Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0412/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0412/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 332kWORD 107k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I
P8_TA(2018)0516A8-0412/2018
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Tροπολογία αριθ. 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0412/2018).
(2)* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/...ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 182 παράγραφος 4, το άρθρο 183 και το άρθρο 188 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1α)   Η άμυνα θεωρείται σαφές παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν μεταβιβαστούν ορισμένες αρμοδιότητες και δράσεις που σήμερα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να καταδειχθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να καταστεί δυνατός ο περιορισμός του συνολικού βάρους των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ·

(-1β)  Το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ένωσης έχει αλλάξει θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης είναι ασταθής και η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον που συνδυάζει την εμφάνιση νέων απειλών, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, με την επιστροφή συμβατικότερων προκλήσεων. Ενώπιον αυτού του πλαισίου, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες τους συμμερίζονται την άποψη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας. Το 75 % των Ευρωπαίων υποστηρίζει μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Η διακήρυξη της Ρώμης, των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, στις 25 Μαρτίου 2017, αναφέρει ότι η Ένωση θα ενισχύσει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα και θα προωθήσει μια περισσότερο ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη αμυντική βιομηχανία.

(1)  Στην ανακοίνωσή της, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να μοχλεύσει και να εδραιώσει τις προσπάθειες συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και να προωθήσει μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και αποδοτική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη αμυντική αγορά σε ολόκληρη την Ένωση. Ειδικότερα, πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (το «Ταμείο») για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, και για την προώθηση της από κοινού αγοράς και συντήρησης αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη μέλη. Βάσει του σχεδίου, το Ταμείο θα συμπληρώνει τα εθνικά κονδύλια που ήδη διατίθενται προς τον σκοπό αυτόν και θα λειτουργεί ως κίνητρο που θα ωθεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο και να επενδύουν περισσότερο στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

(1α)   Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Προτάθηκε μια προσέγγιση δύο σταδίων: πρώτον, προκειμένου να δοκιμαστεί η προσέγγιση, διατέθηκε αρχική χρηματοδότηση για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου («ΠΔΠ») 2014-2020 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2· δεύτερον, θα συσταθεί ειδικό Ταμείο βάσει του ΠΔΠ 2021-2027 για την κλιμάκωση της χρηματοδότησης της συνεργατικής έρευνας για καινοτόμα αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες και για τις επακόλουθες φάσεις του κύκλου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοτύπων. Αυτά τα δύο στάδια θα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνεπή και συνεκτική προσέγγιση.

(1β)   Ο τομέας της άμυνας χαρακτηρίζεται από αύξηση του κόστους του αμυντικού εξοπλισμού και από υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) που περιορίζει τη δρομολόγηση νέων αμυντικών προγραμμάτων και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της βιομηχανίας της Ένωσης. Λόγω της κλιμάκωσης του κόστους, του μεγέθους των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, και του γεγονότος ότι σε εθνικό επίπεδο η παραγωγή πραγματοποιείται σε μικρές σειρές, η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βασικών αμυντικών συστημάτων και νέων αμυντικών τεχνολογιών υπερβαίνει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου κράτους μέλους.

(1γ)   Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, με ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για ενωσιακά αμυντικά θέματα και πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης που συμπληρώνονται με επενδύσεις από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία, καθώς και η αποδοτικότητα, της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Επανέλαβε επίσης ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον διαθέτει ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχεται συνεχής στήριξη στις υφιστάμενες πολιτικές, να αυξηθούν οι πόροι για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και να συνδυάζονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

(1δ)  Η κατάσταση στον τομέα της άμυνας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω σημαντικών περικοπών στους αμυντικούς προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, οι οποίες έχουν επηρεάσει ιδίως τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και τις δαπάνες εξοπλισμού. Μεταξύ του 2006 και του 2013, τα πραγματικά επίπεδα αμυντικών δαπανών των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΟΑ μειώθηκαν κατά 12%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των μελλοντικών αμυντικών τεχνολογιών αιχμής, οι εν λόγω τάσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Ένωσης να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της.

(1ε)   Παρά την αλληλεπίδραση μεταξύ του αυξανόμενου κόστους και της μείωσης των δαπανών, ο αμυντικός σχεδιασμός και οι αμυντικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και προμήθεια εξοπλισμού έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο, με πολύ περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό. Επιπλέον, κατά την εφαρμογή τους, λίγα μόνο προγράμματα συνδέονται και με τις προτεραιότητες ικανοτήτων της Ένωσης -το 2015, μόνο το 16% των προμηθειών εξοπλισμού έγιναν μέσω ευρωπαϊκών συνεργατικών δημόσιων συμβάσεων, ποσοστό που απέχει πολύ από το συμφωνημένο συλλογικό κριτήριο του 35%.

(2)  Το Ταμείο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης και θα συμβαδίζει με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας, ιδίως τις δύο οδηγίες του 2009(1) για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις μεταφορές αμυντικών προϊόντων εντός της ΕΕ. Είναι συνεπώς καίριας σημασίας η εκπλήρωση των βασικών ρυθμιστικών προϋποθέσεων, και ιδίως η πλήρης εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών. Το Ταμείο προορίζεται να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο μιας υγιούς πολιτικής για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

(3)  Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και προς τον σκοπό της προαγωγής της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Το Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομικότητας, της αποδοτικότητας και της τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτονομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ώστε να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μέσω της στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εθνικών διοικήσεων, διεθνών οργανισμών και πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ένωση, στη φάση της έρευνας και στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Προκειμένου να επιτυγχάνονται πιο καινοτόμες λύσεις και να διατηρείται μια ανοικτή εσωτερική αγορά, το Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Προκειμένου να προωθήσει μια ανοιχτή εσωτερική αγορά, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει τη διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων, ιδίως των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(3α)   Η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται από ισχυρές και σταθερές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο, και το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής αγοράς με την περαιτέρω ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μέσω της Ε&Α, προωθώντας έτσι την ευρωπαϊκή στρατηγική ικανότητα και δυναμικότητα.

(4)  Η φάση της έρευνας αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι απ’ αυτήν εξαρτάται η ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η αυτονομία της όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και η ανεξαρτησία των κρατών μελών ως τελικών χρηστών αμυντικών προϊόντων. Η φάση της έρευνας που συνδέεται με την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους, συνδεόμενους, ιδίως, με το χαμηλό επίπεδο ωριμότητας των τεχνολογιών και το ενδεχόμενο ανατροπής τους από νέα δεδομένα. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, επίσης ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος, που παρακωλύουν την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Το Ταμείο θα πρέπει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των σταδίων Ε&Α αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών για τη γεφύρωση της «κοιλάδας του θανάτου».

(5)  Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει την αμιγώς βασική έρευνα, η οποία θα πρέπει αντιθέτως να στηρίζεται μέσω άλλων μηχανισμών, ωστόσο στις στηριζόμενες από το Ταμείο δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται βασική έρευνα προσανατολισμένη στην άμυνα η οποία είναι πιθανόν να αποτελέσει τη βάση λύσεων σε εντοπισμένα ή αναμενόμενα προβλήματα ή δυνατότητες.

(6)  Το Ταμείο θα μπορεί να στηρίζει τόσο δράσεις που αφορούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες όσο και δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών, υπό τον όρο ότι η χρήση ήδη υφιστάμενων πληροφοριών η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση της δράσης με αντικείμενο την αναβάθμιση δεν υπόκειται σε περιορισμούς από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για την ενωσιακή χρηματοδότηση, οι νομικές οντότητες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ώστε να πιστοποιούν ότι δεν υφίστανται περιορισμοί. Ελλείψει τέτοιων πληροφοριών, η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να μπορεί να χορηγηθεί.

(6α)   Το Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίξει επαρκώς τις ενέργειες Ε&Δ στον τομέα των επαναστατικών τεχνολογιών για την άμυνα. Δεδομένου ότι οι επαναστατικές τεχνολογίες μπορεί να βασίζονται σε έννοιες ή ιδέες που προερχόμενες από μη παραδοσιακούς αμυντικούς φορείς Ε&Α, το Ταμείο θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή ευελιξία στη διαβούλευση με τους συμφεροντούχους, καθώς και στη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των δράσεων.

(7)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δράσεις οι οποίες αφορούν προϊόντα ή τεχνολογίες των οποίων η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλεξιμότητα των δράσεων που αφορούν νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες, για παράδειγμα προϊόντα ή τεχνολογίες σχεδιασμένα ειδικά για τη διεξαγωγή θανατηφόρων επιθέσεων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο επί των αποφάσεων εμπλοκής, επίσης θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση των εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο.

(7α)   Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων που θα ήταν αποτέλεσμα δράσεων Ε&Α του προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης του ΟΗΕ του 2013 για το εμπόριο όπλων, που προβλέπει ότι, ακόμη και αν δεν απαγορεύεται η εξαγωγή, τα συμβαλλόμενα εξάγοντα κράτη πρέπει, κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς παράγοντες, να αξιολογούν τις δυνατότητες των συμβατικών όπλων ή ειδών: α) θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ειρήνη και ασφάλεια ή να την υπονομεύσουν β) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για i) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, iii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση μιας πράξης που συνιστά αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στις οποίες το εξάγον κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή iv) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση πράξης που συνιστά αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων σχετικά με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, στις οποίες το κράτος εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(8)  Η δυσκολία να συμφωνηθούν ενοποιημένες απαιτήσεις αμυντικών ικανοτήτων και κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα παρακωλύει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η απουσία τέτοιων απαιτήσεων, προδιαγραφών και προτύπων έχει οδηγήσει σε αυξημένο κατακερματισμό του τομέα της άμυνας, τεχνική πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις, ▌διογκωμένο κόστος, περιττή αλληλεπικάλυψη ικανοτήτων, καθώς και ελλιπή διαλειτουργικότητα. Η συμφωνία επί κοινών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για τις δράσεις που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Οι δραστηριότητες των κρατών μελών που προωθούν τη διαλειτουργικότητα και αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών απαιτήσεων αμυντικών ικανοτήτων και στην εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών, καθώς και οι δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων, επίσης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπονόμευση της διαλειτουργικότητας λόγω ανταγωνιστικών προδιαγραφών και προτύπων.

(9)  Δεδομένου ότι σκοπός του Ταμείου είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα, τη βιομηχανική αυτονομία και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της μόχλευσης και της συμπλήρωσης συνεργατικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας καθώς και της μείωσης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, οι δράσεις που σχετίζονται με την Ε&Α αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο. Το ίδιο θα ισχύει και ως προς την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς τους.

(10)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ταμείο αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων και κρατών μελών ανά την Ευρώπη, οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο εφόσον υλοποιούνται με συνεργασία στο πλαίσιο σύμπραξης τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες. Κάθε πρόσθετη νομική οντότητα που συμμετέχει στην κοινοπραξία θα πρέπει να επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένη σε συνδεδεμένη χώρα. Σε κάθε τύπο συνεργασίας, οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία στο πλαίσιο της κοινοπραξίας. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες νομικές οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες δεν θα πρέπει να τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌ έλεγχο της ίδιας οντότητας ούτε να ελέγχουν η μία την άλλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει κοινές προεμπορικές προμήθειες.

(11)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ(2) του Συμβουλίου], οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του Ταμείου και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.

(12)  Δεδομένου ότι το Ταμείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της αυτονομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας θα πρέπει, καταρχήν, να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους αποδέκτες και τους υπεργολάβους τους σε δράσεις που στηρίζονται από το Ταμείο ▌ θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης ή συνδεδεμένων τρίτων χωρών.

(13)  Υπό ορισμένες περιστάσεις, αν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της δράσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από την αρχή ότι οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι τους δεν θα πρέπει να τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Υπό την προοπτική αυτή, νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και οι οποίες ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας μπορούν να είναι επιλέξιμες, αν πληρούνται συναφείς και αυστηρές προϋποθέσεις για την προστασία των συμφερόντων ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συμμετοχή τέτοιων οντοτήτων δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους σκοπούς του Ταμείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν στη δράση. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να χορηγείται παρέκκλιση σε αιτούντες που ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα υποκείμενη σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας υποκείμενης σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης.

(14)  Αν κοινοπραξία επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης πρόκειται να λάβει τη μορφή επιχορήγησης, η κοινοπραξία θα πρέπει να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή ο οποίος θα αποτελεί το κύριο σημείο επαφής.

(15)  Αν δράση ανάπτυξης που στηρίζεται από το Ταμείο τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τον διαχειριστή έργου πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον αποδέκτη, ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους αποδέκτες. ▌Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις του σχετικά με την πρόοδο της δράσης, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επαληθεύει το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της πληρωμής.

(16)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι οικονομικά βιώσιμες, είναι αναγκαίο οι δικαιούχοι να αποδεικνύουν ότι το κόστος της δράσης που δεν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης.

(17)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικών μηχανισμών για την από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια αμυντικών ικανοτήτων. Η χρηματοδοτική εργαλειοθήκη που έχει αναπτύξει η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει διάφορους τύπους μηχανισμών τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν τα συνεργατικά έργα ανάπτυξης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο χρηματοδότησης. Η χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών μηχανισμών θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δρομολόγηση συνεργατικών και διασυνοριακών έργων στον τομέα της άμυνας, να συμβάλει στην αποφυγή των επικαλύψεων και να αυξήσει την αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών, μεταξύ άλλων και για τα έργα που στηρίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

(18)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η ζήτηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, που ελέγχουν επίσης όλες τις προμήθειες αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, η λειτουργία του τομέα της άμυνας είναι μοναδική και δεν ακολουθεί τους συμβατικούς κανόνες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που ρυθμίζουν τις πιο παραδοσιακές αγορές. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία δεν μπορεί να αναλάβει τη χρηματοδότηση με ίδιους πόρους σημαντικών έργων Ε&Α, και τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες κατά κανόνα χρηματοδοτούν πλήρως όλες τις δαπάνες Ε&Α. Για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου, ιδίως προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για συνεργασία μεταξύ εταιρειών από διαφορετικά κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του αμυντικού τομέα, θα πρέπει να καλύπτεται ▌το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τις δράσεις που υλοποιούνται πριν από τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπων.

(19)  Η φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου αποτελεί κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο τα κράτη μέλη ή οι συνδεδεμένες χώρες συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους σχετικά με την ενιαία επένδυσή τους και αρχίζουν τη διαδικασία προμήθειας των μελλοντικών τους αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών. Για τον λόγο αυτό, κατά τη συγκεκριμένη φάση, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συμφωνούν τις αναγκαίες εκατέρωθεν δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών τους σχετικά με τον καταμερισμό του κόστους και την κυριότητα επί του έργου. Για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεσμεύσεών τους, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών.

(20)  Για τις δράσεις μετά τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 80 %. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται εγγύτερα στην ολοκλήρωση των προϊόντων και τεχνολογιών, επίσης μπορεί να εμπεριέχουν σημαντικό κόστος.

(21)  Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες, όπως δαπάνες για ασφάλεια. Επιπλέον, τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη δραστηριοποιούνται σε μια ειδική αγορά, στην οποία —χωρίς ζήτηση από την πλευρά των αγοραστών— δεν μπορούν να ανακτήσουν τα έξοδά τους για Ε&Α όπως συμβαίνει στον πολιτικό τομέα. Επομένως, δικαιολογείται η εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25%, καθώς και η δυνατότητα ▌χρέωσης έμμεσων δαπανών που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των δικαιούχων, αν οι πρακτικές αυτές γίνονται δεκτές από τις εθνικές αρχές των δικαιούχων στο πλαίσιο παρόμοιων εθνικών χρηματοδοτικών σχεδίων και εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. ▌

(21α)  Τα έργα με συμμετοχή διασυνοριακών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στηρίζουν το άνοιγμα των αλυσίδων εφοδιασμού και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει επομένως να είναι επιλέξιμες για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης προς όφελος όλων των οντοτήτων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

(22)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προτίθενται ήδη να προβούν σε κοινή προμήθεια του τελικού προϊόντος ή χρήση της τεχνολογίας, ιδίως μέσω κοινής διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη οργανώνουν από κοινού τις διαδικασίες τους ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως με τη χρήση κεντρικής αρχής προμηθειών. Δεδομένου ότι τα υπουργεία άμυνας των κρατών μελών είναι οι αποκλειστικοί πελάτες και οι αμυντικές βιομηχανίες οι μόνοι προμηθευτές αμυντικών προϊόντων, θα πρέπει, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών προμήθειας, τα υπουργεία άμυνας των κρατών μελών να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια κάθε έργου, από τις τεχνικές προδιαγραφές ως την ολοκλήρωση του έργου.

(22α)  Ως απόκριση στην αυξημένη αστάθεια και τις συγκρούσεις στη γειτονία τους, και στις νέες απειλές για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές απειλές, τα κράτη μέλη και η Ένωση χρειάζεται να συντονίσουν τις επενδυτικές αποφάσεις και, κατά συνέπεια, να απαιτήσουν έναν κοινό ορισμό των απειλών, των αναγκών και των προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων αναγκών σε στρατιωτική ικανότητα, ο οποίος θα μπορούσαν να δοθεί μέσω διαδικασιών όπως το σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP).

(23)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η συμβολή της δράσης στην προαγωγή των εν λόγω συμφερόντων και των προτεραιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές ελλείψεις στην έρευνα και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας προσδιορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ιδίως μέσω του γενικού στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και του CDP, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων στρατηγικού πλαισίου του CDP. Άλλες ενωσιακές διαδικασίες, όπως η συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την επιδίωξη συναφών προτεραιοτήτων μέσω του προσδιορισμού και της προώθησης ευκαιριών για ενισχυμένη συνεργασία, με σκοπό την εκπλήρωση του ενωσιακού επιπέδου φιλοδοξίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Κατά περίπτωση, περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αν συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης και δεν συνιστούν εμπόδιο στη συμμετοχή κανενός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας, λαμβανομένης ταυτόχρονα μέριμνας ώστε να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις.

(24)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, να συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του Ταμείου. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα, αν επιλεγούν, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

(24α)  Το Ταμείο θα πρέπει να λάβει υπόψη και να υποστηρίξει το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο του επόμενου μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη για την υποστήριξη, και, μεταξύ άλλων, τις αποστολές ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και τις προσπάθειες αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών, που, σε συνδυασμό με το CDP, την CARD και την PESCO, συμβάλλουν στον συντονισμό του σχεδιασμού ικανότητας, της ανάπτυξης, των προμηθειών και των επιχειρήσεων.

(25)  Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη της τις άλλες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις, να εξασφαλίζεται γόνιμη αλληλεπίδραση και συνέργεια μεταξύ της έρευνας στον πολιτικό τομέα και αυτής στον αμυντικό τομέα και να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» παραμένει αμιγώς μη στρατιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα.

(26)  Η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα αποτελούν προκλήσεις διαρκώς αυξανόμενης σημασίας, και η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη επίτευξης συνεργειών μεταξύ των δράσεων στον τομέα της κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο του Ταμείου και των ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως αυτών που εξαγγέλθηκαν στην κοινή ανακοίνωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ιδίως, το προς σύσταση ευρωπαϊκό κέντρο βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας. Θα μπορούσε να υποστηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη και άλλους σχετικούς συντελεστές με την παροχή συμβουλών, την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε σχέση με έργα και δράσεις, καθώς και, όταν του ζητείται από τα κράτη μέλη, με την ανάληψη του ρόλου του διαχειριστή έργων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

(27)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου [58 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), και των δραστηριοτήτων βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και να εναρμονιστούν οι όροι συμμετοχής, να διαμορφωθεί ένα συνεκτικότερο σύνολο μέσων και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος σε επίπεδο καινοτομίας, συνεργασίας και οικονομικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και ο κατακερματισμός. Με μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το Ταμείο θα συνέβαλλε επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Ε&Α κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και προωθώντας όλες τις μορφές καινοτομίας, και στον βαθμό που θα μπορούσαμε να αναμένουμε ενδεχομένως θετικό αντίκτυπο στον μη στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επαναστατικής καινοτομίας, στο πεδίο της οποίας ο κίνδυνος αποτυχίας θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός.

(28)  Οι στόχοι πολιτικής του Ταμείου θα στηριχθούν επίσης μέσω χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του/των παραθύρου/-ων πολιτικής [...] του Ταμείου InvestEU.

(29)  Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς ή μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αναπαράγουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(30)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο [125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

(31)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το δοκιμαστικό σχέδιο και την προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

(32)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έγκριση του προγράμματος εργασίας και τη χορήγηση της χρηματοδότησης σε επιλεγμένες αναπτυξιακές δράσεις. Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας, ιδίως η ευθύνη των κρατών μελών και/ή των συνδεδεμένων χωρών για τη διαδικασία προγραμματισμού και προμήθειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου](3).

(33)  Προκειμένου να προαχθεί μια ανοικτή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης με διασυνοριακή δραστηριότητα, είτε ως μελών κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβων. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων θα επιτρέψει τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(34)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρεί διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία του Ταμείου μέσω του αντίκτυπου που έχει αυτό στην αμυντική βιομηχανία.

(35)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει δημοσιονομικό κονδύλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το οποίο θα αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια [της νέας διοργανικής συμφωνίας] μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές και θα έχουν ένα ελάχιστο ποσό πρόσθετων δαπανών.

(36)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται στο Ταμείο, εκτός αν ορίζεται άλλως. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(37)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, ενώ προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων στον τομέα του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, καθώς ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(38)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(6), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(7) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(8), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί διώξεις για περιπτώσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στην Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

(39)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(40)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κανονισμού στην πράξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης του Ταμείου και σε τελική αξιολόγηση κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, για να εξετάσει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εκτέλεσης και, στο μέτρο του εφικτού κατά τον εν λόγω χρόνο, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα στηριχθέντα από το Ταμείο, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα, θα πρέπει δε επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής των δικαιούχων, τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν σε μεμονωμένα έργα και, ει δυνατόν, την κατανομή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού ως αντίδραση σε πιθανές εξελίξεις κατά την υλοποίηση του Ταμείου.

(41)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να προάγει την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Ταμείου και θα επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

(42)  Δεδομένου ότι το Ταμείο στηρίζει μόνο τις φάσεις της Ε&Α αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, η Ένωση δεν θα πρέπει ▌να αποκτά την κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, εκτός αν η συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω προμήθειας. Ωστόσο, όσον αφορά τις δράσεις έρευνας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων και να συμμετέχουν σε επακόλουθες συνεργατικές δράσεις ανάπτυξης, και, επομένως, θα πρέπει να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή.

(43)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης ούτε θα πρέπει να επηρεάζει την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών.

(43α)   Οι οντότητες που έχουν καταδικαστεί σε δικαστήριο για ποινικό αδίκημα όπως, ενδεικτικά, χρηματισμό υπαλλήλου ή παραβίαση περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι κάθε τέτοια οντότητα, ή οντότητα της οποίας ανώτερα στελέχη έχουν καταδικαστεί, αποκλείεται του δικαιώματος να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση για περίοδο όχι μικρότερη των 36 μηνών από την καταδίκη. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων όλων των αποκλεισμένων επιχειρήσεων. Εφόσον μια οντότητα τελεί υπό αξιόπιστη και συναφή έρευνα για ποινικό αδίκημα, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να αναμένει το αποτέλεσμα της έρευνας πριν από τη χορήγηση χρηματοδότησης. [Τροπολογία 4]

(43β)   Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και τις πρακτικές δημόσιων συμβάσεων. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανώνυμων και εμπιστευτικών μαρτυριών δημόσιου συμφέροντος, μέσω ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών που διαχειρίζονται τρίτοι και με εφαρμογή διαδικασιών για την αποτροπή αντιποίνων. Η διαδικασία χορήγησης θα πρέπει να αντανακλά τα εν λόγω πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση των προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. [Τροπολογία 5]

(44)  Η χρήση ευαίσθητων βασικών πληροφοριών ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε ευαίσθητου χαρακτήρα αποτελέσματα ερευνητικών έργων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, ο χειρισμός εμπιστευτικών δεδομένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών θα πρέπει να διέπεται από ολόκληρη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών των θεσμικών οργάνων, όπως η απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής(11).

(45)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διάθεση χρηματοδότησης για αναπτυξιακές δράσεις, για την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας και για τους δείκτες ως προς την πορεία του αντικτύπου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(46)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται το Ταμείο λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις διαβαθμισμένες και τις ευαίσθητες πληροφορίες,

(46α)  Όταν επιχειρήσεις προτείνουν νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες ή την επανάληψη υφιστάμενων τεχνολογιών, δεσμεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δεν υπάρχει άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο οικουμενικών δεοντολογικών αρχών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την καλή διαβίωση των ανθρώπων, την προστασία του ανθρώπινου γονιδιώματος, τη μεταχείριση των ζώων, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ισότιμη πρόσβαση σε παγκόσμια κοινά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων του διαστήματος και του κυβερνοχώρου. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται συστηματικά σε εξέταση, έτσι ώστε όσες ενέργειες εγείρουν σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα να εντοπίζονται και να υποβάλλονται σε δεοντολογική αξιολόγηση. Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση.

(46β)  Το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώξει να καταλήξει σε απόφαση σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων πριν από την [31η Δεκεμβρίου 2020]· Δεν θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (το «Ταμείο»).

Καθορίζει τους σκοπούς του Ταμείου, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(2)  «έλεγχος»: η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων·

(3)  «δράση ανάπτυξης»: κάθε δράση που αποτελείται πρωτίστως από προσανατολισμένες στην άμυνα δραστηριότητες στη φάση της ανάπτυξης, είτε αφορά νέα προϊόντα ή τεχνολογίες είτε αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών, εξαιρουμένης της παραγωγής ή της χρήσης όπλων·

(4)  «επαναστατική τεχνολογία για την άμυνα»: τεχνολογία της οποίας η εφαρμογή μπορεί να μεταβάλει δραστικά τις έννοιες και τη διεξαγωγή αμυντικών υποθέσεων·

(5)  «δομές εκτελεστικής διαχείρισης»: κάθε όργανο ή όργανα τα οποία έχουν διοριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική διεύθυνση της νομικής οντότητας, και εποπτεύουν και παρακολουθούν τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης·

(6)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο [197 παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού·

(7)  «επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: επιχείρηση η οποία δεν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ»), όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ(12) της Επιτροπής, και η οποία απασχολεί έως 3 000 υπαλλήλους, με τον αριθμό των απασχολουμένων να υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του τίτλου Ι του παραρτήματος της εν λόγω σύστασης·

(8)  «προεμπορική προμήθεια»: προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνει καταμερισμό κινδύνων-οφελών υπό όρους αγοράς και ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται και της διάθεσης εμπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·

(9)  «διαχειριστής έργου»: κάθε αναθέτουσα αρχή που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, η οποία έχει συσταθεί από κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα ή ομάδα κρατών μελών και/ή συνδεδεμένων χωρών για τη διαχείριση πολυεθνικών εξοπλιστικών σχεδίων σε μόνιμη ή σε ad-hoc βάση·

(10)  «αποδέκτης»: κάθε νομική οντότητα που λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου·

(11)  «δράση έρευνας»: κάθε δράση που συνίσταται σε δραστηριότητες έρευνας επικεντρωμένες αποκλειστικά σε αμυντικές εφαρμογές·

(12)  «αποτελέσματα»: κάθε υλική ή άυλη εκροή δράσης, για παράδειγμα δεδομένα, τεχνογνωσία ή πληροφορίες, ανεξαρτήτως μορφής ή φύσης, είτε μπορεί να προστατευτεί είτε όχι, καθώς και κάθε συνδεδεμένο μ’ αυτήν δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

(13)  «ειδική έκθεση»: συγκεκριμένο παραδοτέο δράσης έρευνας στο οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της δράσης και παρέχονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αρχές, τους στόχους, τις πραγματικές εκβάσεις, τις βασικές ιδιότητες, τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές, τα δυνητικά οφέλη, τις δυνητικές αμυντικές εφαρμογές και την αναμενόμενη πορεία αξιοποίησης της έρευνας·

(14)  «πρωτότυπο συστήματος»: μοντέλο προϊόντος ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει την απόδοση του στοιχείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον·

(15)  «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ένωσης·

(16)  «μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5·

(17)  «οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας»: νομική οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή της οποίας οι δομές εκτελεστικής διαχείρισης βρίσκονται σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα

(17α)  «συμμόρφωση»: ολόκληρη η διαδικασία που αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός ενός αμυντικού προϊόντος, ενός υλικού ή άυλου στοιχείου ή μιας τεχνολογίας πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις. Η διαδικασία αυτή παρέχει αντικειμενικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχουν επιτευχθεί ιδιαίτερες απαιτήσεις σχεδιασμού·

(17β)  «κοινοπραξία»: συνεργατική ομάδα νομικών οντοτήτων που συγκροτείται για την ανάληψη δράσης δυνάμει του Ταμείου·

(17γ)  «πιστοποίηση»: η διαδικασία σύμφωνα με την οποία μια εθνική αρχή πιστοποιεί ότι το αμυντικό προϊόν, το υλικό ή άυλο στοιχείο ή η τεχνολογία συμμορφώνεται προς τους εφαρμοστέους κανονισμούς·

(17δ)  «συντονιστής»: νομική οντότητα που ανήκει σε κοινοπραξία και ορίζεται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ως βασικός συνομιλητής με την Επιτροπή για τη συμφωνία επιχορήγησης.

Άρθρο 3

Σκοποί του Ταμείου

1.  Γενικός σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της υποστήριξης συνεργατικών δράσεων και διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης και της βελτίωσης της ευελιξίας των αλυσίδων αμυντικών προμηθειών και αξίας, με την ώθηση μιας νέας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του βιομηχανικού δυναμικού καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε κάθε στάδιο του ▌κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Το Ταμείο θα συνεισφέρει στην ελευθερία δράσης της Ένωσης, καθώς και στη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως από τεχνολογική και βιομηχανική άποψη.

2.  Το Ταμείο έχει τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:

α)  υποστήριξη συνεργατικών ερευνητικών έργων υψηλής απόδοσης που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις επιδόσεις των μελλοντικών ευρωπαϊκών ικανοτήτων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων και ενδεχομένως επαναστατικών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών·

β)  υποστήριξη ευρωπαϊκών συνεργατικών έργων ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες αμυντικών ικανοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ώστε να βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των αμυντικών δαπανών εντός της Ένωσης, στην επίτευξη υψηλότερων οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του κινδύνου ▌ επανάληψης εργασιών, στη μείωση της υπέρμετρης εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες ώστε να αυξηθούν έτσι οι αγορές ευρωπαϊκού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, στη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και στην επιδίωξη για αύξηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ικανοτήτων των κρατών μελών

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 11.453.000.000 ευρώ σε τιμές 2018 (13.000.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

2.  Η ▌κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)  3.612.182.000 ευρώ σε τιμές 2018 (4.100.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις έρευνας·

β)  7.841.078.000 ευρώ σε τιμές 2018 (8.900.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις ανάπτυξης.

2α.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ή νέων εξελίξεων και αναγκών, η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να αποκλίνει από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά 10% κατ’ ανώτατο όριο.

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική συνδρομή για την υλοποίηση του Ταμείου, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 5% της αξίας του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.  Ποσοστό τουλάχιστον 5% και έως 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται στην υποστήριξη επαναστατικών τεχνολογιών για την άμυνα.

Άρθρο 5

Συνδεδεμένες χώρες

Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι ανοικτή στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί έσοδο με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 (5)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Υποστήριξη επαναστατικών τεχνολογιών για την άμυνα

1.  Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση μέσω ανοικτών και δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις επαναστατικές τεχνολογίες με αποκλειστικό επίκεντρο τις αμυντικές εφαρμογές στους τομείς παρέμβασης που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 27.

2.  Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, την καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση επαναστατικών τεχνολογιών.

Άρθρο 7

Δεοντολογία

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου συμμορφώνονται με:

—  τις δεοντολογικές αρχές και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των συμπληρωματικών της πρωτοκόλλων καθώς και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

—  κανόνες και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. [Τροπολογίες 6 αναθ. και 13 ]

2.  Οι προτάσεις υποβάλλονται συστηματικά σε προληπτικό έλεγχο από την Επιτροπή, έτσι ώστε όσες δράσεις εγείρουν σύνθετα ή σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα να εντοπίζονται και, όπου είναι σκόπιμο, να υποβάλλονται σε δεοντολογική αξιολόγηση. Οι δεοντολογικοί έλεγχοι και αξιολογήσεις διενεργούνται από την Επιτροπή, με την υποστήριξη ανεξάρτητων ειδικών από διάφορους τομείς. Η Επιτροπή διασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαφάνεια των διαδικασιών δεοντολογίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει των άρθρων 31 και 32. Όλοι οι εμπειρογνώμονες είναι πολίτες της Ένωσης και υπήκοοι όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος κρατών μελών.

3.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση λαμβάνουν κάθε απαραίτητη έγκριση ή άλλο υποχρεωτικό έγγραφο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, όπως π.χ. αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα έγγραφα αυτά φυλάσσονται σε αρχείο και υποβάλλονται στην Επιτροπή.

5.  Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές απορρίπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Υλοποίηση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το Ταμείο εκτελείται από την Επιτροπή υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.  Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και συμβάσεις προμηθειών. ▌

Άρθρο 9

Σωρευτική, συμπληρωματική και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από το Ταμείο, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος/Ταμείου εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 10

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Οι αιτούντες και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν στη δράση είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, εφόσον οι δομές εκτελεστικής διαχείρισής τους βρίσκονται στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και εφόσον δεν ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αιτούντες ή οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας μπορούν να συνιστούν επιλέξιμες οντότητες για χρηματοδότηση και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους δεν απειλεί τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, ή τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απαιτεί από τον αιτούντα να δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα πριν από την έναρξη της δράσης, εξασφαλίζοντας ότι:

α)  ο έλεγχος επί του αιτούντος δεν ▌ ασκείται κατά τρόπο που να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ικανότητά του να υλοποιήσει τη δράση και να αποφέρει αποτελέσματα, που να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την υποδομή, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τους πόρους, τη διανοητική ιδιοκτησία ή την τεχνογνωσία που απαιτούνται για το σκοπό της δράσης, ή που να υπονομεύει τις ικανότητες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την εκτέλεση της δράσης·

β)  ▌αποτρέπεται η πρόσβαση μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών ή οντοτήτων μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών σε διαβαθμισμένες και σε μη διαβαθμισμένες ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δράση· και οι υπάλληλοι ή τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση ▌ διαθέτουν εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας από κράτος μέλος ή από συνδεδεμένη χώρα·

γ)  η κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τη δράση, και τα αποτελέσματα της δράσης παραμένουν στον δικαιούχο και δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή άλλες οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, και δεν εξάγονται σε τρίτη χώρα ούτε παρέχεται σε αυτά πρόσβαση από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας χωρίς την έγκριση του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3, κατά τη διάρκεια της δράσης και, μετά τη ολοκλήρωσή της, για καθορισμένη χρονική περίοδο η διάρκεια της οποίας ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Δεν χορηγείται παρέκκλιση βάσει της παρούσας παραγράφου σε συμμετέχοντες στη δράση αιτούντες ή υπεργολάβους οι οποίοι έχουν τη δομή εκτελεστικής διαχείρισης τους στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα υποκείμενη σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας υποκείμενης σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης·

3.  Όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών και δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Επιπλέον, όταν εκτελούν επιλέξιμη δράση, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν στη δράση συνεργάζονται μόνο με νομικές οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη τρίτη χώρα, οι οποίες δεν ελέγχονται από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, εάν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα άμεσα διαθέσιμα στην Ένωση, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση μπορούν να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, εγκαταστάσεις και πόρους τους που βρίσκονται ή διατηρούνται στο έδαφος μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απειλεί τα συμφέροντα ▌της Ένωσης και των κρατών μελών της στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, ούτε τους στόχους του προγράμματος. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, όταν εκτελούν επιλέξιμη δράση, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν στη δράση μπορούν να συνεργάζονται με οντότητα εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων υποδομών, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων ή πόρων και από τέτοια συνεργασία δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση αυτή δεν χορηγείται εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, εγκαταστάσεις και πόροι βρίσκονται ή διατηρούνται στο έδαφος μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας υποκείμενης σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης.

5.  Για να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει όλες τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος άρθρου. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την κυριότητα των αποτελεσμάτων της δράσης και με την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες και μη διαβαθμισμένες ευαίσθητες πληροφορίες, καθώς και σχετικά με τις εγγυήσεις της ασφάλειας εφοδιασμού.

6.  Οι αιτούντες υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4.

7.  Αιτήσεις για τις οποίες απαιτούνται οι επαληθεύσεις της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 4 επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους ή της συνδεδεμένης χώρας στο οποίο / στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών.

8.  Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας δράσης, πραγματοποιείται κάποια αλλαγή η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια και προϋποθέσεις, ο δικαιούχος ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια και προϋποθέσεις και εξετάζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο (αναστολή, ακύρωση) επί της χρηματοδότησης της δράσης.

9.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «υπεργολάβοι» σημαίνει υπεργολάβους με άμεση συμβατική σχέση με δικαιούχο, άλλους υπεργολάβους στους οποίους έχει κατανεμηθεί τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, και υπεργολάβους οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής προκειμένου να εκτελέσουν τη δράση.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον οι δράσεις που υλοποιούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Το Ταμείο παρέχει υποστήριξη τόσο σε δράσεις που αφορούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες όσο και σε δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών, υπό τον όρο ότι η χρήση ήδη υφιστάμενων πληροφοριών η οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της αναβάθμισης δεν υπόκειται άμεσα ή έμμεσα σε περιορισμούς από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών.

3.  Μια επιλέξιμη δράση αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη βελτίωση ▌γνώσεων και αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των επαναστατικών τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της άμυνας·

β)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς παραγωγής και ανταλλαγής δεδομένων, στην εκμάθηση κρίσιμων αμυντικών τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού ή στην απόκτηση της δυνατότητας αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες·

γ)  μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης μιας νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντος, διεργασίας, υπηρεσίας, ή λύσης ▌·

δ)  σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, και προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί ο σχεδιασμός αυτός, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτέλεση τμηματικών δοκιμών για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·

ε)  ανάπτυξη μοντέλου αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει τις επιδόσεις του αντικειμένου σε επιχειρησιακό περιβάλλον (πρωτότυπο συστήματος)·

στ)  εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία·

ζ)  συμμόρφωση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

η)  πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

θ)  ανάπτυξη τεχνολογιών ή υλικού που αυξάνουν την αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών·

4.  ▌ Η δράση εκτελείται με συνεργασία, στο πλαίσιο κοινοπραξίας, τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Κάθε πρόσθετη νομική οντότητα που συμμετέχει στην κοινοπραξία μπορεί να είναι εγκατεστημένη σε συνδεδεμένη χώρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌έλεγχο της ίδιας οντότητας και δεν ελέγχουν η μία την άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) ▌της παραγράφου 3 και για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.

6.  Δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών των οποίων η χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή απαγορεύεται από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί εμπρηστικά όπλα, συμπεριλαμβανομένου του λευκού φωσφόρου, πυρομαχικά με απεμπλουτισμένο ουράνιο, φονικά αυτόνομα όπλα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο επί των κρίσιμων λειτουργιών με τις οποίες επιλέγονται και βάλλονται μεμονωμένοι στόχοι, φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό που έχουν αναπτυχθεί κυρίως για εξαγωγή, δηλαδή όταν κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκφράσει απαίτηση για την εκτέλεση της δράσης. [Τροπολογία 29 αναθ.]

6α.   Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών που επιτρέπουν τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση των κατωτέρω:

i)  σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ii)  σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

iii)  πράξη που συνιστά αδίκημα δυνάμει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων σχετικών με την τρομοκρατία·

iv)  πράξη η οποία συνιστά αδίκημα δυνάμει διεθνών συνθηκών ή πρωτοκόλλων που σχετίζονται με το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα.

6β.  Δεν είναι επιλέξιμες οι δράσεις που συμβάλλουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και συναφούς τεχνολογίας πυρηνικών κεφαλών και πυραυλικής τεχνολογίας. [Τροπολογία 21]

Άρθρο 12

Διαδικασία επιλογής και χορήγησης

[Τροπολογία 30]

2.  Η Επιτροπή χορηγεί τη χρηματοδότηση για τις επιλεγμένες δράσεις έπειτα από κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου [195 στοιχείο ε)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε δράσεις ανάπτυξης, η Επιτροπή ενεργεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28α.

Άρθρο 13

Κριτήρια χορήγησης

1.  Κάθε πρόταση αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  συνεισφορά στην αριστεία ή δυνατότητα επαναστατικής προόδου στον αμυντικό τομέα, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης δράσης παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα υφιστάμενα προϊόντα ή τεχνολογίες·

β)  συνεισφορά στην καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει πρωτοποριακές ή καινοτόμες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες ελπιδοφόρες μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις ή εφαρμογή τεχνολογιών ή εννοιών που δεν εφαρμόζονταν έως τότε στον αμυντικό τομέα·

γ)  συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως με τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και την επιτάχυνση της ανάπτυξης εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση·

γα)   συνεισφορά στη βιομηχανική και τεχνολογική αυτονομία της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης αμυντικών τεχνολογιών ή προϊόντων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα της αμυντικής ικανότητας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και ιδίως στο πλαίσιο του CDP της ΚΠΑΑ·

δ)  συνεισφορά στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σύμφωνα με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, με τις περιφερειακές και διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας·

ε)  συνεισφορά στη δημιουργία νέων διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ νομικών οντοτήτων, ιδίως για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένες σε κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι οντότητες της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

στ)  ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης της δράσης.

2.  Στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) μπορούν να λαμβάνονται υπόψη περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, ιδίως προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη εργασιών, εφόσον εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και δεν αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής κανενός κράτους μέλους.

Άρθρο 14

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Το Ταμείο ▌χρηματοδοτεί το 100% των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α)  για τις δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης,

β)  για τις δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία στ) έως η), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

3.  Το ποσοστό χρηματοδότησης των δράσεων ανάπτυξης αυξάνεται, χωρίς να υπερβεί το συνολικό επιλέξιμο κόστος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  δράση που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που έχει θεσπιστεί με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, δικαιούται ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες·

β)  δράση που δικαιούται ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά αριθμό ποσοστιαίων μονάδων ίσο με το ποσοστό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που διατίθενται σε ΜΜΕ εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα άλλο/άλλη από εκείνο/εκείνη στο οποίο / στην οποία είναι εγκατεστημένα τα μέλη της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

γ)  δράση που δικαιούται ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά αριθμό ποσοστιαίων μονάδων ίσο με το ένα τέταρτο του ποσοστού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που διατίθενται σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα άλλο/άλλη από εκείνο/εκείνη όπου είναι εγκατεστημένα τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

δ)  η συνολική αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης μιας δράσης δεν υπερβαίνει τις 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτική ικανότητα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [198] του δημοσιονομικού κανονισμού:

α)  η χρηματοδοτική ικανότητα επαληθεύεται μόνο για τον συντονιστή και μόνον όταν το ποσό της χρηματοδότησης που ζητείται από την Ένωση είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 500 000 EUR. Ωστόσο, εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για τη χρηματοδοτική ικανότητα, η Επιτροπή επαληθεύει τη χρηματοδοτική ικανότητα και άλλων αιτούντων ή των συντονιστών ακόμα και σε περιπτώσεις κάτω από το όριο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο·

β)  η χρηματοδοτική ικανότητα δεν επαληθεύεται για νομικές οντότητες των οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος μέλος, ούτε για πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά κέντρα·

γ)  εάν η χρηματοδοτική ικανότητα είναι διαρθρωτικά εγγυημένη από άλλη νομική οντότητα, τότε επαληθεύεται η χρηματοδοτική ικανότητα της τελευταίας.

Άρθρο 16

Έμμεσες δαπάνες

1.  Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσδιορίζονται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25 % επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες, χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους και κάθε μοναδιαίας δαπάνης ή κατ’ αποκοπή ποσού που περιλαμβάνει έμμεσες δαπάνες.

2.  Εναλλακτικά, οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ▌μπορούν να προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου με βάση τις πραγματικές έμμεσες δαπάνες, εφόσον οι εν λόγω πρακτικές κοστολόγησης είναι αποδεκτές από τις εθνικές αρχές για παρόμοια χρηματοδοτικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο [185] του δημοσιονομικού κανονισμού και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Άρθρο 17

Χρήση ενιαίου εφάπαξ ποσού ή συνεισφοράς που δεν συνδέεται με δαπάνες

1.  Για τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται στις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και σε άλλες δράσεις των οποίων ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 50% και πλέον από κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί:

α)  συνεισφορά που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο [180 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού η οποία βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων που υπολογίζονται ως προς τα ορόσημα που έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω δεικτών επιδόσεων· ή

β)  ενιαίο εφάπαξ ποσό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο [182] του δημοσιονομικού κανονισμού το οποίο βασίζεται στον προσωρινό προϋπολογισμό της δράσης που έχει ήδη εγκριθεί από τις εθνικές αρχές των συγχρηματοδοτούντων κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών.

2.  Στο εφάπαξ ποσό περιλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες.

Άρθρο 18

Προεμπορικές προμήθειες

1.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει προεμπορικές προμήθειες μέσω της χορήγησης επιχορήγησης σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ(13), 2014/25/ΕΕ(14) και 2009/81/ΕΚ(15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αναθέτουν από κοινού συμβάσεις ▌αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών ή συντονίζουν τις διαδικασίες προμηθειών τους.

2.  Οι διαδικασίες προμήθειας:

α)  συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β)  μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση περισσότερων της μίας συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)·

γ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στην ή στις οικονομικώς πιο συμφέρουσες προσφορές.

Άρθρο 19

Ταμείο εγγυήσεων

Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους, και θεωρούνται επαρκής εγγύηση βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του [άρθρου Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο εγγυήσεων].

Άρθρο 21

Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά μέσα

Οι δικαιούχοι του Ταμείου είναι επιλέξιμοι για πρόσβαση στα ειδικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του InvestEU, σύμφωνα με ▌τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 22

Κυριότητα των αποτελεσμάτων

1.  Τα αποτελέσματα των δράσεων ανήκουν στους δικαιούχους που τα έχουν παραγάγει. Στην περίπτωση που περισσότερες νομικές οντότητες παράγουν από κοινού αποτελέσματα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιμέρους συνεισφορές τους ή δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν αυτά τα κοινά αποτελέσματα, οι νομικές οντότητες έχουν συγκυριότητα επί των αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής της συγκυριότητας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης.

2.  Εάν παρέχεται ενωσιακή συνδρομή με τη μορφή δημόσιας προμήθειας, τα αποτελέσματα ανήκουν στην Ένωση. Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα, δωρεάν, κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

3.  ▌Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ή περιορισμό, άμεσα ή έμμεσα, διαμέσου μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας.

4.  Εφόσον δικαιολογείται, η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπει το δικαίωμα της Επιτροπής να ενημερώνεται και να διατυπώνει αντιρρήσεις στη μεταβίβαση της κυριότητας επί των αποτελεσμάτων ή στη χορήγηση άδειας που αφορά τα αποτελέσματα σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Μια τέτοια μεταβίβαση δεν αντίκειται στα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της ούτε στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 3.

5.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών έχουν δικαιώματα πρόσβασης στην ειδική έκθεση κάθε δράσης που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται ατελώς και μεταβιβάζονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αφού διασφαλιστεί η εφαρμογή κατάλληλων υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ειδική έκθεση.

6.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών χρησιμοποιούν την ειδική έκθεση αποκλειστικά για σκοπούς σχετικούς με τη χρήση από ή για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφάλειας ή συλλογής πληροφοριών τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας τους. Η χρήση αυτή περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη μελέτη, αξιολόγηση, κρίση, έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή, βελτίωση, τροποποίηση, συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση, αποδοχή και πιστοποίηση, χειρισμό, εκπαίδευση, διάθεση και άλλες υπηρεσίες σχεδιασμού και την επιχειρησιακή ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και την αξιολόγηση και την εκπόνηση των τεχνικών απαιτήσεων για συμβάσεις προμήθειας.

7.  Οι δικαιούχοι παραχωρούν ατελώς στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματά τους για δεόντως αιτιολογημένους σκοπούς ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης των πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.

8.  Στις συμφωνίες επιχορήγησης και στις συμβάσεις για προεμπορικές προμήθειες προβλέπονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. ▌Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν εκμεταλλευτεί εμπορικά τα αποτελέσματα μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την προεμπορική προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, μεταβιβάζει, όποτε αυτό είναι δυνατόν, στις αναθέτουσες αρχές κάθε δικαίωμά του κυριότητας επί των αποτελεσμάτων.

8α.   Οποιαδήποτε τρία ή περισσότερα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες που, πολυμερώς ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού της Ένωσης, έχουν από κοινού συνάψει μια ή διάφορες συμβάσεις με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσμάτων που λήφθηκαν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δράσης η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση δυνάμει συμφωνίας επιχορήγησης για ερευνητική δράση στον τομέα της άμυνας, απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα της δράσης που είναι στην κυριότητα του εν λόγω συμμετέχοντα και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται ατελώς και υπό ειδικούς όρους που διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της σύμβασης και ότι επιβάλλονται κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 23

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

1.  Κατά περίπτωση, η κοινοπραξία αποδεικνύει ότι οι εναπομείνασες δαπάνες επιλέξιμης δράσης οι οποίες δεν καλύπτονται από την ενωσιακή στήριξη θα καλύπτονται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως τις συνεισφορές των κρατών μελών και/ή των συνδεδεμένων χωρών ή τη συγχρηματοδότηση από νομικές οντότητες.

2.  Όταν αφορά τις δράσεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ), η δράση βασίζεται σε εναρμονισμένες απαιτήσεις ικανοτήτων που έχουν καθοριστεί από κοινού από τα οικεία κράτη μέλη και/ή τις οικείες συνδεδεμένες χώρες.

3.  Για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία ε) έως η), η κοινοπραξία αποδεικνύει με έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές αρχές ότι:

α)  τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος με συνδεδεμένες χώρες παρέχουν εγγυήσεις για την προμήθεια του τελικού προϊόντος ή τη χρήση της τεχνολογίας με συντονισμένο τρόπο· Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει ομαδοποιημένες προμήθειες·

β)  η δράση βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη και/ή τις συνδεδεμένες χώρες που συγχρηματοδοτούν τη δράση.

Άρθρο 24

Πρόσθετα κριτήρια χορήγησης

Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί, εκτός από τα κριτήρια χορήγησης που αναφέρονται στο άρθρο 13, να λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  τη συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων για συνέργειες στο πλαίσιο των διαδικασιών προμήθειας, συντήρησης και διάθεσης·

β)  το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών στο πλαίσιο της επιλέξιμης δράσης.

β α)  τον προβλεπόμενο όγκο της προμήθειας και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στις αμυντικές ικανότητες και τις δαπάνες των κρατών μελών, καθώς και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Άρθρο 25

Κυριότητα των αποτελεσμάτων

1.  Η Ένωση δεν έχει την κυριότητα των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από δράσεις ανάπτυξης ούτε έχει τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων των δράσεων.

1α.   Τα αποτελέσματα των δράσεων ανήκουν στους δικαιούχους που τα έχουν παραγάγει. Στην περίπτωση που περισσότερες νομικές οντότητες παράγουν από κοινού αποτελέσματα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιμέρους συνεισφορές τους ή δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν αυτά τα κοινά αποτελέσματα, οι νομικές οντότητες έχουν συγκυριότητα επί των αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής της συγκυριότητας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης.

2.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή από οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς τεχνολογίας.

3.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγονται από τους αποδέκτες του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου , η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων, τουλάχιστον έξι εβδομάδες προηγουμένως, για κάθε μεταβίβαση κυριότητας ή χορήγησης άδειας σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή σε οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών. Εάν η μεταβίβαση κυριότητας ή η χορήγηση άδειας ▌αντίκεινται στα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η ενωσιακή βοήθεια παρέχεται με τη μορφή δημόσιας προμήθειας, η Ένωση έχει την κυριότητα των αποτελεσμάτων και τα κράτη μέλη και/ή οι συνδεδεμένες χώρες έχουν το δικαίωμα να λάβουν, δωρεάν, μη αποκλειστική άδεια για χρήση των αποτελεσμάτων κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

Άρθρο 26

Ενημέρωση του διαχειριστή έργου

Αν τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες διορίσουν διαχειριστή έργου, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον διαχειριστή του έργου σχετικά με την πρόοδο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής στον δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Προγράμματα εργασίας

1.  Το Ταμείο υλοποιείται μέσω ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων εργασίας τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌

1α.   Τα προγράμματα εργασίας μπορούν, ιδίως, να λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί στο γενικό στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας (OSRA) και στα θέματα στρατηγικού πλαισίου (SCC) του CDP.

1β.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή των προγραμμάτων εργασίας καθ’ όλη τη διαχείριση του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

2α.   Τα προγράμματα εργασίας ορίζουν λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας είναι σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2β.   Βάσει της διαδικασίας επεξεργασίας των προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση περιπτώσεων πιθανής αλληλεπικάλυψης με υφιστάμενες ικανότητες ή ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα εντός της Ένωσης.

Άρθρο 28α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 27 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(16).

Άρθρο 29

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1.  Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επικουρούν στην αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο [237] του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌

2.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες είναι πολίτες της Ένωσης, από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα κρατών μελών, οι οποίοι εντοπίζονται και επιλέγονται βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ▌με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [237] του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εν λόγω κατάλογος δεν δημοσιοποιείται ούτε πλήρως ούτε εν μέρει, αν τούτο επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

3.  Η κατάλληλη διαβάθμιση ασφαλείας χορηγείται στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από κράτος μέλος.

5.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

5α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι σε περίπτωση που ένας εμπειρογνώμονας αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά ένα θέμα για το οποίο υποχρεούται να εκφέρει γνώμη, ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν προχωρά σε κρίση, δεν παρέχει συμβουλές και δεν προσφέρει τη βοήθειά του στο συγκεκριμένο θέμα.

Άρθρο 30

Εφαρμογή των κανόνων για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)  κάθε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα εξασφαλίζει ότι οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια παρέχουν βαθμό προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμο με εκείνον που παρέχουν οι κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ(17), και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ(18)·

β)  τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)  φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες δύνανται να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ σχετικά με το Ταμείο μόνο αν τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται, στις χώρες αυτές, σε κανονιστικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια που εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνον που εξασφαλίζουν οι κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444, και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ. Η ισοδυναμία των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια που εφαρμόζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό καθορίζεται σε συμφωνία για την ασφάλεια των πληροφοριών —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ζητημάτων βιομηχανικής ασφάλειας—, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ·

δ)  με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ και των κανόνων της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 που διέπουν τον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό είναι δυνατόν να επιτραπεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, την ανάγκη του παραλήπτη να αποκτήσει σχετική γνώση και τον βαθμό ωφέλειας για την Ένωση.

2.  Όταν οι δράσεις ενέχουν, απαιτούν και/ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, ο οικείος φορέας χρηματοδότησης διευκρινίζει στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή των προσφορών τα μέτρα και τις απαιτήσεις που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ▌ ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των αποδεκτών και, κατά περίπτωση, των κρατών μελών, η Επιτροπή καθιερώνει ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής.

Άρθρο 31

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η υλοποίηση και η πρόοδος του Ταμείου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά και αξιολογεί την εκτέλεση του Ταμείου και υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η εν λόγω ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τμήμα που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις παρακολούθησης.

4.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ταμείου και των σχετικών αποτελεσμάτων συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και έγκαιρα. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στους αποδέκτες των ενωσιακών πόρων αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση του Ταμείου

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του Ταμείου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη της υλοποίησής του. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει ιδίως αξιολόγηση σχετικά με τη διακυβέρνηση του Ταμείου, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών σε σχέση με τη δεοντολογία που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα ποσοστά υλοποίησης, τα αποτελέσματα της ανάθεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και του βαθμού διασυνοριακής συμμετοχής τους, την κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών υπεργολάβων σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο σημείο 9 του άρθρου 10, τα κονδύλια που διατίθενται στις επαναστατικές τεχνολογίες, καθώς και τη χρηματοδότηση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο [195] του δημοσιονομικού κανονισμού, έως τις 31 Ιουλίου 2024. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των αποδεκτών, τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν στα επιμέρους έργα, και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τυχόν σκόπιμες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, διενεργείται από την Επιτροπή τελική αξιολόγηση της υλοποίησης του Ταμείου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης και —στο μέτρο του δυνατού, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος— τον αντίκτυπο του Ταμείου. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις των κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, αξιολογεί κυρίως την πρόοδο που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3. Αναλύει επίσης τη διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του Ταμείου, καθώς και την ενσωμάτωση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής των αποδεκτών και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 33

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων εκτός εκείνων που ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο [127] του δημοσιονομικού κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 34

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο Ταμείο βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Ως προς την OLAF, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, μεταξύ άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 35

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συνεισφέρουν επίσης στην επικοινωνία της Επιτροπής σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους σκοπούς του άρθρου 3. Οι εν λόγω χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα που αφορούν στατιστικές για την αμυντική βιομηχανία και για δοκιμαστικά σχέδια στον τομέα της συλλογής δεδομένων.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 31 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 37

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/…. (ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 38

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο [του κανονισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας] και της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις οικείες δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του Ταμείου μπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του Ταμείου και των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα πρόδρομα προγράμματά του, τον [κανονισμό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας] και την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

3.  Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1)· οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30).
(2) Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(4) Παραπομπή προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(5) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(7) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(9) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(10) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(11) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).
(12) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(13) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(14) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(15) Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
(16) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(17) ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53.
(18) ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου