Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0557/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0511

Prijaté texty
PDF 130kWORD 46k
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
Balík opatrení pre jednotný trh
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na správu Maria Montiho pre predsedu Komisie z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(1),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

–  so zreteľom na štúdiu z januára 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Stratégia dokončenia jednotného trhu: bonus v hodnote bilión eur,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu(2) vypracované na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii pre jednotný trh(3) vypracované na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2017 o preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania – Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých (COM(2017)0228),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2018 s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku(COM(2018)0772),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný trh bol a stále je pilierom hospodárskeho úspechu európskej integrácie a výrazne konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ako aj motorom rastu a zamestnanosti; keďže táto skutočnosť bola ešte viac zdôraznená počas nedávnych rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ;

B.  keďže svet prechádza rýchlou a radikálnou zmenou, ktorá má vplyv aj na jednotný trh EÚ;

C.  keďže potenciál jednotného trhu sa nevyužíva v plnom rozsahu;

D.  keďže jednotný trh nemožno vnímať len čisto z hospodárskeho hľadiska;

E.  keďže podľa vlastného výskumu Európskeho parlamentu je predpokladaný prínos z dokončenia jednotného trhu 1 biliónov EUR vzhľadom na zvýšený HDP v celej Únii vrátane výrazných prínosov pre sektor služieb;

F.  keďže je potrebný strategický a komplexný prístup a keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

G.  keďže najnovšie signály týkajúce sa transpozície nie sú povzbudzujúce; keďže podľa oznámenia Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, bol v júni 2018 transpozičný deficit v prípade 16 smerníc s dátumom transpozície medzi decembrom 2017 a májom 2018 na úrovni 25 %;

1.  víta celkové ciele v oznámení Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a v deň 25. výročia jednotného trhu;

2.  zdôrazňuje, že dobre fungujúci jednotný trh je jedným zo základov Európskej únie a prehĺbenie jednotného trhu by sa preto malo vrátiť na popredné miesto politického programu, pretože prispieva k zabezpečeniu slobody, príležitostí a prosperity pre Európu, vytvára pre občanov, pracovníkov, spotrebiteľov, podnikateľov a podniky osobitné práva a povinnosti a je prínosom pre viac ako 500 miliónov Európanov a viac ako 21 miliónov MSP;

3.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce neodôvodnené prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov;

4.  zdôrazňuje, že Únia sa musí snažiť zabezpečiť, aby sloboda pohybu služieb dostala v rámci jednotného trhu rovnakú prioritu ako voľný pohyb tovaru; pripomína, že voľný pohyb služieb je oveľa menej rozvinutý ako voľný pohyb tovaru;

5.  zdôrazňuje, že aj napriek zrušeniu colných prekážok na jednotnom trhu tu stále existuje veľké množstvo neodôvodnených necolných prekážok; zdôrazňuje, že posilnenie jednotného trhu si vyžaduje naliehavé opatrenia na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť tieto neodôvodnené prekážky;

6.  je presvedčený, že hlbšia integrácia jednotného trhu si vyžaduje väčšiu politickú odvahu a angažovanosť ako pred 25 rokmi, väčšie úsilie o preklenutie priepasti medzi slovami a skutkami a boj s jeho nedostatkami;

7.  je presvedčený, že v záujme dosiahnutia hlbšej integrácie majú zásadný význam rovnaké podmienky pre všetkých aktérov vo všetkých členských štátoch;

8.  konštatuje, že len 7 % MSP ponúka tovar a služby online zákazníkom v iných členských štátoch a len 15 % spotrebiteľov túto možnosť využíva a poukazuje na to, že prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu by sa mohlo získať viac ako 415 miliárd EUR a vytvoriť nové pracovné miesta v tejto oblasti;

9.  zdôrazňuje, že tieto údaje jasne poukazujú na naliehavú potrebu plne sprístupniť digitálnu sféru občanom a podnikom, aby sa zlepšila dôvera spotrebiteľov v digitálny rozmer;

10.  nalieha na ukončenie zastaraného oddelenia digitálneho jednotného trhu od jednotného trhu, pretože digitálne riešenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného hospodárstva a produktov a služieb, ktoré poskytuje, a každý aspekt jednotného trhu by mal byť vhodný aj pre digitálne prostredie;

11.  žiada Komisiu, aby pokračovala v práci na dokončení jednotného digitálneho trhu a predložila ambiciózne návrhy s cieľom vytvoriť moderné a účinné spoločné pravidlá, ktoré zabezpečia ochranu spotrebiteľa, pomôžu verejným správam, posilnia konkurencieschopnosť európskych podnikov a MSP a vytvoria spravodlivú hospodársku súťaž;

12.  je presvedčený, že v záujme ochrany a prehĺbenia jednotného trhu je nevyhnutné dôrazne chrániť štyri slobody, konkrétne voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, a to fyzicky aj online, a zdôrazňuje, že všetci aktéri EÚ musia dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá;

13.  poukazuje na to, že v nových právnych predpisoch by sa mali dôsledne odrážať ambície v oblasti integrácie trhu, potreba odstrániť neodôvodnené regulačné a administratívne prekážky a potreba nadčasovosti;

14.  poukazuje na to, že jednotný trh sa stále výraznejšie ocitá pod tlakom vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v rozpore so zásadami tvoriacimi jeho základ, najmä predpisov na vnútroštátnej úrovni, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb tovaru a služieb; uznáva, že neopodstatnené a neprimerané vnútroštátne opatrenia, ako aj nekoordinované opatrenia, by mohli ohroziť celistvosť a účinnosť jednotného trhu; pripomína však, že určité opatrenia môžu byť legitímne a potrebné na ochranu cieľov verejného záujmu, ako sa uznáva v zmluvách;

15.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá fungovali v praxi: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, skutočne fungujú v praxi a sú prínosom pre občanov a podniky;

16.  nalieha na Komisiu, aby lepšie využívala existujúce nástroje na prijímanie opatrení proti vnútroštátnym pravidlám, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi o jednotnom trhu;

17.  uznáva, že štruktúra riadenia jednotného trhu sa musí jasne posilniť s cieľom zabezpečiť účinné mechanizmy monitorovania a odhaľovať nedostatočnú transpozíciu právnych predpisov v oblasti jednotného trhu alebo ich neprimerané vykonávanie a uplatňovanie, čím sa zabezpečí, že ak to bude potrebné, uplatnia sa postupy v prípade nesplnenia povinnosti;

18.  dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú Európskej rade, aby uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád venovanú jednotnému trhu vo všetkých jeho rozmeroch s cieľom určiť spoločné priority pre opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré by zodpovedali tak potrebnému obnovenému politickému záväzku smerom k jednotnému trhu;

19.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúce politické obdobie 2019 – 2024 naplánovala ambiciózne opatrenia pre jednotný trh; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila viacero legislatívnych návrhov príliš neskoro na to, aby sa nimi spoluzákonodarcovia mohli riadne zaoberať a prijať ich do konca tohto mandátu;

20.  vyzýva Európsku radu, aby sa, rovnako ako európski lídri v roku 1985, zaviazala k novému záväzku dobudovať jednotný trh do roku 2025 vrátane nového verejného harmonogramu opatrení; je však veľmi znepokojený skutočnosťou, že Rada úplne zablokovala niekoľko legislatívnych návrhov a nedokázala k nim prijať pozíciu; vyzýva Radu, aby ukončila tento stav, ktorý škodí občanom aj podnikom;

21.  pripomína Komisii a Rade ich zodpovednosť za jednotný trh, najmä voči európskym občanom a podnikom;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 98.
(2) Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 105.
(3) Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 112.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia