Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 17
CRE 11/12/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.17
CRE 12/12/2018 - 12.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0515

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 247kWORD 89k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
P8_TA(2018)0515A8-0373/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2018/2098(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ICESCR) τα οποία εγκρίθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, και την ενδιάμεση επανεξέταση του Ιουνίου του 2017,

–  έχοντας υπόψη τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των ΗΕ και την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν το 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 11ης Μαΐου 2011, την οποία υπέγραψε η ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, η οποία άρχισε να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2002,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020), το οποίο εγκρίθηκε το 2015 (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2250 (2015) και 2419 (2018) σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο εξετάζει τη σεξουαλική βία σε όρους εγκλημάτων πολέμου,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016, καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «From Shared Vision to Common Action:Implementing the EU Global Strategy» (Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ), που δημοσιεύτηκε το 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, που εγκρίθηκαν στις 15 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και το τελικό έγγραφο της συνόδου ολομέλειας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που είναι γνωστή ως Παγκόσμια Διάσκεψη για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/167 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, το οποίο επαναλαμβάνει την ανάγκη για προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/139 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, με το οποίο συγκροτείται η ομάδα εργασίας ανοιχτής σύνθεσης με θέμα τη γήρανση, με εντολή να εξετάσει προτάσεις για ένα διεθνές νομικό μέσο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ηλικιωμένους στην 33η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Ιουλίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας ανοιχτής σύνθεσης του ΟΗΕ με θέμα τη γήρανση κατά την όγδοη σύνοδο εργασίας της 28ης Ιουλίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Λισαβόνας του 2017 με τίτλο «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer» (Μια βιώσιμη κοινωνία για όλες τις ηλικίες: υλοποιώντας τις δυνατότητες μακρύτερου βίου), που εγκρίθηκε κατά την 4η Υπουργική Διάσκεψη της ΟΕΕ/ΗΕ για τη γήρανση στις 22 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385),

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των θεματικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ), που εγκρίθηκαν το 2005 και επικαιροποιήθηκαν το 2009(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που εγκρίθηκαν το 2007 και αναθεωρήθηκαν το 2017, καθώς και τη «Εργαλειοθήκη ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού: Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στη συνεργασία για την ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta («αρχές και κρατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «The new European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future» (Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη: ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων (COM(2017)0728),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών(6),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα και την ευθύνη ατόμων, ομάδων και οργάνων της κοινωνίας ως προς την προαγωγή και προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, του Δεκεμβρίου του 1998,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους καθώς και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, όπως εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(9) και την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας, καθώς και το εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(10), καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματα επί προηγούμενων ετήσιων εκθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά το 2017,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο του, το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο το 2017 απονεμήθηκε στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας: στην Εθνοσυνέλευση (Julio Borges) και σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, όπως απαριθμούνται από τη ΜΚΟ Foro Penal Venezolano, και οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos και Andrea González,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12), έχοντας υπόψη το έργο της Ειδικής Επιτροπής για την τρομοκρατία (TERR), την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει στις 6 Ιουλίου 2017 και η οποία διορίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0373/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για το ηθικό και νομικό κεκτημένο της ΕΕ και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της (ΚΕΠΠΑ), καθώς και για την εξωτερική της δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να διεκδικεί θέση ηγετικού παγκόσμιου παράγοντα της οικουμενικής προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο πολυμερούς συνεργασίας, ιδίως μέσα από έναν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στα διάφορα όργανα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, καθώς και με τις υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, στην εποπτεία της κρατικής εξουσίας και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως ζωτική δύναμη στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ο περιορισμός του δημόσιου και του πολιτικού χώρου, η αύξηση της διαφθοράς, η κοινωνική ανισότητα και η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η χαμηλή ανθρώπινη και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθώς και οι κοινωνικές συγκρούσεις, συνδέονται μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες, και ότι η κοινωνία των πολιτών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από περιοριστικούς νόμους, χρηματοδοτικά κενά, περιοριστικές διαδικασίες αδειοδότησης ή απαγορευτικούς φόρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες στον κόσμο αντιμετωπίζουν ατιμωρησία και αδικία και παρέχουν ανεπαρκή αποτελεσματική μεταχείριση, ανεπαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και ανεπαρκή οικονομική βοήθεια για τα θύματα τρομοκρατίας, ιδίως οι χώρες όπου μεγάλο μέρος των πολιτών βρέθηκε αντιμέτωπο με την τρομοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, θρησκευτικές προσωπικότητες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών για το περιβάλλον, σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και υπέστησαν αυξανόμενες επιθέσεις, διώξεις, παρενοχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις, ακόμα και δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ProtectDefenders.eu, παρείχε αποτελεσματική βοήθεια σε εκατοντάδες ακτιβιστές, όμως έχει ολοένα και περισσότερες ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία και τη στήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων, η διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω της εφαρμογής της αιρεσιμότητας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη κατοχή εδαφών ή μέρους αυτών αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία συνεπάγεται την ευθύνη της δύναμης κατοχής προς τον άμαχο πληθυσμό δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε ολόκληρο τον κόσμο το 2017, και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδιώκουν άνευ όρων την αρχή της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, από τα οποία δεσμεύονται, και να διασφαλίσουν αυξημένη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών, σε τομείς όπως η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το εμπόριο, καθώς η επιρροή της ΕΕ ως αξιόπιστου και νόμιμου διεθνούς παράγοντα διαμορφώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προωθεί τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

2.  επιβεβαιώνει ότι τα κράτη έχουν την τελική ευθύνη για τη διαφύλαξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλισης αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης για τα θύματα των παραβιάσεων αυτών· επισημαίνει ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη αλληλοενισχύονται και εξαρτώνται από την ικανότητα αντιμετώπισης της κακοποίησης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας· προειδοποιεί για τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης·

3.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ, και ότι η προώθησή της και σε άλλες χώρες του κόσμου μέσω των εξωτερικών της πολιτικών, με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, πράγμα που αποτελεί υποχρέωση που ορίζεται στις Συνθήκες, ούτως ώστε η ισότητα των φύλων να καταστεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, στις εργασιακές σχέσεις, στις πολιτικές και στις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών δράσεων· υποστηρίζει κατά συνέπεια τις σχετικές συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο των πολυμερών διαλόγων και δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπως οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το έργο, σε τρίτες χώρες, της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

5.  θεωρεί ότι μια πραγματικά ανεξάρτητη, πλουραλιστική και δυναμική κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα, διασφαλίζει τη δημοκρατική εδραίωση, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εξουσιών, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προωθεί τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως μέσω μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εξτρεμισμού· τονίζει τον καίριο και κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ΜΚΟ που προωθούν και υποστηρίζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων τα οποία κατοχυρώνονται στις βασικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με τη διάδοση των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανισμών· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ικανότητάς της να διατηρεί, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), την κατάλληλη στήριξη για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις ΜΚΟ στις καταστάσεις στις οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, διασφαλίζοντας ιδίως την ενισχυμένη ικανότητα του μηχανισμού ProtectDefenders.eu·

6.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στήριξη έκτακτης ανάγκης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει τις ανησυχίες του για την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανάγκη προσαγωγής των δραστών στη δικαιοσύνη· χαιρετίζει τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ· αναγνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών που αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και απειλές λόγω του φύλου τους, καθώς και των ακτιβιστών υπέρ του περιβάλλοντος, και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη σθεναρού συντονισμού της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών στο θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών· και επικροτεί τις επιμέρους πρωτοβουλίες των κρατών μελών που αναλαμβάνονται επιπλέον της δράσης της ΕΕ·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), στο οποίο στηρίζει και συνεισηγείται ψηφίσματα, αλλά και εκδίδει ανακοινώσεις, διαδραστικούς διαλόγους και συζητήσεις ή ζητεί τη σύγκληση ειδικών συνόδων για την κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των καταστάσεων επιμέρους χωρών στο UNHRC· τονίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ στους διαλόγους και τη συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολυμερές επίπεδο· υποστηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες και τη δέσμευση του UNHRC στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο· επικροτεί το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την ηγεσία του Zeid al-Hussein· προσβλέπει σε στενό διάλογο και ενεργό συνεργασία με την νεοδιορισθείσα Ύπατη Αρμοστή, Michelle Bachelet· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη στήριξή τους στη λειτουργία της OHCHR και των Ειδικών Διαδικασιών·

8.  εκφράζει την εκτίμησή του για το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και για το έργο που επιτελεί ο Ειδικός Εντεταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σταύρος Λαμπρινίδης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της προβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και υπενθυμίζει το αίτημά του η εντολή του να καταστεί μόνιμη και να υπόκειται σε μεγαλύτερη λογοδοσία· χαιρετίζει την πρόσφατη προσέγγιση που υιοθετεί η «Πρωτοβουλία θετικών ιστοριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα», η οποία επικεντρώνεται στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από διάφορες χώρες· ζητεί εκ νέου την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθούν στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ εξουσίες ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκείς πόροι και η δυνατότητα δημόσιας τοποθέτησης ώστε να προβαίνει σε απολογισμό σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και να προβάλλει τις θέσεις της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και σημειώνει ότι εγκρίθηκε πολύ νωρίτερα, κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις προηγούμενες εκθέσεις του· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για ολοκλήρωση των ετήσιων αυτών εκθέσεων νωρίτερα εντός του έτους· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να διασφαλίζει ότι η έγκριση της ετήσιας έκθεσης του επόμενου έτους θα βασίζεται σε διεργασίες επαρκούς διαβούλευσης· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία στον κόσμο, και ζητεί τη δημόσια προώθησή της σε ολόκληρο τον κόσμο·

10.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία και τη μορφή της έκθεσης, αλλά αναμένει από το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να συνεκτιμούν ακόμη περισσότερο τις θέσεις των σχετικών ψηφισμάτων και/ή συστάσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί βαθύτερη και περισσότερο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η επισκόπηση των βασικών θετικών και αρνητικών τάσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΕΕ· θεωρεί πως, με αυτή την έννοια, η υποβολή περισσότερο ενδελεχών δημόσιων εκθέσεων, κατά περίπτωση, οι οποίες θα βασίζονται ειδικότερα στις προτεραιότητες και τους δείκτες που προσδιορίζονται στις ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ενθάρρυναν μεταξύ άλλων τη συνεπέστερη τήρηση των ρητρών αιρεσιμότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιολόγηση και προσαρμογή του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης και πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ·

12.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΔΑΔ) συνιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο μικτής διπλωματίας για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες· σημειώνει, ωστόσο, τα διαρκή εμπόδια για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων μέσω των ΔΑΔ, όπως η ύπαρξη δύο μέτρων και σταθμών, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια πιο ενοποιημένη στάσης μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και της ΕΥΕΔ να αναζητήσουν τρόπους που να καθιστούν τους ΔΑΔ πιο αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς και να αντιδρούν με ταχύτητα και να τους συμπληρώνουν, όταν αυτοί δεν είναι εποικοδομητικοί, χρησιμοποιώντας τον πολιτικό διάλογο ή τη δημόσια διπλωματία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν τη διαφάνεια των διαλόγων, μέσω και της ενισχυμένης συμμετοχής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και να χρησιμοποιούν σαφείς δείκτες αναφοράς για την αξιολόγηση της επιτυχίας του κάθε διαλόγου· τονίζει τη σημασία που έχει να εγείρει η ΕΕ, στο πλαίσιο των ΔΑΔ, τις περιπτώσεις μεμονωμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ασκώντας πιέσεις για την ελευθέρωση φυλακισμένων υπερασπιστών και την προστασία όσων απειλούνται· συμβουλεύει, επιπλέον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέχουν επαρκείς πόρους και κατάρτιση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στους υπαλλήλους και το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα·

13.  επαναλαμβάνει ότι το σχέδιο δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και η ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 του ιδίου, πρέπει να αποτελέσουν καθοδηγητικά μέσα της δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη προγραμματισμού επαρκών πόρων και γνώσεων για την ορθή εφαρμογή των βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του τρέχοντος σχεδίου δράσης, μεταξύ άλλων και μέσω της πραγματικής συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

14.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα μέσα και τις πολιτικές της όσον αφορά τη θεσμική ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, και να συμπεριλάβει δείκτες αναφοράς για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και να επιδιώξει την πρόληψη της ατιμωρησίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την αποτελεσματική διάθεση επαρκών πόρων για την περαιτέρω προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

15.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βασική στήριξη που παρέχει το EIDHR κατά την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανά χώρα στρατηγικές, κάτι που επέτρεψε στην ΕΕ να δρα με περισσότερο στρατηγικό τρόπο σε αυτόν τον τομέα και να διασφαλίσει λογοδοσία, προβολή και αποτελεσματικότητα· ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το EIDHR ως χωριστό και ανεξάρτητο μέσο στην αρχιτεκτονική του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, προκειμένου να μην διαλυθεί η σαφής πολυμορφία του μέσα σε ένα ευρύτερο ταμείο εξωτερικής δράσης· ενθαρρύνει έντονα τη συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης, για την αποφυγή επικαλύψεων και αλληλεπικαλύψεων και για να βοηθηθεί ο εντοπισμός πιθανών κενών και χρηματοδοτικών αναγκών·

16.  υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον κόσμο· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να στηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των εταίρων της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου βασισμένου στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  υπογραμμίζει το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), η οποία διατηρεί στενές σχέσεις εργασίας με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ, την ΕΥΕΔ, την κοινωνία των πολιτών. περιλαμβανομένων των ΜΚΟ, και πολυμερή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει πως το 2017 η DROI συνέταξε τρεις εκθέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν ως ψηφίσματα από την ολομέλεια, σχετικά με την ανιθαγένεια στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία(13), με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας(14), και με την διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(15)·

18.  προτείνει να συγκροτηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 μια εσωτερική ομάδα εργασίας για την επανεξέταση της προώθησης και ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιτροπές της με εξωτερική εντολή και από τις αντιπροσωπείες της για τις σχέσεις με τρίτες χώρες κατά την περίοδο 2014-2019· σκοπεύει να διατυπώσει συστάσεις από την εν λόγω επανεξέταση για ενισχυμένη κοινοβουλευτική δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον έλεγχο της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, την εσωτερική θεσμική οργάνωση και την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα όργανά της·

19.  πιστεύει ότι μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος των κατεπειγόντων ψηφισμάτων, βάσει του άρθρου 135 του Κανονισμού, προκειμένου να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία με την ενίσχυση του έγκαιρου προβληματισμού, της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας·

Συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

20.  εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του για τη σταδιακή συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών το 2017 και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι και οι ΜΚΟ αποτελούν συχνά στόχους παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας, συμπεριλαμβανομένων και δολοφονιών· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη και σε άλλα διεθνή θεσμικά όργανα, και καταδικάζει απερίφραστα τους εν λόγω περιορισμούς, καλώντας τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις να τους άρουν· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο να παρεμποδίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις εργασίες των διεθνών οργανισμών, και επιμένει ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται υπό κράτηση όταν επιστρέφουν στις χώρες τους μετά την ακρόασή τους σε διεθνείς οργανισμούς·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αυξανόμενο παγκόσμιο φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε εδραιωμένες δημοκρατίες και μεσαίες και υψηλού εισοδήματος χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ηγηθούν διά του παραδείγματός τους· καταδικάζει τη νομοθεσία που περιορίζει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, π.χ. το κλείσιμο ΜΚΟ ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων· ζητεί την κατάργηση της νομοθεσίας που επιβάλλει αυθαίρετες ή παρεμβατικές απαιτήσεις στις δραστηριότητες των ΜΚΟ, περιλαμβανομένων των διατάξεων για την επιβολή περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εξωτερικό· καταδικάζει τη διάδοση των δημόσιων αφηγημάτων που υπονομεύουν όλο και περισσότερο τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως οι διάφορες μορφές απαγορεύσεων και περιορισμών έναντι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους, ή η προώθηση εικονικών ΜΚΟ που επιχορηγούνται από ορισμένες κυβερνήσεις· τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραδείγματος χάριν μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο·

22.  καταγγέλλει το γεγονός ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης απειλήθηκε έντονα το 2017 και ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, οι επιθέσεις κατά του Τύπου έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα το 2017· τονίζει την ανάγκη τήρησης των αρχών της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, ως βασικού στοιχείου για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών κοινοτήτων, καθώς έτσι προάγεται μια κουλτούρα πλουραλισμού που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και ενισχύεται ο σεβασμός του κράτους δικαίου· καταδικάζει μετ’ επιτάσεως τις απειλές, τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, μπλόγκερ και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τη ρητορική μίσους, τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμισης και την υποκίνηση βίας, καθώς συνιστούν απειλή στο κράτος δικαίου και για τις αξίες που πρεσβεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι το 2017 συνελήφθησαν εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές και δημοσιογράφοι, εκ των οποίων πολλοί υπέστησαν κακομεταχείριση και αυθαίρετες κρατήσεις και υποχρεώθηκαν να πληρώσουν βαρύτατες χρηματικές ποινές σε δίκες όπου δεν τηρούνταν ούτε οι ελάχιστοι διαδικαστικοί κανόνες· καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης σε όλες τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και την τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεών τους·

23.  τονίζει την καίρια σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ως ανθρώπινου δικαιώματος που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες· καταδικάζει έντονα κάθε επίθεση κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως δολοφονίες, βίαιες εξαφανίσεις, βία, φυλάκιση, τερματισμό απασχόλησης, επιθέσεις στη φήμη και παράνομη δίωξη· τονίζει τη σοβαρότητα όλων των επιθέσεων κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, δεδομένου ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πλουραλιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας·

24.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήρθαν αντιμέτωποι με ψηφιακές απειλές το 2017, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· καταδικάζει την πρακτική της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της δικτυοπαραβίασης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστικές υποθέσεις ή εκστρατείες δυσφήμισης· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά πολιτικών, ακτιβιστών, μπλόγκερ και δημοσιογράφων· ζητεί ένθερμα, εν προκειμένω, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επικαιροποιήσουν επειγόντως και αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

25.  επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και η διαφάνεια ενός συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίζουν τον ρόλο τους με ανεξάρτητο και έντιμο τρόπο αποτελούν προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού κράτους και για τη δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων, καθώς και κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης βίας εναντίον τους· καλεί την ΕΕ να δώσει τη μέγιστη προσοχή στο σημείο αυτό στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με τρίτες χώρες·

26.  αναγνωρίζει ότι το ανοικτό διαδίκτυο και η τεχνολογική πρόοδος έχουν επιτρέψει την ταχύτερη καταγγελία παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικρίνει τις απόπειρες ορισμένων κυβερνήσεων να ελέγξουν ορισμένα εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου· εκφράζει την ανησυχία του για την επικράτηση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης που παρήχθησαν από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες το 2017, κάτι που συνέβαλε στην εξάπλωση αφηγημάτων που καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον περιορισμό της πρόσβασης σε ελεύθερες, ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες, στην υποκίνηση της βίας, του μίσους και των διακρίσεων εναντίον ορισμένων ομάδων ή ατόμων και στην επιρροή επί των εκλογικών αποτελεσμάτων, υπονομεύοντας έτσι τις δημοκρατίες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ ισχυρότερα θετικά αφηγήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιμετωπίσει σθεναρά τις κυβερνήσεις που υποστηρίζουν την παραπληροφόρηση ή την αμφισβήτηση της καθολικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αυξήσει τις προσπάθειές της για τη στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως· τονίζει την ουσιώδη σημασία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της γνώσης και της κριτικής σκέψης για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της διάδοσής τους·

27.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ορίσει έναν εντεταλμένο της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα πρέπει να συντονίζει τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση, στις εξωτερικές της πολιτικές, ενός ανοικτού, διαλειτουργικού, ασφαλούς και αξιόπιστου διαδικτύου, στο οποίο θα τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προωθούνται κανόνες για την υπεύθυνη συμπεριφορά των κρατών στο διαδίκτυο·

28.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πίστης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του, να εγκαταλείπει ή να αλλάζει θρησκεία, καθώς και τα δικαιώματα αποστασίας και υιοθέτησης αθεϊστικών απόψεων, πρέπει να ενισχυθούν άνευ όρων μέσω του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου· καταδικάζει τις διακρίσεις που βασίζονται στη σκέψη, τη συνείδηση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, καθώς και τις διώξεις και τις επιθέσεις εναντίον εθνικών και θρησκευτικών ομάδων το 2017· ζητεί να αποφεύγεται η εκμετάλλευση της θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς· καταγγέλλει τις απόπειρες κρατικών και μη κρατικών παραγόντων να περιορίσουν την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας νόμους περί βλασφημίας, μεταξύ άλλων μέσων· απαιτεί περαιτέρω δράση για την προστασία θρησκευτικών μειονοτήτων, μη πιστών και άθεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων των νόμων περί βλασφημίας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση τέτοιων νόμων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προαγάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαθρησκειακό και διαδογματικό διάλογο· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο συμβάλλοντας στην ασφαλή επιστροφή, σε εθελοντική βάση, των ατόμων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας διώξεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· υποστηρίζει την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων στο UNHRC και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, Ján Figel·

29.  θεωρεί βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι τα βασανιστήρια ή η ταπεινωτική μεταχείριση και η θανατική ποινή εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για εξάλειψη των πρακτικών αυτών· θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και η κατάσταση των φυλακών σε ορισμένες χώρες είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· χαιρετίζει την επίσημη δρομολόγηση της Συμμαχίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, και τη σύσταση της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της· επικροτεί, εν προκειμένω, τις επικαιροποιήσεις στη νομοθεσία της ΕΕ για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία· σημειώνει ότι το 2017, ο αριθμός των εκτελέσεων που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε κατά 4 % συγκριτικά με το προηγούμενο έτος· καλεί τις χώρες που δεν το έχουν ήδη πράξει να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση όλων των μορφών βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των κρατουμένων, μεταξύ άλλων και ψυχολογικών, και την εντατικότερη προσπάθεια να τηρείται το διεθνές δίκαιο στον τομέα αυτόν και να διασφαλίζεται η αποζημίωση των θυμάτων·

30.  καταδικάζει απερίφραστα όλα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπράττονται εις βάρος πολιτών που ασκούν ειρηνικά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία και συστηματικούς φόνους σε βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα εγκλήματα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου και να διασφαλίσουν ότι οι αυτουργοί των εγκλημάτων αυτών προσάγονται στη δικαιοσύνη· ζητεί από την ΕΕ να παρέχει υποστήριξη στους οργανισμούς και στις ομάδες έρευνας του ΟΗΕ που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδείξεις - ψηφιακές ή άλλες - για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από οποιαδήποτε μέρη συγκρούσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξή τους σε διεθνές επίπεδο· σημειώνει ότι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν διαγράψει βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου, στο πλαίσιο της δράσης τους για την εξάλειψη τρομοκρατικού περιεχομένου και προπαγανδιστικού υλικού·

31.  υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε υποθέσεις στις οποίες τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν διπλωματική και οικονομική στήριξη στο ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις χώρες που αποσύρονται από το Καταστατικό ή απειλούν να το πράξουν· καλεί, επίσης, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης να παίξουν ρόλο συντονιστή και να συνεργαστούν με το ΔΠΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και να προσθέσουν τα «αποτρόπαια εγκλήματα» στον κατάλογο των εγκλημάτων για τα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία άλλων βασικών μηχανισμών που αποσκοπούν στον τερματισμό της ατιμωρησίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διεθνούς δικαιοδοσίας και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την αναγκαία νομοθεσία· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα δικαιώματα των θυμάτων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δράσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει έναν Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, με εντολή να προωθεί, να ενσωματώνει και να αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της ΕΕ για καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

32.  επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει τον Διεθνή, Αμερόληπτο και Ανεξάρτητο Μηχανισμό (ΙΙΙΜ) που δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ στη Συρία για να βοηθήσει στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός σε άλλες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συνεισφέρουν οικονομικά στον Διεθνή, Αμερόληπτο και Ανεξάρτητο Μηχανισμό·

33.  επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μπορούν να προσαγάγουν άλλα κράτη ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για παραβιάσεις διεθνών συνθηκών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του εν λόγω κράτους, κάτι που θα χρησιμεύσει έμμεσα, σε μεταγενέστερο στάδιο, στον δικαστικό καθορισμό της ατομικής ποινικής ευθύνης·

34.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη σεβασμού απέναντι στο ΔΑΔ και εκφράζει την καταδίκη του απέναντι σε φονικές επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα με ανησυχητική συχνότητα εναντίον νοσοκομείων, σχολείων και άλλων μη στρατιωτικών στόχων σε ένοπλες συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, το 2017· πιστεύει ότι η διεθνής καταδίκη των επιθέσεων πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητες έρευνες και πραγματική λογοδοσία· εξαίρει το έργο των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· ζητεί από τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ που σχετίζονται με το ΟΑΔ αναπτύσσονται με τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό και ότι γίνεται χρήση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα έπρεπε να είχαν διαθέσει περισσότερο λεπτομερείς απολογισμούς σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σε συγκεκριμένες καταστάσεις συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· καλεί τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων, κατά το πρότυπο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά στην ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια· σημειώνει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) μειώθηκε κατά 2,4 % από το 2016 στο 2017 και ότι υπολείπεται του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ·

35.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(16)· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί εκ νέου την ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιων δολοφονιών από άλλα κράτη· καλεί την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί αξιολογήσεις αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

36.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί ένα καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυνάμει του οποίου οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ να μπορούν να βασίζονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά το πρότυπο του Νόμου Magnitsky·

37.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη διεθνή απαγόρευση των οπλικών συστημάτων που στερούνται ανθρώπινου ελέγχου ως προς τη χρήση βίας, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο και, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των σχετικών συναντήσεων σε επίπεδο ΟΗΕ, να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν επειγόντως κοινή θέση για τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, να μιλούν με μία φωνή στα σχετικά φόρα και να ενεργούν αναλόγως·

38.  τονίζει ότι η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κίνδυνο· τονίζει την ανάγκη στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταπολεμούν τη διαφθορά· ζητεί βελτιώσεις στην καταπολέμηση των μηχανισμών και των πρακτικών της διαφθοράς, όπως είναι η επιβολή κυρώσεων για άτομα και χώρες που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα διαφθοράς· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διαμορφώσουν κοινό προγραμματισμό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως δε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, την ενίσχυση των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ανιχνευσιμότητας στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματεύεται διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· υπενθυμίζει τις συστάσεις για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(17) και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια σε αυτές·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταστροφή, την παράνομη λεηλασία και τον βανδαλισμό χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, και υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες διερεύνησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πρωτοβουλίες διάσωσης·

40.  τονίζει τη σημασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για τις δημοκρατικές διαδικασίες και εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό παράνομων εκλογών ανά τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η πολυφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών· καλεί την ΕΕ να μην αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των νοθευμένων ή παραποιημένων εκλογών και να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει την αξιοπιστία των εκλογών ανά τον κόσμο και να αναγκάσει τις χώρες να ανταποκριθούν στα κριτήρια των ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών· θεωρεί ότι η στήριξη της ΕΕ προς τις εκλογικές διαδικασίες και τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο – με τις εκλογικές αποστολές και την παρακολούθηση της επακόλουθης συνέχειας, την εκλογική συνδρομή και ιδίως τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο εν προκειμένω – είναι ύψιστης σημασίας· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης εκλογών, στο πλαίσιο της ομαλής δημοκρατικής μετάβασης, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, του πολιτικού πλουραλισμού και της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία παρακολούθησης των εκλογών και στην εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδονται από αποστολές παρατήρησης εκλογών· θεωρεί ότι η παρέμβαση σε εκλογές άλλων χωρών μέσω ενεργειών στον κυβερνοχώρο παραβιάζει το δικαίωμα των ατόμων να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους·

41.  χαιρετίζει την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ και τονίζει την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε μέσο· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να επικυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή αυτή τη Σύμβαση το συντομότερο δυνατόν· στηρίζει, σχετικά, την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΗΕ «Spotlight»· καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν, το συντομότερο δυνατό, την έμφυλη βία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τη σεξουαλική βία· υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα των φύλων και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, και τονίζει τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών και της προστασίας· τονίζει ότι οι αξιόπιστες στατιστικές σχετικά με τον επιπολασμό, τις αιτίες και τις συνέπειες όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη αποτελεσματικής νομοθεσίας και στρατηγικών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον τομέα και να ανταποκριθούν στις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις· ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με άλλες χώρες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και του προγραμματισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας παγκοσμίως· καταδικάζει κάθε μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας και εκμετάλλευσης, καθώς και τους μαζικούς βιασμούς, την εμπορία ανθρώπων και την παραβίαση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλες τις γυναίκες η κατάλληλη και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και ο καθολικός σεβασμός και η καθολική πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και την εκπαίδευση. και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερες και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, το σώμα τους και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· καταδικάζει την επαναφορά του κανόνα της «παγκόσμιας μέγγενης»·

42.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να παραμείνει προσηλωμένη στην πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που απορρέουν από το πλαίσιο της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, και να σέβεται τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών τους διασκέψεων·

43.  υπενθυμίζει τη δημοσίευση, τον Αύγουστο του 2017, της πρώτης ετήσιας έκθεσης υλοποίησης για το έτος 2016 του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II), η οποία επισημαίνει ορισμένες θετικές τάσεις στην αλλαγή της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών, χάρη σε μέτρα που διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα, προωθούν τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και ενισχύουν τη φωνή και τη συμμετοχή τους· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 31ης Οκτωβρίου 2000, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι ουσιώδης για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, στη χάραξη πολιτικής, στην οικονομική ζωή και στις ειρηνευτικές διαδικασίες· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς οι τομείς αυτοί θα πρέπει να έχουν τα υψηλότερα πρότυπα ευθύνης και λογοδοσίας στις εργασίες τους· τονίζει τη σημασία της επανεξέτασης και της ενίσχυσης των διαδικασιών διασφάλισης και των κανόνων εμπλοκής·

44.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 62ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές·

45.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάρτιση στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), καθώς και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, να καταστούν προσβάσιμες για τις γυναίκες και τα κορίτσια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους και στην αύξηση της συμμετοχής τους στους τομείς STEM·

46.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους και μέσα για να προσχωρήσει η ΕΕ μονομερώς στη UNCRC, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κυρώσει την εν λόγω σύμβαση και ότι το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ περιέχουν ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη UNCRC να το πράξουν επειγόντως· επικροτεί την έγκριση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται συχνά σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης, όπως είναι ο παιδικός γάμος, η παιδική πορνεία, η χρήση παιδιών ως στρατιωτών, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η παιδική εργασία και η εμπορία παιδιών, ιδίως σε συνθήκες ανθρωπιστικών κρίσεων και ένοπλων συγκρούσεων, και ως εκ τούτου απαιτείται ενίσχυση της προστασίας· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες χώρες προκειμένου να σταματήσουν οι πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, ορίζοντας στα 18 έτη το νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για τον γάμο, απαιτώντας τον έλεγχο της ηλικίας και των δύο συζύγων και της πλήρους και ελεύθερης συναίνεσης τους, εισάγοντας υποχρεωτικά αρχεία γάμου και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες· τονίζει την ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη συμμετοχή της στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, και να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη· ζητεί την ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων· ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής των γονέων τους, και των παιδιών μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης, προκειμένου να σταματήσει η κράτηση παιδιών λόγω του καθεστώτος τους ως μεταναστών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες· υπενθυμίζει το δικαίωμα ειδικής προστασίας προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

47.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθιερώσουν πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίσουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί, άμεσα ή έμμεσα, συστήματα ασφαλείας, αστυνομικά συστήματα και δικαστικά συστήματα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη δυνατότητα αποσύνδεσης της αναπτυξιακής συνεργασίας από τη συνεργασία για την επανεισδοχή και τη διαχείριση της μετανάστευσης· ανησυχεί για την πιθανή μετατροπή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης», και υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών καταγωγής και διέλευσης, στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση των συνθηκών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες και να συνάδει με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των προσφύγων· εκφράζει την έντονη ανησυχία και αλληλεγγύη του προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, μεταναστών και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης και δικτύων λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών ροών και, συνεπώς, να εξεταστεί η εξωτερική διάσταση του φαινομένου της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις και την οικονομική υπανάπτυξη, στις γειτονικές μας χώρες και παγκοσμίως, μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διατηρούν την αξιοπιστία της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που χρήζουν στήριξης, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· επισημαίνει την ανάγκη να παροτρύνει η ΕΕ τις συγκεκριμένες χώρες να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Παλέρμο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών από ξηράς, θαλάσσης και αέρος· σημειώνει ότι το 2017 ο ΟΗΕ κατέγραψε περίπου 258 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα γέννησής τους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων ως προτεραιότητα στις πολιτικές της· επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης και καλύτερης εφαρμογής πλαισίων προστασίας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, κυρίως μέσω της διάνοιξης ασφαλών και νόμιμων οδών και της χορήγησης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους· ζητεί το Κοινοβούλιο να έχει εποπτεία στις συμφωνίες για τη μετανάστευση· εκφράζει τη λύπη του για κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης, αμαύρωσης ή ακόμη και ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και επιμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και διάσωσης των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο στη θάλασσα και στην ξηρά, προκειμένου να εκπληρωθούν οι θεμελιώδεις νομικές υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε κράτος μέλος με ιθαγένεια τρίτης χώρας την 1η Ιανουαρίου 2017 ήταν 21,6 εκατομμύρια, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 4,2 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28· καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν σοβαρό διάλογο για να καθορίσουν μια κοινή, πολυδεκτική αντίληψη, κοινές ευθύνες και ενότητα σκοπού όσον αφορά τη μετανάστευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση, το Παγκόσμιο Σύμφωνο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και για τον κεντρικό ρόλο που αναγνωρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτά τα σύμφωνα·

48.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνέχιση της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων εμπορευματοποιεί τους ανθρώπους και αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία μιας συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να διερευνώνται όλα τα στάδια της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών εκμετάλλευσης ατόμων, ειδικά γυναικών και παιδιών, όπως η εμπορία οργάνων, η καταναγκαστική εργασία και η σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και την κοινωνία των πολιτών στο συγκεκριμένο θέμα· ζητεί σαφείς αρχές και νομικές πράξεις προς αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παρένθετη μητρότητα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων, ειδικά των γυναικών και των παιδιών, ως προς την εκμετάλλευση, την παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων, μεταξύ άλλων και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (hotspots)· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές που επικεντρώνονται στα θύματα, να προληφθεί και να περιοριστεί αυτό το είδος εγκλήματος και να παταχθούν τα κέρδη που προέρχονται από την εμπορία ανθρώπων·

49.  ενθαρρύνει όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της ΕΕ, να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού, διεθνούς μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, μέσω της ενεργού συμμετοχής στην ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ· εμμένει για ακόμη μια φορά στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), ιδίως όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα που αφορά την πρόσβαση σε ένδικα μέσα· αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του Οικουμενικού Συμφώνου των ΗΕ και των εθνικών σχεδίων δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία ενός σχεδίου δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει την κατάρτισή του με στόχο την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ· ενθαρρύνει όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, και επαναβεβαιώνει την σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλες τις χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και ταχέως τις UNGP και να εγγυηθούν ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις δικαιοδοσίες τους συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά εργασιακά πρότυπα· ενθαρρύνει όλες τις χώρες να αγωνιστούν κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες ή άλλα βασικά εμπορεύματα που προέρχονται από ζώνες συγκρούσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη συμπερίληψη κανόνων σχετικά με την εταιρική ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη και αποτελεσματική πρόσβαση σε ένδικα μέσα στα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις· επιβεβαιώνει την έκτακτη ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφθορά στις εταιρείες, όταν προκύπτουν, και να διασφαλίζεται η δυνατότητα λογοδοσίας τους· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν ενήργησε σύμφωνα με τις εκκλήσεις που διατυπώνονταν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(18)· ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών μέτρων για τον βιομηχανικό τομέα με σκοπό την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διοργανική επιχειρησιακή ομάδα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάληψης μιας πρωτοβουλίας για το καθήκον επιμέλειας σε επίπεδο ΕΕ·

50.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· τονίζει, επομένως, ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές σχέσεις στην τόνωση της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και στη διαφύλαξη των τοπικών αγορών τους· επισημαίνει ότι η στήριξη των δημοκρατικών συστημάτων και οι προσδοκίες των λαών για ελευθερία θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· Υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη, και υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις φάσεις της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα αγαθά που κυκλοφορούν στην επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης της δεοντολογίας δεν αποτελούν προϊόν καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας· ζητεί τη θέσπιση ενός μέσου ειδικά σχεδιασμένου για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα, τα έργα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ σε τρίτες χώρες και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης και πρόληψης κάθε παραβίασης με τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών για άτομα και ομάδες·

51.  θεωρεί ότι τα εμπορικά συστήματα της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης (ΣΓΠ+) αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όσον αφορά την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών προτύπων με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να παρακολουθεί καλύτερα τα εμπορικά συστήματα ΣΓΠ+ προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται σεβαστά από τις δικαιούχες χώρες· τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου ΣΓΠ+, η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύσει στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας αυτού του μηχανισμού, θεσπίζοντας σαφείς διαδικασίες για ουσιαστική και ενισχυμένη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και διεξάγοντας αποτελεσματικές εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων και κατά την εφαρμογή τους· ζητεί να καταστεί δυνατή η προσθήκη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στον κατάλογο των συμβάσεων που απαιτούνται για το καθεστώς ΣΓΠ+· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του συστήματος· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μορφών συνεργασίας για τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τρίτων χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των λαών τους·

52.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και ιδίως να αναστείλουν όλες τις μεταφορές όπλων, καθώς και εξοπλισμού και υλικού επιτήρησης και πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις με σκοπό την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίθεση κατά πολιτών· επισημαίνει ότι το παγκόσμιο εμπόριο όπλων και πολεμικού υλικού συντελεί στη χρήση τους σε πολυάριθμες συγκρούσεις σε τρίτες χώρες· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επιβληθούν και να ενισχυθούν σε παγκόσμιο επίπεδο διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τις πωλήσεις όπλων·

53.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, περιλαμβανομένων όσων λαμβάνουν χώρα για λόγους φυλής, θρησκείας, κάστας ή παρόμοιων συστημάτων κληρονομικής κοινωνικής θέσης, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης κατάστασης· εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες εκδηλώσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και της έλλειψης πολιτικής εκπροσώπησης των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες και τα παιδιά· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να απαλείψει, ανεξαιρέτως, κάθε μορφή διακρίσεων και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, την κουλτούρα ανεκτικότητας και ένταξης και την ειδική προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, μέσα από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πολιτικούς διαλόγους, το έργο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και τη δημόσια διπλωματία· καλεί όλες τις χώρες να διασφαλίζουν ότι τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα παρέχουν αποτελεσματική νομική προστασία, εντός της δικαιοδοσίας τους· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών στα σχολεία προκειμένου να ενισχύεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών και να τους παρέχονται τα αναγκαία εργαλεία για να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές διάκρισης·

54.  τονίζει την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της για την εξωτερική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια· καλεί τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να αναθεωρήσουν όλη τη νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)· καλεί όλες τις χώρες να επικυρώσουν τη CRPD και επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της·

55.  επικροτεί τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στην όγδοη σύνοδο της ομάδας εργασίας ανοιχτής σύνθεσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη γήρανση, και ιδίως την υποβολή των κοινών συνεισφορών και δηλώσεών τους σχετικά με την ισότητα, τη μη διάκριση, τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση ηλικιωμένων· εξακολουθεί να ανησυχεί για την επικράτηση του ηλικιακού ρατσισμού και άλλων εμποδίων για την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως τη διαδικασία της ομάδας εργασίας, μεταξύ άλλων με τη διάθεση και/ή την υποστήριξη της διάθεσης επαρκών πόρων για τη λειτουργία της, και να ανταποκριθούν επίσης στις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής συνεισφορών, διαβούλευσης και συμμετοχής ηλικιωμένων στην προετοιμασία τους, και να συμπεριλάβουν ηλικιωμένους στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στη συνεδρίαση για την αναθεώρηση της περιφερειακής στρατηγικής εφαρμογής για την Ευρώπη του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση (MIPAA), η οποία διεξήχθη στη Λισαβόνα το 2017· τονίζει ότι το MIPAA μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων·

57.  καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και τη δολοφονία των ατόμων ΛΟΑΔΜ· αναγνωρίζει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η έμφυλη ταυτότητα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο διακρίσεων, βίας και διώξεων· σημειώνει ότι σε μια σειρά χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και βία βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού τους· καταδικάζει τις παραβιάσεις εις βάρος των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων, οι οποίες καταστρατηγούν το θεμελιώδες δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και ταυτότητα, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων των μεσοφυλικών· σημειώνει ότι σε 72 χώρες οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου εξακολουθούν να ποινικοποιούνται, σε 13 εκ των οποίων μέχρι και με επιβολή της θανατικής ποινής· καλεί τα κράτη αυτά να τροποποιήσουν άμεσα τη νομοθεσία τους· χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να βελτιώσει τα δικαιώματα και τη νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ· παροτρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρμογής του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II), το ένα τρίτο των αντιπροσωπειών προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

58.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, διαχωρισμό και λόγω κάστας φραγμούς, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στην απασχόληση και το νομικό σύστημα και σε άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις επακόλουθες θεσμοθετημένες διακρίσεις και την ανησυχητική συχνότητα βίαιων επιθέσεων λόγω κάστας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και των αντιπροσωπειών για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας·

59.  τονίζει τη σημασία της άσκησης πολιτικών ισότητας που επιτρέπουν σε όλες τις εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, καθώς και στους αυτόχθονες πληθυσμούς, να απολαύουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· χαιρετίζει το ψήφισμα 71/178 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, το οποίο ανακηρύσσει το 2019 «Διεθνές Έτος Αυτόχθονων Γλωσσών»· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση των διακρίσεων, επιθέσεων και απειλών εις βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών, και της ποινικοποίησης και δολοφονίας όσων υπερασπίζονται τη γη, τα εδάφη και τους πόρους τους, ιδίως δε των γυναικών· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές αυτοί προστατεύονται και ότι τυχόν εγκλήματα διερευνώνται και οι δράστες λογοδοτούν· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν για την πλήρη αναγνώριση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί τις χώρες να κυρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ περί των αυτόχθονων λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση·

60.  σημειώνει τα πολυδιάστατα οφέλη που παρέχει το διαδίκτυο· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν μαζική συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, χωρίς την πλήρη γνώση και/ή συγκατάθεσή τους, κάτι που, εν συνεχεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δυνητικά επιβλαβείς τρόπους, όπως για την καταστολή των δραστηριοτήτων των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την υπονόμευση της ελευθερίας τους να εκφράζονται και για τον επηρεασμό των εκλογικών αποτελεσμάτων και της λήψης των πολιτικών αποφάσεων· καλεί τις εταιρίες δεδομένων να διενεργούν αξιολογήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να συλλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να ενισχύσει και να εφαρμόσει αποτελεσματική νομοθεσία στον τομέα αυτό επειγόντως·

61.  αναγνωρίζει ότι η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν πολύ σοβαρές απειλές για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ως εκ τούτου, βλάπτουν την κοινωνία, και εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 και οι οποίες πολύ συχνά στοχοποίησαν άτομα ή ομάδες που ενσαρκώνουν τις αξίες αυτές· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι πάνω από 1 000 τρομοκρατικές επιθέσεις έλαβαν χώρα παγκοσμίως το 2017, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 6 123 θανάτους· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ στην πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και δικτύων, όπως είναι το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά επαναλαμβάνει ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί προνομιακό μέσο για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στα θύματα της τρομοκρατίας ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη, μεταξύ άλλων ψυχολογική υποστήριξη, ατομικές αξιολογήσεις για κάθε θύμα, νομική υποστήριξη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων εν γένει· τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας που θα σέβονται το κράτος δικαίου και θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να περιλαμβάνει την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και διασφαλίσεις σε περίπτωση παραβιάσεων· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ανταλλαγή και τον συντονισμό των πληροφοριών μέσω των διαύλων και των οργανισμών της με στόχο την ταχεία αποτροπή και ταυτοποίηση των τρομοκρατικών απειλών και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

62.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις που διαπράττουν·

63.  υιοθετεί την άποψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχει ειδική συσχέτιση μεταξύ ορισμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων σε χώρες που φιλοξενούν τέτοιες εκδηλώσεις ή που είναι υποψήφιες για τέτοιου είδους φιλοξενία· υπενθυμίζει ότι αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν εξώσεις, φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εκμετάλλευση των εργαζομένων για την κατασκευή μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεργαστεί με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τους όρους συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις αυτές· καλεί τους διεθνείς και τους εγχώριους αθλητικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και τις χώρες υποδοχής μεγάλων διοργανώσεων να δεσμευθούν στη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της περιβαλλοντικής προστασίας, να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς πριν από σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις και κατά τη διάρκεια αυτών, και να παρέχουν μηχανισμούς επανόρθωσης για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2017 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να κλείσει μια υπόθεση για τη μεταχείριση μετακινούμενων εργαζομένων στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2022· σημειώνει τη συμφωνία μεταρρυθμίσεων η οποία, εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα παράσχει στους εργαζομένους καλύτερη προστασία·

64.  καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει αποτελεσματικές και βιώσιμες πολιτικές κατά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους αύξησης της εσωτερικής εκτόπισης και της αναγκαστικής μετανάστευσης· καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει μέτρα για την καταπολέμησή της και την προστασία των πληγέντων· σημειώνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανότητες παρακολούθησης των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κρίσεων και της ευαισθησίας σε θέματα συγκρούσεων· εκτιμά ότι η ανάληψη συνεπούς και ταχείας δράσης για το κλίμα συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων, αλλά και των κινδύνων για την ασφάλεια, των συγκρούσεων και της αστάθειας και, τέλος, στην πρόληψη του σημαντικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους· τονίζει συνεπώς τη σημασία της ενσωμάτωσης της κλιματικής διπλωματίας στις ενωσιακές πολιτικές πρόληψης των συγκρούσεων και της διεύρυνσης και προσαρμογής του πεδίου δράσης των αποστολών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες και σε εμπόλεμες περιοχές· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να εφαρμοστούν ταχέως πολιτικές για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(2) A/HRC/33/44.
(3) A/AC.278/2017/2.
(4) ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0292.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0201.
(7) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(8) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 111.
(9) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.
(11) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(12) ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0247.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0288.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0346.
(16) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0346.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου