Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2903(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0557/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0511

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 52k
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
Pakiet dotyczący jednolitego rynku
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 28 października 2015 r., zatytułowany „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” (COM(2015)0550),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z 28 października 2015 r., zatytułowany „Sprawozdanie z integracji jednolitego rynku i konkurencyjności UE i państw członkowskich” (SWD(2015)0203),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 6 maja 2015 r., zatytułowany „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 13 kwietnia 2011 r., zatytułowany „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” (COM(2011)0206),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 3 października 2012 r., zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0573),

–  uwzględniając sprawozdanie z 9 maja 2010 r. przygotowane przez Maria Montiego na wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej, zatytułowane „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 11 marca 2015 r. w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015(1),

–  uwzględniając swoje badanie z września 2014 r., zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, zatytułowane „Koszt braku działań na poziomie europejskim na jednolitym rynku”,

–  uwzględniając swoje badanie ze stycznia 2016 r., zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, zatytułowane „Strategia na rzecz pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku: premia w wysokości biliona euro”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 26 maja 2016 r. w sprawie barier pozataryfowych na jednolitym rynku(2), przygotowaną na podstawie sprawozdania Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 26 maja 2016 r. w sprawie strategii jednolitego rynku(3), przygotowaną na podstawie sprawozdania Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 10 maja 2017 r., zatytułowany „Przegląd śródokresowy realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego – Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich” (COM(2017)0228),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 22 listopada 2018 r., zatytułowany „Jednolity rynek w zmieniającym się świecie – Wyjątkowy atut wymagający nowego politycznego zobowiązania” (COM(2018)0772),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jednolity rynek był – i nadal jest – podstawą sukcesu gospodarczego Europy, kamieniem węgielnym integracji europejskiej oraz siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; mając na uwadze, że fakt ten uwidoczniono jeszcze bardziej podczas niedawnych negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE;

B.  mając na uwadze, że na świecie zachodzą szybkie i istotne zmiany, mające wpływ również na jednolity rynek UE;

C.  mając na uwadze, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału jednolitego rynku;

D.  mając na uwadze, że jednolity rynek nie może być rozpatrywany jedynie w kategoriach gospodarczych;

E.  mając na uwadze, że według badań prowadzonych przez Parlament pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku może przynieść zyski gospodarcze w wysokości łącznie biliona euro w postaci wyższego PKB w całej Unii, w tym w postaci znacznych zysków w sektorze usług;

F.  mając na uwadze, że potrzebne jest strategiczne i całościowe podejście, a odpowiedź na istniejące wyzwania powinna mieć charakter równie polityczny, co techniczny;

G.  mając na uwadze niedawne niepokojące sygnały dotyczące transpozycji do prawa krajowego; mając na uwadze, że zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie jednolitego rynku w zmieniającym się świecie do zakończenia procesu transpozycji 16 dyrektyw, których terminy transpozycji upłynęły między grudniem 2017 r. a majem 2018 r., brakowało w czerwcu 2018 r. jeszcze 25 %;

1.  przyjmuje z zadowoleniem ogólne cele określone – na kilka miesięcy przed wyborami europejskimi 2019 r. i w 25. rocznicę utworzenia jednolitego rynku – w komunikacie Komisji w sprawie jednolitego rynku w zmieniającym się świecie;

2.  podkreśla, że dobrze działający jednolity rynek należy do fundamentów Unii Europejskiej, dlatego należy ponownie wpisać pogłębianie jednolitego rynku na początek listy priorytetów politycznych, ponieważ przyczynia się on do wolności, szans i dobrobytu w Europie oraz tworzy szczególne prawa i obowiązki obywateli, pracowników, konsumentów, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, a korzysta na nim ponad 500 mln Europejczyków i ponad 21 mln MŚP;

3.  podkreśla pilną potrzebę eliminacji barier nadal istniejących na jednolitym rynku, by szybko osiągnąć wymierne wyniki pod względem wzrostu, innowacyjności, tworzenia miejsc pracy, dawania konsumentom większych możliwości wyboru i tworzenia nowych modeli biznesowych;

4.  podkreśla, że Unia musi dążyć do zagwarantowania swobodnemu przepływowi usług na jednolitym rynku równie wysokiego priorytetu, jaki przyznano swobodnemu przepływowi towarów; podkreśla, że swobodny przepływ usług jest znacznie mniej rozwinięty niż swobodny przepływ towarów;

5.  podkreśla, że mimo zniesienia barier taryfowych na jednolitym rynku nadal istnieje wiele różnych nieuzasadnionych barier pozataryfowych; podkreśla, że umocnienie jednolitego rynku wymaga podjęcia pilnych działań zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym, by usunąć te nieuzasadnione bariery;

6.  uważa, że pogłębienie integracji jednolitego rynku wymaga obecnie większej odwagi politycznej i większego zaangażowania niż 25 lat temu, a także większego wysiłku, by wyeliminować rozdźwięk między retoryką a osiąganymi wynikami oraz naprawić niedostatki;

7.  jest przekonany, że dla osiągnięcia głębszej integracji kluczowe znaczenie ma danie jednakowych warunków działania wszystkim podmiotom we wszystkich państwach członkowskich;

8.  zauważa, że tylko 7 % MŚP oferuje w internecie towary i usługi klientom z innych państw członkowskich, a jedynie 15 % konsumentów korzysta z takich ofert, i zwraca uwagę, że ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego przyniosłoby zysk w wysokości 415 mld EUR i wiele nowych miejsc pracy;

9.  podkreśla, że dane te wyraźnie wskazują na pilną potrzebę dalszych dążeń do pełnego udostępnienia otoczenia cyfrowego obywatelom i przedsiębiorcom oraz zwiększenia zaufania konsumentów do tego otoczenia;

10.  wzywa do odejścia od przestarzałego podziału na jednolity rynek „cyfrowy” i jednolity rynek „offline”, ponieważ rozwiązania cyfrowe są nieodzownym elementem nowoczesnej gospodarki oraz oferowanych w niej produktów i usług, a każdy aspekt jednolitego rynku powinien spełniać wymogi świata cyfrowego;

11.  wzywa Komisję do dalszych prac nad dokończeniem budowy jednolitego rynku cyfrowego na podstawie ambitnych wniosków, z myślą o wprowadzeniu nowoczesnych i skutecznych wspólnych zasad mających chronić konsumentów, wspierać administrację publiczną, zwiększać konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i MŚP oraz pobudzać uczciwą konkurencję;

12.  uważa, że obrona i pogłębianie jednolitego rynku wymaga zdecydowanej obrony czterech swobód: swobody przepływu osób, usług, produktów i kapitału, zarówno w świecie fizycznym, jak i w internecie, i podkreśla, że wszystkie podmioty w UE muszą działać zgodnie ze wspólnie przyjętymi zasadami;

13.  zwraca uwagę, że nowe prawodawstwo powinno spójnie odzwierciedlać ambicje integracji rynkowej, potrzebę usunięcia nieuzasadnionych barier regulacyjnych i administracyjnych oraz konieczność dotrzymania kroku postępowi;

14.  zauważa, że na jednolitym rynku coraz silniej odczuwa się wpływ przepisów krajowych sprzecznych z zasadami, na których ten rynek się opiera, zwłaszcza przepisów krajowych negatywnie oddziałujących na swobodny przepływ towarów i usług; przyznaje, że nieuzasadnione i niewspółmierne środki krajowe, a także środki nieskoordynowane, mogą zagrażać jedności i skuteczności jednolitego rynku; przypomina jednak, że niektóre środki mogą być uprawnione i konieczne do ochrony celów interesu publicznego uznanych w Traktatach;

15.  podkreśla, że należy zapewnić przepisy przynoszące praktyczne efekty – obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli zrobić użytek z licznych korzyści oferowanych przez jednolity rynek tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione przepisy będą działały w praktyce i przyniosą konkretną wartość dodaną;

16.  wzywa Komisję, by lepiej wykorzystywała istniejące instrumenty do przeciwdziałania krajowym przepisom niezgodnym z przepisami o jednolitym rynku;

17.  przyznaje, że struktura zarządzania jednolitym rynkiem jednoznacznie wymaga umocnienia, by zapewnić skuteczne mechanizmy monitorowania i wykrywania niewłaściwej transpozycji przepisów o jednolitym rynku lub ich niedostatecznego wdrażania i stosowania, a tym samym wszczynanie w razie potrzeby postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

18.  zdecydowanie popiera skierowany do Rady Europejskiej apel Komisji o dogłębną dyskusję na szczeblu szefów państw lub rządów poświęconą jednolitemu rynkowi we wszystkich jego wymiarach, by wskazać wspólne priorytety i odpowiednie mechanizmy, odpowiadające tak bardzo potrzebnemu ponownemu zaangażowaniu politycznemu na rzecz jednolitego rynku;

19.  wzywa przyszłą Komisję, by w nadchodzącej kadencji 2019–2024 przyjęła ambitny plan działań na rzecz jednolitego rynku; ubolewa, że Komisja przedstawiła wiele wniosków ustawodawczych zbyt późno, by współprawodawcy mogli zająć się nimi odpowiednio i przyjąć je przed końcem tej kadencji;

20.  zwraca się do Rady Europejskiej, by podjęła nowe zobowiązanie do urzeczywistnienia jednolitego rynku do 2025 r., obejmujące podanie do publicznej wiadomości nowego harmonogramu działań, podobnie jak uczynili to przywódcy europejscy w 1985 r.; jest jednak bardzo zaniepokojony faktem, że niektóre wnioski ustawodawcze zostały całkowicie zablokowane w Radzie, która nie jest w stanie zająć stanowiska w ich sprawie; wzywa Radę, by położyła kres tej sytuacji, która szkodzi zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom;

21.  przypomina Komisji i Radzie, że są odpowiedzialne za jednolity rynek, zwłaszcza wobec europejskich obywateli i przedsiębiorstw;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 98.
(2) Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 105.
(3) Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 112.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności