Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2283(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0369/2018

Indgivne tekster :

A8-0369/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0518

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 63k
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
EU’s associeringsaftale med Ukraine
P8_TA(2018)0518A8-0369/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine (2017/2283(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 8 og til afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (AA) og til den tilhørende associeringsdagsorden,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene af 14. november 2017 "Association Implementation Report on Ukraine" (SWD(2017)0376),

–  der henviser til resultaterne af Udenrigsudvalgets besøg i Ukraine, som fandt sted den 4.-6. april 2018,

–  der henviser til de ekspertundersøgelser, der er udarbejdet for Udenrigsudvalget, herunder undersøgelsen "The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries" (valgreformer i tre associerede lande i det østlige naboskabsområde – Ukraine, Georgien og Moldova og deres indvirkning på den politiske udvikling i disse lande), som blev offentliggjort den 26. oktober 2017, "Institutional Architecture for the Implementation Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine" (institutionel struktur til gennemførelse af aftaler i Georgien, Moldova og Ukraine), som blev offentliggjort i juni 2018, og den komparative undersøgelse "The development of an institutional framework for the implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine" (udviklingen af en institutionel ramme for gennemførelsen af associeringsaftalerne i Georgien, Moldova og Ukraine), som blev offentliggjort i juli 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8‑0369/2018),

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene af 7. november 2018 "Association Implementation Report on Ukraine" (SWD(2018)0462),

Det generelle miljø for reformer – krig, sikkerhedstrusler og indenlandske udfordringer

A.  der henviser til, at selv om Ukraine har gjort fremskridt på vejen mod europæisk integration og har registreret vigtige resultater i den første valgperiode efter "den værdige revolution", er der stadig behov for at tage hånd om flere vanskelige opgaver, og befolkningens støtte til modernisering og reformer lider under folks skuffelse over de sociale forhold, som stadig forringes, usikkerhed om fremtiden, utilfredshed med regeringens reformpolitik, oligarkernes fortsatte magt og hårdnakketheden af den rodfæstede korruption i de statslige institutioner; der henviser til, at den ukrainske befolknings accept af tættere forbindelser med EU fortsat er stærk, men at en stor del af befolkningen ikke desto mindre er utilfreds med den generelle udvikling i landet;

B.  der henviser til, at omkring fem millioner ukrainere nu arbejder i udlandet, både som migranter på lang sigt og som korttids- og sæsonarbejdere med Rusland og i stigende grad Polen som de primære destinationer, og at deres pengeoverførsler til hjemlandet er en vigtig faktor for økonomisk stabilitet;

C.  der i denne sammenhæng henviser til, at de store resultater, der er opnået i forbindelserne mellem EU og Ukraine, såsom den visumfri ordnings ikrafttræden den 11. juni 2017 og associeringsaftalen ikrafttræden den 1. september 2017, skal hilses velkommen;

D.  der henviser til, at Ukraine fortjener særlig ros for reformer inden for områderne energi, sundhed, pensioner, uddannelse, offentlig forvaltning, decentralisering, offentlige udbud, forsvar og sikkerhed samtw inden for banksektoren og med hensyn til at sikre makroøkonomisk stabilisering; der henviser til, at disse reformer er blevet ledsaget af drastiske prisstigninger, nedskæringer i sociale ydelser og en forringelse af adgangen til de sociale velfærdssystemer; der henviser til, at der stadig er betydelige udfordringer, navnlig inden for områder som korruptionsbekæmpelse, privatisering og reform af retsvæsenet; der henviser til, at den vidtgående og brede frihandelsaftale (DCFTA), som er en del af AA, og som officielt har fungeret siden den 1. januar 2016, skaber et solidt grundlag for Ukraines økonomiske udvikling og modernisering; der henviser til, at Ukraines økonomi i løbet af de seneste fire år ikke blot har stabiliseret sig, men også har vist nogle tegn på forbedring; der henviser til, at Ukraine siden undertegnelsen af AA i 2014 har gennemført flere pro-europæiske reformer end i alle de forudgående år med ukrainsk selvstændighed;

E.  der henviser til, at arven fra fortiden, nemlig manglende retssikkerhed og et stort antal delvist modstridende love, modstand hidrørende fra oligarkers og andres stærke personlige interesser, korruption, nepotisme, svage offentlige institutioner og mangel på klare processer og koordinerende institutioner til at gennemføre AA, er til hinder for institutionelle reformer i Ukraine; der henviser til, at Ukraines reformdagsorden bør fokusere på de tværgående temaer decentralisering, reform af den offentlige forvaltning, deregulering og afskaffelse af oligarki;

F.  der henviser til, at en styrkelse af de statslige institutioners administrative kapacitet er afgørende for at kunne gennemføre AA/DCFTA og sikre, at reformerne får den ønskede virkning;

G.  der henviser til, at der er behov for at forbedre og intensivere kommunikationsindsatsen vedrørende associeringsaftalen dynamiske karakter og det forhold, at den er under stadig udvikling, samt arten og indholdet af og fordelene ved de tilhørende reformer for at sikre befolkningens accept af og tillid til de skridt, som Ukraine er nødt til tage for at bevæge sig i retning af Europa;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union resolut fastholder sin urokkelige opbakning til og sit engagement i Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser samt sin støtte til de internationalt koordinerede sanktioner mod de stater og agenter, der undergraver Ukraines territoriale integritet;

I.  der henviser til, at det – skønt Parlamentet fordømmer den fortsatte russiske aggression i det østlige Ukraine, den ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol og Ruslands besættelse af visse områder i Donetsk Oblast og Luhansk Oblast, som alle er i strid med folkeretten og Ruslands tilsagn og forpligtelser i kraft af dets medlemskab af internationale organisationer og dets deltagelse i europæiske aftaler, som både Rusland og Ukraine har undertegnet, navnlig FN-pagten, Helsingforsslutakten og Budapestmemorandummet samt traktaten om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Ukraine og Den Russiske Føderation fra 1997 – må erkendes, at Ukraine står over for omstillingsmæssige udfordringer i en situation med krigsførelse og forsøg på destabilisering;

J.  der henviser til, at EU på baggrund af den russiskledede aggression mod Ukraine har indført og regelmæssigt forlænget en række restriktive foranstaltninger mod Den Russiske Føderation; der henviser til, at et stærkere EU-engagement i løsningen af konflikten er ønskværdigt, f.eks. ved at der udpeges en særlig EU-udsending for konflikten i det østlige Ukraine og Krim; gentager sin opfordring til en international ramme for forhandlinger om tilbagetrækning fra Krimhalvøen med deltagelse af EU; der henviser til, at sanktionerne mod Rusland bør forlænges og udvides, navnlig over for enkeltpersoner og virksomheder, der profiterer på ulovlige forhold, indtil Den Russiske Føderation giver Ukraine mulighed for at genetablere dets suverænitet og territoriale integritet fuldt ud;

K.  der henviser til, at tre ukrainske flådefartøjer, der udførte en rutineoverførsel fra Odessa til Mariupol, den 25. november 2018 blev blokeret, beskudt og beslaglagt af den russiske kystvagt i internationalt farvand; der henviser til, at en række ukrainske søfolk blev såret og 24 blev fængslet, og at der som følge af denne handling fra Ruslands side den 26. november 2018 i 10 regioner i Ukraine blev indført begrænset undtagelsestilstand i 30 dage; der henviser til, at opførelsen af broen over Kertjstrædet, som forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske hovedland, som er foregået uden Ukraines samtykke og i klar modstrid med landets suverænitet og territoriale integritet, må fordømmes; der henviser til, at Den Russiske Føderations uforholdsmæssige aktioner i Det Asovske Hav, i det omfang de er i strid med den internationale havret og Ruslands egne internationale forpligtelser, er yderst beklagelige; der henviser til, at den overdrevne standsning og inspektion af kommercielle fartøjer, herunder både ukrainske fartøjer og fartøjer under tredjepartsstaters flag, herunder adskillige EU-medlemsstaters flag, må fordømmes;

L.  der henviser til, at det ukrainske parlament Radaen fortjener ros for sin visdom i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen om indførelse af militær undtagelsestilstand, idet det skabte en fin balance mellem bedre forsvar og sikring af demokratiske standarder og retsstatsprincippet samt en adskillelse af forfatningsmæssige beføjelser; der henviser til, at der kun er blevet indført militær undtagelsestilstand i de regioner i Ukraine, som grænser op til Rusland, Det Azovske Hav, Sortehavet og den moldoviske region Transnistrien, hvor der er stationeret russiske tropper; der henviser til, at begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder og borgerlige rettigheder i disse regioner kun vil træde i kraft, hvis og når de russiske jordstyrker angriber Ukraine; der henviser til, at den militære undtagelsestilstand ophører den 26. december 2018;

Institutionelle rammer for gennemførelse af reformer

1.  fremhæver fem nøgleområder, som Ukraine skal fokusere på for at styrke gennemførelsen af AA: koordinering, ejerskab, prioritering, overvågning og kommunikation; glæder sig i denne forbindelse over regeringens nyligt vedtagne kommunikationsstrategi og kommunikationskampagnen om fælles fremadrettede tiltag med titlen "Moving Forward Together", som EU-delegationen i Ukraine har iværksat; minder om forslaget om en politik for et udvidet østligt partnerskab (Det Østlige Partnerskab Plus), som Parlamentet har gjort sig til fortaler for med henblik på at åbne yderligere perspektiver;

2.  understreger, at Parlamentet er overbevist om, at der kun vil kunne sikres meningsfulde fremskridt med gennemførelsen af AA og reformerne, hvis processen med at afskaffe oligarkiet videreføres og en gang for alle får udryddet det rodfæstede system, hvor den økonomiske magt, den politiske magt og mediernes magt er koncentreret i hænderne på nogle få individer, der suger næring fra hinanden – et problem, som fortsat øver stor indflydelse på og i stigende grad hæmmer reformfremskridtene; er kritisk over for det forhold, at afskaffelsen af oligarkiet hidtil primært har været brugt som et redskab til at strømline markedet og genoprette balancen mellem de forskellige grupper af oligarker, som grundlæggende blev forstyrret i 2014; giver udtryk for sin bekymring over de fortsatte interessekonflikter mellem lovgivnings- og tilsynsmyndighederne, som har udviklet sig til utilslørede kampe mellem myndighederne;

3.  påpeger, at der er presserende behov for øget politisk tilsyn med, synergi i og koordinering af den europæiske integrationsproces på det højeste politiske niveau og for et øget fokus på reformer, der giver borgerne håndgribelige fordele;

4.  glæder sig over den lovgivningsmæssige køreplan, der er udarbejdet med henblik på at håndtere associeringsaftalens ambitiøse anvendelsesområde, og understreger, at både lovgivning af høj kvalitet og fortsat vilje og kapacitet til at sikre ordentlig gennemførelse fortsat er afgørende for at gøre en reel forskel for borgerne;

5.  fremhæver, at de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen, er betinget af det politiske lederskabs engagement i reformer, et engagement i og en prioritering af den europæiske integration fra den politiske elites side samt kapaciteten i ministerierne, forvaltningsorganerne og hos de uafhængige reguleringsmyndigheder;

6.  fremhæver behovet for at forbedre den interne beslutningstagning i Verkhovna Rada med henblik på at strømline og prioritere vedtagelsen af lovforslag, der vedrører gennemførelsen af AA; mener i den henseende, at Udvalget for Europæisk Integration bør forbedres, og at udvalget bør kunne blokere for lovgivning, som er i strid med de tilsagn, der er givet i AA; understreger, at disse reformer bør være gennemført inden udgangen af indeværende valgperiode;

7.  er bekymret over manglen på værktøjer og ressourcer i regeringskontoret for europæisk integration og det statslige kontor for europæisk og euroatlantisk integration, bl.a. med hensyn til deres formelle status og det personale og budget, der er nødvendige for at varetage et mandat af denne størrelse og kompleksitet; påpeger manglen på kriterier for vurdering af graden af overensstemmelse mellem indenlandske retsakter og EU-retten;

8.  bifalder Ukraines bestræbelser på at etablere det institutionelle og overvågningsmæssige system til gennemførelse af AA, herunder regeringens handlingsplan;

9.  understreger, at der er et presserende behov for yderligere teknisk bistand, ekspertbistand og finansiel bistand med fokus på kapacitetsopbygning af Verkhovna Rada og centrale ministerier; glæder sig over Europa-Parlamentets samarbejde med Verkhovna Rada om kapacitetsopbygning og Jean Monnet-dialogprocessen;

10.  peger på den vedholdende "silomentalitet" i visse ministerier, som forhindrer en sammenhængende stillingtagen til spørgsmål vedrørende europæisk integration; opfordrer i denne henseende til øget samarbejde i regeringen og Verkhovna Rada om EU-relaterede spørgsmål;

11.  er bekymret over, at interaktionen mellem kabinettet og parlamentet ikke er reguleret af en særlig mekanisme i forbindelse med gennemførelsen af AA/DCFTA;

12.  glæder sig over vedtagelsen af en ny handlingsplan for gennemførelsen af AA/DCFTA og bestræbelserne på at konsolidere holdninger og samarbejde mellem kabinettet og parlamentet på grundlag af køreplanen for gennemførelse af AA; understreger, at effektiviteten af reformgennemførelsen er direkte knyttet til de indledende faser af den politiske beslutningstagning og lovgivningen; fremhæver, at processen med den planlagte lovgivnings- og reguleringsmæssige tilnærmelse i Ukraine skal fremskyndes og forbedres med fokus på kvalitet i lovgivningen; bemærker, at politikudformningscyklussen mangler det vigtige instrument, som offentlige høringer udgør, en beslutningstagning, der er baseret på forskning, og kvalitetskontroller af lovgivningen; understreger, at valgkampen ikke bør være til skade for den igangværende reformproces;

13.  henleder opmærksomheden på de henstillinger, der indgår i Europa-Parlamentets missionsrapport om intern reform og kapacitetsopbygning med henblik på tilnærmelse af Ukraines lovgivning til gældende EU-ret, hvoraf de fleste endnu ikke er gennemført;

14.  tilskynder Ukraine til at fokusere på tre hovedprioriteter i forbindelse med dets reformdagsorden: i) etablering af en velfungerende retlig ramme for korruptionsbekæmpelse, herunder institutioner, finansiel gennemsigtighed og revision, ii) decentraliseringsreformen, iii) afskaffelse af oligarki og privatisering;

15.  understreger, at AA ikke er det endelige mål for forbindelserne mellem EU og Ukraine, og ser med tilfredshed på Ukraines håb om optagelse i EU; bakker op om udvikling af nye former for forbedret samarbejde, herunder Ukraines gradvise tilnærmelse til toldunionen, energiunionen og det digitale indre marked;

16.  påpeger, at Ukraine i henhold til artikel 49 i TEU har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, forudsat at landet overholder Københavnskriterierne og principperne om demokrati, at det respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og mindretals rettigheder og værner om retsstaten;

Politisk dialog

17.  glæder sig over og støtter den meget intense dialog, der føres mellem EU og Ukraine på mange forskellige niveauer, ikke mindst mellem Europa-Parlamentet og Verkhovna Rada gennem bl.a. Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine, også om mange kontroversielle emner;

18.  glæder sig over de første resultater af Jean Monnet-dialogen mellem Europa-Parlamentet og Verkhovna Rada i form af oprettelsen af en arbejdsgruppe om reformer, gennemførelsen af institutionel kapacitetsopbygning og vedtagelsen af den første lovgivning om institutionelle reformer;

19.  glæder sig over oprettelsen af den interparlamentariske forsamling for Georgien, Moldova og Ukraine og dens første møde, som blev holdt den 8.-9. juni 2018 i Kiev; tilskynder denne forsamling til også at kontrollere gennemførelsen af associeringsaftalerne;

20.  glæder sig over den effektive og sikre gennemførelse af den visumfri ordning med Ukraine og dens fordele for de mellemfolkelige kontakter mellem Ukraine og EU;

21.  fremhæver betydningen af, at der gøres yderligere fremskridt, og at en kultur præget af parlamentarisk dialog styrkes, som et afgørende skridt i retning af at gøre Verkhovna Rada til en mere slagkraftig, gennemsigtig og effektiv lovgiver;

Retsstat og god regeringsførelse

22.  understreger, at bekæmpelsen af korruption fortsat bør prioriteres højt og udføres på en konsekvent og troværdig måde, ikke blot for at gennemføre associeringsaftalen, men også for at bringe nye investeringer og livskraft ind i den ukrainske økonomi, hvilket er en forudsætning for jobskabelsen og husstandsindkomsterne;

23.  glæder sig over alle vellykkede foranstaltninger og skridt i retning af at begrænse mulighederne for korruption og ulovlig berigelse, f.eks. på området for offentlige udbud og handel med gas;

24.  glæder sig over den igangværende omfattende reform af retsvæsenet, men beklager, at det eksisterende retssystem i Ukraine stadig er ineffektivt, korrupt og politisk afhængigt; understreger, hvor vigtigt det er, at udtagelsesprocessen for dommere foregår i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, og at der fastlægges en gennemsigtig og særdeles pålidelig udvælgelsesproces, som fremmer dommernes og anklagernes integritet og professionalisme og øger borgernes tillid til retssystemet; opfordrer til, at den uafhængige høje domstol til bekæmpelse af korruption oprettes snarest muligt på en gennemsigtig og troværdig måde; bifalder etableringen af den nye højesteret;

25.  glæder sig over det arbejde, der allerede er udført af det nationale kontor for bekæmpelse af korruption (NABU), men påpeger den problematiske indblanding fra statsadvokaturens side og forsøgene på at undergrave de retlige rammer for bekæmpelse af korruption; understreger, at der er et afgørende behov for at sikre NABU's uafhængighed; fremhæver vigtigheden af, at den særlige anklagemyndighed for korruptionsbekæmpelse er uafhængig og får tilstrækkelige midler og ressourcer til at kunne fungere; opfordrer til en effektiv efterforskning af påstandene mod chefanklagemyndigheden for korruptionsbekæmpelse om forstyrrelse af NABU's undersøgelser; opfordrer de ukrainske myndigheder til at intensivere deres bestræbelser på at sikre effektiv efterforskning, retsforfølgelse og bekæmpelse af korruption på alle niveauer og til at tilvejebringe en solid resultatliste i denne henseende; opfordrer til en gennemgribende reform af den offentlige anklagemyndighed for at styrke anklagernes kapacitet, effektivitet, uvildighed og objektivitet og gøre dem mere uafhængige af deres overordnede;

26.  minder om, at regeringen har forpligtet sig til yderligere at ændre forfatningen i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger, herunder at respektere mindretalsrettigheder; opfordrer indtrængende til en hurtig vedtagelse af den nye valglov, som bør sikre kandidater af alle nationaliteter, der bor i Ukraine, lige muligheder for at blive repræsenteret og kæmpe om mandater, og af loven om partifinansiering; glæder sig over fornyelsen af Ukraines centrale valgkommission, som er afgørende for troværdigheden af Ukraines valgprocedure og de meget vigtige valg, der kommer i 2019; opfordrer regeringen til at træffe forholdsregler op til valget for at forhindre forvridning af den politiske konkurrence og manipulation som følge af koncentrationen af den politiske magt, den økonomiske magt og mediernes magt i hænderne på et lille antal personer;

27.  gentager som en meget vigtig prioritet sin opfordring til, at e-anmeldelseskravet for NGO-aktivister ophæves, og til at sikre en effektiv og gennemsigtig gennemgang af erklæringer fra politiske embedsmænd og tjenestemænd; fordømmer på det kraftigste det voksende antal fysiske angreb på borgerrettighedsforkæmpere og journalister;

28.  bemærker med bekymring, at regeringen hidtil ikke har gjort en tilstrækkelig indsats for at afvæbne enhederne fra Right Sector og andre ekstremistiske højreorienterede grupper, der stadig har den samme mængde våben; opfordrer indtrængende regeringen til at sætte en stopper for den situation, at voldelige angreb udført af radikale højreorienterede styrker på mindretal og kritikere forbliver ustraffede, og for intimideringen af dommere og påvirkningen af valg og konsekvent retsforfølge lovovertrædere, der begår sådanne kriminelle handlinger; forventer, at domstolene og de offentlige anklagere handler tydeligt og uafhængigt;

29.  påpeger, at det "nationale manifest", der for nylig blev vedtaget af Svoboda-partiet, Right Sector og flere andre højreorienterede grupper, giver udtryk for klar modstand mod Ukraines associering med EU og opfordrer til en "ny geopolitisk tilgang til øst og vest"; understreger, at regeringens uafklarede holdning til denne udvikling risikerer at belaste forbindelserne med relevante EU-nabolande og EU som helhed og undergrave de politiske muligheder for at bygge bro over den politiske kløft i landet og løse konflikten i Donbas;

30.  opfordrer til, at der lægges større vægt på områder, der påvirker civilsamfundets spillerum, i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning, således at det sikres, at den ikke fører til uforholdsmæssigt store byrder eller diskriminerende virkninger for civilsamfundsorganisationer og ikke mindsker civilsamfundets spillerum; understreger, at det er nødvendigt at stille offentlig finansiering til rådighed for civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten, herunder vagthunde- og interesseorganisationer, inklusive små græsrodsbevægelser og bevægelser, der arbejder med mindretal eller marginaliserede grupper; mener, at civilsamfundsorganisationer frit bør kunne modtage midler fra andre donorer, f.eks. private donorer, internationale organisationer, organer eller agenturer;

31.  opfordrer til en beslutsom indsats for at videreføre decentraliseringsreformen og til, at sammenlægningen af selvstyrende lokalsamfund fremskyndes med henblik på det kommende parlamentsvalg og lokalvalgene;

32.  mener, at nye kommuner bør kunne nyde godt af økonomisk stabilitet og en velfunderet retlig status, og at større byer også bør kunne deltage i sammenlægningsprocessen; finder det vigtigt, at Ukraines korruptionsbekæmpelsespolitik også omfatter regionerne og lokale institutioner; beklager afskaffelsen af den tidligere åbne og konkurrenceprægede udvælgelsesprocedure for ansættelse af forvaltningschefer i regioner og distrikter og deres stedfortrædere som tjenestemænd samt den magt, præsidenten har til at udpege og afskedige dem, da dette indebærer en alvorlig risiko for, at de resultater, der allerede er opnået gennem politisk decentralisering og decentraliseringsreformen som helhed, undergraves i alvorlig grad;

33.  bemærker, at den ukrainske regering i associeringsaftalens kapitel 13 har givet tilsagn om reel anvendelse af ILO's grundlæggende arbejdsstandarder og tilnærmelse til den relevante EU-lovgivning; opfordrer til, at disse forpligtelser opfyldes, og understreger, at det er i strid med gennemførelsen af ILO-konvention nr. 87 (artikel 3, stk. 2) at stille krav om, at medarbejdere skal anmelde strejker eller andre kollektive skridt til statens sikkerhedstjeneste, eller at sætte fagforeningsledere og aktivister under tilsyn af statens sikkerhedstjeneste; opfordrer til, at retsgrundlaget forbedres med henblik på at sikre, at arbejdstagere med retslige midler reelt kan tvinge deres arbejdsgivere til at respektere deres ret til løn for udført arbejde;

34.  henstiller, at arbejdet med loven om arbejdstilsyn, som blev indstillet i 2017, genoptages med henblik på at øge sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen betydeligt, fjerne kravet om, at arbejdstilsyn skal anmode om godkendelse fra entreprenører, og give arbejdstilsynene tilstrækkelige ressourcer og stærke håndhævelsesbeføjelser; understreger, at det er nødvendigt aktivt at inddrage arbejdsmarkedets parter heri;

Respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

35.  er fortsat dybt bekymret over det stigende antal ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere fra de midlertidigt besatte områder, som er blevet arresteret, dømt og fængslet af de russiske myndigheder, og kræver, at Den Russiske Føderation omgående og ubetinget løslader Sakharovprismodtageren i 2018, Oleg Sentsov, og alle andre ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere, herunder personer, der tilhører religiøse og etniske mindretal, civilsamfundsaktører og menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer de ukrainske myndigheder og det internationale samfund til at benytte alle tilgængelige midler til at få dem løsladt;

36.  minder om, at menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen er blevet væsentligt forringet, at krænkelser af ytringsfriheden, misbrug af medierne og tvungen pålæggelse af russisk statsborgerskab er blevet systematisk, og at grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder ikke er garanteret på Krim;

37.  beklager manglen på reel efterforskning af brutale angreb på menneskerettighedsaktivister og journalister, som det fremgik i forbindelse med snigmordet på antikorruptionsaktivist, Kateryna Handziuk, der døde den 4. november 2018 efter et syreangreb; opfordrer myndighederne til at retsforfølge anstiftere og gerningsmænd til sådanne angreb og til at sætte en stopper for straffriheden for disse forbrydelser;

38.  opfordrer til mere energiske bestræbelser på at gennemføre Ukraines menneskerettighedsstrategi, herunder politikker til forbedring af situationen for romamindretallet og andre mindretalsgrupper;

39.  beklager, at efterforskningen af de dødsfald, der skete under Maidan- og Odessa-demonstrationerne, og af mord på journalister har været langsommelig og ikke har givet nogen håndgribelige resultater;

40.  glæder sig over vedtagelsen af loven om forsvundne personers retlige status;

41.  giver udtryk for bekymring over det stigende antal straffesager, der indledes mod journalister, som har afsløret sager om korruption i statsapparatet eller har kritiseret regeringens reformpolitik eller politik over for det østlige Ukraine; minder regeringen om, at den har forpligtet sig til fuldt ud at værne om internationalt anerkendte menneskerettigheder, såsom ytringsfriheden og retten til offentligt at give udtryk for sine holdninger;

42.  opfordrer til ratifikation af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol og til, at alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger gennemføres fuldt ud;

43.  opfordrer til ratifikation af Istanbulkonventionen om vold mod kvinder; lægger i denne henseende mærke til vedtagelsen af loven om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet; bifalder den nylige oprettelse af embedet som "regeringskommissær for kønspolitik";

44.  opfordrer – idet det understreger, at Den Russiske Føderation og dens stedfortrædere, den støtter, har det primære ansvar – de ukrainske myndigheder til at gøre sig yderligere bestræbelser på at lindre lidelserne for de mennesker, der er ramt af konflikten, bl.a. ved at støtte internt fordrevne og krigsveteraner og gennem nem adgang til pension og sociale ydelser og tjenester for dem, der bor i de områder, som på nuværende tidspunkt ikke er under regeringens kontrol;

45.  fremhæver behovet for uafhængige medier og mediepluralisme for at garantere sikkerheden for mediefolk og journalister; opfordrer til, at der ikke sættes begrænsninger på mulighederne for mediekilder på mindretalssprog, således at det sikres, at borgere fra alle etniske grupper kan få lige adgang til information;

46.  opfordrer til, at strategien for beskyttelse og integration af det nationale romamindretal i det ukrainske samfund revideres med henblik på at indarbejde overvågning af sikkerheden som en central prioritet og sikre, at den gennemføres korrekt på alle niveauer; opfordrer til, at der oprettes statslige programmer, der sigter mod forebyggelse af hadforbrydelser og andre former for forskelsbehandling, som led i gennemførelsen af den nationale menneskerettighedsstrategi; fordømmer den dybt rodfæstede stigmatisering og sociale udstødelse af romaer, som udspringer af romafjendtlighed; er dybt bekymret over de seneste tilfælde af vold mod romaer og LGBTI-samfundet og opfordrer til, at myndighederne omgående og effektivt efterforsker disse, og til, at regeringen udtrykkeligt og offentligt fordømmer disse handlinger og gerningsmændene bag;

47.  noterer sig, at Ukraine agter at ændre loven om uddannelse i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger, og opfordrer til, at denne intention hurtigt omsættes til konkret handling; opfordrer til, at loven gennemføres fuldt ud på grundlag af en omfattende dialog med repræsentanter for nationale mindretal, herunder lovgivning, som forlænger overgangsperioden til 2023 og indeholder undtagelser for privatskoler;

48.  giver udtryk for bekymring over den nylige dom fra en ukrainsk domstol, som har givet adgang til en undersøgende Radio Free Europe/Radio Liberty-journalists mobildata, og understreger den helt afgørende betydning af mediefriheden og af at beskytte journalisters kilder, især i kampen mod korruption;

49.  opfordrer til en konsekvent og hurtig indsats for at udvikle public service-medier, der er politisk og økonomisk uafhængige og engageret i fri meningsdannelse uden statslig kontrol, som en modvægt til de private, oligarkiske monopolers dominans;

50.  fordømmer på det kraftigste den seneste tids bortførelse og udlevering af tyrkiske statsborgere til Tyrkiet på grund af deres påståede forbindelser til Gülenbevægelsen, i strid med retsstatsprincippet og grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at sikre, at eventuelle anmodninger om udlevering fra tredjelande behandles på gennemsigtig vis i overensstemmelse med retslige procedurer og i henhold til europæiske principper og standarder, og at alle foranstaltninger, der træffes af lokale myndigheder, fuldt ud respekterer retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at vilkårlige procedurer, der indebærer anholdelse, tilbageholdelse eller udlevering, er i strid med disse principper; opfordrer de ukrainske myndigheder til at beskytte alle asylansøgere og behandle deres ansøgninger i overensstemmelse med internationale konventioner; opfordrer indtrængende EU til at støtte og hjælpe landene i Det Østlige Partnerskab med at modstå det pres, som Tyrkiet udøver;

51.  giver udtryk for bekymring over, at civilsamfundets spillerum på Krim er blevet væsentligt reduceret, og ikke mindst over lukningen af medieforetagender – et skridt som i uforholdsmæssigt høj grad rammer tatarsamfundet, herunder deres ret til information og deres ret til at bevare deres kultur og identitet;

52.  understreger, at ytrings- og pressefriheden i Ukraine skal garanteres, og er bekymret over indberetninger om juridisk chikane og overvågning af journalister og menneskerettighedsforkæmpere;

53.  giver udtryk for bekymring over det store antal børn og voksne, der smittes med mæslinger i Ukraine; bifalder de foranstaltninger, der er truffet som reaktion herpå, men understreger, at der stadig er mange sårbare børn og voksne i landet; gentager i denne henseende, at der er behov for en fælles europæisk indsats for at øge antallet af vaccinerede børn og voksne;

Handel og økonomisk samarbejde

54.  glæder sig over Ukraines økonomiske stabilisering og de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af DCFTA; tilskynder Kommissionen til at bistå Ukraine med at indkredse områder, der yderligere kan fremme økonomisk diversificering, og prioritere dem i processen med gennemførelsen af DCFTA;

55.  glæder sig over stigningen i handelsmængden mellem EU og Ukraine og diversificeringen af ukrainsk eksport til EU; tilskynder Kommissionen til at bistå Ukraine med at indkredse områder, der yderligere kan fremme økonomisk diversificering, og prioritere dem i processen med gennemførelsen af DCFTA; påpeger, at eksporten til Rusland i samme periode er gået tilbage;

56.  understreger vigtigheden af at sikre, at DCFTA gennemføres korrekt, og at bestemmelserne heri overholdes; opfordrer Kommissionen til straks at henvende sig til den pågældende part i tilfælde af manglende overholdelse af en bestemmelse og benytte sig af de redskaber, den har til rådighed, for at løse eventuelle problemer;

57.  opfordrer Ukraine til hurtigst muligt at udpege dets nationale rådgivende gruppe for at sikre, at gennemførelsen af aftalen overvåges behørigt af civilsamfundsorganisationerne;

58.  anerkender Ukraines økonomiske vækst og indførelsen af reformer, men bemærker dog den stigende bekymring i store dele af befolkningen med hensyn til stigningen i forbrugerpriserne og i de offentlige forsyningsværkers priser og tilskynder til en prioritering af reformdagsordenen inden for områder, som er tættere forbundet med landets produktionsstruktur og eksportmuligheder, med henblik på at generere økonomisk vækst og skabe beskæftigelses- og indtægtsmuligheder; giver udtryk for sin dybe bekymring over den igangværende omfordeling af velstanden i hænderne på oligarkiske strukturer eller familier og den stigende fattigdom blandt store dele af befolkningen; opfordrer derfor til, at der rettes større opmærksomhed mod landets sociale situation;

59.  mener, at konsolidering af Ukraines økonomi og håndtering af presserende sociale udfordringer, som f.eks. arbejdsløshed, underbeskæftigelse og den grå økonomi, vil kræve en betydelig forøgelse af investeringerne; opfordrer de ukrainske myndigheder til at gennemføre de nødvendige reformer for at tiltrække nye investeringer, navnlig direkte udenlandske investeringer; bifalder i denne forbindelse den netop indgåede reformkontrakt for investeringer og opfordrer Kommissionen til at øge dens indsats for at mindske risiciene for den private sektor, når denne investerer i Ukraine; anmoder medlemsstaterne om at samarbejde med Kommissionen i denne henseende og fremme Ukraine som investeringsmål over for deres erhvervsliv;

60.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret vurdering af AA på grundlag af de hidtidige fremskridt, eftersom konsekvensanalysen fra 2007 for længst er blevet forældet; mener, at den frem for alt bør indeholde følgende punkter:

   en dybtgående redegørelse for Ukraines handelsbalance fordelt på sektorer og regioner
   udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og en præsentation af DCFTA's lånefacilitet for SMV'er, som blev oprettet i 2015 med 200 millioner EUR for at hjælpe SMV'er i det østlige naboskabsområde
   en redegørelse for markedsandele
   en redegørelse for den socioøkonomiske situation
   en redegørelse for arbejdsmarkedssituationen, skyggeøkonomien og sort arbejde
   en aktuel analyse af Ukraines makrofinansielle situation, herunder skatteindtægter og ‑udgifter, skatteunddragelse og skatteundgåelse;

61.  minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen indeholder et lovkrav om, at Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af DCFTA skal indeholde en detaljeret vurdering af de autonome handelsforanstaltninger, herunder deres sociale indvirkninger;

62.  mener, at den reguleringsmæssige tilnærmelse mellem EU og Ukraine inden for rammerne af DCFTA er et grundlæggende instrument, der bringer Ukraine tættere på EU og bidrager til handelslettelser, et bedre erhvervs- og investeringsklima og en bæredygtig økonomisk udvikling i Ukraine; mener, at handelsliberaliseringsdimensionen bør forvaltes omhyggeligt med henblik på at minimere omkostningerne, samtidig med at der skabes størst mulige fordele for virksomhederne og samfundet i Ukraine, og opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere autonome handelspræferencer og andre midler; opfordrer Ukraine til at prioritere gennemførelsen af reformdagsordenen på områder, der er tættere forbundet med landets produktionsstruktur og muligheder for eksport til EU, med henblik på at minimere overgangsomkostningerne og maksimere de potentielle fordele; opfordrer Ukraine til hurtigst muligt at udpege sin nationale rådgivende gruppe for at sikre overvågning af civilsamfundsorganisationernes gennemførelse af aftalen; er bekymret over befolkningens tiltagende fattigdom;

63.  mener, at reguleringsmæssig tilnærmelse til den gældende EU-ret er den centrale dimension af DCFTA, fordi faktisk adgang til EU's marked og reform i høj grad afhænger af en hensigtsmæssig gennemførelse og håndhævelse af den relevante lovgivning; er bevidst om den vigtige udfordring, som dette udgør for regeringsførelsen, institutionerne og den offentlige forvaltning i Ukraine, og opfordrer Kommissionen til at yde tilstrækkelig teknisk og økonomisk støtte; roser aktiviteterne i støttegruppen for Ukraine og opfordrer gruppen til at rapportere hyppigere til Parlamentet om den støtte, der er blevet givet, med særlig vægt på indførelse og gennemførelse af den gældende EU-ret;

64.  mener, at det ville være nyttigt at inddrage de ukrainske myndigheder i udarbejdelsen af relevant lovgivning for at gøre processen mere inkluderende og for at reducere overgangsomkostningerne for Ukraine, og opfordrer Kommissionen til fuldt ud at udnytte de forudgående mekanismer for informationsudveksling;

65.  bifalder tilpasningen af den nationale transportstrategi og opfordrer til, at de nødvendige retlige og institutionelle reformer vedtages, således at den rent faktisk kan gennemføres;

66.  beklager de manglende fremskridt med tilnærmelsen til EU's dyrevelfærdsstandarder og opfordrer Ukraine til hurtigst muligt at vedtage en strategi for at opfylde denne forpligtelse;

67.  noterer sig den høje præferenceudnyttelsesgrad og bifalder den fortsatte stigning i toldpositioner, hvor præferencerne udnyttes;

68.  bemærker, at evalueringen af gennemførelsen af DCFTA i meget høj grad er fokuseret på handelsstrømme og handelsbarrierer; opfordrer Kommissionen til på passende vis at overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA, med særlig vægt på at indføre og gennemføre den gældende EU-ret og på virkningerne for det ukrainske samfund, og at fremlægge offentlige og omfattende årlige rapporter, herunder om den tekniske og økonomiske støtte, som ydes af EU;

69.  forventer, at Ukraine udpeger voldgiftsmænd til tvistbilæggelsessystemet og etablerer organer og udpeger repræsentanter i henhold til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling;

70.  glæder sig over, at Verkhovna Rada den 20. marts 2018 ved førstebehandlingen vedtog lovforslag nr. 5495 om bevarelsen af Ukraines skove og forebyggelsen af ulovlig eksport af ubehandlet træ; mener, at enhver liberalisering af handelen med træ bør være betinget af fastsættelsen af en retlig ramme for forebyggelse af og forbud mod ulovlig eksport;

71.  bemærker, at Ukraine i henhold til AA har forpligtet sig til at bekæmpe og forebygge ulovlig handel, og opfordrer landet til at træffe foranstaltninger med henblik på at gøre det strafbart;

72.  noterer sig, at Det Østlige Partnerskab indtil nu primært har fokuseret på bilateral handel og investering mellem EU og de andre involverede lande; opfordrer til, at der udvikles en mere ensartet tilgang til alle lande i Det Østlige Partnerskab og øget samarbejde med Den Eurasiske Økonomiske Union om lettelse af samhandelen, visumfrihed og tekniske standarder;

Samarbejde inden for energi, sikkerhed og forsvar

73.  roser Ukraine for godt samarbejde i energisektoren – ikke mindst de fremskridt, som landet har gjort med hensyn til energieffektivitet; understreger, at forbedret energieffektivitet og udvikling af vedvarende energi spiller en central rolle, bl.a. som vektorer for økonomisk vækst og beskæftigelse; påpeger, at der er behov for fortsatte reformer, navnlig for at fuldføre reformen af gas- og elektricitetsmarkederne med henblik på fuld integration i EU's energimarked og for at afskaffe eksisterende og forhindre nye monopoler, hvilket vil medføre økonomiske fordele for industrien og forbrugerne på lang sigt; tilskynder Kommissionen til at sikre, at alle rørledningsprojekterne er i overensstemmelse med EU-lovgivningen; opfordrer til, at energisamarbejdet inden for Det Østlige Partnerskab øges med henblik på at gennemføre Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer; understreger, at det er nødvendigt, at en national myndighed, som er uafhængig af politiske og private interesser, regulerer gas- og elektricitetsmarkedet, og at denne myndighed skal engagere sig i en socialt retfærdig balance mellem leverandørernes og slutbrugernes interesser i forbindelse med prisfastsættelsen og sikre en retfærdig prisopbygning;

74.  glæder sig over vedtagelsen af en lang række af love på miljøområdet, navnlig lovene om strategisk miljøvurdering og vurdering af indvirkning på miljøet, og gør opmærksom på behovet for gennemførelse og væsentlige offentlige oplysningskampagner; glæder sig over fremskridtene inden for klimapolitikken med vedtagelsen og indsendelsen af lavemissionsudviklingsstrategien til FN's rammekonvention om klimaændringer; tilskynder til en hurtig vedtagelse af den nationale strategi for miljøpolitik og ny lovgivning om affaldshåndtering og klimapolitik i overensstemmelse med gældende EU-ret;

75.  minder om, at miljøforvaltning er et centralt element i kravene i AA; anmoder myndighederne om at genoverveje aftalen og eventuelle fremtidige planer vedrørende Dnestr vandkraftkomplekset for at bringe dem i overensstemmelse med internationale konventioner og EU's standarder og sikre offentlig høring af alle involverede parter fra Moldova og Ukraine, herunder civilsamfundet, og for at beskytte økosystemet og miljøet i floden Dnestr;

76.  giver udtryk for dyb bekymring over forringelsen af den miljømæssige situation i det østlige Ukraine og på Krim som følge af konflikten, og navnlig problemerne med vandforsyning, som kan få ødelæggende konsekvenser for hele regionen og føre til en uoprettelig katastrofe; opfordrer indtrængende alle interessenter til at afværge et sådant scenarie og med alle midler bestræbe sig på at sikre en korrekt vedligeholdelse og udpumpning af vand, også i minerne;

77.  anerkender Ukraines bestræbelser på at opbygge en ægte digital markedsøkonomi, herunder fremskridtene med udvikling af åbne data, udvidelse af adgangen til adgangsstyringssystemer for digitalt tv og virtuelle nettjenester, forøgelse af antallet af elektroniske kommunikationstjenester for borgere og offentlige registre som ProZorro; understreger, at der skal gøres en yderligere indsats for at sikre, at ukrainske borgeres rettigheder og behov er beskyttet, når de benytter internettet, og at kravene om det digitale indre marked gennemføres fuldt ud;

78.  bifalder vedtagelsen af loven om elektroniske tillidstjenester samt de prioriteter, der er defineret i konceptet for udvikling af den digitale økonomi og det digitale samfund i Ukraine i 2018-2020, som et vigtig skridt på Ukraines vej mod integration i EU's digitale indre marked;

79.  gentager, at Ukraine spiller en afgørende rolle i det europæiske energiforsyningsnetværk; fordømmer opførelsen af Nord Stream 2-rørledningen, da dette er et politisk projekt, som udgør en trussel for den europæiske energisikkerhed og bestræbelserne på at diversificere energiforsyningen; opfordrer til, at projektet droppes;

80.  er bekymret over ordningerne for ulovlig udnyttelse af naturressourcer, som f.eks. rav, kul, sand og tømmer, der i mange tilfælde beskyttes og organiseres med hjælp fra lokale eller regionale myndigheder samt retshåndhævende myndigheder, hvilket ødelægger og bringer landskaber og levesteder, som f.eks. skove og floder, i fare og forhindrer en økologisk og økonomisk bæredygtig forvaltning af landets ressourcer til gavn for borgerne;

81.  beklager udtyndingen af ukrainske skove, en problemstilling som er knyttet til korrupte ordninger, der gavner særinteresser i Ukraine og virksomheder i EU; anmoder om, at der udarbejdes effektiv lovgivning, som hurtigt gennemføres og håndhæves, for at forhindre ulovlig skovhugst og korruption i forbindelse med tømmer i Ukraine, og om, at der etableres en bæredygtig skovforvaltning med henblik på at beskytte og bevare Ukraines skove og ressourcer;

82.  glæder sig over de skridt, der er gjort, for at modernisere Ukraines hær og flådestyrkerne i Sortehavet og Det Asovske Hav som en stærk garanti for stabilitet og territorial integritet i Ukraine, men tilskynder ikke desto mindre til en reform af forsvarsindustrien som en presserende nødvendighed;

83.  fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderations overlagte angrebshandling over for Ukraine den 25. november 2018 i Kertjstrædet; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle ukrainske fartøjer og søfolk, som i mellemtiden bør behandles som krigsfanger; opfordrer EU og dets medlemsstater til at indføre målrettede sanktioner, hvis de ukrainske soldater ikke løslades, og hvis der sker en yderligere militær optrapning; understreger, at en sådan anvendelse af militærmagt fra Ruslands side ikke har nogen berettigelse; udtrykker alvorlig bekymring over, at dette kan udgøre et snigende forsøg på at annektere Ukraines suveræne rettigheder i Det Azovske Hav med det formål at omdanne det til en russisk "indre sø" og en eksklusiv militærzone og at lægge økonomien i det sydøstlige Ukraine i et jerngreb; kræver, at Rusland garanterer fri sejlads gennem Kertjstrædet og i Det Azovske Hav, hvilket er sikret i international ret; opfordrer indtrængende OSCE og dets medlemmer til at udvide mandatet for OSCE's særlige overvågningsmission til Det Asovske Hav; opfordrer EU og dets medlemsstater til at lukke adgangen til EU-havne for russiske skibe fra Det Azovske Hav, hvis Rusland ikke genetablerer fri sejlads gennem Kertjstrædet og i Det Azovske Hav; opfordrer til, at alle diplomatiske midler tages i anvendelse med henblik på at nedtrappe situationen, og glæder sig over tilbuddet om at mægle mellem Kiev og Moskva;

84.  minder om, hvor vigtigt det er at styrke samarbejdet med Ukraine på forskellige niveauer, herunder på sikkerheds- og forsvarsområdet; glæder sig i denne forbindelse over Ukraines interesse i at engagere sig yderligere i forsvarsprojekter, herunder det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) om sikkerhed og forsvar;

85.  opfordrer Ukraine og EU til at fortsætte udviklingen af deres samarbejde inden for områderne frihed og retlige og indre anliggender;

Institutionelle bestemmelser

86.  fremhæver betydningen af proaktivt at formidle information til Ukraines borgere om de konkrete fordele ved og målene for Det Østlige Partnerskab;

87.  fremhæver betydningen af at bekæmpe Ruslands falske nyheder og propaganda, herunder dets forventede indblanding i valg i Ukraine og i hele EU; opfordrer til, at samarbejdet mellem Ukraine og EU om dette problem forstærkes;

88.  opfordrer til en bedre overvågning af og opfølgning på gennemførelsen af reformer fra både Ukraines og EU's side på grundlag af sammenhængende og målbare indikatorer; opfordrer endnu en gang Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sende Parlamentet og Rådet mere hyppige og detaljerede skriftlige rapporter om gennemførelsen af aftalerne;

89.  opfordrer Kommissionen til på passende vis at overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA, med særlig vægt på indførelse og gennemførelse af gældende EU-ret og på virkningerne for det ukrainske samfund, og at fremlægge offentlige og omfattende årlige rapporter, bl.a. om den tekniske og økonomiske støtte, som ydes af EU;

90.  mener og understreger, at Ukraine, hvis det forpligter sig til at gennemføre AA og respektere principperne om demokrati, retsstat og de grundlæggende frihedsrettigheder, (i lighed med andre associerede lande såsom Moldova og Georgien) bør tilbydes særlige støttemekanismer af EU, bl.a. inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for tiden efter 2020 i overensstemmelse med "Det Østlige Partnerskab Plus"-modellen, som Parlamentet er fortaler for;

91.  beslutter at udarbejde årsberetninger om gennemførelsen af associeringsaftalerne;

o
o   o

92.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Republikken Ukraines præsident, regering og parlament.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik