Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0557/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0511

Aangenomen teksten
PDF 121kWORD 48k
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg
Pakket eengemaakte markt
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2018 over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" (COM(2015)0550),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verslag over de integratie van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen in de EU en haar lidstaten" (SWD(2015)0203),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015)0192),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen" (COM(2011)0206),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

–  gezien het verslag van 9 mei 2010 dat Mario Monti op verzoek van de voorzitter van de Europese Commissie heeft opgesteld, getiteld "Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving",

–  gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015(1),

–  gezien zijn studie van september 2014, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "The Cost of Non‑Europe in the Single Market",

–  gezien zijn studie van januari 2016, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus",

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt(2), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt(3), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 10 mei 2017 over de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale interne markt – Een connectieve digitale interne markt (COM(2017)0228),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2018 getiteld "De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft" (COM(2018)0772),

–  gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de eengemaakte markt de hoeksteen is en blijft van Europese integratie en een zeer concurrerende sociale-markteconomie, en tevens een motor vormt voor groei en werkgelegenheid; overwegende dat dit verder naar voren is gekomen tijdens de recente onderhandelingen over de terugtrekking van het VK uit de EU;

B.  overwegende dat de wereld een proces van snelle en aanzienlijke verandering doormaakt, hetgeen ook gevolgen heeft voor de eengemaakte markt van de EU;

C.  overwegende dat het potentieel van de eengemaakte markt niet volledig wordt benut;

D.  overwegende dat de eengemaakte markt niet enkel vanuit economisch oogpunt kan worden beschouwd;

E.  overwegende dat eigen onderzoek van het Parlement laat zien dat voltooiing van de eengemaakte markt naar verwachting in de hele Unie tot een toename van het bbp met ten minste 1 biljoen EUR zal leiden, en dat met name in de dienstensector nog enorme winst kan worden geboekt;

F.  overwegende dat een strategische en alomvattende benadering nodig is en dat de respons op de uitdagingen zowel van politieke als technische aard moet zijn;

G.  overwegende dat de recente tekenen wat betreft de omzetting van wetgeving niet geruststellend zijn; overwegende dat volgens de mededeling van de Commissie over de eengemaakte markt in een veranderende wereld, de omzettingsachterstand voor 16 richtlijnen met omzettingstermijnen tussen december 2017 en mei 2018 in juni 2018 25 % bedroeg;

1.  is verheugd over de algemene doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de eengemaakte markt in een veranderende wereld, op slechts enkele maanden voor de Europese verkiezingen van 2019 en nu de eengemaakte markt 25 jaar bestaat;

2.  benadrukt dat een goed functionerende eengemaakte markt tot de wezenlijke fundamenten van de Europese Unie behoort en dat de verdieping van de eengemaakte markt daarom weer bovenaan de politieke agenda moet worden geplaatst, aangezien zij zorgt voor vrijheid, kansen en welvaart in Europa, specifieke rechten en plichten voor burgers, werknemers, consumenten, ondernemers en bedrijven bewerkstelligt, en ten goede komt aan meer dan 500 miljoen Europeanen en meer dan 21 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen;

3.  onderstreept dat de resterende ongerechtvaardigde belemmeringen in de eengemaakte markt zo spoedig mogelijk moeten worden weggewerkt om snel tastbare resultaten te kunnen behalen inzake groei, innovatie, nieuwe banen, keuze voor de consument en nieuwe bedrijfsmodellen;

4.  benadrukt dat de Unie zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat het vrij verkeer van diensten op de eengemaakte markt dezelfde prioriteit krijgt als het vrij verkeer van goederen; onderstreept dat het vrij verkeer van diensten veel minder goed ontwikkeld is dan het vrij verkeer van goederen;

5.  benadrukt dat tarifaire belemmeringen op de eengemaakte markt weliswaar zijn afgeschaft, maar dat er een enorm aantal verschillende ongerechtvaardigde niet-tarifaire belemmeringen bestaat; benadrukt dat voor het versterken van de eengemaakte markt zowel op EU- als op nationaal niveau dringend actie ondernomen moet worden om deze ongerechtvaardigde belemmeringen aan te pakken;

6.  is van mening dat verdere integratie van de eengemaakte markt meer politieke moed en wil vereist dan 25 jaar geleden en dat meer moeite moet worden gedaan om de kloof tussen retoriek en resultaat te dichten en om de zwakke plekken ervan aan te pakken;

7.  is ervan overtuigd dat een gelijk speelveld van essentieel belang is om verdere integratie tot stand te brengen, met dezelfde regels voor alle spelers in alle lidstaten;

8.  merkt op dat slechts 7 % van de kleine en middelgrote ondernemingen online goederen en diensten aanbiedt aan afnemers in andere lidstaten en dat slechts 15 % van de consumenten deze mogelijkheid benut, en wijst erop dat de voltooiing van de digitale eengemaakte markt meer dan 415 miljard EUR kan opleveren en dat nieuwe banen kunnen worden gecreëerd;

9.  benadrukt dat uit deze gegevens duidelijk blijkt dat er dringend verdere inspanningen nodig zijn om het digitale domein volledig toegankelijk te maken voor burgers en ondernemingen en om het consumentenvertrouwen in de digitale dimensie te vergroten;

10.  dringt erop aan het achterhaalde onderscheid tussen "offline" en "digitale" eengemaakte markt niet langer te hanteren, aangezien digitale oplossingen onvermijdelijk deel uitmaken van de moderne economie en van de aangeboden producten en diensten, en aangezien elk aspect van de eengemaakte markt op het digitale tijdperk afgestemd moet zijn;

11.  vraagt de Commissie om met ambitieuze voorstellen te blijven werken aan de voltooiing van de digitale eengemaakte markt, met het oog op het vaststellen van moderne en doeltreffende gemeenschappelijke regels om consumenten te beschermen, overheden te helpen, het concurrentievermogen van Europese ondernemingen en kmo's te verbeteren en voor eerlijke mededinging te zorgen;

12.  is van mening dat het voor de bescherming en verdieping van de eengemaakte markt van cruciaal belang is de vier vrijheden krachtig te beschermen, namelijk het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, zowel fysiek als online, en benadrukt dat alle actoren zich in de EU moeten houden aan gezamenlijk overeengekomen regels;

13.  wijst erop dat de ambitie van marktintegratie en de noodzaak om ongerechtvaardigde regelgevings- en administratieve belemmeringen weg te werken en toekomstbestendig te zijn, consequent weerspiegeld moeten worden in nieuwe wetgeving;

14.  wijst erop dat de eengemaakte markt in toenemende mate onder druk komt te staan van nationale regels die indruisen tegen de beginselen die eraan ten grondslag liggen, in het bijzonder nationale regels met gevolgen voor het vrije verkeer van goederen en diensten; erkent dat ongerechtvaardigde en onevenredige nationale maatregelen, alsook ongecoördineerde maatregelen, de eenheid en de doeltreffendheid van de eengemaakte markt in gevaar kunnen brengen; herinnert er echter aan dat bepaalde maatregelen legitiem en noodzakelijk kunnen zijn om doelstellingen van algemeen belang te beschermen zoals neergelegd in de verdragen;

15.  benadrukt dat het belangrijk is dat regelgeving concrete resultaten oplevert: burgers en bedrijven kunnen alleen profiteren van de vele voordelen die de eengemaakte markt te bieden heeft als de gezamenlijk overeengekomen regels ook echt werken in de praktijk en ten goede komen aan die burgers en bedrijven;

16.  dringt er bij de Commissie op aan beter gebruik te maken van de bestaande instrumenten om op te treden tegen nationale regelgeving die niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de eengemaakte markt ;

17.  onderkent dat de governancestructuur voor de eengemaakte markt duidelijk moet worden versterkt met het oog op doeltreffende toezichtsmechanismen en de opsporing van ontoereikende omzetting of ontoereikende toepassing en uitvoering van wetgeving inzake de eengemaakte markt, zodat waar nodig inbreukprocedures worden toegepast;

18.  sluit zich volmondig aan bij het verzoek van de Commissie aan de Europese Raad om op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders een diepgaande discussie te wijden aan de eengemaakte markt in al haar dimensies, met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke actieprioriteiten en passende mechanismen die aansluiten bij de broodnodige hernieuwde politieke betrokkenheid ten aanzien van de eengemaakte markt;

19.  dringt er bij de volgende Commissie op aan om in het licht van de volgende politieke zittingsperiode 2019‑2024 bij het plannen van acties voor de eengemaakte markt ambitieus te zijn; betreurt dat de Commissie een aantal wetgevingsvoorstellen te laat heeft gepresenteerd, zodat de medewetgevers geen tijd hadden er behoorlijk aan te werken en ze goed te keuren voor het einde van het mandaat;

20.  verzoekt de Europese Raad een nieuwe verbintenis aan te gaan om de eengemaakte markt tegen 2025 te voltooien, inclusief een nieuw openbaar tijdschema voor acties, zoals Europese leiders dit ook in 1985 deden; is evenwel uiterst bezorgd over het feit dat diverse wetgevingsvoorstellen volledig worden geblokkeerd in de Raad, die niet in staat is gebleken om een standpunt ten aanzien van deze voorstellen in te nemen; dringt er bij de Raad op aan een einde te maken aan deze situatie, die schadelijk is voor zowel burgers als ondernemingen;

21.  herinnert de Commissie en de Raad aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van de eengemaakte markt, met name ten aanzien van de Europese burgers en ondernemingen;

22.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 316 van 30.8.2016, blz. 98.
(2) PB C 76 van 28.2.2018, blz. 105.
(3) PB C 76 van 28.2.2018, blz. 112.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid