Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0412/2018

Внесени текстове :

A8-0412/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Приети текстове
PDF 331kWORD 110k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на Европейски фонд за отбрана***I
P8_TA(2018)0516A8-0412/2018
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2),
към предложението на Комисията
---------------------------------------------------------

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 1, освен ако не е посочено друго]

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0412/2018).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на Европейски фонд за отбрана

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183 и член 188, втората алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(-1a)   Отбраната се счита за ясен пример за това как може да се постигне по-голяма ефективност, като на европейско равнище се прехвърлят някои правомощия и дейности, които понастоящем са от ресора на държавите членки, както и съответните бюджетни кредити, като това ще доведе до демонстриране на европейската добавена стойност и ще позволи да се ограничи общата тежест на публичните разходи в ЕС;

(-1б)  През последните десет години геополитическият контекст на Съюза се промени коренно. Положението в съседните на Европа региони е нестабилно и Съюзът е изправен пред сложна и изпълнена с предизвикателства среда, в която едновременно се появяват нови заплахи, като хибридните и кибернетичните атаки, и се завръщат други по-конвенционални проблеми. В тези условия европейските граждани и техните политически лидери споделят мнението, че заедно трябва да направят повече в областта на отбраната. 75% от европейците подкрепят съществуването на обща политика за сигурност и отбрана. В декларацията от Рим на лидерите на 27 държави членки заедно с Европейския съвет, Европейския парламент и Комисията от 25 март 2017 г. се посочва, че Съюзът ще засили своята обща сигурност и отбрана и ще насърчи развитието на една по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост.

(1)  В своето съобщение от 30 ноември 2016 г. относно Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна европейска отбранителна промишленост и създаването на по-интегриран отбранителен пазар в Европа. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фонда“), който да подпомага инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за полезни взаимодействия и за ефективност на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Очаква се фондът да допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат трансгранично помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на отбранителните продукти и технологии.

(1a)   На 7 юни 2017 г. Комисията прие съобщение относно начало на дейността на Европейския фонд за отбрана. Беше предложен двуетапен подход: първо, за да бъде изпитан подходът, първоначално финансиране на научноизследователска и развойна дейност в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. („МФР“) с приемането на Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета1a; второ, създаване на специален фонд в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., за да се увеличи мащабът на финансирането за съвместни научни изследвания за иновативни продукти и технологии от сферата на отбраната и за последващи етапи от развойния цикъл, включително разработването на прототипи. Между тези две стъпки следва да има съгласуван и последователен подход.

(1б)   Секторът на отбраната се характеризира с нарастващи разходи за отбранително оборудване и високи разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), които ограничават стартирането на нови програми в областта на отбраната и оказват пряко въздействие върху конкурентоспособността и иновационния капацитет на промишлеността на Съюза. С оглед на увеличаването на разходите, големия размер на еднократните разходи за НИРД и малките серии, които могат да бъдат закупени на национално ниво, разработването на ново поколение крупни отбранителни системи и нови технологии в областта на отбраната във все по-голяма степен се превръща в задача, която е непосилна за отделна държава – членка на ЕС.

(1в)   В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: подготвяйки позицията на Парламента относно МФР след 2020 г., Европейският парламент потвърди подкрепата си за създаване на Европейски съюз за отбрана с конкретна научноизследователска програма в областта на отбраната на Съюза и програма за промишлено развитие, в която държавите членки да инвестират, за да се премахне дублирането и да се увеличи стратегическата автономия и ефективност на европейската отбранителна промишленост; той също така повтори, че Съюзът може да бъде по-силен и по-амбициозен единствено ако разполага с допълнителни финансови средства, и поради това призова да се оказва постоянна подкрепа за съществуващите политики, да се увеличат ресурсите за водещите програми на Съюза, а допълнителните отговорности да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.

(1г)   положението в сектора на отбраната се утежнява допълнително и от значителните съкращения в бюджета за отбрана в Европа през последните 10 години, което засяга по-специално разходите за НИРД и оборудване. Между 2006 г. и 2013 г. реалните нива на разходите за отбрана в държавите членки, участващи в Европейската агенция по отбрана (EDA), са намалени с 12%. Като се има предвид, че НИРД в областта на отбраната е в основата на разработването на бъдещите авангардни технологии в областта на отбраната, тези тенденции са особено тревожни и представляват сериозно предизвикателство за възможностите за запазване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза в дългосрочен план.

(1д)   Въпреки взаимовръзката между нарастващите разходи и намаляващото разходване на средства, планирането на отбраната и разходването на средства за НИРД в областта на отбраната, както и закупуването на оборудване, остават до голяма степен на национално равнище, с много ограничено сътрудничество между държавите членки в сферата на инвестициите в отбранително оборудване. Освен това, когато се изпълняват, само няколко програми са свързани и с приоритетите относно способностите на Съюза — през 2015 г. само 16% от оборудването е било набавено чрез европейски съвместни обществени поръчки, което е много под договорената колективна референтна стойност от 35%.

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви(1) на ЕС относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г. Поради това е от решаващо значение да бъдат изпълнени основните регулаторни предварителни условия, по-специално пълното изпълнение на тези директиви. Фондът е предназначен да бъде крайъгълен камък на една стабилна европейска политика в областта на отбранителната промишленост.

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и технологичната и промишлена автономност на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата промишлена автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети в целия Съюз, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната. За да се стимулира създаването на отворен вътрешен пазар, фондът следва да улесни разширяването на трансграничното сътрудничество между правни субекти, и по-специално трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

(3a)   Европейската сигурност зависи от силните и здрави връзки със стратегическите партньори по света и Програмата следва да подобри конкурентоспособността на европейския пазар на отбранителната промишленост чрез допълнително укрепване на партньорствата чрез НИРД, като по този начин ще се популяризира европейският стратегически капацитет и възможности.

(4)  Етапът на научните изследвания е елемент от решаващо значение, тъй като обуславя капацитета на европейската промишленост и автономността на европейската промишленост, що се отнася до разработката на продуктите, и независимостта на държавите членки в качеството им на крайни ползватели на продуктите на отбранителната промишленост. Етапът на научните изследвания, който е свързан с развитието на отбранителните способности, може да включва значителни рискове, свързани по-специално с ниската степен на развитие и революционния потенциал на технологиите. Етапът на развойната дейност, който следва етапа на научните изследвания и технологии, също е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността и иновациите на отбранителната промишленост на Съюза. Фондът следва да стимулира връзката между етапите на НИРД, свързани с отбранителни продукти и технологии, за да се преодолее „долината на смъртта“.

(5)  Фондът не следва да подпомага чисто фундаменталните научни изследвания, които фактически следва да бъдат подкрепяни от други схеми, но може да оказва подкрепа за фундаментални научни изследвания с отбранителна насоченост, които евентуално могат да послужат като основа за намирането на решение на съществуващи или бъдещи проблеми или възможности.

(6)  Фондът може да предоставя подкрепа за действия, свързани както с нови продукти и технологии, така и с усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии, когато върху използването на вече съществуваща информация, необходима за изпълнение на действието по усъвършенстване, не е наложено ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Следва да се изисква от правните субекти, когато подават заявление за финансиране от Съюза, да предоставят необходимата информация, за да се установи липсата на ограничения. В отсъствието на такава информация финансирането от Съюза не следва да бъде възможно.

(6a)   Фондът следва да подкрепя по подходящ начин научноизследователски и развойни дейности в областта на революционните технологии за отбрана. Тъй като революционните технологии могат да се основават на концепции или идеи, произтичащи от нетрадиционни участници в НИРД в областта на отбраната, фондът следва да позволява достатъчна гъвкавост по отношение на консултациите със заинтересованите страни, както и на действията по финансиране и управление.

(7)  За да се гарантира, че при прилагането на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработка или производство са забранени от международното право, не следва да получават финансиране по линия на фонда. Във връзка с това допустимостта на действия, свързани с нови отбранителни продукти или технологии, като тези, които са специално разработени за извършване на смъртоносни нападения без човешки контрол върху решенията за предприемане на бойни действия, също следва да бъде съобразена с развитието на международното право.

(7a)   При разглеждане на износа на продукти, които са резултат от действия в областта на НИРД по Програмата, специално внимание трябва да се обърне на член 7, параграф 1 от Договора на ООН за търговията с оръжие от 2013 г., който предвижда, че дори и износът да не е забранен, държавите износителки — страни по договора, трябва по обективен и недискриминационен начин, като отчитат съответните фактори, да преценят възможността, при която конвенционалните оръжия или изделията: а) биха допринесли за постигането на мир и сигурност или биха го подкопали, или б) биха могли да бъдат използвани за: i) извършване или улесняване на тежки нарушения на международното хуманитарно право, ii) извършване или улесняване на тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека, iii) извършване или да помогнат за извършването на действие, представляващо престъпление по международни конвенции или протоколи по тероризма, по които Държавата износител е страна, или iv) извършване или да помогнат за извършването на действие, представляващо престъпление по международни конвенции или протоколи в областта на транснационалната организирана престъпност, по които Държавата износител е страна.

(8)  Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния, ▌прекомерни разходи, ненужно дублиране на способности, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за дейностите, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите на държавите членки, които подкрепят оперативната съвместимост, водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности, проучванията в тяхна подкрепа, както и действията, целящи да подпомогнат постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда, за да се избегне нарушаване на оперативната съвместимост от конкуриращи се спецификации и стандарти.

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността, ефективността, промишлената автономия и иновативността на отбранителната промишленост на Съюза, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с НИРД във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки. Всеки допълнителен правен субект, участващ в консорциума, следва да има правото да се установява в асоциирана държава ▌. Във всички видове сътрудничество правните субекти, установени в държавите членки, следва да бъдат мнозинство в рамките на консорциума. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне две различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат ▌контролирани пряко или косвено от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

(11)  В съответствие с [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(2)] субектите, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да отговарят на условията за финансиране при спазване на правилата и целите на фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната ОСТ.

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва ▌да се намират на територията на Съюза или на асоциирани трети държави.

(13)  При определени обстоятелства, ако това е необходимо за постигане на целите на действието, следва да бъде възможно да се прибегне до дерогация от принципа, според който получателите и техните подизпълнители следва да не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. С оглед на това, правните субекти, установени в Съюза, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, могат да отговарят на условията за финансиране, ако са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Участието на тези субекти следва да не противоречи на целите на фонда. Заявителите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието. Във всеки случай не следва да се предоставя дерогация на заявителите, контролирани от неасоциирана трета държава, предмет на каквито и да е ограничителни мерки на Съюза, или от субект от неасоциирана трета държава, предмет на каквито и да е ограничителни мерки на Съюза.

(14)  Когато консорциум желае да участва в допустимо действие, а финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да назначи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка.

(15)  Когато подкрепяно от фонда действие в областта на развойната дейност е управлявано от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателя, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. ▌Ръководителят на проект следва да представи на Комисията своите забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

(16)  За да се гарантира, че финансираните действия са финансово жизнеспособни, е необходимо бенефициерите да удостоверят, че разходите за действието, които не са обхванати от финансирането на Съюза, са покрити от други източници на финансиране.

(17)  Различни видове финансови механизми следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното развитие и придобиване на отбранителни способности. Разработеният от Комисията финансов инструментариум следва да осигури различните видове схеми, които държавите членки могат да използват за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместната разработка и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни и трансгранични проекти в областта на отбраната, да допринесе за избягване на дублирания и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подпомагани по линия на Европейския фонд за отбрана.

(18)  Предвид спецификата на отбранителната промишленост, в която търсенето е почти изключително от държавите членки и асоциираните държави, които също така контролират всяко придобиване на свързани с отбраната продукти и технологии, включително износа, секторът на отбраната функционира по уникален начин и не се придържа към обичайните правила и бизнес модели, на които се подчиняват по-традиционните пазари. Поради това секторът не е в състояние самостоятелно да финансира крупни проекти от областта на НИРД и държавите членки и асоциираните държави са тези, които по принцип финансират изцяло всички разходи за НИРД. За да бъдат постигнати целите на фонда, по-специално за стимулиране на сътрудничеството между дружества от различни държави членки и асоциирани държави, и предвид спецификата на сектора на отбраната, е целесъобразно да бъдат покрити 100% от допустимите разходи за действия, изпълнявани преди етапа на разработване на прототип.

(19)  Етапът на разработване на прототип е етап от решаващо значение, по време на който държавите членки или асоциираните държави обикновено вземат решение относно консолидираните си инвестиции и стартират процеса на придобиване на своите бъдещи отбранителни продукти или технологии. Това е причината, поради която именно на този етап държавите членки и асоциираните държави се споразумяват във връзка с необходимите ангажименти, в т.ч. по отношение на подялбата на разходите и собствеността върху проекта. За да се гарантира, че ангажиментът им заслужава доверие, финансовата помощ на Съюза по линия на фонда по принцип следва да не превишава 20% от допустимите разходи.

(20)  За действия на по-късен етап от етапа на разработване на прототип следва да се предвиди финансиране в размер до 80%. Тези действия, макар и да са по-близо до финализирането на продукта и технологията, все още могат да предполагат значителни разходи.

(21)  Заинтересованите страни в сектора на отбраната са изправени пред специфични непреки разходи, като например разходите, свързани със сигурността. Също така заинтересуваните страни работят на специфичен пазар, на който те – без каквото и да е търсене от страна на купувачите – не могат да си възстановят разходите за НИРД, както това се случва в гражданския сектор. Поради това е оправдано да се позволи единна ставка в размер на 25%, а също така да се предвиди възможността ▌да се начисляват непреките разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики на бенефициерите, ако тези практики са приети от националните органи по сравними схеми за финансиране на национално равнище и са били съобщени на Комисията. ▌

(21a)  Проекти с участието на трансгранични МСП и дружества със средна капитализация подпомагат отварянето на веригите на доставка и допринасят за постигане на целите на фонда. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент, в полза на всички участващи в консорциума субекти.

(22)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки вече да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, в частност като използват централен орган за покупки. Тъй като министерствата на отбраната на държавите членки са изключителни клиенти и отбранителните индустрии са единствените доставчици на отбранителни продукти, за да се улесни възлагането на обществени поръчки, министерствата на отбраната на държавите членки следва да бъдат включени в проекта от техническата спецификация до приключването на проекта.

(22 a)  За да се отговори на повишената нестабилност и конфликтите в съседство с тях, както и на новите заплахи за сигурността и геополитическите заплахи, държавите членки и Съюзът трябва да координират инвестиционните си решения и по този начин да изискват общо определение на заплахите, нуждите и приоритетите, включително очакваните нужди от военни действия, които могат да бъдат идентифицирани чрез процедури, като например плана за развитие на способностите (ПРС).

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на всеобхватната стратегическа изследователска програма и ПРС, включително случаите на стратегически контекст за ПРС. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така следва да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(24)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), вписващо се в институционалната рамка на Съюза, би трябвало да гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между правните субекти в различните държави членки и по този начин пряко да допринесат за постигането на целите на фонда. Съответно, ако бъдат избрани, такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(24a)  Фондът следва да вземе предвид плана за действие за военната мобилност като част от следващия Механизъм за свързване на Европа, Европейския механизъм за подкрепа на мира, за да подкрепи наред с другото мисиите на ОВППС/ОПСО в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, както и усилията за противодействие на хибридни заплахи, които заедно с ПРС, КГПО и ПСС помагат за координиране на планирането на способностите, разработване, възлагане на обществени поръчки и операции.

(25)  Комисията ще вземе под внимание другите дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране и да се гарантира взаимното обогатяване и полезните взаимодействия между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната и да се гарантира, че „Хоризонт Европа“ остава чисто гражданска изследователска програма.

(26)  Киберсигурността и киберотбраната представляват предизвикателства, които с времето придобиват все по-важно значение. В тази връзка Комисията и върховният представител признаха необходимостта от установяване на полезни взаимодействия между действията в областта на киберотбраната, попадащи в обхвата на фонда, и инициативите на Съюза в областта на киберсигурността, като например обявените в съвместното съобщение относно киберсигурността. Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността, чието създаване предстои, по-специално следва да търси полезни взаимодействия между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността. Той би могъл активно да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни, като предоставя експертни становища, споделя знания и улеснява сътрудничеството по отношение на проекти и действия, както и по искане на държавите членки, и да действа като ръководител на проекти във връзка с Европейския фонд за отбрана,

(27)  Следва да се осигури интегриран подход чрез обединяване на дейностите, обхванати от Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, предприето от Комисията, по смисъла на член [58, параграф 2, буква б)] от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), и от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, създадена с Регламент (ЕО) № ... на Европейския парламент и на Съвета, с цел да се хармонизират условията за участие, да се създаде по-съгласуван набор от инструменти, да се увеличи иновативното и икономическото въздействие, както и това на споделените усилия, като същевременно се избегнат ненужното дублиране и фрагментарността. Благодарение на този интегриран подход се очаква фондът да допринесе за по-доброто използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, като скъсява дистанцията между НИРД при същевременно отчитане на спецификата на сектора на отбраната, и насърчава всички форми на иновация, като може да се очаква разпространение на положителен ефект, където е приложимо, в гражданския сектор, включително революционните иновации, допускащи възможността за провал.

(28)  Стратегическите цели на настоящия фонд ще се преследват също посредством финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на компонента или компонентите на политиката [...] на фонда InvestEU.

(29)  Финансовата подкрепа следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации по адекватен начин, без да се дублира или изтласква частното финансиране или да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат отчетлива европейска добавена стойност.

(30)  Видовете финансиране и методите за изпълнение по настоящия Регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и на предвиденото в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент финансиране, което не е свързано с разходите.

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. В работните програми следва да се вземат предвид първоначалните поуки от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, пилотният проект и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната. ▌

(32)  За да се осигурят единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работната програма, както и във връзка с отпускането на финансиране за избраните действия в областта на развойната дейност. При изпълнението на действия в областта на развойната дейност следва по-специално да бъде взета предвид спецификата на сектора на отбраната, а именно отговорността на държавите членки и/или асоциираните държави за процеса на планиране и придобиване. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) [№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета](3).

(33)  С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциум, било като подизпълнители. В работната програма следва да се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя разумен размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с Европейския парламент, държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда чрез неговото въздействие върху отбранителната промишленост.

(35)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Европейския фонд за отбрана, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [новото междуинституционално споразумение] между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Комисията следва да направи необходимото административните процедури да бъдат възможно най-опростени и да пораждат минимални допълнителни разходи.

(36)  Финансовият регламент се прилага за фонда, освен ако е посочено друго. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(37)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, касаят също така защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за доброто финансово управление и за ефикасно финансиране от ЕС.

(38)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(6), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(7) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(8) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(9). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(39)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, в което се предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълен обем съответните свои правомощия.

(40)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от четири години след началото на изпълнението на фонда, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. В тези доклади следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, и да се съдържа информация относно държавите на произход на получателите, броя на държавите, които участват в отделни проекти, и при възможност – относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост. Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

(41)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

(42)  Тъй като фондът оказва подкрепа на свързани с отбраната продукти и технологии само на етапа на научните изследвания и етапа на развойната дейност, ▌Съюзът не би трябвало да се ползва с право на собственост или с права върху интелектуална собственост (ПИС) по отношение на продукти или технологии, които са резултат от финансираните действия, освен ако помощта от Съюза се предоставя чрез обществени поръчки. По отношение на действията в областта на научните изследвания обаче заинтересованите държави членки и асоциирани държави следва да разполагат с възможността да използват резултатите от финансираните действия и да участват в последваща, основана на сътрудничество между тях, развойна дейност;

(43)  Финансовата помощ от Съюза следва да бъде съпътствана от пълното и точно прилагане на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) относно трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза и не следва да засяга износа на продукти, оборудване или технологии.

(43a)   Субекти, които са признати за виновни по съдебен ред в извършване на престъпление, например, но не само, подкуп на длъжностно лице или нарушаване на ограничителните мерки на ЕС, не следва да бъдат допускани като кандидати за получаване на финансиране. Комисията може да реши, че такъв субект или субект, при който висши ръководни кадри са признати за виновни, следва да бъде лишен от възможността да кандидатства за финансиране за срок, не по-кратък от 36 месеца след постановяване на присъдата. Комисията поддържа публично достъпна база данни на всички предприятия, по отношение на които е налице такава забрана. Когато някой субект е предмет на основателно и уместно разследване за извършване на престъпление, Комисията следва да си запази правото да изчака резултата от разследването, преди да отпусне финансирането. [Изм. 4]

(43б)   Фондът следва да подкрепя и прилага най-добрите практики в областта на корпоративното управление и обществените поръчки. Това следва да включва възможността за анонимно и поверително подаване на сигнали за нередности чрез горещи линии, обслужвани от трети страни, и с действащи процедури, за да се предотврати прилагането на ответни мерки. Процедурата за отпускане на финансиране следва да отразява тези стандарти за корпоративно управление с цел повишаване на стандартите за корпоративна отчетност в европейския отбранителен сектор. [Изм. 5]

(44)  Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, или достъпът на неоправомощени лица до чувствителни резултати, генерирани от изследователски проекти, може да се отрази неблагоприятно върху интересите на Съюза съюз или на една или повече от неговите държави членки. Поради това боравенето с поверителни данни и класифицирана информация следва да се подчинява на съответната нормативна уредба на Съюза, включително на вътрешните правила на институциите, като например Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията(11).

(45)  За да може да се допълва или изменя настоящият регламент, по отношение на предоставянето на финансиране за действия за развитие, приемането на работни програми и показателите за пътищата на въздействие, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(46)  Комисията следва да управлява фонда при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално що се отнася до класифицираната и чувствителната информация.

(46a)  Когато предлагат нови продукти или технологии в областта на отбраната или предлагат промяна в предназначението на съществуващи продукти или технологии, предприятията са обвързани от приложимото законодателство. Когато не съществува непосредствено приложимо законодателство, те следва да се ангажират със спазването на набор от универсални етични принципи, свързани с основните права и благосъстоянието на хората, защитата на човешкия геном, отношението към животните, опазването на природната среда, защитата на културното наследство, както и равния достъп до общите световни блага, включително космическото пространство и киберпространството. Комисията следва да направи необходимото за това, предложенията систематично да се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сериозни етични въпроси и те да бъдат подложени на оценка с оглед на етиката. Действия, които не са етично приемливи, не следва да получават финансиране от Съюза.

(46б)  Съветът следва да се стреми да приеме решение относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати преди [31 декември 2020 г.]. Не следва да бъде предоставено финансиране за разработване на въоръжени безпилотни летателни апарати преди това решение да е влязло в сила,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският фонд за отбрана („фондът“).

С него се определят целите на фонда, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(2)  „контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти;

(3)  „действие в областта на развойната дейност“ означава всяко действие, заключаващо се предимно в дейности с отбранителна насоченост на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирането на съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;

(4)  „революционна отбранителна технология“ означава технология, чието прилагане може радикално да промени представата за отбранителните действия и провеждането им;

(5)  „изпълнителни управленски структури“ означава всеки или всички органи, назначени в съответствие с националното право, на които са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на правния субект и които упражняват надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

(6)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член [197, параграф 2, буква в)] от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;

(7)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава предприятие, което не е микро-, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(12) и е с до 3000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от дял I от приложението към същата препоръка;

(8)  „обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава обществена поръчка за научноизследователски и развойни услуги, предполагаща разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и поетапни конкурентни разработки в случаите на ясно разделяне на предоставените научноизследователски и развойни услуги от разработването на крайни продукти в търговски количества;

(9)  „ръководител на проекти“ означава всеки възлагащ орган, установен в държава членка или асоциирана държава, създаден от държава членка или асоциирана държава, или група от държави членки и/или асоциирани държави, за управление на многонационални проекти за въоръжаване на постоянна или на ad hoc основа;

(10)  „получател“ означава всеки правен субект, получаващ финансиране по линия на този фонд;

(11)  „действие в областта на научните изследвания“ означава всяко действие, заключаващо се в научни изследвания, изключително фокусирани върху отбранителни приложения;

(12)  „резултати“ означава всеки материален или нематериален ефект от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или естество и независимо дали могат да бъдат обект на закрила, както и всички права, свързани с тях, в т.ч. и правата върху интелектуална собственост;

(13)  „специален доклад“ означава специфична предвидена престация на действие в областта на научните изследвания, обобщаващ резултатите от него, предоставяйки изчерпателна информация относно основните принципи, целите, действителните резултати, основни свойства, извършените изпитвания, потенциалните ползи, потенциалните отбранителни приложения и очаквания експлоатационен път на научните изследвания.

(14)  „системен прототип“ означава образец на продукт или технология, който показва резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда;

(15)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза;

(16)  „неасоциирана трета държава“ означава трета държава, която не е асоциирана държава в съответствие с член 5;

(17)  „субект от неасоциирана трета държава“ означава правен субект, установен в неасоциирана трета държава или чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава;

(17a)  „атестация“ означава цялостния процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този процес осигурява обективни доказателства за това, че са изпълнени специфични изисквания на проектирането;

(17б)  „консорциум“ означава основано на сътрудничество обединение на правни субекти, учредено с цел предприемане на действие по фонда;

(17в)  „сертифициране“ означава процесa, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

(17г)  „координатор“ означава правен субект, който принадлежи към консорциум и е назначен от всички членове на консорциума, за да бъде основното звено за контакт с Комисията по отношение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 3

Цели на фонда

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна промишленост, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като укрепва и подобрява гъвкавостта едновременно на доставките в областта на отбраната и на веригите за създаване на стойност, разширява трансграничното сътрудничество между правни субекти и стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от ▌жизнения цикъл на отбранителни продукти и технологии. ▌Фондът допринася за свободата на действие на Съюза и неговата стратегическа автономност, по-специално в технологически и промишлен аспект.

2.  Фондът има следните конкретни цели:

а)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти с висока ефикасност, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на европейските бъдещи способности, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;

б)  да оказва подкрепа за съвместни европейски развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, особено в контекста на плана за развитие на способностите и на общата политика за сигурност и отбрана, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ▌дублиране, намаляване на прекомерната зависимост от внос от трети държави и по този начин увеличаване на придобиването на европейско оборудване от държавите членки, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз, както и полагане на усилия за увеличаване на стандартизирането на отбранителните системи и оперативната съвместимост на способностите на държавите членки.

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на 11 453 260 000 EUR по цени за 2018 г. (13 000 000 000 EUR по текущи цени).

2.  ▌Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:

а)  ▌3 612 182 000 EUR по цени за 2018 г. (4 100 000 000 EUR – за „действия в областта на научните изследвания“ по текущи цени);

б)  ▌ 7 841 078 000 EUR по цени за 2018 г. (8 900 000 000 EUR по текущи цени) за „действия в областта на развойната дейност“.

2а.   С оглед да се реагира на непредвидени положения или на нови тенденции и нужди, Комисията може, в рамките на годишната бюджетна процедура, да се отклони от сумите, посочени в параграф 2, с максимум 10 %.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи. Тази сума не следва да надвишава 5 % от стойността на финансовия пакет по параграф 1.

4.  Поне 5% и не повече от 10% от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

Член 5

Асоциирани държави

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП. Всеки финансов принос към фонда въз основа на настоящия член представлява целеви приход съгласно член [21(5)] от Финансовия регламент.

Член 6

Подкрепа за революционни технологии в областта на отбраната

1.  Комисията отпуска финансиране след открити и публични консултации относно революционни технологии с акцент изключително върху отбранителни приложения в областите на интервенция, определени в работните програми в съответствие с процедурата, предвидена в член 27.

2.  Комисията за всеки отделен случай намира най-подходящата форма на предоставяне на финансиране за революционни технологии.

Член 7

Етични аспекти

1.  Действията по линия на фонда се осъществяват при спазване на:

—  етичните принципи и на националните, съюзните и международните норми в тази област, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и нейните допълнителни протоколи, както и международното хуманитарно право;

—  правила и инициативи за борба с корупцията и с изпирането на пари. [Изм.6/rev и 13]

2.  Предложенията систематично, предварително, се подлагат на преглед от страна на Комисията, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и по целесъобразност да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на независими експерти от различни области. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси и докладва за това в рамките на своите задължения за докладване и оценка съгласно членове 31 и 32. Всички експерти са граждани на Съюза и са граждани на възможно най-широк спектър от държави членки.

3.  Преди началото на съответните дейности, участващите в действието субекти се снабдяват с всички разрешения или други задължителни документи от компетентните национални или местни комисии по етичните въпроси, или други органи, като например органите за защита на данните. Документите се съхраняват в досието и се предават на Комисията.

5.  Действията, които не са приемливи от етични съображения, се отхвърлят ▌.

ГЛАВА II

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Фондът се изпълнява от Комисията при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  Фондът може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. ▌

Член 9

Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране

1.  Действие, за което е получено финансиране по линия на друга програма на Съюза, също така може да получи финансиране по линия на фонда, при условие че това финансиране не покрива същите разходи. Спрямо финансирането, което всяка програма/всеки фонд на Съюза предоставя за това действие, се прилагат нейните/неговите собствени правила. Кумулативното финансиране не надхвърля общия размер на допустимите разходи за действието, като подкрепата от страна на различните програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа в съответствие с документите, в които са предвидени условията за тази подкрепа.

ГЛАВА ІІІ

УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТ, КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ

Член 10

Субекти, отговарящи на условията за финансиране

1.  Заявителите и участващите в действието техни подизпълнители отговарят на условията за финансиране, ако са установени в Съюза или в асоциирана държава, съобразно посоченото в член 5, изпълнителните им управленски структури се намират в Съюза или в асоциирана държава, и не се намират под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител или участващ в действието подизпълнител, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да представлява субект, който отговаря на условията за финансиране ако това е необходимо за постигането на целите на действието и при условие че участието му не застрашава интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността и отбраната или за постигане на целите, предвидени в член 3. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да поеме задължение да въведе подходящи мерки преди започване на действието, които да гарантират, че:

а)  контролът върху заявителя не се упражнява по начин, който ограничава под каквато и да било форма способността му да изпълнява действието и да постига резултати, нито по начин, който налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който подкопава неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;

б)  ▌достъпът на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен; и служителите или другите лица, които участват в действието ▌имат национално разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от държава членка или асоциирана държава;

в)  собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието, и резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави, както и не се изнасят за трета държава и до тях не се дава достъп от трета държава или от субект от трета държава без одобрението на държавите членки, в които е установен бенефициерът, и в съответствие с целите, определени в член 3, по време на действието и за определен период след неговото приключване, като този период се определя в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Не се предоставя дерогация по настоящия параграф на заявител или подизпълнител, който участва в действието, чиято изпълнителна управленска структура е в Съюза или в асоциирана държава и който е под контрола на неасоциирана трета държава — обект на ограничителни мерки на Съюза, или от страна на субект от неасоциирана трета държава – обект на ограничителни мерки на Съюза.

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави и не подлежат на никакъв контрол или ограничения от неасоциирани трети държави или от субект от неасоциирана трета държава. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и участващите в действието техни подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

4.  Чрез дерогация от параграф 3, ако няма на разположение конкурентноспособни заместители в Съюза, участващите в действието бенефициенти и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това няма да застраши интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и на неговите държави членки или на целите, посочени в член 3. При същите условия, при изпълнение на допустимо действие бенефициерите и участващите в действието техни подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава. Разходите, свързани с използването на тази инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси и с това сътрудничество, не са допустими за финансиране по линия на фонда. Във всеки случай такава дерогация не се предоставя, ако тези активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси се намират или се държат на територията на неасоциирана трета държава – обект на каквито и да било ограничителни мерки на Съюза.

5.  С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, в поканата за представяне на предложения или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се уточняват всички условия, включително посочените в точка 2 от настоящия член. Тези условия касаят по-специално разпоредбите относно собствеността върху резултатите от действието и достъпа до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, а също така гаранциите за сигурност на доставките.

6.  Заявителите предоставят цялата относима информация, необходима за оценяване на критериите за допустимост и на условията, посочени в параграфи 1—4.

7.  Заявленията, във връзка с които се изисква да бъдат извършени проверките, предвидени в параграф 2 или 4, могат да бъдат подавани единствено със съгласието на държавата членка или асоциираната държава, в която е установен заявителят.

8.  В случай на настъпила промяна по време на изпълнението на действие, която би могла да постави под въпрос спазването на тези критерии и условия, бенефициентът уведомява Комисията, която преценява дали тези критерии и условия са все още изпълнени и проучва потенциалното въздействие (спиране, отмяна) върху финансирането на действието.

9.  За целите на настоящия член, под „подизпълнители“ се разбират подизпълнителите, които са в преки договорни отношения с даден бенефициер, другите подизпълнители, на които се отпускат поне 10 % от общия размер на допустимите разходи за действието, и подизпълнителите, които може да се нуждаят от достъп до класифицирана информация по смисъла на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията за целите на изпълнението на действието.

Член 11

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 3.

2.  Фондът предоставя подкрепа за действия, обхващащи както нови продукти и технологии, така и усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии, при които използването на вече съществуваща информация, необходима за целите на усъвършенстването, не е — било то пряко или непряко — предмет на ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави.

3.  Допустимото действие се отнася до един или повече от следните елементи:

а)  дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на ▌знания и отбранителни продукти или технологии, включително революционни технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната;

б)  дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на отбранителни продукти и технологии;

в)  проучвания, като например проучвания за осъществимост с цел да се проучи осъществимостта на нова или усъвършенствана технология, продукт, процес, услуга, решение ▌;

г)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

д)  разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип);

е)  изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

ж)  атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

з)  сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

и)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии;

4.  ▌Действието се предприема в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки. Всеки допълнителен правен субект, който участва в консорциума, може да бъде установен в асоциирана държава съобразно посоченото в член 5. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са ▌контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

5.  Параграф 4 не се прилага за действията, посочени в параграф 3, буква в) ▌и за действията, посочени в член 6.

6.  Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими за финансиране. В частност програмата не финансира запалителни оръжия, включително бял фосфор, боеприпаси с обеднен уран, смъртоносни автономни оръжия, включително безпилотни летателни апарати, без значим човешки контрол върху функциите от решаващо значение за избора и атакуването на отделни цели, малки оръжия и леки въоръжения, разработени главно за целите на износа, т.е. когато нито една държава членка не е изискала предприемане на действието. [Изм. 29/rev]

6a.   Действия за разработване на продукти и технологии, с които може да се извърши или улесни следното, не се допускат за финансиране по програмата:

(i)  тежко нарушение на международното хуманитарно право;

(ii)  тежко нарушение на международното право в областта на правата на човека;

(iii)  действие, което представлява правонарушение по международни конвенции или протоколи, свързани с тероризма;

(iv)  действие, което представлява правонарушение по международни конвенции или протоколи, свързани с транснационална организирана престъпност.

6б.   Действия, които допринасят частично или изцяло, пряко или непряко, за разработването на оръжия за масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави и ракетни снаряди, са недопустими. [Изм. 21]

Член 12

Процедура за подбор и за отпускане на финансирането

▌[Изм. 30]

2.  Комисията отпуска финансирането за подбраните действия след всяка покана за представяне на предложения или като приложи член [195, буква д)] от Финансовия регламент.

3.  При отпускането на финансиране за действия в областта на развойната дейност Комисията действа чрез делегирани актове, приемани в съответствие с процедурата по член 28а.

Член 13

Критерии за отпускане

1.  Всяко предложение се оценява въз основа на следните критерии:

а)  принос към върховите постижения или потенциал за революционен пробив в областта на отбраната, който се установява по-специално чрез изтъкване на значителните предимства на очакваните резултати от предложеното действие пред съществуващите продукти или технологии;

б)  принос към иновациите и технологичното развитие на европейската отбранителна промишленост, по-специално като се покаже, че предложеното действие включва новаторски или чисто нови подходи и концепции, перспективни нови технологични подобрения или прилагането на технологии или концепции, които преди това не са били прилагани в отбранителния сектор;

в)  принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности и ускоряване растежа на дружествата в целия Съюз;

ва)   принос към индустриалната и технологична автономия на отбранителната промишленост на Съюза чрез подобряване на отбранителните технологии или продукти в съответствие с приоритетите, свързани с отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на ОВППС и по-специално в контекста на ПРС на ОПСО;

г)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3, параграф 2, а когато е целесъобразно — и с тези, залегнали в регионалните и международните споразумения за сътрудничество;

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които са установени в държави членки и/или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

е)  качество и ефикасност на изпълнението на действието.

2.  В съответствие с параграф 1, буква г) могат да бъдат взети под внимание регионални и международни приоритети, по-специално за да се избегне ненужно дублиране, при условие че те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не изключват участието на никоя държава членка.

Член 14

Проценти на съфинансиране

1.  Фондът финансира ▌100 % от допустимите разходи за дадено действие, без да се засяга принципът на съфинансиране.

2.  Чрез дерогация от параграф 1:

а)  за действия по член 11, параграф 3, буква д) финансовата помощ от фонда не надхвърля 20 % от допустимите разходи за действието;

б)  за действия по член 11, параграф 3, букви е)—и) финансовата помощ от фонда не надхвърля 80 % от допустимите разходи за действието.

3.  За действията в областта на развойната дейност, процентът на финансиране се увеличава, без да се допуска надвишаване на общия размер на допустимите разходи, в следните случаи:

а)  действие, осъществявано в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, установено по силата на Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г., се ползва ▌от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта;

б)  в случай на действие, то се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат за МСП, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени членовете на консорциума, които не са МСП или дружества със средна пазарна капитализация;

в)  в случай на действие, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на една четвърт от процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат на дружества със средна пазарна капитализация, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени другите членове на консорциума, които не са нито МСП, нито предприятия със средна капитализация;

г)  общото увеличение на процента на финансиране на едно действие не надвишава 30 процентни пункта.

Член 15

Финансов капацитет

Чрез дерогация от член [198] от Финансовия регламент:

а)  се проверява финансовият капацитет само на координатора и само ако исканото от Съюза финансиране е равно на 500 000 EUR или по-високо от тази сума. Независимо от това, при наличие на основания за усъмняване във финансовия капацитет Комисията проверява финансовия капацитет и на други заявители или координатори, когато исканото финансиране е под посочения в първото изречение праг;

б)  не се проверява финансовият капацитет на правни субекти, чиято жизнеспособност е гарантирана от държава членка, както и на университетите и публичните изследователски центрове;

в)  ако финансовият капацитет е структурно гарантиран от друг правен субект, се проверява финансовият капацитет на този субект.

Член 16

Непреки разходи

1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

2.  Като алтернатива, непреките допустими разходи ▌могат да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

Член 17

Използване на единствена еднократна сума или на финансов принос, който не е свързан с разходите

1.  За безвъзмездно финансиране, предоставено за действия, предвидени в член 11, параграф 3, буква д) и други действия, при които държавите членки и/или асоциирани държави финансират повече от 50 % от бюджета, Комисията може да използва:

а)  финансов принос, който не е свързан с разходите, по смисъла на член [180, параграф 3] от Финансовия регламент, който се основава на постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за качество на изпълнението, или

б)  единствена еднократна сума по смисъла на член [182] от Финансовия регламент, която се основа на предварителния бюджет на действието, който вече е одобрен от националните органи на съфинансиращите държави членки и асоциирани държави.

2.  Непреките разходи се включват в еднократната сума.

Член 18

Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий

1.  Съюзът може да оказва подкрепа за обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, като предоставя безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС(13), 2014/25/ЕС(14) и 2009/81/ЕО(15) на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователска и развойна дейност за услуги в областта на отбраната ▌или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.

2.  Процедурите за възлагане на обществени поръчки:

а)  са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)  могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);

в)  предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена.

Член 19

Гаранционен фонд

Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и се смятат за достатъчна гаранция по смисъла на Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите на [член X от] Регламент ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

Член 21

Достъп до финансови инструменти

Бенефициерите на фонда имат право на достъп до специалните финансови продукти, използвани по линия на InvestEU, в съответствие с ▌[Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.

ДЯЛ II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Член 22

Собственост върху резултатите

1.  Резултатите от действията са собственост на бенефициентите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на съсобственост, в съответствие с техните задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, резултатите са собственост на Съюза. По тяхно писмено искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.

3.  ▌Резултатите от действията, получаващи подкрепа по линия на фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничаване, било то пряко или косвено — посредством един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии, от страна на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

4.  Когато това е оправдано, със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда правото на Комисията да бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността върху резултатите или за предоставянето на лиценз по отношение на резултатите на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, и да им се противопостави. Такива прехвърляния не могат да противоречат на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, нито на целите на настоящия регламент, посочени в член 3.

5.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на действие, което е получило финансиране от Съюза. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността. Във всеки случай от участниците не се изисква в специалния доклад да предоставят данни или информация, които са част от интелектуална собственост.

6.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави използват специалния доклад единствено за цели, свързани с използването от или за нуждите на техните въоръжени сили, или техните сили за сигурност или разузнавателни формирования, включително в рамките на своите програми за сътрудничество. Такова използване включва, без това изброяване да е изчерпателно, проучването, оценката, анализа, научните изследвания, проектирането, развойната дейност, производството, подобрението, видоизменението, поддръжката, поправката, основния ремонт, както и приемането и сертифицирането на продуктите, експлоатацията, обучението, обезвреждането, други проектантски услуги и разгръщането на продукта, а също така оценката и изготвянето на техническите изисквания във връзка с възлагането на обществени поръчки.

7.  Бенефициерите безвъзмездно предоставят права на достъп до своите резултати на институциите, органите или агенциите на Съюза, за надлежно обоснованите цели на разработването, прилагането и мониторинга на политиките или програмите на Съюза. Тези права на достъп се свеждат до използването с нетърговска и неконкурентна цел.

8.  В споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и в договорите за възлагане на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането, за да се гарантира максималното оползотворяване на резултатите и да се избегне всякакво несправедливо предимство. ▌Ако изпълнителят по договора не успее да постигне търговска реализация на резултатите в рамките на определен период след възлагането на обществената поръчка за продукти в предпазарен стадий, както е предвидено в договора, ако е възможно, той прехвърля на възлагащите органи собствеността върху резултатите.

8a.   Всеки три или повече държави членки или асоциирани държави, които многостранно или в рамките на организация на Съюза, заедно са сключили един или няколко договора с един или повече участници за бъдещо съвместно развитие на резултатите, получени в рамките на конкретно действие, което е било финансирано на основание на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за развойни дейности в областта на отбраната, се ползват с права на достъп до резултатите от действието, които са собственост на такъв участник и са необходими за изпълнение на договора. Тези права на достъп се предоставят без заплащане на авторски възнаграждения и при конкретни условия, които имат за цел да гарантират, че тези права се използват само за целите на договора и са установени подходящи задължения за опазване на поверителността.

ДЯЛ III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РАЗВОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Член 23

Допълнителни критерии за допустимост

1.  Когато е приложимо, консорциумът удостоверява, че разходите за дадено допустимо действие, които не са обхванати от подкрепата на Съюза, ще бъдат покрити от други източници на финансиране, като например вноски на държави членки и/или асоциирани държави или съфинансиране от правни субекти.

2.  Когато е свързано с действия по член 11, параграф 3, буква г), действието се основава на хармонизирани изисквания за способностите, съвместно договорени от съответните държави членки и/или асоциирани държави.

3.  За действията по член 11, параграф 3, букви д)—з) консорциумът удостоверява чрез документи, издадени от националните органи, че:

а)  най-малко две държави членки ▌или най-малко една държава членка с асоциираните държави предоставят гаранции, че ще се снабдят с крайния продукт или че ще използват технологията по координиран начин. Това може да включва съвместно снабдяване;

б)  действието се основава на общите технически спецификации, съвместно договорени от държавите членки и/или асоциираните държави, които съфинансират действието.

Член 24

Допълнителни критерии за отпускане

В допълнение към критериите за отпускане, посочени в член 13, работната програма може също така да вземе под внимание:

а)  приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване и поддръжка и в процеса на обезвреждане;

б)  степента на сътрудничество между държави членки, участващи в рамките на допустимото действие.

ба)  планирания обем на обществените поръчки и очакваното въздействие върху способностите и разходите на държавите членки в областта на отбраната, както и европейската стратегическа автономност.

Член 25

Собственост върху резултатите

1.  Съюзът няма права на собственост върху продуктите или технологиите, получени в резултат на действия в областта на развойната дейност, нито права върху интелектуална собственост по отношение на резултатите от действията.

1a.   Резултатите от действията са собственост на бенефициерите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на съсобственост, в съответствие с техните задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Резултатите от действията, за които се получава подкрепа от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.

3.  Що се отнася до резултатите, генерирани от получателите съгласно настоящия регламент, и без да се накърнява параграф 2 от настоящия член, Комисията се уведомява, най-малко шест седмици предварително, за всяко прехвърляне на собственост или предоставяне на лиценз на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Ако подобно прехвърляне на собственост или предоставяне на лиценз противоречи на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността или на целите на настоящия регламент, посочени в член 3, ▌средствата, предоставени по линия на фонда, се възстановяват.

4.  Чрез дерогация от параграф 1, когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, Съюзът е собственик на резултатите, а държавите членки и/или асоциираните държави имат правото безплатно да се сдобият с неизключителен лиценз за използването на резултатите по тяхно писмено искане.

Член 26

Уведомяване на ръководителя на проекта

В случаите, в които държавите членки и асоциираните държави назначават ръководител на проекта, Комисията консултира ръководителя на проекта относно напредъка, който е постигнат по отношение на действието преди извършването на плащането към бенефициера на допустимото действие.

ДЯЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 27

Работни програми

1.  Фондът се изпълнява чрез годишни и многогодишни работни програми, изготвяни в съответствие с член [110] от Финансовия регламент. ▌

1a.   Работните програми, в частност, могат да вземат предвид стратегиите, разработени в рамките на всеобхватната стратегическа изследователска програма (ВСИП) и в случаите на стратегически контекст (ССК).

1б.  Комисията осигурява съгласуваността на работните програми в хода на управлението на целия жизнен цикъл на продуктите и технологиите в областта на отбраната.

2.  Комисията приема работните програми чрез делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28а.

2а.   В работните програми се определят подробно категориите проекти, които се финансират по фонда. Тези работни програми следва да бъдат в съответствие с целите, посочени в член 3.

2б.   Въз основа на процеса на разработване на работни програми, Комисията следва да осъществява предварителна оценка на възможните дублиращи се случаи със съществуващите способности или вече финансираните проекти за научни изследвания и развойна дейност в рамките на Съюза.

Член 28a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 27, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от [дата на влизане в сила].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(16).

Член 29

Независими експерти

1.  Комисията назначава независими експерти, които да оказват съдействие при оценяването на предложенията в съответствие с член [237] от Финансовия регламент. ▌

2.  Независимите експерти са ▌граждани на Съюза от възможно най-широк спектър от държави членки, идентифицирани и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, ▌с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично, нито изцяло, нито частично, когато се изисква по съображения за защита на обществената сигурност.

3.  Независимите експерти разполагат със съответно удостоверение за надеждност от гледна точка на сигурността, издадено от държава членка.

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

5a.  Комисията гарантира, че експерт, който е в конфликт на интереси по отношение на даден въпрос, по който от него се изисква становище, не предоставя оценки, консултации или помощ по този въпрос.

Член 30

Прилагане на правилата относно класифицираната информация

1.  В рамките на приложното поле на настоящия регламент:

а)  всяка държава членка или асоциирана държава гарантира, че нейната национална нормативна уредба в областта на сигурността предлага равнище на защита на класифицираната информация на ЕС, което е равностойно на предоставяното от правилата относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация(17) на ЕС, и от правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в приложенията към Решение 2013/488/ЕС(18);

б)  държавите членки и асоциираните държави своевременно уведомяват Комисията за националната си нормативна уредба в областта на сигурността, упомената в буква а);

в)  физическите лица, които пребивават в трети държави, и юридическите лица, които са установени в неасоциирани трети държави, могат да работят с класифицирана информация на ЕС във връзка с фонда само ако спрямо тях в съответните държави се прилагат разпоредби относно сигурността, които осигуряват степен на защита, най-малкото равностойна на степента, осигурена с правилата на Комисията относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, и с правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в приложенията към Решение 2013/488/EС. Равностойността на разпоредбите в областта на сигурността, прилагани в трета държава или международна организация, се определя в споразумение за сигурност на информацията, включващо въпроси, свързани с индустриалната сигурност , ако е уместно, и сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС, и като се взема предвид член 13 от Решение 2013/488/ЕС;

г)  без да се засягат член 13 от Решение 2013/488/EС и правилата в областта на промишлената сигурност, установени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444, достъпът до класифицирана информация на ЕС може да бъде разрешен на физическо или юридическо лице, трета държава или международна организация, ако се прецени във всеки един конкретен случай, че това е необходимо с оглед на естеството и съдържанието на тази информация, потребността на получателя да я узнае и предимствата за Съюза.

2.  В случай че действията включват, изискват и/или съдържат класифицирана информация, компетентният финансиращ орган уточнява в тръжната документация мерките и изискванията, необходими за гарантиране сигурността на тази информация на изискваното равнище.

3.  С цел да се улесни обменът на чувствителна информация между Комисията, получателите и, ако е приложимо, държавите членки, Комисията създава сигурна система за електронен обмен на информация.

Член 31

Мониторинг и докладване

1.  Показателите във връзка с мониторинга на изпълнението и напредъка на фонда към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, са поместени в приложението.

2.  За да се гарантира ефикасна оценка на напредъка на фонда към постигане на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато счете това за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно въвеждането на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Комисията редовно следи и оценява изпълнението на фонда и ежегодно докладва пред Европейския парламент и Съвета за постигнатия напредък. Този годишен доклад съдържа раздел относно прилагането на член 7. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на фонда и на резултатите от него. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 32

Оценка на фонда

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка се включват, по-специално, извлечените поуки от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, оценка на изпълнението на процедурите по етични въпроси, посочени в член 7, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, разпределението на средства сред различните категории подизпълнители съгласно определението, посочено в точка 9 от член 10, заделеният за революционни технологии бюджет и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент до 31 юли 2024 г. Междинната оценка съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите, броя на държавите, участващи в отделни проекти, и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

3.  В края на срока за изпълнение на програмата, но не по-късно от четири години след ▌31 декември 2027 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и, доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, както и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Оценката съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 33

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС.

Член 34

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва във фонда по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 35

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за комуникацията на Комисията относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3. Тези финансови ресурси могат да бъдат използвани за проекти относно статистически данни за отбранителната промишленост и проекти за направляване на събирането на данни.

ДЯЛ V

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Делегирани актове

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Отмяна

Регламент (ЕС) № .../... (Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната) се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 38

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — съгласно [Регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната], който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между фонда и мерките, приети съгласно нейните предшественици — [Регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната], както и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 4, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в .... на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността, и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).2 Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (OВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).
(2) Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(4) Позоваването следва да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1. Споразумението e достъпно на следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1)
(6) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(7) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(8) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(9) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(10) Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
(11) Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(12) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(13) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.).
(14) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
(15) Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
(16) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(17) OВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53.
(18) ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност