Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2099(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0375/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 16
CRE 11/12/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0514

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 193kWORD 69k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
P8_TA(2018)0514A8-0375/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2018/2099(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 22ας Ιουνίου 2017 και της 28ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016, της 14ης Νοεμβρίου 2016, της 18ης Μαΐου 2017, της 17ης Ιουλίου 2017 και της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε στις 28 Ιουνίου 2016 η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στις 8 Ιουλίου 2016 και στις 10 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δέσμη 42 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και τις εκθέσεις προόδου της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή τους, καθώς και τη νέα δέσμη 32 προτάσεων που εγκρίθηκαν και από τα δύο Συμβούλια στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα «Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα ««Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)(6) και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, με θέμα «Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018(9),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης και διαλόγου της ΕΕ που εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Implementation Plan on Security and Defence» (Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα) που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 14 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για τις σχέσεις ΕΕ-NATO(10) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη τη νέα δέσμη μέτρων στον τομέα της άμυνας που παρουσίασε στις 7 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή, σε δελτίο Τύπου με τίτλο «Μια Ευρώπη που αμύνεται: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διάλογο για μια πορεία προς τη δημιουργία μιας Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ – Έτος 2

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(11), και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (12),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα, που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων: Προτεραιότητες 2019-2021, που εγκρίθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο Νόμπελ που απονεμήθηκε στην ΕΕ το 2012 για το γεγονός ότι για περισσότερες από έξι δεκαετίες συνέβαλε στην προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0375/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση των κρατών μελών να διαμορφώσουν σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτική που ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 της ΣΕΕ, ενισχύοντας στο πλαίσιο αυτό την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και στον κόσμο·

Το στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης

1.  σημειώνει ότι η βάσει κανόνων παγκόσμια τάξη πραγμάτων αποτελεί ολοένα και περισσότερο αντικείμενο αμφισβήτησης, στη γειτονία της ΕΕ αλλά και πέρα από αυτήν, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, πρόσφατα δε και σε εμπορικό-οικονομικό επίπεδο· επισημαίνει ότι αυτές οι συστημικές προκλήσεις συνοδεύονται από συνεχή επιδείνωση του στρατηγικού διεθνούς περιβάλλοντος που δοκιμάζεται από συγκρούσεις μεταξύ κρατών, τρομοκρατία, κρατική ανεπάρκεια, υβριδικές επιθέσεις κατά των βασικών πυλώνων των κοινωνιών μας και φυσικές καταστροφές· αναγνωρίζει ότι η υπεράσπιση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης και των αξιών που υπερασπίζονται οι φιλελεύθερες δημοκρατίες θα πρέπει να είναι ύψιστης προτεραιότητας και θα πρέπει να προσεγγίζεται χωρίς συμβιβασμούς·

2.  τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές είναι πολύ μεγάλες για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς από κάθε μεμονωμένη χώρα· υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές με ταχύτητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, με ενιαία φωνή, και σε συνεννόηση με τους συμμάχους, τους εταίρους και άλλους διεθνείς οργανισμούς· σημειώνει ότι η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί ένα από τα χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις αυτές, ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και σε συνάφεια με τα άλλα εξωτερικά και εσωτερικά μέσα, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να συμβάλει αποφασιστικά στη διαχείριση των διεθνών κρίσεων και να επιβεβαιώσει τη στρατηγική αυτονομία της· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΚΠΑΑ έχουν ήδη συσταθεί, όπως και τα πολλά μέσα της και ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση·

3.  υπενθυμίζει τη στενή αλληλεξάρτηση της ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί μία κοινή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αντίληψη ως προς τις απειλές· αναγνωρίζει ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας των προκλήσεων αυτών, όπου διαφορετικές απειλές επηρεάζουν τα επιμέρους κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό, παρέχει περιθώρια συμφωνίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με συλλογικό τρόπο, σε πνεύμα αλληλεγγύης·

4.  υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία της Τζιχάντ που ήδη πλήττει τη Μέση Ανατολή, το Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής εξαπλώνεται στη Δυτική Αφρική, την Κεντρική Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία· τονίζει ότι αυτή η διαρκής απειλή απαιτεί βιώσιμη και επαρκώς συντονισμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και για τη στήριξη των πληγεισών περιοχών·

5.  σημειώνει ότι οι πρόσφατες δραστηριότητες και πολιτικές της Ρωσίας έχουν μειώσει τη σταθερότητα και έχουν μεταβάλει το περιβάλλον ασφάλειας και τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε μια πιο κοινή, στρατηγική προσέγγιση έναντι της Ρωσίας·

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι η χρήση του νευροπαραλυτικού παράγοντα Νόβιτσοκ στο Salisbury τον Μάρτιο του 2018 ήταν η πρώτη επίθεση του είδους αυτού σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και ότι προκάλεσε τον θάνατο ενός πολίτη της ΕΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα κατά των υπευθύνων για τη χρήση και τη διάδοση χημικών όπλων·

7.  τονίζει ότι συνεχίζεται η ρωσική κατοχή της Ουκρανίας, ότι οι συμφωνίες του Μινσκ - χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη σύγκρουση - δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ότι συνεχίζονται η παράνομη προσάρτηση και η στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι υπερβολικές στρατιωτικές ασκήσεις και δραστηριότητες της Ρωσίας, οι υβριδικές τακτικές, στις οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των Δυτικών Βαλκανίων, και επίσης στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες και αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για τα προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής των αποστολών ΚΠΑΑ· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός·

8.  διαπιστώνει ότι η εν λόγω ανάγκη συνεργασίας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τη θέσπιση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) μολονότι δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί δεόντως τα συγκεκριμένα αποτελέσματα· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της περιοχής, καθώς και τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς·

9.  τονίζει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα η συνεργασία βρίσκεται ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο και ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα αποκομίσουν οφέλη από μια στενή, σταθερή, και μακράς πνοής συνεργασία στον τομέα της άμυνας·

10.  τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι, με την καταβολή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων προσπαθειών από όλους τους ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το εύρος και η αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών χωρίς να αυξηθούν οι ίδιες οι αμυντικές δαπάνες·

11.  σημειώνει ότι η άμυνα των κρατών μελών της Ένωσης εξαρτάται πρωτίστως από την πολιτική βούληση και τη στρατιωτική ικανότητά τους να επωμιστούν τις ευθύνες τους σε ένα αβέβαιο στρατηγικό περιβάλλον· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των διατλαντικών δεσμών για την ασφάλεια και την άμυνα των δημοκρατιών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση αυτής της σχέσης και καλεί όλες τις υπεύθυνες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να ενισχύσουν περαιτέρω και όχι να υπονομεύσουν την κρίσιμη αυτή σχέση· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν δευτερογενείς επιπτώσεις στους διατλαντικούς δεσμούς ασφάλειας εξ αφορμής των πρόσφατων δυσκολιών στον τομέα των εμπορικών σχέσεων· τονίζει ότι μια καλά καθορισμένη στρατηγική αυτονομία θα προωθήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι επιβάλλεται να υπάρξει αμυντική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κατευθυνθούν οι πόροι σε βασικές προτεραιότητες·

12.  τονίζει ότι οι πολυμερείς σχέσεις, στις οποίες η Ευρώπη είναι βαθιά προσηλωμένη, τίθενται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση από τη στάση των ΗΠΑ και άλλων παγκόσμιων δυνάμεων· επαναλαμβάνει τη σημασία των πολυμερών σχέσεων για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας ως φορέα προώθησης των αξιών του κράτους δικαίου και αντιμετώπισης των παγκόσμιων προβλημάτων·

ΚΠΑΑ –πορεία προς το μέλλον

13.  εκτιμά ότι, όπως περιγράφεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ (EUGS), οι δέουσες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα αποτελούν ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για τα κράτη μέλη και την ΕΕ και ότι η αλληλεγγύη και η συνεργασία στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να αποτελέσουν τον κανόνα· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της EUGS για την ασφάλεια και την άμυνα· πιστεύει ότι με τα επιτεύγματα αυτά διανοίγονται προοπτικές για σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στο μέλλον·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τον στόχο του 2 % του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες και να διαθέσουν 20 % του αμυντικού προϋπολογισμού τους σε εξοπλισμό που έχει χαρακτηριστεί αναγκαίος από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ειδικού τίτλου για την άμυνα στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για το ΠΔΠ, και ιδίως για τη δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού από την οποία θα χρηματοδοτηθούν τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της στρατιωτικής κινητικότητας· φρονεί ότι με τις αποφάσεις αυτές θα απαιτηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, κεντρική διαχείριση στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια από αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού πρέπει να δαπανώνται αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς χωρίς πολιτικοποιήσεις, δεδομένου ότι η ασφάλεια είναι αδιαίρετη και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά τις ικανότητες και τις υποδομές και να είναι συμβατή με τις προσδοκίες της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία·

16.  επισημαίνει την αυξανόμενη σπουδαιότητα που κατέχει η στρατιωτική κινητικότητα στο θεματολόγιο της ευρωπαϊκής άμυνας· υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί κεντρικό στρατηγικό εργαλείο στο τρέχον περιβάλλον απειλών, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ΚΠΑΑ όσο και για τις λοιπές πολυμερείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των υφιστάμενων δικτύων στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας· επιδοκιμάζει συνεπώς την ενσωμάτωσή της όχι μόνο στην πρόταση για τη νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», αλλά και στη μόνιμη και διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και τον εξέχοντα ρόλο της στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ· τονίζει ότι τα διαφορετικά αυτά σχέδια πρέπει να συντονίζονται κατάλληλα, μεταξύ άλλων και με τους συμμάχους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ (2021-2027), 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατιωτικής κινητικότητας μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

17.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να συνδυαστούν όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία, είναι μείζονος σημασίας να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη και συνολική στρατηγική προσέγγιση για την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα μπορούσε να εξειδικευτεί μέσω μιας Λευκής Βίβλου της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα·

18.  ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θέσπιση επακριβών κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για μελλοντική ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ· ζητεί να σχεδιαστεί και να εγκριθεί ένα Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ, που να διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενες και μελλοντικές διαδικασίες δημιουργίας ικανοτήτων θα βασίζονται στα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ·

19.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, για τη δημιουργία ενός μέσου υπέρ της ειρήνης, το οποίο θα χρηματοδοτεί το κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής Ένωσης, τις κοινές δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων για τους εταίρους, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ δεν καλύπτεται από τα κονδύλια του προϋπολογισμού· επαναβεβαιώνει την ανάγκη να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με άλλα υφιστάμενα μέσα· επισημαίνει ειδικότερα τη φιλόδοξη ενέργεια που συνίσταται στην ενσωμάτωση και επέκταση του μηχανισμού Athena για τη χρηματοδότηση αποστολών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου· ζητεί να βελτιωθεί ο οικονομικός έλεγχος όλων των μελλοντικών αποστολών και να διεξάγονται εγκαίρως οι εκτιμήσεις αντικτύπου·

Ικανότητες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και την άμυνας

20.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων μέσων πολιτικής - από ήπια έως σκληρή ισχύ και από βραχυπρόθεσμα μέτρα έως μακροπρόθεσμες πολιτικές επαναβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνολικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη και στις γειτονικές τις χώρες, όπως αυτές περιγράφονται στην EUGS· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της EUGS ενθαρρύνεται μια στενή αμυντική συνεργασία εντός της Ένωσης·

21.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις στρατιωτικές ικανότητες ώστε να καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ικανοτήτων στην ξηρά, τον αέρα, το διάστημα, και τη θάλασσα καθώς και στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών παραμέτρων, για να καταστήσουν την ΚΠΑΑ αξιόπιστη δύναμη· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στους τομείς της συλλογής πληροφοριών, της επιτήρησης και αναγνώρισης, των δορυφορικών επικοινωνιών και της αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα καθώς και μόνιμη παρακολούθηση της γης με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση εσωτερικών και εξωτερικών απειλών·

22.  επαναβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ για την παροχή παγκόσμιας ασφάλειας στη θάλασσα και τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης σχετικών στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης για την ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα τον Ιούνιο του 2018·

23.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη διαπίστωση της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων και συνακόλουθα η επιβολή περιοριστικών κυρώσεων στους υπευθύνους των κυβερνοεπιθέσεων·

24.  αναγνωρίζει τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη και την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών πτυχών και των πτυχών ασφάλειας και άμυνας· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνει χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον όσο και την ΚΠΑΑ, και ταυτόχρονα τονίζοντας ότι τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ έχουν μη στρατιωτικό χαρακτήρα·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα βήματα που έχει κάνει η ΕΕ προς την εδραίωση της ανθεκτικότητάς της στον κυβερνοχώρο με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την ισχυροποίηση του οργανισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ταχεία εφαρμογή της οδηγίας (EΕ) 2016/1148 για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (13)(οδηγία ΑΔΠ)·

26.  θεωρεί ότι η ανάμειξη στις εκλογές άλλων χωρών μέσω παρεμβάσεων στον κυβερνοχώρο υπονομεύει ή παραβιάζει το δικαίωμα των λαών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας τους, είτε άμεσα είτε μέσω ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων, όπως προβλέπεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και όταν αυτό πραγματοποιείται από άλλα κράτη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου ακόμα και όταν δεν υπάρχει χρήση στρατιωτικής ισχύος και απειλή για την εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική ανεξαρτησία·

27.  εκτιμά ότι οι ικανότητες για την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης θα μπορούσαν να βελτιωθούν με μια καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πλαισίων άμυνας και στρατιωτικής συνεργασίας, όπως τα ευρωπαϊκά πολυεθνικά στρατηγεία υψηλού βαθμού ετοιμότητας και οι μάχιμες μονάδες της ΕΕ, ενισχύοντας και μη επικαλύπτοντας παρόμοιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στον συνεχή μετασχηματισμό των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καταστούν περισσότερο διαλειτουργικές, βιώσιμες, πιο ευέλικτες·

28.  χαιρετίζει τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον αμυντικό τομέα (EDIDP), προκειμένου να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ με κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020· ζητεί την ταχεία εφαρμογή του·

29.  πιστεύει ότι το EDIDP θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ να καινοτομεί μέσω επιλέξιμων δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή πρωτοτύπων, τις δοκιμές, την απόδειξη καταλληλότητας και την πιστοποίηση αμυντικών προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (EDTIB)· επισημαίνει ότι τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική διάσταση της ΚΠΑΑ της Ένωσης μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη μιας ενιαίας αμυντικής αγοράς·

30.  επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) καθώς και τη σημαντική χρηματοδότηση που πρότεινε η Επιτροπή για το επόμενο ΠΔΠ· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή του EDIDP, του πιλοτικού έργου και της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του EDIDP πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη και ευελπιστεί ότι η πρόταση θα εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να βελτιωθεί η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και η ικανότητα συνεργασίας με τους εταίρους της·

31.  τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τον στενότερο συντονισμό των αναγκών και των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και των αμυντικών βιομηχανιών των κρατών μελών· σημειώνει ότι τόσο το σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP) όσο και η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση για την άμυνα (CARD) μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου·

32.  τονίζειι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) θα πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης των δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει ότι οι διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες του EDA πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ήσσονος σημασίας προσαρμογές που έχουν επέλθει στον προϋπολογισμό του EDA , υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες του EDA στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της PESCO, της CARD και του EDF απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση·

33.  υπενθυμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η οργάνωση περισσότερων κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, με την προώθηση της διαλειτουργικότητας, της τυποποίησης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

34.  επικροτεί τα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση του μη στρατιωτικού σκέλους της ΚΠΑΑ ως σημαντικό μέρος της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης της μη στρατιωτικής αποστολής της ΚΠΑΑ και την εστίαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως προς την αντιμετώπιση των απειλών στο εσωτερικό-εξωτερικό πλέγμα· τονίζει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ να αυξήσουν τις επενδύσεις στην πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα· ζητεί την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές να αναπτύσσονται και να κατευθύνονται ταχύτερα και με πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο·

35.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δίνουν πάντα προτεραιότητα στη διαμεσολάβηση ως πρώτο μέσο αντιμετώπισης των αναδυόμενων κρίσεων και να στηρίζουν τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες άλλων εταίρων· τονίζει την ανάγκη να προωθήσει ενεργά η ΕΕ την ειρηνική διαπραγμάτευση και πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ των διεθνών εταίρων της·

Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή μιας PESCO χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό βήμα προς μια στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει τον χαρακτήρα της PESCO ως ένα νομικά δεσμευτικό μακροπρόθεσμο σχέδιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μια δέσμη ιδιαίτερα φιλόδοξων δεσμεύσεων καθώς και σειρά έργων συνεργασίας· τονίζει την ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης μεταξύ δραστηριοτήτων της PESCO, άλλων δραστηριοτήτων ΚΠΑΑ, ιδίως με τους στόχους της ΚΠΑΑ όπως ορίζονται στη ΣΕΕ, και τις δραστηριότητες με το ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι η PESCO πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ικανοτήτων και για τους δύο οργανισμούς·

37.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να παρουσιάσουν σχέδια με στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, που να ανταποκρίνονται στα διαπιστωμένα κενά ικανοτήτων της ΕΕ και να ενισχύσουν το EDTIB· καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και να λάβουν πλήρως υπόψη την έκταση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας κατά την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω έργα στον τομέα της PESCO·

38.  τονίζει τη στενή διασύνδεση της PESCO με την CARD και τον EDF για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των κρατών μελών·

39.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων διαχείρισης για τα έργα PESCO με τους οποίους διευκρινίζονται πολλά εκκρεμή ζητήματα σε συνάρτηση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της PESCO· επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα απαιτηθούν ενδεχόμενες πρόσθετες πιστώσεις του προϋπολογισμού για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του EDA για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως γραμματείας της PESCO·

Αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ

40.  σημειώνει τη συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο διακύβευσης της αποτελεσματικότητας αυτών των αποστολών λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών, των άνισων συνεισφορών των κρατών μελών και της ακαταλληλότητας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της ΚΠΑΑ απαιτεί προπαντός πολιτική βούληση από τα κράτη μέλη, με βάση κοινά συμφέροντα και προτεραιότητες, καθώς και τη δημιουργία θεσμικών δομών συνεργασίας· πιστεύει ότι η από μακρού υφιστάμενη αποστολή της ΕΕ στον τομέα της ΚΠΑΑ, δηλαδή η στρατιωτική δράση της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (EUFOR BiH/Althea), εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο και αποτελεί απτή απόδειξη παρέμβασης της ΕΕ στη χώρα αυτή και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ουσιαστικής σημασίας να συνεχίσει να εκτελεί την εντολή της και να διατηρήσει την τρέχουσα ισχύ της (δύναμη 600 ατόμων), δεδομένου ότι το τρέχον ασφαλές και ομαλό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι εύθραυστο, λόγω αυξανόμενων εντάσεων και πολιτικών με εθνικιστικό περιεχόμενο·

41.  επαναβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, βάσει των στενών ιστορικών, πολιτιστικών και γεωγραφικών δεσμών τους· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ιδίως τη σημασία της διαδικασίας περιφερειοποίησης της δράσης της ΚΠΑΑ στο Σαχέλ, η οποία συνδυάζει τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δραστηριότητες της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες συνεργασίας των πέντε χωρών του Σαχέλ (G5)·

42.  επισημαίνει ότι η γεωπολιτική κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από ανταγωνισμούς λόγω της σημασίας του για το παγκόσμιο εμπόριο και την περιφερειακή σταθερότητα· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη παρουσία της επιχείρησης Atalanta, EUCAP Somalia και EUTM Somalia, ως συμβολή στη σταθεροποίηση της περιοχής· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΚΠΑΑ δεν μπορεί να αποτελέσει παρά μέρος μόνο της λύσης που θα δοθεί στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και επισημαίνει την σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε μόνιμη βάση·

43.  επιδοκιμάζει επίσης τις δραστηριότητες των αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή του Σαχέλ, την EUCAP Sahel Mali, την EUCAP Niger, και την EUTM Mali, την EUCAP Sahel Niger και τη συμβολή τους στην περιφερειακή σταθερότητα, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού·

44.  επισημαίνει τα πορίσματα της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την EUCAP Sahel Niger και την EUCAP Sahel Mali, στην οποία διαπιστώθηκαν προβλήματα όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, τις κενές θέσεις, τους δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλες μη στρατιωτικές αποστολές· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκαιρη ανταπόκριση της ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μη στρατιωτικού σκέλους της ΚΠΑΑ· χαιρετίζει την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του ελέγχου των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και ζητεί την εκπόνηση περαιτέρω ειδικών εκθέσεων σχετικά με άλλες αποστολές και επιχειρήσεις·

45.  τονίζει τη συνεχή συμβολή της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ να εξαρθρώσει το επιχειρηματικό μοντέλο της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοκεντρική Μεσόγειο και να αποτρέψει περαιτέρω απώλεια ζωών στη θάλασσα·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία και την πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα του στρατιωτικού επιτελείου σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) όσον αφορά τις μη εκτελεστικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ (αποστολές εκπαίδευσης)· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί σύντομα στο (MPCC) η εντολή να σχεδιάσει και να διεξάγει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στο μέλλον καθώς και την ανάγκη να αρθούν ορισμένα εμπόδια για την ανάπτυξη μάχιμων μονάδων της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ MPCC και της μη στρατιωτικής ικανότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC) στο πλαίσιο της κοινής μονάδας συντονισμού της στήριξης (JSCC), προκειμένου να μεγιστοποιηθούν ο συντονισμός των στρατιωτικών και των μη στρατιωτικών συνεργιών και η ανταλλαγή εμπειριών ως μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση κρίσεων και συγκρούσεων· ζητεί την ενδυνάμωση του MPCC με στόχο να ενισχυθούν οι ικανότητες διοίκησης και ελέγχου για επιχειρήσεις εκτέλεσης και την αύξηση των συνεργειών με μη στρατιωτικές αποστολές·

47.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη δράση ΚΠΑΑ της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον πόλεμο, στη σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση και στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της βίας λόγω φύλου ως οργάνου πολέμου στις εμπόλεμες περιοχές· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τον πόλεμο απ’ό,τι οι άντρες· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνευσης και σταθεροποίησης και να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους ως προς την ασφάλεια·

48.  ζητεί την ταχεία εφαρμογή της πρωτοβουλίας ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD) προκειμένου να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας των χωρών εταίρων της·

49.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ιδίως για τις αποστολές ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τον περιορισμό των απειλών ενάντια στην ΚΠΑΑ, για παράδειγμα με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και ασκήσεων, καθώς και με τον εξορθολογισμό του τοπίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο·

50.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου απειλή με τη μορφή κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και εγκλημάτων και τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι η φύση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο τις καθιστά απειλή που απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον άλλων κρατών μελών·

Σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ

51.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους των δύο αυτών οργανισμών, λαμβανομένου υπόψη ότι 22 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ· τονίζει ότι οι δύο οργανισμοί έχουν σαφώς διακριτά χαρακτηριστικά και ότι θα πρέπει να συνεργάζονται με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του άλλου, βάσει των αρχών της αμοιβαιότητας, με την επιφύλαξη των ειδικών χαρακτηριστικών της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε κράτους μέλους· είναι πεπεισμένο ότι με τη σύσφιγξη των σχέσεών τους ΕΕ και ΝΑΤΟ αλληλο-ενισχύονται, δημιουργούνται περισσότερες συνέργειες και καθίσταται αποτελεσματικότερη η ασφάλεια και η άμυνα όλων των εταίρων· τονίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ έχει επίσης θεμελιώδη σημασία για την υπό εξέλιξη ΚΠΑΑ της ΕΕ και για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους βασικούς πυλώνες της νέας διακήρυξης ΕΕ-ΝΑΤΟ που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου 2018 και υπογραμμίζει ότι η επιτυχής υλοποίηση της κοινής δήλωσης εξαρτάται από την πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· αναγνωρίζει τα απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή 74 κοινών δράσεων και, ταυτόχρονα πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των πολλαπλών δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης των υβριδικών απειλών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των κοινών ασκήσεων· επισημαίνει ειδικότερα τη συμμετοχή του EDA στην υλοποίηση 30 δράσεων·

53.  τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· προτρέπει συνεπώς και τους δύο οργανισμούς να συνεχίσουν να συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα για τη στρατιωτική κινητικότητα, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης κοινών απαιτήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού στην Ευρώπη, συνεκτιμώντας τις πολύπλευρες προκλήσεις που προέρχονται κυρίως από το Νότο και την Ανατολή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές με τα απαραίτητα κονδύλια και, ενδεχομένως, με τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις· τονίζει την ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για τη διασυνοριακή μετακίνηση των δυνάμεων ταχείας επέμβασης εντός της ΕΕ·

54.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμπληρωματική σχέση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ είναι συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες·

55.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ενοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των βασικών εταίρων της και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας·

Εταιρικές σχέσεις στον τομέα της ΚΠΑΑ

56.  τονίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις χώρες και τους οργανισμούς που συμμερίζονται τις αξίες της ΕΕ συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική ΚΠΑΑ· χαιρετίζει τις συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις εν εξελίξει αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας·

57.  θεωρεί ζωτικής σημασίας την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους θεσμικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΑΣΕ, καθώς και με τους στρατηγικούς εταίρους σε διμερές επίπεδο, όπως οι ΗΠΑ· συνιστά την προώθηση των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ στους τομείς της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εταίρων και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας·

58.  τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων και για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης· καλεί τόσο την ΕΕ όσο και τον ΟΗΕ να ενισχύσουν τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΕ-ΟΗΕ για τη διαχείριση κρίσεων που αποτελεί κοινό μηχανισμό διαβούλευσης, ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της εταιρικής τους σχέσης με τη συγκέντρωση της πολιτικής νομιμότητας και των επιχειρησιακών ικανοτήτων·

59.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τη στενότερη δυνατή εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit·

Κοινοβουλευτική διάσταση

60.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας επί των υποθέσεων ασφάλειας και άμυνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως συστατικό στοιχείο για την επίτευξη περαιτέρω προόδου σε αυτόν τον τομέα πολιτικής και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τους κοινοβουλευτικούς φορείς να συνεργάζονται στενότερα, αναζητώντας ενδεχομένως νέες ή βελτιωμένες μορφές συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κοινοβουλευτική εποπτεία σε όλα τα επίπεδα· υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στις μελλοντικές συζητήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης·

61.  επιδοκιμάζει τη γενικότερη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε συνάρτηση με την ΚΠΑΑ μετά την παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής, ωστόσο επισημαίνει ότι οι κοινοβουλευτικές δομές σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν σε μια εποχή όπου οι φιλοδοξίες και οι δραστηριότητες της ΕΕ σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας ήταν μάλλον περιορισμένες, δεν επαρκούν πλέον για την άσκηση της δέουσας κοινοβουλευτικής εποπτείας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τομέα πολιτικής όπου απαιτείται ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης· επαναλαμβάνει ως εκ τούτου την παλαιότερη έκκλησή του για αναβάθμιση της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας σε ολοκληρωμένη επιτροπή και για την ανάθεση σε αυτήν των αναγκαίων αρμοδιοτήτων προκειμένου να συμβάλει σε έναν ενδελεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων της PESCO, του EDA και όλων των άλλων δράσεων της ΚΠΑΑ που προβλέπονται από τις Συνθήκες· φρονεί ότι η αναβάθμιση από υποεπιτροπή σε επιτροπή θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της αντικατάστασης της ad hoc διαχείρισης της άμυνας και της ασφάλειας σε επίπεδο Επιτροπής από ένα πιο εξειδικευμένο μοντέλο που λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί·

62.  σημειώνει ότι αρκετά κράτη μέλη απηύθυναν πρόσφατα έκκληση για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ασφαλείας της ΕΕ και πιστεύει ότι η ιδέα αυτή πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω προτού αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία της·

63.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την καθιέρωση μίας μορφής συνεδριάσεων των υπουργών Άμυνας στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υπό την προεδρία της ΑΠ/ΥΕ· αναγνωρίζει ότι η συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να σημαίνει και περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο αυτό, συγκεκριμένα μέσω μιας αυτόνομης επιτροπής για την ασφάλεια και την άμυνα, την οποία θα συμπληρώνουν κοινές διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις μεταξύ εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

64.  τονίζει ότι οιαδήποτε μελλοντική σύμβαση ή διακυβερνητική διάσκεψη για την προετοιμασία τροποποίησης των Συνθηκών της ΕΕ θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο συγκρότησης ευρωπαϊκής δύναμης με πραγματική αμυντική ικανότητα συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές, αποτροπή συγκρούσεων και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0513.
(3) EE C 93 της 9.3.2016, σ. 144.
(4) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 11.
(5) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 18.
(6) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 50.
(7) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 36.
(8) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 125.
(9) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 253.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0257.
(11) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 89.
(12) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 47.
(13) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου