrebných na to, aby spoločnosti zvýšili svoju konkurencieschopnosť z hľadiska výrobných, servisných a obchodných postupov.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 5
Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu náležitej a efektívnej komplementárnosti s individuálnymi alebo sieťovo prepojenými iniciatívami členských štátov, a to aj vo forme európskeho partnerstva.
Osobitná pozornosť sa okrem toho bude venovať zabezpečeniu náležitej a efektívnej komplementárnosti s individuálnymi alebo sieťovo prepojenými iniciatívami členských štátov, a to aj vo forme európskych partnerstiev.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.1 – úvodná časť
1.1.1.  Prieskumník pre pokročilý výskum
1.1.1.  Prieskumník EIC pre pokročilý výskum
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.1 – odsek 2
Celkovým cieľom nástroja Prieskumník bude podporovať inováciu s potenciálom vytvárania nových trhov na základe prevratných technologických myšlienok a preniesť ich do demonštračnej fázy, alebo vypracúvanie obchodných prípadov alebo stratégií, ktorými sa bude ďalej zaoberať Akcelerátor či akékoľvek iné riešenie uvedenia na trh. Na tento účel sa cez Prieskumník budú najprv podporovať počiatočné fázy vedeckého a technologického výskumu a vývoja vrátane overenia koncepcie a prototypov na technologické schválenie.
Celkovým cieľom nástroja Prieskumník bude podporovať inováciu s potenciálom vytvárania nových trhov na základe prevratných vedeckých a technologických myšlienok a preniesť ich do demonštračnej fázy, alebo vypracúvanie obchodných prípadov alebo stratégií, ktorými sa bude ďalej zaoberať Akcelerátor či akékoľvek iné riešenie uvedenia na trh. Na tento účel sa cez Prieskumník budú najprv podporovať počiatočné fázy vedeckého a technologického výskumu a vývoja vrátane špičkového výskumu, overenia koncepcie a prototypov na technologické schválenie.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.1 – odsek 3
Prieskumník sa bude vykonávať najmä prostredníctvom neustále otvorenej výzvy na návrhy zdola nahor, aby bol v plnej miere otvorený rozsiahlemu bádaniu, príležitostiam v dôsledku šťastnej náhody a nečakaným nápadom, koncepciám a objavom. Prieskumník prinesie aj konkurenčné výzvy na rozvoj kľúčových strategických cieľov24 s požiadavkou na radikálne a tzv. deep-tech myslenie. Preskupenie vybraných projektov do portfólií na základe témy alebo cieľa umožní vytvoriť kritické množstvo úsilia a štruktúrovať nové multidisciplinárne výskumné komunity.
Prieskumník sa bude vykonávať najmä prostredníctvom neustálych otvorených súťažných výziev na návrhy zdola nahor s uzávierkami, aby bol v plnej miere otvorený rozsiahlemu bádaniu, príležitostiam v dôsledku šťastnej náhody a nečakaným nápadom, koncepciám a objavom. Prieskumník prinesie aj konkurenčné výzvy na rozvoj kľúčových strategických cieľov24 s požiadavkou na radikálne a tzv. deep-tech myslenie. Preskupenie vybraných projektov do portfólií na základe témy alebo cieľa umožní vytvoriť kritické množstvo úsilia a štruktúrovať nové multidisciplinárne výskumné komunity.
__________________
__________________
24 Mohli by tam patriť aj také témy, ako je umelá inteligencia, kvantové technológie, biologická kontrola alebo druhá generácia digitálnych dvojčiat, alebo akékoľvek iné témy identifikované v rámci strategického plánovania Európskeho horizontu (vrátane sieťových programov členských štátov).
24 Mohli by tam patriť aj také témy, ako je umelá inteligencia, kvantové technológie, biologická kontrola alebo druhá generácia digitálnych dvojčiat, alebo akékoľvek iné témy identifikované v rámci strategického plánovania programu Horizont Európa (vrátane sieťových programov členských štátov).
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.1 – odsek 5
Prieskumník bude otvorený všetkým typom inovátorov, jednotlivcom aj univerzitám, výskumným organizáciám a spoločnostiam, najmä startupom a malým a stredným podnikom, jednotlivým prijímateľom aj multidisciplinárnym konzorciám. V prípade projektov jednotlivých prijímateľov nebudú veľké spoločnosti dovolené. Prieskumník sa bude vykonávať v úzkej koordinácii s inými časťami Európskeho horizontu, najmä s Európskou radou pre výskum (ERC), akciami Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a činnosťami znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Bude sa vykonávať aj v úzkej koordinácii s programami a činnosťami členských štátov.
Prieskumník bude otvorený všetkým typom inovátorov, jednotlivcom aj univerzitám, výskumným a technologickým organizáciám a spoločnostiam, najmä startupom a malým a stredným podnikom, jednotlivým prijímateľom aj multidisciplinárnym konzorciám. V prípade projektov jednotlivých prijímateľov nebudú veľké spoločnosti dovolené. S cieľom zabezpečiť synergie a predchádzať duplicite sa Prieskumník bude vykonávať v úzkej koordinácii s inými časťami programu Horizont Európa, najmä s Európskou radou pre výskum (ERC), akciami Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a činnosťami Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Bude sa vykonávať aj v úzkej koordinácii s programami a činnosťami členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 2
Akcelerátor teda poskytne finančnú podporu inovátorom a spoločnostiam, ktoré ešte nie sú výnosné či investične atraktívne, no majú ambíciu dostať na európske aj svetové trhy svoje prelomové inovácie a rýchlo expandovať. Na tento účel bude vychádzať zo skúseností z fázy 2 a 3 nástroja pre malé a stredné podniky v programe Horizont 2020 a z iniciatívy InnovFin v rámci programu Horizont 2020, najmä pridaním negrantových zložiek a schopnosťou podporovať väčšie a dlhodobejšie investície.
Akcelerátor teda poskytne finančnú podporu inovátorom a spoločnostiam, ktoré ešte nie sú výnosné či investične atraktívne, no majú ambíciu dostať na európske aj svetové trhy svoje prelomové inovácie a rýchlo expandovať. Na tento účel bude vychádzať zo skúseností z fázy 2 a 3 nástroja pre malé a stredné podniky v programe Horizont 2020 a z iniciatívy InnovFin v rámci programu Horizont 2020, najmä pridaním negrantových zložiek a schopnosťou podporovať väčšie a dlhodobejšie investície. Zabezpečí sa spolupráca s EIT a jej ZIS a synergie s ich činnosťami urýchľovania.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 3 – zarážka 2
–  podpory investovania do vlastného kapitálu27 alebo iných návratných foriem na premostenie inovačných činností s efektívnym uvedením na trh vrátane expanzie, a to takým spôsobom, ktorý nebude vytláčať súkromné investície či narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. V prípade potreby nasmeruje inovátora k dlhovému financovaniu (napr. úvery) z prostriedkov Programu InvestEU.
–  podpory investovania do vlastného kapitálu27 alebo iných návratných foriem na premostenie inovačných činností s efektívnym uvedením na trh vrátane expanzie, a to takým spôsobom, ktorý nebude vytláčať súkromné investície či narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. V prípade potreby nasmeruje inovátora k dlhovému financovaniu (napr. úvery alebo záruky) z prostriedkov Programu InvestEU.
__________________
__________________
27 Zvyčajne maximálne 25 % hlasovacích práv. EÚ môže vo výnimočných prípadoch zabezpečiť získanie blokujúcej menšiny na ochranu európskych záujmov v dôležitých oblastiach, napríklad kybernetickej bezpečnosti.
27 Zvyčajne maximálne 25 % hlasovacích práv. EÚ môže vo výnimočných prípadoch zabezpečiť získanie blokujúcej menšiny na ochranu európskych záujmov v dôležitých oblastiach, napríklad kybernetickej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 4
Podpora sa bude udeľovať prostredníctvom jednotného postupu a jedným rozhodnutím, takže inovátor, ktorý získal podporu, bude mať jeden globálny finančný záväzok, ktorý sa bude vzťahovať na rôzne etapy inovácie až po uvedenie na trh vrátane etapy pred masovou komercializáciou. Úplná realizácia udelenej podpory sa bude riadiť čiastkovými cieľmi a bude podliehať preskúmaniu. Kombinácia a objem financovania sa prispôsobí potrebám firmy, jej veľkosti a stupňu rozvoja, povahe technológie/inovácie a dĺžke inovačného cyklu. Bude pokrývať finančné potreby až po svoje nahradenie alternatívnymi zdrojmi investícií.
Podpora sa bude udeľovať prostredníctvom jednotného postupu a jedným rozhodnutím, takže inovátor, ktorý získal podporu, bude mať jeden globálny finančný záväzok, ktorý sa bude vzťahovať na rôzne etapy inovácie až po uvedenie na trh vrátane etapy pred masovou komercializáciou. Úplná realizácia udelenej podpory sa bude riadiť čiastkovými cieľmi a bude podliehať preskúmaniu. Kombinácia a objem financovania sa prispôsobí potrebám príjemcu, jej veľkosti a stupňu rozvoja, povahe technológie/inovácie a dĺžke inovačného cyklu. Bude pokrývať finančné potreby až po svoje nahradenie alternatívnymi zdrojmi investícií.
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 5
V prípade inovácií s vysokým technologickým rizikom (tzv. deep tech) bude podpora vždy zahŕňať grantovú zložku na inovačné činnosti. Ak sa jednotlivé riziká (technologické, trhové, regulačné atď.) zmenšia, relatívny význam zložky vratného preddavku sa podľa očakávania zvýši.
V prípade inovácií s vysokým rizikom (napr. tzv. deep tech) bude podpora vždy zahŕňať grantovú zložku na inovačné činnosti, ktoré sa môžu vykonávať v spolupráci s verejnými výskumnými organizáciami ako partnerom prostredníctvom subdodávok. Ak sa jednotlivé riziká (technologické, trhové, regulačné atď.) zmenšia, relatívny význam zložky vratného preddavku sa podľa očakávania zvýši.
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 7
Akcelerátor bude fungovať najmä prostredníctvom neustále otvorenej výzvy zdola nahor, so zameraním na individuálnych podnikateľov (najmä startupy a malé a stredné podniky), s osobitným zreteľom na mladých inovátorov a ženy inovátorky. Túto otvorenú výzvu zdola nahor bude dopĺňať cielená podpora nových prelomových alebo prevratných technológií s potenciálnym strategickým významom. Návrhy môžu predkladať aj investori vrátane verejných agentúr pre inovácie, ale podpora sa udelí spoločnosti.
Akcelerátor bude fungovať najmä prostredníctvom neustále otvorenej súťažnej výzvy zdola nahor s uzávierkami, so zameraním na individuálnych podnikateľov (najmä startupy a malé a stredné podniky), s osobitným zreteľom na mladých inovátorov a ženy inovátorky. Túto otvorenú výzvu zdola nahor bude dopĺňať cielená podpora nových prelomových alebo prevratných inovácií a technológií s potenciálnym strategickým významom. Návrhy môžu predkladať aj investori vrátane verejných agentúr pre inováciu, ale podpora sa udelí spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odsek 8
Akcelerátor umožní zrýchlené zavádzanie inovácií pochádzajúcich z projektov s podporou nástroja Prieskumník, z podobných programov pokročilého výskumu v členských štátoch a z iných pilierov rámcových programov28 s cieľom pomôcť im dostať sa na trh. Identifikácia projektov podporovaných v rámci iných pilierov Európskeho horizontu a predošlých rámcových programov sa bude opierať o náležité metodiky, ako napríklad inovačný radar.
Akcelerátor umožní zrýchlené zavádzanie inovácií pochádzajúcich z projektov s podporou nástroja Prieskumník, z podobných programov pokročilého výskumu v členských štátoch zo ZIS EIT a z iných pilierov rámcového programu28 s cieľom pomôcť im dostať sa na trh. Identifikácia projektov podporovaných v rámci iných pilierov programu Horizont Európa a predošlých rámcových programov sa bude opierať o náležité metodiky, ako napríklad inovačný radar.
__________________
__________________
28 Ako napríklad overenie koncepcie ERC, z projektov podporovaných v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, startupy v rámci znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ... ako aj z činností v rámci Horizontu 2020, najmä projektu vybraného vo fáze 2 Horizontu 2020 pre malé a stredné podniky a súvisiacej známky excelentnosti z finančných prostriedkov členských štátov, (súčasné a budúce) európske partnerstvá.
28 Ako napríklad overenie koncepcie ERC, z projektov podporovaných v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, startupy v rámci znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ... ako aj z činností v rámci Horizontu 2020, najmä projektu vybraného vo fáze 2 Horizontu 2020 pre malé a stredné podniky a súvisiacej známky excelentnosti z finančných prostriedkov členských štátov, (súčasné a budúce) európske partnerstvá.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odsek 1 – zarážka 1
–  služby obchodnej akcelerácie na podporu činností a opatrení v rámci nástrojov Prieskumník a Akcelerátor. Cieľom bude spojiť komunitu EIC, do ktorej patria inovátori s financovaním vrátane financovanej známky excelentnosti, s investormi, partnermi a verejnými obstarávateľmi. Poskytovať sa bude celý rad služieb inštruktorstva a mentorstva v rámci akcií EIC. Inovátorom sa poskytne prístup k medzinárodným sieťam potencionálnych partnerov, a to aj v priemysle, s cieľom doplniť hodnotový reťazec alebo rozvíjať trhové príležitosti a hľadať investorov či iné zdroje súkromných alebo podnikových financií. Činnosti budú zahŕňať živé podujatia (napr. sprostredkovateľské a prezentačné podujatia), ale aj vytvorenie nových či využitie existujúcich spoločných platforiem na určovanie zhody v úzkej spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi s podporou InvestEU a so skupinou EIB. Týmito činnosťami sa podporí aj výmena skúseností ako zdroj vzdelávania v inovačnom ekosystéme, najmä s využitím členov poradnej rady EIC na vysokej úrovni a štipendistov EIC,
–  služby obchodnej akcelerácie na podporu činností a opatrení v rámci nástrojov Prieskumník a Akcelerátor. Cieľom bude spojiť komunitu EIC, do ktorej patria inovátori, s financovaním vrátane financovanej známky excelentnosti, s investormi, partnermi a verejnými a súkromnými obstarávateľmi. Poskytovať sa bude celý rad služieb inštruktorstva a mentorstva v rámci akcií EIC. Inovátorom sa poskytne prístup k medzinárodným sieťam potencionálnych partnerov, a to aj v priemysle, s cieľom doplniť hodnotový reťazec alebo rozvíjať trhové príležitosti a hľadať investorov či iné zdroje súkromných alebo podnikových financií. Činnosti budú zahŕňať živé podujatia (napr. sprostredkovateľské a prezentačné podujatia), ale aj vytvorenie nových či využitie existujúcich spoločných platforiem na určovanie zhody v úzkej spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi s podporou InvestEU a so skupinou EIB. Týmito činnosťami sa podporí aj výmena skúseností ako zdroj vzdelávania v inovačnom ekosystéme, najmä s využitím členov poradnej rady EIC na vysokej úrovni a štipendistov EIC. Tieto ďalšie činnosti EIC zamerané na prelomové/vysoko rizikové inovácie doplnia podobné portfólio činností ETI zameraných na podnikateľov, inovátorov a začínajúce podniky. Pri poskytovaní podpory inovátorom sa EIC vyzýva, aby využívala odborné znalosti a skúsenosti ZIS.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odsek 1 – zarážka 3
–  výzvy EIC, t. j. motivačné ocenenia na pomoc rozvoju novátorských riešení globálnych výziev, prizvanie nových aktérov a rozvoj nových komunít. Medzi ceny uznania EIC budú patriť iCapital, motivačná cena za sociálnu inováciu a cena pre ženy inovátorky29. Návrh cien bude spojený s inými časťami rámcového programu vrátane misií a iných financujúcich orgánov. Preskúmajú sa možnosti spolupráce s rôznymi organizáciami (podnikmi, univerzitami, výskumnými organizáciami, obchodnými akcelerátormi, charitou a nadáciami).
–  výzvy EIC, t. j. motivačné ocenenia na pomoc rozvoju nových prelomových inovácií, prizvanie nových aktérov, rozvoj nových komunít a sietí v oblasti výskumu a inovácie, ako aj poskytnutie viditeľnosti týkajúcej sa úspechov dosiahnutých vďaka financovaniu EÚ. Medzi ceny uznania EIC budú patriť iCapital, cena EÚ za výzvy, motivačná cena za sociálnu inováciu a cena pre ženy inovátorky29. Návrh a realizácia týchto cien budú spojené s inými časťami programu vrátane misií a EIT s cieľom zabezpečiť doplnkovosť a vyhnúť sa duplicite. Preskúmajú sa možnosti spolupráce s rôznymi organizáciami (podnikmi, univerzitami, výskumnými organizáciami, obchodnými akcelerátormi, charitou a nadáciami).
__________________
__________________
29 Ceny EIC prevezmú správu cien, ktoré sa začali odovzdávať v rámci Horizontu 2020 a stanovia návrh a realizáciu nových motivačných cien a udeľovanie uznaní.
29 Ceny EIC prevezmú správu cien, ktoré sa začali odovzdávať v rámci Horizontu 2020 a stanovia návrh a realizáciu nových motivačných cien a udeľovanie uznaní.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 1
Poradná rada EIC na vysokej úrovni (Rada EIC) bude pomáhať Komisii pri realizácii EIC. Rada EIC bude okrem poradenstva týkajúceho sa pracovných programov EIC zohrávať aktívnu úlohu v poradenstve pri riadení a nadväzných opatreniach. Jej úlohou bude komunikovať s členmi v úlohe veľvyslancov a pomáhať stimulovať inováciu v EÚ. Medzi komunikačné kanály bude patriť účasť na kľúčových inovačných podujatiach, sociálne médiá, vytvorenie komunity inovátorov EIC, komunikácia s hlavnými médiami so zameraním na inováciu, spoločné podujatia s inkubátormi a akceleračnými centrami.
Poradná rada EIC na vysokej úrovni (Rada EIC) bude pomáhať Komisii pri realizácii EIC. Bude pozostávať zo zástupcov vrátane akademických odborníkov na inovačnú politiku, výskumných a technologických organizácií, podnikateľov, rizikových kapitalistov a iných v súlade s článkom 9 tohto rozhodnutia.
Na implementáciu EIC Komisia s podporou rady EIC poskytne:
–   rozlíšenie medzi oslovenými cieľovými skupinami a ich osobitnými potrebami,
–   podrobnosti o tom, ako sa bude implementovať zmiešaná podpora (grant, vlastný kapitál, pôžička a záruka),
–   pevný mechanizmus systematického hodnotenia nástrojov v reálnom čase s cieľom zabezpečiť rýchly proces vzdelávania v oblasti politík a vypracovanie inovačných modelov vrátane výberu a vykonávania ukazovateľov,
–   spolupráca medzi EIC a EIT s cieľom zabezpečiť komplementárnosť a vyhnúť sa duplicite,
–   ďalšie vymedzenie úlohy a zodpovednosti manažérov programov,
–   opis nástrojov na prilákanie investorov rizikového kapitálu v prípade vysoko rizikových projektov,
–   vymedzenie cieľov inovácie z hľadiska produktu, procesu, umiestnenia na trh a služieb,
–   meranie hnacej sily príjemcov.
Rada bude takisto poskytovať poradenstvo týkajúce sa pracovných programov EIC, riadenia a nadväzných opatrení. Jej úlohou bude komunikovať s členmi v úlohe veľvyslancov a pomáhať stimulovať inováciu v EÚ. Medzi komunikačné kanály bude patriť účasť na kľúčových inovačných podujatiach, sociálne médiá, vytvorenie komunity inovátorov EIC, komunikácia s hlavnými médiami so zameraním na inováciu, spoločné podujatia s inkubátormi a akceleračnými centrami. Správna rada EIT a rada EIC budú spolupracovať s cieľom využívať synergie a zvyšovať pridanú hodnotu inovátorom a podnikateľom v Únii.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 2
Rada EIC bude Komisii poskytovať odporúčania týkajúce sa inovačných trendov alebo iniciatív potrebných na posilnenie a podporu inovačného ekosystému v EÚ vrátane potenciálnych regulačných prekážok. Rada by vo svojom poradenstve mala identifikovať vznikajúce oblasti inovácie, ktoré by sa mali zohľadniť v činnostiach a misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. Od rady sa teda očakáva, že prispeje k celkovej súdržnosti programu Európskeho horizontu.
Rada EIC spolu so správnou radou EIT bude Komisii poskytovať odporúčania týkajúce sa inovačných trendov alebo iniciatív potrebných na posilnenie a podporu inovačného ekosystému v EÚ vrátane potenciálnych technických a regulačných prekážok. Rada by vo svojom poradenstve mala identifikovať vznikajúce oblasti inovácie, ktoré by sa mali zohľadniť v činnostiach a misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Od rady sa teda očakáva, že prispeje k celkovej súdržnosti programu Horizont Európa.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2. – odsek 5
Programoví manažéri budú dohliadať na realizáciu výziev v rámci nástroja Prieskumník a navrhovať klasifikáciu na účely konzistentného strategického portfólia projektov, pričom sa očakáva, že zásadne prispejú k potenciálnym spoločenským alebo ekonomickým inováciám schopným vytvárať nové trhy.
Programoví manažéri budú dohliadať na realizáciu výziev v rámci nástroja Prieskumník a navrhovať klasifikáciu na základe jasných a transparentných kritérií, ako sa vymedzujú v nariadení, konzistentných so strategických portfóliom projektov, pričom sa očakáva, že zásadne prispejú k potenciálnym vedeckým, spoločenským alebo ekonomickým radikálne novým technológiám budúcnosti alebo inováciám schopným vytvárať nové trhy.
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1
S cieľom plne využiť potenciál inovácií s účasťou výskumných pracovníkov, podnikateľov, priemyslu a spoločnosti ako celku musí EÚ zlepšiť prostredie, v ktorom sa inováciám môže dariť na všetkých úrovniach. Znamená to prispievať k rozvoju efektívnych inovačných ekosystémov na úrovni EÚ a podporovať spoluprácu, vytváranie sietí a výmenu nápadov, financovania a zručností medzi národnými a miestnymi inovačnými ekosystémami.
S cieľom plne využiť potenciál inovácie s účasťou výskumných pracovníkov, podnikateľov, priemyslu a spoločnosti ako celku musí EÚ zlepšiť prostredie, v ktorom sa inovácii môže dariť na všetkých úrovniach. Znamená to prispievať k rozvoju efektívnych inovačných ekosystémov na úrovni EÚ a podporovať spoluprácu, vytváranie sietí a výmenu nápadov, rozvoj procesov otvorených inovácií, financovania a zručností medzi národnými a miestnymi inovačnými ekosystémami.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2
EÚ sa musí zameriavať aj na vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú sociálnu inováciu a inováciu verejného sektora, ako aj inováciu v súkromných podnikoch. Sektor verejnej správy sa musí skutočne inovovať a obnovovať, aby dokázal podporovať zmeny v regulácii a riadení potrebné na podporu rozsiahleho zavádzania nových technológií a zvládnutie rastúceho dopytu verejnosti po efektívnejšom a účinnejšom poskytovaní služieb. Sociálne inovácie sú rozhodujúce pre lepšie prospievanie našej spoločnosti.
EÚ sa musí zameriavať aj na vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú sociálnu inováciu a podnecujú prenos poznatkov a inováciu verejného sektora, ako aj inováciu v súkromných podnikoch. Sektor verejnej správy sa musí skutočne inovovať a obnovovať, aby dokázal podporovať zmeny v regulácii a riadení potrebné na podporu rozsiahleho zavádzania inovácií vrátane nových technológií a zvládnutie rastúceho dopytu verejnosti po efektívnejšom a účinnejšom poskytovaní služieb. Sociálne inovácie sú rozhodujúce pre lepšie prospievanie našej spoločnosti. Ako najväčšia inovačná sieť Európy budú ZIS EIT zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji takýchto ekosystémov a pri vykonávaní tejto priority. Usilujú sa o požadovanú medziregionálnu spoluprácu prepojením inovačných ekosystémov v celoeurópskom meradle.
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1– úvodná časť
Ako prvý krok Komisia usporiada fórum EIC verejných orgánov a subjektov členských štátov a pridružených krajín, ktoré zodpovedajú za národné inovačné politiky a programy s cieľom podporovať koordináciu a dialóg o vývoji inovačného ekosystému EÚ. Komisia v rámci tohto fóra EIC:
Ako prvý krok Komisia usporiada fórum pre inováciu verejných orgánov a subjektov členských štátov a pridružených krajín, ktoré zodpovedajú za národné inovačné politiky a programy s cieľom podporovať koordináciu a dialóg o vývoji inovačného ekosystému EÚ. Zapojené zainteresované strany a orgány EÚ vrátane EIT, rady EIC a Komisie v rámci tohto fóra pre inováciu:
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1 – zarážka 3
–  zlepší koordináciu medzi národnými inovačnými programami a EIC s cieľom stimulovať operačné synergie a zabrániť prekrývaniu činností, a to prostredníctvom spoločného využívania údajov týkajúcich sa programov a ich implementácie, zdrojov a odborných poznatkov, analýz a monitorovania technologických a inovačných trendov a prepojením príslušných komunít inovátorov,
–  zlepší koordináciu medzi národnými inovačnými programami a EIT, ako aj EIC s cieľom stimulovať operačné synergie a zabrániť prekrývaniu činností, a to prostredníctvom spoločného využívania údajov týkajúcich sa programov a ich implementácie, zdrojov a odborných poznatkov, analýz a monitorovania technologických a inovačných trendov a prepojením príslušných komunít inovátorov,
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2
Realizáciou činností sa zabezpečí efektívna komplementárnosť medzi typmi opatrení EIC a ich osobitným zameraním na prelomové inovácie s činnosťami, ktoré vykonávajú členské štáty a pridružené krajiny, ale aj prostredníctvom súkromných iniciatív s cieľom podporiť všetky typy inovácie, nadviazať kontakt so všetkými inovátormi v celej EÚ a poskytnúť im lepšiu a adekvátnejšiu podporu.
Realizáciou činností sa zabezpečí efektívna komplementárnosť a spolupráca medzi typmi opatrení EIT a EIC a ich osobitným zameraním na inováciu s činnosťami, ktoré vykonávajú členské štáty a pridružené krajiny, ale aj prostredníctvom súkromných iniciatív s cieľom podporiť všetky typy inovácie, nadviazať kontakt so všetkými inovátormi v celej EÚ a poskytnúť im lepšiu a adekvátnejšiu podporu.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3 – úvodná časť
Na tento účel bude Európska únia:
Na tento účel budú zapojené orgány EÚ:
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3 – zarážka 1
–  propagovať a spolufinancovať spoločné inovačné programy riadené orgánmi zodpovednými za verejné národné, regionálne alebo miestne inovačné politiky a programy, ku ktorým sa môžu pridružiť súkromné subjekty, ktoré podporujú inováciu a inovátorov. Takéto spoločné programy založené na základe dopytu sa môžu okrem iného zameriavať na podporu raných štádií a štúdií uskutočniteľnosti, spoluprácu akademickej obce s podnikmi, podporu kolaboratívneho výskumu malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií, transfer technológií a poznatkov, internacionalizáciu malých a stredných podnikov, analýzu a rozvoj trhov, digitalizáciu malých a stredných podnikov pôsobiacich v technologicky nenáročnej oblasti, finančné nástroje na činnosti trhových inovácií alebo uvádzanie na trh, sociálnu inováciu. Môžu zahŕňať aj spoločné iniciatívy verejného obstarávania s cieľom umožniť, aby sa inovácie komerčne využívali vo verejnom sektore, najmä na podporu rozvoja nových politík. To by obzvlášť účinne mohlo stimulovať inováciu v oblasti služieb vo verejnom záujme a poskytovať trhové príležitosti európskym inovátorom.
–  propagovať a spolufinancovať spoločné inovačné programy riadené orgánmi zodpovednými za verejné národné, regionálne alebo miestne inovačné politiky a programy, ku ktorým by sa mohli pridružiť súkromné subjekty, ktoré podporujú inováciu a inovátorov. Takéto spoločné programy založené na základe ponuky a dopytu sa môžu okrem iného zameriavať na podporu raných štádií a štúdií uskutočniteľnosti, spoluprácu akademickej obce, výskumných organizácií a podnikov, podporu kolaboratívneho výskumu malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií, transfer technológií a poznatkov, internacionalizáciu malých a stredných podnikov, analýzu a rozvoj trhov, digitalizáciu malých a stredných podnikov pôsobiacich v technologicky nenáročnej oblasti, finančné nástroje na činnosti trhových inovácií alebo uvádzanie na trh, sociálnu inováciu. Môžu zahŕňať aj spoločné iniciatívy verejného obstarávania s cieľom umožniť, aby sa inovácie komerčne využívali vo verejnom sektore, najmä na podporu rozvoja nových politík. To by obzvlášť účinne mohlo stimulovať inováciu v oblasti služieb vo verejnom záujme a poskytovať trhové príležitosti európskym inovátorom. Pri riadení na miestnej úrovni by tieto programy mali umožňovať nadnárodné partnerstvá, mali by byť v súlade so stratégiami inteligentnej špecializácie a v zapojených regiónoch podporovať synergie s EFRR.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3 – zarážka 2
–  podporovať aj spoločné programy mentorstva, inštruktorstva, technickej pomoci a iných služieb, ktoré sa poskytujú inovátorom prostredníctvom sietí, ako napríklad sieť Enterprise Europe Network (EEN), klastrov, celoeurópskych platforiem, ako napríklad Startup Europe, miestnych verejných i súkromných aktérov v oblasti inovácie, najmä inkubátory a inovačné centrá, ktoré by okrem toho mohli byť prepojené, aby podporovali partnerstvá medzi inovátormi. Podporovať možno aj mäkké zručnosti pre inováciu vrátane sietí inštitúcií odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom,
–  podporovať aj spoločné programy mentorstva, inštruktorstva, technickej pomoci a iných služieb, ktoré sa poskytujú inovátorom prostredníctvom sietí, ako napríklad sieť Enterprise Europe Network (EEN), klastrov, celoeurópskych platforiem, ako napríklad Startup Europe, miestnych verejných i súkromných aktérov v oblasti inovácie, najmä inkubátory a inovačné centrá, ktoré by okrem toho mohli byť prepojené, aby podporovali partnerstvá medzi inovátormi. Podporovať by sa mali aj mäkké zručnosti pre inováciu vrátane sietí inštitúcií odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci s EIT,
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1
Ako sa uvádza v správe skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu výskumu a inovácií EÚ (Lamyho skupina na vysokej úrovni), ďalší krok je „vzdelávať pre budúcnosť a investovať do ľudí, ktorí prinesú zmenu“. Najmä európske univerzity sa vyzývajú k podpore podnikania, odstráneniu hraníc medzi odbormi a inštitucionalizácii úzkej nedisciplinárnej spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom. Podľa nedávnych prieskumov je prístup k talentovaným ľuďom zďaleka najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje voľbu miesta pri zakladaní európskych startupov. Podnikateľské vzdelanie a príležitosti odbornej prípravy zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o výchovu budúcich inovátorov a rozvíjanie schopností tých existujúcich, aby mohli úspešnejšie rozvíjať vlastné podniky. Prístup k podnikateľským talentom spolu s prístupom k profesionálnym službám, kapitálu a trhom na úrovni EÚ a združovanie kľúčových inovačných aktérov okolo spoločného cieľa sú kľúčovými zložkami rozvoja inovačného ekosystému. Treba koordinovať úsilie v rámci EU na vytvorenie kritického množstva prepojených celoúnijných podnikateľských klastrov a ekosystémov.
Ako sa uvádza v správe skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu výskumu a inovácie EÚ (Lamyho skupina na vysokej úrovni), ďalší krok je „vzdelávať pre budúcnosť a investovať do ľudí, ktorí prinesú zmenu“. Najmä európske univerzity sa vyzývajú k podpore podnikania, odstráneniu hraníc medzi odbormi a inštitucionalizácii úzkej nedisciplinárnej spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom. Podľa nedávnych prieskumov je prístup k talentovaným ľuďom zďaleka najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje voľbu miesta pri zakladaní európskych startupov. Podnikateľské vzdelanie a príležitosti odbornej prípravy zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o výchovu budúcich inovátorov a rozvíjanie schopností tých existujúcich, aby mohli úspešnejšie rozvíjať vlastné podniky. Prístup k podnikateľským talentom spolu s prístupom k profesionálnym službám, kapitálu a trhom na úrovni EÚ a združovanie kľúčových inovačných aktérov okolo spoločného cieľa sú kľúčovými zložkami rozvoja inovačného ekosystému a vytvárajú víťazné inovačné modely a najlepšie postupy na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Treba koordinovať úsilie v rámci EU na vytvorenie kritického množstva prepojených celoúnijných podnikateľských klastrov a ekosystémov.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1 a (nový)
EIT je v súčasnosti najväčší integrovaný inovačný ekosystém v Európe s viac ako 1 000 excelentnými partnermi z oblasti obchodu, výskumu a vzdelávania a iných. Inovačný model ETI funguje a je naďalej mimoriadne dôležitý pri odstraňovaní prekážok inovácie na úrovni členských štátov a regiónov. Týmito otázkami sa bude zaoberať EIT presadzovaním štrukturálnych zmien na poli európskej inovácie. Bude to uskutočňovať podporovaním integrácie vzdelávania, výskumu a inovácie najvyšších štandardov, a to najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), čím vytvorí nové prostredia nabádajúce k inovácii, a presadzovaním a podporovaním novej generácie podnikateľov, ako aj podnecovaním vytvárania inovačných odčlenených subjektov a začínajúcich podnikov.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2– úvodná časť
Stále sa treba usilovať o rozvoj ekosystémov, v ktorých môžu výskumní pracovníci, inovátori, priemyselné odvetvia a vlády ľahko spolupracovať. Inovačné ekosystémy v skutočnosti stále nedosahujú optimálny výkon, pretože:
Stále sa treba usilovať o rozvoj a podporu ekosystémov, v ktorých môžu výskumní pracovníci, inovátori, priemyselné odvetvia a vlády ľahko spolupracovať. Inovačné ekosystémy v skutočnosti stále nedosahujú optimálny výkon, pretože:
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3
S cieľom riešiť budúce výzvy, využiť možnosti nových technológií a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu, pracovným miestam, konkurencieschopnosti a blahobytu európskych občanov treba ďalej posilňovať inovačnú schopnosť Európy: podporou vytvárania nových prostredí, ktoré vedú k spolupráci a inovácii, posilnením inovačných schopností akademickej obce a výskumného sektora, podporou novej generácie podnikateľov, stimuláciou zakladania a rozvoja inovačných podnikov.
S cieľom riešiť budúce výzvy, využiť možnosti nových technológií a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu, pracovným miestam, konkurencieschopnosti a blahobytu európskych občanov treba ďalej posilňovať inovačnú schopnosť Európy: podporou vytvárania nových prostredí, ktoré vedú k spolupráci a inovácii, posilnením inovačných schopností akademickej obce a výskumného sektora, podporou novej generácie podnikateľova výskumných pracovníkov, stimuláciou zakladania a rozvoja inovačných podnikov, ako aj podporou a zviditeľnením úspechov výskumu a inovácie dosiahnutým vďaka financovaniu EÚ pre širšiu verejnosť.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4 a (nový)
EIT bude riešiť tieto výzvy v súlade so svojimi strategickými cieľmi na obdobie rokov 2021 – 2027, ktoré sa stanovia v právnom návrhu strategického inovačného programu ETI.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 1
EIT bude zohrávať významnejšiu úlohu pri posilňovaní udržateľných inovačných ekosystémov v celej Európe. Bude naďalej fungovať najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a rozsiahlych európskych partnerstiev na riešenie osobitných spoločenských výziev. Bude posilňovať súvisiace inovačné ekosystémy podporou integrácie výskumu, inovácií a vzdelávania. Okrem toho prispeje k odstráneniu existujúcich nedostatkov inovačnej výkonnosti v celej Európe rozšírením svojho regionálneho inovačného programu (EIT RIS). EIT bude spolupracovať s inovačnými ekosystémami, ktoré vykazujú vysoký inovačný potenciál, na základe stratégie, tematického zosúladenia a v úzkej súčinnosti so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a príslušnými platformami.
EIT bude zohrávať významnejšiu úlohu pri posilňovaní udržateľných inovačných ekosystémov v celej Európe, a to poskytovaním riešení najnaliehavejších globálnych výziev, ktorým čelia naše spoločnosti. Bude naďalej fungovať najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a rozsiahlych európskych partnerstiev na riešenie osobitných spoločenských výziev. ZIS budú posilňovať súvisiace inovačné ekosystémy podporou integrácie výskumu, inovácie a vzdelávania. Okrem toho prispeje k odstráneniu existujúcich nedostatkov inovačnej výkonnosti v celej Európe rozšírením svojho regionálneho inovačného programu (EIT RIS). EIT bude spolupracovať s inovačnými ekosystémami, ktoré vykazujú vysoký inovačný potenciál, na základe stratégie, tematického zosúladenia a v úzkej súčinnosti so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a príslušnými platformami.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 2 – zarážka 1
–  posilnenie účinnosti existujúcich a vytváranie nových ZIS v obmedzenom počte tematických oblastí,
–  posilnenie účinnosti existujúcich a vytváranie nových ZIS s cieľom bojovať proti globálnym výzvam,
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 2 – zarážka 2
–  urýchlenie regionálneho rozvoja excelentnosti v krajinách, v ktorých sa inovuje málo alebo len mierne.
–  urýchlenie regionálneho rozvoja excelentnosti v krajinách, v ktorých sa inovuje málo alebo len mierne, a to v úzkej spolupráci s príslušnými regionálnymi fondmi.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1
Vzdelávacie činnosti EIT sa posilnia podporou inovácie a podnikania prostredníctvom lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Pri väčšom dôraze na rozvoj ľudského kapitálu sa bude vychádzať z rozšírenia existujúcich vzdelávacích programov ZIS EIT s cieľom ďalej ponúkať študentom a odborníkom kvalitné učebné plány vypracované so zreteľom na inováciu a podnikavosť, v súlade so stratégiou EÚ v oblasti priemyslu a zručností. Môže sa to týkať výskumných pracovníkov a inovátorov podporovaných z iných častí Európskeho horizontu, konkrétne MSCA. EIT podporí aj obnovu európskych univerzít a ich začlenenie do inovačných ekosystémov tým, že podnieti a zvýši ich podnikateľský potenciál a schopnosti a motivuje ich k lepšiemu predvídaniu nových požiadaviek na zručnosti.
Vzdelávacie činnosti EIT sa posilnia podporou inovácie a podnikania prostredníctvom lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Pri väčšom dôraze na rozvoj ľudského kapitálu sa bude vychádzať z rozšírenia existujúcich vzdelávacích programov ZIS EIT s cieľom ďalej ponúkať študentom a odborníkom kvalitné učebné plány vypracované so zreteľom na inováciu a podnikavosť, v súlade so stratégiou EÚ v oblasti priemyslu a zručností. Môže sa to týkať výskumných pracovníkov a inovátorov podporovaných z iných častí programu Horizont Európa, konkrétne MSCA. Európsky inovačný a technologický inštitút podporí aj obnovu európskych univerzít a ich začlenenie do inovačných ekosystémov tým, že podnieti a zvýši ich podnikateľský potenciál a schopnosti a motivuje ich k lepšiemu predvídaniu nových požiadaviek na zručnosti.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 1
–  vypracovanie inovačných učebných plánov s prihliadnutím na budúce potreby priemyslu a prierezové programy pre študentov, podnikateľov a odborníkov v celej Európe a mimo nej, pričom dochádza k spojeniu odborných poznatkov a poznatkov špecifických pre daný sektor s podnikateľskými a inovačnými schopnosťami ako zručnosti v oblasti digitálnych a kľúčových podporných technológií,
–  vypracovanie inovačných učebných plánov s prihliadnutím na budúce potreby priemyslu a spoločnosti a prierezové programy pre študentov, podnikateľov a odborníkov v celej Európe a mimo nej, pričom dochádza k spojeniu odborných poznatkov a poznatkov špecifických pre daný sektor s podnikateľskými a inovačnými schopnosťami ako zručnosti v oblasti digitálnych a kľúčových podporných technológií,
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 3
–  rozvíjanie inovačných a podnikateľských schopností v sektore vysokoškolského vzdelávania vďaka využívaniu odborných znalostí spoločenstva EIT pri prepájaní vzdelávania, výskumu a podnikania,
–  rozvíjanie a šírenie inovačných a podnikateľských schopností v sektore vysokoškolského vzdelávania vďaka využívaniu a podporovaniu odborných znalostí spoločenstva EIT pri prepájaní vzdelávania, výskumu a podnikania,
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  ceny EIT, t. j. osvedčené ceny uznania EIT za rozvoj novátorských riešení globálnych výziev a ocenenie mladých talentov a inovátorov.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – úvodná časť
3.2.3.  Nové riešenia pre trh
3.2.3.  Nové riešenia globálnych výziev
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odsek 1
EIT umožní a podporí spoluprácu podnikateľov, inovátorov, pedagógov, študentov a iných inovačných aktérov v interdisciplinárnych tímoch s cieľom prinášať nápady a premeniť ich na inkrementálne a disruptívne inovácie. Činnosti sa budú vyznačovať otvorenými inováciami a cezhraničným prístupom so zameraním na zahrnutie relevantných činností vedomostného trojuholníka, ktoré sú dôležité pre ich úspech (napr. predkladatelia projektov môžu zlepšiť svoj prístup k špecificky odborne spôsobilým absolventom, startupom s inovačnými nápadmi, zahraničným firmám s príslušnými doplnkovými aktívami atď.).
EIT umožní a podporí spoluprácu podnikateľov, inovátorov, dizajnérov, pedagógov, študentov a iných inovačných aktérov v interdisciplinárnych tímoch s cieľom prinášať nápady a premeniť ich na inkrementálne a disruptívne inovácie. Činnosti sa budú vyznačovať otvorenými inováciami a cezhraničným prístupom so zameraním na zahrnutie relevantných činností vedomostného trojuholníka, ktoré sú dôležité pre ich úspech (napr. predkladatelia projektov môžu zlepšiť svoj prístup k špecificky odborne spôsobilým absolventom, startupom s inovačnými nápadmi, zahraničným firmám s príslušnými doplnkovými aktívami atď.).
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odsek 2 – zarážka 1
–  podpora vývoja nových výrobkov a služieb, pričom aktéri vedomostného trojuholníka budú spolupracovať, aby boli riešenia pripravené na trh,
–  podpora premeny výskumu na vývoj nových výrobkov, služieb a trhov, pričom aktéri vedomostného trojuholníka budú spolupracovať, aby priniesli riešenia globálnych výziev,
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 2 – zarážka 2
–  plánovanie a vykonávanie činností EIT s cieľom maximalizovať synergie a komplementárnosť s činnosťami v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu,
–  plánovanie a vykonávanie činností EIT s cieľom maximalizovať synergie a komplementárnosť s činnosťami v rámci piliera Excelentná a otvorená veda a Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a v prípade vhodnosti prínos k týmto činnostiam,
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 2 – zarážka 3
–  spolupráca s členskými štátmi EÚ na národnej aj regionálnej úrovni, nadviazanie štruktúrovaného dialógu a koordinácia úsilia s cieľom umožniť synergie s existujúcimi vnútroštátnymi iniciatívami, aby sa mohli identifikovať, vymieňať a šíriť osvedčené postupy a poznatky,
–  spolupráca s členskými štátmi EÚ na národnej aj regionálnej úrovni, nadviazanie štruktúrovaného dialógu a koordinácia úsilia s cieľom umožniť synergie s existujúcimi a budúcimi vnútroštátnymi iniciatívami, aby sa mohli identifikovať, vymieňať a šíriť osvedčené postupy a poznatky,
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)
–  výmena a šírenie inovatívnych postupov a vzdelávania a prispievanie k inovačnej politike v Európe, kde je to vhodné v spojení a úzkej spolupráci s ostatnými časťami programu Horizont Európa.
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 2 – zarážka 4
–  poskytovanie vstupov do diskusií o inovačnej politike a prínos k vykonávaniu politických priorít EÚ nepretržitou spoluprácou so všetkými príslušnými útvarmi Európskej komisie, inými programami EÚ a ich zainteresovanými stranami a ďalším využívaním príležitostí v rámci iniciatív na realizáciu politík,
–  poskytovanie vstupov do diskusií o inovačnej politike a prínos k navrhovaniu a vykonávaniu politických priorít EÚ nepretržitou spoluprácou so všetkými príslušnými útvarmi Európskej komisie, inými programami EÚ a ich zainteresovanými stranami a ďalším využívaním príležitostí v rámci iniciatív na realizáciu politík,
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – odsek 5
EÚ teraz musí zvýšiť kvalitu a vplyv svojho výskumno-inovačného systému, čo si vyžaduje aktualizáciu Európskeho výskumného priestoru (EVP)31 a lepšiu podporu z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Potrebný je najmä dobre integrovaný súbor opatrení EÚ32 spolu s reformami a posilnením výkonu na vnútroštátnej úrovni (ku ktorým môžu prispieť stratégie pre inteligentnú špecializáciu podporované v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a na druhej strane inštitucionálne zmeny v rámci organizácií, ktoré financujú a vykonávajú výskum, vrátane univerzít. Kombináciou úsilia na úrovni EÚ možno využívať synergie a možno nájsť potrebný rozsah na dosiahnutie efektívnejších a účinnejších reforiem národnej politiky.
EÚ teraz musí zvýšiť kvalitu a vplyv svojho výskumno-inovačného systému, čo si vyžaduje aktualizáciu Európskeho výskumného priestoru (EVP)31 a lepšiu podporu z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu. Potrebný je najmä dobre integrovaný súbor opatrení EÚ32 spolu s reformami a posilnením výkonu na vnútroštátnej úrovni (ku ktorým môžu významne prispieť stratégie pre inteligentnú špecializáciu podporované v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ak sú konzistentné so silnými stratégiami vnútroštátneho výskumu a s financovaním) a na druhej strane inštitucionálne zmeny v rámci organizácií, ktoré financujú a vykonávajú výskum, vrátane univerzít. Kombináciou úsilia na úrovni EÚ možno využívať synergie a možno nájsť potrebný rozsah na dosiahnutie efektívnejších a účinnejších reforiem národnej politiky.
__________________
__________________
31 Závery Rady o pláne EVP, 19. máj 2015 [aktualizuje sa podľa potreby].
31 Závery Rady o pláne EVP, 19. máj 2015 [aktualizuje sa podľa potreby].
32 Článok 181 ods. 2 ZFEÚ.
32 Článok 181 ods. 2 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 1 – úvodná časť
1.  ZDIEĽANIE EXCELENTNOSTI33
1.  ŠÍRENIE EXCELENTNOSTI A ZVYŠOVANIE ÚČASTI
__________________
__________________
33 Na určenie členských štátov a pridružených krajín, v ktorých musia byť právne subjekty usadené, aby boli oprávnené predkladať návrhy ako koordinátori v rámci „zdieľania excelentnosti“, sa použije kritérium založené na výskumnej a inovačnej excelentnosti. Toto kritérium sa zameria na rozmery celkovej ekonomickej výkonnosti (HDP), výkonnosti v oblasti výskumu a inovačnej výkonnosti, a to kombinovaným spôsobom normalizovaným podľa veľkosti príslušných krajín. Krajiny určené podľa tohto kritéria sa v kontexte „zdieľania excelentnosti“ nazývajú „oprávnené krajiny“. Na základe článku 349 ZFEÚ sú aj právne subjekty z najvzdialenejších regiónov plne oprávnené ako koordinátori v rámci „zdieľania excelentnosti“.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 1 – odsek 1
Odstránenie nerovností vo výskumno-inovačnej výkonnosti výmenou poznatkov a odborných znalostí v celej EÚ pomôže zaostávajúcim krajinám a regiónom (vrátane najvzdialenejších regiónov EÚ) dosiahnuť konkurenčné postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch. Možno zaviesť aj činnosti na podporu cirkulácie mozgov v rámci EVP a lepšie využívanie existujúcich výskumných infraštruktúr (prípadne spoločne riadených programov EÚ) v cieľových krajinách prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov a inovátorov.
Odstránenie nerovností vo výskumno-inovačnej výkonnosti výmenou poznatkov a odborných znalostí v celej EÚ a rozšírením účasti na programe pomôže zaostávajúcim krajinám a regiónom (vrátane najvzdialenejších regiónov EÚ a menej rozvinutým regiónom) dosiahnuť konkurenčné postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch a Únii mať úplný úžitok z potenciálu členských štátov v oblasti výskumu a vývoja. Možno zaviesť aj činnosti na podporu cirkulácie mozgov v rámci EVP a lepšie využívanie existujúcich výskumných infraštruktúr (prípadne spoločne riadených programov EÚ) v cieľových krajinách prostredníctvom mobility a virtuálnej spolupráce výskumných pracovníkov a inovátorov a posilnenia, prípadne zriadenia nových sietí a iniciatív v oblasti výskumu a inovácie na základe týchto infraštruktúr.
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 1 – odsek 3
Základné línie
Základné línie
–  vytváranie tímov na založenie nových centier excelentnosti alebo zlepšovanie existujúcich centier v oprávnených krajinách, rozvíjanie partnerstiev medzi vedúcimi vedeckými inštitúciami a partnerskými inštitúciami,
–  vytváranie tímov na založenie nových centier excelentnosti alebo zlepšovanie existujúcich centier v oprávnených krajinách, a to vrátane malých a stredných výskumných infraštruktúr a infraštruktúr financovaných z EFRR zabezpečením spolupráce vo všetkých fázach výskumu medzi vedúcimi vedeckými inštitúciami a partnerskými inštitúciami, Žiadatelia musia jasne preukázať, že projekty sú prepojené s vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi stratégiami v oblasti výskumu a vývoja, aby mohli požiadať o financovanie v rámci tejto základnej línie.
–  vytváranie partnerstiev s cieľom výrazne posilniť univerzitu alebo výskumnú organizáciu z oprávnenej krajiny v určitej oblasti tým, že sa prepojí s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami z iných členských štátov alebo pridružených krajín,
–  vytváranie partnerstiev s cieľom výrazne posilniť univerzitu alebo výskumnú organizáciu z oprávnenej krajiny vo všetkých oblastiach výskumu tým, že sa prepojí s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami z iných členských štátov alebo pridružených krajín, Žiadatelia musia jasne preukázať, že projekty sú prepojené s vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi stratégiami v oblasti výskumu a vývoja, aby mohli požiadať o financovanie v rámci tejto základnej línie.
–  predsedovia EVP, ktorí by podporili univerzity alebo výskumné organizácie, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie si kvalitných ľudských zdrojov pod vedením výnimočného výskumného pracovníka a manažéra výskumu („vedúci výskumný pracovník EVP“), a na vykonávanie štrukturálnych zmien s cieľom dosiahnuť udržateľnú excelentnosť,
–  predsedovia EVP, ktorí by podporili univerzity alebo výskumné organizácie, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie si kvalitných ľudských zdrojov pod vedením výnimočného výskumného pracovníka a manažéra výskumu („vedúci výskumný pracovník EVP“), a na vykonávanie štrukturálnych zmien s cieľom dosiahnuť udržateľnú excelentnosť,
–  európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST), zavedenie ambicióznych podmienok začlenenia oprávnených krajín a ďalších opatrení na zabezpečenie vytvárania vedeckých sietí, budovania kapacít a podpory kariérneho rastu výskumných pracovníkov z týchto cieľových krajín, 80 % z celkového rozpočtu COST bude určených na činnosti, ktoré sú plne v súlade s cieľmi tejto oblasti intervencie.
–  európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST), zavedenie ambicióznych podmienok začlenenia oprávnených krajín a ďalších opatrení na zabezpečenie vytvárania vedeckých sietí, budovania kapacít a podpory kariérneho rastu výskumných pracovníkov z týchto cieľových krajín, 80 % z celkového rozpočtu COST bude určených na činnosti, ktoré sú plne v súlade s cieľmi tejto oblasti intervencie.
–  „Iniciatívy excelentnosti“ na podporu inovačných iniciatív zameraných na posilnenie excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie v oprávnených krajinách vrátane podpory odbornej prípravy na zlepšenie manažérskych schopností v oblasti výskumu a inovácie, ocenenia za atraktivitu, posilnenia inovačných ekosystémov, ako aj vytvárania sietí výskumu a inovácie, a to aj na základe výskumných infraštruktúr financovaných EÚ. Žiadatelia musia jasne preukázať, že projekty sú prepojené s vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi stratégiami v oblasti výskumu a vývoja, aby mohli požiadať o financovanie v rámci tejto základnej línie.
–  Rozširovanie štipendií a cien na pritiahnutie excelentných výskumných pracovníkov všetkých štátnych príslušností a poskytnutie im možnosti získať a prenášať vedomosti do rozširujúcich sa krajín. Ocenenia sa udeľujú najmä za projekty, ktoré priťahujú vedcov, ktorí sa chcú etablovať v rozširujúcich sa krajinách. Táto schéma bude doplnková s inými časťami programu, najmä s akciami Marie Curie-Skłodowskej.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 1 – odsek 5
Táto oblasť intervencie podporí tieto špecifické ciele Európskeho horizontu: rozšírenie a prepojenie excelentnosti v celej EÚ, podpora tvorby kvalitných znalostí, zintenzívnenie medziodvetvovej, interdisciplinárnej a cezhraničnej spolupráce.
Priorita „šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“ podporí tieto špecifické ciele programu Horizont Európa: rozšírenie a prepojenie excelentnosti v celej EÚ a rozšírenie účasti na programe, podpora tvorby kvalitných znalostí, zintenzívnenie medziodvetvovej, interdisciplinárnej a cezhraničnej spolupráce. Všetky činnosti podporia súčinnosť s ostatnými vnútroštátnymi fondmi a fondmi EÚ, najmä s EFRR, politikou súdržnosti a ESF+, a to v súlade s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu a inovácie a s operačnými programami.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 2 – odsek 2 – zarážka 5
–  zabezpečenie atraktívnych kariérnych možností, zručností a spôsobilostí potrebných v modernom znalostnom hospodárstve36 pre výskumných pracovníkov. Prepojenie EVP a európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania podporou modernizácie univerzít a iných výskumných a inovačných organizácií cez mechanizmy uznávania a odmeňovania s cieľom podnietiť činnosti na národnej úrovni, ako aj stimuly na podporu prijatia postupov otvorenej vedy, podnikania (a prepojenie s inovačnými ekosystémami), interdisciplinárnej spolupráce, zapojenia občanov, medzinárodnej a medziodvetvovej mobility, plánov rodovej rovnosti a komplexných prístupov k inštitucionálnym zmenám. V tejto súvislosti sa doplní aj podpora z programu Erasmus pre iniciatívu Európske univerzity, a to najmä pre jej výskumný rozmer ako súčasť vypracovania nových spoločných a integrovaných dlhodobých a udržateľných stratégií vzdelávania, výskumu a inovácií založených na interdisciplinárnych a medziodvetvových prístupoch s cieľom zaviesť do praxe vedomostný trojuholník a zároveň poskytnúť stimul pre hospodársky rast,
–  zabezpečenie atraktívnych kariérnych možností, zručností a spôsobilostí potrebných v modernom znalostnom hospodárstve36 pre výskumných pracovníkov. Prepojenie EVP a európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania podporou modernizácie univerzít a iných výskumných a inovačných organizácií cez mechanizmy uznávania a odmeňovania s cieľom podnietiť činnosti na národnej úrovni, ako aj stimuly na podporu prijatia postupov otvorenej vedy, podnikania (a prepojenie s inovačnými ekosystémami), interdisciplinárnej spolupráce, zapojenia občanov a občianskej spoločnosti, medzinárodnej a medziodvetvovej mobility, plánov rodovej rovnosti a komplexných prístupov k inštitucionálnym zmenám. V tejto súvislosti sa doplní aj podpora z programu Erasmus pre iniciatívu Európske univerzity, a to najmä prostredníctvom financovania výskumných a inovačných projektov v rámci týchto sietí, ako súčasť vypracovania nových spoločných a integrovaných dlhodobých a udržateľných stratégií vzdelávania, výskumu a inovácie založených na interdisciplinárnych a medziodvetvových prístupoch s cieľom zaviesť do praxe vedomostný trojuholník a zároveň poskytnúť stimul pre hospodársky rast,
__________________
__________________
36 Vrátane Európskej charty výskumných pracovníkov, kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, portálu EURAXESS a dôchodkového fondu RESAVER.
36 Vrátane Európskej charty výskumných pracovníkov, kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, portálu EURAXESS a dôchodkového fondu RESAVER.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 2 – odsek 2 – zarážka 6
–  občianska veda, podpora všetkých druhov formálneho, neformálneho a informálneho vedeckého vzdelávania vrátane zapojenia občanov do spoločného navrhovania nastavení výskumno-inovačných programov, pri spolutvorbe vedeckého obsahu a inovácie prostredníctvom interdisciplinárnych činností,
–  občianska veda, podpora všetkých druhov formálneho, neformálneho a informálneho vedeckého vzdelávania vrátane posudzovania prekážok a podnecovania zapojenia občanov do spoločného navrhovania nastavení výskumno-inovačných programov, pri spolutvorbe vedeckého obsahu a inovácie prostredníctvom interdisciplinárnych činností.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1
Zloženia programového výboru
Zloženia programového výboru
Zoznam zložení programového výboru v súlade s článkom 12 ods. 2:
Zoznam zložení programového výboru v súlade s článkom 12 ods. 2:
1.  Strategické zloženie: Strategický prehľad implementácie celého programu, súdržnosť rôznych častí programu, misie a Posilnenie Európskeho výskumného priestoru
1.  Strategické zloženie: Strategický prehľad implementácie celého programu, súdržnosť rôznych častí programu, misie a Posilnenie Európskeho výskumného priestoru
2.  Európska rada pre výskum (ERC) a akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA)
2.  Európska rada pre výskum (ERC) a akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA)
3.  Výskumné infraštruktúry
3.  Výskumné infraštruktúry
4.  Zdravie
4.  Zdravie
5.  Inkluzívna a bezpečná spoločnosť
5.  Inkluzívna a kreatívna spoločnosť
5a.  Bezpečná spoločnosť
6.  Digitalizácia a priemysel
6.  Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor
7.  Klíma, energetika a mobilita
7.  Klíma, energetika a mobilita
8.  Potravinové a prírodné zdroje
8.  Potravinové a prírodné zdroje a poľnohospodárstvo
9.  Európska rada pre inováciu (EIC) a európske inovačné ekosystémy
9.  Európska rada pre inováciu (EIC) a európske inovačné ekosystémy

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0410/2018).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia