Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2283(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0369/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0369/2018

Keskustelut :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0518

Hyväksytyt tekstit
PDF 171kWORD 57k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
P8_TA(2018)0518A8-0369/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2018 Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2283(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen viidennen osan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen sekä siihen liittyvän assosiaatio-ohjelman,

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2017 julkaistun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteisen valmisteluasiakirjan Ukrainan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2017)0376),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunnan Ukrainaan 4.–6. huhtikuuta 2018 tekemän matkan tulokset,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnalle laaditut asiantuntijalausunnot, mukaan lukien 26. lokakuuta 2017 julkaistu tutkimus ”The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries”, kesäkuussa 2018 julkaistu tutkimus ”Institutional Architecture for the Implementation Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine”, sekä heinäkuussa 2018 julkaistu vertaileva tutkimus, jonka otsikkona on ”The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0369/2018),

–  ottaa huomioon 7. marraskuuta 2018 julkaistun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteisen valmisteluasiakirjan Ukrainan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2018)0462),

Uudistuksen yleinen ympäristö – sota, turvallisuusuhat sekä sisäiset haasteet

A.  toteaa, että Ukraina on edennyt tiellä kohti yhdentymistä Eurooppaan ja samalla on saatu aikaan tärkeitä saavutuksia ensimmäisenä vaalikautena Maidanaukion vallankumouksen jälkeen, mutta vielä on käsiteltävä vaikeampia kysymyksiä; toteaa, että kansalaisten tuki nykyaikaistamiselle ja uudistuksille on heikentynyt, koska kansalaiset ovat pettyneitä huononeviin sosiaalisiin oloihin, tulevaisuus on epävarma, hallituksen uudistuspolitiikkaan ei olla tyytyväisiä, oligarkkien valta jatkuu ja valtion elimissä esiintyy edelleen järjestelmällistä korruptiota; toteaa, että vaikka Ukrainan kansa kannattaakin edelleen vahvasti entistä tiiviimpiä suhteita EU:hun, suuri osa väestöstä on kuitenkin tyytymätön maan yleiseen kehitykseen;

B.  toteaa, että viisi miljoonaa ukrainalaista työskentelee nyt ulkomailla sekä pitkäaikaisina maahanmuuttajina että lyhytaikaisina kausityöntekijöinä ja että tärkeimpiä kohteita ovat Venäjä ja yhä enemmän Puola; toteaa, että heidän rahalähetyksensä ovat tärkeä tekijä talouden vakauden kannalta;

C.  katsoo, että tässä yhteydessä on suhtauduttava myönteisesti merkittäviin saavutuksiin EU:n ja Ukrainan välisissä suhteissa, kuten viisumivapausjärjestelmän käyttöönottoon 11. kesäkuuta 2017 ja 1. syyskuuta 2017 tehtyyn assosiaatiosopimukseen;

D.  toteaa, että Ukraina ansaitsee erityisen tunnustuksen uudistuksista, joita on tehty energian, terveyden, eläkkeiden, koulutuksen, julkishallinnon, hajauttamisen, julkisten hankintojen, puolustuksen ja turvallisuuden aloilla sekä pankkialalla, ja makrotaloudellisen vakauttamisen varmistamisessa; toteaa, että näihin uudistuksiin on liittynyt erittäin merkittävää hintojen nousua, sosiaalietuuksien leikkauksia sekä heikennyksiä sosiaaliturvajärjestelmien piiriin pääsyssä; toteaa, että jäljellä on edelleen huomattavia haasteita etenkin korruption torjunnan, yksityistämisen ja oikeuslaitoksen uudistamisen aloilla; ottaa huomioon, että EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimukseen kuuluva pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus on ollut virallisesti toiminnassa 1. tammikuuta 2016 lähtien ja se tarjoaa vankan perustan Ukrainan talouden kehitykselle ja nykyaikaistamiselle; ottaa huomioon, että neljän viime vuoden aikana Ukrainan talous on sekä vakautunut että osoittanut joitakin kohentumisen merkkejä; ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun assosiaatiosopimus allekirjoitettiin vuonna 2014, Ukraina on tehnyt enemmän Eurooppaan yhdentymistä edistäviä uudistuksia kuin kaikkina aiempina Ukrainan itsenäisyyden vuosina;

E.  ottaa huomioon, että menneisyyden painolasti, erityisesti oikeudellinen epävarmuus ja suuri määrä osittain ristiriitaisia lakeja, oligarkkien vastustus ja muiden tahojen omien etujen suojelu, korruptio, nepotismi, heikot julkiset laitokset ja selkeiden prosessien ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa koordinoivien laitosten puuttuminen haittaavat Ukrainan institutionaalisia uudistuksia; katsoo, että Ukrainan uudistusohjelmassa pitäisi keskittyä laaja-alaisiin hajauttamista, julkishallinnon uudistusta, sääntelyn purkamista ja oligarkkijärjestelmän poistamista koskeviin kysymyksiin;

F.  katsoo, että valtion laitosten hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanossa ja uudistusten tehokkuuden varmistamisessa;

G.  katsoo, että on parannettava ja tehostettava tiedotusta kansalaisille assosiaatiosopimuksen kehittyvästä ja dynaamisesta luonteesta sekä siihen liittyvien uudistusten luonteesta, sisällöstä ja eduista, jotta voidaan turvata sellaisia toimia koskeva yleinen hyväksyntä ja luottamus, joita Ukrainan lähentyminen Eurooppaan edellyttää;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni jatkaa horjumatonta tukeaan Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja on sitoutunut niihin; toteaa, että EU tukee edelleen kansainvälisesti koordinoituja sanktioita hallituksille ja toimijoille, jotka heikentävät maan alueellista koskemattomuutta;

I.  tuomitsee Venäjän jatkuvan aggressiivisuuden Itä-Ukrainassa, Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittoman liittämisen sekä Venäjän miehityksen joillakin Donetskin ja Luhanskin alueiden osilla, jotka kaikki rikkovat kansainvälistä oikeutta ja Venäjän sitoumuksia ja velvoitteita kansainvälisten järjestöjen jäsenenä ja ovat vastoin sen osallistumista sekä Venäjän että Ukrainan allekirjoittamiin eurooppalaisiin sopimuksiin, kuten YK:n peruskirjaan, Helsingin päätösasiakirjaan sekä Budapestin muistioon ja vuonna 1997 tehtyyn Ukrainan ja Venäjän federaation väliseen ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimukseen, ja toteaa, että Ukraina kohtaa muutoshaasteita sodankäynnin ja vakauden horjuttamisyritysten ympäristössä;

J.  ottaa huomioon, että Venäjän johtaman Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä otettiin käyttöön Venäjän federaatioon kohdistuneita EU:n rajoittavia toimenpiteitä, joita on pidennetty säännöllisesti; ottaa huomioon, että EU:n odotetaan osallistuvan entistä vahvemmin konfliktin ratkaisuun esimerkiksi nimittämällä EU:n erityislähettiläs Itä-Ukrainan ja Krimin konfliktia varten; toistaa kehotuksensa käydä Krimin niemimaan miehityksen lopettamisesta kansainvälisiä neuvotteluja, joihin EU osallistuu; katsoo, että Venäjään kohdistettuja pakotteita on jatkettava ja laajennettava ja niitä on kohdistettava etenkin laittomasta tilanteesta hyötyviin yksilöihin ja yrityksiin, kunnes Venäjän federaatio antaa Ukrainalle mahdollisuuden saada takaisin täysimääräisesti itsemääräämisoikeutensa ja alueellisen koskemattomuutensa;

K.  panee merkille, että 25. marraskuuta 2018 Venäjän rannikkovartiosto pysäytti kolme Ukrainan laivaston alusta, jotka olivat suorittamassa rutiiniluontoista matkaa Odessasta Mariupoliin, ampui aluksia kohti ja takavarikoi ne; toteaa, että useita ukrainalaisia merimiehiä loukkaantui, 24 merimiestä vangittiin ja tämän Venäjän toiminnan seurauksena 10:llä Ukrainan alueella otettiin 26. marraskuuta 2018 käyttöön rajoitettu sotatilalaki 30 päivän ajaksi; tuomitsee Kertšinsalmen yli kulkevan, laittomasti liitetyn Krimin niemimaan Manner-Venäjään yhdistävän sillan rakentamisen ilman Ukrainan suostumusta, mikä rikkoo selvästi Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta; tuomitsee Venäjän federaation ylimitoitetut toimet Asovanmerellä siltä osin kuin ne rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän omia kansainvälisiä sitoumuksia; tuomitsee kauppa-alusten ylimitoitetut pysäyttämiset ja tarkastukset, joita tehdään sekä ukrainalaisille että muiden maiden lippujen alla purjehtiville aluksille ja myös EU:n eri jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville aluksille;

L.  toteaa, että Verhovna rada ansaitsee tunnustuksen viisaasta toiminnastaan, kun se on pystynyt tasapainottamaan asianmukaisella tavalla puolustuksen vahvistamisen sekä demokraattisten normien, oikeusvaltioperiaatteen ja perustuslaillisen vallanjaon noudattamisen hyväksyessään sotatilan julistamista koskevan lain; toteaa, että sotatila on julistettu vain sellaisilla Ukrainan alueilla, jotka rajoittuvat Venäjään, Asovanmereen, Mustaanmereen ja Moldovan alueeseen Transdnistriassa, joilla Venäjällä on joukkoja; toteaa, että perusvapauksia ja kansalaisoikeuksia rajoitetaan näillä alueilla vain, jos ja kun Venäjän maajoukot hyökkäävät Ukrainaan; toteaa, että sotatilalaki päättyy 26. joulukuuta 2018;

Institutionaalinen kehys uudistusten toteuttamiseksi

1.  korostaa viittä keskeistä alaa, joihin Ukrainan on keskityttävä assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoprosessin vahvistamiseksi: koordinointi, omistajuus, priorisointi, seuranta ja viestintä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin hyväksyttyä hallituksen viestintästrategiaa ja EU:n Ukrainan-edustuston ”Moving Forward Together” -tiedotuskampanjaa ("yhdessä eteenpäin"); muistuttaa Euroopan parlamentin kannattamasta ehdotuksesta kehittyneemmästä itäisestä kumppanuudesta (EaP+) lisäulottuvuuksien hyödyntämiseksi;

2.  korostaa olevansa vakuuttunut siitä, että mielekäs edistyminen assosiaatiosopimuksen ja uudistusten täytäntöönpanossa on mahdollista vain, jos edistetään oligarkian purkamista ja päästään pysyvästi eroon vakiintuneesta järjestelmästä, jossa taloudellinen, poliittinen ja tiedotusvälineisiin liittyvä valta keskittyy toisiaan tukevien henkilöiden harvalukuiselle joukolle; toteaa, että tämä ongelma vaikuttaa edelleen merkittävästi uudistusten toteutumiseen ja haittaa sitä; arvostelee sitä, että oligarkian purkamista on tähän mennessä käytetty ennen kaikkea keinona tehostaa markkinoita ja palauttaa vuonna 2014 perusteellisesti järkkynyt eri oligarkkiryhmien välinen tasapaino; on huolissaan sääntely- ja valvontaviranomaisten jatkuvista eturistiriidoista, jotka ovat laajentuneet avoimiksi taisteluiksi viranomaisten välillä;

3.  toteaa, että tarvitaan nopeasti eurooppalaisen integraatioprosessin entistä parempaa poliittista valvontaa, synergiaa ja koordinointia korkeimmalla poliittisella tasolla ja että on keskityttävä entistä enemmän uudistuksiin, jotka tuovat kansalaisille konkreettista hyötyä;

4.  pitää myönteisenä lainsäädännöllistä etenemissuunnitelmaa, jonka avulla on tarkoitus käsitellä assosiaatiosopimuksen kunnianhimoista soveltamisalaa, ja korostaa, että sekä laadukas lainsäädäntö että jatkuva tahto ja valmius asianmukaiseen täytäntöönpanoon ovat edelleen olennaisia, jotta saataisiin aikaan todellinen muutos kansalaisten kannalta;

5.  korostaa, että täytäntöönpanon edistyminen riippuu poliittisen johdon sitoutumisesta uudistuksiin, poliittisen eliitin sitoutumisesta eurooppalaiseen integraatioon ja sen asettamisesta etusijalle sekä ministeriöiden, täytäntöönpanovirastojen ja riippumattomien sääntelijöiden valmiuksista;

6.  korostaa, että Verhovna radan sisäistä päätöksentekoa on parannettava, jotta assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakiluonnosten hyväksymistä voidaan tehostaa ja se voidaan asettaa etusijalle; katsoo tähän liittyen, että EU:hun yhdentymistä käsittelevän valiokunnan roolia olisi laajennettava ja valiokunnan pitäisi voida estää lainsäädäntö, joka on ristiriidassa assosiaatiosopimuksen nojalla tehtyjen sitoumusten kanssa; korostaa, että nämä uudistukset olisi tehtävä ennen kuluvan vaalikauden loppua;

7.  on huolissaan siitä, että EU:hun yhdistymistä käsittelevällä hallituksen virastolla ja eurooppalaisesta ja euroatlanttisesta integraatiosta vastaavalla hallituksen virastolla ei ole käytettävissään riittävästi työkaluja ja resursseja eikä esimerkiksi virallista asemaa, henkilöstöä ja määrärahoja, joita tarvitaan näin suuren ja monimutkaisen tehtävän hoitamiseksi; korostaa, että Ukrainan omien säädösten ja EU:n oikeuden välisen yhdenmukaisuuden asteen arvioimiseksi ei ole kriteereitä;

8.  suhtautuu myönteisesti Ukrainan pyrkimykseen perustaa institutionaalinen ja seurantajärjestelmä assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanolle ja laatia hallituksen toimintasuunnitelma;

9.  korostaa, että tarvitaan nopeasti lisää teknistä, asiantuntija- ja rahoitusapua, joissa keskitytään Verhovna radan ja keskeisten ministeriöiden valmiuksien parantamiseen; suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin Verhovna radan kanssa tekemään yhteistyöhön valmiuksien parantamiseksi sekä Jean Monnet -vuoropuheluprosessiin;

10.  kiinnittää huomion tiettyjen ministeriöiden ”siilomentaliteettiin”, joka estää muodostamasta johdonmukaista kantaa eurooppalaiseen integraatioprosessiin liittyviin kysymyksiin; kehottaa tämän osalta tekemään EU-asioihin liittyvissä asioissa aiempaa enemmän yhteistyötä hallituksessa ja Verhovna radassa;

11.  on huolissaan siitä, että hallituksen ja parlamentin välistä yhteistoimintaa ei ole säännelty erityisellä mekanismilla assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja‑alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon yhteydessä;

12.  pitää myönteisenä uuden toimintasuunnitelman hyväksymistä assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen panemiseksi täytäntöön sekä pyrkimystä vakiinnuttaa kannat ja yhteistyö hallituksen ja parlamentin välillä käyttäen pohjana assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa etenemissuunnitelmaa; korostaa, että uudistusten täytäntöönpanon tehokkuus on suoraan yhteydessä päätöksenteon ja lainsäädännön valmisteleviin vaiheisiin; painottaa, että suunniteltua lainsäädännön ja sääntelyn lähentämistä Ukrainassa koskevaa prosessia on nopeutettava ja parannettava keskittyen lainsäädännön laatuun; toteaa, että päätöksenteon syklistä puuttuvat julkisen kuulemisen keskeinen väline sekä tutkimukseen perustuva päätöksenteko ja lainsäädännön laadun tarkastukset; korostaa, ettei vaalikampanja saisi haitata käynnissä olevaa uudistusprosessia;

13.  kiinnittää huomiota Euroopan parlamentin valtuuskunnan raportissa sisäisestä uudistuksesta ja valmiuksien vahvistamisesta Ukrainan lainsäädännön lähentämiseksi EU:n säännöstöön esitettyihin suosituksiin, joista useimpia ei ole vielä pantu täytäntöön;

14.  kehottaa Ukrainaa keskittymään uudistusohjelmassaan kolmeen tärkeimpään kysymykseen: i) perustetaan korruption torjumiseksi tehokas oikeudellinen kehys, joka käsittää instituutiot, rahoituksen avoimuuden ja tarkastukset; ii) hajauttamisuudistus; iii) oligarkkien vallan rajoittaminen ja yksityistäminen;

15.  korostaa, että assosiaatiosopimus ei ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen päämäärä, ja suhtautuu myönteisesti Ukrainan tavoitteeseen liittyä EU:hun; tukee EU:n kanssa tehtävän tehostetun yhteistyön uusien muotojen kehittämistä, kuten Ukrainan asteittaista lähentymistä tulliliittoon, energiaunioniin ja digitaalisiin sisämarkkinoihin;

16.  huomauttaa, että SEU-sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukrainalla on mahdollisuus EU:hun yhdentymiseen ja se voi hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä noudattaa oikeusvaltioperiaatetta;

Poliittinen vuoropuhelu

17.  pitää myönteisenä ja tukee EU:n ja Ukrainan monilla eri tasoilla käymää tiivistä vuoropuhelua myös monista kiistanalaisista kysymyksistä, kuten Euroopan parlamentin ja Verhovna radan välistä vuoropuhelua esimerkiksi EU:n ja Ukrainan välisessä parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa;

18.  suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja Verhovna radan välisen Jean Monnet ‑vuoropuhelun ensimmäisiin tuloksiin, jotka koskevat uudistuksia koskevan työryhmän perustamista, institutionaalisten valmiuksien vahvistamista ja ensimmäisen institutionaalisiin uudistuksiin suuntautuvan lainsäädännön hyväksymistä;

19.  suhtautuu myönteisesti Georgian, Moldovan ja Ukrainan parlamenttienvälisen yleiskokouksen perustamiseen ja sen Kiovassa 8.–9. kesäkuuta 2018 pidettyyn ensimmäiseen kokoukseen; kannustaa tätä yleiskokousta valvomaan assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoa;

20.  suhtautuu myönteisesti viisumivapausjärjestelmän tehokkaaseen ja turvalliseen täytäntöönpanoon Ukrainan kanssa ja sen myönteisiin vaikutuksiin Ukrainan ja EU:n kansalaisten välisiin yhteyksiin;

21.  korostaa, että parlamentaarisessa vuoropuhelussa on edistyttävä ja sitä on syvennettävä edelleen, sillä se on ratkaiseva askel, jolla Verhovna radasta saadaan entistä tehokkaampi, avoimempi ja vaikuttavampi lainsäätäjä;

Oikeusvaltio ja hyvä hallinto

22.  korostaa, että korruption torjunnan pitäisi säilyä prioriteettina ja sitä olisi jatkettava johdonmukaisesti ja uskottavasti paitsi assosiaatiosopimuksen panemiseksi täytäntöön myös uusien sijoitusten ja puhdin saamiseksi Ukrainan talouteen, mikä on edellytyksenä työpaikkojen luomiselle ja kotitalouksien tuloille;

23.  suhtautuu myönteisesti kaikkiin onnistuneisiin toimenpiteisiin korruptiota ja laitonta rikastumista koskevien toimintamahdollisuuksien heikentämiseksi esimerkiksi julkisten hankintojen ja kaasukaupan alalla;

24.  pitää myönteisenä käynnissä olevaa kattavaa oikeuslaitoksen uudistusta, mutta pitää valitettavana sitä, missä määrin Ukrainan tämänhetkinen oikeuslaitos on edelleen tehoton, korruptoitunut ja poliittisesti riippuvainen; korostaa, että tuomareiden seulontaprosessi on tehtävä tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti ja on perustettava avoin ja erittäin luotettava valintamenettely, jonka avulla edistetään tuomareiden ja syyttäjien rehellisyyttä ja ammattitaitoa ja lisätään kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään; kehottaa perustamaan korruption vastaisen riippumattoman korkean tuomioistuimen nopeasti, avoimesti ja uskottavasti; suhtautuu myönteisesti uuden korkeimman oikeuden perustamiseen;

25.  pitää myönteisenä kansallisen korruptiontorjuntatoimiston (NABU) jo tekemää työtä, mutta panee merkille yleisen syyttäjän ongelmallisen puuttumisen asioihin ja yritykset heikentää korruption torjunnan oikeudellista kehystä; pitää erittäin tärkeänä NABUn riippumattomuuden takaamista; pitää tärkeänä erityisen korruption torjunnasta vastaavan syyttäjän riippumattomuutta ja sitä, että tälle syyttäjänvirastolle annetaan tarvittavat keinot ja riittävät resurssit toimintaa varten; kehottaa tutkimaan tehokkaasti korruption torjunnasta vastaavaa pääsyyttäjää vastaan esitetyt väitteet NABUn tutkimusten häiritsemisestä; kehottaa Ukrainan viranomaisia tehostamaan ponnistelujaan korruption tutkimiseksi, syytteeseenasettamiseksi ja sen torjumiseksi kaikilla tasoilla ja kehottaa esittämään tästä vankkaa näyttöä; kehottaa suorittamaan yleisen syyttäjälaitoksen kattavan uudistuksen, jotta voidaan vahvistaa syyttäjien valmiuksia, tehokkuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta ja riippumattomuutta esimiehistä;

26.  muistuttaa, että hallitus on sitoutunut tarkistamaan perustuslakia edelleen Venetsian komission suositusten mukaisesti, joihin kuuluu myös vähemmistöjen nykyisten oikeuksien kunnioittaminen; kehottaa hyväksymään nopeasti uuden vaalilain, jolla olisi varmistettava yhtäläiset mahdollisuudet edustukseen ja ehdokkaaksi asettumiseen kaikille Ukrainassa eläville kansallisuuksille, sekä uuden puoluerahoitusta koskevan lain; pitää myönteisenä keskusvaalilautakunnan uudistamista, joka on tärkeää Ukrainan vaalimenettelyn uskottavuuden sekä vuonna 2019 pidettävien tärkeiden vaalien kannalta; kehottaa hallitusta toteuttamaan ennen vaaleja järjestelyjä, joiden avulla estetään poliittisen kilpailun vääristyminen ja manipulointi hyödyntämällä sitä, että taloudellinen, poliittinen ja tiedotusvälineiden valta on keskittynyt vain harvoille henkilöille;

27.  kehottaa jälleen poistamaan ensi tilassa kansalaisjärjestöaktivistien sähköistä ilmoitusta koskevat vaatimukset ja varmistamaan poliitikkojen ja virkamiesten antamien lausuntojen tehokkaan ja avoimen seurannan; tuomitsee jyrkästi kansalaisoikeusaktivisteihin ja toimittajiin kohdistuneiden fyysisten hyökkäysten määrän kasvun;

28.  toteaa huolestuneena, että hallituksen tähänastiset ponnistelut edelleen aseistautuneiden ”Oikean sektorin” ryhmien ja muiden äärioikeistolaisten ryhmittymien riisumiseksi aseista eivät ole olleet riittäviä; kehottaa hallitusta lopettamaan rankaisemattomuuden ilmapiirin, joka liittyy oikeistoradikaalien voimien väkivaltaisiin hyökkäyksiin vähemmistöjä ja toisinajattelijoita kohtaan, tuomareiden pelotteluun ja vaaleihin vaikuttamiseen, ja kehottaa ryhtymään johdonmukaisiin toimiin tällaisiin rikoksiin syyllistyneitä vastaan; odottaa oikeuslaitokselta ja syyttäjälaitokselta selkeää ja itsenäistä toimintaa;

29.  huomauttaa, että Svoboda-puolueen, Oikean sektorin ja lukuisten muiden oikeistoradikaalien ryhmittymien äskettäin hyväksymässä ”kansallisessa manifestissa” vastustetaan selvästi Ukrainan assosioitumista EU:hun ja vaaditaan ”uutta geopoliittista suhtautumista itään ja länteen”; korostaa, että hallituksen epäselvä kanta tähän kehitykseen saattaa rasittaa suhteita asianomaisiin EU:n jäsenvaltioihin ja koko EU:hun ja heikentää poliittisia mahdollisuuksia poistaa maan poliittinen jakautuminen ja ratkaista Donbassin konflikti;

30.  kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon aloilla, jotka vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan toimintatilaan, jotta varmistetaan, ettei lainsäädäntö aseta kohtuuttomia rasitteita kansalaisjärjestöille tai vaikuta niihin syrjivästi taikka kavenna kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa; korostaa, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen ja myös valvonta- ja etujärjestöjen on saatava riittävästi julkista rahoitusta, mikä koskee myös pieniä ruohonjuuritason järjestöjä ja vähemmistöjen tai syrjäytyneiden ryhmien parissa työskenteleviä; katsoo, että kansalaisjärjestöjen olisi voitava ottaa vapaasti vastaan rahoitusta muilta lahjoittajilta, kuten yksityisiltä lahjoittajilta sekä kansainvälisiltä järjestöiltä, elimiltä ja virastoilta;

31.  kehottaa toteuttamaan määrätietoisia toimia hajauttamisuudistuksen jatkamiseksi ja kehottaa nopeuttamaan alueellisten yhteisöjen yhteensulauttamista tulevien parlamentti- ja paikallisvaalien alla;

32.  katsoo, että uusien kuntien pitäisi voida olla rahoituksellisesti vakaita ja niillä pitäisi olla vankka oikeudellinen asema; katsoo, että myös suurten kaupunkien olisi voitava osallistua yhdistämisprosessiin; pitää tärkeänä, että Ukrainan korruption vastainen politiikka kattaa kaikki alueet ja paikalliset instituutiot; pitää valitettavana, että alueiden ja oblastien hallinnollisten johtajien ja heidän varahenkilöidensä palvelukseenotossa virkamiehinä aiemmin noudatetusta avoimesta ja kilpailuun perustuvasta valintamenettelystä on luovuttu, ja pitää valitettavana myös sitä, että presidentillä on valta nimittää ja erottaa heidät, koska se voi vaarantaa vakavasti poliittisen hajauttamisen ja hajauttamisuudistuksen avulla yleisesti jo aikaansaadut tulokset;

33.  huomauttaa, että Ukrainan hallitus on sitoutunut assosiaatiosopimuksen 13 luvussa Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja Ukrainan lainsäädännön lähentämiseen vastaavaan EU:n lainsäädäntöön; kehottaa noudattamaan näitä sitoumuksia ja painottaa, että työnantajien velvoittaminen ilmoittamaan lakoista tai muista työtaistelutoimista valtion turvallisuuspalvelulle tai ammattiliittojen johtajien ja aktiivisten jäsenten asettaminen valtion turvallisuuspalvelun valvontaan on ristiriidassa Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 87 (3 artiklan 2 kohta) kanssa; vaatii parantamaan oikeusperustaa, jotta työntekijät voivat vaatia työnantajalta palkkasaataviaan tehdystä työstä oikeudellisesti tehokkain keinoin;

34.  suosittaa jatkamaan vuonna 2017 keskeytettyä työtä työsuojelutarkastuksia koskevan lain parissa ja asettamaan tavoitteeksi, että työturvallisuus- ja työterveysnormeja tiukennetaan merkittävästi, työsuojelutarkastuksiin ei enää vaadita yritysten lupaa ja työsuojelutarkastuksista vastaaville viranomaisille annetaan riittävät resurssit ja vahvat täytäntöönpanovaltuudet; pitää välttämättömänä, että työmarkkinaosapuolet ovat aktiivisesti mukana tässä työssä;

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

35.  on edelleen erittäin huolissaan yhä suuremmasta laittomasti pidätettyjen Ukrainan kansalaisten määrästä väliaikaisesti miehitetyillä alueilla Venäjän viranomaisten pidätettyä, tuomittua ja vangittua ihmisiä ja vaatii Venäjän federaatiota vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta vuoden 2018 Saharov-palkinnon saajan Oleg Sentsovin ja kaikki muut laittomasti pidätettyinä olevat Ukrainan kansalaiset, mukaan lukien uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja ihmisoikeuksien puolustajat; kehottaa Ukrainan viranomaisia ja kansainvälistä yhteisöä käyttämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja heidän vapauttamisekseen;

36.  muistuttaa, että ihmisoikeustilanne Krimin niemimaalla on heikentynyt merkittävästi, että ilmaisunvapauden loukkaamisesta, tiedotusvälineiden väärinkäytöstä ja pakottamisesta Venäjän kansalaisuuden ottamiseen on tullut järjestelmällistä ja että perusihmisoikeudet ja perusvapaudet eivät ole enää taattuja Krimillä;

37.  pitää valitettavana ihmisoikeusaktivisteihin ja toimittajiin kohdistuneiden väkivaltaisten hyökkäysten tehokkaan tutkinnan puuttumista, mistä esimerkkinä on 4. marraskuuta 2018 happoiskun seurauksena kuolleen korruption vastaisen aktivistin Kateryna Handziukin murha; kehottaa viranomaisia saattamaan tällaisiin hyökkäyksiin yllyttäneet ja syyllistyneet oikeuden tuomittaviksi ja lopettamaan tällaisten rikosten rankaisemattomuuden;

38.  kehottaa lisäämään yhteistyötä Ukrainan ihmisoikeusstrategian panemiseksi täytäntöön ja vaatii myös politiikkatoimia, joilla parannetaan romanivähemmistön ja muiden vähemmistöryhmien tilannetta;

39.  pitää valitettavana, että Maidanin ja Odessan mielenosoituksissa tapahtuneiden kuolemantapausten ja toimittajien murhien tutkinta on edennyt hitaasti eikä se ole tuottanut konkreettisia tuloksia;

40.  suhtautuu myönteisesti kadoksissa olevien henkilöiden oikeudellista asemaa koskevan lain hyväksymiseen;

41.  on huolissaan lisääntyvistä rikosoikeudellisista menettelyistä sellaisia toimittajia vastaan, jotka ovat paljastaneet valtiokoneistossa esiintyvää korruptiota tai arvostelleet hallituksen uudistuspolitiikkaa tai Itä-Ukrainan-politiikkaa; muistuttaa, että hallitus on sitoutunut panemaan rajoituksitta täytäntöön kansainvälisesti tunnustetut ihmisoikeudet, kuten ilmaisunvapauden ja vapauden levittää julkisesti mielipiteitään;

42.  kehottaa ratifioimaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevan Rooman perussäännön ja saattamaan päätökseen kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet;

43.  kehottaa ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin yleissopimuksen; ottaa tässä yhteydessä huomioon perheväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevan lain hyväksymisen; suhtautuu myönteisesti hallituksen sukupuolipolitiikasta vastaavan valtuutetun uuden tehtävän luomiseen;

44.  korostaa selkeästi Venäjän federaation ja sen liittolaisten ensisijaista vastuuta, mutta kehottaa Ukrainan viranomaisia toteuttamaan lisätoimia, jotta konfliktista kärsimään joutuneen väestön kärsimystä voidaan lieventää, muun muassa tukemalla sisäisiä pakolaisia ja sotaveteraaneja ja takaamalla eläkkeiden sosiaalietuuksien ja -palvelujen helpon saatavuuden niille henkilöille, jotka asuvat tällä hetkellä hallituksen valvonnan ulkopuolella olevilla alueilla;

45.  korostaa, että tarvitaan riippumattomia ja moniarvoisia tiedotusvälineitä tiedotusalan työntekijöiden ja toimittajien turvallisuuden varmistamiseksi; kehottaa olemaan rajoittamatta vähemmistökielisten tietolähteiden mahdollisuuksia, jotta kaikkia etnisiä ryhmiä edustaville kansalaisille voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa;

46.  kehottaa tarkistamaan Ukrainan romanivähemmistön integrointia ukrainalaiseen yhteiskuntaan koskevaa kansallista strategiaa ja sisällyttämään siihen turvallisuuden seurannan ensisijaisena tavoitteena, joka pannaan asianmukaisesti täytäntöön kaikilla tasoilla; kehottaa perustamaan valtiollisia ohjelmia, joilla pyritään estämään viharikoksia ja muita syrjinnän muotoja osana kansallisen ihmisoikeusstrategian täytäntöönpanoa; tuomitsee mustalaisvastaisuudesta juontuvan syvään juurtuneen romanien leimaamisen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jättämisen; on erittäin huolissaan viimeaikaisesta romani- ja hlbti-yhteisöihin kohdistuneesta väkivallasta ja kehottaa viranomaisia tutkimaan tapaukset välittömästi ja tehokkaasti ja kehottaa hallitusta tuomitsemaan kyseiset teot ja niiden tekijät selvästi ja julkisesti;

47.  panee merkille Ukrainan aikeen tarkistaa koulutusta koskevaa lakia Venetsian komission suositusten mukaisesti ja kehottaa muuttamaan tämän nopeasti konkreettisiksi toimiksi; kehottaa panemaan lain täysimääräisesti täytäntöön kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden edustajien kanssa käytävän perusteellisen vuoropuhelun avulla, mikä koskee myös lainsäädäntöä siirtymäajan jatkamisesta vuoteen 2023 asti ja yksityiskoulujen vapautusten sääntelystä;

48.  on huolissaan ukrainalaisen tuomioistuimen äskettäin antamasta tuomiosta, jolla annettiin Radio Free Europen / Radio Libertyn (RFE/RL) tutkivan journalistin matkapuhelintiedot saataville, ja korostaa tiedotusvälineiden vapauden ja toimittajien lähdesuojan perustavanlaatuista merkitystä erityisesti korruption torjunnassa;

49.  vaatii poliittisesti ja taloudellisesti riippumattomien, valtiosta erillisten ja vapaaseen mielipiteenmuodostukseen sitoutuneiden julkisen palvelun tiedotusvälineiden johdonmukaista ja pikaista kehittämistä vastapainona oligarkkien yksityisten monopolien valta-asemalle;

50.  tuomitsee ankarasti äskettäisen Turkin kansalaisten sieppauksen ja luovuttamisen, joka johtui heidän väitetyistä yhteyksistään Gülen-liikkeeseen, sillä se on oikeusvaltioperiaatteen ja perusihmisoikeuksien vastaista; kehottaa Ukrainan viranomaisia varmistamaan, että kaikki kolmansista maista tulevat luovutuspyynnöt käsitellään avoimesti, että niissä noudatetaan asianmukaisesti oikeusmenettelyjä EU:n periaatteiden ja normien mukaisesti ja että kaikkien paikallisviranomaisten toimien on oltava täysin oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien mukaisia; korostaa, että pidättämistä, säilöönottoa tai luovutusta koskevat mielivaltaiset menettelyt ovat näiden periaatteiden vastaisia; kehottaa Ukrainan viranomaisia suojelemaan kaikkia turvapaikanhakijoita ja tutkimaan heidän hakemuksensa kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti; vaatii EU:ta tukemaan ja auttamaan itäisen kumppanuuden maita vastustamaan Turkin harjoittamaa painostusta;

51.  on huolissaan kansalaisyhteiskunnan vähentyneistä toimintamahdollisuuksista Krimillä ja varsinkin tiedotusvälineiden sulkemisesta, mikä on vaikuttanut kohtuuttomasti Krimin tataariyhteisöön, myös heidän oikeuteensa saada tietoa ja heidän oikeuteensa säilyttää kulttuurinsa ja identiteettinsä;

52.  korostaa, että ilmaisun- ja lehdistönvapaus on taattava Ukrainassa, ja on huolissaan ilmoitetusta toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeudellisesta häirinnästä ja seurannasta;

53.  on huolissaan Ukrainassa tuhkarokon saaneiden lasten ja aikuisten suuresta määrästä; suhtautuu myönteisesti toteutettuihin vastatoimiin mutta korostaa, että maassa on silti edelleen paljon haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja aikuisia; muistuttaa tähän liittyen, että rokotettujen lasten ja aikuisten määrän lisäämiseksi tarvitaan Euroopan laajuisia toimia;

Kauppaan ja talouteen liittyvä yhteistyö

54.  pitää myönteisenä Ukrainan taloudellista vakautumista ja pitkälle menevän ja laaja‑alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa saavutettua edistystä; kannustaa komissiota tukemaan Ukrainaa sellaisten alojen tunnistamisessa, joilla talouden monipuolistamista voidaan edistää entisestään, ja niiden asettamisessa etusijalle pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa;

55.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Ukrainan välisen kaupan volyymin kasvuun sekä Ukrainan EU:hun suuntautuvan viennin monipuolistumiseen; kannustaa komissiota tukemaan Ukrainaa sellaisten alojen tunnistamisessa, joilla talouden monipuolistamista voidaan edistää entisestään, ja niiden asettamisessa etusijalle pitkälle menevän ja laaja‑alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa; toteaa, että samaan aikaan vienti Venäjälle on vähentynyt;

56.  muistuttaa, että on tärkeää varmistaa, että pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa ja sen säännösten noudattamista valvotaan; kehottaa komissiota ottamaan välittömästi yhteyttä asianomaiseen osapuoleen, mikäli jotakin määräystä ei noudateta, ja hyödyntämään käytettävissään olevia välineitä kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi;

57.  kehottaa Ukrainaa nimittämään viipymättä sisäisen neuvoa-antavan ryhmän sen varmistamiseksi, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt seuraavat sopimuksen täytäntöönpanoa asianmukaisesti;

58.  panee merkille Ukrainan taloudellisen kasvun ja uudistusten toteuttamisen; panee kuitenkin merkille suurten väestönosien kasvavan huolen kuluttaja- ja hyödykehintojen noususta ja kannustaa asettamaan etusijalle uudistusohjelman alat, jotka liittyvät muita tiiviimmin maan tuotantorakenteeseen ja vientimahdollisuuksiin, jotta voidaan saada aikaan talouskasvua ja luoda työpaikkoja ja tuloja; pitää erittäin huolestuttavana käynnissä olevaa varallisuuden jakautumista uudelleen niin, että se päätyy oligarkkien rakenteille ja perheille samalla, kun suuri osa väestöstä köyhtyy edelleen; kehottaa siksi kiinnittämään yhä enemmän huomiota maan sosiaaliseen tilanteeseen;

59.  katsoo, että Ukrainan talouden vakauttaminen ja kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten työttömyyteen, vajaatyöllisyyteen ja harmaaseen talouteen, puuttuminen edellyttävät huomattavaa investointien lisäämistä; kehottaa Ukrainan viranomaisia toteuttamaan tarvittavat uudistukset uusien investointien ja erityisesti suorien ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti äskettäin sovittuun investointeja koskevaan uudistussopimukseen ja kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan, joilla vähennetään riskejä yksityisen sektorin investoinneissa Ukrainaan; kehottaa jäsenvaltioita yhdistämään tähän liittyen voimansa komission kanssa ja tekemään Ukrainaa tunnetuksi sijoituskohteena elinkeinoelämän yhteisöissään;

60.  kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille assosiaatiosopimuksesta yksityiskohtaisen arvion, joka perustuu tähän mennessä tapahtuneeseen edistymiseen, sillä vuoden 2007 vaikutustenarviointi on jo pitkään ollut vanhentunut uusien tapahtumien vuoksi; katsoo, että siihen on sisällyttävä erityisesti seuraavat osa-alueet:

   perusteellinen, alakohtainen ja aluekohtainen esitys Ukrainan kauppataseesta
   yleiskuvaus pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kehityksestä sekä itäisten naapurialueiden pk-yritysten tukemiseksi vuonna 2015 perustetun, 200 miljoonan euron määrärahoilla varustetun DCFTA:n lainamekanismin esittely
   markkinaosuuksien esittely
   sosioekonomisen tilanteen esittely
   työmarkkinoiden, harmaan talouden ja epävirallisen työllisyyden kuvaus
   ajantasainen analyysi Ukrainan makroekonomisesta tilanteesta, verotulot ja menot mukaan luettuina, sekä verovilpistä ja veropetoksista;

61.  muistuttaa, että sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä, annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/1566 sisältyy oikeudellinen velvoite sisällyttää DCFTA:n täytäntöönpanoa koskevaan komission vuotuiseen kertomukseen yksityiskohtainen arvio yksipuolisista kaupan toimenpiteistä ja niiden sosiaalisesta vaikutuksesta;

62.  katsoo, että EU:n ja Ukrainan sääntelyn lähentäminen DCFTA:n yhteydessä on perustavanlaatuinen tapa lähentää Ukrainaa EU:hun ja edistää kaupan helpottamista, parempaa liiketoimintaympäristöä ja investointi-ilmapiiriä sekä kestävää talouskehitystä Ukrainassa; katsoo, että kaupan vapauttaminen olisi tehtävä huolellisesti, jotta voidaan minimoida kustannukset ja samalla maksimoida Ukrainan yritysten ja yhteiskunnan saama hyöty, ja kehottaa komissiota harkitsemaan uusia yksipuolisia kauppaetuuksia ja muita menetelmiä; kannustaa Ukrainaa asettamaan etusijalle uudistusohjelman täytäntöönpanon aloilla, jotka liittyvät tiiviimmin sen tuotantorakenteeseen ja mahdollisuuksiin harjoittaa EU:hun suuntautuvaa vientiä, jotta voidaan minimoida siirtymäkustannukset ja maksimoida mahdollinen hyöty; kehottaa Ukrainaa nimittämään viipymättä sisäisen neuvoa-antavan ryhmän, jotta varmistetaan, että kansalaisjärjestöt voivat seurata sopimuksen täytäntöönpanoa; pitää huolestuttavana väestön köyhyyden lisääntymistä;

63.  katsoo, että sääntelyn lähentäminen EU:n säännöstöön on DCFTA:n keskeinen ulottuvuus, koska nykyinen pääsy EU:n markkinoille ja uudistus riippuvat suuresti asiaa koskevan lainsäädännön asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja valvonnasta; on tietoinen, että tämä on merkittävä haaste Ukrainan hallinnolle, instituutioille ja julkishallinnolle, ja kannustaa komissiota tarjoamaan riittävää teknistä ja taloudellista tukea; antaa kiitosta Ukrainan tukiryhmän toimista ja kehottaa ryhmää raportoimaan parlamentille entistä enemmän tarjotun avun muodosta erityisesti, kun on kyse EU:n säännöstön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta;

64.  katsoo, että Ukrainan viranomaisten ottaminen mukaan asiaa koskevan lainsäädännön laatimishetkestä alkaen on hyödyllistä, jotta prosessista tulee osallistavampi ja jotta Ukrainan siirtymäkustannukset pienenevät, ja kehottaa komissiota hyödyntämään kaikilta osin etukäteen tapahtuvan tiedonvaihdon mekanismeja;

65.  suhtautuu myönteisesti kansallisen liikennestrategian mukautukseen ja kehottaa toteuttamaan tarvittavat lainsäädännölliset ja institutionaaliset uudistukset sen tehokasta täytäntöönpanoa varten;

66.  pitää valitettavana, että edistystä ei ole tapahtunut eläinten hyvinvointia koskeviin EU:n normeihin lähentymisessä, ja kehottaa Ukrainaa hyväksymään pikaisesti strategian tämän sitoumuksen täyttämiseksi;

67.  panee merkille etuuksien korkean käyttöasteen ja suhtautuu myönteisesti niiden tullinimikkeiden jatkuvaan lisääntymiseen, joihin etuuskohtelua sovelletaan;

68.  panee merkille, että DCFTA:n täytäntöönpanon arvioinnissa keskitytään hyvin paljon kauppavirtoihin ja kauppaa häiritseviin tekijöihin; kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan asianmukaisesti DCFTA:n täytäntöönpanoa ja kiinnittämään erityistä huomiota EU:n säännöstön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon sekä Ukrainan yhteiskuntaan kohdistuvaan vaikutukseen, ja raportoimaan julkisesti ja kattavasti joka vuosi myös EU:n tarjoamasta teknisestä ja taloudellisesta tuesta;

69.  odottaa, että Ukraina nimittää välimiehet riitojenratkaisujärjestelmään sekä perustaa elimiä ja nimeää edustajia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mukaisesti;

70.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Verhovna rada hyväksyi 20. maaliskuuta 2018 ensimmäisessä käsittelyssä lain nro 5495 Ukrainan metsien suojelusta sekä raakapuun laittoman viennin estämisestä; katsoo, että puutavaran kaupan vapauttamisen ehtona olisi oltava laittoman viennin ennaltaehkäisyä ja kieltämistä koskevan oikeudellisen kehyksen toteuttaminen;

71.  panee merkille Ukrainan sitoutumisen laittoman kaupan torjuntaan ja ehkäisyyn ja kehottaa maata toteuttamaan toimia sen kriminalisoimiseksi;

72.  palauttaa mieliin, että tähän mennessä itäisessä kumppanuudessa on keskitytty erityisesti kahdenväliseen kauppaan sekä EU:n ja osallistujavaltioiden välisiin investointeihin; kehottaa ottamaan käyttöön kaikkia itäisen kumppanuuden maita koskevan entistä yhtenäisemmän lähestymistavan ja lisäämään yhteistyötä Euraasian talousunionin kanssa kauppavaihdon helpottamisen, viisumivapauden ja teknisten normien alalla;

Yhteistyö energia-, turvallisuus- ja puolustusalalla

73.  antaa Ukrainalle tunnustuksen hyvästä yhteistyöstä energia-alalla ja etenkin sen energiatehokkuudessa saavuttamasta edistyksestä; korostaa energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian kehittämisen keskeistä asemaa myös talouskasvun ja työllisyyden edistäjinä; toteaa, että tarvitaan jatkuvia uudistuksia ennen muuta kaasu- ja sähkömarkkinoiden uudistuksen loppuunsaattamiseksi, jotta ne voidaan yhdistää täysimääräisesti EU:n energiamarkkinoihin, ja nykyisten monopolien purkamiseksi ja uusien monopolien estämiseksi, mikä tuo pitkän aikavälin taloudellisia etuja teollisuudelle ja kuluttajille; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki putkihankkeet ovat EU:n säädösten mukaisia; kehottaa tehostamaan energia-alan yhteistyötä itäisessä kumppanuudessa, jotta vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimus voidaan panna täytäntöön; korostaa, että kaasu- ja sähkömarkkinoiden sääntelyä varten tarvitaan politiikasta ja yksityisistä eduista riippumaton kansallinen viranomainen, jonka on sitouduttava hinnoittelussa sosiaalisesti oikeudenmukaiseen tasapainoon tarjoajien ja loppukäyttäjien etujen välillä ja taattava oikeudenmukainen hinnanmuodostus;

74.  suhtautuu myönteisesti ympäristöalalla annettuihin useisiin lakeihin, erityisesti lakeihin strategisesta ympäristöarvioinnista ja ympäristövaikutusten arvioinnista, ja kiinnittää huomiota siihen, että ne on pantava täytäntöön ja niistä on toteutettava merkittäviä yleisön valistuskampanjoita; suhtautuu myönteisesti edistykseen ilmastopolitiikassa vähähiilistä kehitysstrategiaa koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) hyväksymisen ja siihen sitoutumisen myötä; kannustaa hyväksymään ajoissa valtion ympäristöpolitiikan strategian ja uutta jätehuoltoa ja ilmastopolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä, joka on EU:n säännöstön mukaista;

75.  muistuttaa, että ympäristöhallinto on olennainen osa assosiaatiosopimuksen vaatimuksia; pyytää viranomaisia harkitsemaan uudelleen sopimusta ja kaikkia tulevia suunnitelmia Dnestrin vesivoimalasta, jotta ne saadaan yhdenmukaisiksi kansainvälisten yleissopimusten ja EU:n normien kanssa, ja pyytää varmistamaan kaikkien, että kaikkia asianosaisia moldovalaisia ja ukrainalaisia osapuolia, myös kansalaisyhteiskuntaa, kuullaan julkisesti ja suojelemaan Dnestr-joen ekosysteemiä ja ympäristöä;

76.  ilmaisee syvän huolensa Itä-Ukrainan ja Krimin ekologisen tilanteen huononemisesta konfliktin seurauksena ja erityisesti vesihuoltoon liittyvistä ongelmista, joilla voi olla tuhoisia seurauksia koko alueelle ja jotka voivat johtaa peruuttamattomaan katastrofiin; kehottaa kaikkia sidosryhmiä estämään tämän tapahtumisen ja toimimaan kaikin keinoin asianmukaisen vesihuollon ja veden pumppauksen varmistamiseksi, myös kaivoksissa;

77.  pitää myönteisinä Ukrainan pyrkimyksiä saada aikaan todellinen digitaalinen markkinatalous ja kehittää avointa dataa edelleen, laajentaa pääsyä digitaalitelevision ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmiin ja virtuaalisiin verkkopalveluihin sekä lisätä kansalaisten käytettävissä olevia sähköisiä viestintäpalveluita ja julkisia rekistereitä, kuten ProZorro; korostaa, että tarvitaan lisää työtä sen varmistamiseksi, että internetiä käyttävien Ukrainan kansalaisten oikeudet ja tarpeet suojataan ja digitaalisten sisämarkkinoiden edellytykset toteutuvat täysin;

78.  suhtautuu myönteisesti sähköisiä luottamuspalveluja koskevan lain hyväksymiseen sekä painopistealoihin, jotka on määritetty Ukrainan vuosien 2018–2020 digitaalisen talouden ja yhteiskunnan kehityssuunnitelmassa, sillä ne ovat tärkeitä vaiheita Ukrainan integroitumisessa EU:n digitaalisille sisämarkkinoille;

79.  muistuttaa Ukrainan ratkaisevan tärkeästä asemasta Euroopan energiantoimitusverkossa; tuomitsee Nord Stream 2 -putken rakentamisen, koska tämä poliittinen hanke uhkaa Euroopan energiaturvallisuutta ja pyrkimyksiä monipuolistaa energiansaantia; kehottaa peruuttamaan hankkeen;

80.  on huolissaan luonnonvarojen, kuten meripihkan, hiilen, hiekan ja puun, laittoman hyödyntämisen järjestelmistä, joita paikallis- tai aluehallinnot ja lainvalvontaelimet usein suojelevat ja organisoivat, sillä ne vahingoittavat maisemaa ja luontotyyppejä, kuten metsiä ja jokia, ja vaarantavat ne ja estävät maan luonnonvarojen ekologisten ja taloudellisesti kestävän hoidon kansalaisia hyödyttävällä tavalla;

81.  pitää valitettavana Ukrainan metsien köyhtymistä sellaisten korruptiojärjestelmien vuoksi, joilla edistetään omia etuja Ukrainassa EU:n yritysten etuja; kehottaa laatimaan tehokkaita säädöksiä ja panemaan ne nopeasti täytäntöön ja valvomaan täytäntöönpanoa, jotta Ukrainassa voidaan estää laittomat hakkuut ja puuhun liittyvä korruptio ja aloittaa kestävä metsänhoito, jonka avulla Ukrainan metsiä ja luonnonvaroja voidaan suojella ja ne voidaan säilyttää;

82.  pitää myönteisinä toimia Ukrainan armeijan ja Mustanmeren ja Asovanmeren laivastojen modernisoimiseksi, sillä ne ovat vahvoja takeita Ukrainan vakaudesta ja alueellisesta koskemattomuudesta, ja kannustaa lisäksi puolustusteollisuuden uudistamiseen, joka on tehtävä kiireellisesti;

83.  tuomitsee voimakkaasti mielivaltaiset aggressiiviset toimet, joita Venäjän federaatio kohdisti Ukrainaan 25. marraskuuta 2018 Kertšinsalmessa; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki Ukrainan alukset ja merimiehet, joita on kohdeltava nyt sotavankeina; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kohdennettuja pakotteita, jos Ukrainalaisia sotilaita ei vapauteta ja jos sotilaallinen tilanne kärjistyy; korostaa, ettei tällaiselle Venäjän sotilaalliselle voimankäytölle ole mitään perusteita; on erittäin huolissaan siitä, että kyseessä voi olla yritys puuttua vähitellen Ukrainan itsemääräämisoikeuteen Asovanmerellä ja viime kädessä tehdä Asovanmerestä Venäjän ”sisäjärvi” ja yksinomainen sotilaallinen vyöhyke ja tukahduttaa samalla Kaakkois-Ukrainan taloutta; vaatii, että Venäjä takaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti vapaan purjehduksen Kertšinsalmen läpi ja Asovanmerellä; kehottaa Etyjiä ja sen jäseniä laajentamaan Etyjin erityistarkkailuoperaation mandaattia niin, että se kattaa Asovanmeren; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita sulkemaan pääsy unionin satamiin Asovanmereltä tulevilta venäläisiltä aluksilta, ellei Venäjä salli jälleen vapaata purjehtimista Kertšinsalmen läpi ja Asovanmerellä; kehottaa käyttämään diplomaattisia keinoja tilanteen liennyttämiseksi ja pitää myönteisenä tarjousta toimia välittäjänä Kiovan ja Moskovan välillä;

84.  muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä Ukrainan kanssa eri tasoilla, myös turvallisuudessa ja puolustuksessa; pitää tässä suhteessa myönteisenä Ukrainan halua osallistua edelleen puolustushankkeisiin, kuten turvallisuutta ja puolustusta koskevaan pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön;

85.  kannustaa Ukrainaa ja EU:ta jatkamaan yhteistyönsä kehittämistä oikeuden, vapauden ja sisäasioiden aloilla;

Institutionaaliset määräykset

86.  korostaa, että Ukrainan kansalaisille on tiedotettava aktiivisesti itäisen kumppanuuden konkreettisista eduista ja päämääristä;

87.  korostaa, että Venäjän valeuutisia ja propagandaa on torjuttava samoin kuin sen odotettavissa olevaa sekaantumista vaaleihin Ukrainassa ja kaikkialla Euroopan unionissa; kehottaa Ukrainaa ja EU:ta lisäämään yhteistyötään asiassa;

88.  kehottaa parantamaan uudistusten toteutuksen valvontaa ja seurantaa sekä Ukrainassa että EU:ssa yhdenmukaisten ja mitattavissa olevien indikaattoreiden avulla; kehottaa jälleen komissiota ja ulkosuhdehallintoa toimittamaan parlamentille ja neuvostolle entistä useammin yksityiskohtaisia kirjallisia raportteja sopimusten täytäntöönpanosta;

89.  kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan asianmukaisesti pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoa ja kiinnittämään erityistä huomiota EU:n säännöstön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon sekä Ukrainan yhteiskuntaan kohdistuvaan vaikutukseen; kehottaa komissiota myös raportoimaan julkisesti ja kattavasti joka vuosi myös EU:n tarjoamasta teknisestä ja taloudellisesta tuesta;

90.  katsoo ja korostaa, että EU:n pitäisi myöntää Ukrainalle (ja muille assosioituneille valtioille eli Moldovalle ja Georgialle) erityisiä tukimekanismeja, myös vuoden 2020 jälkeisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä Euroopan parlamentin kannattaman kehittyneemmän itäisen kumppanuuden mallin mukaisesti, edellyttäen, että maa sitoutuu panemaan assosiaatiosopimuksen täytäntöön ja noudattamaan demokratian periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta ja perusvapauksia;

91.  päättää laatia vuosikertomuksia assosiaatiosopimusten täytäntöönpanosta;

o
o   o

92.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö